فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و هفتم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال سی و هفتم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی ایرانمنش، سید مسعود مجدزاده، مجید عسکری حصنی صفحات 1-13
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زنبورهای پارازیتویید خانواده Braconidae با تغییر شرایط اکولوژیک و پوشش گیاهی انجام شد. نمونه برداری به وسیله تور دستی از روی چهار پوشش گیاهی عمده منطقه شامل: یونجه، پونه، تلخ بیان و تمشک صورت گرفت. زنبورهای زیر خانواده های Macrocentrinae، Alysiinae، Braconinae و Rogadinae از اردیبهشت تا آذر سال 1393 به صورت یک هفته در میان جمع آوری شد و شاخص های تنوع زیستی و اکولوژی برای آنها محاسبه گردید. از 563 نمونه جمع آوری شده، بیشترین نمونه از گیاه یونجه با 450 نمونه و کمترین نمونه جمع آوری شده از گیاه پونه با 28 نمونه می باشد. محاسبه شاخص تشابه موریستا- هورن نشان داد که دو پوشش گیاهی یونجه و تلخ بیان منطقه بیشترین شباهت را از نظر یکسان بودن جنس های جمع آوری شده دارا می باشند، اما به دلیل غالبیت بالا در گیاه یونجه میزان تنوع زیستی این گیاه پایین و مقدار 566/0 بود این در حالی است که گیاه تلخ بیان بیشترین تنوع (339/1) زنبور های پارازیتوئید را در بین گیاهان داشت. آنالیز CCA نشان داد که اختلاف پراکندگی افراد در بین جنس های جمع آوری شده به دلیل متفاوت بودن ویژگی های محیطی این دو پوشش گیاهی است. همچنین محاسبه شاخص جک نایف نشان داد که تعداد مورد انتظار حضور جنس ها در پوشش های گیاهی بیشتر از تعداد نمونه جمع آوری شده، است.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، زنبورهای پارازیتوئید، فنولوژی، فاکتورهای محیطی، Braconidae
 • حسین کیشانی فراهانی، یاسمن مقدسی، پوریا آبرون، احمد عاشوری صفحات 15-26
  یادگیری نشانه های جدید در تمامی شاخه های زیستی جانوران از موجودات تک سلولی تا پستانداران به صورت های مختلف رخ می دهد. حشرات برخلاف جثه کوچک و طول عمر کوتاه، توانایی خارق العاده ای را در یادگیری، به خاطر سپردن و بکارگیری نشانه های مختلف محیطی مرتبط با حضور میزبان و منابع غذایی دارا می باشند. این توانایی از عوامل موثر در افزایش کارایی و قدرت جستجوگری دشمنان طبیعی همچون زنبورهای پارازیتوئید مانند زنبور Venturia canescens می باشد. زنبور V. canescens از مهمترین پارازیتوئیدهای شب پره های خانواده Pyralidae می باشد. در این پژوهش توانایی یادگیری بویایی زنبور V. canescens نسبت به دو رایحه بویایی نعناع و لیمو با استفاده از دستگاه بویایی سنج دو راهه ی Y شکل بررسی شد. نتایج نشان داد که زنبور V. canescens نسبت به رایحه های بویایی نعناع و لیمو ترجیح ذاتی نداشت. اما بعد از شرطی سازی زنبورهای ماده، بین پاسخ های بویایی به رایحه بویایی شرطی (رایحه نعناع) و غیرشرطی (رایحه لیمو) تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین دوام حافظه زنبور V. canescens تا 27 ساعت بعد از شرطی سازی و در غیاب تجربه برخورد با رایحه فراگرفته شده، ادامه یافت. شناخت توانایی یادگیری و دوام حافظه در دشمنان طبیعی از جمله زنبور V. canescensمی تواند باعث کاربرد موفق تر پارازیتوییدها در برنامه های کنترل بیولوژیک آفات گیاهی گردد.
  کلیدواژگان: دوام حافظه، تجربه، قدرت جستجوگری، یادگیری بویایی، Venturia canescens
 • مهدی دسترنج، محمدرضا غفاری، علیرضا بندانی، قاسم حسینی سالکده صفحات 27-42
  ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) صفات حیاتی برای متابولیسم سموم مختلف را کنترل می کنند که شامل سامانه های دفاعی گیاه میزبان و محیط (حشره کش ها)، که حشره با آن روبرو می شود، می باشند. سن گندم، مهم ترین آفت مزارع گندم و جو در خاورمیانه است که امنیت غذایی را تهدید می کند. در این مطالعه با استفاده از توالی یابی RNA، امکان پویش در سطح ترانسکریپتوم برای شناسایی، بررسی ساختار و عملکرد خانواده های مختلف ژنی در سن گندم فراهم شد. برای اولین بار با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیک 43 ژن کاندیدای GST در سن گندم شناسایی شد. آنالیزهای فیلوژنی نشان داد این ژن ها در پنج دسته GST سیتوزولی (دلتا، تتا، زتا، امگا، سیگما) و GST میکروزومی طبقه بندی می شوند. زیرگروه سیگما با 22 ژن کاندیدا، بزرگ ترین زیرگروه و GST میکروزومی با یک ژن کوچک ترین گروه شناسایی شد. با توجه به نقش این ژن ها در میانکش بین حشره، سموم و محیط، نتایج این تحقیق می تواند نقشه راه تحقیقاتی در زمینه مقاومت به سموم را فراهم و برای برنامه کاربردی کنترل سن گندم در آینده مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گلوتاتیون اس ترانسفراز، Eurygaster integriceps، مقاومت، ترانسکریپتوم و RNA-seq
 • فریبا سهرابی، محمد امین کهن مو صفحات 43-54
  کنه تارتن خرما،Oligonychus afrasiaticus (MCG.) ، از آفات مهم خرما در جنوب کشور می باشد که هر ساله دامنه وسیعی از کنه کش های شیمیایی توسط باغداران برای کنترل این آفت استفاده می شود. با توجه به اثرات مضر چنین آفت کش های شیمیایی و در راستای تولید خرمای ارگانیک، در این تحقیق اثر کنه کشی عصاره آبی دو گیاه چریشzadirachta indica A. Juss و زیتون تلخMelia azedarach L. در کنترل بالغین کنه تارتن خرما در شرایط آزمایشگاهی بررسی و با عصاره تجاری چریش (Neemgold) مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین اثر افزایشی اسانس گیاه مورتلخ Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand روی این عصاره های گیاهی در کنترل آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات زیست سنجی با روش غوطه ورسازی میوه های خرما در عصاره صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، عصاره هر دو گیاه چریش و زیتون تلخ خاصیت کنه کشی علیهO. afrasiaticus داشتند و بر اساس مقادیر LC50، بیشترین مرگ و میر با عصاره تجاری چریش (06/0%)، و بدنبال آن عصاره چریش (23/2%) و زیتون تلخ (25/3%) مشاهده شد. نتایج این مطالعه همچنان نشان دهنده اثر افزایشی اسانس مورتلخ S. mirzayanii در کاربرد هم زمان با عصاره های گیاهی مورد آزمایش علیه O. afrasiaticus بود.
  کلیدواژگان: عصاره های گیاهی، کنه تارتن خرما، چریش، زیتون تلخ، سمیت
 • محمود سوف باف، بهاره صالحی خشکرودی، نادیا کلانتریان، علی حسین زنگنه، محمد بابایی، هادی فتح اللهی، حسین اهری مصطفوی، محمد علی منصوری فرد، سید ابوالفضل حسینی بغداد آیاد، سید جلال میروکیلی، رضا زارع بیدکی، حبیب الله طلابی، سید احمد امیری عقدا صفحات 55-65
  کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)، مهمترین آفت محصول انار در ایران می باشد. به دلیل فعالیت مخفی لارو این آفت، استفاده از روش کنترل شیمیایی علیه آن موثر نمی باشد. در این تحقیق توانایی کاربردی شدن روش نابارورسازی حشرات به منظور مدیریت کرم گلوگاه انار در باغات دو منطقه ایزوله در استان یزد (عقدا و مهریز) مورد ارزیابی قرار گرفت. پرورش انبوه حشرات در اتاق های تمیز و روی جیره مصنوعی تحت شرایط محیطی 1±29 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±75 درصد انجام شد و دز 165 گری از پرتو گاما به عنوان دز عقیم کننده اعمال گردید. رهاسازی دوره ای حشرات نابارور در منطقه عقدا به مساحت 45 هکتار و منطقه چاه شیدا در مهریز به مساحت 12 هکتار از فروردین تا آبان 1394 اجرا شد. آلودگی به کرم گلوگاه انار در عقدا و مهریز تحت تاثیر تیمار رهاسازی کاهش یافت. آلودگی به کرم گلوگاه انار در منطقه هدف و شاهد آن به ترتیب برای عقدا 27/12 و 02/44 درصد و برای مهریز 06/12 و 11/50 درصد برآورد گردید. چنین استنتاج گردید که رهاسازی حشرات نابارور کرم گلوگاه انار به صورت دوره ای قادر به کاهش قابل توجه جمعیت و به تبع آن کاهش قابل ملاحظه خسارت این آفت می باشد.
  کلیدواژگان: کرم گلوگاه انار، روش نابارورسازی حشرات، پرتوتابی گاما
 • محمد صبحی، حمیدرضا حاجی قنبر، عبدالعظیم مرتضوی صفحات 67-79
  طی مطالعه ی فون کنه های هتروستیگمای مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران، هشت گونه از کنه های هترواستیگما (Acari: Heterostigmatina: Caraboacaridae، Podapolipidae، Microdispidae، Neopygmephoridae) به دست آمد. دو گونه Eutarsopolipus harpali Khaustov & Husband، 2004 (Podapolipidae) و Petalomium pseudomyrmecophilus Mahunka، 1970 (Neopygmephoridae) برای اولین بار از آسیا گزارش می شود. سایر گزارش ها عبارتند از: Caraboacarus stammeri Krczal، 1959 (Caraboacaridae)، Coccipolipus macfarlanei Husband، 1972 (Podapolipidae)، Premicrodispus rackae Khaustov، 2006 (Microdispidae)، Parapygmephorus magnisetosus Khaustov & Zalozhnaya، 2011، Acinogaster microchaetosus (Sevastianov، 1967) و Petalomium gottrauxi Mahunka، 1977 (Neopygmephoridae). همچنین یک دامنه میزبانی جدید ثبت و پراکنش جهانی کنه ها بازبینی شد.
  کلیدواژگان: هترواستیگما، حشرات، همسفری، انگل، اردبیل
 • لیلا متقی نیا، مهدی حسن پور، جبراییل رزمجو، اسماعیل چمنی، مجتبی حسینی صفحات 81-93
  تغییر کیفیت گیاه میزبان از طریق انجام عملیات کشاورزی مانند استفاده از کود ممکن است ویژگی های رفتاری دشمنان طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق، تاثیر کوددهی گیاه خیار با نسبت های مختلف ورمی کمپوست: خاک (100:0 (شاهد)، 90:10، 80:20 و 70:30 درصد حجمی) روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani Viereck نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک نشان داد که واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید نسبت به شته جالیز در همه تیمارهای مورد بررسی از نوع دوم بود. نسبت های مختلف ورمی کمپوست: خاک تاثیر متفاوتی روی پارامترهای واکنش تابعی زنبور ایجاد کرد. نتایج نشان داد که زنبور A. colemani می تواند در مدیریت تلفیقی شته جالیز با استفاده از ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پارازیتوئید، کود آلی، خیار، قدرت جستجو، زمان دست یابی
 • بهرام تفقدی نیا، علیرضا شعبانی نژاد صفحات 95-108
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تراکم سفید بالک پنبه با روش شبکه ی فازی- عصبی مصنوعی در شهرستان بهبهان انجام گرفت. داده های مربوط به تراکم جمعیت سفید بالک پنبه از طریق نمونه برداری بر روی یک شبکه علامت گذاری شده مربعی با ابعاد 10×10 متر و در مجموع از 100 نقطه از سطح مزرعه به دست آمد. مختصات طول و عرض نقاط علامت گذاری شده سطح مزرعه به عنوان ورودی شبکه فازی- عصبی تعریف شد. خروجی نیز تعداد این آفت در آن نقاط بود. برای بررسی میزان حساسیت این روش به سطوح مختلف این آفت پس از جمع آوری نمونه ها از روش خوشه بندی اتوماتیک برای تعیین تعداد خوشه ها، و از شاخص دیویس و بولدین به عنوان معیار ارزیابی استفاده شد. به منظور جست و جوی فضای جواب خوشه بندی از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج خوشه بندی بر اساس شاخص دیویس و بولدین (0.46) نشان داد که داده ها باید به سه خوشه تقسیم شود. نتایج نشان داد که در فازهای آموزش و آزمایش بین مقادیر ویژگی های آماری واریانس، توزیع آماری و میانگین مجموعه داده های واقعی و پیش بینی شده مکانی آفت توسط شبکه فازی - عصبی، تفاوت معنی داری وجود نداشت. نقشه های ترسیم شده نشان داد که پراکندگی این آفت به صورت تجمعی است و امکان کنترل متناسب با مکان را در مزرعه مورد مطالعه دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، خوشه بندی اتوماتیک، سفید بالک پنبه، شبکه فازی-عصبی
 • قدیر نوری قنبلانی، محمدرضا حاجی رمضانی چالشتری صفحات 109-124
  شته جالیز،Aphis gossypii Glover، یکی از آفات مهم خیار درکشت های گلخانه ای می باشد. در این پژوهش استفاده از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت این آفت مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای زیستی شته در داخل اتاقک رشد در دمای 2±25درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و شرایط نوری 14:10 (روشنایی: تاریکی) ساعت در قالب طرح کاملا تصادفی ودرآزمایش کرت های خرد شده مطالعه گردید. عامل اصلی عبارت از دو رقم خیار تجاری (رویال و استورم) و عامل فرعی عبارت ازپنج مدت زمان پیش-آلودگی (پیش- آلودگی گیاهان به مدت زمان های 0، 2، 4، 6 و 8 روز توسط پنج شته ماده بالغ) بود. پس از اتمام دوره های پیش- آلودگی، شته ها از روی گیاهان حذف شده و گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگاه داشته شدند. سپس پارامترهای زیستی شته روی هرتیمار در 40 تکرار مطالعه شد. بین تیمارها از نظر مدت زمان مراحل نشوونمای پورگی، مدت زمان پوره زایی و طول عمر افراد بالغ اختلاف معنی داری مشاهده گردید. همچنین مقایسه میانگین های نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت (DT) بین تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد، ولی از نظر میانگین مدت زمان یک نسل(T) اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. کمترین و بیشترین مقدار R0این شته در رقم رویال به ترتیب در تیمارهای 6 روز و صفرروز (شاهد) پیش- آلودگی (27/19 و 65/49 پوره/ماده/نسل) و کمترین و بیشترین مقدارr نیزدر تیمارهای 6 وصفر روزپیش -آلودگی (311/0 و 480/.برروز) به دست آمد. کمترین و بیشترین مقدار R0این شته در رقم استورم به ترتیب در تیمارهای 8 روز و صفرروز (شاهد) پیش -آلودگی (25/13 و 63/44 پوره/ماده/نسل) و کمترین و بیشترین مقدارr نیزدر تیمارهای 8 وصفرروز پیش -آلودگی (273/0 و 463/.برروز) به دست آمد. بنابراین نتیجه گرفته شد که آلودگی های پیشین خیار به شته به مدت 6 تا8 روز می تواند ضمن القای مقاومت نرخ رشد جمعیت شته را کاهش دهد. از این نتایج می توان در مدیریت تلفیقی شته جالیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مقاومت القایی، شته جالیز، پیش، آلودگی، پارامترهای زیستی
 • هانا حاجی الله وردی پور، رضا طلایی حسنلویی صفحات 125-134
  کنترل زیستی پشه های ناقل با استفاده از نماتودهای انگل حشرات به دلیل ماهیت ایمن و کم خطر روش، اهمیت خاصی در مدیریت تلفیقی پشه ها دارد. نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus به طور طبیعی مراحل لارویCulex pipiensرا پارازیته می کند و در طبیعت به ندرت حشرات کامل Culex آلوده به این نماتود هستند. این پدیده کمیاب به عنوان راهی برای انتقال نماتود تصور می شود. پیش فرض مطالعه حاضر این بود که پشه های بالغ آلوده به نماتود را از طریق دست کاری های آزمایشگاهی می توان تولید کرد. سن میزبان و نسبت میزبان: انگل دو فاکتور اصلی مورد بررسی بودند. برای تعیین مرحله لاروی مناسب، لاروهای اواخر سن سه، اوایل و اواخر سن چهار و هم چنین برای برآورد نسبت بهینه میزبان: انگل، نسبت های 1:5 - 10:1 - 20:1 - 40:1 از لحاظ درصد استحصال پشه های بالغ آلوده باهم مقایسه شدند. میانگین زمان خروج نماتودها از حشرات کامل به منظور تعیین زمان مناسب رهاسازی اندازه گیری شد. برای کنترل کیفی، نسبت جنسی، تعداد و طول پسا انگل های خارج شده از حشرات کامل نیز محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند. در نسبت 1:5 تنها لاروهای اواخر سن چهار به بالغین آلوده تبدیل شدند و حداکثر درصد بالغین آلوده 39/17 درصد از کل بالغین بود. نسبت 10:1 به عنوان نسبت آلوده سازی مرجع انتخاب شد (87/0P=). میانگین دوره زمانی از آلوده سازی تا خروج نماتودها از حشرات کامل، 51/0±37/7 روز به دست آمد. نسبت افراد ماده به کل در نماتودهای خارج شده از حشرات کامل برابر با 1:4/0 بود و تفاوت معنی داری بین طول نماتودهای حاصل از حشرات کامل و لاروها وجود نداشت )14/0(P=. آلوده ساختن انفرادی لاروهای اواخر سن چهار با نسبتآلوده سازی 10:1درآبگونه ای از سوسپانسیون نماتود و رهاسازی بالغین نر هفت روز پس از آلوده سازی، راهکاری عملی و مناسب برای کاربرد این نماتود در طبیعت است.
  کلیدواژگان: نماتود انگل حشرات، Culex pipiens، کنترل، خود انتشاری، Strelkovimermis spiculatus
 • ناصر عیوضیان کاری، داود محمدی، ژیلا علیزاده صفحات 135-150
  با هدف مطالعه صفات ریخت شناختی، ریخت سنجی و مولکولی جدایه های نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae، هشت جدایه از شمال غرب ایران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. در بین جدایه ها تنوع ریخت شناختی مشاهده نگردید ولی تنوع ریخت سنجی قابل توجهی ردیابی و جدایه های جغرافیایی بر اساس صفات لاروهای آلوده کننده در سه گروه متفاوت قرار گرفتند، گروه اول متشکل از جدایه های IRA25 و IRA30، گروه دوم شامل IRA21، IRA28، IRA34،IRA22 و IRA23 و IRA17 با بیشترین فاصله گروه سوم را تشکیل داد. گروه بندی بر اساس داده های ریخت سنجی افراد نر، جدایه ها را در چهار گروه قرار داد. جدایه های IRA22 ، IRA23 و IRA21 یک گروه، IRA28، IRA34 و IRA25 گروه دوم و IRA30 و IRA17 هر کدام در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. مشابه گروه بندی حاصل از لاروهای آلوده کننده، جدایه IRA17 به صورت جداگانه و با بیش ترین فاصله نسبت به بقیه گروه ها قرار گرفت. در بررسی الگوی PCR-RFLP ناحیه ITS-rDNA با شانزده آنزیم برشی اختلافی بین جدایه ها مشاهده نگردید ولی بین جدایه های ایرانی و جدایه Pumping اختلاف قابل ملاحظه ای به عنوان تنوع درون گونه ای مشاهده گردید. نتایج نشان داد هر چند که الگوی PCR-RFLP ناحیه ITS-rDNA آنزیم های HinfI، MspI و MboI جهت تفکیک جدایه های مورد بررسی حداقل از جدایه Pumping نشانگر کارآمدی می باشد اما در تفکیک جدایه های بومی فاقد کارایی بوده و لازم است روش های کارآمدتر، از جمله تجزیه و تحلیل نسب شناختی مبتنی بر ترادف نوکلئوتیدی ITS-rDNA یا دیگر نواحی ژنومی مناسب، مورد ارزیابی و استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنزیم های برشی، ریخت سنجی، نماتود بیمارگر حشرات، ITS-rDNA، PCR-RFLP
|
 • Mahdi Iranmanesh, Seyed Masoud Madjdzadeh Majid Askari Hesni Pages 1-13
  This study was intended to investigate the diversity of parasitoid wasps of the family Braconidae in different habitats dominated by the plant species Medicago sativa L., Mentha pulegium L., Sophora alopecuroides L. and Rubus sp. About 563 braconid specimens of four subfamilies, Macrocentrinae, Alysiinae, Braconinae and Rogadinae were collected between May and December 2014. Alfalfa (450 individuals) and pennyroyal (28 individuals) had the highest and the lowest collected specimens respectively. The similarity index of Morisita-Horn showed that sophora and alfalfa had the highest similarity in terms of collected genera. The higher density of alfalfa lowered the value of biodiversity (0.566) while the highest diversity occurred in sophora (339/1). CCA analysis showed that the differences in dispersion of the genera were due to differences of habitats. The Jackknife index suggested higher number of expected genera than collected ones.
  Keywords: biodiversity, Parasitoid wasps, Phenology, environmental factors, Braconidae
 • Hossein Kishani Farahani, Yasaman Moghaddasi, Pouria Abrun, Ahmad Ashouri Pages 15-26
  Learning new cues in all branches of biological organisms, ranging from unicellular organisms to mammals, occurs in different ways. In spite of their small size and short life span, insects have an extraordinary ability to learn, memorize and use environmental cues associated with the hosts and their food sources. Having the ability to learn and recalling the cues associated with the presence of prey / host is a key factor that increases the performance and foraging capacity of biocontrol agents including the ichneumonid parasitoid wasp Venturia canescens which is one of the most important parasitoids of the family Pyralidae in the world. In this research the learning ability of V. canescens in presence of peppermint and lemon odors was investigated by Y- Olfactometer. Results showed that the wasp had no significant preference towards peppermint or lemon, but after conditioning the female wasp, a meaningful difference was observed between her response to the conditioned odor (peppermint) and unconditioned odors (lemon). Her memory's lasting period continued for 27 hours after conditioning in the absence of the learned cues. Recognizing the learning ability and memory retention of the biocontrol agent V. canescens helps improve the efficiency of its application in biological control programs.
  Keywords: memory retention, Performance, experience, searching capacity, olfactory learning
 • Mehdi Dastranj, Mohammad Reza Ghaffari, Alireza Bandani, Ghasem Hossein Salekdeh Pages 27-42
  Glutathione S-transferase (GST) genes control vital traits for metabolism of the variety of toxins that expose insects to the environment (insecticide) or plant defense systems. Sunn pest is the most important pest of wheat and barley in the Middle East where it threats food security throughout the region. Sequencing the sunn pest's RNA provides an opportunity to identify the structure and function of the different gene families. To our knowledge, this is the first study to identify 43 GST candidate genes in sunn pest using bioinformatics tools. The identified candidate genes clustered in 5 cytosolic GST (Delta, Theta, Zeta, Omega, and Sigma) and Microsomal GST using phylogenetic analysis. The Sigma subclass was identified as the biggest subclass with 22 candidate genes, while microsomal GST found to be the smallest group with one candidate gene. Given the role of GST in the interactions among the insect, toxins, and environment, our results facilitate future investigations on insecticide resistance and their utilization in pest management programs against sunn pest.
  Keywords: Glutathione S-transferase, Eurygaster integriceps, Resistance, Transcriptome, RNA-seq
 • Fariba Sohrabi, Mohammad Amin Kohanmoo Pages 43-54
  The date palm spider mite, Oligonychus afrasiaticus (MCG.), is one of the important pests of date palm in the south of Iran where the application of a wide range of chemical acaricides by growers adversely affects the quality of harvest. Acaricidal activity of water extracts from Azadirachta indica A. Juss and Melia azedarach L., on adult O. afrasiaticus, was evaluated and compared with a commerical formulation of A. indica (Neemgold) under laboratory condition. Additive effect of the essential oil of Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand on these plant extracts was studied through dipping the date fruits in the extracts. Both plants showed acaricidal activity against O. afrasiaticus and the LC50 were 0.06% (commercial Neemgold), 2.23% (A. indica) and 3.25% (M. azedarach). The additive effect of S. mirzayanii in combined application with palnt extracts against O. afrasiaticus was observed as well.
  Keywords: plant extracts, date palm spider mite, Neem, chinaberry, Toxicity
 • Mahmod Soofbaf, Bahareh Salehi, Nadia Kalantarian, Ali Hosein Zanganeh, Mohammad Babaei, Hadi Fathollahi, Hosein Ahari Mostafavi, Mohammad Ali Mansourifard, Seyeed Abolfazl Hoseini Baghdad Abad, Seyeed Jalal Mirvakili, Habib Allah Tollabi, Seyeed Ahmad Amiri Aqda Pages 55-65
  Carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae), is the most important pest of pomegranate fruit in Iran where the cryptic activity of its larva makes the application of insecticides practically impossible. In this research, we evaluated the viability of the sterile insect technique against the carob moth in two isolated regions in Yazd province (Aqda and Mehriz). The mass rearing of the pest was performed in clean rooms on artificial diet under environmental conditions, 29±1 ºC and 75±5 %RH applying 165 Gy gamma ray as sterilizing doze. The sterile insects were released periodically in Aqda orchards (45 hectares) and in Chah Sheida (12 hectares) in Mehriz between March and November 2015. The infestation rate of carob moth in Aqda and Mehriz significantly reduced, in both target regions and control areas, by 12.27% and 44.02%, as well as 12.06% and 50.11%, for Aqda and Mehriz, respectively. It was concluded that periodical release of sterile carob moths can effectively lower the density of pest population and its economic loss on the harvest.
  Keywords: carob moth, sterile insect technique, Gamma irradiation
 • Mohammad Sobhi, Hamidreza Hajiqanbar, Abdolazim Mortazavi Pages 67-79
  During a faunistic survey on heterostigmatic mites (Acari: Heterostigmatina: Caraboacaridae, Podapolipidae, Microdispidae, Neopygmephoridae), associated with insects in northwestern Iran, eight species were identified. The species Eutarsopolipus harpali Khaustov & Husband, 2004 (Podapolipidae) and Petalomium pseudomyrmecophilus Mahunka, 1970 (Neopygmephoridae) are here recorded for the first time from Iran and Asia. The six remaining species are as follows: Caraboacarus stammeri Krczal, 1959 (Caraboacaridae), Coccipolipus macfarlanei Husband, 1972 (Podapolipidae), Premicrodispus rackae Khaustov, 2006 (Microdispidae), Parapygmephorus magnisetosus Khaustov & Zalozhnaya, 2011, Acinogaster microchaetosus (Sevastianov, 1967) and Petalomium gottrauxi Mahunka, 1977 (Neopygmephoridae). We have also provided a new host record along with the world distribution of the mites.
  Keywords: Heterostigmatina, insects, phoresy, Parasite, Ardabil
 • Leila Mottaghinia, Mahdi Hassanpour, Jabraeil Razmjou, Esmaeil Chamani, Mojtaba Hosseini Pages 81-93
  Changing of host plant quality via agricultural practices such as application of fertilizer may influence the behavioral traits of natural enemies. In this study, the effect of improving cucumber plants with different vermicompost: soil ratios (0:100 (control), 10:90, 20:80 and 30:70 % by volume) were studied on the functional response of the parasitoid wasp Aphidius colemani Viereck to the melon aphid, Aphis gossypii Glover. The logistic regression analyses revealed that the functional response of the parasitoid wasp to the melon aphid was type II in all treatments. The different vermicompost: soil ratios were differently affected the parameters of the functional response of the wasp. The results suggest that A. colemani can be efficiently used in integrated management programs against the melon aphid using vermicompost.
  Keywords: parasitoid, organic fertilizer, cucumber, searching efficiency, handling time
 • Bahram Tafaghodinia, Alireza Shabani Nejad Pages 95-108
  In this study, Neuro Fuzzy network was used to estimate the spatial distribution of Bemisia tabaci in a cucumber field in Behbahan. Pest density assessments were performed based on a 10 m × 10 m grid pattern pattern and a total of 100 sampling units in. In this method latitude and longitude information was used the input data and output of method showed the number of pest. To determine the sensitivity of this method to different levels of the pest after collecting samples, automatic clustering method was used to determine the number of clusters Davies and Bouldin index was used to evaluae criterion. In order to finding the answer, Clustering Search Space Genetic Algorithm was used.Davies and Bouldin index (0.46) showed that the data should be divided into three clusters. Results indicated average, variance, statistical distribution and also coefficient of determination in the observed and the estimated Bemisia tabaci density were not significantly different.Our map showed that patchy pest distribution offers large potential for using site-specific pest control on this field.
  Keywords: Automatic clustering, Bemisia tabaci, Genetic Algorithm, Neuro Fuzzy network
 • Gadir Nouri-Ganbalani, Mohammadreza Haji Ramezani Chaleshtari Pages 109-124
  Melon aphid, Aphis gossypii, is an important pest of cucumber in greenhouses. In this research the possibility of using induced resistance for reducing population growth rate of the pest has been investigated. The life history parameters of aphid were determined in a growth chamber at 25±2° C, 60 ± 5% R.H and 14:10 L D conditionsin a completely random design in a split plot experiment. The main factor was two cucumber cultivars of Royal and Storm and the subplot consisted of five different pre-infestation periods (0, 2, 4, 6 and 8 days pre-infestation with five melon aphid/plant). At the end of each pre-infestation period, the aphids were removed and the plants kept aphid-free for 48 h. The life history and population growth parameters of aphid were determined through 40 replications. The results indicated that there were significant differences among the treatments in aspect of the nymph growth duration, duration of reproduction of adult aphids and the longevity of the adult aphids. Furthermore, among the treatments R0, r, λ and DT had significant differences in both cultivars, but there was no significant difference among the treatments in terms of generation time (T). The lowest and highest R0 in Royal (19.27 and 49.65 nymph/female/generation)and the lowest and highest r(0.311and 0.480 /day) were observed on 6 and 0 days pre-infestation period treatments, respectively. The lowest and the highest R0 in Storm (13/25 and 44/63 nymph/female/generation)and the lowest and highest r(0.273and 0.463 /day) were observed on 6 and 0 days pre-infestation period treatments, respectively. WE conclude that the pre-infestation of the cucumber plants with A. gossypii can induce resistance in cucumber within 6-8 days leading to population growth rate reduction in the melon aphid.
  Keywords: induced resistance, Aphis gossypii, pre-infestation, biological parameters
 • Hana Haji Allahverdipour, Reza Talaei-Hassanloui Pages 125-134
  Biological Control of mosquito vectors with insect parasitic nematodes is of importance in Integrated Mosquito Management (IMM) due to its benign nature. The mosquito parasitic mermithid Strelkovimermis spiculatus normally parasitizes larval stages of Culex pipiens and rarely do adults of Culex get infected by this nematode in wild. This infrequent phenomenon is assumed as the way of nematode dispersal. We hypothized that infected mosquito adults can be obtained through laboratory manipulations. Parasite: host ratio and host stage were two main parameters to consider. To determine the optimal larval instar and parasite:host ratio, late third, early fourth, late fourth instar larvae and 5:1, 10:1, 20:1, 40:1 ratios were compared and the percentage of infected adult mosquitoes obtained recorded. Average nematode emergence time was measured to to estimate the proper release time of the mosquitoes in larval habitats. The sex ratio, number and length of postparasites emerged from adults were also calculated and compared in quality control process. Only late fourth instars infected adult host at 5:1 with a maximum proportion of infected adults of 17.39%. The ratio of 10:1 was chosen as standard infection ratio (P=0.87). The average duration between infection and nematode emergence was 7.37±0.51 (days). The proportion of females to total emerged nematodes from adults was 0.4:1 which is an acceptable ratio for nematodes’ colonization in water bodies. There was no statistical difference between the length of nematodes emerged from mosquito adults and larvae (P=0.14). Infecting late fourth instars individually at 10:1 infection ratio in an aliquot of nematode suspension and release of infected males seven days post-infection is a feasible strategy for application of this nematode in wild.
  Keywords: insect parasitic nematodes, Culex pipiens, Control, autodissemination approach, Strelkovimermis
 • Naser Eivazian Kary, Davoud Mohammadi, Zhila Alizadeh Pages 135-150
  The study was intended to investigate the morphological, morphometric and molecular characterization of eight geographical isolates of the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae from northwest of Iran. The results showed no detectable morphological variations, but significant morphometric variations were recorded among the isolates. Clustering based on morphometry of infective juveniles, classified the isolates in the following three separate groups: group I consists of IRA30 and IRA25; group II includes IRA21, IRA23, IRA34, IRA28 and IRA21 and group III contains of IRA17. Clustering the isolates based on the male's morphometric characters, yielded nearly similar results and four groups were constructed as follows: group I is made up of IRA22, IRA23 and IRA21; group II holds IRA25, IRA34 and IRA28; group III contains IRA30 and IRA17 constitutes group IV. No intraspecific variation was observed among PCR-RFLP patterns of the native isolates resulted from16 restriction enzymes but significant variations were recorded within the isolate Pumping by HinfI, MspI and MboI. Although these markers serve as effective tools in separating the native isolates from the exotic ones, they are unable to detect variations among native isolates. Therefore, only ITS-rDNA sequence based phylogenetic analysis can effectively clarify the intraspecific variations of S. feltiae.
  Keywords: Entomopathogenic nematode, ITS-rDNA, Morphometric, PCR-RFLP, Restriction enzymes
 • Zahra Feli Kohikheili, Mohammad Reza Damavandian Pages 151-153
  We conducted a study to identify the parasitoid and hyperparasitoid waspsofCeroplastes sinensisonHedera helix L. in Mazandarn province in 2013. Primary parasitoid wasps were identified as the aphelinid species Aphytis hispanicus (Mercet, 1912) and Coccophagus lycimnia (Walker, 1839), the encyrtid Microterys nietneri (Motschulsky, 1859) and a hyperparasitoid wasp was identified as Pachyneuron muscarum (Linnaeus, 1758) (Pteromalidae) from Juybar. The species Metastenus concinnus (Walker, 1834) (Pteromalidae) and Isodromus flaviscutum (Hoffer & Trjapitzin, 1978) (Encyrtidae) were found to be parasitoids of the natural enemies of C. sinensis from Juybar. I. flaviscutum is newly recorded from Iran.
  Keywords: parasitoid, hyperparasitoid, Ceroplastes sinensis, Mazandaran