فهرست مطالب

War and Public Health - Volume:9 Issue: 36, 2017

Iranian Journal of War and Public Health
Volume:9 Issue: 36, 2017

 • تاریخ انتشار: 1396/05/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیلوفر مکاییلی، پرویز مولوی، ساناز عینی *، رامین تقوی صفحه 111
  اهداف
  درمان متمرکز بر هیجان، یک مداخله کوتاه مدت است که می تواند مجموعه ای از تخریب های اختلال PTSDرا که ناشی از جنگ است، مورد هدف قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی جانبازان مبتلا به PTSD بود.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی ( با طرح پیش آزمون- پس آزمون) و گروه کنترل بود. 50 جانباز از میان جانبازان مبتلا به PTSDکه در سال 1395 به بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل مراجعه کرده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. داده ها براساس چک لیست اختلال استرس پس از سانحه و پرسشنامه های ناامیدی بک (BHS)، اندیشه پردازی خودکشی بک (BSSI) و مقیاس مشکل در تنظیم هیجان ((DERS گردآوری شدند. سپس جلسات درمان متمرکز بر هیجان به مدت 8 جلسه 5/1 ساعتی بر گروه آزمایش اجرا شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 23 و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در هر یک از متغیرهای بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>P).
  نتیجه گیری
  آموزش درمان متمرکز بر هیجان می تواند بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی جانبازان مبتلا به PTSD را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی، ناامیدی، جانبازان مبتلا به PTSD
 • معصومه شفیعی، سجاد بشرپور، حدیث حیدری راد * صفحه 119
  اهداف
  مواجهه با رویدادهای آسیب زا تحت تاثیر سرشت عاطفی و هیجانی افراد قرار می گیرد. با توجه به اهمیت این امر پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سرشت عاطفی و هیجانی در پیش بینی علایم اختلال استرس پس از آسیب در افراد مواجهه شده با انفجار مین منجر به نقص عضو انجام گرفت.
  ابزار و
  روش ها
  این مطالعه توصیفی به روش همبستگی انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل افرادی بود که به علت انفجار مین منجر به نقص عضو تحت حمایت بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب بودند. (100=N). داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 51 درصد از کل واریانس علایم اختلال استرس پس از سانحه به وسیله سرشت عاطفی، و 32 درصد از کل واریانس به وسیله سرشت هیجانی تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سرشت عاطفی و هیجانی افراد می تواند در تعیین چگونگی پاسخ دهی افراد به رویدادهای آسیب زا و علایم اختلال استرس پس از سانحه نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرشت عاطفی و هیجانی، استرس پس از آسیب، انفجار مین، نقص عضو
 • اسماعیل صدری دمیرچی *، نسیم محمدی صفحه 127
  هدف
  پیامدهای جنگ می تواند مشکلات روانی و رفتاری را برای جانبازان به وجود آورد، لذا پرداختن به عوامل موثر در کاهش بهزیستی معنوی جانبازان ضرورت دارد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی نقش جهت گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی معنوی جانبازان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه جانبازان شهر رشت در سال 1395 تشکیل می دادند که از میان آنها 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی معنوی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در spss-16 استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی معنوی همبستگی مثبت معنادار و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با بهزیستی معنوی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (01/0>p). همچنین تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 46/0 از کل واریانس بهزیستی معنوی به وسیله متغیرهای جهت گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی می شود.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که با افزایش جهت گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک شده بر سطح بهزیستی معنوی جانبازان افزوده می شود. بنابراین با توجه به اهمیت بهزیستی معنوی جانبازان و تعیین نقش جهت گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی آن، لزوم توجه به آگاه کرده جانبازان در رابطه با جهت گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک شده مطلوب ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، جهت گیری مذهبی، حمایت اجتماعی ادراک شده، جانبازان
 • سیده مریم سیدطالبی *، امین رفیعی پور صفحه 133
  اهداف
  این تحقیق کاربردی با هدف همه گیری شناسی نشانگان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در همسران جانباز بالای 25 درصد شهر تهران و بررسی نقش مولفه های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین این اختلال ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی پیمایشی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایدو مرحله ای، نمونه ای به حجم 377 همسر جانباز انتخاب و به کمک پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه خود گزارشی مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (21-DASS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های همگنی واریانس لوین، t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تست لوین وجود تفاوت معنی دار بین حداقل دو گروه و نتایج تحلیل آماری وجود تفاوت معنی دار بین نمرات اکتسابی نمونه ها در خرده مقیاس ها و برخی خصوصیات جمعیت شناختی را نشان داد. این تفاوت برای متغیرهای سن، سلامت جسمی، فعالیت تفریحی و مالکیت مسکونی برای هر سه خرده مقیاس؛ متغیر وضعیت تحصیلی و تعداد فرزندان در خرده مقیاس اضطراب و متغیر وضعیت اشتغال در خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب معنی دار بود(Sig<0.05). شواهد از فرضیه «جسمانی سازی» این اختلال ها حمایت نمی کند. 76 درصد از نمونه ها حائز نشانگان عاطفی این اختلال ها از مرحله ضعیف تا بسیار شدید بوده و نیازمند تشخیص گذاری دقیق تر هستند.
  نتیجه گیری
  تاثیرات نامطلوب جنگ موجب تشدید آسیب های روانی همسران جانباز شده و این زنان از نظر بهداشت روانی در شمار گروه های در معرض خطر جامعه به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: همه گیریشناسی، افسردگی، اضطراب، تنیدگی، همسران جانباز، جمعیت شناختی
 • لیلا حسنی طباطبایی *، علی شاکر دولق صفحه 141
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه حمایت اجتماعی و استرس اجتماعی در بین جانبازان قطع نخاع و شیمیایی و افراد عادی شهر ارومیه صورت گرفت.
  روش
  روش پژوهش علی- مقایسهای می باشد. به همین منظور از جامعه مورد نظر نمونه ای به حجم 90 نفر(30 نفر جانباز قطع نخاع و 30 نفر جانباز شیمیایی و 30 نفر افراد عادی) انتخاب شدند. روش نمونه گیری برای جانبازان قطع نخاع تمام شمارشی، جانبازان شیمیایی به صورت تصادفی ساده و افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس بود. سپس پرسشنامه ی مقیاس حمایت اجتماعی و استرس اجتماعی دوک (1991) توسط آنها تکمیل شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی در بین دو گروه جانبازان قطع نخاع و شیمیایی و جانبازان شیمیایی و افراد عادی تفاوت معنادار دارد(05/0>P). اما بین جانبازان قطع نخاع و افراد عادی تفاوت معنادار ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه جانبازان قطع نخاعی با جانبازان شیمیایی و جانبازان قطع نخاعی با افراد عادی در خرده مقیاس حمایت غیرخانوادگی و در متغیر استرس اجتماعی تفاوت معنادار وجود ندارد ولی بین دو گروه جانبازان شیمیایی و افراد عادی در متغیر استرس اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد(05/0>P).
  نتیجه گیری
  در نهایت نتیجه گرفته می شود که حمایت اجتماعی و استرس اجتماعی در بین جانبازان قطع نخاع و شیمیایی و افراد عادی متفاوت است.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، استرس اجتماعی، جانبازان قطع نخاع، جانبازان شیمیایی
 • سید جلیل میریوسفی *، یدالله رحیمی صفحه 147
  اهداف
  دستیابی به اهداف اجتماعی درورزش برای تمامی اقشارجامعه به خصوص قشرجانباز ومعلول ازاهمیت زیادی برخورداراست.هدف پژوهش حاضربررسی رابطه مشارکت ورزشی وسرمایه اجتماعی جانبازان ومعلولان شهرکرمان بود.
  ابزارو
  روش ها
  روش تحقیق ازنوع توصیفی-همبستگی بود.با استفاده ازجدول مورگان وکرجسی(1970)تعداد170نفرازجانبازان ومعلولان ورزشکار(92نفرجانباز، 78نفرمعلول)به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود.روایی پرسشنامه به تایید10نفرازمتخصصین مدیریت ورزشی رسید.پایایی آن به روش آلفای کرونباخ(0/78)بدست آمد.برای تحلیل داده هاازآزمون های آماری تی یک نمونه ای وضریب همبستگی پیرسون وهمچنین نرم افزارآماری s‏pss19استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین مشارکت ورزشی و مشارکت اجتماعی (292 r=0/؛ 010/0
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق بر ضرورت برنامه ریزی مدون ورزشی برای مشارکت هر چه بیشتر جانبازان و معلولین در ورزش و درنتیجه افزایش سرمایه اجتماعی آنها تاکید دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، سرمایه اجتماعی، جانبازان، معلولان
 • رضا بخشی مشهدلو، معصومه گل صنم لو، زهرا کیوانی هفشجانی صفحه 155
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین منافع و موانع با شرکت و عدم شرکت جانبازان استان اردبیل در فعالیت های حرکتی و ورزشی بود.
  ابزار و
  روش ها
  روش تحقیق همبستگی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه ی جانبازان به تفکیک نوع جانبازی، ساکن استان اردبیل در سال 1395 می باشد، که تعداد آن ها 4283 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان شامل 353 نفر از جانبازان بودند، که به طور تصادفی و به صورت خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه موانع عدم مشارکت ورزشی میرغفوری و همکاران [1] و پرسشنامه منافع مشارکت ورزشی حمایت طلب و همکاران [2] بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  بنابر نتایج حاصل از پژوهش بین موانع شرکت و عدم شرکت جانبازان در فعالیت های حرکتی و ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این رابطه بین منافع شرکت و شرکت جانبازان در فعالیت های حرکتی و ورزشی معنادار بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع مشارکت موانع مالی و امکاناتی بیشترین نقش را در عدم شرکت جانبازان دارد، همچنین در بین منافع شرکت منافع روانی در اولویت اول قرار داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش مدیران برای مشارکت هرچه بیشتر جانبازان در برنامه ها و فعالیت های ورزشی می بایست مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که در مشارکت ورزشی دخالت دارند مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: جانبازان، منافع شرکت، موانع عدم شرکت، مشارکت ورزشی
|
 • Nilufar Mikaeili, Parviz Molavi, Sanaz Einy *, Ramin Tagavy Page 111
  Aims: Emotion-Focused Therapy is a short-term intervention which can target a constellation of disturbances characterized as complex PTSD stemming from war. The aim of this study was to investigate the effectiveness of treatment focused emotion on emotional dysregulation, hopelessness and suicidal ideation in post-traumatic stress disorder veterans.
  Materials and Methods
  The research method was semi experimental (with pre-and post-test) with a control group. 50 war veterans with PTSD based on sampling methods were selected and randomly divided into experimental and control groups. The data were collected by checklist- military and, Beck Hopelessness Scale (BHS), Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Eight 1/5 hours emotion focused therapy sessions were conducted in experimental group. Data was analyzed by SPSS 23 software using multi-variable covariance analysis.
  Findings: The effects of pretest stage having been controlled, the mean posttest scores of the groups were significantly different in emotional dysregulation, suicidal ideation and hopelessness (p
  Conclusion
  Teaching emotion focused therapy can reduce emotional dysregulation, suicidal ideation and hopelessness in posttraumatic stress disorder veterans.
  Keywords: Hopelessness, Emotional Dysregulation, Suicidal Ideation, Emotion Focused Therapy
 • Masumeh Shafiei, Sajjad Basharpoor, Hadees Heidarirad * Page 119
  Aims: Exposure to traumatic events is one of the etiological factors for posttraumatic stress disorder symptoms and this can be influenced by the Affective and Emotional Temperament of Individuals. Given the importance of this matter, the present study was designated to determine the role of Affective and Emotional Temperament in predicting post-traumatic stress disorder symptoms among individuals exposed to mine explosion led to maim.
  Instrument &
  Methods
  This descriptive study was conducted in correlation and prediction method. The studied sample included 100 people, selected traumatized individuals under the auspices of bonyad shaheed located in Ghilan garb city. Demographic information, Mississippi post-traumatic Stress Disorder Scale and Affective and Emotional Composite Temperament were applied for gathering information. Collected data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests.
  Findings: The results showed 51% of the total variance of post-traumatic stress disorder symptoms can be definde by Affective Temperaments and 32% by Emotional Temperaments.
  Conclusison: The results of this study showed that Affective and Emotional Temperament of people can have role in determining how people respond traumatic events and posttraumatic stress disorder symptoms.
  Keywords: Affective, Emotional Temperament, post-traumatic stress, maim blast, defect member
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Nasim Mohammadi Page 127
  •: The veterans and their families might face with many mental and behavioral problems due to the war outcomes. it is necessary to address the factors that increase spiritual well-being of veterans. Therefore, the aim of the study was to investigate the role of religious orientation and perceived social support in the predication of spiritual well-being of veterans.
  Instrument &
  Methods
  The research method was to descriptive research method with correlational. . The statistical population of this research was included all veterans in the year 2016 in Rasht that among them 150 person were selected as samples by using available sampling method. The scale of spiritual well-being, religious orientation and perceived social support were used to data collection. Data analysis was achieved through the Pearson correlation coefficient and multiple regression methods.
  ◾: The findings showed positive correlation between internal religious orientation and Perceived social support with marital and negative correlation between External religious orientation with spiritual well-being (p
  Keywords: Spiritual well-being, religious orientation, Perceived social support, veterans
 • Seyyedeh Maryam Seyyed Talebi *, Amin Rafieepour Page 133
  Aims The aim of current applied research was to epidemiology the depression, anxiety and stress disorder symptoms in Veteran's Spouses (with injuries over 25%) in Tehran city.
  Instrument & Methods In this descriptive and survey research, 377 women from Tehran city, Iran, who had veteran husbands were selected by two stage cluster random sampling method in summer 2016 and were responded to the depression, anxiety and stress, DASS-21 and demographic questionnaires. The gathered data were analyzed by Levene's Test, One-Way ANOVA, T Test and Scheffe Post-Hoc in SPSS software.
  Findings Age, physical health, and home ownership significantly affected on all 3 scales. Also educational status and number of children had meaningful impact on anxiety scale and employment status affected on depression and anxiety scales (Sig0.05). Evidence of the hypothesis does not support of "somatization" of these disorders.Overall, this study showed 24% of wives have healthy and 76% suspected of thoughts and feelings of depression, anxiety or stress symptoms.
  Conclusion Based on the epidemiological study, Psychological trauma is intensified in Veteran's Spouses due to the adverse effects of war. In terms of mental health, this group is considered as vulnerable groups.
  Keywords: Epidemiology, Depression, Anxiety, Stress, Demographic
 • Leyla Hasanie Tabatabai *, Ali Shaker Dioulagh Page 141
  Aims: This study received support and social stress among spinal cord injuries and chemical and ordinary people in the city of Urmia.
  Methods
  The research method was causal-comparative, Data was analyzed by SPSS 22 software especially from the target population sample of 150 patients (30 men veterans with spinal cord injuries and 50 chemically injured veterans and 50 normal individuals) From July to October 2016 through the Medical Commission martyr Foundation and Veterans Affairs percent of spinal cord injury or chemical injury were received. Sampling for spinal cord injuries all count, chemical veterans randomly sampling method and ordinary people cluster sampling method were used. Social support and stress scale questionnaire Duke (1991) was completed by them and to analyze the data, multivariate analysis of variance was used.
  Findings: The results showed that social support among two groups of spinal cord injuries and chemical veterans (P=0/03) and ordinary people and chemical veterans (P=0/03) was a meaningful difference. But chemical veterans and ordinary people there are significant differences in the variables of social stress (P=0/002). No significant difference between spinal cord injuries and ordinary people in social support. Also results showed that the two groups of spinal cord injuries with chemical veterans and spinal cord injuries with other people, there was no significant difference between them in social stress.
  Conclusion
  As a result of stress and social support among ordinary people is different from spinal cord injuries and chemical.
  Keywords: social support, social stress, spinal cord injuries, chemical veterans
 • Sayyed Jalil Miryousefi *, Yadollah Rahimi Page 147
  Aims:Achieving the social goals on sport is important for the whole groups of society, especially veterans and disabled people. The purpose of this study to investigate the relationship between sport participation and social capital in veterans and disabled people of kerman city.
  Instrument &
  Methods
  The method of study was descriptive - correlation. the sample size Using krejcie and Morgan's sampling table was determined 170 persons ( veterans=92, disabled=78). The collection instrument of data was researcher made questionnaire. Validity of questionnaire was confirmed by 10 experts and its reliability was(0.78) Respectively. The data were analyzed by Pearson and Single sample T-student tests in SPSS 19 software.
  Findings: Results showed that, there are positive and significant relationships between sport participation and social participation of (p
  Conclusion
  The finding of this study emphasize the importance of sport strategic planing for the more participation of veterans and disabled people in sport, and increasing their social capital as a result.
  Keywords: sport participation, social capital, veterans, disabled
 • Reza Bakhshi * Page 155
  aim: The purpose of this study was determining The relationship between the participating and non- participating veterans benefits and drawbacks of Ardabil province physical activity and exercise.
  Methods
  The research method was correlational-survey and from practical researches types that was performed in the field. The statistical population of this research, Includes all veterans Disaggregated by type of injury Living in the province of Ardabil in 1395, that number of them were 4283 people. Statistical Sample according to the Morgan’s sampling volume determination table were 353 veterans, that were selected Randomly and by multistage cluster sampling method. Measuring tools used In this study, were demographic data and drawbacks to physical activity participation questionnaire and benefits of physical activity participation questionnaire. Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation coefficient, regression and Friedman test was used for data analyzing.
  Findings: The results of the study of drawbacks and lack of participation in motor activities and sports veterans and there is a significant positive relationship. The relationship between the interests of the company and veterans in motor sport activities was significant. Friedman test results showed that the barriers to participation and access the most important role in the financial obstacles to participate veterans, as well as psychological benefits in the first place was in the interests of the participating.
  Conclusion
  The results of this research managers more veterans to participate in exercise programs and designing a set of economic, social and cultural rights that are involved in sport participation consideration.
  Keywords: Veterans, interests, barriers to participation, sports participation