فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 23 (بهار 1396)
 • پیاپی 23 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امیرحسین حلبیان*، جواد پورشهبازی، محمود سلطانیان صفحات 1-10
  فرایند گرم شدن زمین در خلال قرن اخیر، افزون بر تاثیراتی که بر میزان هریک از فراسنجهای جوی داشته بر زمان وقوع هر یک از این فراسنجها نیز می تواند موثر و نقش آفرین باشد. روند دما در چند دهه گذشته در حال افزایش بوده و این تغییرات در گستره هایی همانند ایران که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان جای گرفته اند چشمگیرتر است. در این پژوهش با استفاده از آزمون آماری من- کندال که از مهمترین روش های پیشنهادی سازمان هواشناسی جهانی برای تحلیل سری های زمانی است؛ روند دماهای بیشینه و کمینه فصلی ایران تحلیل می شود. بدین منظور، در این پژوهش از پایگاه داده های یاخته ای در مقیاس جهانی، موجود در تارنمای http://hydro.engr.scu.edu/files/، داده های روزانه دمای بیشینه و کمینه با تفکیک مکانی 5/0*5/0 درجه دریافت و با استفاده از نرم افزار Grads به فایل (.TXT) قابل استفاده در نرم افزار Mat lab تبدیل شد. در ادامه، کد نوشته شده من-کندال، برای محاسبه روند آستانه 95% در Mat lab برای ماتریسی به ابعاد 2058*21550 اجرا شد. برای نمایش گرافیکی نتایج نیز از نرم افزار Arc GIS استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، دمای بیشینه شمال غرب ایران و جنوب شرق در هر چهار فصل بدون روند است و در فصل زمستان کمترین پهنه را قسمت شمال شرقی ایران به خود اختصاص می دهد. در فصل پاییز روند افزایشی دمای بیشینه در نواحی شرقی ایران و فارس نمود بیشتری دارد، این در حالی است که در نواحی مرکزی ایران و شمال غرب دمای بیشینه پاییز بدون روند است. دمای کمینه در اکثر مناطق ایران روندی افزایشی دارد. در این خصوص، روند افزایشی دمای کمینه در فصل زمستان در نواحی شمال غرب، زاگرس و جنوب شرق ایران کاملا آشکار است.
  کلیدواژگان: دمای بیشینه و کمینه، من، کندال، فصلی، روند، ایران
 • جلیل محمدی*، علیرضا محمدی صفحات 11-24
  شهرها به عنوان کانون اجتماع انسان ها گسترشی پیوسته از مراکز شهر به سمت حومه دارند. در این راستا تامین مسکن کافی و قابل قبول همواره به عنوان مهمترین چالش، برای جمعیت رو به تزاید در کشورهای در حال توسعه بوده و است. رشد شهری مسلط قرن بیستم به شکل افقی پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه داشت. توسعه و تغییر و تحول در شهرها امری اجتناب ناپذیر است اما با یک برنامه ریزی مناسب و با استفاده از شاخصهایی می توان تغییر و تحولات را در راستای توسعه درون زا پیش برد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست های جاری توسعه شهری شهر زنجان انجام شده و اینکه آیا در راستای توسعه درون شهری بوده است یا نه. در پژوهش حاضر از هر دو روش پیمایشی و توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مراجعه مستقیم به مراکز آماری و استفاده از نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور اقدام شده است. سنجش توسعه شهر با استفاده از شاخص های متعدد نشان داد که توسعه شهر زنجان بسیار پراکنده و بی قواره بوده و توسعه شهر از درون انجام نپذیرفته است. در شهر زنجان، به واسطه وجود اراضی درون بافتی، گسترش بهینه کالبدی- فضایی و تامین مسکن در چارچوب توسعه درونی شهر امکانپذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی دارد.
  کلیدواژگان: توسعه درون زا، توسعه مسکن شهری، توسعه شهری، زنجان، شاخص ها
 • بهنام عطا*، محمد رحیم رهنما، صالح آرخی صفحات 25-40
  آشکار سازی صحیح تغییرات اشکال سطح زمین، درک بهتری از ارتباط و واکنش بین انسان و پدیده های طبیعی جهت مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند. روش های مختلفی برای آشکار سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی وجود دارد .مقایسه پس از طبقه بندی یکی از موثرترین روش های آشکار سازی تغییرات است. هدف این بررسی، آشکار سازی تغییرات پوشش اراضی گنبد کاووس است. بدین منظور پس از تهیه تصاویر ماهواره ای سالهای 1366-1379و 1389مراحل پردازش این تصاویر و اطلاعات بعدی آن با استفاده از نرم افزار هایی ازجملهGIS و ENVI ،IDRISI است. این تحقیق در پی ارزیابی تغییرات اراضی شهر گنبد کاووس در طی سالهای 1366و1379 و1389و بعد از آن پیش بینی توسعه شهر گنبد کاووس با استفاده از مدل CA MARKOV می باشد و بر اساس نتایج این تحقیق تغییرات رشد بین سالهای 1366 تا 1389 به ترتیب برای کاربری شهری3/217%، اراضی آبی 5/53%، اراضی دیم 4/40-%، اراضی بایر 7/87-% و پارک 6/198% می باشد و رشد شهر گنبد کاووس طی سال های آینده به سمت زمین های زراعی آبی در پیرامون جنوب، جنوب شرقی و شرق پیش خواهد رفت.
  کلیدواژگان: آشکارسازی، مدل CA مارکوف، تغییر کاربری، تصاویر ماهواره ای، گنبدکاووس
 • غلامعلی خمر * صفحات 41-52
  سرعت عمل گروه های امدادی و در راس آن ها آمبولانس های بین شهری نقش بسیار مهمی در کارایی آن ها در حین حوادث غیرمترقبه دارد. در این راستا مسیریابی بهینه این گروه ها به منظور پوشش بیشینه مراکز جمعیتی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور استفاده از هوش مصنوعی و اصطلاح الگوریتم های مسیریابی نوین، و بومی سازی آن در بخش شهری و بین شهری با توجه به وسعت و گستردگی شهرها، می تواند در ساماندهی مدیریت شهری و امدادرسانی کارآمد باشد. بنابراین هدف این تحقیق استفاده کاربردی از الگوریتم اجتماع مورچه ها به منظور مسیریابی بهینه و کمینه سازی مسافت طی شده می باشد. در این تحقیق مطالعه موردی بر روی بالغ بر 29 نقطه شهری و روستایی به مرکزیت شهر پارس آباد در محیط متلب انجام گرفته و در محیط GIS نمایش داده شده است. مدل ارائه شده در این مقاله، علاوه بر مسئله موردبررسی می تواند به منظور مسیریابی بهینه توزیع کالاهای اساسی به هنگام وقوع بحران های طبیعی و انسانی، مسئله ترافیک و غیره مورداستفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که در الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب تصادفی همسایگی ها از روش Rolette wheel Selection استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به وسعت کم منطقه موردمطالعه، زمان و کیفیت دستیابی به مسیر بهینه در الگوریتم اجتماع مورچه با زمانی برابر با 0.19 میلی ثانیه بهینه تر از روش تجربی محاسبه شد. همچنین به دلیل وجود بانک داده های مکانی و اعمال آن در الگوریتم مورچه ها، زمان رسیدن به محل حادثه توسط آمبولانس ها نیز با فرض حرکت 30 مورچه، برای الگوریتم اجتماع مورچه ها وحالت تجربی به ترتیب 19 دقیقه و 45 ثانیه و 27 دقیقه و 15 ثانیه محاسبه شد.
  کلیدواژگان: الگوریتم اجتماع مورچه، پارس آباد، گروه های امدادی، مسیریابی
 • حسین حاتمی نژاد، لیلا محمدی کاظم آبادی* صفحات 53-68
  عمده‏ ترین هدف ایجاد شهرهای جدید ایران، تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ است که دارای سرریز جمعیتی هستند. به منظور تحقق این هدف ایجاد شهرهای جدید باکیفیت زندگی بالا یکی از ایده‏ های غالب نزد متخصصان شهرسازی و برنامه‏ ریزان شهری است. چرا که شهرهای جدید از امکانات و عوامل رشد مساوی برخوردار نبوده اند و همین امر سبب به وجود آمدن تفاوت های آشکاری در کیفیت زندگی آن ها و مادر شهرها شده است. هدف تحقیق حاضر سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی شهر جدید مهاجران از دیدگاه ساکنین می‏ باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان شهر جدید مهاجران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 317 نفر نمونه انتخاب و پرسش نامه بین آن ها توزیع شده است. شاخص های تحقیق با نگاه ذهنی به ابعاد کیفیت زندگی، در 8 بعد اجتماعی، امنیت، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی، دسترسی به امکانات، زیباشناسی و بعد مدیریتی طبقه بندی و در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، و کندال تحلیل شده است. همچنین در تکمیل تحلیل ها از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص های مورد بررسی و از مدل VIKOR جهت رتبه بندی محلات شهر جدید مهاجران بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که شهروندان از اکثر شاخص‏ های مربوط به کیفیت زندگی در شهر جدید مهاجران رضایت ندارند و فقط شاخص های زیباشناسی، زیست محیطی و اجتماعی را مطلوب ارزیابی کرده اند. بالاترین سطح رضایتمندی ساکنان به بعد زیست محیطی و پایین ترین سطح رضایتمندی به بعد مدیریتی تعلق دارد. نتایج به دست آمده از مدل VIKOR گویای این حقیقت می باشد که محلات فرهنگیان 1 و فرهنگیان 2 بالاترین سطح کیفیت زندگی و محلات شهید صدر و فضیلت پایین ترین سطح کیفیت زندگی را دارا هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رضایتمندی، شاخص های ذهنی، تمرکززدایی، شهر جدید مهاجران
 • قاسم مطلبی، سلمان وحدت* صفحات 69-86
  عرصه ی عمومی باید شرایطی را برای گروه های مختلف اجتماعی فراهم کند تا علاوه بر رابطه های با واسطه، به طور بی واسطه نیز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. . محورهای دید شهرها نمونه ای از یک عرصه عمومی هستند که ارتباط بصری بین چشم اندازهای مطلوب شهری یا عناصر شاخص شهری را از طریق یک محور حرکتی یا کانال بصری برقرار می سازند. کیفیت ارزش های بصری محورهای حرکتی بین نقاط شاخص شهری می تواند نقش مهمی در میزان کیفیت اینگونه فضاهای شهری و همچنین خوانایی محیط داشته باشد. بنابراین در راستای ارتقای کیفیات بصری محیط های شهری می بایستی معیارها و شاخص های مورد اهمیت را شناسایی کرده و در ادامه در راستای تقویت آنها نقاط ضعف را از طریق سنجش کمی کیفیت به صورت تحلیل های فضایی- مکانی در محدوده مورد مطالعه نشان داد. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد عوامل اصلی کیفیت ارزش های بصری در کریدورهای دید شهری عوامل خوانایی، زیبایی محیطی و جداره ها، تداوم و توالی حرکت، پیوستگی جداره ها، فضای سبز طبیعی، عناصر کیفی نظام بصری و عناصر منظر شهری محسوب می شوند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. از شیوه های مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در بستر مطالعات میدانی وپرسشنامه از نظر شهروندان در میدان انقلاب زنجان و 4 محور و کریدور دید منتهی به آن بهره گرفته است. در پژوهش حاضر براساس یافته های صورت گرفته، جهت سنجش کمی کیفیت ارزش های بصری در کریدورهای دید شهری در قالب 7 عامل و 27 شاخص کیفی و 41 سنجه کمی طبقه بندی و از طریق روش ANP مورد ارزشگذاری و در نهایت به کمک Spatial Analysis در محیط ARCMAP مورد تحلیل و مدلسازی فضایی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که کیفیت ارزشهای بصری در محورهای اتصالی به میدان انقلاب زنجان به ترتیب کریدور شهری C (خیابان سعدی) با وزن میانگین (0.2843)، کریدور A ( خیابان فدائیان اسلام) با وزن میانگین (0.2747)، کریدور D (خیابان انقلاب) با وزن میانگین (0.2740) و در رتبه آخر کریدورB (خیابان امام خمینی) با وزن میانگین (0.2125) برآورد شده است.
  کلیدواژگان: ارزش بصری، کریدورهای دید، تحلیل فضایی - مکانی، ادراک بصری، شهر زنجان
 • ناصر شفیعی ثابت*، نگین سادات میرواحدی صفحات 87-104
  سازمان های تامین کننده خدمات روستایی، برای بهبود کیفیت خدمات ارایه شده، نیازمند ارزیابی آن از سوی ساکنان روستایی هستند. برای اندازه گیری میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات بنیاد مسکن، از ابزار سروکوال استفاده شد؛ که در پنج بعد محسوسات، قابلیت اعتماد، اطمینان، پاسخ گویی و همدلی به مقایسه انتظار و ادراک روستاییان از خدمت ارایه شده، می پردازد. با استفاده از این مدل به روش توصیفی تحلیلی، شکاف و فاصله بین خدمات مورد انتظار و خدمات ارایه شده به ساکنان روستایی در سطح 384 خانوار نمونه تصادفی با روش P.P.S به نسبت خانوار در 12 روستای ناحیه مورد مطالعه سنجیده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بعد فیزیکی و محسوسات وضعیت روستاها بهبود نیافته و روستاییان تغییری احساس نکردند. اما، در سایر ابعاد پنج گانه وضعیت روستاها تاحدودی بهبود یافته است. براین مبنا، هنوز شکاف بین کیفیت خدمات ارایه شده و انتظارات ساکنان روستایی وجود دارد. زیرا، خدمات ارایه شده توسط بنیاد مسکن فقط باعث بهبود وضعیت روستاهای مورد مطالعه نسبت به گذشته شده؛ و نتوانسته است رضایت مندی کامل روستاییان را برانگیزد. همچنین، ارزیابی کیفیت خدمات عمرانی در مورد ساکنان روستایی دو دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی حکایت از شکاف و فاصله بین کیفیت کلی خدمات ارائه شده و انتظارات گروه هدف دارد. این شکاف در همه ابعاد پنج گانه مقیاس سروکوال مشاهده شده است. از این رو، توجه به وجه نظر و خواسته های روستاییان در برنامه ها و سیاست های خدمات رسانی برای ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مدل سروکوال، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرستان ورامین
 • محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده، فاطمه صالحی طالشی، علیرضا خواجه شاهکویی صفحات 105-122
  توسعه پایدار روستایی نیازمند یک نظام مدیریت و حکمرانی کارآمد مبتنی بر ظرفیت ها و منابع محلی است. امروزه، پیامد سازنده سرمایه اجتماعی بر استقرار و ثبات ساختارهای مردم سالار محلی در مناطق شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در پرتو چنین مباحثی درباره تقویت مدیریت محلی در مناطق روستایی، این پرسش مطرح است است که آیا رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی شایسته در این مناطق وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع و شدت روابط ممکن بین این دو و زیرمولفه های شاکله چگونه است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12654 نفر از سرپرستان خانوار روستایی در شهرستان جویبار بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 314 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (7/0) سنجیده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از صاحب نظران تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که 1/47 درصد از پاسخگویان سطح حکمروایی شایسته در روستاها را در حد مناسب و3/50 درصد سرمایه اجتماعی را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. بر اساس ضرایب همبستگی، با گسترش شبکه اجتماعی، اعتماد، آگاهی اجتماعی و شاخص سرمایه اجتماعی کل، میزان قانون مندی و عدالت محوری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت کارآیی و اثربخشی و شاخص حکمروایی شایسته نیز افزایش می یابد. در کل یافته های تحقیق نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با شاخص حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، حکمروایی شایسته، سرمایه اجتماعی، شهرستان جویبار
 • وکیل حیدری ساربان* صفحات 123-134
  توسعه به مفهوم عام آن بهبود همه ابعاد و جنبه های حیات انسانی است، یعنی توسعه ای که همه اقشار جامعه را در همه ابعاد زندگی متاثر می سازد و در عین حال از منابع در اختیار به شکل عقلایی استفاده کند. در جامعه روستایی چنین توسعه ای جز از طریق ایجاد تعادل اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار مردم و احترام به حقوق آنها و مشارکت آنها بر پایه بازگشت و اتکای منطقی بر منابع فراموش شده محیطی امکان پذیر نیست. به این ترتیب برای چنین توسعه ای در روستا یقینا توجه به جنبه اجتماعی توسعه نقش بسیار پراهمیتی خواهد داشت. هدف این مقاله سنجش و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی اجتماعی در نواحی روستایی شهرستان مشگین شهر می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 383 نفر از روستاییان شهرستان مشگین شهر جمع آوری گردیده است. روایی صوری پرسش نامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. هم چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد و داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، نتایج مدل تاپسیس فازی بر اساس وزن های محاسبه شده نشان داد که در بین دهستان های مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر؛ دهستان شعبان و صلوات از حیث توسعه اجتماعی در رده اول و دوم و دهستان ارشق شمالی در رده آخر قرار دارد.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، توسعه روستایی، تاپسیس فازی، شهرستان مشگین شهر
 • مسعود صفایی پور، جواد زارعی* صفحات 135-150
  عوارض و مشکلات نواحی فرسوده شهری، بنا به سرشت خود چندوجهی و چند بعدی هستند و در هر مورد به شکل خاصی بروز می-نماید. از عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تاکید بر رویکرد بازآفرینی است. مقاله حاضر باهدف تحقق برنامه ریزی محله محور و بازآفرینی محلات فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی محلات و پاسخ-گویی به سوال اصلی پژوهش می باشد که؛ به چه طریقی می توان رویکرد مداخله ای مناسب در راستای پایدارسازی بافت فرسوده محله جولان شهر همدان را فراهم کرد؟ در پژوهش حاضر برای دستیابی به هدف پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و براساس مطالعات صورت گرفته از طریق برداشت های میدانی، اسناد فرادست و مصاحبه با ساکنین و پرسشنامه؛ با بهره مندی از آزمون های آماری اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره و روش تحلیل SWOT ضمن احصاء چالش ها، نقاط ضعف، فرصت ها و نقاط قوت مزبور و براساس متغیرهای اثر گذار بر پایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی و همچنین متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی سعی شده است چگونگی بازآفرینی پایدار محله جولان همدان را در قالب برنامه ای جامع و یکپارچه ارائه نماید. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که اگر رویکرد به بازآفرینی؛ اجتماع مدار، یکپارچه، جامع و استراتژیک باشد و در جهت فرهنگ-سازی، ظرفیت سازی، نهادسازی و ابزارسازی باشد و از طریق آموزش، اطلاع رسانی، مستندسازی، ترویج، برنامه ریزی و تهیه طرح، بستر لازم برای تحقق برنامه های بازآفرینی پایدار را در محله جولان همدان با حضور حداکثری مردم فراهم می نماید؛ آنگاه به خودی خود رویکرد بازآفرینی پایدار حاصل خواهد شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی محله محور، بازآفرینی، بافت فرسوده، محله جولان، شهر همدان
 • رعنا شیخ بیگلو* صفحات 151-172
  در بیشتر شهرهای مدرن، نظام ارتباطات و تعاملات سنتی به شدت دگرگون شده است که یکی از مظاهر نگران کننده ی آنها کمرنگ شدن روابط اجتماعی میان شهروندان است. از آنجا که معنی و هویت محیط های شهری تا حد زیادی وابسته به نظام اجتماعی حاکم بر آنهاست، با تقلیل تعاملات اجتماعی مردم، هویت این محیط ها و فضاها نیز دستخوش تغییر گردیده، از اصالت مفهومی و عملکردی آنها کاسته می شود. این امر منجر به کاهش حس تعلق جمعی و به دنبال آن کاهش حس تعلق مکانی می گردد و بازتاب آن در محله های شهری، بی تفاوتی ساکنان نسبت به ثبات سکونت در محله ها و در موارد زیادی، ایجاد انگیزه برای تغییر مکان زندگی به محله و حتی شهر دیگری است. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ثبات سکونت شهروندان در شهر اراک و محله های آن پرداخته و تاثیر این عوامل و مولفه های مربوط به آنها را بر دو شاخص ماندگاری سکونتگاهی شامل «میزان تمایل به ادامه ی سکونت در محله ی فعلی» و «میزان تمایل به ادامه ی سکونت در شهر اراک» بررسی نموده است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. به منظور حصول تصویری کلی از سطح ارزیابی شهروندان از مولفه های عوامل اجتماعی چهارگانه، آزمون T تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفت و جهت تبیین ارتباط متقابل عامل های اجتماعی و شاخص های ماندگاری، ضریب همبستگی پیرسون برای هر زوج از عامل ها و شاخص ها محاسبه گردید. سپس، میزان تاثیر عامل های اجتماعی بر هر یک از شاخص های ماندگاری با بهره گیری از روش تحلیل رگرسیون مشخص شد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه ی معنادار مثبت بین عوامل و شاخص های مذکور می باشد و بر اساس تحلیل رگرسیون، 61 درصد از تغییرات تمایل به ماندگاری در محله، و 59 درصد از تغییرات تمایل به ماندگاری در شهر توسط ترکیب خطی تغییرات عامل های اجتماعی قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: ثبات سکونت، سرمایه ی اجتماعی، شهر، محله، محیط اجتماعی
 • کیومرث نعیمی*، فریدون بابایی اقدم صفحات 173-186
  عدالت فضایی و محیطی به معنی توزیع عادلانه امکانات برای رسیدن به جامعه ای متوازن و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. بنابراین اندازه گیری عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری هدف برتر و با اهمیتی برای برنامه ریزان شهری بوده است و از نیازهای مدیریت شهری می باشد. در این راستا هدف مقاله حاضر تحلیل پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از 14 شاخص خدمات عمومی در نواحی 22گانه شهر سنندج است. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی- کتابخانه ای استفاده شده است و همچنین از مجموعه داده های آماری موجود در آخرین طرح تفضیلی مصوب 1390 شهر سنندج استفاده شده است. در نهایت باتوجه به اهداف موردنظر در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات با به کارگیری یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیارهVIKOR و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت برخورداری از خدمات عمومی شهری در نواحی شهر سنندج عادلانه نبوده است و به این صورت در نواحی شهر توزیع شده است؛ 3ناحیه (ناحیه6، ناحیه11، ناحیه17) در آستانه بحران و بحران در برخورداری از خدمات شهری، نواحی(ناحیه1، ناحیه2، ناحیه3، ناحیه5، ناحیه14، ناحیه20، ناحیه21) در وضعیت متوسط به پائین در برخورداری، نواحی(ناحیه4، ناحیه8، ناحیه9، ناحیه10، ناحیه18، ناحیه19) دارای روند مطلوب و نیمه برخوردار، و نواحی(ناحیه7، ناحیه12، ناحیه13، ناحیه15، ناحیه16، ناحیه22) دارای وضعیت مطلوبیت در برخورداری قرار دارند.
  کلیدواژگان: شهر و عدالت، نواحی شهری، خدمات عمومی شهری، VIKOR، شهر سنندج
 • سعدی محمدی *، شاه بختی رستمی، مصطفی طالشی، ریحانه سلطانی مقدس صفحات 187-206
  شناسایی ابعاد و شاخصهای موثر در ناپایداری سکونتگاه های روستایی، نقش به سزایی در تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی دارد بدون تردید، سنجش و ارزیابی دقیق متغیرهای موثر در ناپایداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از مطالعات میدانی و استفاده از مدلهای چند معیاره در برنامه ریزی جامع به برنامه ریزان ، سیاستگزاران و مسئولین امور اجرایی کشور کمک خواهد کرد بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی و سنجش عوامل موثر بر ناپایداری روستاها در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس (مطالعه موردی روستاهای شهرستانهای مریوان و سروآباد) انجام گرفته است. روش انجام تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده ، برای انجام پژوهش از مدلهایAHP، TOPSISو تحلیل خوشه ایاستفاده شده ، داده ها با استفاده از مدل Expert choice وزن دهی شده و برای تعیین وضعیت پایداری محیطی – اکولوژیکی منطقه از مدلAHP و برای تعیین وضعیت پایداری انسانی از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ایاستفاده شده، یافته های این تحقیق در بخش مدل AHP نشان داد که شهرستان سروآباد از لحاظ پایداری محیطی در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب قرار دارد و دهستانهای شهرستان مریوان از نظر پایداری محیطی در وضعیت بهتری قرار دارند اما یافته های در مدل TOPSIS حاکی از آن است که از لحاظ پایداری انسانی وضعیت روستاهای شهرستان سروآباد بهتر از وضعیت پایداری روستاهای مریوان می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که عامل اصلی در مهاجرتهای روستایی شهرستان سروآباد عامل محیطی و عامل اصلی مهاجرت در روستاهای مریوان عامل انسانی و بالاخص عامل فضایی – کالبدی می باشد.
  کلیدواژگان: پایداری، سنجش، مدل AHP و TOPSIS، روستاهای مریوان و سروآباد
 • اسمعیل شاهکویی*، عبدالعظیم قانقرمه، ربابه یوسفی صفحات 207-222
  دما یکی از مهمترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن میتواند ساختار آب و هوایی هر منطقه ای را دگرگون سازد. بنابراین از جمله اهداف این تحقیق ارزیابی ناهنجاری های آن در استان مازندران می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت روزانه که شامل دو گروه داده های بیشینه و کمینه دما و فشار در سطح دریا و 500 هکتوپاسکال می باشد. در این تحقیق انحرافات مثبت دمایی با تداوم های بالاتر از یازده روز به عنوان شاخص ناهنجاری های دمایی در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد فراوانی ناهنجاری های دمایی در ایستگاه های مختلف استان تفاوت قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد این موضوع حاکی از آن است که ناهنجاری های دمایی در مقیاس کلان توسط عوامل آب و هوایی خارج از مقیاس محلی کنترل می شوند. با این وجود به صورت جزئی تکرار ناهنجاری ها بویژه در دماهای بیشینه در ایستگاه های کوهستانی بیشتر از ایستگاه های ساحلی و جلگه ای استان بوده است. بدین منظور رابطه ناهنجاری ها با شاخص مداری مورد ارزیابی قرار گرفت، بطوریکه مشخص گردید شاخص مداری برآورد شده واقع در منطقه مورد مطالعه رابطه ی بالایی را با ناهنجاری های دمایی استان نشان می دهد. علاوه براین ارزیابی تغییر ناهنجاری ها توسط آزمون من-کندال حاکی از وجود روند معنی دار افزایشی در فراوانی ناهنجاری های رخ داده در اکثر ایستگاه ها می باشد.
  کلیدواژگان: دمای بیشینه و کمینه، ناهنجاری دما، رگرسیون درختی، آزمون من، کندال، مازندران
|
 • Amir Hossein Halabian * Pages 1-10
  The global warming process during last century has not only affected on amount of atmospheric parameters but also affected on onset and end of each atmospheric parameters. The air temperature trend has been increasing during recent decades, especially in the regions such as Iran which is located in dry and semi-dry world belt. In this investigation, using Mann – Kendall statistical test, which is one of the proposed methods of World Meteorological Organization (WMO) for time series analysis, the trend of seasonal maximum and minimum temperatures in Iran will be studied. Hence, In this research, the daily data of maximum and minimum temperature with spatial resolution of 0.5 *0.5 degree received from cell database in the world scale, available in data base: http://hydro.engr.scu.edu/files/ , and converted to utilizable file (.TXT) in mat lab software by using Grads software. In continuation, Mann-Kendall script code, executed for a 21550*2058 matrix to calculating the threshold trend of 95% in Mat lab. We use from Arc GIS software for graphical representation of results. The results of this research indicate that the maximum temperature of northwest and southeast of Iran is without trend (trendless) in every four seasons, and in the winter , north-eastern of Iran have the least area . In the autumn, the increasing trend of maximum temperature seem more in the eastern area and Fars, whereas, the maximum temperature of autumn in without trend (trendless) in central and northwest area of Iran. The minimum temperature has increasing trend in the most regions of Iran. In this relation, the increasing trend of minimum temperature in winter is completely obvious in northwest, Zagros and southeast of Iran.
  Keywords: Maximum, Minimum temperature, Mann-Kendall, Seasonal, Trend, Iran
 • Jalil Mohammadi *, Alireza Mohamadi Pages 11-24
  Cities as centers of the city center to the outskirts of society, human beings are continuously evolving. In this regard, the provision of adequate housing has been accepted as the most important challenge for the population in developing countries has been increasing. Urban development dominates the landscape of the twentieth century the adverse consequences of social, economic and environmental yielded. Urban development and change is inevitable, But with proper planning and the use of indicators can be changed in order to carry endogenous development. Development within the existing urban plan of action to prevent the spread of undeveloped land on the urban and Green areas, both rural and urban areas is the development of vacant land and abandoned an appeal and sponsor to urban life. The present study was conducted to evaluate current policies of urban development for the city and whether or not the development of the city. In this study both the survey and descriptive - analytic study was used. To collect data for this study the results of the last general census of population and housing, as well as a direct reference to the center of the country's regions. Using multiple indicators to measure the development of botanical drug development is very sparse and ugly city, and the development of the not been done. In the city, due to the presence of Land within the tissue, improving the physical environment and housing development within urban development is possible but it started moving very, very slowly and is slow.
  Keywords: endogenous development, urban development housing, Urban Development, Zanjan, Indexes
 • Behnam Ata *, Mohammad Rahim Rahnama, Saleh Arekhi Pages 25-40
  Nowadays, modeling and simulation of urban growth using satellite images can be a very useful tool for describing the interactions between man-made and natural environments to help planners make decisions in complex situations. Inrecent years, many lands of Iran cities, especially marginallands of cities affected bythe processof urbanization andthe citizens need tonew house,landusechanged and have been converted to made areas.Given that, The proper detection of changes in surface forms provides a better understanding of the relationships and interactions among human and natural resources to enhance management of the resources. There are several methods for detecting land use and land cover changes. Post- classification is one of the most effective ways to detect the changes. The purpose of this study is to detect land cover change in Gonbad Kavoos province. For this purpose satellite images for the years 1987-2000 and 2010 were prepared and for processing of these images and obtaining the subsequent data, a number of softwares including GIS and ENVI, IDRISI were employed. This study sought to assess changes in land use in Gonbad Kavoos province during the years 1987, 2000 and 2010 and then anticipate the development of the province using CA Markov model. The results of the study revealed that the growth changes between 1987 and 2010 were for urban users 217.3%, irrigated land 53.5%, rainfed land -40.4%, Barren lands 87.7%and parks 198.6%. The growth of Gonbad Kavoos over the coming years irrigated lands in the south, the southeast and the east of the province will be took over by the growth of the Gonabd Kavoos city,
  Keywords: detection, CA Markov model, Land Use Change, Satellite Images, Gonbad kavoos
 • Gholamali Khomri * Pages 41-52
  Promptness of relief groups and especially, of inter- cities ambulances has a vital role in their performance during unpredicted disasters. In this regard, optimal routing of these groups seems necessary in order to cover maximum population centers. For this purpose, the use of artificial intelligence and the so-called “new routing algorithms,” and its localization among inter/ intra- cities sections, based on their extent and spread, can be an efficient way for efficient urban management and relief organization. Therefore, the aim of this study was to show the practical application of ant colony algorithm for optimizing routing and minimizing the travelled distance .In this research, the case study was performed on over 29 urban and rural points, originated in Parsabad city, in MATLAB and shown in the GIS environment. The proposed model in this paper can not only be used to analyze the issue, but it also can be used to optimize the routing of distribution of basic goods in cases of natural and human disasters, traffic problem, and so on. Need to note that in the proposed method, the Rolette wheel Selection method is used for random selection of the neighborhoods.The results showed that due to the limited area of the case study, time and quality of achieving to optimal route in ant colony algorithm were calculated 0.19 ms faster than the Experimental Method, whereas, given the movement of 30 ants, the time required to arrive to the scene by the ambulances for ant colony algorithm and the Experimental Method was calculated 19' 45'' and 27' 15'', respectively.
  Keywords: Ant colony algorithm, Parsabad, ambulance, routing
 • Hossein Hatami Nejad, Leila Mohamadi * Pages 53-68
  The main objective of building new towns in Iran is decentralization of big cities contains a Population overflow. One of the dominant ideas among urban professionals and urban planners is creating new Town with a high quality of life in order to achieve this goal. Because the new Towns had not equal facilities and growth factors and this has caused the creation of significant differences in quality of their life and metropolis.
  The purpose of this study is satisfaction measurement from life quality of Mohajeran new city from residents view. The study methods is descriptive-analytical and survey. The population in this study are residents of Mohajeran new town that 317 samples are selected by using of Cochran formula and the questionnaire have been distributed between them. Research indicators are classified with intellectual looking to aspects of life quality in 8 dimensions including of social, security, economic, physical, environmental, access to facilities, aesthetics and management dimension and are analyzed in SPSS software by using one-sample T-test and Kendall’s. As well as in complete of the analysis has been applied Shannon entropy method for weighting studied indices and VIKOR model for rating districts of Mohajeran new town.
  The research result show that the citizens are not happy from the life quality in the Mohejeran new town and they have a favorable evaluation only from aesthetic, environmental and social indicators. The highest level of the residents satisfaction belongs to the environmental dimension and the lowest level of satisfaction belongs to the management dimension. The results of the VIKOR model suggest that Farhangian1 and Farhangian2 districts have highest level of life quality and Shahid Sadr and Fazilat districts have the lowest level of life quality.
  Keywords: Life quality, Satisfaction, Subjective Indicators, Decentralization, Mohajeran new city
 • Ghasem Motealbi, Salman Vahdat * Pages 69-86
  Public sphere should provide conditions for different social groups as well as through relationships, to communicate directly with each other. Axes ci-ties saw an example of a public sphere that visual connection between the desired urban landscapes or elements of the urban indicators through a mo-tor-driven or shaping the visual channel. The quality of the visual axis can move between points of the city such an important role in the quality of ur-ban spaces and the environment is readability. Research carried out shows that the main causes of visual values quality in urban corridors view of rea-dability, beautiful environment and walls, continuity and sequence of mo-tion, continuity walls, natural green space, quality of the visual and land-scape elements are considered.such an important role in the quality of ur-ban spaces and the environment is readability. Research carried out shows that the main causes of visual values quality in urban corridors view of rea-dability, beautiful environment and walls, continuity and sequence of mo-tion, continuity walls, natural green space, quality of the visual and land-scape elements are considered.
  Research carried out shows that the main causes of visual values quality in urban corridors view of readability, beautiful environment and walls, conti-nuity and sequence of motion, continuity walls, natural green space, quality of the visual and landscape elements are considered. This study is cross-sectional.Analysis and modeling of the space is located. The results indicate that values quality visual axes connecting to the Revolution Square Zanjan urban corridor C (Avenue Sadi) mean weight (0.2843), Corridor A (St. De-votees of Islam) and the weight average (0.2747), Corridor D (St. Revolu-tion) with a weight average (0.2740) and in the end corridor B (Emam Khomeini) mean weight (0.2125) is estimated.
  Keywords: Visual Value, visual corridors, Spatial Analys, Visual perception, Zanjan
 • Negin Sadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet * Pages 87-104
  To improve the quality of services provided by organizations responsible for rural services, they need to be assessed by rural residentes. The user satisfaction level of Housing Foundation services was measured by the SERVQUAL scale. This model compares customer's expectations and perceptions by five dimensions; tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. In this descriptive-analytical study, the gap between expected and perceived services was assessed by the above mentioned model. Using Probability Proportional to Size (PPS) sampling, 384 households were randomely selected from 12 villages in the study areas. Findings showed that the tangible services quality dimension in the villages has not improved. In other words, the villagers did not feel any changes in this feild. However, with regard to other dimentions, some improvement was found in the villages. According to this, there is still a gap between the quality of the provided services and expectations of the rural residents. Because, services provided by the Housing Foundation only improved the condition of the surveyed villages than in the past; and failed to satsify the villagers. Assessing the quality of construction services for rural residents of two villages called Vali Abad and South Pazoki indicated the gap between the overall quality of services provided and the expectations of the target group. This gap was observed in all five dimensions of SERVQUAL scale. Thus, pay attention to villagers’ viwes and demands in designing programs and policies serving to improve the quality of the provided services is recommended.
  Keywords: Service Quality, SERVQUAL Model, Housing Foundation of Islamic Revolution, Varamin County
 • Mohammad Sharif Sharifzadeh* Pages 105-122
  Sustainable rural development requires an efficient system of management and governance based on local capacities and resources. Nowadays, the constructive impact of social capital on the establishment and the stability of local democratic structures in rural and urban areas is considered. In the light of current discussions on enhancement of local management in rural ares, the research question raises if there is any relationship between social capital and good governance, and if so, what type and strength do possible correlations display and how do different levels of relationships in terms of social capital and the sub-components of good governance appear.This survey research was aimed to investigate the relationship of social capital and good governance in rural management in Jouybar County. Statistical population of this research was included all head of rural families in Jouybar County (N=12654). Sample size was determined by Cochran formula (n=314). The respondents were selected through cluster sampling technique, randomly. A researcher–made questionnaire were used to collect data. Reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient (α= .7). Formal and content validity of the questionnaire was confirmed based on opinions of a expert panel. Using SPSS 16.0, data were analyzed. According to descriptive findings, 47/1% of respondents have assessed the level of good governance in rural management as good. Also, most of the of respondents (50/3%) have assessed the level of social capital in their villages as moderate. Correlation coefficient showed a significant relationship between some of the components of social capital in rural areas, including social network, trust, social awareness and total index of social capital (as predictor variables) and some of the components of good governance in rural management, including law obedience, justice and equality, responsibility and accountability, transparency, efficiency and effectiveness. Totally, increase of social capital in villages led to improve of good governance in rural management in Jouybar County.
  Keywords: Rural management, Good governance, social capital, Jouybar County
 • Vakil Heydarisareban * Pages 123-134
  The meaning of development is improvement of all aspects of human life, commonly. Development affects all of society stratums on all aspects of life. And use from available resources, rationality. In the rural areas the realization of such development is results of creating of social and economical equilibrium for whole of people aspects and to honor their civil and their participation in the base of return and logical reliance to environmental forgotten resources. Therefore, social development is important role on rural development. The aim of this research measurement and get Priority of social development in the rural areas by way Fuzzy Topsis Technique, in the Meshhinshahr county. The methodological approach was a descriptive –analytical of the survey type. Statistical population of this study consisted of all Farmers in Meshkinshar County. The sample size determined by using Cochran formula (n=185). The content and face validity of the instrument was specified after several times review and correction by the faculty of members at university and several expertise of administrative offices. A pilot test was conducted to determine to reliability of the questionnaire and Cronbach Alpha coefficient of 0.79 was achieved. The achieved data’s were analyzed by Fuzzy Topsis techniques. In the end, the results of multi –attribute decision making methods in the base of calculated weights showed that dehstans of Shaban and Salavat lied in the first rank in view of social development, respectively, and dehestans of Shomali arshagh lied in the last rank. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.
  Keywords: Social Development, Rural Development, fuzzy Topsis, Meshkinshar County
 • Javad Zarei * Pages 135-150
  According to statistics, nearly half of the world population living in urban areas are expected to increase in the coming decades as well. One of the main approaches in the field of sustainability, urban revival and renewal approach is stressed. The approach of reconstruction, rehabilitation, modernization and redevelopment of urban renewal and regeneration evolved in this way, regardless of the area of the body, according to field observations emphasize the social, economic, cultural and art has experienced. This urban renewal urbanism as an action within the tissue can have a variety of dimensions and directions. The present study aimed to achieve community -based planning and urban renewal of old neighborhoods with an emphasis on the social capital of communities and respond to the question is, That, in what could be an appropriate approach to intervention in the old neighborhood stabilization of the Golan Hamedan provided ? In this study, for the purpose of research, using descriptive analysis and studies were carried out through field visits and interviews with residents, and surveys national documents, With the benefit of Spearman and multivariable regression tests and SWOT analysis also recognized the challenges, weaknesses, opportunities and strengths. And on the variables affecting the stability of the social, economic , physical and environmental, as well as variables related to social capital have tried to recreate how stable the Golan neighborhood Hamedan provide a comprehensive and integrated program, that If the approach to regeneration, community -based, integrated, comprehensive and strategic, then reinvented itself sustainable approach will be achieved
  Keywords: community -based planning, Recreation, Old texture, Jollan neighborhood, Hamedan
 • Rana Shaykh Baygloo* Pages 151-172
  In the most modern cities, the traditional system of communications and interactions have been strongly changes whose one of their worrying appearance is fading the social relationships among citizens. Since the meaning and identity of urban environments is greatly dependent on their prevailing social system, the decrease of people’s social interactions changes the identity of these environments and spaces and fades their conceptual and functional authenticity. This matter leads to decrease of sense of community and consequently decrease of sense of place attachment whose reaction in urban quarters is a sense of indifference for residents about residential stability in quarters and in several cases, motivation for changing life area to other quarter or even other city. Regarding this issue, the present paper has investigated the social factors affecting citizens’ residential stability in Arak city and its quarters. The effect of social factors and their criteria on two settlement durability including ‘tendency to continue living in present quarter, and ‘tendency to continue living in Arak city’, was investigated. Needed data of research has been collected through library studies and questionnaire. For obtaining overall view about citizens’ evaluation on criteria of four social factors, One-sample T test was applied, and for clarifying relations of social factors and durability indicators Pearson correlation coefficient was calculated for each pair of factors and indicators, and the influence of social factors on each of durability indicators was examined using Regression analysis. The result of study show a significant relation between mentioned factors and indicators, and based on regression analysis, 61% of the changes of indicator of ‘tendency to continue living in present quarter’ and 59% of the changes of indicator of ‘tendency to continue living in Arak city’ is explained through linear combination of changes of social factors.
  Keywords: Residential stability, social capital, City, Quarter, Social environment
 • Fereydoon Babaei *, Kiumars Naeimi * Pages 173-186
  Spatial and environmental justice means the fair distribution of resources to achieve a balanced society, and one of the approaches is social justice. The measurement of spatial justice in the distribution of urban public services is Superior goal and important for urban planners, and is the of needs urban management. This paper tries to analyze the distribution of urban public services Using 14 indicators of public services in the 22 areas of the city Sanandaj. For objective of this research is in the category applied research and is using of method descriptive- analytical . For collecting the essential data, field research and library- based methods have been used, with the existing data in last approved Detailed plan 1390 city Sanandaj and In the end, considering the purpose of the research, the collected data has been analyzed using VIKOR technique and GIS. The results have shown that the benefits of urban public services in area city Sanandaj is not fair And is then distributed in area city. 3 Area (Area 6, Area 11, Area 17) on the eve of the crisis and the crisis in the enjoyment of urban service, 7 Area (Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 14, Area 20, Area 21) in the low to moderate in Enjoyment. 6 Area (Area 4, Area 8, Area 9, Area 10, Area 18, Area 19) has a favorable trend and half received , 6 Area (Area 7, Area 12, Area 13, Area 15, Area 16, Area 22) has a favorable situation to be in.
  Keywords: City of justice, Urban Areas, urban public services, VIKOR, city Sanandaj
 • Saadi Mohammadi * Pages 187-206
  Identification of dimensions and effective indicators in instability of the rural settlements has a significant role in achieving the goals of sustainable rural development. undoubtedly, the measurement and accurate assessment of the variables affecting the instability of rural habitations using multi-criteria models in comprehensive planning will contribute planners, policy-makers and administration officials of the country. To achieve this end the present study has been conducted to identify and to assess the factors affecting the instability of the mountain and foothill villages in the region of Zagros (case studies are cities of Marivan and Sarvabad villages). The research methodology is descriptive - analytical through using models of EXPERT CHOICE,AHP, TOPSIS and cluster analysis, the data was weighed by using Expert Choice and to determine the status of environmental-ecological sustainability of the area, AHP model was used and also to determine the condition of human stability, TOPSIS and cluster analysis were used. The findings in the AHP model showed that in terms of environmental sustainability in rurals of Sarvabad city are placed in inappropriate and highly inappropriate and the villages of Marivan city in terms of environmental sustainability are placed in a better position, but the findings in TOPSIS model show Sarvabad villages in terms of human sustainability are better than the villages of Marivan in terms of stability status. Therefore it can be concluded that the main cause of migration from Sarvabad villages is environmental factor and the main cause of migration from Marivan villages is human factor, especially spacial - physical factor.
  Keywords: Stability, Measurement, models of AHP, TOPSIS, villages of Sarvabad, Marivan
 • Esmaeil Shahkooeei *, Abdolazim Ghangherme, Robabeh Yousefi Pages 207-222
  Temperature is one of the most important elements of climate that its changes can alter the climate of each region and plays a major role in how to operate the environmental and agricultural powers. The objectives of this study were the identification and evaluation of temperature anomalies in Mazandaran province. The data used in this study have been considered on a daily basis for the statistical period from 1971 to 2010 including two maximum and minimumm environmental data groups from 24 meteorological stations on land, pressure data at sea level and 500 hecto-pascal along the axis 52.5 ° east. In this study, the positive deviations in temperature continuing up to eleven days are considered as an indicator of temperature anomalies. The results of this study showed that the frequency of temperature anomalies in the province stations did not show significant differences. Also it is showed that the large-scale temperature anomalies are controlled by climatic factors outside the control of the local scale.However abnormality repetition, especially in maximum temperatures at the mountain stations has partially been more than coastal stations and the plains of the province. For this purpose, the relationship between abnormalities was evaluated with the index. And it was found that the estimated index in the studied region had high correlation with the province temperature anomalies. In addition, the anomaly change by Mann-Kendall test showed a significant increase in the frequency of abnormalities occurring in most stations.
  Keywords: Keywords: maximum, minimum Temperature, temperature anomalies, Regression Tree, Mann-Kendall test, Mazandaran