فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:23 Issue:1, 2017
 • Volume:23 Issue:1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/05/02
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اصغر معصومی، ولی الله مظفریان، ایوب مرادی، علی باقری صفحات 1-5
  سه گونه جدید Astragalus (Caprin) chamanbidensis Maassoumi & Mozaff.، A. (Craccina) kelishomensis Maassoumi، Mozaff. & Moradi and A. (Hymenostegis) rijabensis Maassoumi، Mozaff. & Bagheri از نقاط مختلف ایران به همراه تصاویر شرح داده می شود و با گونه های نزدیک آنها مقایسه می شود.
  کلیدواژگان: Astragalus، sect. Caprini، Sect. Craccina، sect. Hymenostegis، Iran
 • سمیه یوسفی، حسین معروفی، حجت الله سعیدی صفحات 6-9
  گونه Trifolium longidentatum به عنوان یک گزارش جدید از استان کردستان در غرب ایران معرفی می شود. این گونه متعلق به بخشه Trifolium زیر بخشه Ochroleuca است و از نظر تاکسونومی با داشتن دندانه های کاسه بلند، گوشوارک های مستطیلی- نیزه ای که چهار پنجم طول آن به دمبرگ متصل شده، گل های صورتی کم رنگ و غلاف منقار مانند خمیده از سایر گونه ها قابل تشخیص می باشد و در محدوده فلور ایرانیکا گونه ای نزدیک به آن وجود ندارد. ویژگی های ریخت شناسی، زیستگاه و پراکنش جغرافیایی این گونه در ایران و همچنین یک کلید شناسایی برای این گونه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: Trifolium longidentatum، Sect. Trifolium، Subsect. Ochroleuca، new record، flora of Iran
 • کیوان صفی خانی، زیبا جم زاد، حجت الله سعیدی صفحات 10-24
  در مرور تاکسونومیکی جنس Scutellaria در ایران، نمونه های شناسایی شده تحت نام Scutellaria multicaulis Boiss. در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI) و همچنین نمونه های مربوط به جمع آوری های جدید مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تعیین توالی DNA با استفاده از مارکرهای مولکولی هسته ای ITS و کلروپلاستی trnL-F نمونه برداری شدند.
  تنوع ریخت شناسی مانند رنگ گل ها و شکل برگ ها و نوع کرک ها در نمونه های مورد بررسی مشاهده گردید. بر اساس رنگ گل ها نمونه ها به دوگروه مختلف تقسیم شدند. تعیین توالی DNA نمایندگانی از هر گروه انجام شد و نتایج به دست آمده تفاوت هایی را در بین گرو ه های تعیین شده نشان داد. بر اساس نتایج حاصل سه آرایه جدید شناسایی و شرح داده شدند.
  کلیدواژگان: Scutellaria، molecular phylogeny، nucleotide sequences، New species، Iran
 • ملیحه نجاتی عدالتیان، محمدرضا جوهرچی، فرشید معماریانی صفحات 25-27
  گونه Silene breviauriculata که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تاکنون فقط از افغانستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود. تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: Caryophyllaceae، Silene، new record، Khorassan، Iran
 • کوروش کاوسی، طاهر نژاد ستاری، یونس عصری، رمضانعلی خاوری نژاد، حمید اجتهادی صفحات 28-30
  Barbarea integrifolia DC. از تیره شب بو در سال های 1842 و 1843 توسط پروفسور تئودور کچی از قله دنا و دامنه جنوبی مورن یخچالی خرسان بزرگ در جنوب شرق علم کوه مازندران جمع آوری و نام گذاری شد. این گونه که در هرباریم انستیتو گیاه شناسی کومارو با شماره های 505 و 610 ثبت شده در فلور ایرانیکا نام برده نشده است و اکنون بعد از 174 سال دوباره از ایران جمع آوری گردیده است. مشخصات گونه، پراکندگی جهانی و کلید شناسایی جنس Barbarea برای گونه های تاکنون شناخته شده در ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: Barbarea، Brassicaceae، Dena، Alam kuh، Iran
 • علی عمارلو، بهرام ملکی زنجانی صفحات 31-36
  حفاظت از پوشش گیاهی یکی از نیازهای اساسی در موفقیت برنامه های حفاظت از محیط زیست می باشد. استمرار رویش و توسعه گیاهان بیابانی معطوف به مکانیسمهای سهل پراکنش، جوانه زنی و استقرار در خاک در زمان و مکان مناسب است. گیاه چوغان (اصطلاح محلی که در نواحی خشک روستایی استان زنجان بدان نامیده میشود) با نام علمی Salsola kali subsp. tragus یکی از گیاهان یکساله بیابانی شهرستان طارم – آب بر بوده و در زمان قدیم برای شستشوی البسه مورد استفاده قرار می گرفته است. در این تحقیق ساختار بذر، پلی مورفیسم، جوانه زنی و روند رشد و نمو این گیاه تحت شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. سه تیپ رنگ بذر شامل: تیره، زرد و زرد روشن در این گیاه مشاهده گردید. تعدادی از بذور زرد دارای حفاظ شفاف رویی بوده که باعث جذب تدریجی رطوبت در این تیپ و بالتبع موجب جوانه زنی کند می شود. تمام مراحل رشدی در این گیاه از جوانه زنی تا گیاه کامل مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مکانیسمهای سازگاری این گیاه با شرایط بیابانی که بخشی از آن مدیون ساختار حلزونی فنر پیج فشرده جنین می باشد و جوانه زنی سریع در بازه زمانی 20 دقیقه تا یکساعت را تضمین می کند، تشریح گردیده است. شناخت کامل از مکانیسمهای سازش با شرایط بیابانی در این گیاهان خشکی پسند می تواند در ایجاد زیرساختهای اکوفیزیولوژیکی در اجرای برنامه های بیابانزدایی کشور و جهان بسیار مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Halophytes، S. kali subsp. tragus، Polymorphism، seed germination
 • پریسا پناهی، زیبا جم زاد، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد صفحات 37-47
  راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) مهمترین گونه درختی جنگل های هیرکانی ایران است. جنگل نشینان این منطقه به طور سنتی با توجه به شکل ظاهری درختان راش، دو نوع راش به نام های راش سفید و راش سیاه را تفکیک می کنند. در پژوهش پیش رو سعی شد ویژگی های ریزریخت شناسی برگ و دانه گرده راش سفید و راش سیاه در جنگل های هیرکانی ارزیابی شود. نتایج نشان داد که ازنظر ویژگی های ریزریخت شناسی تفاوت معنی داری بین دو فرم راش وجود ندارد.
  کلیدواژگان: Fagus orientalis، Hyrcanian forests، leaf، Micro، morphology، pollen
 • علی عمارلو، ولی الله مظفریان صفحات 48-55
  اطلاعات موجود حاکی از منوکارپیک بودن گیاه دارویی- مرتعی باریجه می باشد. اما در جریان مطالعات مستمر و بررسیهای میدانی و مرتعی این گیاه در رویشگاه های طبیعی آن در استان زنجان، موارد نادری از صفت پلی کارپی در برخی از توده های مورد مطالعه مشاهده گردید. نمونه های یاد شده همراه با پایه های منوکارپیک، به شرایط گلدانی منتقل و به مدت پنج سال مورد بررسیهای جامع علمی قرار گرفت. نتایج و مشاهدات، بیانگر بروز صفت منحصربفرد پلی کارپی در این گونه بوده و پایه یاد شده (ژنوتیپ پلی کارپ) در بررسیهای گلخانه ای و بویژه در مطالعات کشت بافت پایداری ژنوتیپی خود را در استمرار مریستم زایی نشان داد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده ، معرفی این ژنوتیپ برای اولین بار صورت میگیرد. این یافته علمی می تواند در تسهیل تکثیر این گیاه که در حالت طبیعی با محدودیتهای بیولوژیکی خاصی مواجهه می باشد و همچنین افزایش سن بهره برداری اقتصادی از پایه های پلی کارپیک باریجه، بسیار حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: Polycarpic genotype، Galbanum، Ferula gummosa، propagation، conservation
 • سارا صادقیان، سیدمحسن حسام زاده حجازی، احمد حاتمی، عفت جعفری صفحات 56-59
  گیاه ارغوان (Cercis) متعلق به خانواده Caesalpinaceae است. دو گونه از این جنس به نام های C. siliquastrum، C. griffithii در ایران حضور دارند. در این پژوهش 4 جمعیت از گونه های C. siliquastrum (1 جمعیت) و C. griffithii (3 جمعیت) مورد مطالعه سیتوژنتیکی قرار گرفت و پارامتر های کروموزومی در هر جمعیت بررسی شد. کلیه جمعیت ها با عدد پایه کروموزومی 7n= دیپلوئید و دارای فرمول کاریوتایپی 14x=2n =2 بودند.
  کلیدواژگان: Cercis، Caesalpinaceae، Chromosome numbers، karyology، Iran
 • فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی صفحات 60-71
  به منظور بررسی سیانوپروکاریوت های خاکزی استان یزد، تاکسون های موجود در خاک هفت ایستگاه از شهرستان های تفت، میبد و اردکان مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیک صورت گرفت. در این تحقیق، در مجموع 18 گونه متعلق به 9 جنس Oscillatoria،Kamptonema ، Phormidium، Lyngbya، Oxynema، Microcoleus، Jaaginema، Pseudanabaena و Leptolyngbya از خانواده های Microcoleaceae، Oscillatoriaceae، Pseudanabaenaceae و Leptolyngbyaceae شناسایی شدند. ارزیابی نحوه پراکنش گونه های شناسایی شده در ایستگاه های مطالعاتی و ارائه تصاویر کامرا لوسیدای گونه ها از دیگر نکات این مطالعه است. لازم به ذکر است، از میان گونه های شناسایی شده، 3 گونه Phormidium arvense Gardner، Phormidium chlorinum (Kützing ex Gomont) Umezaki و Microcoleus steenstrupii Petersen برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: Cyanoprokaryotes، non، heterocystous filamentous، microflora، Yazd، Iran
 • الیور مصطفی او صفحات 72-75
  سه گزارش از قارچ های راسته Pezizales شامل یک گونه از جنس Scutellinia و دو گونه از جنس Helvella برای اولین بار از کشور ازبکستان گزارش می شوند. گونه Scutellinia scutelatus ، Helvella acetabulum و H. quelletii در حاشیه نوار تاو، شمال غرب سلسله جبال پامیرآلای جمع آوری شدند. مشخصات موفولوژیکی این قارچ ها و تصاویر آنها ارایه می گردد.
  کلیدواژگان: Pezizales، macrofungi، new records، Scutellinia، Helvella، Uzbekistan، Nuratau ridge
|
 • Ali Asghar Maassoumi, Valiollah Mozaffarian, Aiuob Moradi, Ali Bagheri Pages 1-5
  Three new species of Astragalus, including A. (Caprini) chamanbidensis, A. (Craccina) kelishomensis and A. (Hymenostegis) rijabensis are described from different parts of Iran. Line drawings and affinities of these species with their related species are given.
  Keywords: Astragalus, sect. Caprini, Sect. Craccina, sect. Hymenostegis, Iran
 • Somayeh Yousefi, Hosein Maroofi, Hojjatollah Saeidi Pages 6-9
  Trifolium longidentatum Nabelek is reported as a new record from the Kurdistan province, West of Iran. It belongs to the section Trifolium, subsect. Ochroleuca. This species, is characterized by long calyx teeth, oblong-lanceolate stipules that adnate to petiole in four-fifths of their lengths, pale pink flowers and bent beak pods. It is taxonomically an isolated species and there is no very close species to it in the Flora Iranica area. Morphological characteristics, habitats and geographical distribution of T. longidentatum are presented. An identification key to the Iranian members of Trifolium sect. Trifolium subsect. Ochroleuca is also provided.
  Keywords: Trifolium longidentatum, Sect. Trifolium, Subsect. Ochroleuca, new record, flora of Iran
 • Keivan Safikhani, Ziba Jamzad, Hojjatollah Saeidi Pages 10-24
  In a taxonomic revision of the genus Scutellaria in Iran, the specimens identified as Sc. multicaulis Boiss. in the herbarium of Research Institute of Forests & Rangelands (TARI) as well as specimens belonging to the newly collected materials were examined and sampled for DNA sequencing by using nrDNA ITS and cpDNA trnL-F as molecular markers. Morphological variations such as flowers color, leaf shape and indumentum were diagnostic characters in the studied specimens. Accordingly, specimens could be divided into two different morphological groups. Sampling of representatives of each morphological group was carried out for DNA sequencing. The results showed differences in sequences of determined groups. Based on the results of this study, three new taxa are recognized and described.
  Keywords: Scutellaria, molecular phylogeny, nucleotide sequences, New species, Iran
 • Malihe Nejati Edalatiyan, Mohammad Reza Joharchi, Farshid Memariani Pages 25-27
  Silene breviauriculata Ghazanfar from sect. Auriculatae that already was reported from Afghanistan in Flora Iranica, is recorded from Iran for the first time. The distribution map of the new record is presented.
  Keywords: Caryophyllaceae, Silene, new record, Khorassan, Iran
 • Kourosh Kavous, Taher Nejhadsattari, Yunes Asri, Ramezanali Khavarinejhad, Hamid Ejtehadi Pages 28-30
  Barbarea integrifolia (Brassicaceae) was collected during Khersan glacier studies around seasonal spring in south Alam-Kuh Mountain. Taxonomic remarks with distribution notes for the species and identification key for the Iranian Barbarea species are provided.
  Keywords: Barbarea, Brassicaceae, Dena, Alam kuh, Iran
 • Ali Ammarellou, Bahram Maleki Zanjani Pages 31-36
  Protection of desert soil vegetation is one of the key requirements for environmental protection programs. Survival of desert plants is related to dispersal characters and germination mechanisms that ensure germination and successful establishment of seedlings in suitable time and place. Salsola kali subsp. tragus is annual halophyte found in some dry land and rangeland of Tarom-Abbar (Province of Zanjan). In this area it names as Chogan and in ancient times, was used as laundry soap. In this research, seed structure, polymorphism, germination and growing of S. kali subsp.tragus were studied under greenhouse conditions. Three types of seeds were observed: a, dark; b, light yellow and c, yellow color. All seeds had a spiral-shaped embryo. Spiral-shaped embryo gives quick ability for fast germination in good condition. Some of the yellow seeds had a transparent shield which causes gradual penetration of water into the seed. These features cause the seeds that germinate later than the others. Comparison of germination between scarified and not scarified seeds showed that non scarified seeds had more than 2 mounts dormancy. The stages of germination process and morphological characters of plant in different growing life cycle are presented. The special characters of this plant, such as the fast opening of compressed spiral shape embryo, which we report in this research, is a creative natural mechanism for rapid germination and immediately establishes on unreliable conditions. Study of halophytes life cycle, discovery of germination mechanisms and biological structures involved in stress conditions will be very important and necessary for improving of desertification programs, soil improvement, soil erosion control and forage production.
  Keywords: Halophytes, S. kali subsp. tragus, Polymorphism, seed germination
 • Parisa Panahi, Ziba Jamzad, Mehdi Pourhashemi, Maryam Hasaninejad Pages 37-47
  Fagus orientalis Lipsky is the most important tree species of the Hyrcanian Forests of Iran.For long time, forest residents throughout Hyrcanian Forests have traditionally recognized F. orientalis, considering the appearance (outlook) of trees, into two forms: black beech, and white beech. In this research, we tried to evaluate micro-morphological characteristics of leaf and pollen grains of black and white beeches in the Hyrcanian Forests. Our research showed that there are no significant differences in micro-morphological characters between white and black beeches.
  Keywords: Fagus orientalis, Hyrcanian forests, leaf, Micro-morphology, pollen
 • Ali Ammarellou, Valiollah Mozaffarian Pages 48-55
  Ferula gummosa Boiss. (galbanum) is recognized as a monocarpic species according to the available data. Following off a research on Iranian galbanum accessions diversity, we found some genotypes that are not monocarpic. The clung parts of the older roots behind the fresh roots, represented the existence of two or three generations of growth in wild populations of galbanum. These polycarpic genotypes were transferred to pots and established in greenhouse conditions. The domesticated plants showed unlimited regeneration power. About 10 to 15 lateral meristematic buds were produced on the roots of this genotype. The vegetative meristematic buds were planted on different rooting media as fine sand and soil. Also these buds were cultured on MS medium for micro propagation. Here we report the existence of polycarpy in some genotypes of galbanum for the first time. This is very important finding which can help to propagate this species with seed production limitation and consequently in conservation of species in nature.
  Keywords: Polycarpic genotype, Galbanum, Ferula gummosa, propagation, conservation
 • Sara Sadeghian, Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi, Ahmad Hatami, Efat Jafari Pages 56-59
  Cercis L. belongs to Caesalpinaceae family. Two species of the genus grow in Iran. Four populations of two Cercis species namely C. siliquastrum (one population) and C. griffithii (three populations) were selected based on their morphological characteristics to investigate their karyotypes. The results confirm no differences among the different species for the number of chromosomal stocks (x=7). All species were diploid with 2n=2x=14.
  Keywords: Cercis, Caesalpinaceae, Chromosome numbers, karyology, Iran
 • Fariba Hokmolahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hosein Hakimi Meibodi Pages 60-71
  To investigate the non-heterocystous filamentous cyanoprokaryotes in terrestrial habitats of Yazd province, seven stations in Taft, Meybod and Ardakan counties were selected. In the present paper an attempt was made to identify cyanoprokaryotes using morphological characteristics. In this study 4 families including Microcoleaceae, Oscillatoriaceae, Pseudanabaenaceae and Leptolyngbyaceae, 18 species belonging to 9 genera including, Oscillatoria, Kamptonema, Phormidium, Lyngbya, Oxynema, Microcoleus, Jaaginema, Pseudanabaena and Leptolyngbya were identified. Ecological distribution and camera lucida drawing of species are presented. It should be notedthat Phormidium arvense Gardne, Phormidium chlorinum (Kützing ex Gomont) Umezak and Microcoleus steenstrupii Petersen are the 3 new records from Iran.
  Keywords: Cyanoprokaryotes, non-heterocystous filamentous, microflora, Yazd, Iran
 • Elyor Mustafaev* Pages 72-75
  Three new records of Pezizales including one genus Scutellinia and two species of Helvella are reported for the first time from Uzbekistan. Scutellinia scutellata (L.) Lambotte, Helvella acetabulum (L.) Quél. And Helvella quelletii Bres. were found from the Nuratau ridge, North-Western Pamir-Alay. Detailed descriptions and illustrations are provided.
  Keywords: Pezizales, macrofungi, new records, Scutellinia, Helvella, Uzbekistan, Nuratau ridge