فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیستم شماره 4 (پیاپی 264، تیر 1396)
 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 264، تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اصیل پژوهشی
 • مهرعلی رحیمی، فریبا کرمی مقدم* صفحات 1-4
  مقدمه‏: دیابت بارداری شایع ترین مشکل طبی در دوران بارداری است. با توجه به تفاوت بسیار زیاد در میزان شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن و انجام مطالعه ای در این خصوص با روش دو مرحله ای در سال 1387 در شهر کرمانشاه، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با روش یک مرحله ای انجام شد.
  روش کار ‏: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 1272 زن باردار در سن بارداری 24 الی 28 هفته، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. آزمایش غربالگری دیابت بارداری (OGTT) برای تمامی واحدهای پژوهش، با روش جدید یک مرحله‏ای انجام شد. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز در مادران مبتلا به دیابت بارداری شامل: سابقه مرده زایی، سقط، ماکروزومی و غیره در مرکز تحقیقات دیابت گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری STATA (نسخه 11) و آزمون های آماری تی تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها: در مطالعه حاضر، میانگین سنی افراد 73/5±97/27 سال بود. شیوع دیابت بارداری در واحدهای پژوهش 81/8% به دست آمد. شیوع دیابت بارداری در افراد فاقد عامل خطر 49/6%، در افراد با یک عامل خطر 43/17% و در افراد با بیش از یک عامل خطر 62/21% بود. با افزایش یک سال سن، احتمال ابتلاء به دیابت بارداری 6% و با افزایش یک واحد شاخص توده بدنی، احتمال ابتلاء 9% افزایش داشت. همچنین احتمال ابتلاء به دیابت بارداری در افرادی که سابقه دیابت بارداری داشتند، 25/7 برابر و در افرادی که سابقه سقط داشتند، 44/2 برابر افرادی بود که سابقه سقط نداشتند.
  نتیجه گیری‏: با توجه به دخیل بودن متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، سابقه دیابت بارداری و سابقه سقط در ابتلاء به دیابت بارداری، آموزش در افراد دارای اضافه وزن و چاقی، سنین بالا و افرادی که دارای سابقه ابتلاء می باشند، می‏تواند در کاهش ابتلاء به دیابت بارداری تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، روش یک مرحله ای، شیوع، عوامل خطرساز
 • طیبه ملک محمدی، مهسا ملک محمدی* صفحات 9-18
  مقدمه
  بارداری دوره مهمی است که طی آن مادر باردار باید آموزش های مرتبط با سلامت دهان و معاینات مربوطه را دریافت نماید. مطالعات نشان دهنده ارتباط میان مشکلات سلامت دهان و عوارض ناخواسته بارداری همچون تولد زودرس یا وزن پایین هنگام تولد است، لذا مطالعه حضر با هدف بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد متخصصین زنان و ماماها در خصوص مراقبت های بهداشت دهان حین بارداری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی و توصیفی در سال 1395 بر روی متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان مامایی در شهر کرمان انجام شد. 204 متخصص زنان و ماما در شهر کرمان توسط یک پرسشنامه خود ایفا پایایی شده شامل اطلاعات فردی و سوالاتی پیرامون آگاهی، نگرش و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی و پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه 1/2±55/6 بود که در این میان، بین متخصصان زنان و زایمان و ماماها از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (903/0=p). حدود 165 نفر (81%) از افراد اظهار کردند مراجعین خود را به دندانپزشک ارجاع می دادند و 174 نفر (7/85%) بیماران نیازمند به درمان های دندانپزشکی را به دندان پزشک ارجاع می دادند. هیچ گونه تفاوت آماری معناداری میان نگرش متخصصین زنان و زایمان و ماماها مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با توجه به سطح آگاهی متخصصین زنان و ماماها در خصوص اهمیت بهداشت دهان حین دوره بارداری، نگرش و عملکرد ایشان مناسب بوده، اما با این وجود همچنان از راهنماهای استاندارد فاصله دارد. این موضوع نشان دهنده نیاز به افزایش مهارت و آگاهی ایشان در راستای دستیابی به بهترین مراقبت های این دوره می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بارداری، سلامت دهان، عملکرد، متخصص زنان و زایمان
 • عبدالصالح زر*، سلمان علوی، فاطمه احمدی، فاطمه رضایی، فاطمه میرقادری صفحات 19-24
  مقدمه
  در دوران یائسگی کیفیت خواب زنان سیر نزولی پیدا می کند. بنابراین لازم است به منظور بهبود کیفیت خواب، اقداماتی انجام شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 بر روی80 نفر از زنان یائسه فعال و غیرفعال شهر شیراز انجام شد. ملاک فعال بودن افراد، داشتن حداقل سه جلسه یک ساعته فعالیت بدنی در هفته بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و پرسش نامه ویژگی های فردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون یو من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  زنان یائسه فعال نسبت به زنان یائسه غیرفعال در مقیاس های کیفیت ذهنی خواب (001/0=p)، تاخیر در به خواب رفتن (001/0=p)، کارایی و موثر بودن خواب (005/0=p)، اختلالات خواب (004/0=p)، میزان داروی خواب آور مصرفی (03/0=p) و کیفیت کلی خواب (001/0=p) در وضعیت مطلوب تری قرار داشتند. ولی در مقیاس های طول مدت به خواب رفتن (42/0=p) و اختلال عملکرد صبحگاهی (44/0=p) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  زنان یائسه با انجام منظم فعالیت ورزشی می توانند کیفیت خواب خود که یکی از نیازهای اساسی هر انسان است را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: سالمندی، فعالیت بدنی، کیفیت خواب، یائسگی
 • علی سلیمانپور، محبوبه مقاره زاده، مریم پوربختیار، نرگس مهماندوست، جلال کریمی* صفحات 23-33
  مقدمه
  همچون برخی کشورهای جهان، در ایران نیز از دیرباز سقط جنین به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی موضوعی حساس بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی قانونی توزیع و علت جنینی سقط هایی که توسط پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفته و برای آنها مجوز قانونی انجام سقط صادر شده است، انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه به صورت گذشته نگر با رویکرد اپیدمیولوژی قانونی، بر روی داده های سقط با علل جنینی در پزشکی قانونی استان اصفهان از سال 93-1391 انجام شد. در این مدت در مجموع 629 مجوز قانونی سقط به علل جنینی صادر شده است که پس از بررسی پرونده سقط های مذکور، داده های مربوط به سن مادر، تحصیلات مادر، شهرستان محل سکونت، علت جنینی سقط و سن جنین استخراج و در فرم جمع آوری داده ها ثبت و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه18) با روش های آمار توصیفی و روش تحلیلی رگرسیون مولتی نامیال تجزیه و تحلیل گردید. میزانp کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از نظر توزیع فراوانی اختلالات مربوط به جنین، 233 موارد (4/37%) صدور مجوز قانونی سقط ناشی از اختلالات مربوط به سر جنین (cephalic disorder) ثبت شده است. دومین اختلال جنینی شایع هیدروپس فتالیس است که (18%) 113 مورد را در بر می گیرد. سومین اختلال، مشکلات کروموزومی یا تریزومی ها است که شامل(5/13%) 85 مورد می گردد. دیسپلازی اسکلتی با (11%) 69 مورد، چهارمین اختلال شایع و پس از آن تالاسمی ماژور با (3/7%) 46 مورد قرار دارد.
  نتیجه گیری
  توزیع سقط جنین در شهرستان های مختلف استان اصفهان بسیار متفاوت است و الگوی یکسانی ندارد. با توجه به بخش قابل توجهی از سقط های جنینی که به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند و نیز مادرانی که مراجعه می کنند ولی موفق به دریافت مجوز قانونی سقط نمی شوند، تعیین سیمای واقعی سقط جنین در استان اصفهان به سادگی ممکن نیست.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی قانونی، پزشکی قانونی، سقط جنین قانونی
 • رزیتا رضایی، سوسن ساعت ساز *، عباس علی پور، زهرا بهشتی صفحات 34-43
  مقدمه
  عمل سزارین از اعمال جراحی رایج زنان است و درد و اضطراب بعد از آن از مسائل مهمی است که زنان جوان مشتاق مراقبت از نوزادشان، با آن روبرو می باشند. مدیریت درد پس از عمل از ناراحتی بیمار کاسته، باعث راه رفتن سریع تر، کاهش مدت بستری در بیمارستان و افزایش رضایت بیمار می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ماساژ بر درد پس از سزارین انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور، از مرداد ماه سال 1393 تا تیر ماه سال 1394 بر روی 156 زن نخست زا که جهت سزارین الکتیو به بیمارستان امام علی (ع) آمل مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه ها به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه 52 نفره ماساژ دست و پا، ماساژ پا و کنترل قرار گرفتند. سپس 4 ساعت پس از دریافت مسکن، شدت درد و علائم حیاتی بیمار قبل، بلافاصله و 90 دقیقه بعد از ماساژ اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و STATA (نسخه 12) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر، نشان دهنده کاهش معنی دار درد بلافاصله و 90 دقیقه بعد از ماساژ در گروه های مداخله بود (001/0p<)، اما بین دو گروه مداخله کاهش شدت درد اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (98/0=p). همچنین روند تغییرات مربوط به برخی متغیر های فیزیولوژیک (فشار خون و تنفس) بعد از ماساژ معنی دار بود (001/0p<)، اما این تغییر برای ضربان نبض معنی دار نبود. همچنین به دنبال ماساژ کاهش سطح اضطراب (001/0p<) نیز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  ماساژ دست و پا می تواند به عنوان یک مداخله موثر و بدون عارضه پرستاری در مراقبت و کنترل درد پس از عمل جراحی بیماران کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: درد، سزارین، ماساژ
 • فاطمه مومن زاده*، مریم اصل توقیری، محسن تقی زاده، مهناز مهلوجی، فاطمه رفیعی صفحات 44-49
  مقدمه
  دیسمنوره یکی از شایع ترین اختلالات زنان است که تاثیر منفی بر فعالیت های اجتماعی، دانشگاهی و ورزشی زنان جوان دارد. داروهای شیمیایی و گیاهی زیادی برای درمان آن به کار می رود که هرکدام اثربخشی متفاوتی دارند. در این میان مفنامیک اسید از شایع ترین داروهای شیمیایی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کپسول فنیلین که با منشا گیاهی رازیانه است، بر شدت درد قاعدگی در دختران جوان و مقایسه آن با داروی متداول کنترل درد قاعدگی در ایران یعنی مفنامیک اسید انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1390 بر روی 120 دانشجوی دختر با درد دیسمنوره اولیه شدید و متوسط انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده فنیلین و مفنامیک اسید تقسیم شدند. گروه ها کپسول 30 میلی گرمی فنیلین و 250 میلی گرمی مفنامیک اسید هر 6 ساعت برای دو دوره از دو روز به قاعدگی تا سه روز بعد از شروع درد دریافت کردند. دو گروه قبل از مداخلات از نظر شدت درد و مشخصات فردی همگن بودند. شدت درد با کمک پرسشنامه استاندارد درجه بندی چند بعدی گفتاری ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس و مقایسه زوجی بن فرونی انجام شد. آلفای کمتر از 001/0 معنادار تعریف شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری، در بیمارانی که کپسول مفنامیک اسید و فنلین مصرف کرده بودند، کاهش شدت درد یک ماه پس از درمان معنادار بود (001/0>p) و تفاوت معناداری بین شدت دیسمنوره در دو گروه دریافت کننده مفنامیک اسید و فنیلین وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  فنلین و مفنامیک اسید بر روی شدت دیسمنوره تاثیر دارند، اما با توجه به عوارض کمتر فنیلین بر سیستم گوارشی، می تواند به عنوان داروی مناسبی برای تسکین دیسمنوره استفاده شود.
  کلیدواژگان: ایران، دیسمنوره، رازیانه، قاعدگی، مفنامیک اسید
 • زهرا کرد، عبدالمجید فتی*، حسین زرین فر صفحات 50-57
  مقدمه
  ولوواژینیت کاندیدایی (VVC) یکی از شایع ترین عفونت های ناحیه واژینال زنان در سنین باروری می باشد. در مواردی به دلیل دخالت سویه های مقاوم کاندیدا آلبیکنس و یا گونه های غیر آلبیکنس، فرم عود کننده یا راجعه بیماری (RVVC) رخ می دهد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی کاندیداهای جدا شده از مبتلایان به VVC توسط روش مولکولی PCR-RFLP انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی طی سال های 95-1394 بر روی نمونه ترشحات واژن 189 زن با علائم بالینی وولوواژینت در بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ترشحات واژینال افراد جهت تشخیص قطعی، مورد آزمایش مستقیم و کشت بر روی محیط سابورو دکستروز آگار قرار گرفت. ژنوم کلنی های کاندیدایی رشد کرده در محیط کشت توسط روش جوشاندن استخراج شد. ایزوله های کاندیدایی به روش مولکولیPCR-RFLP تعیین گونه شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های پیرسون و کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از بین 189 بیمار که مورد نمونه برداری قرار گرفتند، 108 کشت مثبت کاندیدایی، قابل قبول بودند. گونه های کاندیدایی شناسایی شده شامل: 84 مورد (8/77%) آلبیکنس، 10 مورد (3/9%) گلابراتا، 4 مورد (7/3%) کفایر، 1 مورد (9/0%) پاراپسیلوزیس و 1 مورد (9/0%) تروپیکالیس بودند. همچنین 8 مورد (4/7% ) از نمونه ها دارای دو نوع گونه کاندیدایی بودند. 5 نفر (6/4%) از مبتلایان به VVC، دچار فرم عود کننده بودند.
  نتیجه گیری
  کاندیدا آلبیکنس شایع ترین عامل ولوواژینیت کاندیدایی می باشد و کاندیدا گلابراتا نیز بیشترین فراوانی را در بین گونه های غیر آلبیکنس داراست. اغلب مبتلایان دارای فرم غیر عود کننده بودند.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا، ولوواژینیت کاندیدایی، PCR-RFLP
 • مژده ناوی نژاد، زهرا عابدیان *، جواد اصیلی، حبیب الله اسماعیلی، عطیه وطن چی صفحات 58-65
  مقدمه
  اپی زیاتومی شایع ترین مداخله جراحی در زایمان است. پماد آلفا با رگ زایی در منطقه آسیب دیده و کاهش التهاب و جلوگیری از گسترش عفونت، اثرات ترمیمی خود را اعمال می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پماد آلفا بر بهبود زخم اپی زیاتومی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 95-1394 بر روی 70 زن نخست زا در بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش (35 نفر مداخله و 35 نفر کنترل) از 48 ساعت بعد از زایمان، روزانه 1 بار به مدت 10 روز، یک بند انگشت از پماد تجویز شده (آلفا یا دارونما) را پس از شستشوی محل زخم با نرمال سالین و خشک شدن استفاده کردند. بهبود زخم با استفاده از مقیاس ریدا در روزهای اول، پنجم و دهم پس از زایمان ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، تی تست، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بهبود زخم در روز اول (976/0=p)، پنجم (9/0=p) و دهم (931/0=p) بعد از زایمان بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  مصرف پماد آلفا تاثیری در بهبودی زخم اپی زیاتومی ندارد.
  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، بهبود زخم، پماد آلفا، زایمان
 • مریم دبیری فرد، زهرا مقصودی، سارا دبیری فرد، نیر سلمانی* صفحات 66-75
  مقدمه
  امروزه استفاده از گیاهان دارویی موضوعی نسبتا رایج است، درحالی که گیاهان دارویی بر خلاف داروهای شیمیایی، دارای دوزهای تنظیم شده مشخصی جهت مصرف نیستند و می توانند پیامدهای تهدید کننده بیشتری را برای مادر و جنین به دنبال داشته باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان، علل و نحوه مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1395 بر روی 143 نفر از زنان زایمان کرده در بخش زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 2 بخش بود، انجام گرفت. بخش اول مربوط به گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی و بخش دوم اطلاعات مربوط به عملکرد زنان در رابطه با مصرف گیاهان دارویی در طی بارداری (13 سوال) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  129 نفر (2/90%) از نمونه ها در دوران بارداری از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند، 78 نفر (46/60%) 2-1 گیاه دارویی را به طور همزمان، 95 نفر (64/73%) گیاهان را به صورت دمنوش، 53 نفر (08/41%) زنجبیل (اکثرا برای کنترل تهوع و استفراغ) و 39 نفر (23/30) نعناع (اکثرا برای کنترل سوزش سردل) استفاده کرده بودند. منبع دریافت اطلاعات 122 نفر (57/94%) خانواده و دوستان بود.
  نتیجه گیری
  با تمرکز بر آن که اکثر نمونه ها در طی دوران بارداری از گیاهان به دلایل مختلف استفاده کرده و منبع دریافت اطلاعات خود را، خانواده و دوستان بیان داشتند، لذا لزوم اگاهی دادن به مادران درباره عوارض و فواید گیاهی رایج مصرفی و بررسی ایمن بودن این گیاهان بر سلامت مادر و جنین امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بارداری، زنان، گیاهان دارویی
 • مروری
 • میلاد اعظمی، غلامرضا بادفر، معصومه شوهانی، اکرم منصوری، محمدحسین یکتای کوشالی، علی شریفی، شوبو رحمتی، عاطفه نوادر، علی سلیمانی، مرضیه پریزاد نصیرکندی * صفحات 76-87
  مقدمه
  زنان باردار و نوزادان در خطر کمبود ویتامین D قرار دارند که می تواند باعث عوارض متعدد مادری و جنینی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مروری بدون محدودیت زمانی تا مرداد 1395 بر اساس پروتکل مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (PRISMA) انجام شد. پایگاه های Magiran، Iranmedex، SID، Medlib، IranDoc، Scopus، PubMed، Science Direct، Cochrane، Web of Science، CINAHL و موتور جستجویGoogle Scholar توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل با استفاده از کلیدواژه های MeSH جستجو شدند. میانگین اشتراکی با توجه به معنی دار شدن شاخص I2بر اساس مدل اثرات تصادفی برآورد شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار متاآنالیز Review Manager version 5.3.5 انجام شد.
  یافته ها
  در 19 مطالعه، 4829 زن باردار و 1195 نوزاد بررسی شدند. میانگین سنی زنان باردار 31/0±01/27 سال به دست آمد. میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار ایران 02/15 نانوگرم بر میلی لیتر (CI 95%: 35/16-68/13) برآورد شد. این میزان در نوزادان در 6 مطالعه، 59/14 نانوگرم بر میلی لیتر (CI 95%: 23/19-94/9) برآورد گردید. تفاوت میانگین استاندارد شده غلظت ویتامین D در نان باردار در سه ماهه سوم و نوزادانشان از نظر آماری معنی دار بود (001/0=p).
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایرانی بسیار پایین می باشد و بین غلظت ویتامین D مادر در سه ماهه سوم و نوزاد ارتباط مستقیم وجود دارد، لذا پرداختن به مسئله کمبود ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران باید به عنوان یک اولویت مهم بهداشتی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ایران، زنان باردار، متاآنالیز، نوزادان، ویتامین D
 • گزارش مورد
 • شهرام گوران، علی محمد فخریاسری*، نگار بهتاش، حامد رضایی، محمدرضا نیکوبخت صفحات 88-91
  مقدمه
  وسایل داخل رحمی (IUD) سال های سال به عنوان وسیله جلوگیری از بارداری استفاده می شود و تاکنون در بیش از 100 میلیون زن استفاده شده است. مهاجرت IUD به احشای مجاور گزارش شده است، ولی مهاجرت آن به مثانه خیلی نادر است. ورود IUD به داخل مثانه می تواند باعث تشکیل سنگ روی آن شود. بسیاری از بیماران بدون علامت هستند و ممکن است از علائم تحریکی و انسدادی ادرار شکایت داشته باشند. در مطالعه حاضر بیماری معرفی می شود که 10 سال بعد از کارگذاری IUD با هماچوری مراجعه کرد و سنگی در رویIUD مهاجرت کرده به مثانه تشکیل شده بود که با درمان آندوسکوپیک بهبود یافت.
  معرفی بیمار: خانمی 45 ساله با عفونت های ادراری مکرر و سابقه یک نوبت هماچوری گروس به درمانگاه مراجعه کرد. بیمار سابقه قراردادن IUD حدود 10 سال قبل داشت. در سونوگرافی شکم و لگن، سنگ 4*2 سانتی متری در مثانه رویت شد. بیمار تحت سیستوسکوپی قرار گرفت و سنگی بزرگی در مثانه بیمار رویت شد که کاملا اطراف IUD را گرفته بود. سنگ با درمان آندوسکوپیک شکسته شد و IUD خارج شد.
  نتیجه گیری
  در هنگام بروز علائم تحریکی ادرار و عفونت های مکرر در خانمی که سابقه کارگذاری IUD در رحم داشته باشد، باید به فکر احتمال مهاجرت این وسیله به مثانه بود و در این موارد انجام سونوگرافی و سیستوسکوپی می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: سنگ مثانه، مثانه، وسایل داخل رحمی، IUD
|
 • Mehrali Rahimi, Fariba Karami Moghadam* Pages 1-4
  Introduction
  Gestational diabetes is the most common medical problem in pregnancy. According to several differences in the prevalence of gestational diabetes mellitus and its risk factors and performing a study in this regard by two-step method in Kermanshah in 2008, this study was done with aim to determine the prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors by one-step method.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 1272 pregnant women at 24 to 28 weeks of gestational age referred to Kermanshah health centers in 2016. The gestational diabetes screening test (OGTT) was carried out by new one-step method for all the women. Information on risk factors in pregnant women with gestational diabetes included: history of stillbirth, miscarriage, fetal macrosomia and others and were collected in diabetes research center. Data analysis was performed using Stata software (version 11) and using t-test and logistic regression. P
  Results
  The mean age of subjects was 27.97±5.73 years. The prevalence of gestational diabetes mellitus was obtained 8.81%. The prevalence of GDM in people without risk factors was 6.49%, in patients with one risk factor was 17.43% and those with more than one risk factor was 21.62%. With one year increase of age, the odds of gestational diabetes increased 6% and with one unit increase of BMI, the odds increased 9%. The risk of gestational diabetes in those who had history of gestational diabetes was 7.25 times and in those who had abortion was 2.44 times than those who had no history of abortion.
  Conclusion
  Due to the involvement of variables such as age, BMI, history of gestational diabetes and history of abortion in gestational diabetes, training in people with overweight and obesity, old age and people with history of morbidity can be effective to reduce the incidence of gestational diabetes.
  Keywords: Gestational diabetes mellitus, One-step method, Prevalence, Risk factors
 • Tayebeh Malek Mohammadi, Mahsa Malek Mohammadi * Pages 9-18
  Introduction
  Pregnancy is an important period during which the pregnant mother should receive needed oral health education and related examinations. Researches have shown the association between oral health complications and unwanted outcomes of pregnancy such as preterm birth or low birth weight. Therefore, this study was performed with aim to assess the attitude, knowledge and practice of gynecologists and midwifes regarding pregnancy oral health care.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 204 gynecologists and midwifes in Kerman in 2016. They were assessed using a validated self-administered questionnaire including demographic information and questions about knowledge, attitude and practice. Data analysis was conducted using SPSS software (version 21) and Chi-square, Mann Whitney and Pearson tests.
  Results
  Mean score of knowledge among participants was 6.55±2.1 that no statistically significant difference was found between gynecologists and midwifes (P=0.903). About 165 of them (81%) stated that they referred their patients to the dentist and 174 (85.7%) referred those who needed to dental care to the dentist. There was no statistically significant difference between gynecologists’ and midwifes’ attitude (p>0/05).
  Conclusion
  The findings showed that considering gynecologist's and midwife's knowledge about importance of oral health during pregnancy, they had proper attitude and practice, but it still presents discrepancies with standard guidelines that indicates the need to upgrade their skill and knowledge in order to reach the best care for this period.
  Keywords: Gynecologist, knowledge, Oral health, Practice, Pregnancy
 • Abdossaleh Zar *, Salman Alavi, Fatemeh Ahmadi, Fatemeh Rezaie, Fatemeh Mirghaderi Pages 19-24
  Introduction
  Sleep quality will decline in postmenopausal women. So it is necessary to take steps to improve sleep quality. This study was performed with aim to investigate the effects of physical activity and exercise on sleep quality in postmenopausal women.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 80 active and inactive postmenopausal women in Shiraz in 2016. The activeness criteria was having at least three one-hour sessions of physical activity per week. Data was collected by demographic characteristics questionnaire and standard questionnaire of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data was analyzed by SPSS software (version 18) and Mann-Whitney U test. P
  Results
  The active postmenopausal women compared to inactive postmenopausal women were in better position in terms of sleep mental quality (p=0.001), delay in falling asleep (p=0.001), the efficiency and effectiveness of sleep (p=0.005), sleep disorders (p=0.004), the hypnotic drug consumption (p=0.03), the overall quality of sleep (p=0.001). But, no significant difference was observed in the scale of the duration of falling asleep (p=0.42) and morning dysfunction (p=0.44).
  Conclusion
  Postmenopausal women with regular physical activity can improve their sleep quality which is one of the basic needs of every human.
  Keywords: Aging, Menopause, Physical activity, Sleep quality
 • Ali Soleymanpour, Mahboobeh Mogharehzadeh, Maryam Pourbakhtiya, Narges Mehmandoost, Jalal Karimi * Pages 23-33
  Introduction
  As many countries, abortion has always been a sensitive issue in terms of cultural, social, political and religion in Iran. This study was performed with aim to investigate the distribution and causes of fetal congenital abnormalities leading to the licensing of therapeutic abortion in Legal Medicine of Isfahan province.
  Methods
  This retrospective study with forensic epidemiology approach was performed on the records of therapeutic abortions certificates with fetal causes in Legal Medicine of Isfahan province from 2012 to 2014. During the study period, a total of 629 therapeutic abortions certificates with fetal causes were recorded which after evaluation of the mentioned abortions, data related to age, education and residence of the mother and the age of the fetus and the fetal causes of abortion were extracted and were recorded in data collection form. Data were analyzed by SPSS software (version 18) in descriptive statistics and analytic method of multinomial regression. P
  Results
  In terms of frequency distribution of fetal abnormalities, 233 (37.4%) cases of legal abortions certificates were due to cephalic disorders. The second most commonly fetal disorder is hydrops fetalis with 113(18%) cases. The third disorder is chromosomal or trisomy problems, which contains 85(13.5%) of the cases. Skeletal dysplasia with 69 (11%) cases, the fourth most common disorder, followed by thalassemia major with 46 (7.3%) cases.
  Conclusion
  The distribution of abortion is not the same in different cities of Isfahan. Considering the fact that a significant portion of abortions don’t refer to Legal Medicine and also the mothers who refer to Legal Medicine, but cant receive legal permission, so it is not possible to determine the true feature of abortion in Isfahan province.
  Keywords: Forensic epidemiology, Forensic Medicine, Legal abortion
 • Rozita Rezaei, Susan Saatsaz *, Abbas Alipour, Zahra Beheshti Pages 34-43
  Introduction
  Cesarean section is a common surgical surgery in women, and post-cesarean pain and stress are the problems which are faced by young women keen to care of their newborns. Post-operative pain management reduces patient's discomfort, enables quicker walking, reduces hospital stay, and increases patient's satisfaction. This study was performed with aim to determine the effect of massage on post-cesarean pain.
  Methods
  This single-blind clinical trial was conducted on 156 primiparous women referred to Amol Emam Ali hospital for elective cesarean section from 2014 to 2015. The samples were randomly divided into three groups including hands and foot massage, foot massage, and control groups (n=52 in each group). The, four hours after receiving analgesics, patient's pain intensity and vital signs were measured before, immediately after, and 90 minutes after the massage. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and STATA software (version 12). P
  Results
  A significant reduction was observed in pain intensity immediately and 90 minutes after massage in intervention groups (P
  Conclusion
  Massage of hands and feet as an effective intervention with no nursing side-effect can be helpful in care and control of postoperative pain in patients.
  Keywords: cesarean, Massage, Pain
 • Fatemeh Momenzadeh *, Maryam Asle Toghiri, Mohsen Taghizadeh, Mshnaz Mahlioji, Fatemeh Rafiee Pages 44-49
  Introduction
  Dysmenorrhea is one of the common problem among women which is associated with negative impact on social, academic, and sports activities of young women. Different chemical and herbal drugs are used for treatment that they have different effectiveness. Mefenemic acid is of common chemical drugs for dysmenorrhea. This study was performed with aim to compare the effectiveness of fennel with mefenamic acid on severity of dysmenorrhea in young girls.
  Methods
  This double-blind clinical trial was performed on 120 female students with severe and moderate dysmenorrhea. The students were randomly divided into two groups which received the fennel and mefenamic acid. The groups received 30 mg soft capsules of fennel and 250 mg capsules of mefenamic acid every six hours for two consecutive periods, from two days before menstruation until three days after menstruation. Two groups were homogenous in terms of pain severity and individual characteristics before the interventions. Severity of pain was measured by the verbal multidimensional scoring. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and variance analysis and Compare couple Bonferroni. P
  Results
  Based on the results of variance analysis, significant reduction in dysmenorrhea severity was observed in two groups of fennel and mefenamic acid one month after the intervention (P0.001).
  Conclusion
  Fennel and mefenamic acid were effective on severity of dysmenorrhea, but considering less complications of fennel on gastrointestinal tract, it can be used as a suitable drug for dysmenorrhea.
  Keywords: Dysmenorrhea, Foeniculum vulgare, Iran, Mefenamic acid, mensuration
 • Zahra Kord, Abdolmajid Fata *, Hossein Zarrinfar Pages 50-57
  Introduction
  Vulvovaginal candidiasis (VVC) is one of the most common vaginal infection in women of childbearing age. In some cases, due to the intervention of resistant strains of Candida albicans and non-albicans species, recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) occurs. This study was performed with aim to identify the Candida isolated from patients with vulvovaginal candidiasis by PCR-RFLP method.
  Methods
  This descriptive study was performed on 189 vaginal discharge obtained from women with clinical presentation of VVC referred to Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences during 2015-2016. The vaginal discharge was examined by direct examination and culture on Sabouraud's dextrose agar medium for definitive diagnosis. The genomic DNA of Candida colonies have grown in culture were extracted by boiling lysis method. The Candida isolates were identified by PCR-RFLP technique. The results were analyzed by SPSS software (version 16) and using Pearson and Chi-square test. P
  Results
  Among 189 sampled patients, 108 positive Candida cultures were acceptable. The Candida species which were identified included C. albicans 84 (77.8%), C. glabrata 10 (9.3%), C. kefyr 4 (3.7%), C. parapsilosis 1 (0.9%) and C. tropicalis 1 (0.9%). About 8 (7.4%) of the specimens contained two species of Candida. RVVC form was observed in 5 (4.6%) of the patients.
  Conclusion
  The most common cause of VVC was C. albicans; and C. glabrata had the highest frequency among the non-albicans species. Most of patients had non- RVVC.
  Keywords: Candida albicans, Candida glabrata, Mashhad, PCR-RFLP, Vulvovaginal Candidiasis
 • Mozhdeh Navi Nezhad, Zahra Abedian *, Javad Asili, Habibollah Esmaeili, Atiyeh Vatanchi Pages 58-65
  Introduction
  Episiotomy is the most common surgical intervention in delivery. Alpha ointment exerts its restorative effects by angiogenesis of the injured area, reducing inflammation and preventing the spread of infection. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of Alpha ointment on episiotomy wound healing.
  Methods
  This double-blind clinical trial was performed on 70 primiparous women in Mashhad Omolbanin Hospital during 2015-2016. The research units (35 in the intervention group and 35 in the control group), 48 hours after delivery once a day for ten days, used a knuckle of the prescribed ointment (Alpha or placebo) after washing and drying the wound with normal saline. Wound healing was evaluated using the REEDA scale on the first, fifth and tenth days after delivery. Data analysis was carried out by SPSS statistical software (version 16), and using Mann-Whitney, T-test, Chi-square and Fisher tests. P
  Results
  There was no significant difference between two groups in terms of wound healing on the first day (P = 0.976), fifth day (P=0.9), and tenth day (P=0.931).
  Conclusion
  Using Alpha ointment has no effect on episiotomy wound healing.
  Keywords: Alpha ointment, Delivery, Episiotomy, Wound healing
 • Maryam Dabirifard, Zahra Maghsoudi, Sara Dabirifard, Nayer Salmani * Pages 66-75
  Introduction
  Nowadays, the use of medicinal herbs is fairly common,whilemedicinal herbs don’t have specific doses and can have more threatening consequences for the mother and the fetus, so this study was performed with aim to evaluate the frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on143 women giving birth in the gynecology ward of Yazd ShahidSadoughi hospital in 2016. Data were collected using a self-designed questionnaires consisted 2 sections. The first part was related to the demographic information and the second part was about the performance of women regarding the use of medicinal herbs during pregnancy (13 items) . Data were analyzed by SPSS software (version 19) and using Chi-square, independent-t, and logistic regression tests. P
  Results
  129 (90.2%) of participants had used medicinalherbs during pregnancy, 78 women (60.46%) had simultaneously used 1-2 medicinal plants, 95 (73.64%) had used as herbal tea, 53 (41.08%) used Ginger (mostly to control nausea and vomiting) and 39 (30.23%) used Peppermint (mostly to control heartburn). The information sources of 122 (94.57%) was family and friends.
  Conclusion
  Since most samples had used herbs for various reasons during pregnancy and stated family and friends is their source for information; therefore, it is necessary to inform mothers about the risks and benefits of common consumed herbs and to evaluate the safety of these plants on the health of mother and fetus.
  Keywords: Herbal medicine, Pregnancy, Women
 • Milad Azami, Gholamreza Badfar, Masoumeh Shohani, Akram Mansouri, Mohammad Hosein Yekta-Kooshali, Ali Sharifi, Shoboo Rahmati, Atefeh Navader, Ali Soleymani, Marzieh Parizad Nasirkandy * Pages 76-87
  Introduction
  Pregnant women and newborns are at risk of vitamin D deficiency (VDD). VDD during pregnancy can lead to several maternal and fetal complications. This study was performed with aim to determine the mean concentration of 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] in pregnant women and newborns in Iran.
  Methods
  This meta-analysis study was performed without time limitation up to August 2016 based on the protocol of systematic review and meta-analysis studies (PRISMA). To access relevant studies, databases of Magiran, Iranmedex, SID, Medlib, IranDoc, Scopus, PubMed, Science Direct, Cochrane, Web of Science, CINAHL and Google Scholar were independently searched by two researchers. Search was performed using MeSH keywords. Pooled estimator was calculated according to significant I2 index based on the random effects model. Data were analyzed using Review Manager software version 5.3.5.
  Results
  Among 19 studies, 4,829 pregnant women and 1,195 newborns were enrolled. The mean age of pregnant women was 27.01±0.31 years. Mean concentration of vitamin D in pregnant women was 15.02 ng/ml (95% CI: 13.68-16.35). This rate in newborns of 6 studies was calculated 14.59 ng/ml (95% CI: 9.94-19.23). The standardized mean difference (SMD) of 25(OH)D concentration was significant in pregnant women at third-trimester and their newborns (P=0.001).
  Conclusion
  Mean concentration of vitamin D in pregnant women and newborns in Iran is very low and there is a direct relationship between maternal concentrations of vitamin D at third-trimester and newborn. Therefore, addressing VDD in Iranian pregnant women and newborns should be considered as a health priority.
  Keywords: Iran, Meta-analysis, Newborns, Pregnant women, Vitamin D
 • Shahram Gooran, Ali Mohammad Fakhr Yaseri *, Negar Behtash, Hamed Rezaei, Mohammadreza Nikoubakht Pages 88-91
  Introduction
  The intrauterine device (IUD) has been used for years for contraception and is used so far in more than 100 million women. IUD migration into adjacent viscera has been reported, but rarely migrates to the bladder. IUD migration into the bladder can cause stone formation. Many patients are asymptomatic and may have only irritative and obstructive urinary complaints. In this study, a patient is introduced that 10 years after insertion of IUD referred with hematuria and a stone on IUD migrated to bladder was found and improved with endoscopic treatment.
  Case Report: A 45-year-old woman with recurrent urinary tract infections and a history of gross hematuria referred to the clinic. Patients had a history of IUD insertion about 10 years ago. Abdominal and pelvic sonography revealed a 2×4 cm stone in urinary bladder. The patient undergone cystoscopy and a large stone was observed in the bladder that was quite nearby IUD. Endoscopic lithoclast broke stone and IUD was removed.
  Conclusion
  Presence of irritative urinary symptoms and recurrent urinary tract infections in the women who have a history of IUD insertion, migration of the device to the urinary bladder should be considered. In these cases, Ultrasonography and cystoscopy can help to the diagnosis.
  Keywords: Bladder stone, Intrauterine Device (IUD), Urinary bladder