فهرست مطالب

Health Literacy - Volume:2 Issue: 1, 2017

Journal of Health Literacy
Volume:2 Issue: 1, 2017

 • تاریخ انتشار: 1396/04/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نامه به سردبیر
 • علی تندیسه بنا صفحات 5-11
  سلامت الکترونیکی،« e Health»، یکی از کاربردهای مهم فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در عرصه خدمات عمومی بهداشت و درمان است که پروژه های راه اندازی آن، در قالب برنامه جامع دولت الکترونیکی و تشکیل جامعه اطلاعات اجرا می-شود. با بهره گیری ازتکنولوژی های مخابراتی و اطلاعاتی، افراد جامعه قادر خواهند بود از دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی و پزشکی الکترونیکی به منظور حفظ سلامت خویش بهره مند شوند و فرایند مراقبت های بهداشتی و درمانی خود را به نحو مناسب تری اداره کنند. بدین ترتیب، سلامت الکترونیک شامل ارایه خدمات بهداشتی و اطلاعات بهداشتی از طریق اینترنت و دیگرفناوری های تجارت الکترونیکی است.
  لذا لزوم مهیا بودن ابعاد و چشم اندازهای آینده جامعه اطلاعاتی به منظور کسب آمادگی برای پیاده سازی سلامت الکترونیک، درجامعه اطلاعاتی ضروری می باشد.
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت سلامت الکترونیک در جامعه اطلاعاتی و معرفی ابعاد موثر درآن و همچنین توسعه و چشم انداز اینده سلامت الکترونیک است. در ادامه به بررسی اثرگذاری هر یک از این ابعاد در تحول حوزه سلامت وچشم انداز توسعه پرداخته خواهدشد .
  کلیدواژگان: جامعه اطلاعاتی، سلامت الکترونیکی، فناوری اطلاعات
 • مطالعه پژوهشی
 • فریبرز فتحی، مرتضی رضایی صوفی صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  سواد سلامت عبارت است از مهارت های شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و دانایی افراد برای به دست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن ها برای ارتقا و حفظ سلامت می باشد. فعالیت ورزشی منظم برای سلامت انسان ضروری است. براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سواد سلامت و سطح فعالیت ورزشی سالمندان زن شهر ارومیه می باشد.

  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی 120 نفر از زنان سالمند شهر ارومیه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان TOFHLA و پرسشنامه فعالیت بدنی Baekce استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و آزمونt تک نمونه ای، رگرسیون گام به گام و همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها
  30 درصد سالمندان سواد سلامت کافی، 38/34 سواد سلامت ناکافی و 31/64 سواد سلامت مرزی داشتند. همبستگی مثبت و معنی داری بین سواد سلامت کافی و مرزی با فعالیت ورزشی وجود دارد. نتایج t تک نمونه ای نشان داد که میزان سواد سلامت در دو بعد دسترسی و خواندن در بانوان سالمند شهر ارومیه از سطح متوسط بیش تر است. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سلامت کافی و سواد سلامت مرزی، می توانند فعالیت های ورزشی بانوان را به میزان 80 درصد پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری
  به منظور ارتقای سطوح فعالیت های ورزشی سالمندان زن باید سواد و دانش سلامت آن ها بهبود یابد. با برنامه ریزی و طراحی برنامه های آموزشی مفید در زمینه سواد سلامت متناسب با سالمندان می توان جهت توسعه مهارت های سواد سلامت در جامعه گامی موثر برداشت و سلامت جسمانی سالمندان را ارتقا داد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، فعالیت ورزشی، زنان سالمند، اومیه
 • فریده سعیدی، رحمن پناهی صفحات 22-30
  زمینه و هدف
  سواد سلامت، ظرفیت درک و عمل به پیام هایی است که محور قضاوت ها و تصمیمات نقادانه نه تنها در داخل محیط های مراقبت های بهداشتی بلکه درباره سلامت نیز می باشد. رابطه بین سواد سلامت نوجوانان با شاخص توده بدنی، کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است. مطالعه حاضر ارتباط بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی در نوجوانان را مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی در میان 400 نفر دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان، که به شکل تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل ویژگی های فردی، سواد سلامت (HELMA) و سوالات مربوط به شاخص توده بدنی بود، گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون های متناسب صورت گرفت.
  یافته ها
  37/5 درصد (150 نفر) سواد سلامت ناکافی، 37 درصد (148 نفر) سواد سلامت نه چندان ناکافی، 22/5 درصد (90 نفر) سواد سلامت مطلوب و 3 درصد (12 نفر) سواد سلامت عالی داشتند. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی دانش آموزان 4/89± 23/63 بود. بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی همبستگی قوی و معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم وجود ارتباط معنا دار بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی به نظر می رسد گذشته از سواد سلامت، متغیرهای مختلف دیگری بر روی شاخص توده بدنی تاثیر گذار هستند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، نوجوانان، شاخص توده بدنی، HELMA
 • زهرا توسلی، فاطمه نوا صفحات 31-38
  زمینه و هدف
  رضایت زناشویی، انطباق بین وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار میباشد. مفهوم کیفیت زندگی توسط محققان به شکل های مختلفی تعریف شده است و از عوامل مختلفی همچون ادراکهای شخصی، احساسات فرهنگ، تحصیلات و عقاید مذهبی تاثیر می پذیرد. هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل 30 تا 40 ساله مشهد بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع رگرسیون می باشد که در آن 70 زن متاهل 30 تا 40 ساله مشهد به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای برای بررسی رابطه سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (test of functional health literacy in adults، TOFHLA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از روش آماری توصیفی و استنباطی انتخاب زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر مشهد نشان دادند که بین میزان سواد سلامت و رضایت زناشویی زنان متاهل رابطه مثبت معنادار وجود دارد(0/05>p). همین طور بین میزان سواد سلامت و کیفیت زندگی زنان متاهل رابطه مثبت معنادار وجود دارد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، بین میزان سواد سلامت، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زنان متاهل ارتباط معنی داری مشاهده شد، از این رو با توجه به اینکه سواد سلامت ناکافی در میزان رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل تاثیرگذار است، ایجاد فرصتهای آموزشی برای زنان جامع به منظور ارتقای سطح سواد سلامت گامی موثر در بهبود رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی است.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، رضامندی زناشویی، کیفیت زندگی، زنان متاهل
 • نسرین فولادی، صادق حضرتی، مسعود شعبانی، نازیلا نژاددادگر صفحات 39-44
  زمینه و هدف
  سواد سلامت، توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن، و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد مسائل سلامتی و بهداشتی می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل طراحی واجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی –تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 بر روی 1049 نفر از میانسالان 60-20 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی شهرستان اردبیل با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری تی تست، کای دو، ضریب همبستگی و رگرسیون انجام گردید.
  یافته ها
  در مطالعه جاری میانگین سنی میانسالان 14/1 ±39/59 بود. 4/56 درصد شرکت کنندگان زن و سطح تحصیلات اکثریت آنها دیپلم وبالاتر(62/7 درصد) بود. شرکت کنندگان در دسترسی به اطلاعات (76/3درصد) ضعیف، در درک اطلاعات (59/59 درصد)، تحلیل و ارزیابی (8/57 درصد) و استفاده از اطلاعات (75/1 درصد) در سطح متوسط بودند، از میان متغیرهای دارای همبستگی با سواد سلامت، متغیرهای استفاده از اطلاعات ودرک اطلاعات بیشترین پیشگویی کننده سواد سلامت در این مطالعه بودند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی سواد سلامت میانسالان در این مطالعه متوسط بود. با توجه به اهمیت سواد سلامت دربهبود سبک زندگی، ارتقای سلامت و خود مراقبتی افراد جامعه اهمیت توجه به این موضوع در برنامه ریزی های آموزشی حائز اهمیت می باشد. پیشنهاد می شود برای میانسالانی که از سواد سلامت متوسط برخوردارند، رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم تر طراحی و استفاده شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، میانسالان، HELIA
 • اعظم فتحی، غلامرضا شریفی راد، سیامک محبی صفحات 45-53
  زمینه و هدف
  امروزه به دلیل تغییر الگوهای مصرف غذا، تنقلات بی ارزش جایگزین مواد غذایی مفید در بین کودکان شده اند. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد دانش آموزان دختران دبستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص مصرف تنقلات ناسالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی به روش نمونه گیری چند مرحله ای( 208نمونه) در سال 1394 انجام شد. ابزار تحقیق پرسش نامه ای محقق ساخته روا و پایا مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی (70 سئوال) بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS مطابق آزمون های آماری در سطح معناداری 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد دانش آموزان از حساسیت(49%) و خودکارآمدی نسبتا مطلوب(53/8%)، منافع درک شده(73/1%) و حمایت اجتماعی مطلوب(68/3%) برخوردار بودند. نتایج نشان داد که بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد (مصرف تنقلات) همبستگی معناداری وجود داشت(0/05>p).همچنین تفاوت معناداری بر حسب تحصیلات والدین با حساسیت، شدت درک شده، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عملکرد نشان داد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دانش آموزان ازحساسیت و خودکارآمدی نسبتا مطلوب، منافع درک شده و حمایت اجتماعی مطلوب در زمینه تنقلات ناسالم برخوردار بودند .همچنین نتایج مطالعه ارتباط معناداری بین سازه ها و عدم مصرف تنقلات ناسالم را نشان داد ولی باتوجه به اهمیت و عوارض ناشی از مصرف تنقلات ناسالم در کودکان دبستانی و نقش مدل اعتقاد بهداشتی در پیش بینی رفتارهای تغذیه ای پیشنهاد می شود که این مدل به عنوان چهارچوب برنامه های آموزش تغذیه در مدارس بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تنقلات ناسالم، مدل اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان
 • علی رحیمی، نسیبه احمدیان ماژین صفحات 54-61
  زمینه و هدف
  سواد سلامت عبارت است از مهارت هایی شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و به کارگیری اطلاعات به طریقی که منجر به حفظ و ارتقاء سلامت آنها گردد. باتوجه به تاثیر سواد سلامت پرستاران بر ارتقاء سواد سلامت و ارتقای سلامت جامعه ،این مطالعه با هدف بررسی سطح سواد سلامت و عوامل دموگرافیک در پرستاران مراکز آموزشی درمانی غرب کشور در سال 1395 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر کاربردی، از نظر زمانی مقطعی بوده که در سال 1395انجام گردید. جامعه ی آماری پژوهش را پرستاران مراکز آموزشی درمانی غرب کشورتشکیل داده و 348 نمونه بصورت تصادفی طبقه ای متناسب باحجم تعداد پرستاران مراکزانتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا بوده و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0/85) تائید گردید، استفاده شد. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSSنسخه 22 و آزمون های دوجمله ای، پیرسون و من ویتنی گزارش گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، 93% پرستاران دارای میزان سواد سلامت مطلوب و قابل قبولی بودند. ضریب همبستگی پیرسون بین سواد سلامت با سن و سابقه شغلی ارتباط معنا داری را نشان نداد و آزمون من ویتنی بین سواد سلامت و جنس ارتباط معنی داری را نشان داد (001/.>p).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان دهنده ی وجود سطح سواد سلامت مطلوب در پرستاران می باشد لذا پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین برنامه ها و حمایت های لازم درجهت بکارگیری آن در ارتقاء سطح سلامت خود و آموزش و ارتقاء سواد سلامت بیماران فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بیمارستان، پرستار
|
 • Ali Tandiseh Bana Pages 5-11
  E-health one of the important applications of information and communication technologies (ICT) in the field of public health services and treatment that projects its launch, within the framework of a comprehensive e-government program and runs the Information Society. Thus, e-health, including health services and health information via the Internet. Therefore, the availability of and prospects for the future information society in preparation for implementation of e-health, information society is essential.
  The aim of this study was to investigate the introduction of e-health in the information society and its associated aspects as well as the development of e-health and future prospects. Continue to assess the impact of each of these aspects will be addressed in the development of the health sector, aspiration and vision development.
  Keywords: information society, e-health, information technology
 • Friborz Fathi, Morteza Rezaee Sofi Pages 12-21
  Background And Objective
  Health Literacy refers to cognitive and social skills which determine the motivation and knowledge intended for people to obtain information and access to understand and using them to promote and keeping fitness. Regular physical activity is necessary for human. The purpose of this study was to investigate the relationship between Health Literacy and physical activity level of elderly women in the of Urmia city.
  Methods
  In this descriptive – correlation study of 120 elderly women of Urmia were selected. In Order to collect data, two questionnaire Functional Health Literacy of TOFHLA adults and a physical activity questionnaire of Baekce was used. It was used SPSS software and one-sample T- test, and it was also conducted Pearson correlation and stepwise regression.
  Results
  of 30% of the elderly had adequate Health Literacy 38/34 had inadequate health literacy and 31/64 had cross-border Health Literacy. Correlations were positive and significant correlation between adequate Health Literacy and physical activity were cross-border health physical activity in respectively. One-sample T-Tak results showed that the level Health Literacy in both access and reading in elderly women is higher than the average level in Urmia. Stepwise regression analysis showed that adequate health and cross-border Health Literacy can account for more than 80 percent of their sporting activities.
  Conclusion
  In order to promote physical activity levels of elderly women it should be improved their health literacy. By planning and designing useful training in the field of Health Literacy programs tailored to the elderly it can be done effective step to develop literacy skills in community health and physical health of elderly.
  Keywords: Health Literacy, Physical Activity, Elderly Women, Urmia
 • Farideh Saedi, Rahman Panahi Pages 22-30
  Background And Objective
  Health literacy includes the capacity to understand and act on messages which is the center of critical judgments and decisions not only within the health care environments but also about health issues. The relationship between health literacy of adolescents and body mass index has been less studied. Therefore, the present study examines the relationship between health literacy and BMI among adolescents.
  Methods
  This cross-sectional and descriptive-analytical study conducted on 400 male and female students studying in the second period of high schools, who were selected by multistage random sampling. Data were collected using questionnaire containing demographic characteristics, health literacy (questionnaire of HELMA) and BMI-related questions. Data were analyzed using SPSS version 20 and appropriate tests.
  Results
  37.5% (n=150) had inadequate health literacy, 37% (n = 148) not so adequate health literacy, 22.5% (n = 90) adequate health literacy and 3% (n = 12) had excellent health literacy. The mean and standard deviation of mean body mass index of subjects was calculated as 23.63 4.89, respectively. There was no significant and Strong correlation between health literacy level and body mass index.
  Conclusion
  Due to lack of relationship between health literacy and BMI it seems that various other variables besides health literacy influence body mass index.
  Keywords: Health literacy, Adolescents, Body mass index, HELMA
 • Zahra Tavasoli, Fateme Nava Pages 31-38
  Background And Objective
  Marital satisfaction is to adapt between the person current status in marital relations to the situation he is expected and quality of life is defined differently by researchers and affected a variety of factors such as personal perceptions, emotions, culture, education and religious beliefs, the aim of this study was to investigate the relationship between health literacy and marital satisfaction and quality of life of married women 30 to 40 years in Mashhad.
  Methods
  The research method is Regression study in which 70 married women 30 to 40 years old in Mashhad with multi-stage cluster sampling method were selected to investigate the relationship between health literacy and marital satisfaction and quality of life. To collect data, Enrich marital satisfaction questionnaire, quality of Life short form of the World Health Organization, and Questionnaire of Functional Health Literacy Adults (test of functional health literacy in adults, TOFHLA) were used.
  Results
  The results of descriptive analysis and selection married women were referred to clinics in Mashhad showed that there was a significant positive relationship between health literacy and marital satisfaction of married women (p
  Conclusion
  Based on these findings, between the rate of health literacy, quality of life and marital satisfaction of married women was significant relationship. Therefore, inadequate health literacy affects the rate of marital satisfaction and quality of life married women, create educational opportunities for women in order to improve the health literacy is an effective step in improving marital satisfaction and quality of life.
  Keywords: Marital satisfaction, Quality of life, health literacy, married women
 • Nasrin Fouladi, Sadegh Hazrati, Masoud Shabani, Nazila Nejaddadgar Pages 39-44
  Background And Objective
  Health Literacy is the capacity of individuals to obtain process and understand basic health information and services needed to make healthy decisions .Therefore, this study was designed to determine health literacy of Middle-aged in Ardabil.
  Methods
  This Cross-Sectional study was conducted on 1049 adults aged 20-60 years attending referred Ardabil health centers in 2015. Data collecting tool was Iranian health literacy questionnaire. Data was analyzed by correlation tests, Chi-square, T-test and linear regression using SPSS (16).
  Results
  Mean age participants were 39.59±14.1 years. 56.4 percent (n=65) were females. Most participants had Diploma and postgraduate Diploma. Participants had a weak level to access information (76.3%), moderate level in perceive data (59.9%), moderate level in judgment (57.8) and level moderate in use of information (75.1%).
  Conclusion
  Overall, there was moderate health literacy in Middle-aged. It seems necessary training programs be designed according to the needs of Middle-aged with low health literacy.
  Keywords: Health literacy, Middle-aged, Health Literacy for Iranian Adults (HELIA)
 • Azam Fathi, Dr Gholamreza Sharifirad, Dr Siamak Mohebi Pages 45-53
  Background And Objective
  Nowadays, due to changes in eating patterns, the worthless junk foods are replaced useful food among children. This study aimed to evaluate the performance of unhealthy junk food consumption based on health belief model in elementary school girls
  Methods
  Cross-sectional study Descriptive-analytic type of multi-stage sampling (208 samples) was carried out in 2016. The survey instrument was a questionnaire valid and reliable based on the Health Belief Model (70 items). Data was analyzed by SPSS software according to statistical tests of significance level of 0.05.
  Results
  Results showed that students of sensitivity (49%) and relatively high efficacy (53/8%), perceived benefits (73/1%) and better social protection (68/3%) had. The results showed that among all the health belief model structures with yield (junk food intake) significantly correlated. Also significant differences in parental education and sensitivity, perceived severity, self-efficacy, social support and yield (p
  Conclusion
  The results of this study showed that students from relatively favorable sensitivity and self-efficacy, perceived benefits and social protection in the field of unhealthy snacks were good. Also a significant relationship between structural and non-use study results showed unhealthy snacks but because of the importance of unhealthy snacks and unhealthy snack consumption among school children and the complications of the health belief model in predicting nutritional behaviors suggest that this model used as a framework for school feeding programs.
  Keywords: unhealthy snacks, health belief model, students
 • Ali Rahimi, Nasibeh Ahmadian Majin Pages 54-61
  Background And Objective
  Health Literacy has been defined as the cognitive and social skills that determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health. Considering the nurses impact of health literacy on promoting health literacy and improve public health, the aim of this study was investigating health literacy Level and relation to demographic factors of nurses in in teaching hospitals at West Cities of Iran: 2016
  Methods
  This study was practical, in term of time is sectional which is done in year 2016.The research community were the nurses of teaching hospitals in West region of the Iran that were348 selected randomly by cluster samples. Reliability of Questionnaire was obtained through Alpha-Cronbach's which was calculated to be 0.85 and its validity was confirmed by related experts. Data were collected through questionnaires distributed among the people of the society. Data analyses were conducted using Binomial test, Mann-Whitney test, Pearson correlation test using SPSS22.
  Results
  The results of this study showed about 93 percent nurses have acceptable level of health literacy rates. Also Pearson correlation test were no significant relations between health literacy with age and work experience of the nurses and a meaningful relation was observed between health literacy and gender of the nurses (p
  Conclusion
  According to the results, the health literacy was acceptable level of the Nurses. Management and personnel programs and support to its application in health promotion and education and improving health literacy of patients provide.
  Keywords: Health literacy, Hospital, Nurse