فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 55 (تابستان 1396)
 • پیاپی 55 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم رهبر، فرید براتی، قدرت الله محمدی، بهمن مصلی نژاد صفحات 5-12
  کلسترول لود شده بر سیکلودکسترین (CLC) به صورت کارآمد توانسته است از اسپرم تعدادی از گونه ها محافظت کند. همچنین شیشه ای کردن اسپرم به خصوص در انسان، افق های جدیدی را در زمینه ی انجماد اسپرم گشوده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر CLC بر شیشه ای سازی اسپرم گربه می باشد. اسپرم اپیدیدیمی گربه (22 زوج بیضه) از اپیدیدیم استخراج شد و سپس در معرض شیشه ای شدن در محلول تریس به همراه CLC قرار گرفت. اسپرم ذوب شده از نظر زنده مانی، تحرک و مورفولوژی ارزیابی شد. شیشه ای شدن به صورت معنی داری (0001/0P<) باعث کاهش درصد تحرک اسپرم در گروه واجد CLC (28/2±6/3) و گروه فاقد CLC (02/2±1/1) در مقایسه با اسپرم تازه (82/1±3/28) شد. زنده مانی نیز به دنبال شیشه ای شدن به صورت معنی داری هم در گروه واجد CLC (44/2±6/80) و هم گروه فاقد CLC (15/2±2/78) در مقایسه با قبل از انجماد (94/1±9/89) کاهش یافت (0011/0=P). با وجود افت شدیدی که در پارامترهای مورد مطالعه در پی شیشه ای سازی به وجود آمد، به نظر می رسد اسپرم گربه در مقابل فرآیند شیشه ای شدن دارای تحملی ذاتی است و حضور CLC تاثیر قابل ملاحظه ای روی بهبود آن نداشته است.
  کلیدواژگان: اسپرم اپیدیدیمی، سیکلودکسترین، شیشه ای شدن، گربه
 • ثریا رئیسی ده کهنه، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی، جمال فیاضی، سیدحسام نقیبی رکنی صفحات 13-21
  این آزمایش به منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف ژله رویال بر میزان تحرک پیشرونده، زنده‏مانی، ناهنجاری‏ مورفولوژیکی و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم قوچ عربی در رقیق‏کننده ی تریس انجام شد. برای انجام این کار منی 10 قوچ عربی با هم مخلوط شده و سپس تحت 5 تیمار شامل رقیق‏کننده ی تریس با غلظت‏های صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد ژله رویال در سه زمان صفر، 24 و 48 ساعت در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 3×5 قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی‏داری در میزان تحرک پیشرونده ی اسپرم بین تیمارهای حاوی غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد وجود دارد (05/0P<). در غلظت‏های 5/0، 1 و 5/1 درصد ژله رویال میزان تحرک اسپرم به طور معنی‏داری بیش تر از گروه شاهد بود (05/0P<). میزان زنده‏مانی اسپرم‏ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین، غلظت‏های به کار رفته ژله رویال تاثیر معنی‏داری بر میزان ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرم قوچ عربی در مقایسه با تیمار شاهد نداشت. بین تیمارهای با غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد تفاوت معنی‏داری از نظر سلامت غشای پلاسمایی اسپرم مشاهده نشد. اما غلظت‏های 1 و 5/1 درصد ژله رویال افزایش میزان سلامت غشای پلاسمایی اسپرم را در مقایسه با غلظت‏های 5/0 و 2 درصد ژله رویال موجب شدند (05/0P<). به طور کلی از مطالعه ی حاضر می‏توان نتیجه گرفت که سطوح پایین ژله رویال (5/0، 1 و 5/1 درصد) سبب بهبود تحرک پیشرونده ی اسپرم قوچ عربی در طول ذخیره‏سازی منی به صورت مایع می‏شود.
  کلیدواژگان: اسپرم، رقیق کننده تریس، ژله رویال، فراسنجه های کیفی، قوچ عربی
 • سعید رضایی یزدآبادی، هدایت الله روشنفکر، محمدتقی نصیربیگی، جمال فیاضی صفحات 22-28
  گرلین یک پپتید تحریک کننده ی هورمون رشد است که در طیور متشکل از 26 اسیدآمینه بوده و نقش مهمی در تعادل انرژی، چاقی و رفتار دریافت غذا ایفا می کند. این پپتید باعث افزایش اشتها و اکتساب وزن می شود. تحقیق حاضر به منظور شناسایی چندشکلی موجود در ناحیه ی اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین مرغان بومی استان خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP انجام شد. برای این منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومی ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی نهاده های دامی جهاد استان خوزستان به صورت تصادفی خون گیری انجام شد. استخراج DNA از نمونه ی خون با کمک روش نمکی انجام گرفت. سپس، برای تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراجی از نانودراپ و ژل آگارز یک درصد استفاده شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، قطعه ی 228 جفت بازی از ناحیه ی اینترون چهارم و اگزون پنجم به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) تکثیر شد. در نهایت نمونه های تکثیر شده با کمک آنزیم HaeIII مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند که پس از هضم قطعات 173 و 55 مشاهده شد. نتایج نشان داد که در تمامی نمونه ها بعد از هضم آنزیمی، تنها یک شکل باندی وجود داشت. لذا با توجه به یکسان بودن ژنوتیپ نمونه های بررسی شده در این تحقیق هیچ جهشی مورد تایید قرار نگرفت. عدم مشاهده ی چندشکلی احتمالا می تواند به علت بسته بودن محیط پرورش و کوچک بودن تعداد نمونه های بررسی شده باشد.
  کلیدواژگان: مرغ بومی خوزستان، ژن گرلین، PCR، RFLP
 • مهدی زارعی، مسعود قربانپور، سمانه تاج بخش، نادر مصوری صفحات 29-37
  مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس عامل ایجاد بیماری یون در گاو و سایر نشخوارکنندگان است. این بیماری از جنبه شیوع از گسترده ترین و از لحاظ اهمیت اقتصادی از مهمترین بیماری ها در صنعت دامپروری محسوب می شود. تشخیص سریع و دقیق بیماری اهمیت بسیار زیادی در پیشگیری از شیوع آن در گله دارد. در تحقیق حاضر میزان فراوانی موارد عفونت با مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز با سه روش PCR مخاط رکتوم، رنگ آمیزی ذیل- نلسون مخاط رکتوم و الایزای سرم خون مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور نمونه های خون و مخاط رکتوم از تعداد 200 راس گاو جمع آوری گردید. الایزای سرم با استفاده از کیت های تجاری، رنگ آمیزی ذیل- نلسون به روش متداول و PCR با استفاده از توالی های نوکلئوتیدی مربوط به قطعات ژنی اختصاصی (IS900 و hspX) مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس انجام پذیرفت. آزمون PCR مخاط رکتوم، 27 نمونه (شیوع 5/13 درصد)، رنگ آمیزی ذیل- نلسون مخاط رکتوم 8 نمونه (شیوع 4 درصد) و آزمون الایزای سرم تنها 6 نمونه (شیوع 3 درصد) را آلوده به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس تشخیص دادند. مقایسه نتایج این سه آزمون حاکی از میزان توافق متوسط (آماره کاپا: 42/0) بین نتایج آزمون های PCR رکتوم و رنگ آمیزی ذیل- نلسون و میزان توافق ضعیف بین آزمون های الایزا و PCR رکتوم (آماره کاپا: 08/0) و نیز بین آزمون های الایزا و رنگ آمیزی ذیل- نلسون (آماره کاپا: 11/0) بود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، جهت تشخیص سریع دام های آلوده به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس، اگر چه که آزمون PCR مخاط رکتوم در مقایسه با سایر آزمون ها با نتایج بهتری همراه بود اما جهت دستیابی به نتایج دقیق تر در تشخیص سریع دام های آلوده و نیز در مطالعات اپیدمیولوژیکی به منظور تعیین میزان فراوانی موارد عفونت با مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس، انجام هم زمان آزمون های PCR مخاط رکتوم و الایزای سرم توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: یون، مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس، ذیل نلسون
 • نجمه شیخ زاده، مرضیه حیدریه، منیره فلسفی، کتایون نفوذی، امیر تکمه چی صفحات 38-47
  به منظور تهیه رادیو واکسن علیه انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis)، عامل ایجاد بیماری لکه سفید در ماهیان آب شیرین، مطالعه حاضر انجام شد. انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس بعد از پرتودهی با اشعه گاما با ادجوانت نانوذره فسفات کلسیم پوشش دهی گردید و اثر واکسن تهیه شده بر سیستم ایمنی غیراختصاصی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. ماهی های با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره سازگاری 10 روزه ، به 4 گروه تقسیم شدند: 3 گروه با انگل پرتو دهی شده و پوشش دهی شده با نانو ذره فسفات کلسیم، انگل پرتو دهی شده و یا نانو ذره فسفات کلسیم به تنهایی، به صورت حمام واکسینه شدند. در گروه کنترل نیز هیچ گونه ترکیبی استفاده نشد. در روز 20، نمونه برداری از مخاط پوست به منظور اندازه گیری پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز و هم چنین تیتر هماگلوتیناسیون ماهیان تیمار شده با انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات کلسیم فسفات بالاتر از گروه های دیگر بود. اما فعالیت استراز در گروه های تیمار در مقایسه با گروه کنترل تغییر نکرد. می توان اینطور استنباط نمود که بکارگیری نانوذره فسفات کلسیم فرموله شده در تروفونت های پرتودهی شده ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس توانست ترکیبات ایمنی ذاتی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان را بهبود ببخشد. مطالعات بعدی در خصوص بررسی اثرات این رادیو واکسن بر سیستم ایمنی اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس، واکسن، ایمنی مخاطی، قزل آلای رنگین کمان
 • نعیم عرفانی مجد، نیلوفر صادقی، شیما حسینی فر صفحات 48-57
  آلوئه ورا در طب سنتی کاربردهای فراوانی داشته، هم چنین دارای اثر کاهندگی قند خون نیز می باشد. در این مطالعه، اثر کاهندگی قند خون توسط ژل آلوئه ورا و هم چنین اثر محافظتی آن بر غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.در مطالعه حاضر 50 سر موش صحرایی نر بالغ 3 -2 ماهه با وزن 250-200 گرم در 5 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد هیچ دارویی دریافت نکردند.گروه دوم که با تزریق استرپتوزوتوسین با دوز 65 میلی گرم بر کیلوگرم دیابتی شدند (قند بیش از 250 میلی گرم در دسی لیتر) . گروه سوم، بعد از دیابتی شدن، ژل آلوئه ورا را روزانه با دوز 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دریافت نمودند. گروه چهارم، بعد از دیابتی شدن انسولین را با دوز 10 واحد به ازای هر سر موش صحرایی دریافت نمودند. گروه پنجم، موش های سالمی که آلوئه ورا دریافت نمودند. تمامی گروه ها در دو زمان 15 و 30 روزه، پس از اندازه گیری قند خون، آسان کشی و غده فوق کلیه جدا و در فرمالین سالین 10 درصد تثبیت گردید. سپس مقاطع بافتی تهیه و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده و مورد ارزیابی هیستومتریک قرار گرفتند. در غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی، ضخامت لایه فاسیکولاتا و هم چنین قطر سلول های اسفنجی ناحیه فاسیکولاتا افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت (05/0≥P). متعاقب تجویز آلوئه ورا در موش های صحرایی دیابتی ضخامت لایه فاسیکولاتا به شکل معنی داری کاهش داشت (05/0≥P). علاوه بر این، ژل آلوئه ورا موجب کاهش معنی دار قند خون موش های صحرایی دیابتی گردید. آلوئه ورا می تواند اثرات سودمند و محافظتی روی بافت غده فوق کلیه دیابتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، دیابت، فوق کلیه، هیستومورفومتری، موش صحرایی
 • کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری، مهدی محبی فانی، علی شهریاری صفحات 58-68
  هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی دو عامل خسارت اقتصادی در گله هاست و زمانی رخ می دهد که گاو قادر به جایگزینی کلسیم از دست رفته از طریق آغوز و شیر نباشد. این مطالعه به منظور ارزیابی وقوع تب شیر، هیپوکلسمی تحت بالینی و بیماری های مرتبط با کلسیم در گاوهای شیری پرتولید انجام گرفت. بدین منظور نمونه خون 18 راس گاو شکم اول و 18 راس گاو چند شکم در دوره انتقالی از دو گاوداری با شرایط مدیریتی یکسان اخذ گردید. دام های مورد نظر از 21 روز قبل از زایش تا زمان زایش جیره با کلسیم و فسفر محدود و در دوره شیردهی جیره با کلسیم و فسفر متناسب با نیاز تغذیه ای دریافت نمودند. میزان کلسیم، فسفر و منیزیوم سرم خون با روش های معمول آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. بر اساس نقطه برش کلسیم(5/8 میلی گرم در دسی لیتر)، هیپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش در زمان قبل از زایش هر کدام 7/16 درصد و در زمان پس از زایش به ترتیب 1/11 و 7/16 درصد بوده است. فراوانی تب شیر، جفت ماندگی، متریت و جابه جایی شیردان در مجموع زایش های این دو گاوداری در یک دوره یکساله به ترتیب 3/1 ، 6/12، 9/5 و صفر درصد بوده است. نتایج نشان می دهد تعداد زایمان بر میزان فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی در زمان های قبل و بعد از زایمان در گاوهایی که از جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش استفاده می کنند تاثیر معنی-داری ندارد. همچنین جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش بر پیشگیری از هیپوکلسمی بالینی بدون در نظر گرفتن تعداد زایمان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: کلسیم، فسفر، منیزیوم، هیپوکلسمی، گاو
 • سعد گورانی نژاد، بهمن مصلی نژاد، فرید براتی، محسن شاهی خشت صفحات 69-77
  دمای محیط و طول مدت روز، دو فاکتور مهم به شمار می روند که ممکن است عملکرد تولید مثلی را در گونه های مختلف، تحت تاثیر خود قرار دهند. با توجه به اینکه درجه حرارت محیط در ماه های گرم استان خوزستان به مرز ̊C50 می رسد، هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی اثر فصول مختلف سال (گرم و سرد) بر غلظت سرمی تستوسترون، در سگ های بومی منطقه اهواز بود. بدین منظور 6 قلاده سگ نر بالغ، سالم از نظر بالینی و در محدوده سنی 2-5/1 سال انتخاب شدند. سپس خون گیری در طول مدت 1 سال، اواسط هر ماه و در بازه زمانی ساعت 30/8 تا 30/11 صبح، از سگ ها به عمل آمد (72 نمونه). غلظت تستوسترون در نمونه های سرمی بدست آمده، به روش الایزا اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از روش آماری ANOVA با اندازه گیری تکراری و همبستگی پیرسون، مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه میانگین± خطای استاندارد غلظت سرمی سالانه تستوسترون،ng/ml 8/1±5/4 تعیین گردید. حداقل و حداکثر غلظت تستوسترون به ترتیب، 2/0 و ng/ml 3/7 بدست آمد. نتایج نشان داد که تغییرات سطح سرمی تستوسترون، به صورت قابل توجهی تحت تاثیر ماه نمونه گیری قرار گرفته بودند (0001/0>P)، به-طوری که پایین ترین غلظت تستوسترون به میزان ng/ml 7/1، در ماه های اردیبهشت و خرداد و حداکثر آن به میزان 7/6 و ng/ml 8/6 به ترتیب در ماه های دی و مرداد بوده است. میانگین غلظت تستوسترون در فصل گرم ng/ml 25/0±12/4 و در فصل سرد ng/ml 16/0±87/4 بدست آمد و تفاوت بین دو فصل از نظر آماری معنی دار بود (05/0P<). به طور کلی، متغیرهای مورد بررسی فصل، تاثیر بالقوه ای بر غلظت تستوسترون دارد، به گونه ای که دما و طول روشنایی روز، رابطه معنی دار منفی (دما 001/0P=؛ 27/0- R=، طول روشنایی روز 013/0P=؛ 20/0- R=) و میزان رطوبت، رابطه معنی دار مثبت (011/0P=؛ 21/0R=) با غلظت تستوسترون (به جز مرداد ماه) در سگ های مورد مطالعه داشته است.
  کلیدواژگان: تستوسترون، فصل، سگ، اهواز
 • حسن مروتی، سلمان سلطانی، محمد تقی شیبانی، مسعود ادیب مرادی صفحات 78-85
  خانواده شوریده ماهیان و گونه میش ماهی Argyrosomus hololepidotus به جهت داشتن پروتئین زیاد یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می باشد. بافت های لنفاوی از مهمترین بافت های بدن ماهیان می باشند که ارزیابی آنها در بررسی وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان های آنها، بافت خون ساز وجود ندارد و لذا خون سازی به طور عمده در طحال و کلیه آنها انجام می شود. در این پژوهش تعداد 6 قطعه میش ماهی از سواحل خلیج فارس تهیه گردید. از اندام لنفاوی طحال نمونه هایی به ضخامت حداکثر 5 میلی متر تهیه و در فرمالین بافر 10٪ فیکس شدند. سپس برش هایی به ضخامت μ 6-5 آماده گردیده و پس از رنگ آمیزی H&E، ساختار کپسول و بافت پارانشیم طحال مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. جهت تایید نتایج و یافته های این رنگ آمیزی، از سایر رنگ آمیزی های اختصاصی از قبیل PAS، ماسون تری کروم و نقره نیز استفاده گردید. نتایج میکروسکوپیک نشان داد که ساختار بافتی پارانشیم طحال شامل پولپ سفید، پولپ قرمز، مراکز ملانوماکروفاژ و مویرگ های الیپسوئید بود. قسمت اعظم آن توسط پولپ قرمز و مویرگ های سینوزوئیدی مملو از گلبولهای قرمز اشغال شده است که نشان می دهد غالبا طحال در میش ماهی به عنوان یک منبع ذخیره خون می باشد.
  کلیدواژگان: طحال، ملانوماکروفاژ، میش ماهی، هیستوشیمی
 • بهناز موسوی راضی، محمد روستایی علی مهر، مازیار محیطی اصلی صفحات 86-95
  آزمایش به منظور بررسی اثر پودر پوست سبز گردو بر پاسخ های ایمنی، با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه ها به پنج گروه و هر گروه به 4 زیر گروه 10 قطعه ای تقسیم شدند. مقادیر صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد پودر پوست سبز گردو به جیره اضافه شد. تزریق داخل عضلانی 1/0 میلی لیتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند در روزهای 8 و 22 انجام شد و عیار پادتن IgG و IgM از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روز های 21، 28، 35 و 42 تعیین شد. در 42 روزگی، نمونه خون جمع آوری شد و سلول های قرمز و سفید خون شمارش شد و بعد از ذبح پرنده وزن چربی احشایی و اندام های احشایی تعیین شد. در 21 روزگی عیار پادتن IgM تیمارهای 4 درصد پودر پوست سبز گردو (93/2) بیشتر از شاهد (12/2) بود (05/0P<). در 42 روزگی عیار پادتن IgG تیمارهای 4 (5/5)، 3 (25/5) و 2 درصد (81/4) پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد (68/3) بود (05/0P<). نسبت هتروفیل به لنفوسیت و درصد هتروفیل در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (به ترتیب 55/0 و 23/33) کمتر از شاهد بود (05/0 P<). درصد لنفوسیت در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (96/59) بیشتر از شاهد (87/56) بود (05/0 P<). بالاترین درصد وزن نسبی بورس در تیمار 2 (17/0)، 3 (17/0) و 4 (16/0) درصد پودر پوست سبز گردو مشاهده شد (05/0P<). درصد وزن نسبی تیموس در تیمار 3 (59/0) و 4 (54/0) درصد پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد بود (05/0P<). بنابراین افزودن پودر پوست سبز گردو به جیره سبب بهبود عملکرد ایمنی جوجه های گوشتی شد.
  کلیدواژگان: پوست سبز گردو، جوجه گوشتی، سیستم ایمنی
 • هادی نداف، علیرضا غدیری، امیر رضا ایمانی صفحات 96-111
  پارگی های رباط صلیبی یکی از دلائل اصلی ایجاد لنگش در سگ ها می باشد و انتخاب تکنیک درمان آن کماکان واجد استاندارد مشخصی نشده و مورد بحث می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارائه ی تکنیک نوینی است که با استفاده از استحکام فاشیا لاتا و عبور آن از نقاط ایزومتریک معین مفصل زانو، پایداری دوطرفه ایجاد شود. تعداد 10 قلاده سگ نر بالغ از نژاد مخلوط با دامنه ی وزن بین 14-20 کیلوگرم بطور تصادفی به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. در هر دو گروه تحت بیهوشی عمومی، رباط صلیبی قطع گردید. در گروه کنترل تثبیت به روش MRIT انجام شد.در گروه درمان پس از آماده سازی نواری از ضخیم ترین قسمت فاشیا لاتا و ایجاد دو کانال در پروکسیمال درشت نی و دیستال ران، با عبور نوار فاشیا لاتا از کانال ها و بخیه کردن به قسمت جانبی کپسول مفصلی اقدام به تثبیت پارگی رباط صلیبی گردید. پارامترهای حرکت کشابی، لنگش، درد، دامنه ی حرکت، اندازه ی دور ران، تورم مفصل و استئوآرتریت در نمای رادیوگرافی، بصورت هفتگی تا 16 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. امتیازدهی به حرکت کشابی و لنگش در گروه درمان نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود (05/ 0P>). در گروه کنترل، دامنه ی حرکت در مقایسه با گروه درمان نسبت به دامنه ی ثبت شده در زمان صفر، نزدیکتر می باشد. در هر دو گروه در ارزیابی تورم مفصل، روند کاهشی، پس از عمل در زمان های مورد مطالعه مشاهده گردید. هیچ شواهدی مبنی بر وجود استئوآرتریت در هر دو گروه وجود نداشت(05/ 0P<). در نتیجه، این تکنیک با دارا بودن بسیاری از ویژگی های دیگر تکنیک های ترمیمی، و قابل قیاس بودن با تکنیک MRITروشی نوین برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی است. اگرچه به منظور ارائه ی کلینیکی این تکنیک، نیاز به مطالعات بیشتر است.
  کلیدواژگان: رباط صلیبی، فاشیا لاتا، تکنیک جدید، سگ
 • سید حسام الدین نقیبی رکنی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، صالح طباطبایی صفحات 112-116
  میاز جلدی در نوزادهای زنبورعسل Apismellifera L.توسط برخی از مگس‏های خانواده‏ Calliphoridae ایجاد می‏گردد. این بیماری باعث عفونت کشنده در اواخر دوره شفیرگی می‏شود. در این بیماری شفیره ها بصورت در باز روئیت شده و چشم‏های آنها تغییر رنگ می‏یابد. این آلودگی در فروردین ماه سال 1394 در یکی از کلنی های کم جمعیت و دارای ملکه مسن متعلق به ایستگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده گردید. به منظور بررسی و تشخیص قطعی، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و با توجه به مشاهدات بالینی و بررسی میکروسکوپی، میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل تشخیص داده شد. نوزاد میری در حاشیه شان‏ها و خصوصا شان انتهایی به وقوع پیوسته و نوزاد سن اول پارازیتویید و همچنین حشره کامل مگس در حال پرسه زنی و لاروگذاری در کندو مشاهده گردید. درمان این آلودگی با حذف قاب ‏های آلوده از کندو و سوزندان آنها عملی گردید. اگرچه تا کنون هیچ روش قابل قبولی برای درمان آن توصیه نگردیده است، به نظر می‏رسد بهترین اقدام به کار بستن روش‏های محافظتی و پیش‏گیری های عمومی توصیه شده و حذف و معدوم سازی شان‏های آلوده با روش سوزاندن و مدفون کردن توام با آهک‏پاشی است. قرار دادن شان‏ها در فضای آزاد و استفاده از آنها بدون هیچ‏گونه ضد عفونی قبل از استفاده خطر آلودگی به این انگل را افزایش می‏دهد.
  کلیدواژگان: زنبور عسل، میازیس، مگس Calliphoridae، خوزستان
|
 • Maryam Rahbar, Ghodratollah Mohammadi, Bahman Mosallanejad Pages 5-12
  Cholesterol loaded cyclodextrin (CLC) efficiently protected sperm of some species against cryodamage. On the other hand, vitrification of sperm especially in human opened a new horizon in the field of sperm freezing. The aim of the present study was to evaluate the effect of CLC on vitrification of cat sperm. The tom epididymal sperm (n=22 pairs) was extracted from epididymides and subjected to vitrification in TRIS based solution that was incorporated with or without CLC. The warmed sperm was analyzed for motility, viability and morphology. Vitrification significantly (P
  Keywords: Cat, Cyclodextrin, Epididymal sperm, Vitrification
 • Soraya Raeesi Dehkohneh, Morteza Mamouei, Saleh Tabatabaei, Jamal Fayazi, Hessam Naghibi Rokni Pages 13-21
  This experiment was conducted to investigate the effects of different concentrations of royal jelly in tris extender on motility, viability, morphological abnormalities and membrane integrity of spermatozoa in Arabi rams. For this purpose, the semen of 10 Arabi rams were polled and then examined under 5 treatments including the tris diluent containing the concentrations of zero, 0.5, 1, 1.5 and 2% royal jelly in three times of zero, 24 and 48 hours in a completely randomized design. The results showed a significant difference in motility of spermatozoa among royal jelly treatments and control (P0.05). Concentrations 1 and 1.5% of royal jelly improved the amount of sperm plasma membrane integrity when compared with 0.5 and 2% of royal jelly concentrations (P
  Keywords: Arabi ram, Royal Jelly, Sperm, Tris diluent, Quality parameters
 • Rezaei Yazd Abadis., Roshanfekrh., Beigi Nasiri, M.T., Fayazi, J Pages 22-28
  This study was performed in order to identify polymorphism in fourth intron and fifth exon in Khuzestan province native chicken’s ghrelin gene using PCR-RFLP method. Therefore, blood sampling from 100 chickens of Native chickens in Khuzestan province breeding and Jihad livestock inputs randomly was performed. DNA extraction from blood samples was performed using salt method. The quantity and quality of DNA was determined using gel electrophoresis (1%) and Nanodrop respectively and then 228 bp fragment of fourth intron and fifth exon region was amplified using polymerase chain reaction (PCR). Eventually amplified samples were digested with HaeIII enzyme and digest parts of 173 and 55 bp were found. The results showed that in all the samples after enzymatic digestion was only a same band shape therefore, considering the same genotype samples examined in this study, mutation was not founded. Not found polymorphism may be due to closed nurture environment and the low number of samples.
  Keywords: Khouzestan native chickens, Ghrelin gene, PCR-RFLP
 • Zareim., Ghorbanpourm., Tajbakhshs., Mosavari, N Pages 29-37
  Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is the etiologic agent of Johne’s disease in cattle and other ruminants. This disease is considered the most extensive, in terms of incidence, and the most important disease, in terms of economic importance, in the animal husbandry industry. Rapid and accurate diagnosis of disease is extremely important in preventing the spread of disease in the herd. In the present study, the prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in slaughtered cows in Ahvaz slaughterhouse was evaluated and compared using three methods, rectal scraping PCR, acid-fast staining and serum ELISA. In this study, blood and rectal scraping samples were collected from 200 cows. Serum ELISA was performed with a commercial ELISA kit, Ziehl-Neelsen staining was done based on conventional method, and PCR was performed using IS900 and hspX specific primers for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Rectal scraping PCR detected 27 of 200 cows (13.5%) infected with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, acid-fast staining of the rectal mucosa detected 8 cows (4%), and serum ELISA detected only 6 cows (3%). Comparing the results of these three tests shows moderate agreement between acid-fast staining and rectal scraping PCR tests (kappa score, 0.42), low agreement between ELISA vs. rectal scraping PCR (kappa score, 0.08), and ELISA vs. acid-fast staining (kappa score, 0.11). According to the results of the present study, although the rectal scraping PCR showed better results in rapid diagnosis of the infected cows, but in order to achieve a more precise result for rapid diagnosis of the infected cows and also in epidemiological studies for determining the prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection, simultaneous conduct of rectal scraping PCR and serum ELISA can be recommended.
  Keywords: Johne's disease, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Ziehl-Neelsen
 • Sheikhzadehn., Heidariehm., Falsafim., Nofouzik., Tukmechi, A Pages 38-47
  Current study was performed to prepare a radiovaccine against Ichthyophthirius multifiliis, the causative agent of white spot in fresh water fishes. After irradiation with gamma ray, Ichthyophthirius multifiliis parasites were coated with calcium phosphate nanoparticles and then effects of prepared vaccine on non-specific immune system in rainbow trout skin mucus were evaluated. After 10-day adaption period, fish with mean weight 30 gram were distributed to 4 groups: Three groups were bath-vaccinated with gamma-irradiated Ichthyophthirius multifiliis coated with nano calcium phosphate, gamma-irradiated Ichthyophthirius multifiliis or nano calcium phosphate alone. In control group, no additives were used. On day 20, skin mucus from treated fish was analyzed for evaluating the innate immune parameters. Results showed that lysozyme and alkaline phosphatae activities and hemagglutination titer of fish treated with gamma-irradiated Ichthyophthirius multifilis coated with calcium phosphate nanoparticle were higher than other groups. But esterase activity in treatment groups did no change in comparison with the control group. It can be assumed that use of calcium phosphate nanoparticle formulated in gamma-irradiated Ichthyophthirius multifilis trophonts could enhance the innate immunity components in rainbow trout skin mucus. Further studies are needed to evaluate the effects of this radiovaccine on specific immune responses in rainbow trout.
  Keywords: Ichthyophthirius multifiliis, vaccine, mucosal immunity, rainbow trout
 • Erfani Majdn., Sadeghin., Hosseinifar, Sh Pages 48-57
  Article 6, Volume 13, Issue 2 - Issue Serial Number 55, Summer 2017, Page 48-57 XML PDF (477 K)
  Document Type: Research Paper
  DOI: 10.22055/ivj.2017.28887.1550
  Abstract
  Aloe vera has many applications in traditional medicine .In present study, the hypoglycemic effects of the Aloe vera and its protective effects on the adrenal gland on diabetic rats were studied. 50 mature male rats (2-3 months old) and weighing 200-250 were divided randomly into 5 groups (10 rats in each groups) as following: Group I (control), has not received any treatment. Group II (Diabetic) which received 65 mg/kg Streptozotocin (IP). and rats with blood glucose more than 250 mg/dL were considered as diabetic. Group III, diabetic rats which received the Aloe vera gel with dose of 400 mg/kg daily. Group IV, diabetic rats which received insulin in 10 units/rat. Group V,received Aloe vera gel only. On days 15 and 30 of experiment, blood glucose of all groups were measured. Animals were euthanized with ether. Then, tissues samples were collected from adrenal glands, and fixed in 10% neutral buffered formalin solution. The sections were made using routine paraffin embedding method and stained by haematoxylin-eosin (H & E). Histomorphometrical parameters were evaluated using Digital Dino-Lite lens and Dino capture software 1. The results showed that thickness of fasciculata layer and the size of the spongiocyte were increased significantly in diabetic rat (P≤0. 05) but the thickness of fasciculata layer was decreased significantly in diabetic rats which received Aloe vera and insulin (P≤0. 05). The blood glucose was decreased significantly in diabetic rats. Conclusion, Aloe vera can be has beneficial and protective effects on adrenal glands in diabetic rats.
  Keywords: Aloe vera, Diabetes, Adrenal gland, Histomorphometry, rat
 • Faramarziank., Haji Hajikolaei, M.R., Nourim., Mohebbi Fanim., Shahriari, A Pages 58-68
  Clinical and subclinical hypocalcemia are two factors of economic losses in herds, and occurs when dairy cows are unable to replace the calcium lost through colostrum and milk secretion. This study was performed to evaluate occurrence of milk fever, subclinical hypocalcemia and calcium related diseases in high yielding dairy cows. In this study, blood samples of 18 primiparous and 18 multiparous cows in transition period in two farms with the same management status were taken. Dairy cows received limited calcium and phosphorus diet, from 21 days prepartum until parturition and lactation diet according to nutritional requirements after parturition. Serum level of calcium, phosphorous and magnesium were measured with routine laboratory methods. Base on cut point of calcium (8.5 mg/kg), subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows before parturition was 16.7 and after parturition was 11.1 and 16.7 %. The frequency of milk fever, retained fetal membranes, metritis and displaced abomasum of all parturition in 1 year were 1.3, 12.6, 5.9 and 0 percent, respectively. Results show that parity dosn’t have significant effect on subclinical hypocalcemia occurrence in cows that consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period. Also regardless of parity limited calcium and phosphorus diet in close up period have a positive effect on prevention of milk fever.
  Keywords: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Hypocalcemia, Cow
 • Gooraninejads., Mosallanejadb., Baratif., Shahi Khesht, M Pages 69-77
  Photoperiod and environmental temperature are two important factors that may influence the reproductive activity of various species. As regards the ambient temperature goes up 50 ˚C in warm months of Khuzestan province, so the aim of the present survey was evaluation of the different season's effect (warm and cold) on testosterone serum concentration in native dogs in Ahvaz district. For this purpose, six adult male dogs, clinically healthy and with age 1.5-2 years old were selected. Blood samples were collected during one year, the middle of each month and in the period between hours 8.30 to 11.30 mornings (72 samples). Testosterone concentration was measured using ELISA technique in serum samples. The obtained results were analyzed by repeated measure ANOVA and Pearson correlation. In this survey, mean±standard error of testosterone serum concentration was detected 4.5±1.8 ng/ml yearly. The minimum and maximum of testosterone concentration were 0.2 and 7.3 ng/ml, respectively. The results showed that the changes of serum testosterone level, were significantly influenced by the sampling month (P
  Keywords: Testosterone, Season, Dog, Ahvaz
 • Hassan Morovvati, Salman Soltani, Mohammad Taghi Sheybani, Masoud Adibmoradi Pages 78-85
  Argyrosomidae family and the species Argyrosomus hololepidotus due to having high protein levels, are among the most valuable aquatics in the Persian Gulf, Oman Sea and the coasts of Khuzestan. Lymphoid tissues are of the most important tissues in fish which their evaluation is important in health and disease investigation. Unlike mammals, fish lack lymph nodes and also there is not hematopoietic tissue in their bone marrows, so hematopoiesis is done in their spleen and kidney. In this study, 6 Argyrosomus hololepidotus were provided from the Persian Gulf. Tissue samples from the spleen with 5mm thickness were prepared and fixed in 10% buffered formalin. Then tissue sections were prepared in 5-6 μ and after H&E staining, the structures of the capsule and parenchyma of spleen were studied histologically. In order to confirm the results and findings of this staining, some other specific stainings such as PAS, Masson trichrome and silver staining were used. Microscopic results showed that tissue structure of spleen parenchyma was consisted of white pulp, red pulp, melano-macrophage centers and ellipsoid capillaries. Much of the red pulp is occupied by sinusoidal capillaries full of erythrocyte, which indicates the spleen in Argyrosomus hololepidotus serves as a source of blood reservoir.
  Keywords: Argyrosomus hololepidotus, Histochemistry, Melano-macrophage, spleen
 • Mousavi Razib., Roostaei-Ali Mehrm., Mohiti Asli, M Pages 86-95
  Experiment was conducted to evaluate the effect of green husk of walnut powder on immune responses, by using 200 broilers. Birds were split into five groups and each group into four sub groups which include 10 birds. The levels of zero, 1, 2, 3 and 4 % powder of green husk of walnut were added to diet of each group. Intramuscular injection of 0.1 mL of the 25% SRBC suspension was performed at 8 and 22 d and the titers of IgG and IgM was determined by haemagglutination test at 21, 28, 35 and 42 d. Blood samples were collected to determine count of red and white blood cells and after that birds were slaughter to evaluate weight of visceral fat and organelles at 42 d. Titer IgM was higher in treated birds with 4 % green husk (2.93) than control (2.12) at 21 d (P
  Keywords: Broiler, Green husk of walnut, Immune system
 • Naddafh., Ghadiria., Imani, A.R Pages 96-111
  Cruciate ligament rupture is one of the main reasons of lameness in dogs. Standard techniques based on differences in patient selection criteria has not been determined yet and is still in question. The aim of this study is to provide a new technique that uses the strength of the fascia lata, passing it through the regular isometric knee and creating mutual stability. A total of 10 adult male dogs weighing between 14-20 kg of mixed breed were randomly divided into two equal groups, MRIT and fascia lata (FLG). Under general anesthesia and cruciate ligament was resected. Cruciate ligament rupture in FLG was stabilized Using fascia lata and creating channels in to the proximal tibia and distal femur. In MRIT group, stabilization was also established in the usual way. In order to evaluate and compare the two methods, following parameters were scored in 16 Consecutive weeks, drawer movement, weight gain and lameness in walk and trot, arthritis and osteoarthritis in radiographic findings, pain, range of motion and thigh circumference. According to the results, FLG technique in this 16 weeks study is comparable with other restorative techniques based on the studied parameters. This technique is valuable as it has a lot of features of other restorative techniques. it is an invasive technique and needs skill of the surgeon and there is a possibility of damage to vital structures due to slightest mistake. However, in order to ensure of the results of this technique and provide clinical usage, long-term studies with more cases and evaluation is needed.
  Keywords: Cruciate ligament, New technique, Dog
 • Hessam Rokni, Mehrzad Mesbah, Mohammad Hossen Razi Jalali, Saleh Tabatabaei Pages 112-116
  Cutaneous myiasis in honey bee broods is caused by some calliphoridae family flies. This disease causes the fatal infections in late of pupae period. In this disease, pupae of honey bee are seen in open forms and their eyes are discolored. The present infection was observed in April 2015 in one of the less populated colonies with the older queen belonged to education and research station of veterinary faculty of shahid chamran university of Ahvaz. For evaluation and definitive diagnosis, the samples were transported to the laboratory and based on the clinical observations and microscopic evaluation, cutaneous myiasis was detected in broods of honey bee. Brood die occurred in margin of frames and particularly in the final frame, and eggs and larvae as well as the third age of the parasite and also the adult flies with truancy and spawning was observed in the hive. The treatment of this infection was done by eliminating and burning the infected frames of hive. However, the acceptable method for treatment has not been recommended yet. It seems that the best way is the utilization of general prevention methods, elimination and destruction of infected frame by incineration and to bury accompanied by lime application. Put the frames outdoors and use them without disinfection, increases the risk of this parasite infection.
  Keywords: Honey Bee, Myesis, Calliphoridae, Iran