فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افشین بهمنی *، خالد رحمانی، فرزانه احمدیان، زینب علیزاده، بهیه اختر صفحات 5-14
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان سرطان دهانه رحم است. با اینکه آزمایش پاپ اسمیر به عنوان برنامه غربالگری موثری شناخته شده است، اما میزان استفاده از آن کم است. هدف این پژوهش، تبیین تعیین کننده های موثر بر مشارکت زنان در انجام آزمایش پاپ اسمیر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی با یک رویکرد کیفی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) در سال 1394 انجام شد. 30 نفر از زنان روستایی شهرستان سروآباد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه های نیمه ساختارمند به عنوان روش اصلی جمع آوری داده ها بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس ادراک مشارکت کنندگان، بیشتر زنان خود را در معرض ابتلا به بیماری سرطان دهانه رحم نمی دیدند؛ اما شدت بیماری را درک کرده بودند. برخی از آنان نیز به درک کافی از مزایای انجام آزمایش نرسیده بودند و مشکلات مالی، ترس از جواب آزمایش و نبود آگاهی را از موانع انجام آزمایش نام می بردند؛ اما بیشتر مشارکت کنندگان اذعان نمی کردند که از عهده انجام آزمایش برنمی آیند.
  نتیجه گیری
  عوامل متعددی در شرکت در غربالگری و انجام آزمایش پاپ اسمیر در زنان تاثیرگذار بودند. این عوامل شامل مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نگرش، اعتقادات فرد، کمبود آگاهی، ترس و... بودند. لذا یافته های پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان حوزه سلامت کمک نماید تا در طراحی آموزش ها، از برنامه های آموزشی نظریه محور، کلاس های آموزشی چهره به چهره، مشاوره های تخصصی و سخنرانی روحانیون و افراد بانفوذ در جامعه و همچنین سایر الگوی های تغیر رفتاری متناسب استفاده کنند.
  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم، الگوی اعتقاد بهداشتی، مطالعه کیفی، تحلیل مضمون، شهرستان سروآباد
 • فاطمه استبصاری *، داود مصطفایی، زهرا رحیمی خلیفه کندی، کیمیا استبصاری، محمدحسین تقدیسی صفحات 15-19
  زمینه و هدف
  سالمندان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومی در معرض خطرات متعدد ازجمله سالمندآزاری هستند. سالمندآزاری موضوعی کاملا پیچیده است و از آن به عنوان یکی از پیش بینی کننده های غیرمستقیم مرگ، که ارزیابی آن سخت است، ذکر می کنند. هدف از پژوهش حاضر آشناسازی پژوهشگران با مفاهیم سالمندآزاری، انواع سالمندآزاری و شاخص های آن است. دست یابی به مفاهیم یکسان موجب می گردد که برای پیگیری و کاهش موارد آزار به صورت منسجم تر اقدام گردد.
  یافته ها
  انواع تعریف های ارائه شده از سالمندآزاری و انواع سالمندآزاری، شاخص ها و رفتارهای مرتبط با هر نوع آزار جزو یافته ها است. اولین و اصلی ترین گام در جهت مقابله با یک پدیده آشنایی با مفاهیم و واژگان موضوعی آن است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، یکسان سازی مفاهیم در زمینه سالمندآزاری و انواع آن به سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه سلامت کمک خواهد کرد که به مفهوم یکسان در این زمینه دسترسی داشته باشند. علاوه بر آن، در تنظیم سیاست ها و خط مشی های مرتبط با سالمندان به سالمندآزاری به عنوان یک موضوع تخصصی توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: سالمند، سالمندی، سالمندآزاری، شاخص های سالمندآزاری، خشونت خانوادگی
 • فرشته عبداللهی پور، صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، مرضیه عربان * صفحات 20-32
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی شیردهی می تواند قوی ترین پیشگویی کننده تغذیه با شیر مادر باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مداخله خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر (به عنوان تجربه مستقیم رفتار شیردهی) در مقایسه با سایر راهبرد های ارتقادهنده خودکارآمدی بر خودکارآمدی شیردهی 24 ساعت اول بعد از زایمان در مادران نخست زای بستری شده در زایشگاه بیمارستان شهید گنجویان دزفول بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی است؛ که در در 1394 بر روی 120 نفر مادر باردار نخست زای بستری شده در زایشگاه بیمارستان شهید گنجویان دزفول انجام شد. آزمودنی ها پرسشنامه استاندارد پنج قسمتی پیش آزمون را قبل از زایمان تکمیل کردند. پس از زایمان، شرکت کنندگان بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و یک گروه شاهد تقسیم شدند. پس آزمون با پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی طی 24 ساعت اول بعد از زایمان گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه در SPSS 16 استفاده شد. رابطه معناداری 0/05>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نمره خودکارآمدی شیردهی در هر سه گروه افزایش یافته بود؛ اما این افزایش تنها در گروه مداخله بر اساس راهبرد های ارتقادهنده خودکارآمدی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنادار آماری نشان داد (p=0/039). میزان افزایش نمره خودکارآمدی شیردهی گروه مداخله TBC با گروه شاهد (0/076=p) و گروه راهبرد های ارتقادهنده خودکارآمدی (0/990=p) تفاوت معنادار نداشت.
  نتیجه گیری
  انجام TBC به علت مزایای بسیار، در کنار آموزش بر اساس راهبرد های ارتقای خودکارآمدی در مادران نخست زا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، خودکارآمدی، راهبرد شیردهی، مادران نخست زا، دزفول
 • معصومه تهرانی *، زهرا باجی، قدرت الله شاکری نژاد، سعیده حاجی نجف، فرزانه جاروندی، مریم ساکی صفحات 33-42
  زمینه و هدف
  بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از شایع ترین بیماری های کبدی است؛ که بیشتر در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تغذیه بر شاخص های تن سنجی، بیوشیمیایی و یافته های سونوگرافیک بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی که به کلینیک جهاد دانشگاهی خوزستان مراجعه کرده بودند انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مداخله ای قبل و بعد بود؛ که بر روی 30 بیمار مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی انجام شد. متغیرهای موردنظر قبل و بعد از سه ماه مداخله آموزش تغذیه در بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS19 و آزمون های توصیفی و آزمون تی زوجی و آزمون ناپارامتری علامت استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 11/2± 44/8 سال بود. شاخص های تن سنجی پس از سه ماه آموزش تغذیه به طور معناداری کاهش یافت (0/001>p ). آنزیم های کبدی و پروفایل لیپیدی نیز در پایان مداخله کاهش یافتند. البته این کاهش تنها در مورد ALT و AST معنادار بود (0/001>p). یافته های سونوگرافی بیماران نیز حاکی از کاهش معنادار شدت و درجه بیماری پس از مداخله بود.
  نتیجه گیری
  آموزش تغذیه بر بهبود شاخص های تن سنجی و بیوشیمیایی و بهبود عملکرد کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش تغذیه، کبد چرب، شاخص های تن سنجی، شاخص های بیوشیمیایی، یافته های سونوگرافیک، خوزستان
 • فضل الله غفرانی پور *، فرخنده امین شکروی، خانم رویا ترکاشوند صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  رضایت زناشویی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. داشتن روابط زناشویی رضایت بخش بسیار مهم است. در ایران، رضایت زناشویی تحت تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی قرار دارد؛ که وجود محدودیت هایی دراین باره، تحقیقات را با مشکلاتی مواجه می کند. بنابراین، اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان رضایت زناشویی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است؛ که در 1394 از طریق نمونه گیری تصادفی بر روی 130 زوج متقاضی طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده انجام شد. از پرسشنامه انریچ و جمعیت شناختی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق SPSS21 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  رضایت زناشویی 51 درصد از زنان و 57 درصد از مردان کم بود. نتایج آزمون آماری کای اسکوئر و فیشر نشان داد که رضایت زناشویی در مردان به طور معناداری با سن زوجین (0/000=p)، مدت ازدواج (0/048 =p)، میزان تحصیلات (0/035 =p)، میزان درآمد (0/041 =p) و رضایت زناشویی در زنان به طور معناداری با سن زوجین (0/000 =p)، نوع ازدواج (0/048 =p)و میزان تحصیلات (0/045 =p) رابطه معناداری دارد. این درحالی است که ازنظر آماری بین رضایت زناشویی و سایر عوامل ارتباط آماری معناداری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج و تاثیر عوامل مختلف می توان راهکارهای عملی در مورد مسائل موثر بر افزایش رضایت زناشویی ارائه داد. برای تکمیل اطلاعات در این زمینه انجام مطالعات بیشتر با روش های متفاوت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عوامل جمعیت شناسی، رضایت زناشویی، طلاق، مجتمع قضایی خانواده، بروجرد
 • مهدی ابراهیم نیا، علی آخوندی، محبوبه روح الهی، علیرضا تقدیسی * صفحات 51-57
  تصمیمات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت معمولا به طور هم زمان تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد، بدین معنی که پژوهشگران با محیط تصمیم گیری چندمعیاره مواجه می شوند. همین امر انتخاب گزینه کامل تر و صحیح تر را با اهمیت بیشتری روبرو می سازد. با توجه به این که در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت عوامل گسترده ای در تصمیم گیری دخالت دارند، استفاده از روشی که بتوان هم زمان معیارهای کیفی و کمی، با واحدهای مختلف و امکان در نظر گرفتن عدم قطعیت را داشته باشد، دارای مزیت بالایی است. روش تصمیم گیری استدلال شهودی بر مبنای معیارهایی که توسط کارشناسان خبره امتیازدهی می شود، برای انتخاب گزینه برتر استفاده می گردد. مزیت استفاده از این روش قابلیت استفاده از اطلاعات با فرمت های مختلف و دارای عدم قطعیت، قابل اعتمادتر و واقع بینانه تر بودن آن از یک ماتریس تصمیم گیری معمولی و اطلاعات خروجی آزموده تر آن است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، استدلال شهودی، اولویت بندی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • علی وفایی نجار، حسین ابراهیمی پور، فاطمه بهزاد، هادی طهرانی * صفحات 58-64
  زمینه و هدف
  توسعه فن آوری در جوامع پیشرفته سبک زندگی را به سمت بی تحرکی و افزایش بیماری های غیرواگیر سوق داده است. شناخت عوامل موثر بر الگوی فعالیت بدنی، برای تغییر الگوی فعالیت بدنی ارزشمند است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط فواید و موانع درک شده با فعالیت بدنی منظم در کارمندان مرکز بهداشت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 117 نفر از کارمندان شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کلات در سال 1391-1392 به صورت تمام شمار موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد منافع و موانع درک شده نسبت به فعالیت بدنی بوده و داده ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از SPSS 16تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی جامعه موردپژوهش 8/08± 0934 سال و 66 نفر (56/4 درصد) از آنان زن بودند. در کل، 34/2 درصد فعالیت بدنی منظم داشتند؛ یعنی 53 درصد مردان و 20 درصد زنان. میانگین نمرات منافع درک شده 1/4 ±100/3 و میانگین موانع درک شده 6/14±25/9 بود در این پژوهش ارتباط آماری معناداری بین میزان فعالیت بدنی با سن (0/01 >p) و تحصیلات مشاهده شد (0/01 >p). ازنظر آماری بین انجام یا انجام ندادن فعالیت بدنی منظم بر منافع درک شده ارتباط معناداری مشاهده نشد (0/58 = p).
  نتیجه گیری
  درک موانعی نظیر ناکافی بودن مکان های ورزشی، دور بودن آن ها، وقت گیر بودن و خستگی ناشی از ورزش، مانع از انجام فعالیت بدنی و عواملی چون دوست داشتن ورزش باعث تقویت آن در کارمندان می شود
  کلیدواژگان: منافع درک شده، موانع درک شده، فعالیت بدنی، کارکنان بهداشتی، مراکز بهداشتی، شهرستان کلات
 • مرتضی پورغلامی، ربیع الله فرمانبر *، پریسا کسمایی، سعید امیدی صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  دیابت یک بیماری جدی و مزمن است. با آموزش مناسب می توان تا 80 % از عوارض دیابت را کاهش داد. به همین جهت، لازم است تا افراد مبتلا به دیابت تحت آموزش خودمراقبتی قرار گیرند؛ زیرا مهمترین عامل در درمان دیابت و انجام مراقبت های بهداشتی خود بیمار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با الگوی ترس بر رفتار خودمراقبتی و میزان HbA1c در بیماران دیابتی نوع دوم مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهرستان رشت انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه در این پژوهش، مداخله ای شاهددار تصادفی بود. جمعیت موردمطالعه، 84 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت بودند؛ که به طور تصادفی به دو گروه مداخله (42 نفر) و کنترل (42 نفر) تقسیم شدند. داده ها در دو مرحله به وسیله پرسشنامه برگرفته از سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با الگوی ترس و میزان HbA1c قبل و سه ماه پس از آزمون جمع آوری گردید. گروه کنترل تحت مداخله قرار نگرفتند. ولی برای گروه آزمون 6 جلسه آموزشی 30 تا 45 دقیقه ای با توجه به نتایج پیش آزمون به صورت روش آموزش تلفیقی شامل: سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و روش ایفای نقش با وسیله کمک آموزشی پمفلت، پوستر و فیلم آموزشی برگزار شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی (شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی)، کای اسکوئر و آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل از طریق نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.
  یافته ها
  بعد از انجام مداخله آموزشی، میانگین نمره HbA1c در گروه آزمون تفاوت معناداری داشت. اما میانگین نمره HbA1c در گروه شاهد معنادار نشان داده نشد. میانگین نمره ترس در گروه آزمون بعد از مداخله افزایش پیدا کرد، درحالی که در گروه کنترل این اختلاف معنادار نبود و میانگین نمره رفتار خودمراقبتی در گروه آزمون قبل از مداخله و سه ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود داشت (0/001>p). درحالی که در گروه شاهد این اختلاف معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  یک برنامه آموزشی دقیق بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با الگوی ترس برای بالا بردن حساسیت و شدت درک شده و با محرک ترس در بیماران و افزایش منافع درک شده به همراه از بین بردن موانع درک شده و بالا بردن خودکارآمدی و همچنین در افزایش رفتارهای خودمراقبتی و کاهش هموگلوبین A1c در بیماران دیابتی نوع دوم بسیار سودمند است.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دوم، خودمراقبتی، الگوی اعتقاد بهداشتی، هموگلوبین A1c، الگوی ترس، رشت
|
 • Afshin Bahmani *, Khaled Rahmani, Farzaneh Ahmadian, Zainab Alizadeh, Bahieh Akhtar Pages 5-14
  Background And Objective
  Cervical cancer is one of the most prevalent cancers among women. Although Pap smear test is an effective screening program, it is not conducted very frequently. This study aimed to recognize the determinants affecting women's participation in Pap smear test screening, with a qualitative approach, based on the health belief model (HBM).
  Materials And Methods
  This was a qualitative research, based on thematic analysis, conducted in 2015. Participants were 30 rural women who participated in this study voluntarily in Sarvabad County in Kurdestan Province in Iran. Purposive sampling was used to recruit participants and sampling continued until data saturation. Semi-structured interviews were used to collect the data. Data were analyzed using thematic analysis.
  Results
  Based on participants’ perception, more of the women believed that they were not at risk for cervical cancer; however, they perceived the severity of the disease. Some of them did not have an adequate understanding of the test benefits. They pointed to financial difficulties, fear of test result and lack of awareness are the main barriers in taking Pap smear test.
  Conclusion
  Several factors affect women's participation in screening and Pap smear test. These factors include the components of social, economic, cultural, attitudes, individual beliefs, lack of awareness, fear, etc. Findings of this study could help health administers and planners in designing and implementing interventional programs such as theory-based educational programs, face-to-face educational classes, expert advice and speech of clergy people and influential community people to increase women’s participation in Pap smear test screening program.
  Keywords: Pap test, Cervical cancer, Health Belief Model (HBM), Qualitative study, thematic analysis, Sarabad County
 • Fatemeh Estebsari *, Davood Mostafaei, Zahra Rahimi Khalifehkandi, Kimia Estebsri, Mohammad Hossain Taghdisi Pages 15-19
  Background And Objectives
  Due to physiological and anatomical changes elders are more susceptible and exposed to numerous dangers including elder abuse. Elder abuse is a complex issue; so that it is mentioned as one of the indirect predictors of death which it is hard to assess. The objective of this study was to make researchers become familiar with the concepts, types and indexes of elder abuse. To reach a uniform concept towards this issue will help to make more cohesive actions to track and reduce cases of elder abuse.
  Results
  Different definitions of elder abuse and a variety of elder abuse, indicators and behaviors associated with each type of harassment was offered. The first and most important step in dealing with a phenomenon is to become familiar with the concepts and terminology position.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, uniform concepts in the field of elder abuse and its different variety will help policy makers and planners have access to the uniform concept in this field. In addition, it is used in setting policy and related policies for the elderly to pay special attention to elder abuse as a specialized subject.
  Keywords: Elders, Elderly, Elder abuse, Index of Elder Abuse, Domestic violence
 • Fereshteh Abdollahipour, Sadigheh Nouhjah, Seyed Mahmood Latifi, Mrs Marzieh Araban* Pages 20-32
  Background And Objective
  Breastfeeding self-efficacy could be a strong predictive factor in breastfeeding. The aim of this study was to compare the impact of breastfeeding self-efficacy applying TBC (crawling baby to the mother’s breast) and other self-efficacy promoting strategies after the first breastfeeding in primiparous women admitted to the maternity ward of Ganjavian hospital in the city of Dezful, Khuzestan Province, Iran.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, the sample size was 120 primiparous pregnant women admitted to the maternity ward of Ganjavian hospital in Dezful. Eligible individuals with consent were enrolled in the study. Participants completed a five-part pre-test questionnaire prior to childbirth. After childbirth, subjects were randomly divided into two intervention groups and one control group. Post-test was taken by breastfeeding self-efficacy questionnaire during the first 24 hours after delivery. For data analysis, descriptive statistics and ANOVA were used through SPSS 16. Significant correlation was considered as p
  Results
  Breastfeeding self-efficacy scores increased in all three groups. But only the intervention group based on educational strategies showed a statistically significant compared to the control group (p = 0.039). The breast crawl (TBC) group showed no statistically significant (p = 0.076) compared with other groups (p = 0.990).
  Conclusion
  Due to the many advantages of TBC, besides educating based on self-efficacy promoting strategies, TBC is also recommended for primiparous
  Keywords: Educational intervention, self­-efficacy, Breastfeeding strategies, Primiparous mothers, Dezful
 • Masoumeh Tehrani *, Zahra Baji, Ghodratollah Shakerinejad, Saeedeh Hajinajaf, Farzaneh Jarvandi, Maryam Saki Pages 33-42
  Background And Objective
  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver disease. It occurs most commonly among obese and overweight people. This study was performed to determine the effect of nutrition education on anthropometric indices, biochemical and sonographic findings in patients with NAFLD Referring to Khuzestan Diet Therapy clinic, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Branch of Khuzestan, in Ahvaz, Iran.
  Materials And Methods
  This study was a before and after interventional study carried out on 30 NAFLD patients. Selected variables were evaluated at the time before and after three month intervention by nutrition education for patients. SPSS 19 and statistical tests, including descriptive, paired samples t-test and non-parametric sign test was used to analysis the data.
  Results
  The average age of the patients were 44.8 ± 11.2 years. Anthropometric indices decreased significantly after three months nutrition education intervention (p
  Conclusion
  Nutrition education could affect the anthropometric and biochemical indices and improve the liver function of NAFLD patients.
  Keywords: Nutrition education, Fatty liver, Anthropometric indices, Biochemical indices, Sonographic findings, Khuzestan
 • Fazlollah Ghofranipour *, Farkhondeh Aminshokravi, Roya Torkashvand Pages 43-50
  Background And Objective
  Marital satisfaction is affected by many factors among which the safe and pleasurable marital relationships are the most important one. In Iran, marital satisfaction involves socio-cultural obstacles as well as the limiting policies which make research difficult. Therefore, adequate information is not available in the area. The aim of this research was to determine marital satisfaction level among the couples who intended to separate from each other and its association with some demographic factors.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlation study was conducted in 2015 through Black size Randomization among 130 couples intended to divorce referred to the family judicial complex in Borujerd County, Iran. ENRICH and demographic questionnaires were used for data collection and were analyzed through SPSS21.
  Results
  Marital satisfaction of 51% of women and 57% of men were low. The results also showed that there was a statistically significant association between marital satisfaction and the following factors: age difference of couples (p = 0.000), duration of married life (p = 0.048), education (p= 0.035) and income (p =0.041) and age difference of women (p = 0.000), marital type (p = 0.839), education (p = 0.045), but there was no statistically significant association between marital satisfaction and other factors tested in this study.
  Conclusion
  According to the results, practical strategies to improve couple's awareness about marital satisfaction and its vital influences on marital satisfaction is recommended. Further studies are needed to be done in order to provide research-based information in this field.
  Keywords: Demographic factors - Marital satisfaction_Divorce_Family Court_Borujerd
 • Mehdi Ebrahimnia, Ali Akhoundi, Mahboubeh Rouhollahi, Alireza Taghdisi * Pages 51-57
  Decision making in health education and health promotion is often faced with problems that are affected by different factors simultaneously. In this case, researchers have to deal with multi-criteria decision-making problems. Considering the fact that many factors have an effect on the decisions that are to be made in health education and health promotion, using a method that can deal with both qualitative and quantitative criteria and data with a degree of uncertainty is highly beneficial. The evidential reasoning approach is a multi-criteria decision-making method that can be used to select the most preferable option, based on comments from different experts. The benefits of this method are the ability to receive and use data in different formats with or without uncertainty. Thereby resulting in more reliable and sophisticated answer than many other multi-criteria decision-making methods.
  Keywords: Multiple-criteria decision-making (MCDM), Evidential reasoning approach, Prioritization of health education, health promotion interventions
 • Ali Vafaee-Najar, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Behzad, Hadi Tehrani * Pages 58-64
  Background And Objective
  The development of technology in many developed communities has resulted in sedentary living and the appearance of many non-infectious diseases. In order to solve this problem and change the activity patterns, the factors affecting the physical activity should be clarified. This study tried to determine the benefits and perceived barriers of regular physical activities of the employees.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 117 employees of health center in Kalat, in Razavi Khorasan Province in Iran, affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), were studied in 2012-2013. In order to gather the data, a standard questionnaire of perceived benefits and barriers of physical activity was used. The data were analyzed using SPSS 16.
  Results
  The average age of the employees were 34.09 ± 8.08 years and 66 of them (56.4%) were female. Overall, 34.2% of the employees had regular physical activity- 53% of male and 20% of female ones. The mean of perceived benefit scores was 100.3. ±1.4 and the mean of perceived barrier scores was 25.9±6.14. There was a significant relationship between physical activity and the age (p
  Conclusion
  Lack of adequate facilities for physical activities such as being far away, time-consuming and tiring due to exercise were the barriers for doing physical activities and some other factors like being interested in the exercises motivate the employees to do the physical activities.
  Keywords: Perceived benefits, Perceived barriers, Physical activity, Health workers, Health centers, Kalat County
 • Morteza Porgholmi, Rabiollah Farmanbar *, Parisa Kasmaei, Saeed Omidi Pages 65-72
  Background And Objective
  Diabetes is a serious and a chronic disease. With proper training diabetes can be prevented up to 80%. Therefore, patients with diabetes should be trained in terms of self-care due to the reason that the most important factor of treating diabetes and health care is the patient. This study aimed to determine the effect of training program based on Health Belief Model developed with the fear of self-care behavior and HbA1c levels in patients with type II diabetes in urban-rural health centers in the city of Rasht.
  Material and
  Methods
  This is a randomized controlled trial study. The study population were 84 patients with type II diabetes covered by Rasht health centers. They were randomly divided into two groups of intervention (n = 42) and control (n = 42). Data were gathered through constructs of Health Belief Model developed with the fear of self-care behavior and HbA1c levels before and three months after the test. Control group was not intervened. But the test group were under intervention with 6 sessions of 30-45 minutes, based on pre-tests, using mixed teaching methods such as: speech, discussion, question and answer, role playing with a teaching aid like pamphlets, posters and instructional videos. To analyze the data, descriptive statistics (measures of dispersion and central tendency), chi-square, t-tests and paired t-test was used through SPSS 21.
  Results
  After intervention, the mean HbA1c in the intervention group were significantly different. However, the mean HbA1c in the control group was not significant. The average grade was increased in the experimental group after the intervention, while in the control group this difference was not significant. And the average score of self-care behavior in the experimental group before and three months after the intervention, there was a statistically significant difference (p = 0.001). But this difference was not significant in the control group.
  Conclusion
  A detailed training program based on health belief model to increase perceived susceptibility and severity among patients and perceived benefits, and remove perceived barriers with enhancing self-efficacy as well as self-care behaviors in patients and reduction in hemoglobin A1c with type II diabetes is very beneficial.
  Keywords: Type 2 diabetes_self-care_Health Belief Model (HBM)_HbA1c_Fear model_Rasht