فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 431 (هفته سوم تیر 1396)
 • پیاپی 431 (هفته سوم تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/21
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • عباسعلی اسکندریان، مجتبی عظیمی رسکتی صفحات 571-576
  مقدمه
  سلول های یوکاریوتی دارای اندامک های غشادار هستند. با توجه به شیوع بالای عفونت Toxoplasmosis و کمبود داروهای موثر به ویژه بر روی مرحله ی کیستی انگل، مطالعه ی حاضر با هدف افزودن Small interfering RNA (siRNA) در زمان تکثیر میکروارگانیسم به محیط جهت عبور siRNA از غشای تاکی زوئیت های Toxoplasma gondii انجام شد.
  روش ها
  Toxoplasma gondii در موش سوری تکثیر شد. طراحی siRNA با توالی مناسب به صورت In silico برای قسمتی از ژن Dihydrofolate reductase (DHFR) صورت گرفت. جهت بررسی میزان انتقال siRNA نشان دار به داخل انگل، از روش فلوسیتومتری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم گردید.
  یافته ها
  میزان انتقال siRNA نشان دار به داخل انگل با استفاده از روش Addition before barrier arise style (ABBAS) معادل 73 درصد بود. میانگین زمان مرگ موش های تیمار شده با siRNA، به طور تقریبی 2 روز بعد از زمان مرگ موش های گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  Toxoplasma gondii دارای غشای دو لایه ای کمپلکس غشای داخلی می باشد. احتمال می رود موفقیت این روش در عبور هر چه بیشتر siRNA به داخل سیتوپلاسم تاکی زوئیت ها، به این علت است که مولکول siRNA قبل از تشکیل کامل غشا و یا هنگامی که غشا منافذ بزرگ تری دارد، وارد سلول می شود.
  کلیدواژگان: Small interfering RNA، یوکاریوت، Toxoplasma gondii
 • فرناز حشمت، حسینعلی یوسفی، سپیده طلوعی، نادر پسته چیان صفحات 577-582
  مقدمه
  آلودگی خاک با انگل ها به منزله ی یک خطر جدی و مهم برای ایجاد عفونت های انگلی در انسان و حیوانات می باشد. به دلیل اهمیت خاک به عنوان یک منبع مهم در انتقال انگل ها به انسان و حیوانات، این مطالعه جهت تعیین شیوع اشکال مختلف انگل ها مانند اووسیت و تخم انجام گرفت.
  روش ها
  150 نمونه ی خاک از 150نقطه از اماکن عمومی شهر اصفهان جمع آوری گردید. جداسازی انگل از خاک، با استفاده از محلول اشباع نیترات سدیم انجام گرفت. سپس، نمونه ها زیر میکروسکوپ بررسی شدند و ایزوله های مثبت، جهت انجام اسپورولاسیون و تشخیص بهتر اووسیت ها، در دی کرومات پتاسیم 3 درصد ریخته شدند. تمامی ایزوله ها برای بررسی تکمیلی با رنگ آمیزی های اختصاصی Acid-fast رنگ آمیزی و بررسی شدند.
  یافته ها
  از تعداد 150 ایزوله، تعداد 84 نمونه، مثبت و سایر نمونه ها فاقد هر گونه آلودگی بودند. تعداد 33 ایزوله به طور هم زمان واجد چند آلودگی بودند. از مجموع ایزوله ها 2 نمونه دارای اووسیت Toxoplasma gondii، 12 نمونه دارای اووسیت Isospora، 6 نمونه آلوده به اووسیت Eimeria، 10 نمونه دارای اووسیت Cryptosporidium، 13 نمونه دارای تخم Toxocara canis، 6 نمونه دارای تخم Toxocara cati، 4 نمونه دارای تخم Toxascaris leonina و 65 نمونه نیز دارای لارو نماتودهای خاک زی بودند.
  نتیجه گیری
  خاک به عنوان یک منبع بالقوه مهم در انتقال آلودگی های انگلی محسوب می گردد. بهداشت و جلوگیری از آلودگی محیط خاک مهم است. بر اساس یافته های مطالعه ی حاضر، درصد انگل های موجود در خاک شهر اصفهان کاهش قابل توجهی یافته است.
  کلیدواژگان: شیوع، کوکسیدی، تخم، کرم ها، خاک، ایران
 • غلامرضا معصومی، مجتبی منصوری، رزا آزاد صفحات 583-590
  مقدمه
  به دنبال عمل جراحی بای پس گرافت عروق کرونری (Coronary artery bypass grafting یا CABG)، سطح هورمون تری یدوتیرونین (Triiodothyronine یا 3T) کاهش می یابد و این وضعیت می تواند بر عملکرد سیستم قلبی- عروقی بیماران تاثیر بگذارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تجویز لووتیروکسین خوراکی بر نیاز به اینوتروپ و خونریزی در بیماران تحت عمل جراحی CABG انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 70 بیمار کاندید عمل جراحی CABG به صورت تصادفی در دو گروه 35 نفره ی دریافت کننده ی لووتیروکسین خوراکی (20 میکروگرم در هر نوبت به این صورت که دوز اول شب قبل از عمل جراحی و سپس دو ساعت بعد از ورود به بخش مراقبت های ویژه و در نهایت هر 12 ساعت تا 24 ساعت، در کل 4 دوز) و دارونما قرار گرفتند. میزان هموگلوبین، نیاز به اینوتروپ، رخداد خونریزی و حجم آن و مصرف فرآورده های خونی در دو گروه تعیین گردید و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در سطح هموگلوبین خون، رخداد خونریزی، مصرف فرآورده های خونی و نیاز به اینوتروپ بین دو گروه مشاهده نشد، اما حجم خونریزی در بخش مراقبت های ویژه در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (005/0 = P).
  نتیجه گیری
  تجویز لووتیروکسین خوراکی، باعث کاهش حجم خونریزی در بخش مراقبت های ویژه در بیماران تحت عمل جراحی CABG می شود، اما تاثیر چشمگیری بر مصرف داروی اینوتروپ ندارد.
  کلیدواژگان: بای پس قلبی، ریوی، تیروکسین (4T)، خونریزی
 • علیرضا دهقانی، حسن رزمجو، حشمت الله قنبری، فرهاد فاضل، فرزان کیان ارثی، علی صالحی، محمدرضا اخلاقی، یاسمن محسنی صفحات 591-597
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی های اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان بود.
  روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی گذشته نگر بود که بر روی بیمارانی که در مرکز پزشکی فیض دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های 94-1390 تحت ویترکتومی عمیق قرار گرفته بودند، انجام شد. پرونده ی این بیماران، بررسی و اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به جراحی ویترکتومی بیماران از آن استخراج شد و تحت آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، پرونده ی 2437 بیمار تحت ویترکتومی در سال های 94-1390 تحت بررسی قرار گرفت که میانگین سنی 40/17 ± 25/54 داشتند و 4/56 درصد آن ها مرد بودند. همچنین، 2/35 و 2/37 درصد بیماران به ترتیب دید در حد Hand motion و Finger count داشتند. عمل جراحی ویترکتومی در 2/49 درصد بیماران در چشم راست انجام شده بود. شایع ترین علت عمل جراحی ویترکتومی در بیماران، رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی (3/35 درصد) و پس از آن دکولمان شبکیه (3/29 درصد) بود. 5/7 درصد از بیماران سابقه ی ویترکتومی قبلی داشتند.
  نتیجه گیری
  ویترکتومی از اعمال جراحی شایع در بیمارستان های چشم پزشکی است که بیشتر بر روی مردان، در رده ی سنی 70-50 سال و اغلب به دنبال رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی و دکولمان شبکیه انجام می شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، ویترکتومی، اصفهان
 • بهنام صانعی، محسن محمودیه، محمدحسین نصراصفهانی صفحات 598-608
  مقدمه
  سرطان کولون در مقایسه با سایر بدخیمی ها، شیوع بالایی دارد و از طرفی، این بیماری دارای علایم بسیار شدید و پیش آگهی ضعیفی است. از این رو، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان کولون در طی 10 سال بود.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر، بر روی 100 بیمار انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به هر یک از بیماران، از پرونده های بیمارستانی آن ها استفاده شد. در صورت وجود نقص در پرونده و یا عدم اطلاع از وضعیت فعلی بیمار، از طریق آدرس و یا شماره ی تلفن با بیماران تماس گرفته شد و نواقص موجود در پرونده برطرف گردید. جهت تعیین میزان بقا، از روش Kaplan-Meier و برای مقایسه ی میزان بقا، از روش Log rank استفاده شد.
  یافته ها
  از میان شرکت کنندگان، 64 نفر (64 درصد) مرد و 36 نفر (36 درصد) زن بودند. همچنین، بقای یک ساله برابر 89 درصد و بقای 5 ساله برابر 47 درصد بود. تعداد 54 درصد از مراجعین در قید حیات بودند و میانگین و میانه ی زمان بقای بیماران به ترتیب 78/57 و 00/62 ماه (81/4 و 17/5 سال) بود. همچنین، مشخص شد که دریافت شیمی درمانی بعد از عمل و عود موضعی، بر روی بقای بیماران تاثیر معنی داری دارد (050/0 > P). در عود موضعی، تنها 22 درصد از مراجعین دچار عود شده بودند و جنسیت، مرحله ی (Stage) بیماری، متاستاز کبدی، وضعیت فعلی بیمار و درگیری گره ی لنفاوی بر روی زمان عود بیماری افراد مبتلا به سرطان کولون موثر بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  مرحله ی بیماری، شیمی درمانی بعد از عمل، عود موضعی و درگیری گره ی لنفاوی در میزان بقای بیماران موثر است و سبب تغییر میزان بقای بیماران می شود. از این رو، با تشخیص زود هنگام بیماران و ترکیب چندین روش درمانی، می توان میزان بقای بیماران را افزایش داد.
  کلیدواژگان: بقا، عود، سرطان کولون
|
 • Abbas Ali Eskandarian, Mogtaba Azimi-Resketi Pages 571-576
  Background
  Eukaryotic cells have membrane organelles. Due to the high prevalence of toxoplasmosis and lack of effective drugs especially on dormant cystic stages, we aimed adding small interfering RNA (siRNA) in culture medium on the proliferation period of microorganism in order to transmit siRNA into the tachyzoite of Toxoplasma gondii (T. gondii) named addition before barrier arise style (ABBAS).
  Methods
  T. gondii was proliferated in mouse. Based on dihydrofolate reductase gene sequence, was designed siRNA using in-silico method. The flow cytometry method was used to estimate the transmission rate of tagged siRNA into the parasite. Statistical analysis was accomplished using SPSSsoftware.
  Findings: The transmission rate of tagged siRNA into the parasite was 73% using ABBAS. The mean death time of siRNA-treated mice was approximately 2 days later than control group.
  Conclusion
  T. gondii possess an inner membrane complex (IMC). Probably success of this method in passing more siRNA into the cytoplasm of tachyzoites is due to the fact that siRNA molecule enters the cell prior to absolute formation of the membrane or when the membrane possesses larger pores.
  Keywords: Small interfering RNA, Eukaryote, Toxoplasma gondii
 • Farnaz Heshmat, Hossein Ali Yousefi, Sepideh Tolouei, Nader Pestehchian Pages 577-582
  Background
  Soil contamination with parasites is a serious risk for parasitic infections in humans and animals. Because of the importance of soil, as an important source for transmission of parasites to humans and animals, this study was carried out to determine the prevalence of various forms of parasite oocytes and helminthes ova.
  Methods
  A total of 150 soil samples were collected from 150 sites in public places of Isfahan City, Iran, in 2016. Isolation of parasites from the soil was performed by saturated solution of sodium nitrate. Then, the samples were observed under microscope and positive isolates to sporulation and better recognize, were poured in 3% potassium dichromate. All the isolates were studied for further investigations with acid-fast specific staining.
  Findings: from 150 samples, 84 were positive and the rest were free of any contamination. 33 samples had multiple simultaneous contaminations. 2 samples were positive for Toxoplasma gondii oocytes, 12 samples for Isospora sp. oocytes, 6 samples for Eimeria sp. oocytes, 10 samples for Cryptosporidium sp. oocytes, 13 samples for Toxocara canis oocytes, 6 samples for Toxocara cati oocytes, 4 samples for Toxascaris leonina oocytes, and 65 samples for larvae of soil nematodes.
  Conclusion
  Soil is considered as an important potential source in transmission of parasitic infections. Environmental hygiene is required for prevention of soil pollution and control of soil-borne parasitic infections especially. According to our study, the prevalence of parasites in the soil is decreased.
  Keywords: Prevalence, Coccidia, Helminth, Ova, Soil, Iran
 • Gholamreza Masoumi, Mojtaba Mansouri, Rosa Azad Pages 583-590
  Background
  Following coronary artery bypass graft (CABG), T3 level reduces and this situation can affect the function of cardiovascular system. This study aimed to evaluate the effect of oral levothyroxine on need for inotropic agents and bleeding in patients undergoing cardiopulmonary bypass.
  Methods
  In this randomized clinical trial study, 70 patients undergoing CABG randomly divided into two groups. The case group received oral levothyroxine (20 mg: the first dose at the night before surgery and the followings two hours after intensive care unit (ICU) admission and then every 12 hours for 24 hours, a total of 4 doses) and the control group received placebo with the same dose. Hemoglobin levels, requirement to inotropic agents, occurrence of bleeding, and volume of hemorrhage and blood products consumption were determined and compared between the two groups.
  Findings: No significant differences were detected between the groups in the need for inotropic agents, blood hemoglobin, bleeding, and blood products consumption. But, blood loss volume in the intensive care unit was significantly less in the case group compared to the placebo group (P = 0.005).
  Conclusion
  Our study showed that administration of oral levothyroxine is associated with lower volume of blood loss in intensive care unit; but caused no significant decrease in the need for inotropic support.
  Keywords: Cardiopulmonary bypass, Thyroxin, Hemorrhage
 • Alireza Dehghani, Hasan Razmju, Heshmatollah Ghanbari, Farhad Fazel, Farzan Kianersi, Ali Salehi, Mohamadreza Akhlaghi, Yasaman Mohseni Pages 591-597
  Background
  The aim of this study was to evaluate the epidemiological characteristics of deep vitrectomy surgery at the Feiz Ophthalmology center in Isfahan, Iran.
  Methods
  This was a retrospective descriptive study on patients underwent deep vitrectomy in Feiz Medical Center during 2011 to 2015. Reviewing patient's medical records and information including demographic data was done and the data were analyzed.
  Findings: In this study, 2437 patients undergoing deep vitrectomy were reviewed, with a mean age of 54.25 ± 17.40 years, of them, 56.4% were men. 35.2% and 37.2% of patients had visual acuity of hand motion and counting fingers, respectively. Vitrectomy was performed in right eye in 49.2% of the patients. The most common cause of vitrectomy was proliferative diabetic retinopathy (35.3%), followed by retinal detachment (29.3%). 7.5% of patients had a history of previous vitrectomy.
  Conclusion
  Deep vitrectomy surgery is common in ophthalmology centers and is more common in men, and in the age category of 50-70 years. Generally, proliferative diabetic retinopathy and retinal detachment were the most common causes of deep vitrectomy in this study.
  Keywords: Epidemiology, Vitrectomy, Iran
 • Behnam Sanei, Mohsen Mahmoudieh, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani Pages 598-608
  Background
  The incidence of colon cancers is more than any other types of malignancies; however, they have severe symptoms and poor prognosis. The aim of this study was to determine the survival and recurrence rate among patients with colon cancers reffered to Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during 2001-2010.
  Methods
  This study was performed on 100 patients. Hospital records were used to gather information about each patient and in cases with missing information about their current status, patient's address or phone number were used to resolve the shortcomings. Kaplan-Meier method was used to determine the survival rate and log rank test to compare survival rates.
  Findings: 36 patients (36%) were women and 64 (64%) were men. One-year and 5-year survival was 89% and 47%, respectvely. Moreover, 54% of patients were alive and mean and median survival time was 57.78 and 62.00 months (4.81 and 5.17 years), respectvely. It was also found that only receiving chemotherapy after surgery and local recurrence had significant impact on survival (P
  Conclusion
  This study showed that disease stage, chemotherapy after surgery, local recurrence, and lymph node involvement are effective on patient's survival. Therefore, early diagnosis and combined treatment could increase survival rate in patients with colon cancers.
  Keywords: Survival, Recurrence, Colon cancer