فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید زارع بیدکی * صفحات 1-3
  چنان که مستحضرید آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرانجام از فروردین ماه امسال اجرایی شد و بدیهیست تا چند سال آتی هر گونه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بر مبنای مفاد این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن انجام خواهد پذیرفت. نوشته حاضر تلاش می کند یکی از بندهای مهم این آیین نامه را به نقد بکشاند. نگارنده از پاسخ طراحان و تصویب کنندگان این آیین نامه به گرمی استقبال می کند.
  کلیدواژگان: ارتقا، عضو هیات علمی، آیین نامه
 • فرزانه مباشری، مهین منوچهری، فاطمه نوروزی * صفحات 4-15
  مقدمه و هدف
  امروزه اندیشمندان، هدف نهایی مراکز آموزش عالی را مهارت تفکر انتقادی معرفی نموده اند. رکن اصلی پرورش این مهارت، آموزش آن است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا بین سال های مختلف تحصیل انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه در سال 1393 روی 150 دانشجوی درحال تحصیل در ترم های مختلف تحصیلی رشته های مقطع کارشناسی انجام شد. ابزار مورد استفاده، آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیای فرم ب (حاوی 34 سوال) بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل تفکر انتقادی 7/2±35/11 بود. نمره کل و نمره تمامی حیطه های تفکر انتقادی در دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر بود (05/0 P Value). اما در مقایسه میانگین نمرات بین دانشجویان سال های مختلف تحصیلی و رشته های مختلف تحصیلی اختلاف معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  میانگین نمرات از نصف نمره قابل کسب از پرسشنامه (نمره 17) پایین تر بوده و در طی سال های تحصیل بهبودی نداشته است، پس با توجه به ضرورت پرورش مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان علوم پزشکی، بازنگری برنامه های آموزشی موجود و طراحی روش های مناسب آموزش تفکر انتقادی در طول دوره تحصیل دانشجویان ضروری است.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانشجو، علوم پزشکی، فسا
 • راحله ساریخانی، سعید موسوی پور *، نرگس فیض آبادی، الهام رحیمی، محمد زارع صفحات 16-26
  مقدمه و هدف
  بکارگیری صرف روش های آموزش سنتی، پاسخگوی نیاز تعلیم و تربیت امروزه نیست؛ در نظام های آموزشی امروزی، شیوه های جدید و فعال تدریس در فرآیند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس فیزیولوژی بود.
  روش ها
  در این پژوهش از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 30 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ملایر به روش نمونه گیری در دسترس از کل جامعه آماری دانشجویان پرستاری انتخاب و به تصادف در دو کلاس 15 نفره گماشته شدند. به گروه آزمایش محتوای درس فیزیولوژی به روش الگوی طراحی یادگیری زایشی و به گروه کنترل همان محتوا بدون طراحی آموزشی و در قالب کتاب درسی ارائه شد. ابزار مورد استفاده شامل آزمون های یادگیری (پیش آزمون-پس آزمون با پایایی روش بازآزمایی 89/0 و با تایید روایی صوری توسط اساتید به عنوان متخصص موضوع) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس (آنکوا) با کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد میزان یادگیری درس فیزیولوژی در دانشجویانی که با الگوی طراحی یادگیری زایشی آموزش دیده اند، نسبت به دانشجویانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند، بیشتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری درس فیزیولوژی، بکارگیری این الگو به طراحان و مجریان آموزش دست اندرکار در حوزه آموزش پزشکی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی طراحی یادگیری زایشی، یادگیری، درس فیزیولوژی
 • سید اسماعیل مناقب *، فاطمه مصلی نژاد صفحات 27-39
  مقدمه و هدف
  در راستای پاسخگویی اجتماعی، سند حداقل توانمندی های مورد انتظار از پزشک عمومی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشک عمومی (مصوب سومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 27/12/1388) تدوین شده است. این مطالعه به منظور خود ارزیابی اینترن های پزشکی و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم از میزان توانمندی آنها در زمینه حداقل توانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی در ایران طراحی شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی اینترن ها و پزشکان خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش پزشکان خانواده و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. در این مطالعه20 نفر اینترن به روش سرشماری و 20 نفر پزشک خانواده به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (ظریب آلفای کرونیاخ 75%) بود که در 8 حیطه شامل: ارتقاء سلامت، مهارت های بالینی و ارتباطی، اقدامات عملی، نگرش و اخلاق پزشکی و مسولیت های قانونی، فن آوری اطلاعات، علوم پایه، پژوهش و ارتقاء فردی تهیه گردید و جمعا شامل 83 گویه بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و با استفاده از آزمون t‏ مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی پزشکان خانواده 7/30 سال و 45% (9نفر) مذکر بودند. میانگین سنی اینترنها 5/24 سال و 80% مونث (16 نفر) بودند. توانمندی پزشکان خانواده بجز در حیطه پژوهش که متوسط بود در سایر حیطه ها قوی ارزیابی شدند،. توانمندی اینترن ها بجز در حیطه های پژوهش، ارتقای فردی و فن آوری اطلاعات که متوسط بودند، در سایر حیطه ها قوی ارزیابی شدند. مقایسه توانمندی اینترن ها با پزشکان خانواده در حیطه های هشت گانه با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که بجز در حیطه پژوهش (19/0=P Value) در سایر حیطه ها تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0> P Value ).
  نتیجه گیری
  ارتقای توانمندی دانش آموختگان در حیطه های فن آوری اطلاعات، پژوهش، ارتقاء فردی و فراگیری مادام العمر ضروری است.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، پزشک عمومی، حداقل توانمندی ها، خود ارزیابی
 • ملیحه زرع گر، حسین ابراهیمی پور، یوسف شعبانی، الهه هوشمند * صفحات 40-50
  مقدمه و هدف
  با توجه به توسعه کمی دانشگاه ها در سال های اخیر و عدم توجه کافی به کیفیت و استانداردهای آموزشی، هم اکنون فرسودگی تحصیلی در دانشگاه ها به عنوان یک معضل اساسی مطرح است و پیش بینی می گردد در آینده نیز این معضل تشدید گردد.لذا این پژوهش در پی تعیین ارتباط میان انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت مشهددر سال 1395 طراحی و انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش نوع تحلیلی مقطعی جامعه آماری شامل 262 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده بهداشت مشهد می باشندکه در نهایت 152 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981)و فرسودگی تحصیلی برسو (1997) که هر دو از روایی پایایی مطلوبی برخوردار بودند، استفاده شد.تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج همبستگی منفی و معناداری میان انگیزش و فرسودگی تحصیلی وجود دارد (503/- = r) .همچنین رابطه انگیزش تحصیلی با مولفه های خستگی تحصیلی 425/0- ، بی علاقگی 445/0- و ناکارمدی 397/0- معکوس و معنادار به دست آمد (01/0P Value<).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده بالا بردن سطح انگیزش تحصیلی می تواند به کاهش فرسودگی کمک نماید لذا معاونان آموزشی و دیگر مسئولان بایستی با برنامه ریزی اصولی و فراهم کردن بستری مناسب به این امر کمک کنند.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرسودگی تحصیلی
 • حامد عباسی کسانی *، سجاد عباس کسانی، پرستو باقری صفحات 51-68
  مقدمه و هدف
  برنامه های راهبردی به منزله نقشه راه دانشگاه برای حرکت به سوی آینده می باشد. هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی تفاوت ها و تشابهات برنامه های راهبردی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی از منظر چشم انداز، رسالت، و ارزش های آن ها بود.
  روش ها
  رویکرد این پژوهش، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش را برنامه های راهبردی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی تشکیل دادند که جهت دستیابی به هدف پژوهش، برنامه راهبردی 4 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 4 دانشگاه علوم پزشکی به صورت نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. جهت تحلیل برنامه های راهبردی و دستیابی به نتایج پژوهش نیز از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل برنامه های راهبردی دانشگاه های مورد مطالعه نشان داد که از منظر چشم انداز، در 4 مولفه مشابه و در 4 مولفه تفاوت داشتند؛ از منظر رسالت در 4 مولفه مشابه و در 6 مولفه متفاوت بودند؛ و از منظر ارزش ها در 5 مولفه مشابه و در 7 مولفه با یکدیگر متفاوت بودند.
  نتیجه گیری
  برنامه های راهبردی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند که با بهره گیری از این تفاوت ها می توانند به تکمیل برنامه های راهبردی خود بپردازند.
  کلیدواژگان: ارزش ها، برنامه های راهبردی، دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، چشم اندازها، رسالت ها
 • لیلی بریم نژاد، سرور پرویزی، حمید حقانی، بلقیس شیبانی * صفحات 69-76
  مقدمه و هدف
  تالاسمی می تواند اثرات نامطلوب زیادی بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل کند. بنابراین لازم است که نیاز والدین دارای فرزند مبتلا و افراد مبتلا به تالاسمی مشخص شود. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و نیازهای آموزشی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و یکی از اعضای فعال خانواده در بندرعباس انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در سال 1393 در شهر بندرعباس بر روی 70 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور و یک نفر از اعضای فعال خانواده انجام شد. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه بود. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته نیازسنجی بود که پرسشنامه محقق ساخته نیازسنجی دارای دو بخش بود. بخش اول شامل 22 سوال در سه حیطه شناخت ماهیت بیماری (16 سوال)، تغذیه ( 3سوال ) و پیشگیری (3 سوال ) و بخش دوم شامل 24 عبارت بود که میزان نیاز آموزشی فرد را مشخص می کرد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در رابطه با سنجش میزان آگاهی، بیشترین امتیاز به حیطه پیشگیری و کمترین امتیاز به حیطه ماهیت بیماری تعلق داشت بطوری که میزان پاسخ نمی دانم به حیطه ماهیت بیماری، 50 درصد در نوجوانان و بیش از 75 درصد در اعضای فعال بود. همچنین در رابطه با نیازسنجی، بیشترین امتیاز در هر دو گروه مربوط به کسب اطلاعات در رابطه با درمانهای جدید بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و عضو فعال خانواده ، نیاز به آموزش در تمامی حوزه های مورد بررسی بخصوص ماهیت بیماری، درمان و عوارض بیماری دارند.
  کلیدواژگان: آگاهی، تالاسمی، نیاز سنجی
 • حمایت مربی در محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی
  سهیلا ضیایی * صفحات 77-91
  مقدمه وهدف
  اگر چه مربیگری یک ارتباط حمایتی در کمک به توسعه ی حرفه ای و پذیرش نقش فرد است؛ اما دقیقا مشخص نیست که از نظر دانشجویان کدام گفتار، رفتار و عملکرد مربی حمایتی است. لذا بررسی حاضر با هدف تعیین مصادیق حمایت مربی در محیط بالینی از نظر دانشجویان مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  در این مطالعه از دو روش تحلیل محتوا و توصیفی- تحلیلی برای کسب اطلاعات استفاده شد. در ابتدا ،برای یافتن مصادیق حمایت مربی از دانشجو، از 30 دانشجوی مامایی ترم 6 خواسته شد؛ تجارب بالینی خود که در آن احساس دریافت حمایت از سوی مربی داشته اند و تجاربی که نیاز به حمایت از سوی مربی داشته؛ اما حمایتی دریافت نکرده اند، را با توضیح حمایت دریافت شده و حمایت مورد نیاز دریافت نشده، مکتوب کنند. سپس، کدهای بدست آمده از تحلیل تجارب مکتوب دانشجویان، به صورت 19موقعیت حمایتی بالینی در سه بعد اطلاعاتی، ابزاری و عاطفی نوشته شد و جهت تایید از نظر سایر دانشجویان، در قالب پرسشنامه در اختیار 100 دانشجو ترم 6 و بالاتر (به استثنای 30 دانشجوی اولیه) قرار گرفت؛ که به طریق سرشماری تعیین شده بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مرحله دوم، از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. برای بیان فراوانی پذیرش هر موقعیت حمایتی و تفاوت های احتمالی نظرات بین گروه های مختلف دانشجویی به ترتیب از آزمون های توصیفی و آزمون مربع کای استفاده شد.
  یافته ها
  در فرآیند تحلیل محتوا، سه طبقه اصلی ( حمایت عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) و 6 طبقه فرعی (احترام، تقویت اعتماد به نفس، تقویت استقلال، کاهش تنش، نیازآموزشی و ارائه بازخورد) از 20 کد استخراج شده از بررسی دست نوشته ها استنتاج شد؛ و تم اصلی پذیرش دانشجو در محیط بالینی به عنوان دانشجو از مجموعه یافته ها برگزیده شد. در بررسی توصیفی، فروانی پاسخ ها نشان داد که 66/80% دانشجویان یکی از رفتارهای عاطفی مربی ، 70% یکی از اقدامات ابزاری و 41% یکی از رفتارهای اطلاعاتی و بازخوردی را حمایتی دانسته اند. دریافت اعتماد به نفس (97%)، سرزنش نشدن (87%)، اجازه تکرار پروسیجر بر بیمار تا کسب موفقیت (87%)، با ارزش جلوه دادن عملکرد دانشجو(84%)، اجازه کار بدون نظارت بدنبال اولین اقدام قابل قبول یا در رابطه با آموخته های قبلی (78%) از مصادیق حمایت مربی از نظر دانشجویان بود.
  نتیجه گیری
  دانشجویان مورد مطالعه رفتارهای عاطفی و کمکهای ابزاری مربی را بیشتر از عملکرد آنها در ارائه اطلاعات و بازخورد حمایتی دانسته اند؛ که توجه مربیان محترم و تجدید نظر آنها در عملکرد را می طلبد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان مامایی، حمایت، مربی
|
 • Majid Zare Bidaki * Pages 1-3
  This is a letter to editor-in-cheif. There is no need to have an English abstract.
  Keywords: Academic staff, Promotion, Regulation
 • Farzaneh Mobasheri, Mahin Manoochehri, Fatemeh Noruzi * Pages 4-15
  Introduction
  Today, philosophers have introduced the ultimate goal in higher education institutions as critical thinking skills. Thus this study was conducted to compare the critical thinking skills between years of education of bachelor students in Fasa University of Medical Sciences.
  Methods
  This study was conducted on 150 Studying BSc students in various terms from Fasa University of Medical Sciences in 2015 Academic year. The instrument used was the California Critical Thinking Skills Test, Form B (CCTST, FB) composed of 34 multiple choice questions. The data was analyzed using independent t-test and ANOVA by SPSS software.
  Results
  The mean score for critical thinking of students was 11.35±2.7. The total score of critical thinking and all of that’s dimensions were higher for girls compared with boys (P-Value
  Conclusion
  The mean of scores was lower than moderate and doesn’t show significant improvement during the studying years. Based on these findings and considering the necessity of development of critical thinking skills among students of medical sciences, revising the existing educational programs and the use of appropriate methods of teaching critical thinking to students during their education seems necessary.
  Keywords: Critical Thinking, Fasa, Medical Sciences, Student
 • Raheleh Sarikhani, Saeed Moosavipour *, Narges Feyz Abadi, Elham Rahimi, Mohammad Zare Pages 16-26
  Introduction
  Utilizing traditional educational methods does not meet today’s educational needs; Modern educational systems are enabled with new methods of teaching that enrich the teaching- learning process. The purpose of this study was to evaluate the effect of instruction based generative learning design model on nursing student's Physiology learning.
  Methods
  In this study, the pretest-posttest design with a control group was used. 30 nursing students from the statistical population of nursing students of Malayer were selected through convenience sampling and randomly assigned to two classes of 15 participants. The experimental group was instructional with generative learning model and the control group with a conventional method (book). The instrument used in this study was a learning test (pretest and posttest with 89% reliability and content validity approved by experts). The covariance (Ancova) test and SPSS software were used to analyze the collected data.
  Results
  Findings showed that the instructional based generative design model increases learning in the subject of Physiology.
  Conclusion
  The results showed that generative learning designed increases students’ learning the subject of Physiology; the designers and implementers involved in medical education training are recommended to use this model.
  Keywords: Generative Learning Design Model, Learning, Physiology Course
 • Seyed Esmaeil Managheb *, Fatemeh Mosalanejad Pages 27-39
  Introduction
  In order to meet the social accountability, the Minimum capabilities of general practitioners in Iran have been developed by the Council of general medical education. The aim of this study was to evaluate medical interns and family physicians regarding Minimum capabilities of general practitioner by self-evaluation.
  Methods
  This descriptive cross sectional study was performed on family physicians and interns of Jahrom University of Medical sciences in 2011. From the forty participants, 20 interns were selected by census method, and 20 family physicians by simple random sampling. Data gathering tool was a Valid and reliable questionnaire containing 83 items in 8 areas including health promotion, clinical and communication skills, practice procedures, attitudes, medical ethics and Legal Responsibilities, information technology, basic sciences, research and personal development. The results were analyzed using independent T-test of SPSS 16.
  Results
  The mean age of family physicians was 30.7; 45% were male. The mean age of interns was 24.5 and 80% were female. The capabilities of family physicians were evaluated strong except in the area of research that was average. The ability of using Internet was evaluated strong, except in the areas of research, personal development and information technology that were average. Comparing capabilities of interns and family physicians in the eight areas using independent t-test, showed that except in the field of research (P value=0.19), there was a significant difference (PValue
  Conclusion
  Improve the ability of medical students in the field of information technology, research, personal development and lifelong learning is essential.
  Keywords: Family Physician, General Practitioner, Minimum Capabilities, Self-Assessment
 • Malihe Zaregar, Hosein Ebrahimipour, Yousef Shaabani, Elaheh Hooshmand * Pages 40-50
  Introduction
  Due to increasing number of universities in recent years and lack of adequate attention to quality and standards of education, academic burnout has become a problem which is predicted to be intensified in future. Thus this study was done to determine the relationship between motivation and academic burnout among students of Health School of Mashhad University of medical sciences, 2015.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 262 students of health school. Two standard questionnaires of including Harter Motivation scale (1981) and Berso academic burnout questionnaire (1997) were used. The data was analyzed using SPSS 16.
  Results
  The findings showed a significant inverse correlation between motivation and burnout (r=- 0/503), Also a significant relationship between motivation and exhaustion (r=-0/425), cynicism(r=-0/445), reduced efficiency(r=-0/397) was found (P Value
  Conclusion
  based on the findings, enhancing academic motivation can help reduce burnout, so educational deputies and others who are officially responsible should plan and create proper frameworks for betterment.
  Keywords: Academic Burnout, Academic Motivation, Health School, Mashhad University of Medical Sciences, Relationship
 • Hamed Abbasi Kasani *, Sajad Abbasi Kasani, Parastoo Bagheri Pages 51-68
  Introduction
  Strategic plans are a roadmap for the future of the university. Identifying the differences and similarities between Universities affiliated to the Ministry of Science and Medical Sciences Universities in terms of viewpoints, missions, and values.
  Methods
  This was a qualitative research. Four strategic programs from Universities affiliated to the Ministry of Science and four from medical sciences universities were selected through convenience sampling. To analyze the strategic programs the content analysis by means of codification was applied.
  Results
  The results indicated that in terms of viewpoint, Universities affiliated to the Ministry of Science and medical sciences Universities were simillar in 4 components and different in four other components; in terms of mission, in 4 components they were similar and in 6 components were different, and ultimately in terms of values in 5 components were similar and in 7 components were different.
  Conclusion
  There are similarities and differences between Universities affiliated to the Ministry of Science and medical sciences universities in terms of viewpoint, mission and values. By examining the differences and similarities, these universities can come to an integration regarding viewpoint, mission and values.
  Keywords: Medical Sciences Universities, Strategic Programs, Values, Vision, Mission, Universities Affiliated to the Ministry of Science
 • Leili Borimnejad, Soroor Parvizi, Hamid Haghaani, Belgheis Sheibani * Pages 69-76
  Introduction
  Thalassemia can impose adverse effects on the individual, family and community. It is therefore important to specify the needs of children with thalassemia and their parents. This study intended to assess the knowledge and educational needs of adolescents suffering from thalassemia major and active members of the family in Bandar Abbas.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted in 2014 in Bandar Abbas on 70 adolescents with thalassemia major and active members of the family. The Data were gathered by interview and using a questionnaire. The research instrument used in this study was demographic information questionnaire and need assessment self-made questionnaire for needs assessment. The need assessment self-made questionnaire was two parts. The first part consisted of 22 questions in three areas: the recognition of the nature of the disease (16 questions), nutrition (3 questions) and prevention (3 questions). And the second part contains 24 terms that specified the educational needs of the individual. The collected data was analyzed using SPSS software version 16.
  Results
  Regarding the measurement of awareness, the highest score in the area of prevention and the lowest score belonged to the nature of the disease. The "I do not know" response to the 4 questions on the nature of the disease was 50% percent among the adolescents and more than 75% among the active members. Also, in relation to the need assessment, the highest score in both groups was related to "need more information about modern treatment methods".
  Conclusion
  According to the results, adolescents with thalassemia major and active members of the family need to be trained in all areas studied, especially the nature of the disease, treatment and complications of the disease.
  Keywords: Knowledge, Thalassemia, Needs Assessment
 • Instructor's Support in Clinical Setting from Midwifery Student's Viewpoints
  Soheyla Ziaee* Pages 77-91
  Introduction
  Although mentorship is a supporting relationship assisting people to improve their profession, it is not obvious form students’ viewpoint what word, behavior or function of instructors is considered supportive. This study intended to determine instances of instructor’s support in clinical settings from the midwifery students’ viewpoint.
  Methods
  The data was collected through content analysis and descriptive analysis. To identify instances of instructor’s support, 30 midwifery students were asked to write about their personal clinical experience. A questionnaire was also administrated to 100 other students. To analyze the data in the second phase, SPSS software 19 was run. To demonstrate the frequency of acceptance for each supporting situation and probable disparities between groups, descriptive tests and Chi-square test were applied, respectively.
  Results
  Three categories (emotional, instrumental and informational support) together with six clusters (respect, reinforcing self-confidence, independence, reducing tension, educational needs, and providing feedback) were emerged from 20 codes. Descriptive analysis detected that 80.66% of students regarded instructor’s emotional behavior, 70% instructor’s instrumental measures, and 41% instructor’s informational and feedback behaviors as supporting. Some instances of instructor’s support from students’ viewpoint were self-confidence (97%), not being blamed (87%), permission to repeat the procedure on the patient (87%), assigning value to the student’s performance (84%), giving permission to act without supervision after the first satisfactory move (78%).
  Conclusion
  The participants considered emotional behavior and instrumental contribution of instructors more supporting than their function of providing information and feedback which requires the attention of the instructors and revision of their performance.
  Keywords: Clinical Training, Instructor, Midwifery Students, Support