فهرست مطالب

Management Studies - Volume:10 Issue: 2, Spring 2017

Iranian Journal of Management Studies
Volume:10 Issue: 2, Spring 2017

 • تاریخ انتشار: 1396/04/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • عمیر احمد، وحیدعلی عمرانی، منور حسین پاهی، سیدمیرمحمد شاه صفحات 283-306
  پژوهشگران سازمانی به طور تجربی اهمیت ویژگی های حمایتی و سرمایه روان شناختی بر دستاوردهای فردی را مشخص کرده اند. در مطالعه حاضر، تلاش شده است تا کم توجهی پژوهش ها به موضوع عجین شدگی دانشجویان دوره دکتری از طریق آزمون عملی با توجه به نقش حیاتی حمایت اساتید راهنما و سرمایه روان شناختی پوشش داده شود. برای این منظور 125 دانشجوی دوره دکتری از یازده کشور مختلف در دانشگاه دولتی مالزی مطالعه شدند. نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری این تحقیق نشان داد که حمایت اساتید راهنما تقویت کننده مثبت سرمایه روان شناختی دانشگاهی دانشجویان است. همچنین، رابطه مثبت بین سرمایه روان شناختی دانشگاهی و عجین شدگی دانشجویان نیز به دست آمد. ضمن اینکه سرمایه روان شناختی دانشگاهی گزارش شده در این مطالعه نیز به طور مثبت در رابطه حمایت اساتید راهنما بر عجین شدگی دانشجویان میانجیگری می کند. این مطالعه نشان داد که چگونه سرمایه روان شناختی دانشجویان اثر معناداری بر بهروزی دانشجویان دارد و شکاف تحقیقاتی در این زمینه را تحت پوشش قرارمی دهد. کاربرد های عملیاتی نتایج این تحقیق مرجع و منبعی است برای آنکه چگونه حمایت اساتید راهنما سرمایه روان شناختی دانشگاهی دانشجویان و پیرو آن عجین شدگی شغلی آن ها را پرورش می دهد.
  کلیدواژگان: حمایت اساتید راهنما، عجین شدگی، سرمایه روان شناختی دانشگاهی، مطالعات دکتری، میانجیگری
 • هستی چیت سازان، افسانه باقری، امیر یوسفی صفحات 307-333
  تحقیقات اخیر زیادی در حوزه ظرفیت نوآوری کسب و‏کارها برای ارتقای مزیت رقابتی و افزایش احتمال موفقیت آن‏ انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی با نوآوری، همچنین بررسی نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی در این رابطه، در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری پیشرفته انجام شد. از 182 شرکت دانش بنیان حوزه فناوری پیشرفته و مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران، 126 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه ترکیبی بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزیی(PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که سرمایه های فکری، اجتماعی و روان شناختی بر نوآوری تاثیر معناداری دارد. علاوه بر ‏این، نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین سرمایه‏ فکری و نوآوری و نیز سرمایه روان شناختی و نوآوری تایید شد. یافته ها نیز بحث شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی، سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی، نوآوری
 • یاسر نعمتی، مهرداد مدهوشی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی صفحات 335-364
  بر اثر فشار جهانی سازی و به تبع افزایش رقابت، مدیران زنجیره تامین به اهمیت برنامه ریزی فروش و عملیات پی برده اند. با این حال، در محیط های پیچیده، به لحاظ آکادمیکی و عملیاتی توجه اندکی به برنامه ریزی فروش و عملیات شده است. مقصود این مقاله، بررسی مزایای استفاده از فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات با استفاده از رویکرد مدل سازی ریاضی در زنجیره تامین مقیاس بزرگ فرمینگ پلاستیک است. برای این منظور، سه مدل برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح فازی ارائه شده است که به ترتیب نشان دهنده موارد زیر است: برنامه ریزی فروش و عملیات کاملا یکپارچه، برنامه ریزی فروش و عملیات نسبتا یکپارچه و برنامه ریزی گسسته. همچنین، برای بیان عدم قطعیت و ابهام دنیای واقعی، از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. همه مدل های مذکور، در سیستم تولیدی چندسایتی دارای تامین کنندگان متعدد توسعه داده شده است که محصولات متنوعی تولید می کند و به مشتریان متعددی سرویس می دهد. در انتها، تمامی مدل ها در دنیای واقعی در شرکت تولیدی فرمینگ پلاستیک در ایران پیاده سازی شد. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری کامل مدل برنامه ریزی فروش و عملیات کاملا یکپارچه بر سایر مدل هاست.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی مختلط اعداد صحیح فازی، برنامه ریزی فروش و عملیات، تولید برای انبارش، صنعت فرمینگ پلاستیک
 • سعدالله ، شن لی، شاهزاده فهد قریشی، جهانزیب حیدر صفحات 365-383
  افزایش رقابت تمایز کالاها فقط بر اساس ویژگی ها را دشوار ساخته و فضایی برای بازاریابی خیرخواهانه ایجاد کرده است. در این تحقیق با نمونه 322 نفر از دانشجویان دانشگاه، تغییر در نگرش مصرف کنندگان نسبت به موضوع حمایتی و برند پیامد یکپارچگی موضوع حمایتی و برند، با تعدیل کنندگی طبقه کالا اندازه گیری شد. چهار برند مشهور از دو طبقه کالای کالاهای بادوام و بی دوام به همراه چهار موضوع حمایتی از طبقه موضوعات حمایتی مختلف (سلامتی، خدمات انسانی، حیوانات و محیط زیست) استفاده شده است. از تست آنووا برای مقایسه میانگین پاسخ مصرف کنندگان به موضوع حمایتی و برند با توجه به دفعات مختلف امتیازی یکپارچگی موضوع حمایتی و برند استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برند و موضوع حمایتی مرتبط نگرش مصرف کنندگان را به موضوع حمایتی و خود برند بهبود می دهد. در مورد موضوع حمایتی، بهبود نگرش مصرف کنندگان در مورد محصولات بادوام بالا و برعکس در مورد محصولات بی دوام پایین است. در مورد برند نیز، بهبود نگرش مصرف کنندگان در مورد موضوعات حمایتی مختلف، با توجه به طبقه کالا بر حسب دوام تفاوت معناداری ندارد. موضوعات انسان محورانه نسبت به سایر موضوعات حمایتی بهبود نگرش بیشتری دریافت کرد. نتایج پیشنهاد می دهد که در ایجاد یکپارچگی موضوع حمایتی و برند، مدیران موضوعات حمایتی باید توجه بیشتری به انتخاب طبقه کالا برای مشارکت و مدیران برند نیز باید علاقه بیشتری به ایجاد مشارکت با موضوعات انسان محورانه داشته باشند.
  کلیدواژگان: بازاریابی خیرخواهانه، طبقه کالا، طبقه موضوع حمایتی، یکپارچگی موضوع حمایتی و برند
 • محمدرضا جلیل وند، سیمین نصرالهی، علی یاسینی صفحات 385-408
  این مقاله به بررسی تجربی نحوه برانگیخته شدن سوت زنان، بازیگران انفرادی یا اعضای یک گروه، برای گزارش اقدام های ناشایست و تخلفات در سازمان های دولتی می پردازد. سوت زنی در سازمان های دولتی (عمومی) عمدتا از رسانه ها برای جلب توجه مردم به اقدامات متضمن فساد استفاده می کند تا سوءاستفاده از دارایی های دولتی را مستقیما افشا کند. این مطالعه شواهدی را ارائه می دهد که سوت زنی تحت تاثیر جهت گیری شخصی و فرهنگی در خصوص فساد سازمانی است. بر اساس تاریخچه موجود، مدلی رگرسیونی برای عوامل تعیین کننده سوت زنی در سازمان طراحی و آزمون شد. پرسشنامه محقق ساخته به کار رفت. جامعه هدف، کارکنان سه سازمان دولتی گمنام در شهر تهران است. اندازه نمونه 287 برآورد شد. به کمک رویکرد نمونه گیری در دسترس، داده ها از جامع مورد نظر انتخاب شد. نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که جهت گیری فرهنگی، ویژگی های شخصیتی، و موضع اخلاقی از مهم ترین عوامل انگیزاننده رفتار سوت زنی در سازمان های ایرانی است. این مطالعه حاکی از آن است که سوت زنان به افشای اقدام های غیرقانونی، غیراخلاقی، یا نامشروع کارفرمایان خود می پردازند و ممکن است از طریق سیاسی کرن عمل سوت زنی منشا اثر واقع شود.
  کلیدواژگان: بخش دولتی، سوت زنی، مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی، ویژگی های شخصیتی
 • کاوه فهیمی، سید محمد سیدحسینی، احمد ماکویی صفحات 409-434
  این مقاله به معرفی مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی نامتمرکز می پردازد که طی آن زنجیره های تامین نامتمرکز به طور هم زمان وارد بازار بدون رقیب می شود و طی بازی هم زمان و غیرهمکارانه زنجیره خود را شکل می دهد و قیمت های عمده و خرده فروشی مشخص می کند. الگوریتمی سه مرحله ای برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. مرحله نخست، ساختارهای ممکن زنجیره ها را ایجاد می کند. مرحله دوم، قیمت ها و جریان مواد تعادلی را طی روش انعکاس اصلاح شده و فرمول بندی مشتقات نامساوی به دست می آورد. مرحله آخر، ساختار تعادلی شبکه ها را با الگوریتم ویلسون محاسبه می کند. در آخر، مطالعه ای موردی به همراه آنالیز نتایج و بحث ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بازی هم زمان، تعادل نش، طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی نامتمرکز، مشتقات نامساوی
 • گیانشوار سیک کوش واها، ناگندرا کومار شارما صفحات 435-466
  مفهوم کارآفرینی پایدار به دلیل افزایش آگاهی درباره محیط زیست پاک در حیطه تجارت در حال پدیدارشدن است. هدف این مطالعه یافتن پارامترهای تاثیرگذار بر علاقه مندان کارآفرینی در جهت کارآفرینی پایدار است. این مطالعه تجربی بر اساس نتایج برگرفته از 306 پرسشنامه از جوانان علاقه مند به کارآفرینی است. مطالعه حاضر بر اساس چهار فرضیه بررسی و مشخص شد که بین افراد دوستدار محیط زیست و کارآفرینی پایدار رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که پارامترهای بازاریابی سبز و تغییر رفتار مصرف کننده به سمت محصولات سبز و شرایط بازار مطلوب، تاثیر مثبت قابل ملاحظه ای بر کارآفرینی پایدار دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، رفتار مصرف کننده، علاقه مندان کارآفرینی، کارآفرینی پایدار
 • منصوره معاذی، محمد جاویدنیا، رسول جمشیدی صفحات 467-498
  آرایش مناسب تسهیلات موضوعی کلیدی در مدیریت است که بهره وری و سوددهی سیستم های تولید را تحت تاثیر قرارمی دهد. مسئله مرتب سازی در ردیف های موازی حالت خاصی از مسئله چیدمان تسهیلات و شامل یافتن بهترین مکان جای گیری n تسهیل است، به نحوی که تسهیلات مشابه (تسهیلاتی با برخی ویژگی های مشترک) در یک ردیف و تسهیلات غیرمشابه در ردیفی موازی قراربگیرد. از آنجا که این مسئله مسئله NP-hard جدیدی است، تنها یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط برای فرموله سازی آن ارائه شده است؛ بنابراین، برای حل مثال هایی با ابعاد بزرگ، به کارگیری الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری مفید خواهد بود. در این مقاله دو راهبرد برای حل مثال های متوسط و بزرگ این مسئله بر پایه الگوریتم ژنتیکی و الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی مبتنی بر جمعیت ارائه می شود. همچنین، مثال های مختلفی از این مسئله در دو گروه، از متون پژوهشی انتخاب و با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی به منظور ارزیابی بر اساس تابع هدف و زمان محاسبات حل شد. بر اساس نتایج به دست آمده در گروه نخست، دو الگوریتم غالبا عملکرد مشابهی داشت و در گروه دوم الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی مبتنی بر جمعیت با افزایش اندازه مسائل عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیکی، الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی مبتنی بر جمعیت، چیدمان تسهیلات، مرتب سازی در ردیف های موازی
 • مریم خدادادی، حبیبه زارع حقیقی صفحات 499-52
  امروزه، ارزیابی عملکرد زیست محیطی بسیار مورد توجه حامیان محیط زیست و مسئولان است. در سال های اخیر، افزایش انتشار دی اکسیدکربن در هوا، آلودگی آب، تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی مشکلات فراگیر در سراسر جهان بوده است. بنابراین، توسعه کارخانه هایی که دی اکسیدکربن و آلودگی کمتری تولید می کنند، یک موضوع مورد توجه در هر بخش از تولید است. این مقاله از تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک تکنیک مدیریتی در ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت ها استفاده می کند. سپس، اندازه گیری مقیاس اقتصادی و بازده به مقیاس در مسائل زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد که در دو دهه اخیر چندان به آن توجه نشده است. متناظر با مقیاس اقتصادی و بازده به مقیاس برای خروجی های مطلوب، مفاهیم جدید مقیاس اقتصادی زیست محیطی و بازده به مقیاس زیست محیطی برای خروجی های مطلوب و نامطلوب معرفی می شود. در این مقاله، دو روش برای تعیین نوع بازده به مقیاس زیست محیطی واحدهای کارا ارائه می شود. همچنین، معادل بودن این دو روش پیشنهادی تحت یک قضیه ثابت می شود. در پایان، مدل های ارائه شده برای مطالعه آلودگی (میزان گاز دی اکسید کربن) کمپانی های برق ژاپن استفاده شده است. پس از آن، نوع بازده به مقیاس زیست محیطی برای کمپانی های کارا تعیین می شود و بر اساس آن، سایز بهینه برای کمپانی ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، عملکرد زیست محیطی، مقیاس اقتصادی، بازده به مقیاس، خروجی نامطلوب
 • سمیه دانش عسگری، مصطفی جعفری صفحات 527-550
  کارت امتیازی متوازن چشم اندازی از عملکرد کلی سازمان ارائه می دهد. این مدل جنبه مالی را با جنبه های عملکردی دیگر (جنبه های رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی و مشتری) تلفیق می کند. مسئله مهم در به کارگیری این مدل، انتخاب صحیح شاخص هاست. هدف اصلی این مطالعه، ارائه رویکردی نوین با تلفیق کارت امتیازی متوازن و مدل تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای است تا بتوان مناسب ترین شاخص ها را در هر یک از جنبه های کارت امتیازی متوازن انتخاب کرد. برای این منظور شاخص های کارت امتیازی متوازن به عنوان متغیرهای ورودی و خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته می شود و با تفسیر تغییرات کارایی در مراحل مختلف، مناسب ترین شاخص ها در هر یک از جنبه های کارت امتیازی متوازن مشخص می شود. به منظور نشان دادن نحوه به کارگیری این رویکرد، نمونه ای تجربی شامل شش بانک ایرانی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که «افزایش تخصص کارکنان» و «عرضه خدمات سریع»، به ترتیب مناسب ترین شاخص ها در مراحل اول و دوم است. همچنین، به علت تشابه مقادیر شاخص «رضایت مشتری» در واحدهای تصمیم گیری مختلف، نمی توان در مورد تاثیر آن بر مقدار کارایی قضاوت کرد. رویکرد پیشنهادی در این مطالعه به مدیران سازمان ها کمک می کند تا با شناسایی شاخص های مناسب بتوانند در توان مندسازی کارکنان، بهبود فرایندهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و بهبود دستاوردهای مالی سازمان گام بردارند.
  کلیدواژگان: بانک های ایرانی، تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای، روابط علت و معلولی، شاخص های مناسب، کارت امتیازی متوازن
|
 • Umair Ahmed, Waheed Ali Umrani, Munwar Hussain Pahi, Syed Mir Muhammad Shah Pages 283-306
  Organizational scholars have empirically outlined the significance of support features and psychological capital on individual outcomes. In the present study, we attempted to address the dearth of research on PhD students’ engagement via empirically testing the crucial role of supervisor support and psychological capital. A total of 125 Ph.D. students of 11 different nationalities were recruited from a public university in Malaysia. The application of structural equation modeling to test the mediated model revealed that research supervisor’s support positively enhanced PhD students’ academic psychological capital. Accordingly, the study also found a positive relationship between academic psychological capital and PhD students’ engagement. Notably, the study reported academic psychological capital positively mediated the relationship between supervisor support and PhD students’ engagement. The study has addressed the research gap with critical findings pertaining to how students’ psychological capital can be of prominent significance for PhD students’ well-being. Contributions and implications of the study are outlined with reference to how supervisor support can foster PhD students’ academic psychological capital and thereupon their engagement.
  Keywords: academic psychological capital, engagement, Ph.D. studies, Supervisor Support, mediation
 • Hasti Chitsazan, Afsaneh Bagheri, Amir Yusefi Pages 307-333
  The recent research has highly examined innovation of businesses to improve their competitive advantages and the probability of their success. This study aimed to examine the association between intellectual, psychological, and social capital and business innovation in knowledge-based and high-technology businesses in Iran and if organizational culture moderates the relationships between the variables. Of the 182 knowledge-based and high-technology businesses located in Science and Technology Parks in Tehran, 126 were selected using the stratified random sampling method. A questionnaire was administered and the data were analyzed using the Structural Equation Modeling and PLS. The results indicated that intellectual, psychological, and social capitals significantly affect business innovation. Furthermore, organizational culture moderated the impact of intellectual and psychological capital on business innovation. The implications of the findings are discussed.
  Keywords: Innovation, Intellectual Capital, Organizational Culture, psychological capital, Social capital
 • Yaser Nemati, Mehrdad Madhoushi, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei Pages 335-364
  Affected by globalization and increased complexity, supply chain managers have learned about the importance of Sales and Operations Planning (S&OP). However, in large scale supply chains, S&OP has received little attention, by both academics and practitioners. The purpose of this manuscript is to investigate the advantages of S&OP process using a mathematical modeling approach in a large scale plastic forming company. Three Fuzzy Mixed Integer Linear Programming (f-MILP) models were developed in this article for this reason: A Fully Integrated S&OP (FI-S&OP) model, a Partially Integrated S&OP (PI-S&OP) model, and a decoupled planning (DP) model. Also, Triangular Fuzzy Numbers (TFNs) are utilized to represent uncertainty and vagueness associated with real world operations. All the models are developed for a multi-site manufacturing company, which is coping with different raw material suppliers and Third Party Logistics (3PLs), Distribution Centers (DCs), and customers with a wide range of product families. Finally, all the models are applied in a real case in a plastic manufacturing company in Iran. The results demonstrate the superiority of FI-S&OP over other models.
  Keywords: Fuzzy Mixed Integer Linear Programming (f-MILP), Make to Stock, Plastic forming industry, Sales, Operations planning (S, OP)
 • Saad Ullah, Shen Lei, Shahzadah Fahed Qureshi, Jahanzaib Haider Pages 365-383
  Increased competition is making it difficult to distinguish products solely by attributes, creating room for cause-related marketing. In this study with a sample of 322 university students, we evaluated the changes in consumer attitudes toward cause and brand as consequences of Cause Brand Alliance (CBA), by using the product category as moderator. Four popular brands from two product categories, including durable and nondurable, and four causes from different cause categories involving health, human service, animal, and environment, have been used. ANOVA has been used to compare the means of consumer's responses toward cause and brand, in relation to CBA at different times. Results show that linked cause and brand improve the attitude of the consumers toward the cause as well as the brand. In the case of the cause, improvement in consumer attitude is high for the durable product category, but low for the non-durable product category. So for the brand, improvement in consumer attitude is there regardless of product categories (durable, non-durable) when it is attached to different types of causes. This improvement is high for association with human-related causes compared to that of non-human-related causes. Findings suggest that in forming a CBA, cause-managers should pay more attention in selecting product category for alliances, and brand-managers have to impute more interest in establishing alliance with human-related cause.
  Keywords: cause-brand alliance, Cause category, Cause-related marketing, Product category
 • Mohammad Reza Jalilvand, Simin Nasrolahi Vosta, Ali Yasini Pages 385-408
  This paper empirically explores how whistle-blowers, as members of a collective or as individual actors, are motivated to report a wrongdoing in public service organizations of Iran. Whistle-blowing in the service organizations of public sector utilizes the mass media to call the attention of public to corruption activities that are associated to the misuse of public funding in a direct way. The current research provides the empirical evidence that whistle-blowing can be motivated with personal and cultural orientation regarding organizational corruption. Drawing on existing literature, this paper examines a structural model of whistle-blowing determinants. A paper-based survey was employed and the statistical population are the employees who work in three anonymous public service organizations in Tehran, Iran. The sample size was estimated at 287. A convenience sampling approach was utilized to collect the required sample. The results of structural analysis indicated that cultural orientation, personal traits and ethical position are significant antecedents of whistle-blowing behaviour. This research suggests that the whistle-blowers have contributed to the disclosure of illegitimate, immoral, and/or illegal practices under their employers’ control that may affect action through their participation in the politicization of whistle-blowing and through their communal and personal transformations.
  Keywords: cultural issues, Ethical issues, Personal traits, public sector, Whistle-blowing
 • Kaveh Fahimi, Seyed Mohammad Seyedhosseini, Ahmad Makui Pages 409-434
  This paper discusses a problem in which decentralized supply chains enter the market simultaneously with no existing rival chains, shape the supply chains’ networks, and set wholesale and retail prices in a noncooperative manner. All the chains produce either identical or highly substitutable products. Customer demand is elastic and price-dependent. A three-step algorithm is proposed to solve this problem. Step one considers the supply chains’ potential network structures. Step two is based on a finite-dimensional variational inequality formulation and is solved by a modified projection method to determine equilibrium prices. Step three selects the equilibrium locations to shape the chains’ equilibrium network structure with the help of the Wilson algorithm. Finally, this approach is applied to a real-world scenario, and the results are discussed. Moreover, sensitivity analyses are conducted.
  Keywords: competitive decentralized supply chain network design, Nash equilibrium, simultaneous games, variational inequality
 • Gyaneshwar Singh Kushwaha, Nagendra Kumar Sharma Pages 435-466
  The concept of sustainable entrepreneurship is emerging due to the greening of the business environment. The objective of the present study is to distinguish the influencing factors for the entrepreneurial aspirants towards the sustainable entrepreneurship. It is an empirical study that incorporates 306 respondents. These respondents are young entrepreneurial aspirants. The study consists of four hypotheses that have been tested, and it was found that eco-friendly people (EFP) are not significantly linked to sustainable entrepreneurship. Whereas, green marketing factors (GMF), changing consumer behavior (CCB) towards green products, and favorable market conditions (FMC) have a significant and positive impact on sustainable entrepreneurship.
  Keywords: consumer behavior, Entrepreneurial aspirants, Green Marketing, Sustainable entrepreneurs
 • Mansoureh Maadi, Mohammad Javidnia, Rasoul Jamshidi Pages 467-498
  Proper arrangement of facility layout is a key issue in management that influences efficiency and the profitability of the manufacturing systems. Parallel Row Ordering Problem (PROP) is a special case of facility layout problem and consists of looking for the best location of n facilities while similar facilities (facilities which has some characteristics in common) should be arranged in a row and dissimilar facilities should be arranged in a parallel row. As PROP is a new introduced NP-hard problem, only a mixed integer programming model is developed to formulate this problem. So to solve large scale instances of this problem, heuristic and meta-heuristic algorithms can be useful. In this paper, two strategies based on genetic algorithm (GA) and a novel population based simulated annealing algorithm (PSA) to solve medium and large instances of PROP are proposed. Also several test problems of PROP in two groups with different sizes that have been extracted from the literature are solved to evaluate the proposed algorithms in terms of objective function value and computational time. According to the results, in the first group of instances, both algorithms almost have equal performances, and in the second group PSA shows better performance by increasing the size of test problems.
  Keywords: Facility layout problem, Parallel row ordering problem, Genetic Algorithm, Population based simulated annealing algorithm
 • Maryam Khodadadi, Habibe Zare Haghighi Pages 499-52
  Nowadays, the assessment of environmental performance has received considerable attention by environmental strategy advocators and decision makers. In recent years, increased emission of CO2 into the air, water pollution, and global warming are universal problems all over the world. Therefore, development of firms with less CO2 emission is an important issue of attention in every area of production. This paper applies data envelopment analysis (DEA) as a management technique for assessing the environmental performance of the firms. We then explore the measurement of scale economies (SE) and returns to scale (RTS) for environmental issues which have not been given the attention they deserve in the last few decades. Associated with SE and RTS for desirable outputs, the new concepts of ESE (Environmental Scale Economies) and ERTS (Environmental Returns to Scale) are proposed for both desirable and undesirable outputs. This paper presents two methods for determining the type of ERTS of efficient DMUs, and demonstrates their equivalency within a theorem. Finally, the offered models are employed to study the CO2 emission of Japanese electric power companies. Afterwards, the type of ERTS is determined for efficient companies and based on their type of ERTS, the optimal size is suggested for them.
  Keywords: Data envelopment analysis, Environmental Performance, Scale economies, Returns to scale, Undesirable output
 • Somayyeh Danesh Asgari, Abdorrahman Haeri, Mostafa Jafari Pages 527-550
  The Balanced Scorecard (BSC) provides an outlook of an organization’s general performance; it integrates financial perspective with other performance aspects, like learning and growth, internal processes, and customer perspectives. The momentous issue, in implementation of BSC, is the proper selection of measures. The main objective of this paper is to introduce a novel approach in an attempt to select the most appropriate measures by integrating BSC and three-stage Data Envelopment Analysis (DEA) model. To achieving this aim, the BSC’s measures are utilized as input and output variables of DEA model and the most appropriate measures in each BSC’s perspective are determined with interpretation of the efficiency variations in different stages. An experimental example containing six Iranian banks has been investigated to demonstrate the implementation of this approach. The results indicate that increased staff expertise (L2) and high speed services (P2), respectively in stage one and two are appropriate measures. Also, in this study, we cannot judge about the effect of customer satisfaction rate (C2), because the values of this measure are similar in different decision making units (DMUs). The proposed approach in the current paper helps managers to recognize appropriate measures for staff empowerment, internal process improvement, customer satisfaction increase, and organization’s financial outcomes improvement.
  Keywords: appropriate measures, Balanced Scorecard (BSC), Cause, Effect Relations, Iranian banks, three- stage data envelopment analysis (DEA)