فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 70، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • موسی سجادی، مهدی بصیری مقدم، مریم تاتاری، الهه امیری شادمهری* صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مدیریت درد برای نوزادان اهمیت زیادی دارد. استفاده از روش های غیردارویی کنترل درد، می تواند در کاهش درد نوزادان موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکیدن غیرمغذی بر پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری درد واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال 1394 در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه انجام شد، 60 نوزاد واجد شرایط انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای نوزادان گروه آزمون، در طی واکسیناسیون، از مکیدن غیرمغذی استفاده شد و برای نوزادان گروه کنترل مداخله خاصی صورت نگرفت. پاسخ های فیزیولوژیک شامل ضربان نبض و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، اندازه گیری و مقیاس پاسخ های رفتاری درد نوزادان توسط پرسشنامه ثبت شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS (ویرایش 20) وارد گردید و به کمک آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کولموگروف- اسمیرونوف در سطح معنی داری 5درصد تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، میانگین نمرات پاسخ های رفتاری نوزادان پس از مداخله، در دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت (05/0P<). از نظر میانگین تعداد نبض در دقیقه، قبل از مداخله اختلاف معنی داری بین گروه ها نبود (05/0P>)؛ اما نتایج آزمون تی نشان داد که در هر دو گروه پس از مداخله میانگین تعداد ضربان قلب افزایش معنی داری یافت (05/0P<). از نظر درصد اشباع اکسیژن خون، قبل از انجام مداخله بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0P>)؛ اما با توجه به نتایج آزمون تی، میانگین درصد اشباع خون در گروه ها بعد از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت معنی داری یافت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  مکیدن غیرمغذی می تواند بر کاهش درد نوزادان اثر داشته و به عنوان یک روش مناسب در مدیریت درد نوزادان استفاده شود.
  کلیدواژگان: مکیدن غیرمغذی، پاسخ های فیزیولوژیک، پاسخ های رفتاری، درد، نوزاد ترم
 • محمد مهدی حیدری *، شیرین قاسمی، فائقه حاجی حسینی، مهدی حدادزاده صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونری (CAD)، بیماری چندعاملی وراثتی است و شریان هایی که تامین کننده خون به قلب هستند سخت و بایک می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم rs5186 (A1166C) ژن AGTR1 به عنوان عامل خطر در بیماران ایرانی مبتلا به عروق کرونری بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، از 141 بیمار مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونری که در بیمارستان افشار یزد تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند، و 137 فرد سالم نیز به عنوان گروه شاهد بررسی شدند. پس از استخراج DNA از نمونه های خونی، پلی مورفیسم rs5186 (A1166C) ژن AGTR1 به روش Tetra-primer ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفت. برای آنالیز داده های ژنتیکی (مدل های co-dominant، dominant، recessive) از آنالیز رگرسیون لجستک چندگانه (Multiple logistic regression) توسط نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 22) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 4/67% افراد دارای پلی مورفیسم AA، 9/26% دارای پلی مورفیسم AC و 7/5% دارای پلی مورفیسم CC بودند. نتایج نشان داد که پلی مورفیسم A1166C ژن AGTR1 از نظر آماری دارای تفاوت معنی دار در دو گروه بود.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم A1166C ژن AGTR1، احتمالا می تواند نقش مؤثری در افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری داشته و می تواند در مطالعات بالینی به کار رود.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، پلی مورفیسم ژنی، rs5186، ژن AGTR1، T-ARMS-PCR
 • فرزانه حاجی احمدی، اکبر درخشان، ملیحه نیک اندیش، بیژن ملائکه نیکویی* صفحات 19-27
  زمینه و هدف
  استفاده از تاکرولیموس موضعی در بیماری کراتوکونژنکتیویت بهاره به عنوان جایگزین استروییدها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به محلولیت در آب پایین دارو، تهیه فرم محلول از این دارو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با افزودن سیکلودکسترین ها برای افزایش محلولیت دارو، قطره چشمی تاکرولیموس تهیه شد.
  روش تحقیق: برای بهبود محلولیت در آب تاکرولیموس، 5 سیکلودکسترین آلفا، گاما، هیدروکسی پروپیل بتا، هیدروکسی پروپیل گاما و سولفوبوتیل اتر بتا سیکلودکسترین مورد استفاده قرار گرفت. در تهیه قطره چشمی، بافر فسفات (4/7pH=)، پلیمرهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) و یا پلی وینیل الکل (PVA) (به عنوان افزاینده ویسکوزیته)، متیل پارابن و یا بنزآلکونیوم کلراید (به عنوان ماده محافظ) در کنار کمپلکس سیکلودکسترین و تاکرولیموس مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  آلفا، هیدروکسی پروپیل بتا و گاما سیکلودکسترین به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش محلولیت مایی داشتند. این سه نوع سیکلودکسترین، به ترتیب: حدود 174، 160 و 102 برابر محلولیت ذاتی تاکرولیموس را افزایش دادند. با توجه به این نتایج، آلفا و هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین برای تهیه فرم محلول تاکرولیموس انتخاب شدند. در فرمولاسیون قطره چشمی حاوی کمپلکس سیکلودکسترین- تاکرولیموس، متیل پارابن وHPMC ، محلولیت دارو به میزان قابل توجهی کاهش یافت؛ در صورتی که در فرمولاسیون حاوی کمپلکس سیکلودکسترین- تاکرولیموس، بافر، HPMC (یا PVA) و بنزآلکونیوم کلراید تغییر قابل توجهی در محلولیت تاکرولیموس مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  امکان تهیه قطره چشمی تاکرولیموس با غلظت 05/0% با استفاده از سیکلودکسترین ها می باشد.
  کلیدواژگان: تاکرولیموس، سیکلودکسترین، محلولیت مایی، قطره چشمی
 • معصومه زارع زاده، محمد دهقانی فیروز آبادی*، اصغر زربان، غلامرضا شریف زاده، مریم ولوی صفحات 28-35
  زمینه و هدف
  مطالعاتی نشان داده اند که سطح سرمی ویتامین D با ابتلا و پیشرفت بیماری MSارتباط دارد. با این وجود، مطالعه منطقه ای که سطح ویتامین D را در بین مبتلایان به MS در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار داده باشد، انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به MSبا افراد سالم و همچنین بررسی ارتباط ویتامین D با سطح ناتوانی در بیماران مبتلا به MSدر خراسان جنوبی، طراحی و اجرا گردید.
  روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، 144 نفر در قالب 2 گروه بیمار مبتلا به MSو افراد سالم، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، سطح سرمی ویتامین D در هر دو گروه و همچنین شاخص ارزیابی سطح ناتوانی در بیماران MS(EDSS) جمع آوری و تعیین گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS، با کمک آزمون های آماری تی تست، من ویتنی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد؛ ارزیابی ارتباط بین سطح ویتامین D با شاخص EDSS در بیماران نیز با ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین سطح ویتامین D در گروه مورد (ng/mL4/5±4/47) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (ng/mL4/10±66/14)(0001/0>P). ارتباط مستقیمی بین سطح ویتامین D و شاخص EDSS در بیماران مبتلا به MS وجود داشت (0001/0>P).
  نتیجه گیری
  بر خلاف انتظار، سطح ویتامین D در افراد مبتلا به MS به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین بین سطح ویتامین D و شدت ناتوانی در مبتلایان به MSارتباط معنی داری وجود داشت که احتمالا به علت تجویز بیش از معمول ویتامین D در بیماران مبتلا به MS با شدت بیشتر ناتوانی باشد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، درجه ناتوانی گسترده، ویتامین D
 • محمدحسین صیادی *، معصومه صیامی، محسن اسماعیل پور، محمود حاجیانی صفحات 36-49
  زمینه و هدف
  فناوری نانو در کاهش اثرات منفی آلودگی های آب، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد که به تصفیه آب ارزان قیمت تر، بادوام تر و موثرتری منجر می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی حذف کروم و مس از محلول های آبی و پارامتر‏‏های موثر بر آن، با استفاده از نانوسیلیکات سنتزشده از پوسته برنج بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه، نانوسیلیکات عامل دارشده با پوسته برنج ساخته شد و مشخصات نانوذرات شامل: ساختار ذرات و اندازه آن، با استفاده از دستگاه های FT-IR، TEM،SEM و XRD بررسی گردید. تاثیر عوامل مقدار جاذب، غلظت اولیه و تعادلی کروم و مس و زمان تماس بر حذف فلزات سنگین مس و کروم مورد آزمایش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل‏‏‏ها‏ی ایزوترم های جذبی نیز انجام شد.
  یافته ها
  نانوذرات سیلیکا ساخته شده دارای ساختار و مورفولوژی تقریبا کروی با اندازه ذرات یکنواخت حدود 80 نانومتر بود؛ هر چند که نانوذرات سیلیکا عامل دارشده، به صورت کروی با قطر حدود 90 نانومتر بودند. نتایج حذف آلاینده ها نشان ‏داد که حداکثر جذب کروم و مس در زمان بهینه 100 دقیقه بود؛ درحالی که مقدار بهینه جاذب برای کروم و مس به ترتیب: 125 و 100 میلی گرم بود. شرایط بهینه بیشترین مقدار جذب کروم و مس در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر بود؛ همچنین حداکثر جذب در زمان 100 دقیقه و مقدار 125 میلی گرم بر گرم جاذب صورت گرفت. ایزوترم های جذب کروم (9946/0=لانگمویرR2) و مس (999/0=لانگمویرR2) بیشتر از مدل لانگمیر تبعیت می کنند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که نانوذرات سیلیکا می تواند با استفاده از پسماندهای کشاورزی تولید شود که به عنوان روشی ارزان قیمت و دوست دار محیط زیست می باشد و می تواند برای حذف آلودگی ها از محیط های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوسیلیکات، فلزات سنگین، ایزوترم های جذب، پوسته برنج
 • سعید اکبری، عطاالله اژدری *، غلامرضا شریف زاده صفحات 50-61
  زمینه و هدف
  در این مطالعه، امکان تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از عصاره آبی- الکلی گیاه دارویی درمنه دشتی و نیز تاثیر غلظت های مختلف این عصاره بر بقای باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست پروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت.
  روش تحقیق: در تیمارهای مختلف به یک لیتر شیر حرارت دیده، عصاره آبی- الکلی درمنه به میزان 0، 1/0، 2/0، 3/0 و 4/0 گرم در لیتر، استارتر معمولی ماست و باکتری های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت توآم افزوده گردید. نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شدند و هر دو ساعت تغییرات pH و اسیدیته آنها تا رسیدن اسیدیته به حدود 80 درجه دورنیک بررسی می شد. در طول مدت زمان نگهداری در یخچال، نمونه ها از نظر قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در روز دهم پس از تولید نیز تمامی نمونه ها با کمک آزمون پانل مورد ارزیابی حسی قرار گرفت. در نهایت داده ها با کمک آزمون آماری کروسکال والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 19) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در روند تولید ماست پروبیوتیک، تمامی نمونه ها تقریبا در یک زمان به pH و اسیدیته موردنظر رسیدند و تغییرات اسیدیته و pH در تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری با هم نداشت. ماست پروبیوتیکی که به آن 4/0 گرم در لیتر عصاره آبی-الکلی درمنه دشتی افزوده شد، بهترین نتایج را از نظر خواص ارگانولپتیک و ماندگاری داشت. در طی دوره نگهداری نمونه ها در یخچال، از روز اول تا روز 21 تعداد باکتری های پروبیوتیک روند کاهشی داشت، ولی در هیچ یک از نمونه ها، تعداد باکتری های پروبیوتیک از 106 باکتری در هر گرم کمتر نشد.
  نتیجه گیری
  می توان از غلظت مناسب عصاره گیاه دارویی درمنه دشتی در تولید ماست پروبیوتیک حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس به عنوان یک غذای فراسودمند جدید استفاده نمود.
  کلیدواژگان: درمنه دشتی، ماست پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم لاکتیس
 • طاهره فخاریان، شیما حیدری *، قدسیه آذرکار، علیرضا احسان بخش صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  مطالعات زیادی در زمینه اجزای مختلف سندرم متابولیک در همراهی با کبد چرب غیر الکلی و ارتباط آن با افزایش ضخامت انتیمامدیای شریان کاروتید به عنوان یک عامل خطر بیماری های قلبی انجام شده است؛ ولی در ارتباط با نقش کبد چرب غیر الکلی به عنوان یک عامل خطر مستقل در افزایش ضخامت انتیمامدیای شریان کاروتید، مطالعات کمی انجام شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر کبد چرب غیر الکلی بر روی ضخامت انتیمامدیای شریان کاروتید به عنوان یک عامل خطر آترواسکلروز بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، ضخامت انتیمامدیای کاروتید راست و چپ در 105 نفر با پروب MHz7-5 اندازه گیری شد.. افراد مورد مطالعه، در سه گروه 35 نفری شامل دو گروه بیماران دارای درجه خفیف تا شدید کبد چرب غیر الکلی با و بدون عوامل خطر قلبی و یک گروه شاهد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA و تست توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 22) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، میانگین ضخامت لایه انتیمامدیا راست در گروه شاهد 05/0±09/0، در گروه کبد چرب با عامل خطر 75/0±22/0و در گروه کبد چرب بدون عامل خطر 80/0±26/0 و میانگین ضخامت لایه انتیمامدیا چپ در گروه شاهد 52/0±13/0، در گروه کبد چرب با عامل خطر 80/0±18/0 و در گروه کبد چرب بدون عامل خطر 82/0±26/0 بود. طبق این یافته ها، میانگین ضخامت لایه انتیمامدیا راست و چپ در افراد گروه شاهد با افراد گروه کبد چرب با عامل خطر و بدون عامل خطر در سطح 01/0P< اختلاف معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  بیماری کبد چرب می تواند در افزایش ضخامت لایه انتیمامدیای شریان کاروتید به عنوان یک شاخص آترواسکلروز نقش داشته باشد. این مساله حتی در درجات خفیف کبد چرب نیز قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: بیماری کبد چرب غیر الکلی، شریان کاروتید، آترواسکلروز، ضخامت انتیمامدیای کاروتید
 • محدثه ابوالحسن نژاد *، غلامرضا شریف زاده، کبری ناصری، آذرمدخت عابدی، سعید یوسفی، عاطفه نخعی صفحات 73-78
  در مناطق گرمسیری مصرف بستنی از حجم بالایی برخوردار بوده، فلذا وضعیت بهداشتی آن همواره از اهمیت برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع آلودگی میکروبی در بستنی های سنتی و عوامل موثر در آن بود.
  این مطالعه از نوع توصیفی (مقطعی) بوده که در آن واحدهای صنفی عرضه کننده بستنی سنتی شهر بیرجند در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در شرایط استریل و زنجیره سرما به آزمایشگاه مواد غذایی انتقال داده شد. در آزمایشگاه طبق استاندارد میکروبی بستنی سنتی، آزمون های انتروباکتریاسه، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس روی آنها انجام گردید.
  نتایج این مطالعه نشان داد که از تعداد 96 نمونه بستنی سنتی جمع آوری شده از سطح شهر، 25 نمونه قابل قبول و 71 نمونه غیر قابل مصرف بودند. بیشترین آلودگی مربوط به آلودگی با باکتری های انتروباکتریاسه با 39 نمونه (%40) و سپس 27 نمونه مربوط به آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس (%28) بود. کمترین میزان آلودگی نیز مربوط به اشرشیاکلی با 14 (%15) نمونه گزارش شد. 39 آلودگی (4/42%) مربوط به کلی فرم بود. همچنین 8 (8/69%) نمونه به طور همزمان به کلی فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، 12 نمونه (04/13) به طور همزمان به کلی فرم و استافیلوکوکوس اورئوس و 2 نمونه (17/2%) به طور همزمان به کلی فرم و اشرشیاکلی آلوده بودند.
  بستنی های سنتی شهر بیرجند، آلودگی به نسبت بالایی به باکتری ها دارند که نشانه عدم رعایت موازین بهداشتی مناسب در تهیه این فرآورده است.
  کلیدواژگان: بستنی سنتی، پاتوژن های بیماری زا، آلودگی میکروبی
 • مسعود کیخا* صفحات 79-83
  بیماری سل یکی از اولویت های سازمان جهانی بهداشت است که سالانه جان میلیون ها نفر را در سراسر دنیا می گیرد. برای کنترل و ریشه کنی این بیماری علاوه بر استراتژی هایی نظیر درمان بیماران و شناسایی بیماران مبتلا به سل مقاوم به دارو، نیاز است تا منشا عفونت و سیر انتقال بیماری شناسایی گردد. اپیدمیولوژی مولکولی، یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به این هدف است. هدف از این نامه، بیان ضرورت شناسایی و افتراق مولکولی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بیماری سل بود.
  کلیدواژگان: سل، اپیدمیولوژی مولکولی، انتقال سل
|
 • Moosa Sajjadi, Mahdi Basirimoghaddam, Maryam Tatari, Elahe Amiri Shadmehri* Pages 1-9
  Background And Aim
  Pain management is very important in neonates. The use of non- pharmacological methods can be effective in reducing pain in neonates. The current study aimed at assessing the effect of non-nutritive sucking on the physiological and behavioral pain responses to B Hepatitis vaccine in term infants.
  Materials And Methods
  In this clinical- trial study in Ninth Day Hospital of Torbate Heidarryyeh in 2016, 60 qualified neonates randomly were assigned to two groups of experimental and control. In the experimental group, the neonates performed non-nutritive sucking through vaccination. In the control group, no particular interference was done. Data collection means included a demography questionnaire, a physiological responses record questionnaire, and the modified behavioral pain scale. Having collected the required data, analysis was performed through SPSS software (version 20).
  Results
  It was found that the mean of neonates’ behavioral responses scores was significantly different after the interference in the two groups (P0.05) But, t-test results showed that after the interference, there was a significant difference in the two groups (P0.05). But t-test results showed that after intervention it was significantly different in the two groups (P
  Conclusion
  Non-nutritive sucking can be effective in the management of pain in neonates.
  Keywords: Non Nutritive Sucking, Physiological Responses, Behavioral Responses, Pain, Term Infants
 • Mohammad Mehdi Heidari*, Shirin Ghasemi, Faeghe Haji Hosseini, Mehdi Hadadzadeh Pages 10-18
  Background And Aim
  Coronary artery disease (CAD) is a multifactorial inherited disorder in which the arteries that blood to the heart muscle become hardened and narrowed. We aimed at investigating the role of rs5186 (A1166C) polymorphism the angiotensin II type 1 receptor (AGTR1) gene as risk factors in some Iranian CAD patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study 137 samples were selected from 141 CAD Iranian patients, who had had CABG surgery. Besides, 137 healthy controls matched for age, sex, and ethnicity were taken. After extracting DNA of the blood samples, A1166C AGTR1 gene polymorphism was studied using tetra-primer ARMS-PCR method. The results of a single tube T-ARMS-PCR were validated using DNA sequencing method. For genetic analysis dominant, co-dominant, and recessive models of multiple logistic regression were applied using SPSS software (V: 22).
  Results
  It was found that 67.4% of the cases belonged to AA genotype, genotypes amounted 26.9% to AC, and 5.7% to CC. A significant association of AGTR1 polymorphisms with CAD was found.
  Conclusion
  Polymorphism A1166C AGTR1 gene can have an effective role in increasing the risk of coronary artery disease; thus, it can be used in clinical studies.
  Keywords: CAD, Gene polymorphism, rs5186, AGRT1, T-ARMS-PCR
 • Farzaneh Hajiahmadi, Akbar Derkhshan, Maliheh Nikandish, Bizhan Malaekeh-Nikouei* Pages 19-27
  Background And Aim
  Application of topical tacrolimus in Vernal Keratoconjunctivitis is considered as an alternative to steroids. Due to the low aqueous solubility of the drug, preparing a solution of the drug has got particular importance. In the present study, tacrolimus eye drop was prepared using cyclodextrin, as a drug solubility enhancer.
  Materials And Methods
  To improve the aqueous solubility of tacrolimus, 5 types of cyclodextrins called α, γ, hydroxypropyl (HP)-β, HP-γ, and sulfobutyl ether (SBE)-β-cyclodextrin (CD), were used. After phase solubility studies, the most appropriate cyclodextrin was selected to prepare tacrolimus eye drop. For eye drop preparation, phosphate buffer (pH=7.4), hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and polyvinyl alcohol (PVA) polymers (viscosity increasing agent), methyl paraben and benzalkonium chloride (preservative agent) were used together with cyclodextrin-tacrolimus complex.
  Results
  α, HP-β, and γ-CD had the most effect on aqueous solubility, respectively. These 3 types of CDs, respectively increased the intrinsic solubility of tacrolimus174, 160, and 102 times. Taking this into account, α and HP-β-CD were chosen to prepare a soluble form of tacrolimus. In the eye drop formulation containing CD-tacrolimus complex, methyl paraben and HPMC, remarkably reduced the drug solubility while there was not a critical change in the solubility of tacrolimus in the case of CD-tacrolimus complex, buffer, HPMC or PVA and benzalkonium chloride.
  Conclusion
  It is possible to prepare tacrolimus eye drop (0.05%) using cyclodextrins.
  Keywords: Tacrolimus, Cyclodextrin, Aqueous solubility, Eye drop
 • Masoumeh Zarezadeh, Mohammad Dehghani Firoozabadi*, Asghar Zarban, Gholamreza Sharifzadeh, Maryam Valavi Pages 28-35
  Background And Aim
  Observational studies have demonstrated that the risk of developing multiple sclerosis (MS) is associated with vitamin D (25(OH)D) status. However, there is no local study regarding vitamin D status in MS patients in the South Khorasan. Therefore, present study aimed at comparing the serum levels of vitamin D between the South Khorasan MS patients and healthy subjects, and determining its association with disability in these patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study a total of 144 individuals (72 previously diagnosed MS cases and 72 age and sex matched healthy controls) were included. Demographic characteristics and serum vitamin D levels of both groups as well as Expanded Disability Status Scale (EDSS) for MS patients were assessed. The obtained data was analyzed using t-test, Mann Whitney U test, Chi-square, and Pearson's correlation coefficient test applying SPSS software.
  Results
  There was a significant difference (P
  Conclusion
  Surprisingly, it was found that vitamin D level was significantly higher in MS patients than the controls. There was a significant positive association between the level of vitamin D and disability status in patients with MS. The association may be due to more administration of vitamin D supplement to MS patients.
  Keywords: Multiple Sclerosis, EDSS, Vitamin D
 • Mohammad Hossein Sayadi*, Masoume Siami, Mohsen Esmailpour, Mahmud Hajiani Pages 36-49
  Background And Aim
  Nanotechnology considered as one of the main management strategy in reducing negative effects of water pollution, which leads to treating of water inexpensive and more effective. This study aimed to investigate the removal of Cr and Cu from aqueous solutions using nano-silicate which is synthesized by rice husk.
  Materials And Methods
  In the present study, functionalized nano-silica with rice husk was fabricated and characterized by FT-IR¡ TEM, SEM and XRD. The effect of adsorbent dosage, initial concentration and equilibrium of chromium and copper and contact time in removal of mentioned heavy metals were investigated. Finally, the adsorption isotherms were analyzed.
  Results
  The silica nanoparticles had nearly spherical morphology with a uniform size of about 80 nm. However, the obtained functionalized silica nanoparticles were spherical (about 90 nm in diameter). Results showed that optimum adsorption of Cr and Cu contaminant obtained at 100 minutes, while the optimum amount of adsorbent for Cr and Cu were 125 and 100 mg respectively. The optimal concentration of Cr and Cu was 2 mg/l. The correlation coefficients of adsorption isotherms of Cr (R2Langmuir =0.9946) and Cu (R2Langmuir =0.999) showed the good agreement between the adsorption data and Langmuir model.
  Conclusion
  The study showed that the silica nanoparticles can be produced using agricultural waste as a inexpensive and environmentally friendly method and can be used to removing of contaminants from the aquatic environment.
  Keywords: Nano-silicate, Heavy metals, Adsorption isotherms, Rice husk
 • Saeed Akbari, Ataollah Azhdari*, Gholam Reza Sharifzadeh Pages 50-61
  Background And Aim
  In the present study, the possibility of probiotic yoghurt production using Artemisia sieberi hydro- alcoholic extract and also the effects of different concentrations of this medicinal herb on the survival of two probiotic strains, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis, in probiotic yoghurt were investigated.
  Materials And Methods
  In different treatments, the amounts of 0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 gr/lit of Artemisia sieberi extract together with conventional yoghurt starter, Bif. lactis and lact. acidophilus were added to 1 liter of boiled milk. The samples were incubated at 37˚centigrade, and then, the acidity and pH changes every two hours during the incubation period were examined up to approximately 80˚ of the survival of probiotic bacteria was tested during the storage of the samples in the refrigerator. On the tenth day, after yoghurt production, all the samples were examined for sensory evaluation using a panel test and the obtained data was analyzed by means of SPSS software (V:19).
  Results
  There was no significant difference in the acidity and pH changes during the production process of probiotic yoghurt in different treatments. The probiotic yoghurt containing 0.4 gr/lit of Artemisia hydro-alcoholic extract had the best quality in terms of organoleptic properties and shelf life of the product. During 21 days storage in the refrigerator none of the treatments showed the number of probiotic bacteria less than 106 bacteria in gram.
  Conclusion
  It was found that appropriate concentrations of Artemisia sieberi extract can be used for the production of probiotic yoghurt, as a new functional food containing Lactobacillus acidophilus and Bifodobacterium lactis.
  Keywords: Artemisia sieberi, Probiotic yoghurt, Lactobacillus acidophlus, Bifidobacterium lactis
 • Tahereh Fakharian, Shima Heydari*, Ghodsiyeh Azarkar, Ali Reza Ehsan Bakhsh Pages 63-72
  Background And Aim
  A lot of studies is done about various components of the metabolic syndrome in association with non-alcoholic fatty liver due to increasing carotid intima media thickness as a risk factor of cardiovascular diseases. But few studies have been done on the role of non-alcoholic fatty liver as an independent risk factor for carotid intima media thickening. The present study aimed at evaluating the effect of non-alcoholic fatty liver on the extent of carotid intima media thickness, as a risk factor for atherosclerosis.
  Materials And Methods
  In the current study, mean thickness of carotid intima media was measured in 105 patients divided into three equal groups. Two groups included patients with mild to severe fatty liver with or without cardiovascular risk factors, respectively. The third group was the control one. The obtained data was fed into SPSS software (V:22) using ANOVA and Tukey test at α=0.05.
  Results
  It was found that the thickness of the right carotid intima media in the control group was 0.5±0.09, but in the fatty liver groups ,with or without a risk factor, it was 0.26±0.08; respectively. But, in the left carotid intima media in the control groups having the same condition it was 0.8±0.18 and 0.82 ±0.26, respectively.
  P value revealed that mean thickness of the right carotid intima media and the left one in the control groups was significantly less than that of fatty liver groups with or without risk factor.
  Conclusion
  Fatty liver disease leads to atherosclerotic arteries and thickening of the carotid artery as an indicator of atherosclerotic intima media, which is even visible when a mild degree of fatty liver is concerned.
  Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, Carotid artery, Atherosclerotic carotid intima media thickness
 • Mohadeseh Abolhasannezhad*, Gholamreza Sharifzadeh, Kobra Naseri, Azarmdokht Abedi, Saeed Yosefi, Atefeh Nakhaei Pages 73-78
  Traditional ice-cream is a type of ice-cream whose all processes of production and distribution are done by hand. The present study aimed at assessing the prevalence of bacterial contamination of traditional ice creams and its decisive factors.
  The current study was a descriptive cross-sectional one in Birjand in 2015. The samples were transferred under sterile conditions and cold chain, to a food laboratory. They went through laboratory tests of Enterobacteriaceae bacteria, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus Cocos. The obtained results were analyzed using SPSS statistical software ( V:15).
  The results showed that from among 96 samples collected 25 samples were acceptable while 71 samples were unusable. Maximum contaminations were due to Enterobacteriaceae in 39 cases (40%), and Staphylococcus aureus infection was found in 27 cases, (28%) the least contamination-14 (15%) cases -belonged to E. coli. In addition 39 infection (42.4%) 8 (8.69%) was because of coliforms. Besides, 8 cases were simultaneously contaminated with coliforms, escherichia coli and staphylococcus aureus, 12 samples (13.04%) with coliforms, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus; and 2 samples (2.17%) were simultaneously contaminated with coliforms and E. coli.
  Birjand traditional ice-creams are highly contaminated with bacteria, which is a sign of poor hygiene in the preparation and distribution of this product.
  Keywords: Traditional Ice Cream, Infectious Pathogens, Microbial Contamination
 • Masoud Keikha* Pages 79-83
  Tuberculosis is one of the priorities of the World Health Organization of which millions of people in the world die annually. For the control and eradication of the disease, in addition of strategies like treatment of patients and identification of those with drug-resistant TB, We also need to detect the source of infection and track the disease’s transmission manner. Molecular epidemiology is one of the most important means to achieve this goal. The present study aimed at declaring the need of molecular identification and differentiation between strains of Mycobacterium tuberculosis, as one of the TB control strategies.
  Keywords: Tuberculosis, Molecular Epidemiology, Tuberculosis transmission