فهرست مطالب

طب انتظامی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهران رشیدی، حمزه احمدیان، نرجس طبقیان، محسن احمدی طهورسلطانی * صفحات 85-92
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی همبستگی بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با تیپ شخصیتی D در بیماران قلبی بود.
  روش
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 160 نفر از بیمارن قلبی بیمارستان بعثت شهر همدان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه و تیپ شخصیتی D پاسخ دادند. داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین تیپ شخصیتی D و سبک های دلبستگی ایمن (0/001p<، 0/237-=r)، سبک دلبستگی اضطرابی (0/001p<، 0/225=r)، طرحواره محرومیت هیجانی (0/001>p، 0/445=r)، طرحواره رهاشدگی (0/001>p، 0/412=r)، طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری (0/001>p، 0/237=r)، طرحواره انزوای اجتماعی (0/001>p، 0/445=r) و طرحواره نقص و شرم (0/001>p، 0/461=r) همبستگی معنی دار مشاهده شد. سبک های دلبستگی قادر به تبیین 12% و طرحواره های ناسازگار قادر به تبیین 44% از واریانس تیپ شخصیتی Dبودند.
  نتیجه گیری
  تیپ شخصیتی D در بیماران قلبی با وضعیت روانی و جسمانی ضعیف همبستگی دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، طرح واره های ناسازگار اولیه، تیپ شخصیتی D، بیماران قلبی
 • الهام عباسی، انسی حمیدی، معصومه دژمان*، مژگان دستوری صفحات 93-101
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی زندانیان در 7 استان کشور، با نوع و میزان جرم آنها بود.
  روش
  این مطالعه به روش توصیفی در کلیه 2200 زندانی تازه وارد در دی و بهمن سال 1387 در 7 زندان بزرگ کشور (زاهدان، ارومیه، کرمانشاه، کرج، بندرعباس، یزد و گرگان) انجام شد. تحلیل ویژگی های فردی (سن، سطح سواد، بیکاری، فقر و محل زندگی) زندانیان در چارچوب نظریات ساختارگرایی و کارکردگرایی با کمک نرم افزار آماری SPSS 19 صورت گرفت.
  یافته ها
  افزایش سن و سطح تحصیلات زندانیان با ارتکاب به جرایم، به ویژه سرقت که بیشترین فراوانی را در میان جرایم به خود اختصاص داده، رابطه معکوس داشت وفقط در مورد کلاهبرداری رابطه مستقیم مشاهده شد. میزان جرم و ارتکاب مجدد آن با سطح تحصیلات و درآمد رابطه ای معکوس و با شهرنشینی و متارکه رابطه ای مستقیم داشت. ضرب و جرح و تصادفات رانندگی با شهرنشینی رابطه معکوس و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و همچنین سابقه تکرار آنها با شهرنشینی رابطه مستقیم داشت.
  نتیجه گیری
  عوامل جمعیت شناختی همچون سن و سطح تحصیلات و درآمد پایین در ارتکاب به جرایم به ویژه سرقت نقش قابل توجهی دارند. همچنین عامل محل سکونت نیز با ارتکاب انواع جرم نیز مرتبط است، به طوری که جرائم اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری و تکرار آن بیشتر در میان شهرنشینان و ضرب و جرح و تصادفات رانندگی و تکرار آن در روستانشینان وقوع بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: جرم، جمعیت شناسی، زندان، انحرافات اجتماعی، شهرنشینی
 • آمنه خدایی*، فرزاد اختری، جواد هاشمی، بهنام بهشتی، وکیل نظری صفحات 103-110
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت هیجانات و اعتماد به نفس در کاهش عود مصرف کنندگان مواد افیونی در شهر اردبیل انجام شد.
  روش
  این مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون/پس آزمون با گروه کنترل در افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در سال 1394 انجام شد. 40 فرد وابسته به مواد افیونی با توجه به ملاک های ورود و خروج و اخذ تاییدیه های گواهی پزشکی مبنی بر ترک، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 20نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش، 10 جلسه آموزش مدیریت هیجانات و اعتماد به نفس را دریافت نموده و گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراندند. داده ها با استفاده از مقیاس پیش بینی لغزش و بازگشت رایت و دموگرافیک در سه نوبت (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماه پس از پایان مداخله) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مکرر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بازگشت به اعتیاد در 2 گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین اندازه اثر آموزش مدیریت هیجانات و اعتماد به نفس بر بازگشت به اعتیاد 0/056 بود. بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری قدرت امیال در 2 گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت هیجانات و اعتماد به نفس در کاهش لغزش و پیشگیری از عود در افراد مصرف کننده مواد افیونی موثر است.
  کلیدواژگان: مدیریت هیجانات، اعتماد به نفس، پیشگیری از عود، مواد افیونی
 • حسین شکاری، فریده حسین ثابت*، محمد احمدی صفحات 111-116
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد افیونی و رابطه آن با بهوشیاری و کیفیت خواب انجام شد.
  روش
  در این مطالعه، 120 مرد مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی که به صورت در دسترس نمونه گیری شده بودند، به مقیاس های سبک های دلبستگی، بهوشیاری و کیفیت خواب پاسخ دادند. بعد از تعیین فراوانی هر یک از سبک های دلبستگی، ارتباط میان سطح بهوشیاری و نیز کیفیت خواب در افراد با سبک های دلبستگی گوناگون تعیین گردید. تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. در صورت وجود تفاوت معنی دار آماری از پس آزمون توکی استفاده شد.
  یافته ها
  سطح بهوشیاری در افراد با دلبستگی ایمن بالاتر از افراد با دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا بود (0/03=p). هیچ تفاوت معناداری میان سطح بهوشیاری افراد با دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا مشاهده نشد (0/05< p). کمترین نمره میانگین کیفیت خواب مربوط به افراد با سبک دلبستگی ایمن سپس دوسوگرا و در آخر اجتنابی بود. مقایسه سطح کیفیت خواب در میان افراد با الگوهای مختلف دلبستگی تفاوت آماری معناداری نشان نداد ( 0/05< p) .
  نتیجه گیری
  افراد با سبک دلبستگی ایمن نمره بهوشیاری بالاتر و افراد با سبک دلبستگی دوسوگرا نمره بهوشیاری کمتری دارند. کیفیت خواب نیز تحت تاثیر بهوشیاری قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، بهوشیاری، کیفیت خواب، اختلال مصرف مواد
 • حسین کشاورزی افشار، اصغر برابری*، محسن حسین زاده صفحات 117-125
  هدف
  اختلال وسواس یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که بر عملکردهای روانی- اجتماعی انسان ها اثرات منفی می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه اختلال وسواس پادوآ (نسخه دانشگاه ایالتی واشنگتن) بود.
  روش
  این مطالعه مقطعی توصیفی، در افراد بهنجار (غیربالینی) ساکن شهرستان آمل در سال 1394 انجام شد. 300 نفر به روش خوشه ای چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. آزمودنی ها به پرسش نامه های فارسی پادوآ، افسردگی بک، اضطراب بک، وسواس فکری- عملی تجدیدنظرشده، اضطراب حالت- صفت و وسواس فکری- عملی مادزلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 17 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب بک در نمونه های مورد پژوهش 9/25±16/39، نمره وسواس مادزلی 4/05±11/78، نمره اضطراب صفت 5/65±48/09، نمره اضطراب حالت 7/72±46/14، نمره وسواس فوآ 11/73±26/15، نمره افسردگی بک 9/71±17/32 و نمره وسواس پادوآ 19/51±35/63 بود. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/91 و همبستگی بر اساس روش بازآزمایی به فاصله 14 روز 0/8 به دست آمد (0/001p<).
  نتیجه گیری
  روایی و پایایی پرسش نامه نسخه فارسی پادوآ، در جامعه غیربالینی ایران مناسب است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری - عملی، سنجش، پرسش نامه فارسی پادوآ
 • مهدی آشناگر، زهرا محمدی، ایوب قنبری ستنگ* صفحات 127-133
  هدف
  اختلالات اسکلتی-عضلانی، سلامت عمومی افراد و شاخص توده بدنی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سلامت افراد در سازمان های مختلف هستند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با اختلالات اسکلتی- عضلانی و سلامت عمومی در افراد نظامی بود.
  روش
  این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی بر روی 75 فرد نظامی در خرداد 1395 که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد کرنل، محاسبه وزن و قد برای اندازه گیری شاخص توده بدنی و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ بود. برای آنالیز داده ها از SPSS 20 و آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین اختلالات اسکلتی- عضلانی به ترتیب در ناحیه کمر (52% )، پشت (44% ) و شانه (40% ) بود. وضعیت سلامت عمومی افراد در شرایط متوسطی (8/4) 39/3 قرار داشت. رابطه معناداری بین شاخص توده بدنی با اختلالات اسکلتی عضلانی (0/01=p) و سلامت عمومی (0/01=p) وجود داشت که با افزایش توده بدنی، اختلالات اسکلتی- عضلانی اقزایش و سلامت عمومی افراد بدتر شد.
  نتیجه گیری
  شاخص توده بدنی بر اختلالات اسکلتی- عضلاتی و سلامت عمومی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، اختلالات اسکلتی - عضلانی، سلامت عمومی، افراد نظامی
 • مهران رشیدی، یدالله خرم آبادی، محسن احمدی طهور سلطانی*، حسین کشاورز افشار، عیسی جعفری، سالومه اکبری صفحات 135-142
  هدف
  مصرف سیگار به عنوان دروازه ورود به مصرف مواد و رفتارهای پرخطر دیگر در نظر گرفته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه عوامل زمینه ساز مصرف سیگار و رفتارهای پرخطر در سربازان سیگاری و غیرسیگاری بود.
  روش
  این پژوهش مقطعی- مقایسه ای در سربازان یک واحد نظامی انجام شد و 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه عوامل خطرساز و محافظت کننده مصرف مواد پاسخ دادند. داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات تمایل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مصرف مواد، هیجان خواهی، تعارضات خانوادگی و تعدد رابطه جنسی در افراد سیگاری منظم بیشتر از افرادی گروه سیگاری نامنظم و در افراد فاقد تجربه مصرف نیز کمتر از دو گروه اخیر بود. رابطه معنی داری بین مصرف سیگار با مصرف سایر مواد (قلیان، تریاک، حشیش، الکل و اکس) مشاهده شد (0/001>p).
  نتیجه گیری
  مصرف سیگار افراد را مستعد رفتارهای پرخطر و مصرف سایر مواد می کند.
  کلیدواژگان: تعارضات خانوادگی، هیجان خواهی، رابطه جنسی، استعمال دخانیات، سربازان
 • افسون نودهی مقدم*، اعظم حسین زاده صفحات 143-149
  مقدمه
  ضایعات اسکلتی-عضلانی ایجادشده در حین تمرینات ازجمله مشکلات اساسی در نظامیان می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شایع ترین محل آسیب های اسکلتی-عضلانی و بررسی ارتباط بین سابقه ورزشی با بروز آسیب های اسکلتی-عضلانی در دانشجویان پسر بدو خدمت ناجا طی دوره آموزشی شش ماهه تمرینات نظامی بود.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه کهورت آینده نگرانه، اطلاعات مربوط به بروز ضایعات اسکلتی-عضلانی 150 دانشجو پلیس مرد ناجا طی دوره شش ماهه آموزش نظامی آن ها جمع آوری گردید. مشخصات دموگرافیک و سابقه ورزشی گذشته افراد موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه نوردیک بروز هرگونه ضایعه اسکلتی-عضلانی طی دوره شش ماهه آموزش نظامی آن ها جمع آوری شد. بروز شایع ترین ضایعات اسکلتی-عضلانی به صورت درصدی از جامعه کل موردبررسی محاسبه شد. از آزمون کای اسکور و فیشر برای تعیین ارتباط بین سابقه ورزشی گذشته افراد با بروز ضایعات اسکلتی-عضلانی استفاده شد.
  یافته ها
  در 150 مرد موردبررسی ناجا شایع ترین محل های آسیب دیده به ترتیب عبارت بودند از: زانو (45/4 %)، کمر (30/7 %) و مچ پا (17 %). همچنین 57/5 درصد افراد باسابقه فعالیت ورزشی و 62/6 افراد بدون سابقه فعالیت ورزشی بعد از انجام تمرینات نظامی دچار آسیب های اسکلتی-عضلانی شدند.
  نتیجه گیری
  اندام های تحتانی و کمر ازجمله شایع ترین محل های درگیر طی دوره شش ماهه آموزش نظامی بودند. همچنین داشتن سابقه ورزشی گذشته و احتمالا سطح آمادگی جسمانی بالاتر این افراد می تواند نقش حفاظتی در بروز ضایعات اسکلتی-عضلانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش نظامی، ضایعات اسکلتی - عضلانی، تمرینات نظامی پلیس
 • محمداکبر پورنگ*، سمیه محتشمی نیا، محمدحسین سالاری فر صفحات 151-160
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه خودتمایزیافتگی و ناگویی خلقی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
  روش
  این پژوهش همبستگی توصیفی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد و 337 دانشجو به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های خودتمایزیافتگی اسکورن و فرایدلندر، ناگویی خلقی تورنتو و گرایش به اعتیاد قربانی استفاده شد. داده ها از طریق رگرسیون چندگانه از نوع گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  خودتمایزیافتگی و مولفه های جایگاه من و واکنش پذیری عاطفی و همچنین ناگویی خلقی و مولفه دشواری در تشخیص احساسات پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد در دانشجویان بودند (0/001p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش ناگویی خلقی و خودتمایزیافتگی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانشجویان، لزوم توجه مسئولین، برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی به منظور کاهش ناگویی خلقی و بهبود خودتمایزیافتگی از طریق برگزاری کارگاه ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خودتمایز یافتگی، ناگویی خلقی، گرایش به اعتیاد، دانشجویان
|
 • Mehran Rashidi, Hamzeh Ahmadian, Narjes Tabaqian, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani * Pages 85-92
  Aim: The aim of this study was to investigate the correlation of attachment styles and early maladaptive schemas with type D personality in cardiovascular patients.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study¡ 160 cardiac patients of Be’sat Hospital of Hamadan City¡ Iran¡ were selected by accessible sampling method and answered to attachment styles¡ maladaptive schema and type D personality questionnaires. Data were analyzed by correlation coefficient and multivariate regression methods with SPSS 16 software.
  Results
  There were significant correlations between type D personality and secure attachment styles (r=-0.237¡ p
  Conclusion
  Type D personality in cardiovascular patients correlates with poor physical and mental status.
  Keywords: Attachment Styles, Maladaptive Schemas, Type D Personality, Cardiovascular Patients
 • Elham Abasi, Ensi Hamidi, Masoumeh Dejman *, Mozhgan Dastoury Pages 93-101
  Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship of prisoners’ demographic features in 7 provinces of Iran with their crime type and level.
  Materials And Methods
  This descriptive study was performed in all 2200 newcomer prisoners of 7 great prisons of Iran (Zahedan¡ Urmia¡ Kermanshah¡ Karaj¡ Bandar Abbas¡ Yazd and Gorgan) during January and February 2009. The analysis of personal properties (age¡ level of education¡ unemployment¡ poverty and place of residence) of prisoners was done in the framework of structuralism and functionalism using SPSS 19 software.
  Results
  Increasing the age and level of education of prisoners was inversely related to crimes¡ especially theft¡ which was the most frequent among the crimes¡ and only a direct relation to fraud was observed. The amount of crime and its re-engagement with the level of education and income was inversely related and was directly related to urbanization and intercourse. Traffic accidents and accidents with urbanization had a direct relationship with the reverse and fraudulent and drug trafficking¡ as well as the history of their repetition with urbanization.
  Conclusion
  Demographic factors such as age¡ education¡ and low income play a significant role in committing crimes¡ especially robbery. Also¡ the location agent is also linked to crime types¡ so that drug addiction¡ drug trafficking and fraud and repeat offenders are more likely to occur in the city¡ and driving accidents and accidents and repeat offenses in villagers.
  Keywords: Crime, Demography, Prison, Social Deviations, Urbanization
 • Ameneh Khodaei *, Farzad Akhtari, Javad Hashemi, Behnam Beheshti, Vakil Nazari Pages 103-110
  Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotional management training and self-confidence in decreasing recurrence of opiate users in Ardabil City¡ Iran.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out with pretest/posttest design with control group in patients referred to Ardabil addiction treatment centers in 2015. 40 opiate addicts were selected by available sampling method according to the criteria for entering and leaving and obtaining medical certificate confirmation. They were divided into two groups of 20 experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of emotional and self-confidence training and the control group spent their daily routine. The data were collected using the predictive scale of Wright''s slip and return and demographic data in 3 steps (pre-test¡ post-test¡ and followup 3 months after the end of the intervention) and analyzed by repeated variance analysis.
  Results
  There was a significant difference between the mean pre-test¡ post-test and follow-up to return to addiction in the two experimental and control groups. Also¡ the effect of teaching emotional management and self-confidence on return to addiction was 0.056. There was a significant difference between the mean pre-test¡ post-test and followup of desire in two groups of experiment and control.
  Conclusion
  Emotion management and self-confidence training is effective in reducing slipping and preventing recurrence in opioid users.
  Keywords: Emotions Managing, Self, Esteem, Relapse Prevention, Opiates
 • Hossein Shekari, Farideh Hosseinsabet *, Mohamad Ahmadi Pages 111-116
  Aim: The purpose of this study was to investigate the attachment styles of people with opioid abuse disorders and their relationship with mindfulness and sleep quality.
  Materials And Methods
  In this study, 120 male opioid males, who were sampled by accessible method, responded to the scale of attachment, mindfulness and sleep quality styles. After determining the frequency of each attachment styles, the relationship between the level of mindfulness and the quality of sleep was determined in people with different attachment styles. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA. In case of observing a significant difference the post hoc Tukey test was used.
  Results
  Mindfulness level in subjects with safe attachment was higher than those with anxiety and ambivalent attachment (p=0.03). No significant difference was found between the level of anxiety and insecure attachment and ambivalent attachment (p>0.05). The lowest mean score of sleep quality was for those with safe attachment style, then ambivalent and, lastly, avoidance. There was no significant difference in the level of sleep quality among people with different attachment patterns (p>0.05).
  Conclusion
  Individuals with safe attachment style have higher scores, and those with ambivalent attachment style have lower scores. Sleep quality is not affected by mindfulness.
  Keywords: Attachment Styles, Mindfulness, Sleep Quality, Substance Abuse Disorder
 • Hossein Keshavarz Afshar, Asghar Barabari *, Mohsen Hosseinzadeh Pages 117-125
  Aim: Obsessive-compulsive disorder is one of the most common psychiatric disorders that affect psychosocial functions of humans. The purpose of this study was to assess the validity and reliability of the Persian version of the Padua Inventory (Washington State University version).
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on normal (non-clinical) people in Amol City¡ Iran¡ in 2015. 300 patients were enrolled in a multi-stage cluster sampling method. The subjects responded to Padua Persian version¡ Beck Depression¡ Beck Anxiety¡ Revised Contemplative-ObsessiveCompulsive Disorder¡ State-Trait Anxiety¡ and Maudsley''s ObsessiveCompulsive Disorder questionnaires. SPSS 17 software and descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.
  Results
  The mean of Beck anxiety score in the samples was 16.39±9.25¡ Maudsley''s State-Trait Anxiety was 11.78±4.50¡ State Anxiety was 48.49±5.65¡ Trait Anxiety was 46.41±7.72¡ Foa obsessive-compulsive disorder was 26.15±11.73¡ Beck Depression was 17.32±9.17 Padua obsessive-compulsive disorder was 35.63±19.51. The Cronbach''s alpha coefficient of the whole scale was 0.91 and the correlation coefficient was 0.8 after a 14-day trial (p
  Conclusion
  The reliability and validity of the questionnaire of the Persian version of Padua is appropriate in the non-clinical society of Iran.
  Keywords: Obsessive, Compulsive Disorder (OCD), Assessment, Padua Inventory (PI, WSUR)
 • Mehdi Ashnagar, Zahra Mohammadi, Ayoub Ghanbary Sartang* Pages 127-133
  Aim: Musculoskeletal disorders¡ general health of individuals and body mass index are among the most important indicators of health evaluation of individuals in different organizations. The aim of this study was to investigate the relationship between BMI and musculoskeletal disorders and general health in military personnel.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was carried out on 75 military personnel in June 2016¡ which were selected by available sampling method. Data were collected using a standard Cornell questionnaire¡ weight and height were used to measure BMI and Goldberg General Health Questionnaire. For data analysis¡ SPSS 20 and descriptive statistics¡ independent T test and one-way ANOVA were used.
  Results
  The most musculoskeletal disorders were in the waist (52%)¡ back (44%) and shoulder (40%)¡ respectively. The general health status of the subjects was moderate (4.8) 39.3. There was a significant relationship between BMI and musculoskeletal disorders (p=0.01) and general health (p=0.01)¡ which increased with increasing body mass¡ musculoskeletal disorders¡ and general health.
  Conclusion
  Body mass index affects musculoskeletal disorders and general health.
  Keywords: Body Mass Index, Musculoskeletal Disorder, General Health, Military Personnel
 • Mehran Rashidi, Yadollah Khoramabadi, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani *, Hossein Keshavarz Afshar Esa Jafari, Saloumeh Akbari Pages 135-142
  Aim: Smoking is considered as a gateway to drug use and other highrisk behaviors. The purpose of this study was to compare the causes of smoking and high-risk behaviors in smoker and non-smoker soldiers.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on soldiers of a military unit. 360 soldiers were selected by random sampling method and responded to a questionnaire on risk factors and protective substance use. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance.
  Results
  The mean of the tendency to substance use¡ positive attitude towards drug use¡ sensation-seeking¡ family conflicts¡ and sexuality in regular smokers was higher than those in the irregular smoker group and in subjects without experience of consumption was less than in the last two groups. There was a significant relationship (p
  Conclusion
  Cigarette smoking is prone to high-risk behaviors and consumption of other drugs.
  Keywords: Family Conflicts, Novelty, Seeking Behavior, Sexual Intercourse, Smoking, Soldiers
 • Afsoon Nodehimoghadam*, Aazam Hossein Zade Pages 143-149
  Introduction
  Physical training-related musculoskeletal injuries are a major problem in military populations. The purpose of this study was the determination of the most common sites of musculoskeletal injuries and the relationship between sports history and musculoskeletal injuries during the course of six month police military exercises.
  Materials And Methods
  During a prospective cohort study¡ data on musculoskeletal injuries of 150 male police students during the course of six month police military exercises were obtained. Their demographic characteristics and previous sports history have been evaluated. Data on incidence of musculoskeletal disorders was collected from Nordic questionnaire during the course of six month police military exercises. The incidence of the most common sites of musculoskeletal injuries was calculated as percentage of the total study population and the X2 test and fisher exact test were used to determine the relationship between sports history with musculoskeletal injuries.
  Results
  Among 150 enrolled male recruits the most common sites of musculoskeletal injuries were knee (45.4%)¡ Low back (30.7%) and ankle (17%). Also¡ the incidences of musculoskeletal injuries in persons with or without previous sports history were 57.5% and 63.6% respectively.
  Conclusion
  Lower extremity and low back injuries were the most common sites of musculoskeletal injuries during the course of six month police military exercises. Also¡ the pervious sports history of participants and their probable higher physical fitness may be considered as a protective factor in development of musculoskeletal disorders.
  Keywords: military training, musculoskeletal injuries, police military exercises
 • Mohammad Akbari Booreng *, Somayeh Mohtashaminia, Mohammad Hossein Salarifar Pages 151-160
  Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between self-differentiation and alexithymia and addiction tendency in medical students.
  Materials And Methods
  This descriptive correlational study was conducted in male and female students of Birjand University of Medical Sciences during the 2014-15 academic year and 337 students were selected by random cluster sampling method. In order to collect information¡ Scorner & Frederlinder self-differentiation¡ Toronto alexithymia and Qorbani addiction tendencies questionnaires were used. Data were analyzed using multiple stepwise regression analysis.
  Results
  self-differentiation and its components (my position and emotional responsiveness) as well as alexithymia and one of its component (difficulty in identifying emotions) predicted addiction tendency in students (p
  Conclusion
  Regarding the role of alexithymia and self-differentiation in predicting addiction tendency in students¡ the necessity of the attention of authorities¡ planners and administrators of educational system in order to reduce alexithymia and improve self-differentiation through workshops is necessary.
  Keywords: Alexithymia, Self, Differentiation, Tendency to Addiction, Students