فهرست مطالب

طب جانباز - پیاپی 35 (بهار 1396)
 • پیاپی 35 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهروز اکبرزاده، سعید آهار *، مجید داداش زاده صفحات 57-62
  اهداف
  موفقیت در میادین بین المللی ورزشی، در گرو آمادگی روانی ورزشکاران معلول و جانباز در کنار سطح مطلوب آمادگی جسمانی و فنی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی- کلامی بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و جانباز بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در سال 1395، تعداد 30 نفر از ورزشکاران معلول و جانباز جسمی- حرکتی مرد شهر تبریز (از تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه استحکام ذهنی ورزشی شیرد و همکاران بود. پس از انجام پیش آزمون، گروه آزمایش در 16 جلسه 30دقیقه ای به مدت 8 هفته، آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی- کلامی را دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد.
  یافته ها
  در مرحله پس آزمون، میانگین نمره سرسختی ذهنی در گروه آزمایش به صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود (0.001=p). میانگین نمرات مولفه های اعتمادبه نفس (0.026=p) و کنترل (0.001=p) نیز در گروه آزمایش به صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود، اما در مورد مولفه پایداری، بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0.637=p).
  نتیجه گیری
  آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی- کلامی بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و جانباز موثر است و عملکرد ورزشی آنان را ارتقا می دهد.
  کلیدواژگان: استحکام ذهنی، اعتمادبه نفس، معلولان، جانبازان، مهارت روانی
 • زهرا عباسی، جلیل عرب خردمند، سارا افشار، سیدعلی حسینی، سقراط فقیه زاده * صفحات 63-67
  اهداف
  حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه، خصوصا جانبازان، از مهم ترین برنامه های سیاست مداران، قانون گذاران و مجریان است. کاردرمانی شامل فعالیت های روزمره زندگی، خواب و استراحت، آموزش، شغل، تفریح و سرگرمی و مشارکت اجتماعی است. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تاثیر بیکاری بر سلامت عمومی جانبازان انجام شد.
  مشارکت کنندگان و
  روش ها
  در این پژوهش کیفی که در شهر تهران سال 1388 انجام شد، 25 جانباز مرد مشمول قانون حالت اشتغال، به روش اشباع داده ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مصاحبه باز و نیمه باز و نیمه ساختاری جمع آوری شد. از شرکت کنندگان رضایت شفاهی و آگاهانه کسب شد و ناشناس بودن، محرمانه ماندن اطلاعات و حق کناره گیری آنها در هر مرحله از مصاحبه به آنها اعلام شد.
  یافته ها
  در مجموع 45 درون مایه فرعی از مصاحبه ها استخراج و تحت 5 درون مایه اصلی مشکلات خانوادگی (مهم ترین درون مایه فرعی آن عدم رضایت از ارتباط با خانواده و کاهش نقش مدیریت در خانواده)، مشکلات اجتماعی (مهم ترین درون مایه فرعی آن کاهش ارتباط با دیگران)، مشکلات جسمی (مهم ترین درون مایه فرعی آن احساس پیری زودرس)، مشکلات روحی (مهم ترین درون مایه فرعی آن ناراحتی و غمگینی و احساس مفیدنبودن و مشکلات اقتصادی (مهم ترین درون مایه فرعی آن کاهش مزایا نسبت به زمان اشتغال) طبقه بندی شد.
  نتیجه گیری
  جانبازان و فرزندان ایشان، از احساس سرباربودن در جامعه بیشتر از مشکلات اقتصادی همراه بیکاری رنج می برند. تنقیح قوانین اشتغال زا با هدف گیری نقش کار و فعالیت در سلامت افراد جامعه و سعی مجریان در تصویب قوانین حمایتی در جهت ایجاد اشتغال مناسب برای جانبازان با هدف ارتقای سلامت عمومی از ضرورت های امروز است.
  کلیدواژگان: حالت اشتغال، سلامت عمومی، جانبازان
 • شهلا سلیمانی، علی شاکر دولق * صفحات 69-74
  اهداف
  آسیب دیدگان جنگی پس از مواجهه با جنگ و سلاح های شیمیایی دچار واکنش های روحی و روانی شدیدی می شوند. یکی از این حس ها، حس نزدیک بودن به مرگ است که در نهایت منجر به اختلالاتی نظیر افسردگی مرگ و اضطراب مرگ می شود. هدف این پژوهش، مقایسه میزان اضطراب و افسردگی مرگ در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهرستان سردشت بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای در سال 1395، تعداد 100 نفر از جانبازان شیمیایی (50 نفر) و غیرشیمیایی (50 نفر) شهرستان سردشت به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس اضطراب مرگ و پرسش نامه افسردگی مرگ بود. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و آزمون آماری T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب مرگ در جانبازان شیمیایی به صورت معنی داری بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی بود (0.001=p). میانگین نمرات خرده مقیاس های ناامیدی مرگ، شکست مرگ و نمره کل افسردگی مرگ نیز در جانبازان شیمیایی به صورت معنی داری بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی بود (0.001=p)، ولی میانگین نمرات خرده مقیاس های تنهایی و پذیرش مرگ بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (0.05p>).
  نتیجه گیری
  میزان اضطراب و افسردگی مرگ در جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی است.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، افسردگی مرگ، جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی
 • مصطفی کمالی *، کیوان شریف مرادی، علی طهماسبی، خشایار جبل عاملی صفحات 75-80
  اهداف
  استفاده از پروتز در افراد با قطع عضو یک طرفه اندام تحتانی منجر به تغییر الگوی کینماتیک و کینتیک حین راه رفتن می شود که منشا ایجاد درد و ناراحتی در مفاصل و عضلات است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر پروتز زیر زانویی بر نیروی تولیدی عضلات و نیروی تماس مفصلی زانو و ران هنگام راه رفتن در این افراد بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه شبه تجربی در سال 1394 تعداد 8 مرد غیرجانباز قطع عضو زیر زانو مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی فنی دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شدند. متغیر های کینماتیک راه رفتن توسط سیستم تحلیل حرکتی کوالیسیس اندازه گیری شد. داده های کینماتیک با استفاده از نرم افزار Qualysis Track Manager 2.7 ثبت شد و خروجی آن به نرم افزار OpenSIM 3 انتقال یافت. داده ها توسط آزمون T مستقل در محیط نرم افزار SPSS 22 تحلیل شدند.
  یافته ها
  درصد زمان استنس در سمت سالم به طور معنی داری بیشتر (0.001=p) و درصد زمان نوسان در سمت سالم به طور معنی داری کمتر (0.04=p) از سمت پروتز بود. نیروهای تماس مفاصل ران و زانو در جهات قدامی- خلفی، عمودی و داخلی- خارجی و نیروی تولیدشده توسط عضلات منتخب اندام تحتانی، همچنین نیروهای اکستنسور، ابداکتور، فلکسور ران و اکستنسور زانو در سمت سالم از سمت پروتز بیشتر بود، ولی این افزایش معنی دار نبود (0.05p>).
  نتیجه گیری
  استفاده از پروتز یک طرفه زیر زانو حین راه رفتن منجر به افزایش درصد زمان تحمل وزن بر سمت سالم می شود و مفاصل اندام تحتانی در سمت سالم تا حدودی تحت تاثیر اضافه بار قرار می گیرند که ناشی از فعالیت بیشتر عضلات اندام تحتانی است.
  کلیدواژگان: افراد با قطع عضو، راه رفتن، عضلات اندام تحتانی
 • مجتبی غریبی *، علی جمالی قمی، بهنوش ایزدی صفحات 81-86
  اهداف
  با توجه به اینکه بسیاری از ایثارگران در سازمان های عمومی کشور مشغول به کار هستند، بنابراین عملکرد شغلی موفق این افراد در سازمان ها، کیفیت خدمات رسانی به شهروندان را افزایش خواهد داد. این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در رابطه میان سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی ایثارگران انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال 1395، تعداد 384 نفر از ایثارگران شاغل در ادارات دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری غیراحتمالی و دردسترس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از مقیاس سرمایه روان شناختی، مقیاس بهزیستی روان شناختی، مقیاس فرسودگی شغلی و مقیاس بدبینی سازمانی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار LISREL 8/8 و توسط آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری (با روش تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سرمایه روان شناختی با بهزیستی روان شناختی (0.928=r) رابطه مثبت و معنی دار و با فرسودگی شغلی (0.932-=r) و بدبینی سازمانی (0.890-=r) رابطه منفی و معنی دار داشت. همچنین بدبینی سازمانی (0.854-=r) و فرسودگی شغلی (0.915-=r) با بهزیستی روان شناختی رابطه منفی و معنی دار داشتند (0.01p<).
  نتیجه گیری
  سرمایه روان شناختی از طریق کاهش فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی موجب بالارفتن سطح بهزیستی روان شناختی ایثارگران می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، فرسودگی شغلی، بدبینی سازمانی، سلامت روانی، ایثارگران
 • عبدالصالح زر، محمد امین احمدی *، فاطمه احمدی، نسیم عطایی قراچه صفحات 87-91
  اهداف
  مطالعات گذشته نشان داده اند که بین عزت نفس بالا با کیفیت زندگی و خودشیفتگی ارتباط مثبتی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی عزت نفس و ارتباط آن با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در بین دوچرخه سواران حرفه ای جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی، 27 نفر از دوچرخه سواران مرد جانباز و معلول جسمی- حرکتی که در سال 1395 در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور شرکت کرده بودند، به صورت نمونه دردسترس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری دادها از سه پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و شخصیت خودشیفته آمز استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 17 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره عزت نفس، نمره کلی کیفیت زندگی و خودشیفتگی به ترتیب 38.23±6.3، 54.60±37.5 و3.63±5.11 به دست آمد. بین عزت نفس و نمره کلی کیفیت زندگی و نیز خودشیفتگی ارتباط معنی داری وجود نداشت (0.05p>) و فقط بین عزت نفس با زیرمقیاس نشاط و انرژی حیاتی از کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (0.481=r؛ 0.017=p).
  نتیجه گیری
  دوچرخه سواران حرفه ای جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور از عزت نفس و کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار هستند، ولی بین عزت نفس با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در آنها ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جانباز و معلول، عزت نفس، کیفیت زندگی، خودشیفتگی
 • مسعود جوادی پروانه *، رباب صحاف، احمد دلبری، احمدعلی کامرانی، رضا فدای وطن صفحات 93-99
  اهداف
  با توجه به ورود جمعیت جانبازان به دوران سالمندی، ارزیابی سلامت آنان، خصوصا جانبازان نخاعی که بیشترین درصد مشکلات جسمی- حرکتی را دارند، امری ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی جامع وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سالمند بالای 60 سال بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1390، تعداد 53 جانباز نخاعی سالمند بالای 60 سال از استان های سراسر کشور که در اردوی تفریحی درمانی شرکت کرده بودند، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. وضعیت تغذیه، ریسک ابتلا به زخم بستر، وضعیت شناخت، سطح افسردگی، وضعیت عملکردی در فعالیت های روزانه با وسایل و سطح نیاز و وابستگی آنان در امور زندگی توسط پرسش نامه های مربوطه گردآوری شد و به کمک نرم افزار SPSS 14 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های مجذور کای و من ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  32 نفر علایم افسردگی، 27 نفر ریسک ابتلا به سوء تغذیه و 47 نفر ریسک ابتلا به زخم بستر داشتند. 47 نفر اختلال شناخت نداشته یا اختلال شناخت خفیف داشتند. 35 نفر در انجام فعالیت های روزانه با کمک وسایل ((IADL غیروابسته بودند. در امور روزمره زندگی نیز تنها 10 نفر دارای وابستگی خفیف و حداقل وابستگی بودند. وضعیت تغذیه با متغیر های افسردگی (0.001p<)، انجام فعالیت های روزانه با کمک وسایل (0.04=p) و سطح نیاز و وابستگی در امور روزمره (0.038=p) ارتباط معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  اکثر جانبازان نخاعی سالمند، بدون اختلال شناخت، دارای علایم افسردگی، در معرض خطر سوء تغذیه و زخم بستر، در انجام امور روزمره زندگی وابسته و در انجام فعالیت های روزانه با کمک وسایل غیروابسته هستند.
  کلیدواژگان: سالمند، سالمندی، ارزیابی جامع سلامت سالمندان، جانباز، آسیب نخاعی
 • جمال رحمنی *، بیتا آجیل چی، احسان زارعیان صفحات 101-106
  اهداف
  توانایی های شناختی و ذهن آگاهی عواملی هستند که در اجرای عملکرد بهتر ورزشی نقش بسزایی دارند. نابینایان به دلیل فقدان اطلاعات سریع و دقیق بینایی به تلاش بیشتری برای انجام تکالیف اجرایی شناختی نیاز دارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در جانبازان نابینای ورزشکار بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی که در سال 1394 انجام شد، 104 جانباز نابینای ورزشکار زن و مرد در استان های آذربایجان غربی و کردستان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری و پرسش نامه توانایی های شناختی بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  رابطه ذهن آگاهی با توانایی های شناختی جز در دو مولفه کنترل مهاری و توجه انتخابی و برنامه ریزی در سایر مولفه ها مثبت و معنی دار بود (0.05p<). همچنین ذهن آگاهی توانست 0.438 واریانس توانایی های شناختی نابینایان را پیش بینی نماید (0.001=p).
  نتیجه گیری
  در جانبازان نابینای ورزشکار بین ذهن آگاهی با تعدادی از مولفه های توانایی شناختی (حافظه، تصمیم گیری، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی) ارتباط معنی دار وجود دارد. بنابراین تمرین های منظم ذهن آگاهی می تواند توانایی های شناختی را در جانبازان نابینا تقویت نماید.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، هوشیاری، توانایی های شناختی
|
 • B. Akbarzade, S. Ahar *, M. Dadashzade Pages 57-62
  Aims: Any success in sport contests depends on mental preparation, alongside the physical and technical readiness, in the veteran and disabled athletes. The aim of the study was to investigate the effectiveness of the neuro-linguistic programming strategies training courses on the mental toughness in the veteran and disabled athletes.
  Materials and Methods
  In the controlled pretest-posttest semi-experimental study, 30 male veteran and disabled athletes with physical-motor disabilities were studied in Tabriz in 2016. The subjects, selected via available sampling method from GFT Sitting Volleyball Team, were randomly divided into two groups including experimental (n=15 persons) and control (n=15 persons) groups. Data was collected by Sheard et al. Questionnaire for mental toughness. After the pretest, sixteen 30-minute training sessions of neuro-linguistic programming strategies were conducted in experimental group. Data was analyzed using multivariate ANCOVA.
  Findings: At the posttest stage, the mean score of mental toughness in experimental group was significantly higher than control group (p=0.001). The mean scores of confidence (p=0.026) and control (p=0.001) in experimental group were significantly higher than control group. However, the groups were not significantly different in sustainability (p=0.673).
  Conclusion
  Improving their sport activities, teaching the neuro-linguistic programming strategies affects the mental toughness in the veteran and disabled athletes.
  Keywords: Mental Toughness, Confidence, Veterans, Disabled Persons, Thinking Skills
 • Z. Abbasi, J. Arab Kheradmand, S. Afshar, S.A. Hosseini, S. Faghihzadeh* Pages 63-67
  Aims: One of the most important programs of the policymakers, legislators, and administrators is to protect the general health of the citizens and especially, of the veterans. The occupational therapy includes the daily activities such as sleeping and rest, education, occupation, recreation, ad social participation. The aim of the qualitative study was to investigate the effects of unemployment mood on the veterans’ general health.
  Participants and
  Methods
  In the qualitative study, 25 male veterans, who were eligible for the employment law, were studied in Tehran, in 2009. Interviews were done via data saturation method. Data was collected by open, semi-open, and semi-structured interviews. Verbal informed consents were taken, and the subjects were informed of anonymity and confidentiality of information, with their right to withdraw at any stage of the interviews.
  Findings: Totally, 45 sub-themes were extracted from the interviews. The sub-themes were categorized under 5 themes, including family problems, social problems, physical problems, mental problems, and financial problems, their most important sub-themes were dissatisfaction with the families and reduced family management role, reduced relationship with others, feeling of premature aging, sadness and feeling to be not useful, and lower financial helps than the occupation period, respectively.
  Conclusion
  The veterans and their children suffer a feeling of to be burden in society more than the financial problems and unemployment. Nowadays, it is necessary to formulate employment laws aiming at the effects of activities and job on the citizens’ health. In addition, the administrators should attempt to pass supporting laws aiming at proper occupations for the veterans to enhance public health.
  Keywords: Employment, General Health, Veterans
 • Sh. Soleymani, A. Shaker Dioulagh * Pages 69-74
  Aims: Exposed to the war and chemical weapons, the veterans experience severe mental reactions. One of such experiences is the death coming feeling that finally leads to some disorders such as death depression and death anxiety. The aim of the study was to compare the death depression and anxiety in the chemically-injured and non-chemically-injured veterans in Sardasht Township.
  Instrument &
  Methods
  In the comparative-causal descriptive study, 100 veterans including 50 chemically-injured and 50 non-chemically-injured veterans of Sardasht Township were studied in 2016. The subjects were selected via available sampling method. Data was collected by the death anxiety index and the death depression questionnaire. Data was analyzed by SPSS 16 software using MANOVA and independent T test.
  Findings: The mean score of death anxiety in the chemically-injured veterans was significantly higher than the non-chemically-injured veterans (p=0.001). The mean scores of death hoplessness, death failure, and total depression score in the chemically-injured veterans were significantly higher then the non-chemically-injured veterans (p=0.001). Nevertheless, the mean scores of loneliness and death acceptance were not significantly different in the groups, respectively (p>0.05).
  Conclusion
  The levels of death anxiety and death depression in the chemically-injured veterans of Sardasht Township were higher than the non-chemically-injured veterans.
  Keywords: death anxiety, death depression, chemical veterans, non-chemical veterans
 • M. Kamali *, K. Sharif-Moradi, A. Tahmasebi, Kh. Jabal-Ameli Pages 75-80
  Aims: Caused by prosthesis, the kinematic and kinetic pattern changes during walking in persons with unilateral lower-limb amputation lead to muscle and joint pains. The aim of the study was to investigate the effects of below-knee prosthesis on the muscle force, as well as the knee and hip contact force, in the persons during walking.
  Instrument &
  Methods
  In the quasi-experimental study, eight non-veteran male persons with lower-knee amputation referred to Technical Orthopedic Clinic of Rehabilitation Faculty of Isfahan University of Medical Sciences were studied in 2015. The subjects were selected via available sampling method. The Qualysis motion analysis system was used to measure the walking kinematic variables. Kinematic data was recorded by Qualysis Track Manager 2.7 software and was analyzed by OpenSIM 3 software. Data was analyzed by SPSS 22 software using independent T test.
  Findings: The healthy stance time percentage and the healthy vibration time percentage were significantly more (p=0.001) and lesser (p=0.04) than the prosthetic side, respectively. The anterior-posterior, vertical, and medial-lateral hip and knee contact forces and the forces of the selected lower limbs, as well as the hip extensor, abductor, and flexor forces and the knee extensor force, at the healthy side were more than the prosthetic side, but insignificantly (p>0.05).
  Conclusion
  The unilateral lower-knee prosthesis increases the healthy weight-bearing time percentage during walking. In addition, the healthy lower-limb joints are overloaded to some extent, which is due to more activities of the lower-limb muscles.
  Keywords: Amputee, Gait, Lower Limb, Muscles
 • M. Gharibi *, A. Jamali Ghomi, B. Izadi Pages 81-86
  Aim: The present study aimed at mediating role of burnout and organizational cynicism in the relationship between psychological capital and psychological well-being within veterans.
  Instrument and
  Methods
  The present study is correlational and the relationship between the variables in the form of path analysis. The study population included all veterans are working in government offices in Tehran. In this study, 384 veterans that were selected by convenience sampling in the period April to June 2015 were studied. For collect the data, Luthans & et al psychological capital questionnaire (PCQ), Maslach Burnout Inventory (MBI), Dean & et al organizational cynicism scale and Ryff psychological well-being questionnaire was used. To analyze the data, Pearson correlation coefficients and path analysis using software LISREL8 / 8 was used.
  Findings: The results show that the mediating role of burnout and organizational cynicism within relationship between psychological capital and psychological well-being among veterans. It is also negative and significant relationship between psychological capital and burnout (r= 0.932; P
  Conclusion
  Promote level of Veteran's psychological capital will decline job burnout and Organizational cynicism, in result of this psychological well-being will be promoted
  Keywords: psychological capital, job burnout, Organizational cynicism, psychological well-being, veteran
 • A. Zar, M.A. Ahmadi *, F. Ahmadi, N. Ataee Gharache Pages 87-91
  Aims: High self-esteem positively correlated with high quality of life and narcissism. The aim of the study was to investigate the self-esteem and its correlation with quality of life and narcissism in the veteran and disabled professional cyclists participated in the state championship.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive study, 27 male physically disabled and veteran cyclists, who took part in the state championship in 2016, were studied. The subjects were selected via available sampling method. Data was collected by Rosenberg self-esteem scale, health-related quality of life scale, and Ames narcissistic personality questionnaire. Data was analyzed by SPSS 17 software using Pearson correlation coefficient.
  Findings: The mean score of self-esteem, mean total score of quality of life, and mean score of narcissism were 6.83±3.23, 73.45±5.60, and 5.11±3.63, respectively. Self-esteem did not significantly correlate with total score of quality of life and narcissism (p>0.05). However, self-esteem positively and significantly correlated with the vital energy and freshness subscale of the quality of life (r=0.481; p=0.017).
  Conclusion
  The veteran and disabled professional cyclists participated in the state championship are with acceptable self-esteem and quality of life. Nevertheless, their self-esteem does not correlate with quality of life and narcissism.
  Keywords: Veteran, Disabled Persons, Self Esteem, Quality of Life, Narcissism
 • M. Javadi Parvaneh *, R. Sahaf, A. Delbari, A.A. Kamrani, R. Fadaye Vatan Pages 93-99
  Aims: Noticing the veteran’s old age, and especially veterans with spinal-cord injuries who constitute most of the veterans with physical-motor problems, it is necessary to assess their health. The aim of the study was to investigate comprehensively the health statuses of veterans with spinal-cord injuries in their higher than threescore.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive cross-sectional study, 53 veterans with spinal-cord injuries in their higher than threescore, who participated in a therapeutic recreation camp from all the provinces, were studied in 2011. The subjects were selected via census method. Collected by questionnaires, data of their nutritional status, bedsores risk, cognition status, depression level, and daily functioning with the utilization of instruments, as well as need and dependency in daily activities was analyzed by SPSS 14 software using descriptive statistics and Chi-square and Mann-Whitney tests.
  Findings: 32, 27, and 47 persons were with depression symptoms, malnutrition risk, and bedsores risk, respectively. 47 persons were with either no or mild cognitive impairment. 35 persons were independent in the instrumental activities in daily living (IADL). Only 10 persons were with mild or minimum dependency in daily life. The nutrition status significantly correlated with depression factors (p
  Conclusion
  Most of the elderly veterans with spinal-cord injuries are without any cognitive impairment, with depression symptoms, and with malnutrition risk, as well as bedsores risk. In addition, they are dependent in their daily activities, while independent in their daily life using instrumental aids.
  Keywords: Elderly, Aging, Health, Veterans, Spinal Cord Injury
 • J. Rahmani *, B. Ajilchi, E. Zareian Pages 101-106
  Aims: Cognitive abilities and mindfulness are factors hugely improving athletic activities. Blind persons, due to their lack of visual fast and accurate information, have to try to do cognitive executive tasks. The aim of the study was to investigate the correlation between mindfulness and cognitive abilities in the athlete blind veterans.
  Instrument &
  Methods
  In the correlative descriptive-survey study, 104 female and male athlete blind veterans from West Azarbayjan and Kordestan provinces were studied in 2015. The subjects were selected via available sampling method. Data was collected by the mindfulness scale, attention and consciousness scale, and the cognitive abilities questionnaire. Data was analyzed by SPSS 22 software using Pearson correlation coefficient and linear regression analysis.
  Findings: Except in two components including inhibiting control and selective attention and planning, mindfulness positively and significantly correlated with cognitive abilities in other components (p
  Conclusion
  In the athlete blind veterans, mindfulness significantly correlates with some components of cognitive abilities including memory, decision-making, sustainable attention, social cognition, and cognitive flexibility. Therefore, regular mindfulness exercises can strengthen cognitive abilities in the blind veterans.
  Keywords: Mindfulness, Consciousness, Cognitive Abilities