فهرست مطالب

طب نظامی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 71، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 71، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمانه سادات حسینی ذیجود، لاله صمدی* صفحات 1-2
 • مریم سعیدی *، زهرا بهمنی، مرضیه دانش کهن صفحات 3-12
  زمینه و هدف
  تشخیص استرس مبتنی بر سیگنال های فیزیولوژی روانی نیاز به تعداد زیادی حسگرهای تماسی دارد که می تواند منجر به عدم آسایش آزمودنی و ایجاد اضطراب زیاد و در نتیجه تخریب نتایج گردند. استفاده از تصاویر حرارتی در تشخیص استرس دارای مزیت های بسیاری می باشد که از آن جمله می توان به غیر محسوس بودن، غیر تماسی بودن و نصب سریع اشاره نمود. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تشخیص فریب با استفاده از تصاویر حرارتی انجام شده است. در اکثر این مطالعات از ویژگی های ساده همچون میانگین و شیب افزایش دما جهت تحلیل استفاده شده است. هدف این مطالعه بهره گیری از ویژگی های تعریف شده در مراجع قبلی، به علاوه ی تعریف یک مجموعه ویژگی براساس اصل همبستگی تغییرات دمای نواحی مختلف چهره با سایر سیگنال های فیزیولوژیک در کنش های استرسی می باشد.
  روش ها
  یک مجموعه دادگان متشکل از 13 آزمودنی در حین یک پروتکل دروغ سنجی با ثبت سیگنال های حرارتی چهره فرد با استفاده از دوربین حرارتی و سایر سیگنال های فیزیولوژیک با استفاده از یک دستگاه پلی گرافی تهیه شد. ویژگی ها روی مجموعه دادگان بومی اعمال شده و روش کاهش بعد آنالیز مولفه های مستقل و طبقه بند جداساز خطی، جهت تحلیل به کار رفته است. از مقایسه میزان بهبود ویژگی های پیشنهاد شده نسبت به ویژگی های مراجع قبلی جهت تحلیل نتایج و همچنین از تحلیل همبستگی جهت تعیین میزان همبستگی دمای نواحی مختلف چهره با سیگنال های فیزیولوژیک استفاده شد. علاوه بر این، روشی نیز جهت نمره دهی دستی سیگنال های حرارتی مشابه آنچه که در ارزیابی چارت های پلی گرافی بر روی سیگنال های فیزیولوژی روانی انجام می شود ارائه شده است. مقایسه نتایج نمره دهی دستی سیگنال های فیزیولوژی و حرارتی، جهت اعتباردهی روش پیشنهاد شده به کار گرفته شده است.
  یافته ها
  درصد صحت تشخیص استرس در تک ثبت (تک سوال) به ازای ویژگی های تعریف شده، نسبت به استفاده از ویژگی های مراجع گذشته بهبود 44/9 درصدی در داده های تست و 33/27 درصدی در داده های آموزش را به همراه داشته است. صحت تشخیص سوال هدف (سوالی که فرد در آن دروغ گفته است) برابر 80% می باشد. نمره دهی دستی سیگنال های فیزیولوژیک و نمره دهی دستی سیگنال های حرارتی توسط فرد خبره، همبستگی برابر 70% را گزارش کرده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، بهره گیری از ویژگی هایی که معمولا از سیگنال های فیزیولوژیک شامل تنفس، پاسخ گالوانیک پوست، ضربان قلب و فشار خون استخراج می شود بر روی سیگنال دمای نواحی مختلف چهره، سبب بهبود تشخیص استرس در تصویربرداری حرارتی می گردد. از این رو کارایی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر این ویژگی ها و طبقه بند مناسب جهت آشکارسازی فریب با استفاده از تصاویر حرارتی تایید می شود.
  کلیدواژگان: تصاویر حرارتی، دروغ سنجی، تشخیص استرس، سیگنال های فیزیولوژیک، غربالگری
 • ابوالفضل شکیبایی، غلامحسین علیشیری*، زینب ابراهیم پور صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  ترکیب بدن شامل دو جزء توده چربی و توده لخم است که هر کدام اثرات متفاوتی بر میزان چگالی مواد معدنی استخوان دارند. در این مطالعه ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی بررسی شد.
  روش ها
  چگالی مواد معدنی استخوان، توده چربی وتوده لخم، 99 نفر مرد نظامی با میانگین سنی 7/35 سال توسط اسکن جذب سنجی اشعه ایکس دوتایی در یک مطالعه مقطعی اندازه گیری شد. رابطه دو جزء توده چربی و توده لخم با میزان چگالی مواد معدنی استخوان در کل بدن و در اندام مختلف آزمودنی ها مورد محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها
  بین چگالی مواد معدنی استخوان با توده چربی در کل بدن (214/0=p) و همچنین در اندام تحتانی (836/0=p) و فوقانی (955/0=p) رابطه منفی وجود داشت که از لحاظ آماری معنادار نبود. در عین حال بین چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی (000/0=p) و تحتانی (001/0=p) و کل بدن (001/0=p) با توده لخم در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  توده لخم به عنوان یک پیش بینی کننده مهم چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی و تحتانی و در کل بدن مردان نظامی مطرح است.
  کلیدواژگان: چگالی مواد معدنی استخوان، توده چربی، توده لخم، مردان نظامی
 • مریم یعقوبی، فاطمه قارداشی*، احمدرضا ایزدی صفحات 22-30
  زمینه و هدف
  در عصر حاضر تولید دانش یکی از مهم ترین منابع امتیاز رقابتی برای فرد و سازمان است. کیفیت خدمات بهداشتی و سلامتی و ارتقائ سطح سلامت نیز به شدت وابسته به تولیدات علم در این زمینه می باشد. دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی کشور مسئولیت تولید علم در جهت اقتدار و توسعه پایدار کشور را برعهده دارند، برای انجام این مهم، شناخت مولفه های موثر بر تولید دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف بررسی و طراحی مدل عوامل موثر بر تولید دانش در یک پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی نظامی به روش تحلیل عاملی تائیدی انجام گردیده است.
  روش ها
  مطالعه حاضر کاربردی از نوع توصیفی، همبستگی مبتنی بر تحلیل عاملی تائیدی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک پژوهشکده نظامی بودند که با روش سرشماری، نمونه گیری انجام گرفته است. پس از جمع آوری داده ها، آمار توصیفی به کمک نرم افزار SPSS 18 و آمار تحلیلی به روش تحلیل عاملی تائیدی با کمک نرم افزار آموس 18 صورت گرفته است.
  یافته ها
  در مجموع 49 نمونه شرکت کننده در مطالعه، 3/63 % مرد با حداکثر 25 سال سابقه کار و 200 چاپ مقاله بودند. نتایج نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بود (048/0=RMSEA، 055/0=RMR، 86/0=GFI، 76/0=AGFI).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی مشخص شد، استقلال عمل محقق، تشویق همکاران، سبک مدیریتی و اعطای پاداش دارای ضریب اهمیتی بالایی نسبت به دیگر متغیرها در تولید دانش می باشند. شایسته است در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردی کلان متغیرهای فوق با اولویت بالا مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تولید دانش، پژوهشکده نظامی، محقق
 • احسان الله حبیبی، حسین ابراهیمی، سمیرا برکات*، لیلا مقصودیان صفحات 31-39
  زمینه و هدف
  عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آن در محیط کار، آسیب ها و هزینه های بسیار زیادی برای کارکنان، کارفرمایان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش بهره وری و کارآیی افراد می گردد. هدف از این مطالعه تعیین ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارکنان اداری به روش ROSA و ارتباط آن با بهره وری بود.
  روش ها
  مطالعه تحلیلی حاضر بر روی کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های بهره وری و نوردیک بود و پوسچر کارکنان با روش ارزیابی سریع استرین اداری (ROSA) بررسی شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزارآماریSPSS 20 و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سنی 56 نفر از کارمندان مورد مطالعه 62/6±75/40 سال و میانگین سابقه کار آنان 12/6±67/16 سال بود. 1/41% کارکنان دارای بهره وری زیاد و بترتیب 9/42 % و 1/16 % از کارکنان دارای بهره وری متوسط و کم بودند به طوری که میانگین نمره بهره وری کارکنان 5/23±7/82 به دست آمد که در سطح متوسط قرار داشت. بیشترین درصد فراوانی در روش ROSA نمره 5 (9/42%) بود. نمره ROSA با بهره وری رابطه غیرمستقیم و معنی داری داشت (752/0- =R، 001/0>P).
  نتیجه گیری
  بهره وری کارکنان اداری متوسط بود و با توجه به میانگین نمره ROSA، کارکنان از نظر ریسک فاکتور ارگونومیکی در ناحیه هشدار قرار داشتند. بنابراین به کار بردن اصول ارگونومی در محیط کار، شغل و تجهیزات نقش بسزایی در افزایش بهره وری هر سازمان و ارگان صنعتی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، ارزیابی سریع استرین اداری (ROSA)، بهره وری، ریسک فاکتور
 • رسول معین فارسانی، زهره رنجبرکهن* صفحات 40-48
  زمینه و هدف
  جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه به واسطه شرایط خاص، ممکن است بیش از دیگران در معرض ابتلا به اختلالات روانی از جمله افسردگی باشند. کلیت گرایی حافظه سرگذشتی یک عامل آسیب زای پایدار در افسردگی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش اختصاص سازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان بود.
  روش ها
  این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون- پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش جانبازان بستری در بیمارستان شهید رجایی شهر اصفهان در سال 1395 بودند که از بین آن ها 30 نفر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه افسردگی بک-ویرایش دوم (BDI-II) بود. ابتدا از افراد هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و سپس گروه آزمایش (15= nنفر) به مدت 7 جلسه گروهی 2ساعته تحت آموزش قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل به درمان رایج خود (دارو درمانی)، ادامه دادند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار (SPSS 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره کل گروه آزمایش قبل از هرگونه مداخله 91/4±46/46، پس از مداخله 74/4±46/34 و در پیگیری 57/4±20/36 محاسبه شد. یافته ها نشان داد که اختلاف معناداری در دو گروه، در پس آزمون و پیگیری قابل توجه بود (05/0P<). بنابراین آموزش اختصاص سازی حافظه سرگذشتی شدت افسردگی را در گروه آزمایش کاهش داد.
  نتیجه گیری
  آموزش اختصاص سازی خاطرات قادر است کلیت گرایی افراطی حافظه سرگذشتی را کاهش داده و با افزایش حافظه اختصاصی، به بهبود افسردگی بینجامد.
  کلیدواژگان: اختصاص سازی حافظه سرگذشتی، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، جانبازان
 • بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سر حلقه های صالحین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گیلان: کاربرد الگوی فرانظری
  ربیع الله فرمان بر، فتانه بخشی، ابوالحسن افکار *، مهدی آخوندی کلور صفحات 49-56
  زمینه و هدف
  علیرغم فواید زیاد فعالیت فیزیکی منظم هنوز کم تحرکی یکی از مشکلات بهداشتی دربین مردم می باشد. لذا دراین مطالعه کارائی مدل فرانظری در شناخت عوامل مرتبط با فعالیت فیزیکی سرحلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  دراین مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1395 تمامی سر حلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان (101نفر) پرسشنامه های معتبرشده خودایفا مشتمل بر 3 بخش اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش سازه های الگوی فرانظری و پرسشنامه بلند بین المللی فعالیت فیزیکی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آمار توصیفی و آزمون های همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  60 درصد از واحدهای مورد پژوهش با میانگین سنی 7/40 سال با انحراف معیار 3/8 در مرحله غیرفعال فعالیت فیزیکی یعنی پیش تفکر، تفکر و مرحله آمادگی قرار داشتند. بین استراتژی های رفتاری از سازه فرایند تغییر با میزان فعالیت فیزیکی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. به جز سازه های موازنه تصمیم گیری و معایب فعالیت فیزیکی، بقیه سازه های مدل، همبستگی معنی داری با مراحل تغییر فعالیت فیزیکی داشتند. آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده ارتباط آماری مثبت و معنی دار بین فرایند شرطی سازی متقابل از استراتژی رفتاری سازه فرایند تغییر با میزان فعالیت فیزیکی بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه از کاربرد مدل فرانظری در تغییر فعالیت فیزیکی سرحلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی گیلان حمایت می کند. بنابراین، می توان با اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری با تاکید بر سازه تاثیرگذار (فرایندهای رفتاری تغییر) موجبات حفظ و ارتقاء فعالیت فیزیکی در این گروه را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، الگوی فرانظری، بسیج جامعه پزشکی، استان گیلان
 • محمد جواد تبرعی، رستم فخری نژاد، هرمز محمدپورلیما* صفحات 57-62
  زمینه و هدف
  از جمله عواملی که باعث افزایش عملکرد سازمانی می شود شخصیت افراد می باشد. سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی مثبت منجر می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود می باشد.
  روش ها
  نوع مطالعه توصیفی -پیمایشی بوده که با استفاده از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی نئو سنجش ها انجام شد. پرسشنامه های مذکور از روایی محتوا برخوردار بوده وپایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی به ترتیب (801/0) و (877/0) تعیین گردید. حجم نمونه 162 نفر بود که با روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تحلیل گردید.
  یافته ها
  از کل افراد نمونه 103 نفر زن و 59 نفر مرد بودند. یافته ها نشان داد که تاثیر رگرسیون بین اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی کارکنان برابر 786/12 می باشد که نشان دهنده تاثیر بالای اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان می باشد. ضرایب تاثیر رگرسیون بین اخلاق حرفه ایی و مولفه های ویژگی های شخصیتی کارکنان به ترتیب زیر ثبت شد: ضرایب 998/11، 554/7، 891/6، 781/6 که به ترتیب مربوط به مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سازمانی، تعلق به اجتماع علمی و خود کارایی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده تاثیر بالای اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود می باشد طوریکه که اخلاق حرفه ای بیشترین تاثیر را بر مسئولیت اجتماعی دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، ویژگی های شخصیتی، عملکرد سازمانی
 • سمیه طیبی، سید حسین حسینی، شمیلا نوری، سید مصطفی حسینی ذیجود، حجت درخشانفر * صفحات 63-71
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی از مهمترین ارکان آموزش در پزشکی بوده و هدف آن تامین نیروی انسانی کارآمد، متبحر و آگاه جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی جامعه است. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی آموزش بالینی بخش های اطفال بیمارستان آموزشی کودکان مفید، امام حسین (ع)، شهدای تجریش و لقمان بر اساس استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 94 طراحی شده است.
  روش ها
  مطالعه‏ حاضر از نوع‏ توصیفی- مقطعی می باشد که در سال 94 اجرایی شد. از هر یک از بخش های اطفال بیمارستان های امام حسین (ع)، شهدای تجریش، لقمان و کودکان مفید، اساتید، دستیاران کودکان و کارورزان بعنوان جامعه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه ای محقق ساخته است که در آن استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت که شامل استانداردهای آموزش در کلینیک سرپایی، استانداردهای راندهای آموزشی، استانداردهای گزارش صبحگاهی، استانداردهای ژورنال کلاب، استانداردهای تریاژ و استانداردهای مراکز مهارت های بالینی می باشند در قالب 100 سوال بصورت مکتوب پرسیده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS-16 شده و مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  پرسشنامه ها توسط 95 نفر در بیمارستان های لقمان (16نفر)، امام حسین (12 نفر)، شهدا (15نفر) و مفید (52 نفر) تکمیل گردید. از بین افرادی که پرسشنامه ها را تکمیل نمودند 27 (4/28 %) نفر کارورز، 50 (6/52 %) نفر دستیار و 18 (9/18 %) نفر هیات علمی بودند. یافته ها نشان داد که هیچکدام از استانداردهای آموزش بالینی بطور صددرصد از دیدگاه هیئت علمی، دستیار و کارورز مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت اعمال نمی شود. در تمام موارد هیات علمی در مقایسه با دستیار و کارورز، امتیاز بالاتری را به ترتیب به گزارش صبحگاهی، آموزش در کلینیک های سرپایی، تریاژ، راند آموزشی، مرکز مهارت های بالینی، ژورنال کلاب داده بودند. در تمام بیمارستان های مورد مطالعه مرکز مهارت های بالینی و ژورنال کلاب کمترین امتیاز را اخذ کرد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که از نظر دستیار، هیئت علمی و کارورز بطور میانگین هیچکدام از استانداردهای آموزش بالینی تعریف شده از سوی وزارت بهداشت، بطور کامل و صدردصد رعایت نمی گردد اگرچه گزارش صبحگاهی وضعیت مطلوب و قابل قبولی داشت. با این وجود در استانداردهای مربوط به مرکز مهارتهای بالینی و ژورنال کلاب هنوز ضعف هایی وجود دارد که با توجه به اهمیت آنها، می بایست برای ارتقا و بهبود وضعیت تمهیداتی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، ارزشیابی، بخش اطفال، استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت
 • رضا سلطانی شال، اسفندیار آزاد مرزابادی*، محسن اسکندری صفحات 72-83
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر سلامت روانی نظامیان دریایی، این مطالعه با هدف آسیب شناسی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی و در حیطه پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. بدین منظور 15 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام شد و در قالب مقوله های اصلی دسته بندی شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان 34 سال و میانگین تجربه کاری آنها 16 سال بود. تحلیل مصاحبه شرکت کنندگان به شناسایی 71 کد اولیه، 18 زیر مقوله و 8 مقوله اصلی شامل عوامل خانوادگی، شناختی، شخصیتی، سبک و کیفیت زندگی، محیطی، معنوی، هیجانی و سبک رهبری منجر شد.
  نتیجه گیری
  بنابراین عوامل روانشناختی در بهداشت روانی نظامیان نیروی دریایی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند، بنابراین لزوم توجه بیشتر به این عوامل در پرداختن به سلامت جسمی و روانی نیروهای دریایی نظامی اهمیت اساسی دارد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی روانی، نیروی نظامی، شغل، مطالعه کیفی
 • میرمحمد میری، پوریا محمدی * صفحات 84-90
  زمینه و هدف
  کارسینومای مدولاری تیروئید، توموری بدخیم با منشاء سلول های پارافولیکولار C مشتق شده از ستیغ عصبی است و حدود 10% کل انواع سرطان های تیروئید را شامل می شود. با وجود اینکه عوامل متعددی در ایجاد و پیشرفت سرطان دخیل می باشد، اخیرا نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز انواع سرطان ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم کاتالاز و ظرفیت انتی اکسیدان تام در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید سنجیده شده و با افراد سالم مقایسه گردید.
  روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، افراد مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید، که سرطان آنها با توموگرافی، سی تی اسکن و یافته های پاتولوژی تایید شده و هنوز اقدام درمانی برای ایشان انجام نگرفته، بعنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند. در ادامه از اعضای درجه یک خانواده بیماران که افراد سالمی بودند بعنوان گروه شاهد دعوت به همکاری شد. اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک بیماران شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، مصرف سیگار، سابقه بیماری و مصرف دارو، قد و وزن افراد بیمار و سالم ثبت شد. در ادامه از همه افراد شرکت کننده 5 میلی لیتر خون جهت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز و ظرفیت انتی اکسیدان تام اخذ شد و با استفاده از کیتهای مربوطه سنجیده شد و یافته ها با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک بین دو گروه سالم و کارسینومای مدولاری تیروئید وجود ندارد (P<0.05) و گروه ها همسان بودند. گروه کارسینومای مدولاری تیروئید شامل 16 (41 %) مرد و 23 (59 %) زن با میانگین سنی 11±6/30 سال و گروه سالم شامل 20 (6/47 %) مرد و 22 (4/52 %) زن با میانگین سنی 12±6/31 سال بودند. ظرفیت انتی اکسیدان تام (p=0.001) و کاتالاز (p=0.001) بطور معنی دار در گروه کارسینومای مدولاری تیروئید پایین تر از گروه سالم بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و کاتالاز در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید، کاهش یافته بود. این یافته های اولیه نشان میدهد که استرس اکسیداتیو میتواند با کارسینومای مدولاری تیروئید مرتبط باشد و یا احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سرطان مدولاری تیروئید، کاتالاز، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
 • جمال اخوان مقدم، غلامحسین علیشیری، مرضیه لک، حسن گودرزی، سید جلال مدنی، علی زارعی، امین سهرابی، مازیار کرمعلی * صفحات 91-98
  زمینه و هدف
  نیاز سنجی پژوهشی بخش گسترده ای از فرایند برنامه ریزی پژوهش را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش های راهبردی در راستای توسعه علمی یک دانشکده پزشکی در ایران انجام گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه، یک پژوهش ترکیبی که در دو فاز کیفی وکمی در سال 1394 انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل اسناد راهبردی، 9 نفر از مسئولین سیاستگذار، 31 نفر از مدیران گروه های آموزشی و 12نفر از ذینفعان یک دانشکده پزشکی در ایران بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با روش مرور و تحلیل اسناد و مصاحبه گروهی گردآوری و با روش تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی برای رتبه بندی معیارها از تکنیک سلسله مراتبی AHP و برای رتبه بندی عناوین از تکنیکTOPSIS استفاده شد.
  یافته ها
  با تحلیل داده های فاز کیفی تعداد 48 عنوان پژوهشی در 4 محور راهبردی احصاء گردید. در فاز کمی الویت های اول پژوهشی براساس امتیازدهی خبرگان و مدیران سیاست گذار این دانشکده شامل: ارائه راهکارهای حفظ سرمایه های انسانی (با امتیاز: 713/0) در محور سرمایه انسانی، نیازسنجی رشته ها و مقاطع مورد نیاز بر اساس نیاز سازمانی و ذینفعان (با امتیاز: 769/0) در محور آموزش و تربیت دانشجو، بررسی و نیازسنجی قطب های علمی آموزشی مورد نیاز (با امتیاز: 761/0) در محور تولید دانش و تعیین حوزه های اولویت دار بر اساس رسالت دانشکده (با امتیاز: 746/0) در محور حاکمیتی دانشکده به دست آمد.
  نتیجه گیری
  عناوین پژوهشی اولویت بندی شده در این مطالعه در چارچوب اهداف راهبردی دانشکده می تواند چشم انداز توسعه علمی آن را محقق ساخته و در راستای انجام رسالت آن پویایی لازم را داشته باشد.
  کلیدواژگان: پژوهش راهبردی، روش ترکیبی، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، دانشکده پزشکی
|
 • Maryam Saidi *, Zahra Bahmani, Marziyeh Danesh Kohan Pages 3-12
  Background And Aim
  Stress detection based on physiological signals requires numerous contact sensors that can cause anxiety and disturbance for the subject and may lead to invalid results. Using thermal imaging in the stress detection has several advantages including being impalpable, non-contact and fast installation. Many researches have used thermal images in deception detection. Most of the previous articles used simple features such as average and increasing temperature slopes for analysis. This study uses the features defined in the earlier references as well as defining a set of features based on the principle of solidarity between temperature changes in different areas of the face with other physiological signals during stress interactions.
  Methods
  A database including 13 subjects through a lie detection protocol while physiological signals are recorded as well as thermal images is provided in this study. The proposed features are applied on the database. Independent component analysis and linear discriminate analysis is used for feature reduction and classification, respectively. In addition, a manual scoring method according to manual scoring methods for physiological signals is introduced for manual scoring thermal images.
  Results
  The accuracy of stress detection in each trial (a question) based on the proposed features becomes more than the ones using only features defined in previous studies (an increase of 9.44% in test data and 27.33% in training data). The accuracy of detecting the target question (the question which the subject has lied) is 80%. Two manual scoring methods, thermal and physiological have the correlation of 70%.
  Conclusion
  According to the results, using the features which is usually defined on physiological signals including respiratory, galvanic skin response, heart rate and blood pressure lead to improvement in stress detection based on thermal images. Therefore, the efficiency of the proposed method based on defined features and proper classification for the detection of deception are confirmed using thermal images.
  Keywords: Thermal Images, Lie Detection, Stress Detection, Physiological Signals, Screening
 • Abolfazl Shakibaee, Gholam Hossein Alishiri *, Zeynab Ebrahimpour Pages 13-21
  Background And Aim
  Body Composition is composed of two main components: Fat mass (FM) and lean mass (LM), each having different impacts on bone mineral density (BMD). In the present study we investigated the relation between these two components with BMD in military men.
  Methods
  In a cross-sectional study, BMD, FM and LM were measured in 99 military men with an average age of 35.7 years using dual x-ray absorptiometry (DEXA) scan. The correlation between two-component FM and LM with BMD in the whole body and different limbs of the body were determined.
  Results
  A negative correlation was seen between BMD with FM in the whole body (p=0.214) and the upper (p=0.955) and lower (p=0.836) limbs though it was statistically non-significant. Meanwhile, BMD had a significant positive correlation with LM in the upper (p=0.000) and lower (p=0.001) limbs and also the total body (p=0.001).
  Conclusion
  The results of this study indicate that FM has a negative effect on bone density and LM may serve as a true predictor of BMD in the upper and lower limbs in military men.
  Keywords: BMD, Lean Mass, Fat Mass, Military Men
 • Maryam Yaghobi, Fatemeh Ghardashi *, Ahmadreza Izadi Pages 22-30
  Background And Aim
  In the present era, knowledge is one of the most important sources of competitive advantage for individuals and the organizations. Quality of health care and health promotion are also strongly dependent on the production of knowledge. Medical universities and research centers are responsible for producing science and sustainable development of countries. Actually, identifying the factors affecting the production of knowledge is of particular importance. Therefore, this study aimed to investigate and design a model for the influencing factors in the production of knowledge.
  Methods
  This study was descriptive and used a correlation based on confirmatory factor analysis. Researchers, faculty members and the students of a military institute were considered as the population of this research. Sampling were conducted by using the census method. After collecting the data, descriptive statistics were done using the SPSS 18 software and analytical statistics with confirmatory factor analysis were performed by using the Amos software 18.
  Results
  A total of 49 subjects participated in the study. Among them, 63.3% were male with 25 years of experience and 200 published articles. The results indicates that the structural model fitted in accordance with the conceptual 'model (RMSEA=0.048, RMR=0.055, GFI=0.86, AGFI=0.76).
  Conclusion
  The results of the confirmatory factor analysis revealed that the independence of the researchers, colleagues’ cooperation, management style, and rewards are highly important factors compared to the other variables in the production of knowledge. It is essential that the above mentioned variables be considered with priority in decision-making and strategy settings.
  Keywords: Knowledge Production, Military Institute, Researcher
 • Ehsanollah Habibi, Hossein Ebrahimi, Samira Barakat *, Leyla Maghsoudian Pages 31-39
  Background And Aim
  Lack of attention to the principles of ergonomics and neglecting it in workplaces, will cause injuries and great expenses for employees, employers and reduces the efficiency and effectiveness of people. The aim of the present study was to determine the musculoskeletal disorder risk factors in the office staff with the ROSA method and its relation with efficiency.
  Methods
  This study was an analytic study. The office staff of the Isfahan University of Medical Sciences were examined in 2015. The used tools were the efficiency and Nordic questionnaires. The staff posture was investigated with the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method. The SPSS 20 statistical software and the Pearson correlation coefficient statistical test were used for analyzing data.
  Results
  In this study, the average age of the 56 studied employees was 40.75±6.62 years and the work experience average of 16.67±6.12 years. It is said that 41.1% of staff had high efficiency and 42.9% and 16.1% of the staff had mediocre and low efficiency respectively. The average score of staff efficiency was obtained 82.7±23.5 which was in mediocre level. The most frequency percent in ROSA method was score of 5 (42.9%). The ROSA score had an indirect relationship and significant correlation with efficiency (R=0.752, P
  Conclusion
  The efficiency of the office staff was medium and according to the average score of ROSA, in terms of ergonomic factor risks, the staff were in a warning stage. Therefore, in order to apply the principles of ergonomics in workplaces, job and equipment will have a significant role in increasing the efficiency of any organization and industrial organizations.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Rapid Office Strain Assessment (Rosa), Efficiency, Risk Factor
 • Rasool Moeinfarsani, Zohreh Ranjbar Kohan* Pages 40-48
  Background And Aim
  Due to their special conditions, veterans with post-traumatic stress disorder are exposed to psychological disorders including depression. Overgeneral autobiographical memory is a persistent factor in depression. Consequently, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of autobiographical memory specificity training on depression in veterans with post-traumatic stress disorder in Isfahan.
  Methods
  This study is a quasi-experimental with pre-test and post-test and follow up along with a control group. The study population included the veterans with PTSD in the Shahid Rajaei hospital of Isfahan in 2016. To do so, 30 patients were selected through convenience sampling method and assigned to two groups (experimental=15), (control=15) randomly. The research instrument of this study was the Beck Depression Inventory second edition (BDI-II). At first, the pre-tests and post-test was administered into two groups and the experimental group were trained 7 sessions of 2 hours twice a week while the control group continued ordinarily (medication). Data were analyzed by covariance method using the SPSS 16 software.
  Results
  The average score of the experimental group was calculated 46.46±4.91 (in pre-test) before any intervention, 34.46±4.74 (in post-test) after the intervention and 36.20±4.57 in follow-up. Findings showed that the difference of means in two groups was significant in post-test and follow up (P
  Conclusion
  By reducing the overgeneral autobiographical memory and enhancing the memory specificity, the memory specificity training treatment can help improve depression.
  Keywords: Autobiographical Memory Specificity, Depression, Post-Traumatic Stress Disorder, Veterans
 • Factors Associated with Physical Activity in Ringleaders of Righteous of Guilan Medical Society Basij Organization: Applying the Transtheoretical Model
  Rabiollah Farmanbar, Fataneh Bakhshi, Abolhasan Afkar *, Mehdi Akhoondi Kolour Pages 49-56
  Background And Aim
  Despite many benefits of regular physical activities, lack of physical activity is a health problem in communities nowadays. The purpose of this study was to determine the efficacy of the transtheoretical model to identify physical activity in a sample of Ringleaders of Righteous of Guilan Medical Society of the Basij Organization.
  Methods
  In this cross-sectional analytical study in 2016, all of the Ringleaders of Righteous of Guilan Medical Society Basij Organization (N=101) completed the self-administered questionnaire consisting of 3 sections: demographic information, validated questionnaire of the stages of change model constructs, and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ long form). Data were analyzed through SPSS 16, descriptive statistics, correlation and regression analysis.
  Results
  Sixty percent of individuals with the mean ages of 40.7±8.3 years were in the inactive stage of physical exercise: pre-contemplation, contemplation and preparation. A statistical significant relation was observed between the behavioral process change and physical activity. Moreover, except decision balance and cons, other constructs had a significant correlation with physical activities stages of change. Also, the logistic regression analysis showed that there was a positive and significant relation between the counterconditioning behavioral processes of change with the amount of physical activity.
  Conclusion
  The study findings support the application of the transtheoretical model theory in the physical activity changes in Ringleaders of Righteous of Guilan Medical Society of the Basij Organization. Therefore due to the effective constructs (behavioral process of change), it is necessary for these constructs to be strengthened in order to maintain and promote the level of physical activity in this group.
  Keywords: Physical Activity, Transtheoretical Model, Medical Society Basij, Guilan Province
 • Mohammad Javad Tabarroei, Rostam Fakhrinezhad, Hormoz Mohammadpoor Lima* Pages 57-62
  Background And Aim
  Personality is a factor which increases organizational performance. Compromise and coordination between the type of personality and work environment leads to more compatibility with occupation and profession, which in turn leads to a positive organizational performance. Considering the importance of this subject, the main purpose of this study was to investigate the effect of personality ethics on the personal characteristics of the staff in "Hazrate Zeinab" college of Paramedical, nursing and midwifery of Langrud city.
  Methods
  The research was a descriptive-survey study which was conducted by using a researcher-made personality ethics questionnaire and NEO Personality Inventory-3 (NEO-3). The questionnaires had content validity and their reliability was computed by the Cronbach's alpha coefficient, which was 0.801 and 0.877, respectively. The sample size included 162 people who were selected by a simple random sampling method. After distribution and collecting the completed questionnaires, data were analyzed by using SPSS -16.
  Results
  Among the 162 participants, 103 were female and 59 were male. The findings showed that the effect of regression between professional ethics and personality traits of employees was 12.786, which indicates the high impact of professional ethics on personality traits of employees. The coefficients of the regression effect between professional ethics and the components of personality traits of employees were recorded as follows: coefficients of 11.998, 7.554, 6.891, 6.781, which were related to social responsibility, organizational responsibility, belonging to the scientific community and self-efficacy, respectively.
  Conclusion
  The results show a high impact of professional ethics on the personality traits of staff in Hazrate Zeinab College of Paramedical, Nursing and Midwifery of Langrud city. It can be concluded that professional ethics has the greatest impact on social responsibility.
  Keywords: Professional Ethics, Personality Characteristics, Organizational Performance
 • Smayyeh Tayyebi, Seyed Hossein Hosseini, Shamila Noori, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud, Hojjat Derakhshanfar * Pages 63-71
  Background And Aim
  Clinical education is one of the most important parts of education in medicine and its aim is to providing the expert and efficient workforce to meet the needs of societies. The aim of current study was to evaluate clinical education in pediatrics wards of hospitals affiliated to the Shahid Beheshti University of Medical Sciences according to the Ministry of Health standards in 2015.
  Methods
  The current survey is a cross-sectional study which was conducted during 2015. Faculty members, assistants and interns were selected from each pediatrics wards of Imam Hossein, Shohada Tajrish, Loqman and Mofid hospitals as the study population. The assessment tool is a self-made questionnaire. Data were analyzed with SPSS-16.
  Results
  In the present study, 95 people from the Loqman (n=16), Imam Hossein (n=12), Shohada (n=15) and Mofid (n=52) Hospitals were participated. Among the participated people, 27 (28.4 %) were interns, 50 were (52.6 %) assistants and 18 (18.9 %) were professors. The findings of this study showed that none of the standards of clinical training did not apply according to the Ministry of Health standards from the perspective of faculty members, residents and interns. In all cases, faculty members in comparison to residents and interns, reported a higher rating to outpatient clinics, teaching round, grand round, morning reports, journal reports, and center of clinical skills, respectively. In all the hospitals, the center of clinical skills and journal clubs received the lowest scores.
  Conclusion
  It can be concluded from the results of this study that from the perspective of residents, faculty members and interns none of the clinical training standards defined by the Ministry of Health, were fully respected. This is while morning reports were favorable and acceptable. However, some standards such as those related to clinical skill centers and journal clubs are facing weaknesses and as regards to their importance, considerations are required for their promotion and improvement.
  Keywords: Clinical Training, Assessment, Pediatrics, Clinical Standards Ministry of Health
 • Reza Soltani Shal, Esfandiar Azad Marzabadi *, Mohsen Eskandari Pages 72-83
  Background And Aim
  Considering the importance of identifying the constituents of the navy military psychological health, this research aimed to study the psychopathological and psychological consequences of the navy military forces’ jobs.
  Methods
  The present research is a qualitative study. The grounded theory method was used during this study. For this purpose, 15 participants were selected by using a purposive sampling method and were studied via deep interviews. Data were collected, registered and encoded in main categories.
  Results
  The average age of the participants was 43 years and the professional experience was 16 years. Analyzing the interview by codified data were resulted in identifying 71 primary codes, 18 sub category, and 8 core category including family, cognitive, personality, life quality and style, environmental, spiritual, emotional and leadership factors.
  Conclusion
  Therefore, psychological factors have a fundamental role in the pathology, prevention and treatment of psychological consequences of the navy military forces. It is necessary to pay more attention to these psychological factors for the navy military forces psychological and physical health.
  Keywords: Psychopathology, Military Force, Job, Quantitative Study
 • Mir Mohammad Miri, Pouria Mohammadi * Pages 84-90
  Background And Aim
  Medullary thyroid carcinoma is a malignant tumor originates in the thyroid parafollicular cells derived from neural crest cells and include about 10% of all thyroid cancers. Although many factors are involved in the development and progression of cancer, most recently, the role of oxidative stress in the pathogenesis of cancer is highly regarded. In the present study the enzyme activity of catalase and total antioxidant capacity in patients with medullary thyroid carcinoma were measured and compared with healthy subjects.
  Methods
  In this case-control study, patients with medullary thyroid carcinoma, whose cancer was confirmed with findings of CT and pathological data and treatment has yet been done to them, were enrolled as a case group. Then, from family members of patients who were healthy people was invited to patriated as a control group. Demographic and anthropometric data of patients included age, sex, marital status, smoking and medical history, medication use, height and weight were recorded. Then 5 ml blood of all participants was taken for measuring the activity of catalase and total antioxidant capacity were obtained and findings were compared.
  Results
  No statistical difference was observed in the demographic and anthropometric data between cases and controls and groups were matched (P
  Conclusion
  In this study, total antioxidant capacity and catalase levels in patients with medullary thyroid carcinoma was decreased. These preliminary findings suggest that oxidative stress may be associated with medullary thyroid carcinoma or increase the risk of developing the disease.
  Keywords: Medullary Thyroid Carcinoma, Catalase, Total Antioxidant Capacity
 • Jamal Akhavan Moghadam, Gholamhossin Alishiri, Marzieh Lak, Hassan Ghodarzi, Seyed Jalal Madani, Ali Zarei, Amin Sohrabi, Mazyar Karamali * Pages 91-98
  Background And Aim
  Researches’ needs assessment has a great contribution in the research planning process. This research has been carried out for the needs assessment and prioritization of strategic researches in the field of scientific development of a medical faculty in Iran.
  Methods
  This research is a mixed study that was conducted in two qualitative and quantitative phases, and was completed in 2016. The research sample consisted of strategic documents, 9 policy makers, 31 managers of educational groups and 12 stakeholders from a medical faculty in Iran who were selected by a purposeful sampling method.The data of the qualitative section were gathered through reviews, analysis and documentation analysis and group interviews were done and analyzed by content analysis method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to rank the criteria and the TOPSIS technique was used to rank the titles.
  Results
  By analyzing the qualitative phase data, 48 research topics were identified in four strategic axes. . In the quantitative phase, the first priorities of the research were based on the evaluation of experts and policy makers of the faculty determined and included: providing solutions for maintaining human capital (with a score of 0.713) in the human capital axis, the need for the assessment of the fields and sections required based on the organizational needs and stakeholders (with a score of: 0.769) in the education and training of students, evaluating and assessing the required scientific-educational poles (with a score of 0.761) in the knowledge generation axis and the identification of priority areas was obtained based on the mission of the faculty (with Score: 0.746) governance of the faculty.
  Conclusion
  The research topics prioritized in this study (within the framework of the strategic goals of the faculty) can realize the perspective of its scientific development and make the dynamism necessary for its mission.
  Keywords: Strategic Research, Mix Method, AHP, TOPSIS, Medical Faculty