فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1396)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل فراهانی، مرتضی رضایی صوفی، معصوم کارکن صفحات 11-20
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست های مدیریتی ورزش کشور در دولت های نهم و دهم بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از مصاحبه (به روش دلفی) و پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای قابلیت روایی پرسشنامه با اساتید و خبرگان مشورت و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ضریب 84/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وزارت ورزش، مدیران کل تربیت بدنی استان ها، مربیان و ورزشکاران بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه و فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش ویژگی های فردی دانش آموختگان جهت انتصاب پست های مدیریتی کشور بدست آمد و همچنین مشخص شد مهارت های فنی و انسانی در دانش آموختگان تربیت بدنی در پست های مدیریتی ورزش کشور در دولت نهم و دهم مورد تایید بوده و از طرفی دانش آموختگان فاقد مهارت ادارکی بوده اند. همچنین مولفه های تحصیلات، توان فیزیکی و توان ذهنی که از عوامل مربوط به توانایی های دانش آموختگان می باشد، مورد تایید قرار گرفت و از طرفی عامل تجربیات مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: انتصاب، دانش آموختگان، تربیت بدنی، پست مدیریت، دولت های نهم و دهم
 • جواد کریمی، همایون عباسی صفحات 21-28
  هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز وهمکاران(2005)، مدیریت دانش لاوسون(2003) و تفکر استراتژیک منوریان وهمکاران(1391) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارLISREL استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. لذا نتیجه می گیریم زمانی که شرایط برای قابلیت های یادگیری سازمانی مهیا گردد و مدیریت دانش بر سازمان، حاکم باشد، تفکر استراتژیک تقویت می گردد. از این رو سازمان های ورزشی به خصوص وزارت ورزش و جوانان می توانند با ایجاد این قابلیت ها، تفکر استراتژیک کارشناسان و مدیران خود را پرورش دهند.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، تفکر استراتژیک، وزارت ورزش و جوانان
 • لقمان کشاورز صفحات 29-39
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران اماکن ورزشی کل کشور به تعداد نامحدود بود. بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 77/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و فریدمن با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و آموس گرافیک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت عوامل تفکر راهبردی، نگرش توسعه ای، آشنایی با مدل های ارزیابی، کیفیت خدمات، نیاز و وفاداری مشتریان، رقابت، کیفیت و درآمدزایی بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی موثر هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، مدیر، رفتار، اماکن ورزشی
 • هنگامه بلورساز مشهدی صفحات 41-51
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روان شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامه ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی و خودکارآمدی را تکمیل نمودند . داده های به دست آمده با نرم افزار آماری 22 -SPSS و روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار ) ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام و ورود همزمان تجزیه و تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روان شناختی و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد (0/05 >P ). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی پیش بین قدرتمندی برای سلامت روان شناختی و خودکارآمدی است ( P > 0/01 ).
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، زنان سالمند، سلامت روان شناختی، ورزش، هوش هیجانی
 • عباس نظریان مادوانی، آمنه رجب حسنی صفحات 53-67
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی های ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق 72 پرونده مرتبط با فعالیت های ورزشی ثبت شده در مراکز و مراجع قضائی شهر تهران بود که با توجه به محدود بودن تعداد پرونده های ثبتی مربوط، از شیوه تمام شمار استفاده شد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بود. از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختمند با کارشناسان رسمی دادگستری در امور ورزش، اساتید صاحبنظر و قضات دادگستری دارای تجربه بررسی این نوع از پرونده ها، جهت اجرای پژوهش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط اساتید صاحبنظر در موضوع و کارشناسان رسمی دادگستری (امور ورزشی) مورد تایید قرار گرفت . پایایی نیز از طریق نرخ ناسازگاری روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، کمتر از 1/0 تعیین شد که قابل قبول بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل شناسایی شده، از نرم افزار خبره ، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل انسانی(فردی) با بیشترین وزن (688/0) در اولویت اول و عامل سازمانی با وزن (233/0) در اولویت دوم اثرگذاری در ایجاد دادخواهی های مرتبط با فعالیت های ورزشی قرار دارند. ضمنا در بررسی ها مشخص شد عامل فیزیکی (اماکن و تجهیزات) با وزن (079/0) در اولویت سوم این پژوهش قرار دارد.
  کلیدواژگان: عوامل فردی، عوامل سازمانی، دادخواهی ورزشی
 • شهرام نظری، معصومه بخیت، کامران عیدی پور صفحات 69-76
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود که تعداد آنها 155 نفر بود. نمونه آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران ( 2002 )، پرسشنامه سنجش درگیری شغلی کارکنان لاداهل و کنجر (1995) و پرسشنامه هرسی و گلد اسمیت (2003)، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و در راستای تحلیل های تکمیلی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای مدل سازی روابط علی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، سایش اجتماعی با ضریب اثر 37/0- به صورت منفی و معکوس بر روی عملکرد سازمانی موثر است، همچنین سایش اجتماعی با میانجی گری درگیری شغلی با ضریب اثر 42/0- تاثیر غیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: سایش اجتماعی، درگیری شغلی، عملکرد سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان
 • کیوان ملانوروزی، زهرا رضایی، حسین اربابی صفحات 77-88
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی بود. روش تحقیق کاربردی که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی استان گلستان در سال تحصیلی 96-1395 بوده که تعداد آن ها 688 نفر (301 نفر زن و 387 نفر مرد) بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 365 نفر (169 نفر زن و 196 نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی اسپریترز (1995)، رضایت شغلی مینه سوتا (1977) و رفتار شهروندی پودساکف (1990) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یافته های معادلات ساختاری نشان داد که توانمندسازی رواشناختی و رضایت شغلی اثر مستقیم و مثبت معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند. به علاوه توانمندسازی روانشناختی از طریق متغیر میانجی رضایت شغلی بر رفتار شهروندی دبیران تربیت بدنی استان گلستان اثر مثبت معناداری داشت. بر اساس نتایج می توان گفت که هر اندازه توانمندسازی روانشناختی در دبیران تربیت بدنی بالاتر باشد به همان اندازه رضایت شغلی و رفتار شهروندی آن ها می یابد و بالعکس.
  کلیدواژگان: رفتار مدنی، توانمندسازی، رضایت شغلی، دبیران تربیت بدنی
 • عباس فخرانی، حسن غرایاق زندی، محسن عباسی صفحات 89-99
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی سازمانی دراداره کل ورزش وجوانان استان خراسان شمالی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان این اداره کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه انسانی نادری ( 1390) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه پیش از اجرای تحقیق با استفاده ازآلفای کرونباخ، برای سرمایه انسانی 895/0 وبرای چابکی سازمانی 812/0 بدست آمد. همچنین روایی آن را 12 نفر از متخصصان تایید کردند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد) وآمار استنباطی(آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون چندگانه گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد: وضعیت مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی بالاتر از سطح متوسط قرار دارد (بامیانگین 443/3) . وضعیت چابکی سازمانی کارکنان بالاتر از میانگین نظری قرار دارد (بامیانگین 421/3) . بین شاخص کلی روانی سرمایه انسانی و چابکی-سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (645/0r=) . نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد توانایی شناختی با ضزیب (457/0 (R=و شایستگی فراشناختی )510/0 (R= توانایی پیش بینی چابکی سازمانی را دارند. باتوجه به نتایج این پژوهش می توان انتظارداشت هرچه مولفه های روانشناختی-سرمایه انسانی در کارکنان بالاتر باشد، چابکی سازمانی نیز در آن سازمان بالا باشد.
  کلیدواژگان: روانشناختی، سرمایه انسانی، چابکی سازمانی، ورزش وجوانان، خراسان شمالی
 • مریم فریدفتحی، محبوبه روزبهانی، فرناز فرهمند، بهارک کاظم صفحات 101-110
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (750N=)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 260 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009)، پرسشنامه نوآوری چوپانی (1390) و پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی ازطریق آزمون آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره به ترتیب برابر با 0/81 و 0/94 و 0/79 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارSPSS20 و AMOS22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر هر دو متغیر تسهیم دانش با ضریب تاثیر (0/51) و نوآوری با ضریب تاثیر (0/43) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مدیریت استعداد به واسطه تسهیم دانش بر نوآوری تاثیر معناداری را نشان داد. مدل تحقیق از برازش مناسبی بر حسب شاخص های GFI، AGFI، RMSEA و CFI برخوردار بود و تمامی گویه های مقیاس دارای ضریب تاثیر معنی دار بر روی عامل مربوط به خود بودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر نوآوری و تسهیم دانش است و مدیریت استعداد را می بایست در سیاست های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، مدیریت استعداد، نوآوری، وزارت ورزش و جوانان
 • اسفندیار خسروی زاده، فرشته سمیعی صفحات 101-112
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدرسه بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند (189 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، 128 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه-های استاندارد جو سازمانی تعدیل شده لیتوین و استرینجر (1986) و مشارکت در تصمیم گیری لامبرت و هوگان (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام در بسته نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که جو سازمانی مدارس مورد مطالعه و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدرسه در حد متوسط بود. همچنین، بین جو سازمانی و مشارکت معلمان در تصمیم گیری های مدرسه رابطه آماری معناداری وجود داشت. بعلاوه، به ترتیب خرده مقیاس های ساختار، پاداش، برخورد و ضوابط بر مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدارس تاثیر داشتند. به نظر می-رسد بهبود این خرده مقیاس ها بتواند زمینه مشارکت بیشتر این دسته از معلمان در تصمیم گیری های مدرسه را بوجود آورد بطوریکه از توانمندی-های آنها نیز برای دستیابی به اهداف مدارس استفاده شود.
  کلیدواژگان: جو سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، مدارس، معلمان تربیت بدنی
|
 • Abolfazl Farahani, Morteza Rezaei Soufi, Masoum Karkon Pages 11-20
  The aim of this study is to analyze the status of the appointment and performance of graduates of physical education in sports management posts in the ninth and tenth governments. The research method is analytical and the practical purpose. In this study, to collect data from interviews (Delphi) questionnaires were used. In this study, the validity of professors and experts consulted to determine reliability through Cronbach's alpha coefficient was 84/0. The statistical population consists of all the directors of the Research Department of physical education, sports administrators and coaches and athletes of the province in connection with the field of study, service administrators receive, in total, according to statistics that were 250 people who identified as all the myriad of they were sampling To analyze the data, descriptive statistics, and Kolmogorov-Smirnov, t-test and Friedman's analysis of variance was used. In this study, individual characteristics of the graduates for appointment of managerial post came as the country was characterized by technical and human skills of graduates of physical education in the country in the State sports administration posts ninth and tenth had been confirmed and recent graduates lack the skills have been Perceptual. Also, the component of education, physical and mental, that can be of factors related to the abilities of graduates was confirmed, and the experiences of the agent were confirmed.
  Keywords: Appointment, graduates, physical education, post management, ninth, tenth governments
 • Javad Karimi, Homayoun Abbasi Pages 21-28
  The purpose of this study, was to explanation the relationship between organizational learning and knowledge management with strategic thinking among employees the Ministry of Sport and Youth in Iran. The research method is descriptive survey and it is one type of apply research. The statistical population included all employees of the Ministry of Sport and Youth, that their number was 400 people through proportional stratified random sampling, 196 people were selected as statistical sample. For data collection we used to three questionnaires of Organizational learning Gomes (2005), knowledge management Lawson (2003) and strategic thinking monavaryan et al (1391). for data analyze, we used to structural equation modeling(SEM) and path analysis by the LISREL software. The results showed a significant relationship between organizational learning and knowledge management with strategic thinking. Therefore, we conclude when the conditions for organizational learning capabilities and knowledge management of the organization be provided and knowledge management on organization, prevail, the Strategic thinking is reinforce. The sport organizations, especially the Ministry of Sport and Youth, can develop the strategic thinking of their employees and managers by creating such capabilities
  Keywords: Organizational Learning, knowledge management, Strategic thinking, Ministry of Sport, Youth
 • Loghman Keshavarz Pages 29-39
  The aim of this study was to identify factors influencing the behavior of managers in assessing sport facilities. The study population consisted of an unlimited number was sporting venues across the country. Based on a sample of 384 randomly selected for the sample. The reliability of the questionnaire in a pilot study with 30 subjects with 0/77 Cronbach's alpha was calculated. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods such as KS, confirmatory and exploratory factor analysis with varimax rotation and Friedman using the software SPSS version 20 and Amos graphics were used. The results showed that the preferences of strategic thinking, attitude development, familiarity with assessment models, quality of service, need and customer loyalty, competitiveness, quality and revenue on the behavior of managers are effective in assessing sport facilities.
  Keywords: Evaluation, please behavior, sport facilities
 • Hengameh Boloorsaz Mashhadi Pages 41-51
  This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence , mental health and self - efficacy were conducted in the elderly women using morning exercise participating program. The study sample included all elderly women ( 60 to 74 years ) were 2015 in Karaj City. With of available sampling, sample 40 was selected demographic variables, Emotional Intelligence, Mental Health and Self-efficacy were performed on them. The data was analyzed using descriptive statistics ( Mean & Standard Deviation ), Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis by SPSS 22 software. The results showed that between emotional intelligence and mental health and self-efficacy there is a significant difference ( P
  Keywords: Elderly Women_Emotional Intelligence_Exercise_Mental Health_Self - efficacy
 • Abbas Nazarianmadavani, Ameneh Rajabhasani Pages 53-67
  The aim of this study was to analysis individual and organizational factors affecting the sports lawsuits. The population of this study, 72 cases related to sports activities recorded in the centers and the courts of Tehran that according to the limited number of registered cases on the census sampling method was used. The research method was applied and the descriptive-analytical. Questionnaire and Semi-structured interviews with experts in the sports official, professors and judges with expertise in this type of cases, was used to implement the research. Face and content validity of instruments by professors and experts in the subject of official (Sports Affairs) was approved. The reliability rate of inconsistency through the Analytic Hierarchy Process (AHP), less than 0.1 was determined that was acceptable. In order to analyze the data and Prioritization factors identified, the software expert choice was used. The results showed that the human factor with the greatest weight (0.688) in the first place, and Organizational factors weighing (0.233) secondary effects to create lawsuits are related to sports activities. In addition, the study showed physical factors (buildings and equipment) weighing (0.079) in this study is the third priority.
  Keywords: Individual factors, Organizational factors, Sport lawsuit
 • Kamran Eydipour, Masomeh Bakhit, Shahram Nazari Pages 69-76
  The purpose of this study was to investigate the influence of social undermining the functioning of the Directorate General of Youth and Sports Organization of Tehran province was the mediating role of job involvement. The research method is descriptive survey in the category applied research and the field was conducted. The study consisted of all employees of the General Directorate of Youth and Sports in Tehran that their number was 150. The sample was considered as a whole number. In order to collect data three questionnaires of social undermining Duffy and colleagues (2002), job involvement questionnaire Ladahl and Knjr (1995), and a questionnaire Hersey and Goldsmith (2003), was used. Data analysis using LISREL software using descriptive and inferential statistics, And in line with further analysis of the correlation and path analysis was used to model the causal relations. The results showed that, social undermining effect by a factor of -0/37 as negative affects on organizational performance, as well as social undermining job with the mediation of conflicts caused by a factor of -0/42 indirect impact on organizational performance.
  Keywords: Social undermining, job involvement, organizational performance, the Directorate General of Youth, Sports
 • Keyvan Molanorouzi, Zahra Rezaei, Hossein Arbabi Pages 77-88
  The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological empowerment and organizational citizenship behavior of the Physical Education Teachers According to the mediating role of job satisfaction. The survey was conducted by Applied Research. The population included all physical education teachers in Golestan province (688 numbers) in the 1395-96 academic years which using stratified random sampling of 253 of them (169 females and 196 males) were selected as samples. Spreitzer’s Psychological Empowerment Questionnaire (1995), job satisfaction Minnesota questionnaire (1977) and Podsakoff Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (1990) were used. Descriptive scales and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data. The results of correlation test indicated that there is a positive and significant relationship between perceived psychological empowerment, job satisfaction and organizational citizenship behavior.The results of correlation test indicated that there is a positive and significant relationship between perceived psychological empowerment, job satisfaction and organizational citizenship behavior.
  Keywords: Civil behavior, Empowerment, job satisfaction, Physical Education Teachers
 • Maryam Faridfathi, Mahboubeh Rouzbahani, Farnaz Farahmand, Bahareh Kazem Pages 101-110
  This study aimed to Designing Relationship Model of talent management , Innovation and Knowledge sharing in Yoths and Sport Ministry. The research method was The research method is descriptive-survey based on structural equation modeling correlation. The population of all employees of the Ministry of Sport and Youth (n =750), That according to Krejcie & Morgan table 260 people were selected by random sampling method. In this study, three standard questionnaires Including talent management Phillips and Roper (2009), innovation questionnaire Chupani (1390) and knowledge sharing questionnaire Dixon (2001) was used. Validity of the questionnaire was confirmed by 8 number of sports management professors and reliability through Cronbach's alpha test In an early example of 30 number respectively equal to 0.81, 0.94 and 0.79 were reported. Descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling( whit AMOS22 and SPSS20 software was used. Results showed Talent management have direct and significant impact on both variables knowledge sharing with impact factor and innovation with impact factor.Ñalso Talent Management through knowledge sharing showed significant influence on innovation.The model had an acceptable fitting for purpose based on GFI, AGFI, RMSEA, and CFI indices. All the estimated parameters had statistically significant effects on their related factors. As a result of this study implies the importance of talent management is on innovation and knowledge sharing And talent management should be considered in policies related in Yoths and Sport Ministry.
  Keywords: Innovation, Knowledge sharing, talent management, Youths, Sport Ministry
 • Esfandiar Khosravizadeh, Fereshteh Sameiy Pages 101-112
  The purpose of this research was studying relationship between organizational climate and participation of physical education teacher's in Arak school’s decision Makings. The statistical population was elementary, middle and high school’s physical education teachers in Arak (189 teacher’s) which based on Krejcy and Morgan’ table, 128 teachers’ by stratified random sampling were selected as samples. To collect the data, organizational climate Litwin and Stringer (1986) and Lambert's and Hogan participation in decision making (2009) questionnaires were used. Data were analyzed by using stepwise regression in SPSS23 software. The results showed that organizational climate and participation of physical education teacher's in school’s decision making was in moderate rate. Also, there was relationship between organizational climate and participation of physical education teacher’s in school’s decision Makings. In addition, sub-scales such as structure, reward, conflict and standards had influence on participation in decision making. It seems, improving these sub-scales can be enhancing participation of physical education teacher’s in school’s decision Makings so that used to capabilities of them for achieve of schools aims.
  Keywords: Organizational Climate, Participation in Decision Making, Schools, Physical Education Teachers