فهرست مطالب

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1395)

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصوره غنیان*، امید مهراب قوچانی، منا درانی صفحات 1-12
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ذهنیت متخصصان کشاورزی پیرامون وجود برنج تراریخته در زنجیره کشاورزی و غذایی کشور انجام شده است. رویکرد حاکم بر این مطالعه تلفیقی است. در بخش کیفی ابتدا داده ها از طریق انجام مصاحبه های عمیق با متخصصان از دو بخش اجرایی و مراکز آموزشی - پژوهشی گردآوری شده است. تکنیک تجزیه تحلیل داده ها تحلیل محتوا و نمونه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند تا رسیدن به چهل و سومین مصاحبه هم زمان با حصول اشباع تئوریک در داده ها خاتمه یافت. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های عمیق از نرم افزار تحلیل داده های کیفی NVIVO بهره گرفته شد. سپس در بخش کمی پرسشنامه‏ای محقق ساخته که روایی آن به صورت روایی صوری توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز با میزان آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 برای تمامی متغیرها تایید قرار گرفت، در میان نمونه‏ی آماری به تعداد 108 عدد توزیع و جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 داده های حاصل تجزیه وتحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که سه دیدگاه عمده در خصوص مصرف برنج تراریخته ایرانی در میان پاسخگویان مطالعه حاضر وجود دارد که عبارت اند از ضرورت استفاده، استفاده محتاطانه و عدم استفاده. همچنین نتایج نشان داد که اغلب پاسخگویان با برچسب‏گذاری محصولات تراریخته موافق هستند. ازنظر پاسخگویان مهم ترین خطر برنج تراریخته تولید انحصاری آن و مهم ترین مزایای این محصول، مقاومت بالا در برابر آفات و بازده بیشتر آن می‏باشد. نتایج پژوهش حاضر می تواند دستاوردهایی برای سیاست گذاران و تصمیم گیران مرتبط با حوزه کشاورزی و غذای کشور داشته باشد.
  کلیدواژگان: برنج تراریخته، گیاهان تراریخته، استان خوزستان، پژوهش تلفیقی
 • حشمت الله سعدی، خلیل میرزایی، رضا موحدی، مسعود سامیان* صفحات 13-25
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی می باشد. اطلاعات موردنیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 85/0 محاسبه گردید. جامعه نمونه تحقیق شامل 280 نفر از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی در چند مرحله انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که موانع اجرایی همچون، همکاری کامل وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای گسترش دوره های الکترونیکی، کمبود یا نبود تولید بومی امکانات، عناصر و اجزاء لازم برای آموزش الکترونیکی، ناکافی بودن اعضاء هیات علمی متخصص در زمینه فن آوری های آموزشی جدید، بیشترین تاثیر را در ایجاد موانع داشته درنتیجه، در برطرف نمودن این موانع اجرایی، موجب توسعه آموزش الکترونیکی خواهد شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شد که شش عامل، شامل موانع انگیزشی، موانع اعتباری و مالی، موانع زیرساختی، محدودیت فنی، محدودیت انسانی و موانع تجهیزاتی شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری الکترونیکی، موانع توسعه
 • یادگار مومن پور، حسن صدیقی *، شهلا چوبچیان صفحات 23-35
  با توجه به اثر آموزش های مناسب در تغییر آگاهی ها و نگرش افراد نسبت به حفظ محیط زیست، رفتارهای سازگار افراد با محیط زیست دور از انتظار نمی باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر سازه های آموزشی ترویجی و روانشناختی بر رفتار زیست محیطی گندم کاران شهرستان بوکان می باشد. برای دست یابی به این هدف، در این پژوهش از فن پیمایش که از روش های توصیفی می باشد، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 5473 نفر از گندم کاران شهرستان بوکان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 357 نفر نمونه گیری شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و صاحب نظران بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت؛ همچنین روایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی (CR) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تایید کرد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بالاتر از 70/0 محاسبه شد به این معنی که بخش های مختلف پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSSWin22 و LISRE 8.80 استفاده شد. نتایج نشان داد که خودشناسی و نگرش های زیست محیطی مولفه های اصلی سازه روانشناختی در زمینه رفتار زیست محیطی می باشد. همچنین سازه های آموزشی ترویجی و روانشناختی تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار زیست محیطی داشتند و در مجموع 41 درصد از کل واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، گندم کاران، عامل آموزشی، ترویجی، عامل روانشناختی
 • وحید ستود، جواد محمودی کرمجوان* صفحات 37-46
  به منظور تحلیل تشخیصی شاخص های موثر در تولید زنبورستان های آذربایجان شرقی در راستای تعریف رابطه خاص بین برخی از عوامل مهم موثر بر تولید و میزان تولید آتی کندو، آزمایش تحلیلی در قالب تهیه یک پیش نویس و تکمیل اطلاعات در مراحل پرورش زنبورعسل و مرحله تولید صورت گرفت. بدین ترتیب که زنبورستان ها به دو گروه پرتولید (بالاتر از میانگین تولید) و کم تولید (پایین تر از میانگین تولید) با استفاده از شاخص های خاص تقسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. با بررسی نتایج به دست آمده، نقش و میزان تاثیر برخی از عوامل موثر بر تفاوت تولید زنبورستانها به صورت یک رابطه خطی تعریف شدند. این فرمول پیش بینی مقدار تولید زنبورستان را در مرحله قبل از برداشت محصول، میسر می سازد بطوریکه با مقایسه شاخص حاصله برای یک زنبورستان بر اساس متغیرهای موردنظر و مقایسه آن با شاخص استاندارد به دست آمده، می توان میزان تولید را پیش بینی کرده و در صورت پایین بودن عملکرد، زنبوردار را به رفع ایرادات موجود ترغیب نمود.
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، تولید زنبورستان، تحلیل تشخیصی
 • شادعلی توحیدلو*، موسی اعظمی، محسن احدنژاد روشتی صفحات 47-58
  برنامه ریزی منطقه ای از موضوعات مهم در توسعه جوامع است. هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی با روش توصیفی تحلیلی است. منطقه موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است که اطلاعات و داده های موردنیاز از مطالعات کتابخانه مبتنی بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنین داده های میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چند معیاره TODIM استفاده شده است. سپس جهت منطقه بندی خروجی داده ها با استفاده از نرم افزار GIS، تحلیل و نمایش داده شد و درنهایت با استفاده از تحلیل SOWT مبتنی بر داده های مبتنی بر عملیات میدانی برای استخراج راهبردهای منطقه ای استفاده گردید. نتایج مطالعات تحقیق نشان داد، شهرستان های استان همدان ازنظر شاخص های کشاورزی در شرایط یکسانی قرار ندارد شهرستان های ملایر (1=T) توسعه یافته ترین شهرستان و شهرستان فامنین (0=T) توسعه نیافته ترین، شهرستان می باشد و نیز راهبرد کانونی منطقه توسعه نیافته کشاورزی شهرستان های استان همدان راهبرد تدافعی است، راهبرد منطقه درحال توسعه، راهبرد بازنگری می باشد و درنهایت راهبرد منطقه توسعه یافته راهبرد تهاجمی می باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد، منطقه بندی، توسعه کشاورزی، مدل TODIM، تحلیل SOWT
 • سید مجتبی حسینی، کوروش روستا*، اسدالله زمانی پور، مصطفی تیموری صفحات 59-70
  نخستین گام به منظور مقابله مناسب با خشکسالی و پیامدهای آن، شناخت و درک دقیق این پدیده و تاثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان بر اساس آن، راهبردها و راهکارهای اثربخشی را در این زمینه تدوین کرد و به کار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر باهدف بررسی ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی در استان خراسان جنوبی صورت پذیرفت؛ جامعه آماری این تحقیق، روستاییان خراسان جنوبی به عنوان سومین استان خشک کشور است. افراد مطلع، به روش گلوله برفی و داده ها به روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس الگوی کلایزی انجام گرفت. بر اساس این الگو مفاهیم مطرح شده توسط کشاورزان درزمینه پیامدهای خشکسالی در سه بخش مجزا، شامل پیامدهای اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی و پیامدهای اجتماعی- روان شناختی دسته بندی شده و ضمن تفسیر هر یک از بخش ها و مفاهیم تشکیل دهنده آن و ارائه توصیه ها و پیشنهاد های متناسب، نتایج تحقیق با آمار منتشرشده توسط ارگان ها و سازمان های دولتی نیز مقایسه گردید.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، خشکسالی، پیامدهای خشکسالی
|
 • M. Ghaninan * Pages 1-12
  The purpose of present study was to the investigation of agricultural experts’ perspectives towards the existence of Bt rice in the food and agricultural chain of the country. The dominant approach in this study is the mixed method. In the qualitative sector at the first data gathered through in-depth interviews with elites from both the executive and educational-research’ centers. The content analysis was used to analysis the data. The sample chose through using purposive sampling method and after achieving the forty-third interview with theoretical saturation the sampling completed. In order to the analysis of the qualitative data, the NVIVO software used. Then in the quantitative sector, a researcher-made questionnaire which its validity and reliability confirmed by a panel of experts and the alpha coefficient more than 0.7 distributed among 108 experts. Data analyzed using SPSS software (V20). Results showed that there are three main perspectives about using of Iranian Bt rice between the respondents include the necessity of using, precautionary using and not using. Also, the results showed that most of the respondents are agree to the label of Bt rice. The most important risk of Bt rice was its exclusive production and the most important benefit of Bt rice was its resistance to the pests and more yield. The results also revealed that there is no significant mean difference between the perception of academicians and practitioners. The result present study can have achievements policy –makers and decision makers related to agriculture and food sector of the country.
  Keywords: Bt Rice, GM Crops, Khuzestan Province, Mixed Research
 • Masoud Samian* Pages 13-25
  The main objective of this study was to investigate the barriers and guidelines in the development of e-learning in the College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, from the perspective of students (MA and PhD). Scope of this study is faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina. The required data for this study has been developed using a survey method and questionnaire technique. Cronbach’s alpha coefficient was used to determine the reliability in which the reliability of the questionnaire was obtained 0.85. Population samples of this research were the 280 students that were selected by multistage random sampling. The results showed that administrative barriers such the cooperation of science ministry information communication and technology to develop e-learning courses, shortage and lack of local production, the required facilities for e-leaning lack of knowledgeable faculty members in modern educational technologies were the main causes of barriers. Therefore, meeting such administrative barriers lead to e-learning development. Factor analysis was used for data analysis in which the following six factors were identified: motivation barriers, credit barriers, infrastructure barriers, technical limitations, human barriers and facility equipment barriers.
  Keywords: Teaching, E-Learning, Obstacles to Development
 • Hassan Sedighi * Pages 23-35
  In respect that by proper environmental training can change awareness and attitude of people toward environmental protection. Thus, we can expect that people show environmentally friendly behavior. The Purpose of this study was to evaluate the effect of educational –extension and psychological constructs on the environmental behavior of wheat growers in the Bukan County. To achieve this goal in this research, the survey method, which is from descriptive statistics, was used. The statistical population included 5473 wheat growers which 357 of them were sampled by using the Morgan table. Sampling was carried out through proportional stratified random sampling method. For the data collection, the questionnaire was used. Face validity of the questionnaire was confirmed by the experts in this field. Reliability of the was achieved by using the composite reliability (CR). The results of confirmatory factor analysis confirmed the “validity” and “reliability” and “the goodness of fit for the latent variables”. Also Cronbach's alpha coefficient was calculated which its amount for the different sections of the questionnaire was higher than 0/7 that shows the different parts of the questionnaire have appropriate reliability. In order to analyze the data for both descriptive and inferential statistics the SPSSWin22 and LISREL 8.80 were used. The results showed that self-identity and environmental attitudes are main components psychological construct in the field of environmental behavior. Also educational – extensional and psychological factors had a significant and positive impact on environmental behavior and totally 41 percent of dependent variable were explained.
 • Javad Mahmuodi Karamjavan* Pages 37-46
  In order to Discriminant analyses of efficient indexes on production of apiaries in East Azerbaijan to define the special relationship between some of the important factors affecting the production and the amount of future production of hive, analytical test done by providing and completing a questionnaire form in apiaries in both breeding and harvesting stages. As the two apiaries producing group i.e. high production group (higher than the average production) and low production group (under average production) using specific parameters were divided and tested. By examining the results and using the statistical analysis methods, the role and the impact of some of the factors affecting production were defined as a linear relationship. This formula makes it possible to predict the amount of apiary production before harvest, as by comparison of the resulting value for an apiary based on intended parameters with the obtained indicator, we can predicted its production and in the case of low performance, beekeeper urged to fix existing bugs.
  Keywords: Apiary Production, Discriminant Analyses, East Azerbaijan
 • Shadali Tohidloo * Pages 47-58
  Regional planning is one of the important issues in community development. The purpose of this article was to analyze agricultural regional development strategies using an analytical- descriptive method. The area of the study was Hamedan province with 9 townships that the necessary data and information were gathered using both a deep documentary review and an applied survey. TODIM software was applied to analyze the data. Also, in order to classify the collected data based on different region, GIS software used accordingly and at the end, using SWOT analytical some regional strategies for agricultural development of the study area were proposed. The main findings showed that there is obvious differentiation between 9 townships of the province based on agricultural indicators. In this case, based on the results obtained, Malayer Township (T=1) was identified the developed region and Famenin Township (T=0) as the poorest or undeveloped one. In this study, findings indicate that in undeveloped area, Defensive Approach as the Focal Approach or main approach in SWOT analysis. However, in developing area, the Revision Approach and in developed area Offensive Approach were recognized as suitable approach accordingly
  Keywords: Strategy, zoning, Agricultural development, TODIM, SOWT
 • Kuroush Roosta * Pages 59-70
  The first step to cope with the drought and its consequences is understanding of drought and its effects in various dimensions. Understanding of effective strategies and solutions can be used. Present work was conducted with the aim of studying Farmer's perception of drought consequences in South Khorasan Province. The statistical population of research was the south Khorasan villagers as third dry province in the country. Informed people were selected by snowball method and the data was collected through in depth interviews and direct observation. Data analysis was performed based on Colaizzi method. Based on this method, Farmer's questioned concepts about consequences of drought were classified in three distinct sections, including economic consequences, environmental consequences and socio- psychological consequences. Then each section and its mentioned concepts were interpreted and appropriate recommendations and suggestions were presented and finally the results of research were compared with figures published by governmental organizations and agencies as well.
  Keywords: Phenomenology, drought, Drought Consequences