فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی میرزایی علویجه، خریو کک، علیرضا حیدرنیا*، شمس الدین نیک نامی، محمد اسماعیل مطلق صفحات 1-12
  سابقه و هدف
  پژوهش ها نشان می دهند مصرف مواد یکی از مسائل سلامت جامعه ایرانی است و علاوه بر افزایش شیوع، سن شروع مصرف نیز کاهش یافته و به اوایل نوجوانی و حتی کمتر رسیده است. هدف از این پژوهش توسعه برنامه خانواده محور پیشگیری کننده از شروع زودرس مصرف مواد در کورکان (مطالعه خانواده من) با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی نقشه نگاری مداخله بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر پروتکل مطالعه ای است که در آن رویکرد نقشه نگاری مداخله به عنوان چارچوب برنامه ریزی برای توسعه برنامه مطالعه خانواده من استفاده شد. در این مطالعه شش گام نقشه نگاری مداخله تکمیل شد. اساس نیازسنجی مصاحبه با متخصصان و بررسی ادبیات مرتبط بود. در گام دوم ایجاد از تقاطع اهداف عملکرد و تعیین کننده های مرتبط با ماتریس ها اهداف تغییر نگارش شدند. در ادامه پس از طراحی برنامه و برنامه ریزی پیاده سازی مداخله تهایتا طرح ارزشیابی برنامه تکمیل گردید.
  یافته ها
  استفاده از رویکرد نقشه نگاری مداخله ما را در توسعه یک برنامه نطامند، نظریه و شواهد محور، همچنین مشخص ساختن پیامدها، اهداف عملکردی و تغییر، تعیین کننده ها، روش های تعییر نظری و کاربردهای عملی، برنامه مداخله، انتشار و ارزشیابی گام به گام راهنمایی و کمک کرد.
  نتیجه گیری
  نقشه نگاری مداخله یک رویکرد نطامند، نظریه و شواهد محور به منظور توسعه برنامه ارتقاء سلامت با کیفیت ادامه دار فراهم می کند.
  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، برنامه ریزی، مداخله بهداشت، سلامت روان، آموزش بهداشت
 • زهرا اسکندری، سعید بشیریان، مجید براتی، علیرضا سلطانیان، سید محمد مهدی هزاوه ای* صفحات 13-20
  سابقه و هدف
  آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری تب مالت برای کاهش موارد ابتلا در گروه های در معرض خطر بیماری یک ضرورت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری تب مالت در دامداران سنتی مناطق روستایی استان همدان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مداخله ای از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود که در سال 1394 بر روی دامداران سنتی روستاهای استان همدان که به عنوان کانون بیماری تب مالت شناسایی شده بودند، انجام گردید. در این مطالعه 70 دامدار به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی، چک لیست رفتار و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی گردآوری شد. مداخله آموزشی شامل 4 جلسه آموزشی همراه با نمایش فیلم و استفاده از لوح تصویری و ارسال پیامک بود که در بین شرکت کنندگان گروه آزمون برگزار گردید. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی درک شده، راهنما برای عمل و رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافته بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی می تواند در بهبود رفتارهای پیشگیری کنده از تب مالت در دامداران سنتی موثر باشد.
  کلیدواژگان: تب مالت، دامداران، آگاهی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • مرضیه معمارزاده، آناهیتا خدابخشی کولایی*، مهناز خطیبان صفحات 21-28
  سابقه و هدف
  بنیان و اساس اجتماع بر تشکیل خانواده بنا نهاده شده است. اما ازدواج یک مسئله پیچیده و چالش برانگیز بوده که با توجه به عوامل مختلف از جمله نگرش به ازدواج می تواند موفق یا ناموفق باشد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم نه گانه شخصیتی انیگرام بر ملاک های همسرگزینی و نگرش نسبت به ازدواج دختران مجرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه آموزشی 14 تهران در سال تحصیلی 95-1394 بود. در این مطالعه به روش نمونه گیری خوشه چندمرحله ای 2 مدرسه از این منطقه انتخاب و در نهایت 30 نفر از دانش آموزان این مدارس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل جایگزین شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی (PCSSI) و نگرش به ازدواج (MAS) جمع آوری گردید. گروه آزمون تحت آموزش 10 جلسه 90 دقیقه ای یکبار در هفته قرار گرفت. داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS و به روش کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین نمره نگرش کلی و نگرش بدبینانه به ازدواج و ملاک های کلی، فرآیندی و محتوایی همسرگزینی دو گروه آزمون و کنترل در پس آزمون تفاوت آماری معناداری ایجاد شده بود (0.05>P). اما بین نمره نگرش آیده ال گرایانه دو گروه در پس آزمون تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0.05
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج بدست آمده، آموزش مفاهیم نه گانه شخصیتی انیگرام برنگرش به ازدواج و ملاک های همسرگزینی دختران موثر می باشد.
  کلیدواژگان: انیگرام، نگرش به ازدواج، همسرگزینی
 • زهرا خیالی، لیلا قهرمانی*، محمدحسین کاوه، ساره کشاورزی صفحات 29-35
  سابقه و هدف
  با وجود اهمیت پاپ اسمیر در کاهش میزان بروز سرطان دهانه رحم و مرگ ناشی از آن، این سرطان هنوز هم یکی از علل اصلی مرگ و میر در میان زنان در سراسر جهان است. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی متنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی در میان 200 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا (100 نفر گروه آزمون و 100 نفر گروه کنترل) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی و سازه های تئوری انگیزش محافظت بود که توسط هر دو گروه قبل و 2 ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. برنامه آموزشی طی 4 جلسه با شیوه بحث گروهی و ارائه پمفلت آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد. داده ها توسط نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات تمام سازه های تئوری انگیزش محافظت بجز سازه کارآیی پاسخ (0.228=P) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله آموزشی افزایش یافت (0.001>P). همچنین پس از مداخله آموزشی، میزان انجام پاپ اسمیر در زنان گروه مداخله 58 درصد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوری انگیزش محافظت در جهت ارتقاء رفتار پاپ اسمیر را نشان می دهد. لذا طراحی مداخلات آموزشی براساس این تئوری در جهت آموزش و ارتقای سلامت جامعه و به ویژه زنان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تست پاپ اسمیر، تئوری انگیزش محافظت، سرطان دهانه رحم، زنان
 • رحمن پناهی، علی رمضانخانی، محمود طاووسی، امینه کوسه لو، شمس الدین نیکنامی* صفحات 36-42
  مقدمه
  بین سواد سلامت و و ضعیت مصرف سیگار ارتباط وجود دارد. با توجه به روند صعودی شیوع مصرف سیگار و همچنین نقش الگویی دانشجویان علوم پزشکی در کشور، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش در زمینه مضرات مصرف سیگار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی در میان 340 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه اییک مرحله ای انجام شد و داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری 18 تا 65 ساله ایرانی (HELIA) و پرسشنامه محقق ساخته ای که آگاهی و نگرش در خصوص سیگار و مضرات مصرف آن را می سنجید، گردآوری شدند و سپس با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و توسط نرم افزارspss نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت 12/14±52/70 از 100 بود. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی و نگرش به ترتیب 62/1±65/16 و 33/10±03/53 بود. بین آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار و همچنین بین سواد سلامت و آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (p<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط سواد سلامت با آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار، بایستی در مطالعات آتی به بررسی تاثیر سطوح مختلف سواد سلامت بر مصرف سیگار پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، آگاهی، نگرش، مصرف سیگار، دانشجو
 • نرگس نوری، بابک معینی*، علی قلعه ای ها، جواد فردمال، ایرج ضاربان صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  امروزه 80 درصد موفقیت افراد مربوط به مهارت هایی است که به نوعی با هوش هیجانی در ارتباط می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی در کاهش استرس درک شده و ارتقاء مهارت های ارتباطی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر همدان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 100 دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه مساوی مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 5 جلسه ی آموزشی جهت دانش آموزان و دو جلسه جهت والدین و مربیان، کتابچه،CD آموزشی، پمفلت، وبلاگ و یادآور پیامکی بود. سنجش ها شامل سازه های تئوری اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و استرس درک شده بود . داده ها با نرم افزار SPSS16 و با آزمون کای–دو، آزمون تی زوجی، تی مستقل و آنالیز طرح اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری بین نمرات دانش آموزان در سازه های تئوری حمایت اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و استرس درک شده در دو گروه مداخله و کنترل، یک ماه و دو ماه بعد از مداخله آموزشی را نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد آموزش هوش هیجانی بر مبنای حمایت اجتماعی در کاهش استرس و بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان موثر بوده بنابراین می توان از این چارچوب نظری برای طراحی و ارزیابی مداخلات آموزشی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، هوش هیجانی، استرس درک شده، حمایت اجتماعی
 • الهه سادات طباطبایی راد، افضل اکبری بلوطبنگان* صفحات 51-58
  سابقه و هدف
  سبک های فرزندپروری یکی از مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان است، از این رو هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی براساس سبک های فرزندپروری بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، تعداد 400 نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه سبزوار به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)، مقیاس اضطراب اجتماعی (SAS-A) و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، سبک های فرزندپروری استبدادی و آزادگذار با اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی به ترتیب (102/0 r= و 210/0 r= ) و (576/0 r= و 517/0 r=) رابطه مثبت و معنی داری داشتند. همچنین رابطه سبک مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی به ترتیب (291/- r= و 263/- r= ) منفی و معنی دار بود. علاوه بر آن نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های فرزندپروری پیش پینی کننده معنادار اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی بوده و به ترتیب 39 و 35 درصد از واریانس آنها را تبیین نموده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، می توان با استفاده از روش های تربیتی مناسب و ایجاد برنامه ریزی های کاربردی اعتیاد به اینترنت را درمان کرد و ارتباط مثبت با دیگران را در افراد ارتقا داد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، اضطراب اجتماعی، اعتیاد به اینترنت
|
 • Mehdi Mirzaei-Alavijeh, Gerjo Kok, Alireza Hidarnia*, Shamsaddin Niknami, Mohammad Ismail Motlagh Pages 1-12
  Background And Objectives
  researches show that substance use is one of the health problems in the Iranian society and in addition to an increase in the prevalence; age of onset substance use also declined and reached early adolescence and even less. The aim of this research was to develop family based early-onset substance use prevention program in children (My Family-Study) by using intervention mapping approach.
  Materials And Methods
  In this protocol study research intervention mapping approach was used as a framework to development My Family-Study. Six steps of intervention mapping were completed. Interviews with experts, and literature review informed the needs assessment. In the second step created matrices and change objectives. In following developed program plane and evaluation plan.
  Results
  The use of intervention mapping prepared a systematic, theory and evidence base and determines outcomes, practical and change objectives, determinants, theoretical methods and practical application, intervention, dissemination and evaluation programs.
  Conclusion
  Intervention mapping provides a systematic, theory and evidence base approach to develop a quality continuing health promotion program.
  Keywords: Health promotion, Program Planning, Health Intervention, Mental Health, Health Education
 • Zahra Eskandari, Saeed Bashirian, Majid Barati, Ali Reza Soltanian, Sayed Mohammad Mahdi Hazavehi* Pages 13-20
  Background And Objectives
  Educating of brucellosis preventive behaviors is a necessity to reduce the incidence of disease in at-risk groups. Thus, the aim of this study was to determine the effectiveness of educational program based on Health Belief Model (HBM) on brucellosis prevention behaviors among traditional ranchers in rural areas of Hamadan province.
  Materials And Methods
  This experimental research was a pretest-posttest with control group study that was conducted on traditional ranchers of the villages of Hamadan province, which were identified as the focal points of brucellosis in 2016. In this study, 70 ranchers were randomly selected and divided into experimental and control groups. The data were collected using a questionnaire including demographic information, knowledge, behavior checklist and HBM constructs. Then, the experimental group received educational interventions in 4 teaching sessions with the presentation of films and the use of video and text messages. Data were analyzed by SPSS-20 software using chi-square, fisher exact test, independent t-test and paired t-test.
  Results
  The results showed that after the intervention, the mean scores of knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived self-efficacy, cues to action and prevention of brucellosis in the experimental group were significantly increased in comparison to the control group (P
  Conclusion
  Results of this study showed that educational interventions based on health belief model can effectively improve brucellosis preventive behaviors among traditional ranchers.
  Keywords: Brucellosis, Farmers, Knowledge, Health Belief Model
 • Marzieh Memarzadeh, Anahita Khodabakhshi-Koolaee*, Mahnaz Khatiban Pages 21-28
  Backgrund and
  Objective
  The basise of the socity is established on the family foundation. However, marriage is a complex and challenging problem. This study was carried out to evaluate the effectiveness of training the enneagram concepts on criteria of selecting spouse and attitude toward marriage of single grils.
  Materials And Methods
  this study was quasi-experimentsl with pretest' posttest and control group. The target population included all third grade high school female students in the district 14 Tehran, The academic in year 2015-2016. The method Multi-stage cluster sampling was chosen two schools from the region. Finally, 30 students were selected and divided randomly into two control and experimental groups. For data collection Preference Critaria of Spouse Selection Inventory (PCSSI) and of Marital Attitude Scale (MAS) was used. After the test, concepts of enneagram thoery were offered to experimental group in 10 sessions, 90 minutes through once session per week. For Analyzed, data used analysis of covariance and data utilized by the software SPSS22.
  Results
  The results showed that the Enneagram of Personality concepts on general attitude and cynical attitude to marriage and the general criteria, process and content of spouse selection was effective for girls (P0.05).
  Conclusion
  According to the results, offered and trained concepts of enneagram effective on marital attitude and critaria of spouse selection.
  Keywords: Enneagram, Marital Attitude, Spouse Selection
 • Zahra Khiyali, Leila Ghahremani*, Mohammad Hossein Kaveh, Sareh Keshavarzi Pages 29-35
  Background And Objectives
  Despite the importance of pap smear in reducing the incidence of cervical cancer and dying from it, yet this cancer is as the most common cause of cancer death in women, particularly in developing countries. Thus, the aim of this study was to determine the effect of education based on the protection motivation theory on women performance about Pap smear test.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 200 women referred to fasa health centers and randomized in two experimental and control groups. The study data were collected using a valid questionnaire including demographic variables and PMT constructs which was completed by both groups before and 2 months after the intervention. Four educational session classes were performed with method of group discussion and educational pamphlets for the experimental group. The data were entered into the SPSS 22 and were analyzed using chi-square test and independent and paired t-test.
  Results
  The findings of this study showed that the mean scores of PMT constructs (i.e. perceived vulnerability, perceived severity, fear, response-costs, self-efficacy, and intention) increased in the experimental group after the intervention (P
  Conclusions
  The study results revealed the effectiveness of the educational intervention based on PMT to promote the behavior of Pap smear. Therefore, educational interventions based on this theory to health promotion, especially women, have been proposed.
  Keywords: Papanicolaou Test, Protection Motivation Theory, Uterine Cervical Neoplasms, Women
 • Rahman Panahi, Ali Ramezankhani, Mahmoud Tavousi, Amine Koosehloo, Shamsodin Niknami* Pages 36-42
  Introduction
  There is significant relationship between health literacy and smoking status. Due to the increasing prevalence of smoking and a role model for medical students in the country, this study aimed to determine the relationship between health literacy with knowledge and attitudes about the harms of smoking.
  Materials And Methods
  This cross-sectional and correlation study was conducted on 340 dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Single-stage random cluster sampling method was used and data were collected using questionnaire of HELIA for urban population aged between 18-65 years old and researcher-made questionnaire that measured knowledge and attitudes about smoking and its harms. After data collection, data were entered into the SPSS software version 16. Then this data were analyzed using descriptive statistics and the chi-square test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean and standard deviation of health literacy score was 70.52 ±14.12 out of 100. The mean and standard deviation of knowledge and attitude scores were 16.65±1.62 and 53.03±10.33, respectively. There were a significant direct relationship between knowledge and attitudes about smoking hazards as well as between health literacy and knowledge and attitudes about smoking hazards (p
  Conclusion
  Regarding the relationship between health literacy with knowledge and attitudes about smoking hazards, should in future studies to investigate the effect of different levels of health literacy to be paid on smoking.
  Keywords: health literacy, knowledge, attitude, smoking, university student.dent
 • Narges Nouri, Babak Moeini*, Ali Ghaleiha, Javad Faradmal, Iraj Zareban Pages 43-50
  Objective
  Today, 80% of the success of people is related to some skills that will somehow be associated with emotional intelligence, the aim of this study was to evaluate the effect of emotional intelligence training applying social support theory on reducing percieved stress and promoting communication skills among male high school students in Hamadan
  Materials And Methods
  In this experimental study, 100 male high school students in Hamadan were randomly assigned into two groups of intervention and control. The intervention included 5 sessions for students and 2 sessions for parents and scool teachers, manuals, educational CD, blogs and SMS reminders respectively. Measures included the social support theory, emotional intelligence, communication skills, and perceived stress that was conducted in three stages . Data were analyzed with SPSS software16 and Chi Squre test, T-test and Repeated measure design.
  Results
  The results were showed significant differences between the scores of students in the theoretical construct of social support, emotional intelligence, communication skills, and perceived stress in both intervention and control groups, one month and two months after intervention.
  Conclusion
  The results showed that emotional intelligence training on the theory of social support can effectively reduce stress on understanding and improving the communication skills of students and set ( or could use) the theoretical framework for the design and evaluation of educational .
  Keywords: Communication skills, emotional intelligence, perceived stress, social protection
 • Elahe Sadat Tabatabaeirad, Afzal Akbari Balootbangan* Pages 51-58
  Background
  parenting styles is one of the most important factors in shaping Adolescents behavior and personality, the purpose of this study was to predict Internet addiction and social anxiety on Parenting Styles.
  Materials And Methods
  The present study was descriptive and correlation studie's type. For this purpose, the number of 400 secondary students of Sabzevar schools was selected using multi-stage cluster sampling. They all questionnaires Internet addiction Yang (IAT), Social Anxiety Scale (SAS-A) and Diana Baumrind Parenting Styles Questionnaire completed. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regressions.
  Results
  Pearson correlation showed authoritarian parenting Styles and permissiveness with Internet addiction and social anxiety in order (r =0.120 and, r = 0.210) and (r =0.576 and, r =0.517) had a positive and significant relationship. The authoritative style with Internet addiction and social anxiety in order (r= -0.291 and r= -0.263) is negative relationship and significant. In addition, multiple regression analysis showed that the parenting styles were predicted Internet addiction and social anxiety, and they in order 39 and 35 percent of the variance explained.
  Conclusion
  According to the results, we can use the proper educational methods and make planning applications in the treatment of Internet addiction and improved positive relationships with others.
  Keywords: parenting Styles, social anxiety, internet addiction