فهرست مطالب

مطالعات تفسیری - پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • 240 صفحه، بهای روی جلد: 90,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/04/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدصادق یوسفی مقدم صفحه 7
  غنا از موضوعات فقهی است که در طول تاریخ، فقهای مسلمان از همه مذاهب اسلامی درباره آن نظر داده و ابعاد آن را واکاوی نموده اند، با این همه در پژوهش های آنان به ظرفیت قرآن در آن موضوع، کمتر توجه شده است، تنها کسی که تا حدودی برای اثبات نظر خود به آیات قرآن توجه کرده، یوسف قرضاوی است. او با تحلیل آیات قرآن، به حلیت غنا حکم کرده است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه فقهای شیعه و سنی درباره حکم غنا، دیدگاه و ادله قرضاوی بررسی و نقد شده و با نگاهی قرآنی، حرمت ذاتی غنا ثابت گردیده است، همچنین با توجه به اینکه حکم حرمت ذاتی و یا عرضی غنا از موضوع های مهم و پیچیده فقه است، ظرفیت فقهی قرآن و روایات تفسیری، تبیین شده است.
  کلیدواژگان: آیات الاحکام، تفسیر فقهی، غنا، یوسف قرضاوی
 • فتحیه فتاحی زاده، بی بی سادات رضی بهابادی، فرشته معتمد صفحه 23
  یکی از شاخصه های کلام معصومان استناد به آیات قرآن است. حضرت زهرا÷ در خطبه های خویش به فراخور نیاز، به آیات قرآن استناد نموده است. این گونه استنادهای قرآنی می تواند یکی از مهمترین منابع تفسیر قرآن به شمار آید. بیشترین کارکرد این روابط، در توسعه دامنه تفسیر نقلی است. این پژوهش، کارکرد تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه های حضرت زهرا÷ و فراوانی آنها را مورد مداقه قرار داده است و در آن به جای محتوای کلام قرآن و خطبه های حضرت زهرا÷، بر کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی حضرت÷ تاکید شده است. این بررسی بیانگر آن است که بهره گیری حضرت÷ از آیات گاه در جهت تبیین معنا، جری و تطبیق، گسترش مفهومی و مصداقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن است. در این زمینه تبیین معنا، ذکر تطبیق آیات، استشهادهای حضرت÷ به قرآن و گسترش مفهومی و مصداقی آیات به ترتیب بیشترین کارکردهای تفسیری این استنادها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: روایات تفسیری، کارکردهای تفسیری، خطبه فدکیه، تجلی قرآن در روایات
 • محمود کریمی، سیدمهران موسوی صفحه 43
  در آیات متعددی از قرآن کریم به مسئله آغاز آفرینش جهان اشاره و در آن به مسائلی مانند چیستی و چگونگی جهان قبل از آفرینش، مواد اولیه سازنده هستی و توسیع یا گسترش آسمان ها پرداخته شده است. با ظهور نظریه های جدید در علوم تجربی، منکران اسلام در صدد مخالف نشان دادن برخی علوم تجربی با مسائل مطرح شده در قرآن برآمده اند تا در وحیانی بودن قرآن تردید کنند، از این رو شناخت و تبیین دقیق دیدگاه قرآن درباره چگونگی آغاز آفرینش جهان دارای اهمیت است تا روشن گردد مطالب قرآن با عقل و علوم قطعی تجربی در تضاد نیست، بلکه در موارد بسیاری با آخرین یافته های کی هان شناسی، هماهنگی وصف ناپذیر دارد و چه بسا بتوان در مواردی دیدگاه قرآن را در کنار سایر نظریه های مطرح علمی به عنوان نظریه مستقل و ممتاز مطرح نمود. مقاله پیش رو ضمن بیان آخرین یافته های کی هان شناسی پیرامون منشا جهان، به بررسی مهم ترین اقوال مفسران و اندیشمندان درباره آیات مربوط در این زمینه پرداخته و پس از بیان دیدگاه مختار، شباهت ها و تفاوت های آن را با نظریه انفجار بزرگ بیان نموده است.
  کلیدواژگان: آیات علمی، آیات آفرینش، پیدایش جهان، انفجار بزرگ
 • محمدهادی مفتح، سجاد محمدنام صفحه 61
  موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است.
  کلیدواژگان: آیه 5 مائده، آیات فقهی، نکاح با اهل کتاب، تفسیر تطبیقی
 • عصمت نیری، محمد ابراهیم ایزدخواه صفحه 79
  رسول و امام برگزیدگان خدای سبحان هستند و باید از ویژگی های خاصی چون عصمت و علم برخوردار باشند. در قرآن، دو گروه از آیات درباره علم غیب است؛ بخشی از آن بر انحصار و بخشی بر شمول علم غیب نسبت به غیر خدا دلالت دارد. بررسی این آیات نشان می دهد که آیات دال بر انحصار علم غیب به خدا با آیات دال بر شمول علم غیب تعارضی ندارد، به طوری که آیات شمول به اجمال، پیامبران الهی را آگاهان به غیب معرفی می کند و بر آگاهی پیامبر از غیب گواهی می دهد، این آیات با یک عنوان کلی، علم به غیب را به آنان نسبت می دهد یا علم به غیب را نسبت به موارد جزئی، اثبات می کند. نفی آیاتی که بر نفی علم غیب از غیر خدا دلالت دارد، مطلق نیست، بلکه نفی علم غیب ذاتی و استقلالی از غیر خدا می کند که به قطع علم غیب ذاتی، از آن خدا است. این نفی علم غیب، با علم بر حقایق عالم، به اذن الهی و افاضه حق نسبت به انبیا و امامان، منافات ندارد.
  کلیدواژگان: آیات علم غیب، انحصار علم غیب، شمول علم غیب، علم پیامبران
 • علی راد صفحه 91
  آیات 53 52 یوسف به دفاعیه یکی از طرفین درگیر در قضیه کام جویی زنانه از یوسف× اشاره دارد. گوینده دفاعیه به «نفی تحقق خیانت در غیب» و «تمایل نفس اماره به سوء» برای توجیه برائت خود از قضیه کام جویی تاکید دارد. گوینده این دفاعیه و تناسب میان این دو بخش از دفاعیه گوینده به روشنی مشخص نیست. این مقاله به بازپژوهی و ارزیابی رویکرد تفاسیر امامیه در تعیین گوینده و تناسب این دو بخش دفاعیه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از مفسران کهن و معاصر امامیه، زلیخا را گوینده آیات مذکور دانسته و آیه دوم را توجیه عدم وقوع کام طلبی وی از یوسف× گفته اند. رویکرد دوم یوسف× را گوینده آیات می داند و آیه دوم را دلیل رهایی وی از دام کام جویی زلیخا بیان کرده اند. نگارنده با تحلیل انتقادی رویکرد نخست، به تکمیل ادله رویکرد دوم پرداخته و آن را شایسته تبدیل به نظریه معیار امامیه در تفسیر این آیات پیشنهاد کرده است.
  کلیدواژگان: آیات 52 و 53 یوسف، گوینده آیات، تناسب آیات، تفسیر امامیه
 • یوسف نجفی، حمزه علی بهرامی صفحه 111
  ابلاغ وحی و دعوت به پذیرش آن، دو محور اصلی وظیفه انبیاء است. درباره تمسک پیامبران به جهاد در راستای انجام وظیفه خود، دو دسته آیه وجود دارد؛ دسته ای به مبارزه و جهاد ابتدایی دعوت می کند و دسته ای دیگر عدم اکراه و پذیرش دین توسط مخالفان را توصیه می نماید. مفسران در حل تعارض آیات جهاد پاسخ های متفاوتی داده اند. مقاله حاضر به دنبال توصیف، تبیین و تحلیل انتقادی آراء دو مفسر معاصر سید قطب و علامه طباطبایی در این زمینه است. نتیجه مقاله آن است که سید قطب به کمک نظریه مرحله ای بودن آیات، در حل این تهافت ظاهری کوشیده است و جهاد را نوعی مبارزه انقلابی با هدف نابودی نظام های بشری و استقرار حاکمیت خدا بر زمین دانسته و به جهاد ابتدایی معتقد شده است؛ علامه طباطبایی با پذیرش عدم اکراه در دین، آیات جهاد را از محکمات قرآن دانسته و به حل این تعارض پرداخته است.
  کلیدواژگان: آیات جهاد، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، سید قطب، علامه طباطبایی
 • محمدرضا حاجی اسماعیلی، هادی سلیمی صفحه 129
  قرآن اثری مقابله ناپذیر با ساختاری شگرف است که از آن به عنوان شاهکاری ادبی یاد می شود، بر این اساس است که قرآن خالی از عیوب سخن و آسیب هایی مانند «حشو متوسط و قبیح» است که در بلاغت «حشو مذموم» نامیده می شود. با این حال در پاره ای از آیات و عبارت های قرآنی ترکیب هایی یافت می شود که در نگاه ظاهری با وجود تفاوت لفظی اما تکرار بی فایده معنای مطالب پیشین و مصداق حشو مذموم است. هدف پژوهش حاضر بررسی چنین مواردی از تکرار معنوی در آیات قرآن است که توهم معنای غیرمفید و اضافه بودن یکی از بخش های جمله را ایجاد می کند. در این پژوهش تلاش شده است تا بر اساس دیدگاه مفسران، جایگاه معنایی این گروه از مکررات غیرلفظی موهم حشو مذموم در پردازش آیات قرآن تبیین گردد و خواننده بر این نکته رهنمون شود که حشو در آیات وحیانی قرآن به کار نرفته و اجزای آیات موهم حشو در جای مناسب خود قرار دارند و تکرار در معانی صورت گرفته، دارای فواید بلاغی مانند تاکید، تبیین، تکثیر و مبالغه است که جزء صنایع ادبی و موجب جذابیت سخن است.
  کلیدواژگان: تفسیر ادبی، تکرار معنوی، حشو مذموم، بلاغت قرآن
 • رضا مهدیان فر صفحه 147
  خدای سبحان در آیه 55 نور به مومنان وعده داده است که آنان را جانشینان در سراسر زمین قرار خواهد داد و دین مورد پسندش را برای آنان تمکین کرده و ترس شان را به امنیت و آرامش تبدیل خواهد نمود. مومنان شایسته کردار، جامعه یکتاپرست و عاری از شرک را تشکیل خواهند داد. مفسران شیعه در تفسیر وعده مزبور دارای دو دیدگاه هستند؛ یکی انحصار تحقق وعده به عصر ظهور و پایان تاریخ و دیگری تحقق وعده با مصادیق متعدد از عصر نزول تا عصر ظهور. اندک اختلاف دیدگاه مفسران شیعه در تعیین مصداق آیه با روشن شدن معنای استخلاف قابل رفع بوده و آنان را به دیدگاه یکسان و انحصار تحقق وعده در عصر ظهور می رساند. مفسران اهل سنت به رغم داشتن دیدگاه های مختلف؛ برخی با تصریح و شماری با تلویح به تحقق وعده در عصر ظهور اشاره کرده اند، از این رو برابر دیدگاه مفسران فریقین، آیه مزبور جامعه ویژه ای را برای مومنان در واپسین روزهای تاریخ وعده می دهد که با ظهور مهدی موعود محقق خواهد شد.
  کلیدواژگان: آیات مهدویت، آیه 55 نور، آینده بشریت، جامعه مهدوی
 • حمید نادری صفحه 165
  سنت امتحان یکی از سنت های فراگیر خدای متعال است. این سنت در مورد بنی اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسی به وقوع پیوست. تحلیل قرآنی این موضوع نشان می دهد که ایمان ضعیف بنی اسرائیل، وجود افراد مفسد در بین آنها و تاثیر فرهنگ مردم مصر بر آنها زمینه ای را می طلبید تا به وسیله سنت امتحان، افزون بر جدایی مومنان خالص از منافقان و مفسدان، رسوبات فرهنگ مردم مصر از اذهان بنی اسرائیل پاک شود. این امتحان به وسیله تمدید میقات حضرت موسی از سی شب به چهل شب و ظاهر شدن مجسمه ای از جنس طلا به شکل گوساله، توسط سامری انجام شد. بنی اسرائیل در جریان این امتحان به خاطر عواملی چون عجله کردن، عدم توجه به راهنمایی عقل و ضعیف و برکنار کردن حضرت هارون، با روی آوردن به گوساله پرستی، دچار انحرافی شدند که از نظر کیفیت، کمیت و زمان وقوع قابل توجه است. با این حال، اقدامات حضرت موسی و توبه بنی اسرائیل پیامدهای مثبتی را از این امتحان برجای گذاشت.
  کلیدواژگان: سنت امتحان، بنی اسرائیل، امتحان بنی اسرائیل، غیبت حضرت موسی
 • خدیجه حسین زاده حسین زاده، حسن صادقی صفحه 185
  مساله امامت در تاریخ اندیشه اسلامی همراه با رویکردهای متفاوت دارای جایگاه ویژه ای است. خدای متعال نیز آیاتی از قرآن کریم را به این امر مهم اختصاص داده است. مفسران فریقین در ذیل این آیات دیدگاه های گوناگونی را در زمینه بیان حقیقت امامت ارائه کرده اند، به دلیل عدم تبیین دیدگاه مفسران اهل سنت، این مقاله به بررسی دیدگاه آنان در این زمینه پرداخته است، با بررسی آراء مفسران اهل سنت می توان دریافت که آنان در تبیین چیستی امامت یا به بیان معنای لغوی اسوه و مقصود بودن اکتفا کرده اند یا اینکه مراد از امامت را همان نبوت دانسته اند. نتیجه کلی این پژوهش آن است که جمعی از مفسران اهل سنت قائل به عدم استقلال مقام امامت از نبوت هستند که چنین تفسیری از آیه قول بی دلیل و ناسازگار با ظاهر آیه و متاثر از مبانی کلامی آنان در باب امامت است.
  کلیدواژگان: آیه ابتلا، تفسیر کلامی، حقیقت امامت، اسوه حسنه
 • جواد سلیمانی صفحه 201
  یکی از سنت های عام الهی که در سراسر تاریخ و در همه جوامع جریان دارد، سنت نزاع حق و باطل است. بر اساس آیات قرآن کریم مانند: 18 انبیاء، 81 اسراء، 17 رعد، 48 و 49 سبا، حق و باطل به طور مستمر با هم درگیر می شوند و این درگیری به غلبه حق بر باطل منتهی می شود. درباره چیستی ساحت های غلبه حق بر باطل و سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی حداکثری اهل باطل در جوامع مختلف، نظرهایی از سوی مفسران در مطرح شده است؛ آنان در تفسیر آیات مذکور، به نحله های گوناگونی تقسیم شده اند؛ برخی از آنان سعی کرده اند با مقید کردن معنای حق و باطل در آیات مربوطه، دایره غلبه حق بر باطل را در ساحت خاصی مانند: حجت، باور یا رفتار حق و باطل محدود نمایند، اما علامه طباطبایی این غلبه را در همه عرصه های ظاهری و باطنی حیات اجتماعی بشر می داند. در این مقاله مفهوم و دامنه غلبه حق بر باطل و سرانجام تفسیرهای غلبه حق از منظر تفسیر المیزان بررسی شده است.
  کلیدواژگان: آیه 18 انبیاء، آیه 81 اسراء، آیه 17 رعد، غلبه حق بر باطل، تفسیر المیزان
|
 • Mohammadsadeq Yusofi Moqaddam Page 7
  Ghena has been known a feqhi topic viewed about by all Muslim foqaha from all denominations since beginning of this field of study. In their studies, however, little attention has been paid to the capability of the Quran for the subject. Qarzavi may be known the only one paying attention to the Quran in his study of the topic. Analyzing Quranic verses, he has known ghena to be lawful. Reviewing Shiite and Sunni foqaha`s views briefly, Qarzavi`s view has been studied critically and, with a Quranic approach, ghena`s essential state of being forbidden has been proved. In addition, as viewing essentially or accidentally ghena as forbidden is regarded as an important and complicated topic in fiqh, the capability of verses and traditions has been explained.
  Keywords: Verses of the Rules, Feqhi Comment, Ghena, Yusof Qarzavi
 • Fathiyah Fattahizadeh, Bibisadat Razi Bahabadi, Fereshteh I. Moatamed Langrood Page 23
  One property of innocents` speech is regarded as reference to the holy Quran. Her holiness Zahra (s) in her sermons, when necessary, has relied on the holy Quran as document. These documentations may be known as one of the most important exegetic sources. Most usage of these relations lies in developing the field of traditional commentary. This paper has studied exegetic applications of Quranic documents in Zahra`s sermons and their frequency and emphasized on the very Quranic documents rather than the content of the verses and sermons. As is explained, Zahr`s usage of Quranic verses has been for clarifying some meanings, jary and tatbiq, conceptual and objective expansion of the verses as well as for relying on the holy Quran. In the ground, explaining meaning, referring to correspondence of verses, her reliance on Quranic verses and conceptual and objective expansion of verses have been counted as the most applications respectively.
  Keywords: Exegetic Traditions, Exegetic Applications, Fadakiyah Sermon, Quran's Emanation in Traditions
 • Mahmood Karimi, Seyyed Mehran Mousavi Page 43
  In many verses of the Quran, origination of universe and such problems as the what of universe and the how of it before creation, its fundamental materials and extension or extension of heavens have been described. Yet, new findings in experimental sciences led some opponents of Islam to introduce such findings as opposite to Islamic teachings to reject divinity of Islam. Such being the case, reconsideration of Quranic verses of the field seems to be necessary and important. As understood in paper, new findings of reason and science never disagree with the Quran; rather, in many cases, we find wonderful agreement between the two fields and one may argue for Quranic statements as distinguished and independent ideas. The paper, describing last findings of sciences in the field, has studied commentators and religious scholars` views on the verses and, explaining its accepted view, has shown similarities and differences it has with regard to the Big Bang Theory.
  Keywords: Scientific Verses, Verses of Creation, Origination of Universe, Big Bang.
 • Mohammadhadi Mofatteh, Sajjad Mohammadnam Page 61
  That a Muslim marries a non-Muslim has been referred to in different verses like 3 of Noor, 221 of Baqarah and 10 of Momtahinah. Again in 5 of Ma`idah, Muslims` marrying the people of the Book has been dealt with. Fariqain commentators have given four views under this verse; some have viewed the marriage not lawful absolutely, some absolutely lawful and some have taken a middle position. The third itself includes two groups. The paper has explained all views in detail and critically. In the end, the view of lawfulness of marrying with the people of the book has been preferred.
  Keywords: Verse 5 of Maidah, Feqhi Verse, Marring People of the Book, Comparative Comment
 • Esmat Nayyeri, Mohammad Ebrahim Izadkhah Page 79
  Messengers and Imams are regarded as Divinely chosen people and, therefore, of particularities like sinlessness and knowledge of the unseen. Quranic verses of the knowledge of the unseen are of two types: some denote the knowledge limitation to God and some denote its inclusion to all beings other than God. Studying the verses of two types show lack of disagreement in the field. the former refers to God`s independent knowledge of the unseen and the latter to prophet and Imam`s God-given partial knowledge of the unseen. It should be stated that those verses negating this knowledge of the beings other than God are not absolute; they negate independent knowledge of the unseen from creatures. Surely essential knowledge of the unseen belongs only to God. This negation does not disagree with prophet or Imams knowledge of the unseen permitted by God.
  Keywords: Verses of Knowledge of the Unseen, Limitation of Knowledge of the Unseen, Expansion of Knowledge of the Unseen, Prophet's Knowledge
 • Ali Rad Page 91
  The verses 52-53 of Yusof refer to one of the two parts of a happening in which a lady sought to force Yusof to agree with her sexual desire. Announcer of the sentences opposing the desire based his opposition upon negation of doing treachery secretively and human soul`s desire to evil. The one saying the sentences and the harmony of them is not clear. The paper has brought into consideration what found in Imami commentaries in the field. As is shown, some have viewed the sentences to be said by Zoleikha and the second sentence as a reason for her failing in attaining what purposed. Yet, some have viewed them to be said by Yusof and the second sentence as denoting his freedom from her desire. The paper has supported the latter view and proposed it as a norm in Imami school.
  Keywords: Verse 52-53 of Yusof, Announcer of the Verses, Harmony of the Verses, Imami Commentary
 • Yousof Najafi, Hamzahali Bahrami Page 111
  Propagating revelation and calling people to accept it may be regarded as two main duties of prophets. On prophets` manner of invitation with regard to jihad, two groups of verses may be found in the holy Quran: one calling up for jihad and the other recommends lack of obligation and opponents` acceptance of religion. Commentators have taken different positions to harmonize the two groups. The paper has intended to study views of two contemporary commentators Seyyed Qotb and Allamah Tabatabaei in this field critically. The former has viewed the verses as revealed stage by stage and, in this way, attempted to solve the problem. On his solution, jihad is regarded as a primary jihad and a revolutionary combat for destroying human-made governments and establishing Divine sovereignty. The latter, however, emphasizing lack of obligation in religion, has viewed the verses of jihad as mohkamat, entirely clear revelations, and in this way, solved the problem.
  Keywords: Verses of Jihad, Jihad as Defense, Primary Jihad, Seyyed Qotb, Allamah Tabatabaei
 • Mohammadreza Hajiesmaili, Hadi Salimi Page 129
  The holy Quran is an unchallengeable work with a wonderful structure known as an outstanding literature works. On this basis, it is free from any failure of the kind common in speech like middle and bad pleonasm called in rhetoric blameworthy pleonasm. Yet, in spite of the fact, at a superficial view it seems to be some stances of such failure in Quranic verses and phrases though only with regard to frequency of meaning not phrases. The paper has intended to study such cases of the failure. As is understood, on commentators` views, semantical place of this group of non-verbal frequencies have been explained and reader is led to the point that one may not find any case of pleonasm and regarding their situation exactly, each has been placed in its own place and the frequencies are of such rhetoric effect as explanation, multiplication and exaggeration that are counted among literature techniques and cause speech to seem attractive.
  Keywords: Literature Commentary, Semantic Frequency, Bad Pleonasm, Quranic Rhetoric
 • Reza Mahdianfar Page 147
  In the verse 55 of Noor, believers have been that they will substitute all over the worlds, establish Divine religion and change their fear to peace. The believers will found a monotheist society free from every kind of polytheism. Shiite commentators are of two views in this field: one limits this promise to the age of appearance, zohoor and end of history and the other has known the promise as including all cases of such establishment from beginning of revelation to the age of zohoor. Shiite commentators partial difference of view would disappear if the meaning of istikhlaf, substitution, become clear. By such a consideration, one may know the case as limited to the age of zohoor. And Sunni commentators, in spite of their difference of views, also may be known to be of such an idea though not in one level but differently.
  Keywords: Mahdaviat Verse, Verse 55 of Noor, Human Future, Mahdavi Society
 • Hamid Naderi Page 165
  The tradition of trial is regarded as one of God`s general traditions. This tradition happened during the absence of Moses (a). As is understood by Quranic verses, Bani Esrael`s weak belief, mischief-makers among them and affection of Egyptian culture on them demanded a ground to distinguish true believers from hypocritical people and clean the effects of Egyptian culture from their mind. The ground was a Divine trial in the form of lengthening Moses` Divinely determined time of appointment from thirty nights to forty and appearance of a golden statue like a calf made by Samiri. in this trial Bani Israel failed because of hurry, little use of reason`s guidance and weakening and leaving Harun (a) and turning to worshiping a calf were misled. The trial is considerable with regard to its quality, quantity and time. Though it should be stated that moses` measures and Bani Esrael`s repentance led to desirable ends.
  Keywords: Tradition of Trial, Bani Esrael, Bani Esrael's Trial, Mose's Absence
 • Khadijah Hoseinzadah, Hasan Sadeqi Page 185
  Imamate along with various approaches has been regarded of particular place in the history of Islamic thought. God, the Exalted, has presented it in some Quranic verses also and Fariqain commentators have presented various views on imamate under the verses. The paper has intended to study Sunni views in the field. as is understood, Sunni commentators have viewed imamate as is perceived by its word, that is, being an example and a purpose and some viewed as prophecy. As is concluded in the paper, generally saying, some Sunni commentators have known imamate as something not independent of prophecy. Such an attitude of the verse may not be taken from and supported by the verse; rather it is based upon their theological views.
  Keywords: Verse of Ibtila', Theological Comment, What of Imamate, Good Example
 • Javad Solaimani Page 201
  Confrontation between truth and falsehood as one Divine tradition has been and will be current all over the world for ever. According to 18 of Anbia, 81 of Asra, 17 of Ra`d and 48-49 of Saba` truth and falsehood encounter one another continuously and this encounter leads to truth`s triumph. Commentators have given different views on the grounds of truth`s victory over falsehood and hegemony of majority of false people in the field of politics, military and economics in various societies. Regarding the problem, Commentators have been divided into groups; some, limiting the meaning of truth and falsehood in the verses, have limit truth`s triumph to special fields of belief or true and false deed. Allamah Tabatabaei, however, has viewed the triumph to be in all outward and inward areas of society. The paper, meaning and area of the triumph and, finally, comments on the triumph in Almizan have been studied.
  Keywords: Verse 18 of Anbia, Verse 81 of Asra', Verse17 of Rad, Truth's Triumph over Falsehood, Commentary of Almizan