فهرست مطالب

معرفت فلسفی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، بهار 1396)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، بهار 1396)
 • 228 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن معلمی صفحه 7
  مدعای فیلسوفان در بحث وجود ذهنی دو چیز است: 1. نفی اضافه بودن علم به خارج؛ 2. مطابقت ماهوی در باب ماهیات. آنان ادله ای بر این مدعیات اقامه کرده اند که توان اثبات مدعای اول را دارند؛ هرچند این مدعا بدیهی است و نیازی به برهان ندارد؛ زیرا وجود مفاهیم ذهنی یک امر وجدانی است. با این حال این براهین توان اثبات مدعای دوم را ندارند، مگر با تکمیل و اضافه کردن مقدمات دیگر و یا ارجاع بحث مطابقت علم به باب ابتنای نظریات بر بدیهیات که جای اصلی بحث مطابقت است. آنچه در بحث وجود ذهنی، بدیهی و حق است دو چیز است:1. مفاهیمی در ذهن وجود دارند که حاکی از خارج اند؛ 2. این مفاهیم با محکی بالذات خود مطابق اند. نهایتا اینکه ادله یادشده نمی توانند ثابت کنند که ماهیات خارجی عینا به ذهن می آیند یا مفاهیم مطابق با آنها به ذهن می آید.
  کلیدواژگان: ادله وجود ذهنی، وجود ذهنی، مطابقت ذهن و عین، اضافه نبودن علم
 • عباس نیکزاد صفحه 29
  در دو مقاله «حکم ناپذیری وجود» (1389)، و «موانع حکم پذیری حقیقت هستی» (1393) نویسنده محترم، در پی اثبات این نکته است که حقیقت هستی، حکم ناپذیر است؛ یعنی محال است که بر حقیقت هستی، احکام و اوصافی بار شود.
  در مقاله اول براهین بدین قرارند: 1. نه موجود و نه معدوم بودن وصف، 2. نه وجود ناب و نه نقیض وجود ناب بودن وصف، 3. نه حقیقت وجود مطلق و نه مصداق آن بودن وصف، 4. متفاوت بودن تعاریف اوصاف با تعریف وجود مطلق. همچنین در مقاله دوم، موانع چهارگانه 1. کثرت ناپذیری وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستی، 3. امتناع عروض واجب بالذات و ممتنع بالذات بر هستی، 4. بی مرزی حقیقت هستی بر حکم ناپذیری هستی اقامه شده است.
  این مقاله درصدد نقد براهین حکم ناپذیری وجود و نیز نقد موانع حکم پذیری آن است. به نظر می رسد روح هر دو مقاله و جان ادله و موانع یک چیز است و کشف مغالطات اصلی می تواند اعتبار هر دو مقاله را مخدوش سازد. مقاله پیش رو به دنبال این است که با اختصار و ایجاز، نقاط ضعف هم براهین و هم موانع مطرح شده در دو مقاله را روشن سازد.
  کلیدواژگان: وجود، هستی مطلق، حکم پذیری، حکم ناپذیری، واجب الوجود، نقیض
 • رضا اکبریان، اصغر پوربهرامی، محمد سعیدی مهر، علی افضلی صفحه 47
  این مقاله درصدد بررسی این مسئله است که چرا در مابعدالطبیعه توماس آکوئیناس، تشکیک در مفهوم وجود به رغم قول او در باب تشابه وجود تصویرپذیر نیست؟ توماس، علاوه بر ارسطو از ابن سینا نیز در بسیاری از مواضع تبعیت کرده است. ارسطو «موجود» را غیر از مشترک معنوی و مشترک لفظی می داند. ابن سینا، مشترک معنوی را بر دو قسم متواطی و مشکک می داند و کاربرد سوم لفظ نزد ارسطو را در مشترک معنوی مشکک قرار می دهد و چون قایل به مسانخت میان علت و معلول است، از تشکیک در مفهوم وجود دفاع می کند. توماس اگرچه سخنی از «تشابه در وجود» نمی گوید، اما قسم سومی در کنار مشترک معنوی و لفظی به نام لفظ متشابه را مطرح می کند. اگرچه تحلیل های زبان شناختی موید مترادف بودن الفاظ تشابه در فلسفه توماس و تشکیک نزد ابن سیناست، تحلیل های مابعدالطبیعی توماس شناسان جدید از تشابه بر اساس تناسب متفاوت با تشکیک مفهوم وجود است. تحلیل آنها از تشابه بر اساس نسبت نزدیک به تشکیک مفهوم وجود ابن سیناست؛ اما چون توماس قایل به مسانخت میان خالق و مخلوق نیست، نمی توان این تحلیل توماس شناسان را نیز تفسیری صحیح از قول توماس درباره تشابه دانست.
  کلیدواژگان: تشکیک، تشابه، توماس آکوئیناس، ابن سینا، اسکندر افرودیسی، فرفریوس، تشکیک وجود، تشابه وجود
 • هادی فنایی نعمت سرا صفحه 75
  جستار حاضر به بررسی رویکردهای عقلانی به ارتباط خداوند با عالم می پردازد. ارتباط فاعلی علی، از شایع ترین و متداول ترین ارتباط های تصویرشده از سوی فیلسوفان است. همچنین رویکردهای حداکثری و حداقلی ارتباط خداوند با عالم نیز قابل سنجش است. در این مقاله با بررسی واکاوانه برخی دیدگاه های دانشمندان عقل گرای یونان باستان و قرون وسطا، اندیشه ماشین انگاری جهان و نیز دیدگاه فلاسفه اسلامی، این تاکید حداکثری بر ارتباط فاعلی علی خداوند ترسیم شده است؛ سپس در گامی دیگر به سنجش و بررسی توانمندی و موفقیت تبیین های ارائه شده پرداخته، و در گام نهایی با گذر کردن از انحصارگرایی درباره ارتباط خداوند با عالم و نقادی آن، به تحلیلی جامع و فراگیر از ارتباط که دارای مولفه هایی نظیر کارآمدی است، دست یافته ایم. در این الگو و تصویر، ارتباط صرفا فاعلی علی نیست؛ بلکه علاوه بر آن شامل ارتباط های دیگر نظیر ارتباط تدبیری، قیومی، رازقی، شاهدی و علمی نیز می شود.
  کلیدواژگان: خداوند، ارتباط، عالم، فاعلیت، علیت، حدوث، بقا
 • محمدحسین زاده (یزدی) صفحه 101
  در مواجهه با پارادایم، از پایه ای ترین و مهم ترین پرسش های روش شناختی ای که پیوند تنگاتنگی با معرفت شناسی دارد این است که آیا پژوهش، خواه در قلمرو علوم طبیعی و خواه در ساحت دانش های انسانی، و حتی پژوهش در مسائل معرفت شناسی بدون تحقق پارادایم ها و مفروضات ذهنی امکان پذیر است؟ پارادایم ها چه نقشی در پژوهش، روش تحقیق، معرفت و دستیابی به واقعیت دارند؟ برای دستیابی به پاسخ این گونه پرسش ها ابتدا باید دید پارادایم چیست و خاستگاه یا منشا آن کجاست؟ واژه پارادایم که دیرزمانی نیست که در فلسفه علم کانون توجه قرار گرفته و به سرعت به دیگر ساحت ها و حوزه های معرفت بشری انتقال یافته، مشحون از ابهام است؛ ازجمله اینکه آیا از آن ساختار ذهنی اراده می شود یا مبنا و یا الگو؟ ازآنجاکه این مسئله به گونه ای گسترده به عرصه هایی ژرف، تاثیرگذار و بنیادی همچون فلسفه دین، فلسفه، معرفت شناسی و روش شناسی راه یافته، ضرورت پژوهش درباره آن انکارناپذیر است. از مهم ترین دستاوردهای این کاوش این است که با تحلیل معناشناختی این واژه و بیان خاستگاه آن، ابهام آن زدوده می شود و می توان درباره اندیشه ورزی و پژوهش با پارادایم یا بدون آن داوری کرد.
  کلیدواژگان: مبنا، الگو، چارچوب ذهنی، بازی های زبانی، صدق، نظریه، معرفت
 • مهدی مشگی، محمد مهدی عباسی آغوی صفحه 135
  بحث درباره رابطه واقعیت و ارزش به طور جدی از قرن هجدهم و توسط دیوید هیوم آغاز شد و پس از آن دیدگاه ناظر به وجود رابطه، موافقانی مانند جورج ادوارد مور و مخالفانی همانند جان سرل پیدا کرد. هیوم اظهار داشت که هیچ گزاره ارزشی ای را نمی توان به صورت منطقی از گزاره ای واقعی استنتاج کرد. در فلسفه اسلامی این مسئله با بحث مدرکات عقل عملی و عقل نظری گره خورد. حل این مسئله در ارزشیابی گزاره های علوم انسانی تاثیر بسیاری دارد و پیش زمینه بحث «رابطه علم و ارزش» است. در این مقاله ضمن بحث تفصیلی درباره پیشینه مسئله، به بررسی دیدگاه های مختلف درباره رابطه منطقی باید و هست می پردازیم و با تقریری نوین از دیدگاه هیوم و ضمن ایراد نقدهای جدید بر دیدگاه علامه طباطبائی، در پایان دیدگاه آیت الله مصباح مبنی بر چگونگی رابطه منطقی میان گزاره های ارزشی و گزاره های واقعی را با استفاده از ضرورت بالقیاس الی الغیر نشان می دهیم.
  کلیدواژگان: ارزش، واقع، گزاره ارزشی، گزاره واقعی، باید، هست، رابطه منطقی
 • مصطفی جهان فکر، محمد فنایی اشکوری صفحه 161
  اصل امتناع تناقض به عقیده بسیاری، محوری ترین اصل در معرفت بشری است که نفی آن به تعطیل علوم می انجامد. از دیرباز پارادوکس ها یا تناقض نماهایی در رد این اصل مطرح شده که حل آنها برای دفاع از اعتبار معارف بشری و رفع تشکیکات سوفیستی، امری لازم است. ما در این مقاله از طریق تحلیل حقیقت صدق تلاش کرده ایم چند پارادوکس مهم را حل کنیم و نشان دهیم که این پارادوکس ها اصل مذکور را نقض نمی کنند. درباره پارادوکس دروغ گو، ضمن پیشنهاد حلی برای آن، بیان کرده ایم که این پارادوکس فاقد شرایط لازم برای اتصاف به «صدق یا کذب» است. همچنین نشان داده ایم که چگونه حل پارادوکس گرلینگ، با نظر به تناقض محمول ها حاصل می شود. پارادوکس های راسل و کانتر نیز در واقع ناشی از خلط بین «کل و کلی» و «اعتبار و حقیقت» هستند. بنابراین هیچ یک از این پارادوکس ها اصل امتناع تناقض را نقض نمی کنند.
  کلیدواژگان: صدق، کذب، تقابل ملکه و عدم ملکه، خبر، پارادوکس
 • جواد عابدینی، مجتبی مصباح صفحه 185
  از زمان وقوع چرخش زبانی در فلسفه غرب، زبان به یکی از موضوعات محوری در مطالعات و پژوهش های فلسفی بدل شد. دیدگاهی که زبان را صرفا ابزاری برای بیان مقصود می دانست، جای خود را به دیدگاهی داد که بر اساس آن، زبان نه صرفا ابزاری برای انتقال اندیشه، بلکه قوام بخش خود اندیشه، یعنی فهم ما از واقعیت ها، و بلکه قوام بخش هستی واقعیت هاست. جامعه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات ارتباط میان زبان و جهان، همواره در میان فیلسوفان مطرح بوده و هستی آن وابسته و متقوم به زبان دانسته شده است؛ اما آنچه کمتر انجام شده، تحلیل دقیق نقش زبان در شکل گیری جامعه و چگونگی تقوم واقعیت های اجتماعی به زبان از منظر فلسفی است. جان سرل، فیلسوف تحلیلی ذهن و زبان معاصر، برجسته ترین و یا دست کم یکی از برجسته ترین فیلسوفانی است که به این مطلب مهم پرداخته است. در آثار سرل دست کم دو تقریر برای این مطلب می توان یافت. هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین و بررسی این دو تقریر است.
  کلیدواژگان: زبان، جامعه، واقعیت نهادی، سرل
 • الملخص
  حامد فقیهی بادجانی صفحه 209
|
 • Hassan Mualemi Page 7
  The philosophers’ claims in the discussion on mental existence are as follows: (a) Negation of the superfluity of knowledge of outside world; and (b) substantial correspondence regarding the substances. They have argued that they are capable of proving the first claim, although it is axiomatic and needless of any proof; this is because the existence of mental concepts is a conscientious matter. Those arguments, however, are not able to prove the second claim, unless some other premises and introductions are added and referring the discussion on “correspondence of knowledge” to the dependence of theories on axioms, which is the proper place for discussion on correspondence. What are axiomatic and true in the discussion on mental existence are as follows:1. There are conceptions in the mind that refer to the external world;
  2. These conceptions correspond to their essential references.
  Finally, the aforementioned arguments cannot prove that external substances themselves come to mind exactly or the corresponding concepts come to mind.
  Keywords: arguments for mental existence, mind-object correspondence, non relationality of knowledge
 • Abbas Nikzad Page 29
  In the two articles entitled “Non-Judgeablity of Existence” (2010) and “The Obstacles to the Judgeablity of the essence of Existence” (2014), the author was seeking to prove that the essence of existence is non-judgeable. In other words, it is impossible to impose prescriptions and descriptions on the truth of existence.
  In the first article, the proofs are as follows: (a) neither presence nor absence of description; (b) neither the pure existence of description, nor the contradiction to it; (c) neither the absolute existence of description, nor being an instance of it; (d) the difference between the definitions of descriptions and the definition of absolute existence. Similarly, in the second article, the four obstacles have been referred to: (a) non-plurality of existence; (b) impossibility of accidents on the truth of existence; (c) impossibility of essentially obligatory accidents and essentially impossible accidents on the existence; and (d) limitlessness of truth of existence on the non-Judgeablity of existence.
  The present article is seeking to review the proofs of non-Judgeablity of existence as well as the obstacles of its Judgeablity. It seems that the spirit of both articles and the related arguments as well as obstacles are the same, and that discovering the main sophistries can falsify the validity of both articles. The present article is seeking to show the weak points of the arguments and obstacles in both articles in brief.
  Keywords: existence, absolute existence, judgeablity, the Necessary Being, contradictory
 • Reza Akbariyan, Asghar Pur-Bahrami, Muhammad Saidi Mehr, Ali Afzali Page 47
  The present article is seeking to investigate the question of why is, in Thomas Aquinas’ metaphysics, gradation in the concept of existence not imaginable in spite of his belief in similarity of existence. In addition to Aristotle, Thomas has followed Avicenna in many of his positions. Aristotle regarded “being” as something other than synonym and homonym. Avicenna divided “synonym” into two groups: “univocal” and “equivocal”, and considered the third usage of “term” for Aristotle to be in “equivocal synonym”. Since he believes in similarity between cause and effect, he defends gradation and gradation in the concept of existence. Although Thomas does not speak of “similarity in existence”, he speaks of a third type called “analogous term” along with synonym and homonym. Although linguistic analyses support the idea of synonymy of the “analogous terms” in Thomas’ philosophy and “gradation” in Avicenna’s, metaphysical analyses of similarity on the basis of proportion by the new scholars who study Thomas is different from gradation of the concept of existence. Their analysis of similarity on the basis of proportion is close to Avicenna’s gradation of existence. However, since Thomas does not believe in similarity between the creator and the created, we may not consider this analysis of the above scholars as a proper interpretation of Thomas’ view on similarity.
  Keywords: gradation, similarity, Thomas Aquinas, Avicenna, Alexander of Aphrodisias, Porphyry, gradation of existence, similarity of existence
 • Hadi Fanaie Nemat Sara Page 75
  The present article investigates about different rational approaches to God’s relationship with the universe. The agentive-causal relationship is among the most common relations delineated by philosophers. Besides, maximal and minimal approaches to God’s relationship with the universe are also assessable. In the present article, through scrutinizing some of the rationalist scholars of the ancient Greece and the Middle Ages, as well as the mechanical view of the universe and the views of Muslim philosophers, the maximal emphasis on God’s agentive-causal relationship with the universe has been delineated. Then in a second step, we have assessed and investigated the capacity and success of the explanation presented; and finally, we have passed through exclusivism about God’s relationship with the universe, criticizing it to achieve a comprehensive and far-reaching analysis of relationship with elements such as efficiency. In this model, the relationship is not merely agentive-causal; rather, it includes other relations such as governing, subsisting, all-sustaining, witnessing, and knowing relationships.
  Keywords: God, relationship, knower, agency, causality, generation, subsistence
 • Muhammad Hussein-Zade Yazdi Page 101
  In facing paradigm, some of the most basic and most important methodological questions with close relations to epistemology are the following: is research, whether in the realm of natural or human sciences, or even in epistemological issues, possible without the realization of paradigms and subjective assumptions? What role do paradigms play in research, methodology, knowledge and access to reality? To get the answer to such questions, we must first see what the paradigm is and whence does it originate. The term “paradigm” which has been recently considered in the philosophy of science and extended into other realms of human knowledge is full of ambiguity. One of those ambiguities relates to whether it is intended to mean a mental structure, a basis, or a model. Since this issue has been extensively penetrated into deep, Influential, and fundamental realms such as the philosophy of religion, philosophy, epistemology and methodology, it is inevitable to conduct researches about it. Among the most important achievements of this study is the fact that through a semantic analysis of this term and stating its origin, its ambiguity is removed and one can judge about the possibility of research with or without a paradigm.
  Keywords: foundation, model, mental framework, linguistic games, truth, theory, knowledge
 • Mehdi Meshgi, Muhammad Mehdi Abbas Aghuy Page 135
  Discussion of the relationship between reality and value began in serious form by David Hume in 18th century AD. After that, the view favoring the relationship had proponents such as Jorge Edward Moore and opponents such as John Searle. Hume argued that no “value proposition” can be logically inferred from a real proposition. In Islamic philosophy, this fact became closely linked to the discussion on the perceptions of practical and theoretical intellect. Resolving this issue has a considerable effect in the evaluation of propositions in humanities, and is a prelude to the discussion of relationship between “science” and “value”. In the present article, we have presented a detailed discussion about the background of this issue and investigated various views regarding the logical relationship between “must” and “is”, and presented a new explanation of Hume’s view, while offering new reviews of Allama Tabataba’ie’s view, to arrive at Ayatollah Mesbah’s view on the mode of the logical relationship between value propositions and real propositions using the necessity to compare with others.
  Keywords: value, fact, value proposition, must, is, logical relationship
 • Mustafa Jahan-Fekr, Muhammad Fanaie Eshkawari Page 161
  The principle of non-contradiction is, according to many scholars, the most central principle in human knowledge, whose negation would lead to the closure of sciences. Since long ago, some paradoxes have been put forward in refutation of this principle. Resolving those paradoxes is necessary for defending the validity of human knowledge and removing the sophistic doubts. In the present article, we have attempted to resolve, through the analysis of the reality of truth, some important paradoxes and show that these paradoxes do not negate the abovementioned principle. Regarding the Liar Paradox, while offering a solution for it, we have argued that the paradox lacks the necessary conditions to be called “true” or “false”. We have also showed that how Grelling’s paradox is resolved by considering contradiction of predicates. The paradoxes of Russell and Counter are indeed resulted from the confusion between “universal and general” as well as “validity and truth”. Thus, none of the paradoxes negate the principle of non-contradiction.
  Keywords: truth, falsity, contrast of disposition, non-disposition, statement, paradox
 • Javad Abedini, Mujtaba Mesbah Page 185
  Since the linguistic turn in the Western philosophy, language turned into a central subject in philosophical studies and researches. The view that considered language merely as a device for communication was replaced by a view based on which language was not only a device for transferring thoughts, but rather the founding element of thought itself, i.e. our understanding of realities, and even underlying the existence of realities. Society as one of the most important factors in the relationship between language and the world has always been discussed by philosophers, and its existence has been considered as relying upon language. What has been, however, less debated is a precise analysis of the role of language in the formation of society and how social realities are dependent upon language from a philosophical point of view. John Searle, the contemporary analytical philosopher of mind and language, is the most prominent – or at least one of the most prominent – philosophers dealing with this subject. In Searle’s works, one may find at least two explanations for this issue. The main purpose of the present article is to investigate them.
  Keywords: language, society, institutional reality, Searle