فهرست مطالب

مدیریت مهندسی و رایانش نرم - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی مختاری، عباس افتخاری، محمد جوادی صفحات 8-22
  سرمایه گذاری در پروژه های معدنی با توجه به محدودیت سرمایه و نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیاد یکی از مهم ترین تصمیماتی است که بایستی توسط مدیران بخش معدن اخذ شود. پارامترهای مختلفی که در بعضی موارد در تضاد با یکدیگر هستند بر روی این تصمیم گیری تاثیرگذار است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چهار معیار سرمایه گذاری اولیه، هزینه تولید، سود و نیروی انسانی بعنوان مهم ترین معیارهای تصمیم گیری موثر بر روی موضوع سرمایه گذاری در بخش معدن، انتخاب سرمایه گذاری این بخش از میان هشت معدن مدلسازی شده است. بدین منظور از روش برنامه ریزی آرمانی به عنوان کارآمدترین تکنیک برنامه ریزی چند معیاره و چندهدفه استفاده شده است. با توجه به مبهم بودن میزان تاثیر پارامترهای مورد استفاده در این فرایند تصمیم گیری و اختلاف نظر افراد مختلف در این زمینه، در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور وزن دهی به معیارها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی آرمانی، معادن
 • اسکندر شیرازی صفحات 23-48
  یکی از پدیده های مهمی که امروزه نیروی انسانی را تهدید می کند ضربه های روحی و روانی است. وجود مدلی منسجم که بتواند ضربات روحی نیروی انسانی را مدیریت کند از موضوعات مهم و قابل بحث در حوزه منابع انسانی است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانی حافظ کارکنان از ضربات روحی با در نظر گرفتن نقش میانجی فضای سالم اداری انجام شده است. جهت تحقق این هدف، تعداد 114 نفر از خبرگان دانشگاهی و اداری بعنوان نمونه آماری با استفاده از تکنیک دلفی برای به اجماع رسیدن در خصوص طراحی و تبیین مدل انتخاب شده اند. روش تحقیق مطالعه حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه که به روش دلفی و در سه دور مختلف جمع آوری شده است و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد تمامی مولفه های ابعاد سازمانی، فردی و محیطی بر نحوه مدیریت ضربات روحی کارکنان تاثیرگذار بوده است و از بین آن ها ابعاد سازمانی بیشترین تاثیر و ابعاد فردی کمترین تاثیر را داشتند. همچنین در خصوص ابعاد سازمانی استراتژی و اهداف، در بخش ابعاد فردی احساس عدالت و در بخش ابعاد محیطی مسئولیت های اجتماعی بعنوان مهمترین مولفه های اثرگذار بر سازمان اداره کننده ضربه روحی سازمانی انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: ابعاد سازمان، ضربه روحی، ضربه روحی سازمانی، سازمان اداره کننده ضربه روحی، سلامت سازمانی
 • مرتضی راستی برزکی، سجاد رئیسی صفحات 49-65
  مسئله زمانبندی فلوشاپ (FSSP) با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها، از جمله مسائل مشکل یا NP-hard است که تاکنون مقالات زیادی درباره آن نوشته شده است. در این خصوص به روش های فراابتکاری از جمله روش الگوریتم ژنتیک نیز توجه شایانی شده است. تعیین پارامترهای الگوریتم های فراابتکاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. در همین راستا، این مقاله به بررسی اثر انواع عملگرهای تقاطعی و جهشی الگوریتم ژنتیک با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها در مسئله فلوشاپ جایگشتی می پردازد تا مشخص شود که کدام یک از آن ها برای استفاده در این مسئله مناسب تر است. نتایج عددی بدست آمده حاکی از آن است که از بین عملگرهای تقاطعی متداول، عملگرهای یک نقطه ای و دو نقطه ای نوع یک و از بین عملگرهای جهشی، عملگر جابجایی مجاور در اغلب موارد بهترین مقدار برای مسئله مذکور هستند.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، آنالیز واریانس، زمانبندی فلوشاپ، طرح و تجزیه آزمایش ها، مجموع دیرکردها
 • محسن زمانی، مهدی علینقیان صفحات 66-88
  مسئله مسیریابی موجودی یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه لجستیک است. در این مسئله تصمیمات مربوط به توزیع و مدیریت موجودی با هم اتخاذ می شود. معمولا امکان استفاده از چندین نوع وسیله با ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان بررسی و انتخاب بهترین ترکیب ناوگان، به منظور کاهش هزینه های موجودی و مسیریابی برای تصمیم گیرنده وجود دارد. از سوی دیگر توجه به میزان آلودگی تولید شده در این مسئله می تواند باعث کاهش میزان آلودگی تولید شده شود. در این مقاله یک مدل جدید مسئله مسیریابی موجودی سبز با ناوگان ناهمگن ارائه می شود. در مدل ارائه شده کمینه کردن میزان مصرف سوخت، هزینه های ترکیب ناوگان حمل، هزینه مسیریابی و موجودی مدنظر است. با توجه به NP-hard بودن مسئله مطرح شده، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری کوانتوم برای حل مسئله مطرح شده ارائه می شود. به منظور بررسی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل با نتایج حاصل از حل دقیق مسئله و الگوریتم پایه مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج نشاندهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: الگوریتم تکاملی کوانتوم، مدل انتشار کیفیتی جامع، مسیریابی موجودی با ناوگان ناهمگن، مصرف سوخت
 • علی ناظری، بهلول ابراهیمی، رضا نادری صفحات 89-106
  یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت زنجیره تامین ، انتخاب درست تامین کنندگان و تخصیص سفارش به آن هاست زیرا انتخاب نادرست تامین کنندگان می تواند موقعیت مالی و فنی یک زنجیره تامین را دچار اختلال نماید. با توجه به این که مسئله انتخاب تامین کنندگان یک مسئله تصمیم گیری چندهدفه با معیارهای چندگانه است، در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه خطی ارائه شده است که در آن برای تعیین اولویت (وزن) تامین کنندگان از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده که با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی مناسب، ضمن تعیین تعداد مناسب تامین کنندگان، میزان سفارش مواد اولیه را نیز از هر تامین کننده مشخص می کند. یک مدل برنامه ریزی ریاضی متشکل از پنج تابع هدف و چندین محدودیت است که روش اپسیلون محدودیت برای حل آن استفاده شده است. مدل ارائه شده با در نظر گرفتن داده های مربوط به یک شرکت دارویی حل شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش TOPSIS نیز برای تعیین بهترین جواب پارتو استفاده شده است. نتایج عددی مدل و تحلیل حساسیت انجام شده حاکی از کارایی مدل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، تخصیص سفارش، برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، TOPSIS
 • عباسعلی رضایی، محمد هادی زاهدی صفحات 107-123
  امروزه شبکه های حسگر بی سیم کاربرد گسترده ای برای کنترل در برنامه های نظا می و غیرنظامی، اتوماسیون صنعتی و خانگی، پزشکی و ردیابی پیدا کرده اند. اطلاعات حس شده می تواند از قبیل رطوبت، دما، فشار، تصاویر مادون قرمز و نویز باشند که برای ارسال در شبکه بسته بندی می شوند. اما بروز خطا در زمان انتقال ممکن است صحت اطلاعات را به خطر بیندازد. مصرف انرژی کارآمد و انتقال قابل اطمینان در شبکه های حسگر از چالش های اصلی هستند. برای رسیدن به قابلیت اطمینان، دو روش در شبکه های حسگر وجود دارد: افزونگی داده و ارسال مجدد. در این مقاله یک روش ارسال قابل اطمینان نسبی برای ارسال مجدد بسته ها، بر اساس ارتباط بین داده ها پیشنهاد می شود. در این روش در مسیر ارسال داده ها مناطقی بعنوان منطقه خطا در نظر گرفته می شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی از شبیه ساز OPNET استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد روش پیشنهادی می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و طول عمر شبکه حسگر را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ارتباط داده ها، ارسال مجدد، اطمینان نسبی، شبکه های حسگر بی سیم، قابلیت مناطق خطا
|
 • Hadi Mokhtari, Abbas Eftekhari, Mohammad Javadi Pages 8-22
  In mining projects, due to capital constraints and need for high initial investment, prioritizing the investments is one of the most important decisions that should be taken by the managers. Various parameters have effect on this decision which some of them are in conflict with each other. In this study, four parameters have been taken into account as the most important criteria on investment in mining namely initial investment, production cost, profit and staffing . Then, prioritization of investments among the eight mining projects has been modeled. For this purpose, the goal programming method as an efficient multi criteria and objective technique has been used. Owing to the uncertainty in effect of the parameters and for considering the variety of different decision makers, fuzzy Analytical Hierarchy Process is used to weighting the criteria.
  Keywords: Mining Engineering, Investment, Decision Making, Goal Programming
 • Skandar Shirazi Pages 23-48
  Trauma is one of the significant phenomena threating human labor. Having an integrate model to cope with employee’s trauma is one of the important and discussable issues in human resource area. In this regard, this study aims to recognize and explain organizational aspects of employee’s trauma protecting as a mediator for healthy office space. To do so, 114 academic and official experts were selected as statistical sample using Delphi method to reach a consensus on design and explanation of model. This study is applicable in objective and survey and correlation descriptive study in data collection. Required data were collected by questionnaire designed in Delphi method in three rounds, and analyzed using LISREL software. Results of the study show all organizational, individual and environmental aspects were influential on coping with employee’s trauma. Among them, organizational aspect were the most, and individual aspect was the least influential, In structural aspect, the goals and strategy, in individual aspect, the sense of fairness and in environmental aspect, the social responsibility selected as the most important effective elements of in trauma handler organization.
  Keywords: Trauma, Organizational Trauma, Organizational Aspect, Trauma Handler Organization, Organizational Health
 • Morteza Rasti Barzoki, Sajjad Raeisi Pages 49-65
  Flow Shop Scheduling Problem (FSSP) with the objective of minimizing total amount of tardiness is an NP-hard problem and many articles has been written about it. In this context, great attention has been paide to metahuristic techniques such as genetic algorithm. Additionally determination of the paraemeters of the algorithms is an important subject in the research area that many researches have been allocated to it. The purpose of this paper is to investigate the effect of crossover and mutation operators of the genetic algorithm on the objective of minimizing total amount of tardiness in permutation FSSP in order to determine more suitable ones to be applied in the problem. The obtained numerical results indicate that in most cases among common crossover operators,using the one point and two point (first version) operators and among mutation operators,applying the adjacent exchange gives the best value for the mentioned problem.
  Keywords: Analysis of Variance (ANOVA), Design of Experiments (DOE), Flow Shop Scheduling Problem (FSSP), Genetic Algorithm, Total Amount of Tardiness
 • Mohsen Zamani, Mahdi Alinaghian Pages 66-88
  In Inventory Routing Problem (IRP), which is one of the most important logistics problems, decisions regarding the distribution and inventory management must be made by an integrated managerial approach. In this type of problems, decision maker usually has the option to use several types of vehicles to form a fleet with appropriate size and composition in order to minimize both inventory and transportation costs. Considering the amount of pollution produced, in this problem, may reduce pollution . This paper proposes a new model for green inventory routing problem with heterogeneous fleet. The objectives of the proposed model are to minimize the emissions, the fleet, routing and inventory costs. Due to the NP-hard nature of the assessed problem, a meta-heuristic algorithm based on Quantum Evolutionary Algorithm (QEA) is proposed. To evaluate the performance of the proposed algorithm, its results are compared with the results of exact method and basic Algorithm. The results of these comparisons indicate the good performance of the proposed algorithm.
  Keywords: Comprehensive Modal Emission Model (CMEM), Fuel Consumption, Inventory Routing Problem With Heterogeneous Fleet, Quantum Evolutionary Algorithm
 • Ali Nazeri, Bohlool Ebrahimi, Reza Naderikia Pages 89-106
  Supplier selection and allocating orders to them accurately, is one of the most important challenges in supply chain management.The reasone is that an incorrect choosing suppliers can disrupt the financial and technical position of supply chain. Whereas the supplier selection is a multi-objective decision making with multiple criteria problem, in this paper a linear multi-objective mathematical programming model is presented. In this model, Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used for determining supplier’s priority (weight). By choosing proper evaluation criteria, appropriate number of suppliers and suitable amount of row material orders from each supplier can be specified. The presented model is a mathematical programming model that includes five objective functions and several contraints. Epsilon constraint method is applied to solve the model using a pharmaceutical company data. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) has carried out to determine the best answer Among Pareto solutions. The results of numerical example and sensitivity analysis show the applicability of the suggested model.
  Keywords: AHP, Multi-Objective Mathematical Programming, Order Allocation, Supplier Evaluation, Selection, Supply Chain
 • Abbas Ali Rezaee, Mohhammad Hadi Zahedi Pages 107-123
  Nowadays, there is wide usage of wireless sensor network in control of civilian and military systems, home and industrial automation, medicine and tracking fields. The sensed information such as humidity, temperature, pressure, infrared images and noise are packed to send over the network. However, errors at the time of transmission may increas the risk of fault in information. Efficient energy consumption and reliable transmission in sensor networks are the main challenges. To achieve high reliability transmission there are two methods for sensor networks: Data redundancy and retransmission. In this article a reliable method of connection for packet retransmission, based on the correlation between data has been proposed. In this method, some parts of data way are considered as error zone. This method was evaluated using the OPNET simulator. Simulation results show that the proposed method can save energy and increase the lifetime of the sensor network.
  Keywords: Wireless Sensor Networks, Partial Reliability, Communication Data, Resend, Error Zone