فهرست مطالب

پژوهش در بهداشت محیط - سال سوم شماره 1 (بهار 1396)

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط
سال سوم شماره 1 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن یزدانی، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ، حسین علیدادی، محمود دنکوب، ریحانه زنگی، سیما نوربخش، رضا عطایی، علی اصغر نوایی فیض ابادی صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  از میان انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، تتراسایکلین ها دومین گروه شایع آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف در سراسر جهان هستند که ورود آنها به فاضلاب خانگی می تواند منجر به آلودگی منابع آب شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی فرآیند تلفیقی اولتراسونیک/ تابش فرابنفش در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی با استفاده از حمام اولتراسونیک و در حضور اشعه ماوراء بنفش انجام گرفت. به منظور سنجش تاثیر متغیرهای زمان تماس (60-5 دقیقه)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک ( mg/l5-25)، pH(3-10)، و توان ورودی (300-100 وات) بر فرآیند، از راکتور در فواصل زمانی مشخص نمونه برداری و غلظت باقی مانده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 261 نانومتر قرائت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ANOVA انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه تابش فرابنفش و اولتراسونیک در بهترین شرایط به ترتیب 16 و 32 درصد راندمان در حذف این آلاینده داشتند. با به کارگیری همزمانUS/UV ، کارایی حذف آنتی بیوتیک افزایش یافت و بهترین راندمان در 4/5=pH، غلظت اولیه آنتی بیوتیک mg/l 10 و توان ورودی 240W حاصل شد. در این شرایط بعد از زمان تماس 50 دقیقه، راندمان حذف 72 درصد برای آنتی بیوتیک تتراسایکلین حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  از فرآیند تلفیقی اولتراسونیک/ تابش فرابنفش می توان به عنوان یک فرآیند موثر برای حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، امواج فرابنفش، اولتراسونیک، محلول های آبی، روش سطح پاسخ
 • حسین علیدادی، مریم دولت ابادی، مرجان مهراب پور صفحات 21-29
  زمینه و هدف
  آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به صورت یک مشکل جدی مطرح است. غلظت بالای نیترات در منابع آبی بسیار خطرناک بوده و اگر بالاتر از استاندارد باشد، مصرف این آب می تواند باعث بروز بیماری متهموگلوبینمیا و همچنین تشکیل نیتروزآمین های سرطان زا شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی تترا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید، به عنوان جاذب در حذف نیترات از محلول های آبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، تاثیر متغیرهای مختلف بر فرآیند حذف نیترات، از جمله مقدار جاذب 1 تا 3 گرم در لیتر، غلظت اولیه نیترات 50 تا 150 میلی گرم در لیتر، 4PH تا 10 و زمان تماس 120-15 دقیقه بررسی شدند. همچنین مطالعات سینتیک جذب و ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که حداکثر حذف نیترات در pH برابر با 4، دز جاذب 3mg/l و زمان تعادل 90 دقیقه اتفاق می افتد. فرآیند جذب نیترات، از ایزوترم فروندلیچ با (0/9951=R2) و از سینتیک درجه دوم (0/9998=R2) تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت قابلیت بالایی برای حذف نیترات دارد، لذا با توجه به در دسترس و ارزان بودن زئولیت و روش ساده اصلاح آن می تواند برای حذف سایر آلاینده های آنیونی نیز به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: حذف، زئولیت کلینوپتیلولیت، سورفاکتانت کاتیونی، محلول های آبی، نیترات
 • الهام شهری، نعمت الله خراسانی، غلامرضا نوری، فردوس کردمصطفی پور، محمد ولایت زاده صفحات 30-39
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین از آلاینده هایی هستند که در اکوسیستم های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت برای انسان ها ایجاد می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فلزات سنگین نیکل، سرب، کادمیوم و روی و ارزیابی خطر در عضله ماهیان شوریده، حلوا سیاه، شیر و کوتر دریای عمان در منطقه چابهارانجام شد.
  مواد و روش ها
  96 نمونه ماهی از صیدگاه بندر چابهار از دو منطقه ساحلی و دریایی در فصل بهار تهیه شد. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Younglin AAS8020 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های ANOVA و Duncan test انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه، بالاترین و پایین ترین میزان کادمیوم به ترتیب در ماهی کوتر و شوریده بود. میزان سرب در ماهی کوتر پایین ترین میزان را داشت. بالاترین و پایین ترین میزان نیکل و روی نیز در ماهی کوتر و شیر به دست آمد. بالاترین میزان فلزات کادمیوم، نیکل و روی جذب شده در ماهی کوتر در کودکان بود.
  نتیجه گیری
  میزان فلز کادمیوم، سرب و روی در مقایسه با آستانه استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی، وزارت کشاورزی - شیلات انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سلامت استرالیا و سازمان غذا و داروی آمریکا پایین تر بود. غلظت نیکل در عضله ماهی کوتر در مقایسه با استانداردهای جهانی بیشتر به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، دریای عمان، فلزات سنگین، عضله، ماهی
 • عباسعلی زمانی، الهام احمدپور مبارکه، عبدالحسین پری زنگنه، یونس خسروی صفحات 40-55
  زمینه و هدف
  صنعت سیمان از مهم ترین کارخانه های تولیدی و تاثیرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور است. این صنعت می تواند باعث ورود فلزات سنگین به محیط زیست شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین منبع احتمالی فلزات سنگین شامل کروم، منگنز، آهن، کبالت، نیکل، مس، کادمیوم، آرسنیک و روی در خاک های سطحی اطراف کارخانه سیمان کردستان به کمک زمین آمار چند متغیره انجام شد.
  مواد و روش ها
  به منظور رسیدن به هدف پژوهش، 88 نمونه خاک از اطراف کارخانه در شعاع های 500، 1000، 2000 و 3000 متری و از دو عمق 15-0 و cm 30-15 خاک سطحی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش زمین آمار چند متغیره، به بررسی چگونگی توزیع فلزات سنگین و دلیل پراکنش آن ها در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل آماری داده های به دست آمده از آنالیز خاک، سه مولفه اصلی با بیش از 90 درصد واریانس کل در بین فلزات سنگین مورد مطالعه آشکار گردید. مدل های دایره ای، کروی، نمایی و گوسی به روش های کریجینگ ساده، کوکریجینگ معمولی، کوکریجینگ عام و ساده برای پهنه بندی پراکندگی مقدار فلزهای مورد مطالعه در محیط نرم افزار ArcGIS 10.2به عنوان مدل های بهینه شناسایی شدند. صحت نقشه های تهیه شده با استفاده از روش های میانگین انحراف خطا، خطای قدر مطلق میانگین و ضریب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  پهنه بندی مقدار فلزات سنگین نشان می دهد که میانگین مقدار فلزهای کادمیوم، آرسنیک، سرب و مس در نمونه های خاک اطراف کارخانه بیش تر از میانگین استاندارد جهانی است. هم چنین می توان گفت که ساختار زمین شناسی منطقه بیش ترین نقش را در آلودگی خاک دارد، با این حال فعالیت های انسانی و به ویژه کارخانه سیمان کردستان نیز در افزایش آلودگی تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، زمین آمار چند متغیره، فلزات سنگین، کارخانه سیمان کردستان
 • ندا فاضل نژاد، روح الله میرزایی، رسول حیدری صفحات 56-66
  زمینه و هدف
  افزایش روزافزون جمعیت شهری و به دنبال آن پسماندهای شهری، باعث شده تا مسئله دفع و دفن بهداشتی آن ها مورد توجه جدی بسیاری از کارشناسان مسائل زیست محیطی قرار گیرد. در شهرستان خرم آباد با جمعیتی بالغ بر 348216 نفر، روزانه نزدیک به 458 تن پسماند شهری جمع آوری می شود که با توجه به دفع سنتی و تلنبار شدن، یافتن مکانی مناسب به منظور دفن این حجم عظیم پسماند ضروری است. از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی مکان های مناسب جهت دفن بهداشتی پسماند در سطح شهرستان خرم آباد با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره الکتر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر 14 معیار مختلف شامل فرسایش پذیری، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، چشمه و قنات، فاصله از گسل، فاصله از مراکز شهری و روستایی، طبقات شیب و ارتفاع، عمق آب زیرزمینی، فاصله از مناطق حفاظت شده و اقلیم مورد استفاده قرار گرفت. سه روش کلی بولین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی برای ترکیب نقشه معیارها استفاده شد. در نهایت به منظور معرفی بهترین پهنه ها برای دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری، با توجه به حداقل مساحت مورد نیاز جهت دفن بهداشتی مواد زائد جامد برای دوره 20 ساله، 5 گزینه از نتیجه نهایی روش ترکیب خطی وزنی استخراج گردید و سپس این گزینه ها با استفاده از مدل الکتر رتبه بندی شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج فرآیند وزن دهی، بیشترین وزن را معیار عمق آب زیرزمینی، فاصله از گسل و شهر و کمترین وزن را طبقات شیب و ارتفاع به خود گرفتند. نسبت سازگاری برای فرآیند وزن دهی 0/08 به دست آمد که کمتر از 0/1 بود که نشان از سازگاری و اعتبار فرآیند وزن دهی دارد. بر اساس روش ترکیب خطی وزنی، قسمت های عمده ای از شمال غرب، غرب و جنوب شهرستان به عنوان مناطق مناسب شناسایی شدند. در نهایت بر اساس روش الکتر، لکه ای با مساحت 694 هکتار واقع در غرب شهرستان به عنوان بهترین منطقه پیشنهادی معرفی گردید.
  نتیجه گیری
  روش الکتر به همراه روش های معمول ارزیابی چند معیاره جهت مکان یابی دفن بهداشتی پسماندهای شهری می تواند کارایی بالایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی چندمعیاره، ترکیب خطی وزنی، خرم آباد، روش الکتر، لندفیل
 • مهین کاربر قریه حصار، حسین علیدادی، نورعلی نیکروح صفحات 67-72
  زمینه و هدف
  استفاده از ورمی کمپوست از جایگاه ویژه ای در کشاورزی برخوردار است. این امکان وجود دارد که گیاهان زراعی نسبت به کود تهیه شده در مراحل اولیه رشد حساس باشند، لذا مطالعه حاضر با بررسی تاثیر جوانه زنی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه ترتیزک با استفاده از ترکیب ورمی کمپوست های مختلف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به بررسی اثر جوانه زنی گیاه ترتیزک (شاهی) با استفاده از عصاره ورمی کمپوست با درصد حجمی 0، 15، 30 و 45 درصد حجمی از ورمی کمپوست تهیه شده از فضولات گاو، زباله میوه، کاغذ، خاک اره و برگ توسط کرم خاکی Eiseniafoetida پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11/5) و آزمون واریانس یک طرفه(One-way ANOVA) و دوطرفه(Two-way ANOVA) انجام گرفت. میزانp کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، درصدهای حجمی متفاوت در رشد گیاه ترتیزک موثر بودند. میانگین رشد در درصد حجمی 30 نسبت به درصد حجمی 15 و 45 اختلاف معناداری داشت و کمتر از آن ها بود. سطح 15 درصد حجمی تهیه شده از کود ورمی کمپوست تولیدی، جهت رشد گیاه و جوانه زنی سطح مناسبی می باشد.
  نتیجه گیری
  کود ورمی کمپوست ترکیبی تهیه شده با درصد حجمی 15 درصد می تواند نقش موثری در افزایش کارایی تولید گیاه ترتیزک داشته باشد.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، عصاره ورمی کمپوست، گیاه ترتیزک، میزان رشد
 • اسماعیل جوادی، یوسف محمدیان، بهزاد هیبتی، سیما الیاسی صفحات 74-83
  زمینه و هدف
  با افزایش تعداد خودروها و به مراتب آن، افزایش تولید و عرضه بنزین و گاز، کیفیت هوا به مرور زمان وخیم تر شده است. از مهم ترین آلاینده های فرار که هم از بنزین و گاز خام و هم از احتراق آنها متصاعد می شود، ترکیبات بنزن، تولوئن، زایلن و اتیل بنزن(BTEX) می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت BTEX در هوای جایگاه های سوخت شهرستان شاهیندژ و حومه انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، نمونه هوای منطقه تنفسی از 24 کارگر 12 جایگاه پمپ بنزین و گاز تهیه شد. نمونه ها بر اساس روش NIOSH1501 توسط دستگاه GC-FID آنالیز شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های t-test و Linear Regression انجام شد p<0.05).
  یافته ها
  میانگین غلظت BTEX در جایگاه های بنزین برابر 327±1787، 141±914، 183±973/4 و 123±476/1 μg/m3 و در جایگاه CNG برابر 863±1142/9، 458±507/6، 514±694/9 و 245/6±296 μg/m3 بود. ارتباط بین میانگین غلظت فردی و محیطی بنزن تنها در جایگاه های CNG معنی دار بود (0/05>p). خطر سرطان کارکنان جایگاه های CNG که با بنزن در تماس بودند، برابر4-10×15/8 و حداکثر مقدار شاخص HQ مربوط به گزیلن و برابر 8/656 بود. این مقادیر برای جایگاه بنزین به ترتیب برابر 4-10×21/6 و 16/19 بود.
  نتیجه گیری
  میانگین تراکم بنزن در جایگاه پمپ بنزین حداکثر بوده که بالاتر از حد مجاز کشوری می باشد. خطر ابتلاء به سرطان و شرایط غیر سرطان، بسیار بالا می باشد که نیازمند اتخاذ تصمیمات کنترلی می باشد. بهبود کیفیت سوخت، نصب سیستم های بازگردانی بخارات بنزین به مخزن، هوشمند کردن سیستم های سوخت گیری، استفاده از پوشش های گیاهی تصفیه کننده ترکیبات BTEX و همچنین استفاده از لوازم حفاظت فردی، جهت بهبود شرایط پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا و بخارات آلی فرار، جایگاه سوخت رسانی، مواجهه شغلی، BTEX
 • الهام سادات حیدری، حسین علیدادی، مریم سرخوش، سمیه صادقیان صفحات 84-93
  زمینه و هدف
  فرآیند تولید سیمان هر ساله باعث تولید میلیون ها تن محصول جانبی از جمله گرد و غبار، گازهای سمی و فلزات سنگین شده که خطرات بهداشتی- تنفسی و آلودگی زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه - تربت حیدریه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی ابتدا وضعیت موجود محیط زیست منطقه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با مرور منابع فنی پروژه، در جهت شناسایی مهم ترین فعالیت های فاز بهره برداری و ساخت وساز اقدام گردید. در نهایت روش ماتریس ایرانی به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان انتخاب شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعه، عمده اثرات منفی زیست محیطی در بخش فیزیکی به ترتیب شامل: آلودگی و فرسایش خاک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی؛ و عمده اثرات منفی در بخش بیولوژیکی به ترتیب شامل: تاثیر بر تراکم گونه های گیاهی و جانوری و کیفیت زیستگاه می باشد. بر اساس ارزیابی با استفاده از روش ماتریس ایرانی بر روی کارخانه سیمان زاوه به تفکیک فازهای ساخت و ساز و بهره برداری، تعداد ستون با میانگین ارزشی کمتر از 3/1- وجود نداشت و تعداد ردیف با میانگین کمتر از 3/1- کمتر از 50% بود.
  نتیجه گیری
  در صورت اتخاذ راهکارهای جامع مدیریت محیط زیست می توان به میزان زیادی آثار منفی را در محیط کاهش داد. بنابراین از نظر ماتریس ایرانی، پروژه احداث کارخانه سیمان زاوه – تربت حیدریه، همراه با اجرای طرح های بهسازی قابل قبول است.
  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، سیمان، ماتریس لئوپولد
|
 • Mohsen Yazdani, Ali Asghar Najafpoor, Ali Akbar Dehghan, Hossein Alidadi, Mahmood Dankoob, Reyhane Zangi, Sima Nourbakhsh, Reza Ataei, Ali Asghar Navaei Fezabady Pages 11-20
  Background And Objectives
  Tetracycline is known as the second high consumed groups of antibiotics throughout the world, which their entrance into the domestic wastewater will lead to pollute the water resources. The aim of this study was to determine the performance of combined Ultrasonic/UVprocess in removal of tetracycline antibiotic from aqueous environments.
  Material and
  Methods
  This experimental study was performed by the ultrasonic bath associated with ultraviolet radiation. To determine the effects of independent variables including contact time (5-60 min), initial antibiotic concentration (5-25 mg/l), pH (3-10) and the input power (100- 300 W) on response variable (tetracycline removal), the samples were taken from reactor in different time intervals and the residual concentrations of tetracycline were measured by spectrophotometer in 261 nm wavelength.
  Results
  The results of this study showed that the removal efficiency of UV and Ultrasonic processes was16% and 32% in optimum conditions, respectively. While in Ultrasonic /UV process, removal efficiency increased. The best removal efficiency (72%) was observed in pHof 4.5, antibiotic concentrationof10 mg/I, input power of240 W and contact timeof50 min.
  Conclusion
  According to the obtained results, Ultrasonic/UVprocess can be used as an effective process to remove the tetracycline antibiotic from aqueous solutions.
  Keywords: Antibiotic, ultraviolet waves, Ultrasound, aqueous solutions, Response Surface Method
 • Hosein Alidadi, Maryam Dolatabadi, Marjan Mehrabpour Pages 21-29
  Background And Objectives
  Nitrate contamination of surface and groundwater is considered as one of the more serious problems in throughout the world. High nitrate concentration in water (higher than standards) is very dangerous, consuming such polluted water can lead to Methemoglobinemia disease in children and the formation of the carcinogenic nitrosamines in adults. . The aim of this study was to investigate the possibility using of Modified clinoptilolite Zeolite by Cationic Surfactants adsorbent in nitrate removal from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  In this empirical study, the effects of different independent variables including adsorbent dose (1-3 g/l), initial concentration of nitrate (50-150 mg/l), pH (4-10) and contact time (15-120 min) on elimination of nitrate was investigated. Also, adsorption kinetic along with Langmuir and Freundlich isotherms was studied.
  Results
  The obtained results showed that the maximum removal efficiency of NO3 was in the initial nitrate concentration of 50 mg/L, pH of 4, adsorbent dose of 3 g/l, and contact time of 90 min. Also, the results indicate that the nitrate adsorption by modified Clinoptilolite zeolite was fitted well with Freundlich isotherm (R2=0.9951), and second- order kinetics (R2=0.9998).
  Conclusion
  According to the attained results, the Clinoptilolite zeolite can be considered as an appropriate and economical adsorbent for elimination of nitrate from aqueous solutions. Concerning its simple modification method and low cost, it can be applied as an adsorbent for other anionic pollutions. .
  Keywords: aqueous solutions, cationic surfactant, Clinoptilolite zeolite, Nitrate, Removal
 • Elham Shahri, Nematolah Khorasani, Gholamreza Noori, Ferdos Kord Mostafa Pour, Mohammad Velayatzadeh Pages 30-39
  Background and Objective
  The heavy metals are considered as the pollutants which create too much problems in aquatic ecosystems for aquatics, and consequently, humans. This study aims to demystify risk assessment of some heavy metals concentrations such as Nickle, Cadmium, Lead and Zinc in the muscles of Otolithes ruber, Parastromateus niger, Scomberomorus commerson and Sphyraena jello fishes in 2013.
  Material &
  Methods
  96 samples from the aforementioned fishes were taken from both coastal and marine areas of Chabahar port (Oman sea). Wet Digestion method is applied to extract the considered metals from the tissues, and the concentrations of the heavy metals were measured by Atomic Absorption Spectrophotometer Younglin AAS8020. All statistical analyses were performed by SPSS (V. 17) using ANOVA along with Duncan test.
  Results
  The results showed the highest and lowest concentrations of Cd were in Sphyraena jello and Otolithes ruber, respectively. The lowest Concentration of Pb was in Sphyraena jello. The highest and lowest concentrations of Ni and Zn were observed in Sphyraena jello and Scomberomorus commerson, correspondingly. The highest concentration of adsorbed Cd, Ni and Zn metals were measured in Sphyraena jello in the coastal area samples in children.
  Conclusion
  Concentrations of Cd, Pb and Zn were lower than the determined proportions of FAO, WHO, UKMAFF, NHMRC and FDA. Ni concentration was higher than theGlobal Standards in Sphyraena jello.
  Keywords: Heavy Metals, Risk Assessment, FISH, Muscle, Chabahar
 • Abbas Ali Zamani, Elham Ahmadpour, Abdolhosein Zanganeh, Younes Khosravi Pages 40-55
  Background and Objective
  Cement manufacturing is the most important and influential industry in the economic prosperity of the country. However, this can be an entrance source for heavy metals to environment. The main objectives of the present study were to identify the spatial variability and main sources of heavy metals including Cr, Mn, Ni, Co, Cu, Cd, As and Zn in surface soils of the closed Kurdistan cement factory zone by conducting multivariate geostatistical analysis assisted with ArcGIS 10.2 tool. Multivariate geostatistics was used to survey the spatial distribution of studied heavy metals and their reasons in the studied area.
  Materials and Methods
  In the present study, 88 samples of surface soils were collected in radiuses of 500, 1000, 2000 and 3000 m from the center of the cement factory from two depths of 0–15 and 15-30 cm.
  Results
  According to the gained results, three principal factors were appeared with more than 90% of the total variance through multivariate statistical analysis for heavy metals. For mapping the distribution of the heavy metals amounts, four different models including circular, spherical, exponential and Gaussian with methods of simple Kriging, ordinary Kriging, universal and simple Co-Kriging were identified as the optimum models using ArcGIS 10.2.. The accoracy of the methods were evaluated using coefficient determination, mean absolute error, mean bias error and root mean square error.
  Conclusion
  Heavy metals mapping confirmed that the levels of Cd, As, Pb and Cu in surface soils closed to the factory are higher than global average amount. Also, it can be mentioned that geological structure of the area plays most important role in soil pollution. However, anthropogenic activities, particularly cement plant are considered as another effective factor on soil pollution in the studied area.
  Keywords: Multivariate geostatistical, Heavy Metals, Soil pollution, Kurdistan Cement Factory
 • Neda Fazelnejad, Rouhollah Mirzaei, Rasool Heidari Pages 56-66
  Introduction
  Nowadays, increasing the urban population, followed increasing in waste production has attracted the attention of environmental researchers towards the sanitary waste disposal. It is estimated that in Khorramabad city with a population of over than 348,216 people, about 458 tones of urban waste are daily produced which are dumped in open lands. Therefore, finding a suitable site for waste disposal is necessary. The purpose of this study is to identify and introduce suitable locations for the sanitary waste disposal across the city using Electre as a Multi Criteria Decision Analysis.
  Material and
  Methods
  For this purpose, 14 criteria including soil erosion, geology, land use, distance to roads, distance to rivers, springs and kanats, distance to faults, distance to cities and villages, slope, elevation, groundwater depth, distance to protected areas and climate were used. Three common methods including Boolean, Analytic Hierarchy Process (AHP) and Linear Combination Weighted (WLC) were used to combine the criteria maps. Considering the minimum area required for landfill sitting for a period of 20 years, five candidate sites were ultimately extracted from the final resulting map of WLC in order to introduce the best site for urban landfill. Then, these five candidates were ranked using Electre model.
  Results
  Results of weighting process showed that the groundwater depth, distance to faults and cities had the highest weights whereas elevation and slope criteria had the lowest weights. The consistency ratio for the weighting process was 0.08, which was less than 0.1, presenting the consistency and credibility of the weighting process. According to the WLC method, major parts of north-west, west and north of the area under study were identified as optimal sites. According to the results of Electre model, a site with an area of 694 hectares located in the west of city was identified as the best alternative.
  Conclusion
  The results showed that the Electre method along with multi-criteria evaluation methods can have high performance in locating sanitary municipal solid waste disposal.
  Keywords: Multi criteria evaluation, weighted linear combination, Khorramabad, Electre, Landfill
 • Mahin Karbar, Hussein Alidade, Noorali Nikrooh Pages 67-72
  Background &Objeftive: Vermicompost application plays an important role in agriculture. Crop plants can be sensitive to negative effects of vermicompost at early stages of development. The aim of the present study was to test the effects of different vermicomposts on seed germination of lepidiumsativum species.
  Materials and Methods
  In the current work, the effects of different vermicomposts’ extracts, which were produced from cow manure, fruit waste, paper, sawdust and leaves, on s germination and early development of lepidiumsativum were investigated in various volumetric percentages (0%, 15%, 30% and 45%). For data analysis, Statistical Package for Social Science (SPSS) program and ANOVA test were used.
  Results
  The results showed that different volumetric percentages were effective on lepidiumsativum growth. Average growth in volumetric percentage of 30% was less than 15 and 45%. In the way that presence differences was significant. Volumetric percentage of 15% was in appropriate level for plant growth and seed germination.
  Conclusion
  It can be concluded that the use of vermicompost extracts can have an effective role in production efficiency increase of lepidiumsativum.
  Keywords: Vermicomposting extract, germination, Growth rate, lepidiumsativum
 • Ismael Javadi, Yosef Mohammadian, Behzad Heybati, Sima Elyasi Pages 74-83
  Background And Aims
  With increasing the number of motor vehicles that causes increasing the fuel production and sale, the ambient air quality has been worse. BTEX is one group of the important pollutants that release from gasoline and its burning. The aim of this study is evaluation of BTEX level in refueling station ambient air.
  Methods
  In this cross-sectional study, the air samples were taken from 24 workers’ breathing zones in 12 gasoline and CNG refueling stations. Samples were analyzed according to NIOSH1501 method and using GC-FID technique. SPSS-v.16 is used to analyze data with t-test and Linear Regression (p
  Result
  The mean concentration of benzene, toluene, ethyl-benzene and xylene in gasoline stations was 1787±327, 914±141, 973.4±183 µg/m3 and 476.1±123 respectively, and about CNG stations, there were 1142/9±863, 507.6±458, 694.9±514 and 296±245.6 µg/m3, in that order. The CNG station’s workers, who exposed to benzene, have cancer risk about 15.8×10-6 and the highest HQ index was related to xylene (i.e. 8.656). The cancer risk of gasoline station workers and HQ index were 21.6×10-6 and 16.19 respectively.
  Conclusion
  Gasoline stations had the highest concentration of benzene that exceeded the OEL-TWA. Cancer and non-cancer risk is in high levels that require decisions to control the condition. Improvement of fuel quality, implementation of vapor recovery systems, smarting the refuel instruments, utilization of plants for purification of BTEX and using of personal protective equipment are our recommendation for improvement of condition.
  Keywords: Refueling Station, BTEX, Air pollution, VOCs, Occupational exposure
 • Elham Alsadat Heidari, Hosein Alidadi, Maryam Sarkhosh, Somayeh Sadeghian Pages 84-93
  Background And Objectives
  Cement production process produces million tons of by products such as dust, toxic gases and heavy metals associated with health (respiratory) risks and environmental pollution. The aim of the current paper is to assess the environmental impact of Zaveh Cement plant by using Iranian Leopold Matrix.
  Materials And Method
  The current descriptive analytical study examined the current status of the region's environment; then reviewing the technical sources of the project was performed in order to identify the most important activities of operation and construction phases. Finally, Iranian matrix method was selected to assess the environmental impact of cement plant.
  Results
  Based on the obtained results, the major negative environmental impacts on the physical part include soil pollution and erosion, air pollution, and noise pollution, respectively. The major negative biological impacts are the impacts on plant and animal species density, and the quality of the habitat, respectively. According to the results of the evaluation conducted using Iranian matrix method on Zaveh-Torbat cement plant, with the separation of construction and operation, there is no column with values less than -3.1, and the number of rows with values less than -3.1 constitutes less than 50 %.
  Conclusions
  According to the Iranian matrix, the project of Zaveh-Torbat cement plant is acceptable with the implementation of integrated environmental management strategies.
  Keywords: Environmental impacts, Cement, Leopold Matrix