فهرست مطالب

Crop Protection - Volume:6 Issue:2, 2017
 • Volume:6 Issue:2, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/03/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالنبی باقری *، رئوف کلیایی، مجید عسکری سیاهویی، سیدسعید مدرس نجف آبادی، گیتی فرجی صفحات 181-189
  مگس میوه انبه Bactrocera zonata (Saunders) (Diptera: Tephritidae) یکی از آفات بسیار مهم درختان میوه و صیفی جات می باشد که تاکنون موزع های مختلفی برای کنترل آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش کارایی موزع های مختلف متیل اوژینول به همراه سم مالاتیون روی کنترل مگس میوه انبه طی سال های 1385 و 1386 مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین کارایی این موزع ها از نظر شکار مگس میوه در ماه های مختلف بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای مختلف هم از نظر کنترل مگس میوه انبه و هم از نظر شکار آن دارای اختلاف معنی-داری با یک دیگر بودند. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد متیل اوژینول با استفاده از قطعه نئوپان دارای کم ترین آلودگی به مگس میوه و بیش ترین شکار این آفت در هر دو سال انجام آزمایش می باشد. بررسی تغییرات جمعیت آفت نشان داد که این مگس دارای یک اوج جمعیتی در شهریور ماه یعنی زمان رسیدگی فیزیولوژیکی میوه انبه می باشد. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان دریافت که روش غنی سازی نئوپان با متیل اوژینول در تله ها به خاطر کارایی بالاتر و دوام طولانی تر بهترین روش در کنترل مگس میوه انبه بوده است.
  کلیدواژگان: Bactrocera zonata، متیل اوژینول، مالاتیون، موزع، موزع نئوپان
 • میثم قاسمی، صدیقه موسی نژاد، محمدجواد مهدی پور مقدم صفحات 191-205
  بیماری پوسیدگی سفید ساقه با عامل Sclerotium rolfsii یک بیماری مهم بادام زمینی در استان گیلان محسوب می شود. این مطالعه با هدف اثبات خاصیت بازدارندگی سویه های بومی
  باکتری های هم زیست گره زای ریشه بادام زمینی روی قارچ Sclerotium rolfsii در شرایط آزمایشگاه و گلخانه صورت گرفت. سویه های باکتریایی زیادی از ریشه های بادام زمینی جمع آوری شده از مزارع، جداسازی و خالص سازی شدند. با انجام آزمون گره زایی، 8 سویه به عنوان سویه های هم زیست گره زا شناخته شدند. براساس بررسی ژن S rDNA16 و انجام آزمون های بیوشیمیایی مختلف، هر 8 سویه به عنوان جنس Bradyrhizobium تشخیص داده شدند. اثر بازدارندگی این سویه ها روی میزان رشد شعاعی پرگنه قارچ در شرایط آزمایشگاه با استفاده از دو روش کشت متقابل و تشتک پتری برعکس مورد بررسی قرار گرفت. سویه ها به طور معنی داری از رشد شعاعی میسلیوم قارچ در سطح محیط کشت PDA جلوگیری کردند. سویه های Br9، Br18 و Br16 به عنوان بازدارنده های قوی و سویه Br14 به عنوان سویه ضعیف در آزمون کشت متقابل شناسایی و برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شدند. توانایی سویه های منتخب در کنترل بیماری پوسیدگی ساقه، کاهش پارامترهای بیماری و افزایش فاکتورهای رشدی بادام زمینی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. سویه-های مورد بررسی در کاهش شاخص پوسیدگی سفید و افزایش وزن خشک بوته ها در شرایط گلخانه تاثیر معنی داری داشتند (P ≤ 0.01).
  کلیدواژگان: Bradyrhizobium، کشت متقابل، بادام زمینی، تشتک پتری برعکس، بلایت جنوبی
 • نازنین دریانی زاده، سعید محرمی پور*، وحید حسینی نوه، محمد مهرآبادی صفحات 207-214
 • ندا کسرایی، شهریار عسگری*، عباسعلی زمانی، ناصر معینی نقده، سیدمهدی محجوب صفحات 215-223
  واکنش تابعی زنبور Trissolcus vassilievi (Nees) (Hym., Scelionidae)، پارازیتوئید تخم سن گندم، Erygaster integriceps Put. (Hemiptera, Scutelleridae) در 6 دمای ثابت (12، 15، 20، 25، 28 و 32 درجه سلسیوس) به مدت 8 ساعت ارزیابی شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی زنبور در دماهای 15 و 32 درجه سلسیوس از نوع 3 تعیین شد. در سایر دماها واکنش تابعی تشخیص داده نشد. برای تخمین کارآیی جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) از مدل نوع 3 هسل استفاده شد. طبق نتایج، در 32 درجه سلسیوس نرخ حمله آنی (a) با 2029/0 در ساعت و زمان دستیابی 1856/0 ساعت به ترتیب بیش تر و کم تر از 15 درجه سلسیوس بودند. نتایج نشان می دهد که این پارازیتوئید می تواند در دماهای بالا و پایین در برنامه های مدیریت این آفت استفاده شود.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، سن غلات، رفتار انگل، درجه حرارت
 • اسماعیل محمودی*، داود نادری صفحات 225-234
  توانایی تجزیه کیتین 78 سویه باکتریایی جدا شده از 48 نمونه خاک و ریشه مزارع مختلف گلرنگ Carthamus tinctorius L. مورد بررسی قرار گفت. فعالیت تجزیه کنندگی کیتین باکتری ها روی محیط حاوی کیتین کلوئیدی و براساس تولید هاله شفاف اطراف کلونی های باکتری ها سنجیده شد. از میان باکتری های مورد مطالعه، یازده سویه باکتریایی توانستند کیتین موجود در محیط را با شدت های متفاوت تجزیه کرده و هاله شفاف اطراف کلونی های خود ایجاد کنند که در چهار جدایه EM9، ES41، ES7 و ER13 قطر هاله تولید شده بیش از 10 میلی متر بود و توانایی بالاتری در تولید آنزیم های تجزیه کننده کیتین از خود نشان دادند. براساس توالی یابی ژن s16ریبوزومی و برخی
  ویژگی های مورفولوژیک، سویه های EM9، ES41 و ES7 به عنوان گونه ی Bacillus cereus و سویه ER13 به عنوان Pantoea agglomerans تشخیص داده شدند. در آزمون ضدقارچی، این باکتری ها به خوبی از رشد میسلیوم های Fusarium solani جلوگیری کرده و در مطالعات میکروسکوپی، تغییرات مورفولوژیکی شامل پژمردگی و پیچیدگی شدید میسلیوم ها، کاهش قطر میسلیوم و گرانوله شدن سیتوپلاسم سلول ها، تشکیل کلامیدوسپورهای بزرگ و ساختارهای شبه اسپورودوخیوم در میسلیوم های قارچ هدف مشاهده شد. در مطالعات گلخانه ای، باکتری های قوی در تجزیه کیتین، سویه های EM9، ES41، ES7 و ER13، در روش پوشش دهی بذر به طور معنی دار از وقوع بوته میری و پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی روی گیاهان گلرنگ جلوگیری کردند. هم چنین وزن خشک ریشه و اندام های هوایی در گیاهان تیمار شده با سویه EM9، به ترتیب 14 و 22 درصد افزایش را نشان دادند.
  کلیدواژگان: Carthamus tinctoirus، Bacillus cereus، ل ژ
 • سید ال کینانی، عبدالطیف حقود، عبدالطیف بنبوزا، عبدالعزیز بوایچی، ال حسن آچبانی صفحات 235-244
  باکتری های اندوفیت و اپی فیت به عنوان عوامل کنترل زیستی بیماری ها و افزایش دهنده های رشد گیاه شناخته شده اند. در این پژوهش، آزمایش های درون شیشه ای و گلخانه ای به منظور ارزیابی اثر دو استرین میکروبی Aureobasidium pullulans و Pantoae agglomerans بر کنترل زیستی شانکر باکتریایی و افزایش رشد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum cv. Campbell 33) انجام شد. دو تیمار با فاصله 15 و 30 روز به منظور سنجش تاثیر بالقوه آنها به کارگرفته شد. دو استرین موجب بازداری از رشد باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis عامل شانکر گوجه فرنگی در شرایط درون شیشه ای شدند. هم چنین اثرات آنتاگونیستی آن ها در شرایط گلخانه تایید شد. نتایج نشان داد، وقوع شانکر باکتریایی در گیاه گوجه فرنگی تیمار شده با A. pullulans و P. agglomerans (هر یک به تنهایی یا مخلوط دو استرین) به طور قابل توجهی (16%) در مقایسه با شاهد (83%) کم تر بود.
  هم چنین، تکرار تیمار (با فاصله 15 یا 30 روز) و انتخاب نوع استرین ها برای آلودگی (به طور مجزا یا مخلوط استرین ها) برای به دست آوردن نتایج قابل توجه ضروری می باشند. به طور کلی، هر دو استرین A. pullulans و P. agglomerans وقوع شانکر باکتریایی را به شدت کاهش دادند،
  به خصوص زمانی که گیاهان گوجه فرنگی با فاصله 15 روز تیمار شده بودند.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، تحریک رشد گیاه، شانکر باکتریایی، عوامل کنترل زیستی
 • شیما قطبی راوندی، مجید عسگری حصنی *، سید مسعود مجدزاده صفحات 245-257
  زیرخانواده ی Aphidiinae یکی از مهم ترین زیرخانواده های خانواده Braconidae می باشد که نقش مهمی در کنترل بیولوژیک شته ها دارد(Hemiptera: Aphidoidea) . در این پژوهش اثر رطوبت و دما بر تراکم و پراکندگی گونه های مختلف از زیرخانواده Aphidiinae، در 3 ناحیه اکولوژیک متفاوت در منطقه بردسیر استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها به وسیله تور دستی از 3 ایستگاه (بردسیر، لاله زار و نگار) از اسفند ماه 1393 تا مهر ماه 1392 جمع آوری گردید. در مجموع 9 گونه متعلق به 5 جنس (Aphidius, Praon, Diaeretiella, Trioxys and Lysiphlebus) از این نواحی جمع-آوری و ثبت شد. براساس نتایج، بیش ترین تعداد نمونه ها در نواحی با بازه دمایی 18-20 درجه سلسیوس و یا رطوبت 34-39 درصد به ترتیب به میزان 1/40 و 6/50 درصد یافت شد. اکثر نمونه ها در میانگین دمای 13/1 ± 5/18 جمع آوری شدند. گونه ی Trioxys complanatus Quilis ، گونه غالب در بین سایر گونه ها بود. براساس شاخص های تنوع زیستی و اکولوژیکی، تنوع و پراکندگی گونه ها در مناطق مختلف متفاوت بود. به طورکلی دما و رطوبت تاثیر بسزایی بر تنوع گونه ای و الگوی پراکنش زیرخانواده Aphidiinae دارند.
  کلیدواژگان: رطوبت، دما، تنوع، شاخص های اکولوژیکی، پارازیتویید شته، کنترل بیولوژیک
 • محراب اسمعیلی، رامین حیدری * صفحات 259-271
  هشت گونه متعلق به جنس Paratylenchus از تاکستان های استان کرمانشاه، غرب ایران جمع آوری و شناسایی شد. توصیف کامل، داده های ریخت سنجی، ترسیم ها و عکس های میکروسکوپ نوری برای دو گونه P. humilis و P. prunii به عنوان گزارش جدید برای فون نماتدهای ایران ارایه شده است. گونه P. humilis داری سر هم طراز با بدن، اغلب مخروطی در جلو تخت و دارای برجستگی های کنار میانی ریز، استایلت کوتاه تر از 40 میکرومتر، سه شیار طولی در سطوح جانبی بدن و پرده کوتیکولی مشخص اطراف فرج است. گونه P. prunii دارای سر هم طراز با بدن، اغلب گرد و فاقد برجستگی های کنار میانی ریز، استایلت کوتاه تر از 40 میکرومتر، چهار شیار طولی در سطوح جانبی بدن و پرده کوتیکولی مشخص اطراف فرج است. نر نماتد P. straeleni نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: انگور، شناسایی، شکل شناسی، ریخت سنجی، اولین گزارش، نماتد سنجاقی
 • حوروش سیدی، فریبا مهرخو*، فرزانه نوری صفحات 273-285
  شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia Kuehniella Zeller یکی از میزبان های مرسوم برای پرورش دشمنان طبیعی در برنامه های کنترل بیولوژیک می باشد. در این تحقیق تاثیر آردهای غلات مختلف (گندم، جو و ذرت) روی برخی پارامترهای بیولوژیکی، شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های گوارشی لاروهای سن پنجم E. kuehniella جهت تعیین تناسب میزبانی آنها برای لاروها مورد مطالعه قرار گرفت. بیش ترین میزان نرخ بقای لاروی (88/0) و شاخص رشدی (77/9) در لاروهای تغذیه شده از ذرت به دست آمد. بیش ترین میزان شاخص های نرخ رشد نسبی (33/0 ± 17/9 میلی گرم/میلی گرم/روز) و کارایی تبدیل غذای خورده شده (11/1 ± 08/12 درصد) لاروی روی ذرت مشاهده شد. بیش ترین میزان پروتئین (31/2 ± 77/63 میلی گرم/میلی لیتر) و متعاقب آن فعالیت تریپسینی (00/0 ± 0012/0 واحد فعالیت آنزیمی/میلی گرم) و کیمو تریپسینی (001/0 ± 543/0 واحد فعالیت آنزیمی/میلی گرم) در لاروهای تغذیه شده با آرد ذرت به دست آمد. نتایج حاصله نشان داد که به دلیل تاثیر بالای آرد ذرت بر پارامترهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، می تواند به عنوان میزبان مناسبی برای پرورش آزمایشگاهی بید آرد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شب پره مدیترانه ای آرد، غلات، شاخص های تغذیه ای، فعالیت آمیلازی و پروتنازی
|
 • Abdoolnabi Bagheri *, Rauf Kolyaee, Majeed Askari Seyahooei, Seyed Saeed Modaress Najafabadi, Giti Faraji Pages 181-189
  Bactrocera zonata (Saunders) (Diptera: Tephritidae), an extremely aggressive species infesting some of the main commercial fruit and vegetables, has been subjected to a diverse array of control approaches. In the current study, performance of various Methyl Eugenol (ME) dispensers in combination with an organophosphate insecticide, Malathion, were evaluated against B. zonata in two consecutive years (2006-2007). Treatments efficacy was studied in various months using the criterion of trapped B. zonata flies. ANOVA revealed a significant difference among various application methods in both fruit infestation rate and capture of B. zonata flies. So that impregnation of chipboard block in ME caused the lowest B. zonata infestation and the highest B. zonata capturing values in both years. Population fluctuation study revealed a major peak for B. zonata in September i.e., mango ripening time. According to our results, it could be suggested that chipboard dispenser is the best application method as attractant in bait trap which exhibits more potent and longer lasting activity.
  Keywords: Bactrocera zonata, methyl eugenol, Malathion, dispenser, chipboard block
 • Meysam Ghasemi, Sedigheh Mousanejad *, Mohammad Javad Mehdipour Moghaddam Pages 191-205
  Stem rot with the causal agent Sclerotium rolfsii is a major disease of peanut in Guilan province, Iran. The aim of this investigation was to determine the inhibitory effect of native isolates of peanut root nodulating symbiotic bacteria on this fungus based on in vitro and in vivo studies. Several bacterial strains were isolated and purified from peanut roots collected from different fields. Eight of them were detected as the main symbiotic nodulating strains. These eight isolates were identified as Bradyrhizobium based on 16S rDNA gene analysis and different biochemical tests. The inhibitory effect of these strains on the radial growth of S. rolfsii was studied in vitro using sealed plate and dual culture methods. Strains significantly inhibited radial growth of the fungus on the PDA medium. Br9, Br18 and Br16 were recognized as strong inhibitors and Br14 as weak strain in dual culture method and used in greenhouse experiments. Ability of the selected strains in controlling the stem rot disease, reducing the disease parameters and enhancing the peanut growth parameters was investigated in greenhouse conditions. The strains significantly decreased the white rot index and increased peanut dry matter (P ≤ 0.01) in greenhouse.
  Keywords: Bradyrhizobium, dual culture, groundnut, sealed plate, southern blight
 • Nazanin Doryanizadeh, Saeid Moharramipour *, Vahid Hosseininaveh, Mohammad Mehrabadi Pages 207-214
  The melon aphid, Aphis gossypii (Glover), is one of the major pests of cucurbits and an efficient vector of plant viruses such as Cucumber Mosaic Virus. Host-plant resistance is one of the management strategies that can be used to control this pest. In this study, choice test was conducted to identify antixenotic resistance against melon aphid in eight Cucumis genotypes, namely Hormozgan, Bushehr, Guilan, Girtap, Negeen, Sepehr, Pouya and Armenian cucumber. Choice tests were conducted at 25 ± 1 ºC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 (L: D) h. After introduction of apterous adult aphids to test arena, the number of aphids on each entry was counted at 2, 4, 6 and 24 hours of release. Total phenolic content, NPK essential elements, leaf thickness and leaf trichome density were also measured to discover any association between these factors and aphid host choice. The most antixenosis effect was observed on 'Bushehr'. Increase in antixenosis correlated with increase in leaf trichomes. Antixenosis can be important mode of resistance by reducing host selection and delaying aphid colonization. The identification of antixenotic resistance in several genotypes provides additional options for management of this pest. Moreover, the factors associated with this mode of resistance can be considered in plant breeding programs.
  Keywords: antixenosis, Aphis gossypii, Cucumis, Total phenolic content, Trichome
 • Neda Kasraee, Shahriar Asgari *, Abbas Ali Zamani, Naser Moeeny Naghadeh, Seyed Mahdi Mahjoob Pages 215-223
  The functional response of the egg parasitoid, Trissolcus vassilievi (Nees) (Hym., Scelionidae), on eggs of the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) was investigated at six constant temperatures (12, 15, 20, 25, 28 and 32 °C) for 8 hours. Using logistic regression, a type III functional response was determined for T. vassilievi at the two temperatures 15 and 32 °C. Any functional response was not detected at other temperatures. The Hassells’ type III model was used for estimating searching efficiency (a) and handling time (Th). At 32 °C the highest attack rateand the lowest handling time was recorded 0.2029 per hour and 0.1856 hour, respectively. Results show that the parasitoid can be used in the pest management programs at low and high temperatures.
  Keywords: biological control, cereal bug, parasitoid behavior, Temperature
 • Esmaeil Mahmoudi *, Davood Naderi Pages 225-234
  A total of 78 rhizobacterial strains were isolated from 48 rhizospheric soil and root samples, collected from safflower Carthamus tinctorius L. fields located in different regions of Iran. The chitinolytic activity was measured in the presence of colloidal chitin as the sole carbon source. Eleven isolates were identified as chitinolytic bacteria, based on the formation of a clearly visible zone on the growth media. Four isolates including EM9, ES41, ES7 and ER13 exhibited the highest chitin degradation activity based on a clear zone diameter of more than 10 mm. According to a ribotyping analysis, EM9, ES41, and ES7 isolates were identified as Bacillus cereus and ER13 was found to be Pantoea agglomerans. In a dual-culture assay, morphogenic changes such as severely collapsed hyphae, decreased hyphal diameter with condensation and granulation of cytoplasm and highly rolled with formation of big clamydoconida in anomalous sporodochia -like structures were also observed using light microscope. Under greenhouse conditions, the application of selected chitinolytic isolates, i.e., EM9, ES41, ES7 and ER13, on safflower seeds significantly reduced seedling damping-off caused by Fusarium solani. In addition, the results revealed that root and shoot dry weight in infected plants that were treated with EM9 isolate suspension, increased by 14 and 22%, respectively.
  Keywords: Bacillus cereus, biological control, Carthamus tinctorius
 • Said El Kinany *, Abdellatif Haggoud, Abdellatif Benbouaza, Abdelaaziz Bouaichi, El Hassan Achbani Pages 235-244
  Endophytic and epiphytic bacteria have been reported as agents of bio-control of diseases and plant growth promotors. Here, in vitro and greenhouse experiments were conducted to evaluate the action of two microbial strains; Aureobasidium pullulans and Pantoea agglomerans, on biocontrol of bacterial canker and growth promotion of tomato (Lycopersicon esculentum cv. Campbell 33). Two frequencies of treatment were used to assess their potential effect (15 and 30 days between two subsequent treatments). The two strains were able to inhibit, in vitro, the growth of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis the causative agent of tomato canker. Also, their antagonistic effects were confirmed in greenhouse conditions. Indeed, bacterial canker incidence in tomato plants treated with A. pullulans and P. agglomerans separately or in mixture was significantly less severe (16%) compared to the positive control (83%). The treatment frequency (intervals of 15 or 30 days) and the choice of strains to inoculate (separated or combined strains) appear to be essential for obtaining significant results. Consequently, both A. pullulans and P. agglomerans strains highly reduced incidence of bacterial canker particularly when tomato plants were treated at a frequency of fifteen days
  Keywords: Tomato, Plant growth promotion, Bacterial canker, Bio-control agents
 • Shima Ghotbi Ravandi, Majid Askari Hesni *, Seyed Massoud Madjdzadeh Pages 245-257
  Aphidiinae is one of the most important subfamilies of Braconidae, species of which play an important role in biological control of aphids (Hemiptera: Aphidoidea). In this study, the effects of humidity and temperature on the density and dispersal of different species of the subfamily Aphidiinae were investigated in three different ecological areas of Bardsir (Kerman province), located in southeast Iran. Specimens were collected by a hand net on field crops in three stations (Bardsir, Lalehzar and Negar) during March to November 2013. Altogether nine species belonging to five genera (Aphidius, Praon, Diaeretiella, Trioxys and Lysiphlebus) were recorded from these areas. The results revealed that the majority of species were found in the area with temperature between 18 to 20 °C and/ or with humidity rate of 34 to 39%, 40.1 and 50.6 percent of specimens respectively. Most of the collected members of this subfamily were found in the average temperature of 18.5 ± 1.13 °C. Trioxys complanatus Quilis, 1931 was the dominant species. According to biodiversity and ecological indices, species diversity and dispersal were different in the three stations. In conclusion, temperature and humidity have great impact on species diversity and distribution pattern of Aphidiinae.
  Keywords: humidity, Temperature, Diversity, ecological indices
 • Mehrab Esmaeili, Ramin Heydari Pages 259-271
  Eight species of Paratylenchus were collected and identified from vineyards in Kermanshah province, western Iran. Description, measurements, line drawings and microscopic photographs are provided for two new records namely P. humilis and P. prunii. Paratylenchus humilis have a lip region truncate-conoid with distinct small submedian lobes in lateral view of female head, stylet shorter than 40 µm, three lateral lines and distinct vulval flaps. Paratylenchus prunii have a lip region rounded (slightly truncate in some specimens), without distinct submedian lobes in lateral view of female head, stylet shorter than 40 µm, four lateral lines and distinct vulval flaps. Male of P. straeleni is reported for the first time.
  Keywords: Grapevine, identification, morphology, Morphometric, new record, pin nematode
 • Horvash Seyedi, Fariba Mehrkhou *, Farzaneh Noori Pages 273-285
  The Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller is one of the conventional hosts for rearing of natural enemies to be used in biological control programs. In this study, the effects of three cereal flours (wheat, corn and barley) on some biological parameters, nutritional responses, as well as proteolytic and amylolytic digestive activities of the fifth instar larvae of E. kuehniella werestudied to determine suitability of the cereals for optimum growth and reproduction of E. kuehniella. The highest rate of larval survival (0.88) and larval growth index (9.77) were obtained in larvae which fed on corn flour. The relative growth rate (9.17 ± 0.33 mg/mg/day) and the efficiency of conversion of ingested food (12.08 ± 1.11%) were the highest rate for fifth instar larvae which fed on corn flour. The highest protein concentration in midgut of larvae (63.77 ± 2.31 mg/ml) and consequentially, proteolytic activity including tryptic (0.0012 ± 0.00 Umg-1) and chymotryptic (0.543 ± 0.001 Umg-1) were observed in larvae that fed on corn flour. According to the results obtained, corn (Var. 704) was the most suitable cereal for laboratory rearing of E. kuehniella, resulting in the highest rate of biological and physiological parameters.
  Keywords: Mediterranean flour moth, cereal, nutritional indices, proteolytic, amylolytic activity