فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 90، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 90، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • معصومه فولادوندی، هاجر صادقی، مریم توفیقی*، آذر اسدآبادی صفحات 1-8
  زمینه وهدف
  از مهم ترین عوامل در کیفیت عرضه هر چه بهتر خدمات پرستاران به بیماران رضایت شغلی و هوش هیجانی است که بی توجهی به آن در بلندمدت موجب بروز عصیان، کاهش حس مسئولیت، فرسودگی شغلی و ترک خدمت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، مطالعه حاضر،با هدفتعیین ارتباطرضایت شغلی با هوش هیجانی در پرستاران بخش های اورژانس، به ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرماندرسال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  اینمطالعهتوصیفی- همبستگیروی150نفراز پرستاران بخش های اورژانس، به ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامه های مشخصاتدموگرافیکی، رضایت شغلی پرستاران و هوش هیجانی برادی گریوز(Bradbry- Graves) به صورت سرشماری انجام شد. تجزیه وتحلیلداده ها باآزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه وضریب همبستگیپیرسون با استفاده از SPSS نسخه 20انجام شد و سطحمعنا داری05/0 درنظرگرفتهشد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی رضایت شغلی و هوش هیجانی به ترتیب (69/17±72/83) و (56/17±09/121) بود. بین نمره کلی رضایت شغلی (رضایت درونی و رضایت بیرونی) و نمره کلی هوش هیجانی ارتباط معنا داری با ضریب همبستگی 351/0 مشاهده شد (0001/0>P). نتایج آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و تی مستقل نشان داد بین متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، تجربه، واحد سازمانی، جنس) با رضایت شغلی و ابعاد آن و هوش هیجانی و زیرگروه هایش ارتباطی وجود ندارد (05/0
  نتیجه گیری
  رضایت شغلیبا هوش هیجانی رابطهمستقیمداردوبه نظر می رسدافرادبا هوش هیجانی بالاتر احساس رضایت بیشتری در کار با همکاران و بیماران دارند. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در رابطه با ارتباط این دو مفهوم و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیکی انجام شود.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، بخش ویژه، پرستار، رضایت شغلی، هوش هیجانی
 • مهتا مظاهری نایینی*، طیبه ربانی نیا صفحات 9-15
  اهداف سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان است که فاکتورهای مختلف ژنتیکی و اپی ژنتیکی بر آن موثر است. هورمون استروژن یکی از فاکتورهای موثر در بروز این سرطان به حساب می آید. این فاکتور منجر به ایجاد یک سری تغییرات و آغاز و پیشرفت سرطان پستان می شود.
  مواد و روش ها در این تحقیق اساس مولکولی سرطان پستان، اثر فاکتورهای رشد، هورمون استروژن و گیرنده های استروژنی در وقوع سرطان، استفاده از داروهای آنتی استروژنی نظیر تاموکسیفن در درمان سرطان پستان و سازوکار های مقاومت در برابر این داروها بررسی شده است. از پایگاه های اطلاعاتی NCBI، PUBMED، Google Scholar و OVID MEDLINE در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شد.
  یافته ها افزایش هورمون استروژن و گیرنده استروژنی به شدت در وقوع سرطان پستان موثر است. تاموکسیفن درمان کمکی استانداردی برای زنان با سرطان پستان از نوع گیرنده مثبت استروژن ( ER-positive) است، اما گاهی مقاومت ذاتی یا اکتسابی به اندوکراین درمانی وجود دارد.
  نتیجه گیری داروهای آنتی استروژنی نظیر تاموکسیفن نقش مهاری در سرطان های پستان وابسته به استروژن دارد و مانع از اتصال استروژن به گیرنده خود در سرطان های ER+ می شود. دانستن اساس مولکولی سرطان پستان برای رسیدن به شیوه درمانی موثر و غلبه به مقاومت مهم است.
  کلیدواژگان: استروژن، تاموکسیفن، سرطان پستان، هورمون درمانی
 • ندا مولایی، مهدی صادق*، محمدرضا پالیزوان، مهدیه موندنی زاده، نرگس سادات حائری صفحات 17-27
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهه مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن ها را تحت تاثیر قراردهد، در این مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظه فضایی، حافظه جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است.
  مواد و روش ها دوازده سر موش صحرایی ماده ویستار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شد. گروه مادران مرفینی دو ماه محلول مرفین (mg/ml 4/0) و گروه مادران کنترل آب معمولی دریافت کردند. یک ماه پس از قطع مصرف مرفین جفت گیری ماده ها انجام شد. بعد از زایمان، فرزندان به صورت مجزا در گروه های نر و ماده تقسیم و به عنوان گروه های هدف مطالعه استفاده شد. حافظه فضایی با ماز آبی موریس، حافظه جتنابی با شاتل باکس و تمایل به مصرف مرفین با اندازه گیری مصرف اختیاری محلول مرفین بررسی شد.
  یافته ها میانگین مصرف روزانه محلول مرفین در فرزندان نر و ماده مادران مرفینی به صورت معناداری بالاتر از فرزندان نر و ماده مادران کنترل بود (05/0 P).
  نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد مصرف مزمن مرفین پیش از بارداری، سبب اختلال در حافظه فضایی فرزندان نر شد. همچنین، تمایل به مصرف مرفین در فرزندان نر و ماده را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اپیوئید، اعتیاد، حافظه، موش صحرایی، وابستگی
 • موسی الرضا تدین فر، علی تاج آبادی، اکرم کوشکی* صفحات 29-33
  اهداف از آنجا که سوءتغذیه پروتئین- انرژی در 50 درصد بیماران بستری در بیمارستان وجود دارد، این مطالعه به منظور بررسی کفایت تغذیه ای بیماران بستری شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی سبزوار انجام گرفت.
  مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی– تحلیلی تمامی بیماران ضربه مغزی بستری در بخش ICU که به صورت گاواژ تغذیه می شوند، بعد از اخذ رضایتنامه از ولی آنان، میانگین دریافت انرژی و مواد مغذی هر فرد به روش یادآمد 24 ساعتهه خوراک برای دو روز متوالی و با استفاده از نرم افزار N4 تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آمار توصیفی و تی تست یک طرفه در سطح معنا داری 05/0P< تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها در این مطالعه شصت بیمار شرکت کردند که چهل نفر (7/66 درصد) مرد و بیست نفر (3/33 درصد) زن بودند. میانگین سنی آن ها 3/11±7/32 سال بود. میانگین دریافت انرژی در زنان و مردان به ترتیب 6/184±35/624 و 3/246±8/743 کیلوکالری و میانگین دریافت پروتئین نیز به ترتیب 6/5±1/20 و 6/23±3/28 گرم در روز بود. در این مطالعه، دریافت اکثر ویتامین های محلول در آب و چربی و املاح معدنی کمتر از حد استاندارد توصیه شده بود (0001/0P<).
  نتیجه گیری بر اساس یافته های این تحقیق، دریافت انرژی و تمام درشت مغذی ها و ریزمغذی ها در بیماران مورد بررسی، کمتر از حد استاندارد توصیه شده بود.
  کلیدواژگان: درشت مغذی، ریزمغذی، سوءتغذیه، ICU
 • فواد علیمرادی*، مریم جوادی، شبنم جلیل القدر، آنیتا آوانی، جلال مولودی صفحات 35-41
  خواب از مهم ترین چرخه های شبانه روزی و یکی از نیازهای اساسی انسان است.تقریبا یک سوم از زندگی هر فرد در خواب سپری می شود. خواب ناکافی در جامعه مدرن امروزی فراگیر شده است و بسیاری از افراد را رنج می دهد. افراد مبتلا به اختلال خواب علاوه بر خستگی دچار نقص در ترمیم سلول ها، مشکل در تفکر، حافظه و یادگیری، افزایش استرس و کاهش کیفیت عملکرد روزانه در رفتارند.در اغلب موارد اختلال در سیکل خواب، نشانه ا ی زودرس در بیماری های مختلف است. مطالعات مختلف نشان داده است که اختلالات خواب با بروز و تشدید انواع بیماری ها در ارتباط است و بهبود کیفیت خواب در سنین مختلف باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری های مزمن در طول زندگی به خصوص در سنین بزرگسالی می شود. با توجه به شواهد موجود و تاثیر چشمگیر خواب در سلامتی و بهبود کیفیت زندگی افراد، همچنین کاهش کیفیت و کمیت خواب در جامعه مدرن امروزی، این مطالعه به بررسی اهمیت خواب و ارتباط آن با چاقی، رژیم غذایی و دیابت پرداخته است.
  کلیدواژگان: چاقی، خواب، دیابت، رژیم غذایی، کیفیت خواب
 • پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد *، محمد گلی طالب، مختار محمودی صفحات 43-49
  اهداف انفارکتوس میوکارد یکی از علل اصلی مرگ و ناتوانی در دنیاست. تبعیت از برنامه درمانی گزینه مراقبتی مهم در این بیماران است؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس از آنفارکتوس حاد میوکارد انجام شد.
  مواد و روش ها این کارآزمایی بالینی از مهر تا اسفند 1393 در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امیرکبیر شهر اراک انجام شد. نمونه های پژوهش 60 بیمار پس از بروز اولین سکته قلبی بودند که به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (آموزش بیمارمحور: 30 نفر) و مداخله (آموزش خانواده محور: 30 نفر) قرارگرفتند. در بدو بستری، میزان قندخون و لیپیدهای خون (Chol،TG،HDL،LDL) بررسی شد. سپس، برای گروه مداخله آموزش بیمار به همراه عضو فعال خانواده از طریق رایانه در سه حیطه غذایی، دارویی، حرکتی در سه جلسه 30-45 دقیقه ای انجام شد. در گروه کنترل همان محتوای آموزشی فقط به بیمار (بدون حضور خانواده) داده شد. سه ماه پس از مداخله، موارد ذکرشده مجدد بررسی شد. در نهایت، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده آزمون های آماری کای دو، تی مستقل انجام شد.
  یافته ها یافته ها نشان داد که نتایج درمانی شامل میزان قند خون با 03/0P=، لیپیدهای خون شامل Chol،HDL،LDL،TG با 0001/0 P= در گروه خانواده محور اختلاف آماری معنا داری با گروه بیمارمحور داشت. این در حالی است که قبل از مداخله، در موارد ذکرشده تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.
  نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد الگوی آموزشی خانواده محور بهبود شاخص های آزمایشگاهی بیماران دچار انفارکتوس میوکارد را به دنبال دارد. لذا، توصیه می شود مداخلات آموزشی مربوط به برنامه درمانی در این بیماران با مشارکت خانواده ها انجام شود.
  کلیدواژگان: آموزش بیمارمحور، آموزش خانواده محور، چندرسانه ای، شاخص های آزمایشگاهی، نرم افزار
 • پژمان باقری *، ابوالقاسم آوند، سید امین کوهپایه، رضا همایونفر، مجتبی فرجام، فاطمه آوند صفحات 51-53
  مرجعیت به معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان بدلیل قابلیت ها و پتانسیل های آن فرد یا سازمان تعریف شده است (1). مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های 11 گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است. به جهت آشنائی مقدماتی با مصداق این تعریف در شرایط موجود و نزدیک کردن ذهنیت با مفهومی که بیان گردید باید گفت یکی از مصادیق مهم مرجعیت که نقدا می توان به آن اشاره کرد شاخص استنادها (2) یا میزان رجوع دیگران به مقالات است که بیانگر ارزش و کاربرد یک مقاله در یک حوزه است و یا بعبارتی افزایش میزان ارجاعات، بیانگر مرجعیت نویسنده یا یک کشور و یا حتی موسسه تحقیقاتی و دانشگاه یا مجله خاص در آن موضوع خاص می باشد. پرواضح است که تولید علم به این معنا شرط لازم برای مرجعیت است اما کافی نیست و این مفهوم مدنظر این نوشتار نمی باشد.
  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، موانع، دانشجو
 • سهند جرفی*، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، محمد جواد احمدی، نرجس شاحیدر، حکیمه پورحسینی صفحات 55-62
  اهداف کروم شش ظرفیتی یکی از فلزات سنگین دارای سمیت بهداشتی و محیط زیستی است که از طریق فاضلاب های صنعتی وارد منابع پذیرنده آبی می شود. هدف از پژوهش فعلی تعیین کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت تهیه شده از معادن واقع در جنوب شرق سمنان در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی سنتتیک بود.
  مواد و روش ها پس از اصلاح زئولیت به روش شیمیایی، متغیرهای pH در محدوده 2-10، دوز جاذب در محدوده 2-20 گرم بر لیتر، زمان ماند در محدوده 5-150 دقیقه و غلظت کروم شش ظرفیتی در محدوده 10-50 میلی گرم بر لیتر به روش یک عامل در زمان مطالعه شد. همچنین، همبستگی داده ها با ایزوترم ها و سینتیک های جذب بررسی شد.
  یافته ها در سطوح بهینه pH معادل دو، زمان واکنش سی دقیقه، دوز جاذب 8 گرم بر لیتر و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی 10 میلی گرم بر لیتر بیشترین بازده حذف معادل 53/99 درصد مشاهده شد. ایزوترم فروندلیچ و سیتیک شبه درجه دوم بیشترین همبستگی را با داده های تجربی داشت.
  نتیجه گیری نتایج حاصل از پژوهش فعلی در مقیاس آزمایشگاهی نشان می دهد که زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جاذب کارآمدی برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی است.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، زئولیت، کروم شش ظرفیتی
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی*، وجیهه مبینی زاده صفحات 63-70
  اهداف یکی از کاربردهای نظام مند تحقیق روان شناختی رفتار انسان بررسی مسائل ایمنی است. با توجه به نقش هوش هیجانی در سطح سلامت روان کارگران و پیشگیری از رفتارهای ناایمن و برای ارتقای سطح سلامتی جامعه کارگری، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان صنعت چاپ و نشر در سال 1393 اجرا شد.
  مواد و روش ها این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی میان تمام کارکنان عملیاتی شرکتی تولیدی (98 نفر) انجام شد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه های دموگرافیکی، هوش هیجانی برادبری و گریوز و سلامت عمومی گلدبرگ 28 سوالی بود. در مورد رفتارهای ایمنی از چک لیست رفتاری استفاده شد. داده های حاصل با نسخه 22 نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنا داری 05/0 آنالیز شد.
  یافته ها معدل هوش هیجانی کارکنان مورد مطالعه 7/15±2/122 محاسبه شد. میانگین و انحراف استاندارد سلامت عمومی ایشان نیز 4/10±4/50 به دست آمد. از مجموع 800 رفتار مشاهده شده، 646 مورد (8/80 درصد) ایمن بودند. در بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با سلامت عمومی، بعد خود مدیریتی ارتباط معنا دار آماری (05/0P<) با ضریب همبستگی 3/0- داشت. همچنین، نشانه های افسردگی با ضریب 3/0- با هوش هیجانی ارتباط معنا داری دارد (05/0P<). آگاهی اجتماعی هوش هیجانی نیز با ضریب همبستگی قوی و مستقیم (8/0) با رفتار ایمن افراد ارتباط دارد. همچنین، هوش هیجانی با رفتار ایمنی ارتباط معنا داری نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری درمجموع، یافته ها نشان از وضعیت نامناسب سلامت عمومی کارگران دارد. منطبق بر نتایج این تحقیق، افزایش هوش هیجانی بر سطح سلامت روان کارگران تاثیر مثبت و بر رفتارهای ناایمن و بروز خطا تاثیر منفی دارد. ازآنجا که ارتقای سطح هوش هیجانی افراد از طریق آموزش امکان پذیر است، تدوین بسته جامع توسعه هوش هیجانی کارگران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رفتار ایمنی، سلامت عمومی، صنعت، هوش هیجانی
 • زهره توسلی، نرگس حسین مردی *، مهیار جان احمدی، مهدی گلپایگانی، فرهاد سالاری، دلارام جعفرزاده صفحات 71-77
  اهداف با توجه به نقش سلول های گلیا در انتقال سیناپسی، تنظیم غلظت میانجی های عصبی در شکاف سیناپسی، تعدیل غلظت پتاسیم در فضای سیناپسی و آزادسازی گلیوترانسمیترها، در این مطالعه به بررسی نقش این سلول ها بر روند ایجاد تشنجات القاشده به وسیله مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی پرداختیم.
  مواد و روش ها در مدل کیندلینگ شیمیایی، پس از تزریق داخل صفاقی mg/kg 35 پنتیلن تترازول هر 48 ساعت، مراحل مختلف تشنج (مرحله 1 تا 5) به تدریج ظاهر شد. شاخص های تشنج شامل حداکثر مرحله تشنج، مدت زمان تاخیر تا بروز مرحله 4، مدت زمان مرحله های 4 و 5 تشنج و نیز کل تشنج در طول 20 دقیقه پس از تزریق ثبت می شد. سپس، شاخص های تشنج در حیواناتی که سلول های گلیای آن ها با تزریق داخل بطن مغزی داروی فلوئوروسیترات (1 نانومول در 1 میکرولیتر)، هر 24 ساعت یک بار، 30 دقیقه قبل از هر تزریق پنتیلن تترازول (PTZ) مهار شده است نیز بررسی و با حیوانات صرعی شده مقایسه شد.
  یافته ها نتایج نشان داد که مهار سلول های گلیا با تزریق داخل بطن مغزی داروی فلوئوروسیترات، سبب کاهش معنا دار مرحله تشنج (SS)، مدت زمان مرحله پنج تشنج (S5D)، مدت زمان کل تشنج(SD) و افزایش معنا دار مدت زمان تاخیر تا مرحله چهار تشنج (S4L)می شود (05/0>P، 01/0>P و 001/0>P).
  نتیجه گیری بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت احتمالا با مهار سلول های گلیا گسترش فعالیت صرعی در سیستم عصبی به تعویق می افتاد، دوره فعالیت بیش ازحد نورون ها کاهش می یابد و از پیشرفت تشنج به مراحل پایانی جلوگیری می شود.
  کلیدواژگان: پنتیلن تترازول، صرع، کیندلینگ، نوروگلیا
 • رامبد خواجه ای*، امیر حسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا، امیر رشیدلمیر صفحات 79-88
  اهداف بازتوانی قلبی از مهم ترین اقدامات جهت اثربخشی عمل جراحی قلب و کاهش عوارض آن در بیماران قلبی- عروقی است. تمرینات ورزشی به سبب کم هزینه و جذاب بودن مشوقی برای شرکت بیماران در این برنامه هاست. فعالیت ورزشی روی ترکیبات سلول خونی، به ویژه تعداد گلبول های سفید خون، سوخت وساز، متابولیت ها، پپتید و بیان ژن در انواع مختلف اثر دارد؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بربیان ژن ABCG5 مونوسیت ها در مردان میان سال پس از عمل بای پس قلبی است.
  مواد و روش ها جامعه آماری را 20 مرد بیمار میان سال تشکیل دادند که قبلا عمل بای پس عروق کرونر انجام داده بودند. این افراد، پس از انتخاب، به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین هوازی (10 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه های تمرینی از آزمودنی های دو گروه خون گیری به عمل آمد. جداسازی مونوسیت ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله Real-Time PCR انجام شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری (نرم افزار SPSS نسخه 16) تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها گروه تجربی در نتیجه هشت هفته تمرین هوازی افزایش معنا داری در بیان mRNA ژن ABCG5 در مقایسه با گروه کنترل تجربه کردند.
  نتیجه گیری به نظر می رسد تمرین ورزشی به عنوان بخشی از مراحل بازتوانی قلبی در بیماران تحت عمل پیوند بای پس شریان کرونر با تحت تاثیر قراردادن بیان ژن ABCG5 که در سوخت وساز چربی درگیر است، فرایند انتقال معکوس کلسترول را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، عمل بای پس عروق کرونر، ABCG5
|
 • Masomeh Foladvandi, Hajar Sadeghi, Maryam Tofighi *, Azar Asadabadi Pages 1-8
  Background and Objectives
  Job satisfaction and emotional intelligence are the most important factors in providing the best quality of nurse's services to patients. Lack of attention to this problem is disrupted the organization system in the long term.It causes reduce in the sense of responsibility, burnout and eventually leave of serve. Therefore, this study aimed to determine the relationship between job satisfactions with emotional intelligence among nurses of Kerman University of Medical Sciences hospitals.
  Material &
  Methods
  This is a cross-sectional and descriptive study. The study population formed of 150 critical and emergency nurses of Kerman University of Medical Science hospitals. Data were collected via instrument which includes background information and 28 items form ofBradbry-Graves, emotional intelligence and 21 items from of job satisfaction by census method. Data analysis was performed by t-test and ANOVA test andPearson correlation coefficients.
  Results
  Results showed that the mean score of job satisfaction was 83.72±17.69 and the mean scoreof emotional intelligence was 121.09±17.56. It was observed that there is a significant relationship between total score of job satisfaction (intrinsic and extrinsic satisfaction) and total score of emotional intelligencewith a correlation coefficient of 0.351 (P>0.0001).The results of analysis of (ANOVA) and t-test showed thatthere is not a significant relationship between demographic variables (age, education, experience, organizational unit, sex) with job satisfaction and emotional intelligence and their dimensions(P>0.05).
  Conclusions
  Job satisfaction is directly related to emotional intelligence and it seems that people with high emotional intelligence feel more satisfaction in their work with colleagues and patients. It is suggested that further studies should be done to reveal the relationship between these two concepts and their relationships with demographic variables.
  Keywords: emergency department, emotional intelligence, job satisfaction, nurse, special department
 • Mahta Mazaheri Naeeni *, Tayebeh Rabbani Pages 9-15
  Background and Objectives
  Breast cancer is one of the most common cancers in the world that is affected by various genetics, epigenetic and many other environmental factors. Estrogen is one of the risk factors for this cancer. This factor lead to genetic alterations and the beginning and promotion of breast cancer.
  Materials and Methods
  In this review, we provide information using databases of NCBI, PubMed, Google Scholar, and Ovid MEDLINE, about the molecular basis of breast cancer, the effect of estrogen hormone, and estrogen receptors on cancer incidence, the use of anti-estrogens such as Tamoxifen in treatment of breast cancer and mechanisms of resistant to these drugs.
  Result
  Anti-estrogens such as tamoxifen play an important role in treatment of estrogen-receptor positive breast cancers by preventing estrogen binding to its receptors in these tumors. Finding the molecular basis of breast cancer will help us to achieve effective treatment for breast cancer.
  Conclusion
  Increased estrogen and estrogen receptor highly influence the incidence of breast cancer. Tamoxifen is standard adjuvant therapy for women with ER-positive [], but there is some intrinsic or acquired resistance to endocrine treatment that require further investigations.
  Keywords: breast cancer, estrogen, hormone therapy, tamoxifen
 • Neda Moulaei, Mehdi Sadegh *, Mohammad Reza Palizvan, Mahdieh Mondanizadeh, Narges-Al-Sadat Haeri Pages 17-27
  Background and Objectives
  According to the increasing opioids abuse between women and pathophysiological effects of chronic exposure of opioids on mothers which might indirectly affect their offspring, herein, consequences of chronic morphine consumption and its withdrawal before the gestation was investigated on spatial memory, avoidance memory and vulnerability to morphine intake in offspring of first generation.
  Materials and Methods
  Twelve female Wistar rats were randomly divided into two groups. Morphine mothers group received morphine solution (0.4 mg/ml) for two months. Control mothers group received tab water. One month after stopping morphine consumption, mating was occurred. After the parturition, offspring was divided in separated male and female groups and was used as the target groups of the study. Spatial memory through Water Maze, avoidance memory through Shuttle Box and vulnerability to morphine intake through voluntary consumption of morphine solution were investigated.
  Results
  Mean of morphine solution consumption in male and female offspring of morphine mothers was significantly higher in compare to male and female offspring of control mothers (P
  Conclusion
  Our study revealedchronic morphine consumption before the gestation causesdamage of spatial memory in male offspring and also increases vulnerability to opiate intake of male and female offspring.
  Keywords: addiction, dependence, memory, opioids, rat
 • Moosaalreza Tadayonfar, Ali Tajabadi, Akram Kooshki * Pages 29-33
  Background and Objectives
  Studies have showed that energy-protein malnutrition is existed in 50% of patients admitted to the hospital. Therefore, this study reviews the status of macro and micro nutrients intake in ICU patients.
  Materials and Method
  This cross-sectional study was performed on 60 ICU patients referred to Shaheed Beheshti Hospital in Sabzevar. After writing informed consent, average energy and nutrient intake of each person were determined for two consecutive days using Nutritionist IV software. Data were analyzed by descriptive statistics and one sample t-test, and significant level was determined as P
  Results
  The mean of patients’ age was 32.7±11.35 years. The mean energy intake in women and men were, respectively, 624.35±184.6 and 743.8±246.3 kcal and mean protein intakes were respectively 20.1±5.6 and 28.3±23.6 g per day. Also, in this study the most water- and fat-soluble vitamins and minerals received was less than the recommended standard (P
  Conclusion
  Based on the findings of the study, receiving of energy and all the nutrients in ICU patients studied was less than the recommended standard values.
  Keywords: ICU, malnutrition, nutrient
 • Foad Alimoradi *, Maryam Javadi, Shabnam Jalilolghadr, Anita Avani, Jalal Moludi Pages 35-41
  Sleeping is the most important circadian rhythms and one of the fundamental human needs. Approximately, one third of one's life is spent in the sleep. Insufficient sleep has been widespread in the modern society and a large number of people are suffering from it. People with sleep disorders in addition to fatigue are experiencing the defect in cell regeneration, difficulty in thinking, learning and memory, increased stress and reduced the daily performance on behavior. In most cases, disruption in the sleep cycle is an early symptom in the various diseases. Several studies have shown that the sleep disorders are associated with the incidence and intensifying of diseases, and the improvement of sleep quality in different ages, especially in the adulthood, helps them to avoid the risk of chronic diseases during life. According to evidence and the impressive impact of sleep on health and quality of people’s life and also reducing the quality and quantity of sleep in the modern society, this study examines the importance of sleep and its effect on health, especially the role of sleep in the prevention of metabolic diseases.
  Keywords: diabetes, diet, obesity, sleep, sleep quality
 • Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad *, Mohammad Golitaleb, Mokhtar Mahmoudi Pages 43-49
  Background and Objectives
  Myocardial infarction is one of the main causes of death and disability in the world. Adherence of therapeutic regimen is an important caring option in these patients. This study has been conducted to determine the effect of family-centered education on laboratory index of patients after acute myocardial infarction.
  Materials and Methods
  This clinical trial was performed between October and March 2014 in CCUward of Amirkabir hospital of Arak. Research samples were 60 patients with 30-70 years old who had been selected by convenience method after the first heart attack and randomly assigned into two groups: control (patient-centered education: 30 individuals) and intervention (family-centered education: 30 individuals). On admission, blood sugar and blood lipids (Chol, TG, HDL, LDL) were examined. Theneducation to patients was done in the intervention group associated with close family member through computers in three domains (diet, pharmaceutical regimen and exercise program) in three sessions of 30-45 minutes and the same educational content were taught to the patient (without family members) in the control group. Three months after the intervention, all aforementioned items were recorded again in two groups and, finally, data were analyzed using independent t-test and Chi-square test.
  Results
  The results indicated that laboratory indexincluding blood sugar (P=0.03), blood lipids (P=0.0001) in the family-centered group was better than patient-centered group. However, there was not a significant difference between the two groups in aforementioned items before the intervention (P> 0.05).
  Conclusion
  According to the findings of this study, it seems that family-centered education model improves laboratory index of the patients with myocardial infarction. It is recommended that the educational interventions for the patients with myocardial infarction to be done with the participation of the family.
  Keywords: family-centered education, laboratory index, multimedia software, myocardial infarction
 • Pezhman Bagheri *, Abulqasim Avand, Amin Kouhpayeh, Reza Homayounfar, Mojtaba Farjam, Fatemeh Avand Pages 51-53
  Background and Objectives
  Authority means referring a person to an individual or organization due to the capabilities of that person or organization. For example, an increase in the number of citations represents the authority of the author or a country or even a university or research institute and a special journal on that particular topic. From this point of view, production of knowledge is a necessary item but not sufficient for the scientific authority. Medical students can play an important role in the scientific authority.
  Materials and Methods
  A summer school was administered by Fasa University of Medical Science with the subjects of innovation in medical education and transformation plan, for elite medical students from all universities in Iran.
  Results
  The results of student and teachers’ discussions in the scientific authority workshop affirmed thatforesight and conceptualization along with preliminary studies, feasibility in expression of view points and survey of present approaches, and breaking out of scientific borders by student researches are three major steps in the realization of scientific authority.
  Conclusion
  There are several steps which should be considered in the realization of scientific authority.
  Keywords: education transformation plan, obstacles, scientific authority, student
 • Sahand Jorfi *, Nematallah Jafarzadeh Haghighifard, Mohammad Javad Ahmadi, Narjes Shaheidar, Hakimeh Purhoseini Pages 55-62
  Background and Objectives
  Cr(IV) is a toxic heavy metal with dangerous effects on health and environment and is discharged through industrial effluents. The main aim of the current study was to determine the efficiency of natural zeolite on removal Cr(IV) from aqueous solutions.
  Materials and Methods
  Following the chemical modification of Zeolite, the study variables including pH (2-10), adsorbent dosage (2-20 g/L), reaction time (5-150 min) and Cr(IV) concentration (10-50) were optimized according to the one at the time experimental design. The correlation of obtained data with conventional isotherms and kinetics were also studied.
  Results
  In optimum pH 2, reaction time of 30 min and adsorbent dosages of 8 g/L, the most removal efficiency of 99.53% was observed for initial Cr(IV) concentration of 10 mg/L. The Freundlich isotherm and pseudo –second order kinetics were better fitted to the findings.
  Conclusions
  According to findings of current study in lab scale, it can be concluded that natural Zeoliite can be considered as an efficient and cost effective alternative on treatment of effluents containing Cr(IV).
  Keywords: adsorption, clinoptilolite zeolite, Cr(IV)
 • Mohammad Khandan, Alireza Koohpaei *, Vajihe Mobinizadeh Pages 63-70
  Background and Objectives
  One of the most important applications of psychological research is problem solving in the safety challenges field. Based on the role of emotional intelligence (EI) in mental health and prevention of unsafe behaviors, and to promote workforce's health, this study aimed to survey relationship between emotional intelligence with general health and safety behavior (BS) in an industry, in 2014.
  Materials and Methods
  In a descriptive-analytical and cross-sectional study, all operational employees working at a publication industry were included. Demographics, Goldberg general health-28, and Bradberry-Greaves questionnaires and a safety behavior checklist were tools to gather data. Statistical analysis of Pearson correlation was used to data evaluation by SPSS V22.
  Results
  Mean EI test score was calculated which was equal to 122.2±15.7. Also, total score of staff's general health was reported as 50.4±10.4. 646 out 800 of behaviors that were assessed in present study were safe (80.8%). There was a significant relationship between EI (self-management component) and general health with correlation coefficient equal to -0.3. Also, depression with correlation coefficient equal to -0.334 was related to EI significantly (P
  Conclusion
  The findings of this study collectively indicated that subjects had not an acceptable situation for mental factors such as depression. However the results confirmed an essential role of EI in perceiving general health and preventing employees of negative behaviors. Based on this fact that education can improve EI, design an integrated package for EI development of employees was recommended strongly.
  Keywords: emotional intelligence, general health, industry, safety behavior
 • Zohreh Tavasoli, Narges Hosseinmardi *, Mahyar Janahmadi, Mehdi Golpayegani, Farhad Salari, Delaram Jafarzadeh Pages 71-77
  Background and Objectives
  Considering the role of glial cells in synaptic transmission, regulation of neurotransmitter concentration in synaptic cleft, K buffering, and releasing the gliotransmitters, the purpose of this study is to investigate the effect of glial cells inhibition on the progression of seizures induced by chemical kindling in rats.
  Materials and Methods
  In chemical kindling, animals received Pentylenetetrazol, 35 mg/kg each 48 hours, intraperitoneally and five different stages of seizure were appeared gradually and seizure parameters including maximum seizure stage (SS), stage 4 latency (S4L), stage 4&5 duration (S5D), and seizure duration (SD) were measured during 20 min after PTZ injection. Then seizure parameters were evaluated in animals treated with intracerebroventricular (icv) administration of Fluorocitrate (as a glial cells inhibitor), injected 30 min before PTZ, and compared with PTZ treated animals.
  Results
  Results showed that glial cells inhibition with ICV injection of Fluorocitrate decreased SS, S5D, and SD and increased S4L significantly (P
  Keywords: epilepsy, kindling, neuroglia, pentylenetetrazole
 • Rambod Khajei *, Amir Hossein Haghighi, Mohammad Reza Hamedinia, Amir Rashid Lamir Pages 79-88
  Background and Objectives
  Cardiac rehabilitation is the most important proceeding to reduce the effects of heart surgery and its effects on cardiovascular disease. Exercise training because of low cost and being attractive can be a motivation for patients with cardiac rehabilitation programs.Exercise has influence on blood cellular components, especially the number of white blood cells, metabolism, metabolites, peptides and different type of gene expression.The aim of this study was to examine the effect of aerobic training on monocytes gene expression ABCG5 in middle-aged men after heart bypass surgery.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 20 middle-aged malepatient who had coronary artery bypass surgery, were subjected to the study and were randomly assigned into two groups: control (N=10) and aerobic training (N = 10) groups. Blood samples were taken from subjects before and after training sessions.Monocytes isolated by centrifugation and m-RNA purified by Real-Time PCR was performed.Data were analyzed by ANOVA with repeated measures (SPSS version 16).
  Results
  Results showed that, as a result of exercise training, there was significant increase in mRNA expression of gene ABCG5 in the experimental group than control group.
  Conclusion
  It seems that exercise training as part of the cardiac rehabilitation in patients undergoing coronary artery bypass grafting can improve the reverse cholesterol transport process in the patients by impressing the expression of genes involved in lipid metabolism.
  Keywords: ABCG5, Aerobic Training, Coronary artery bypass graft