فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 89، مرداد و شهریور 1396)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 89، مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پرند فیروزمنش، شاهین فکور*، الهام احمدی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری زئونوز می باشد که از طریق گزش کنه، تماس با خون یا مایعات بدن حیوانات آلوده به ویروس، به انسان انتقال می یابد و با بروز خونریزی و درصد مرگ بالا مشاهده می شود. هدف این مطالعه بررسی سرم شناسی بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو در افراد پرخطر کشتارگاه ها، دامداری ها و حیوانات استان کردستان بود.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر از100 نفر از افراد پر خطر (20 نفر از کشتارگاه سنندج) و 80 نفر از دامداران و کارگران دامداری های مورد مطالعه وهمچنین 300 راس گاو و گوسفند از دامداری های استان کردستان ( هر کدام 150راس)، در گروه های سنی زیر 1 ، 3-1 و بالاتر از3 سال، در دو جنس نر و ماده، در چهار فصل سال و پس از معاینات بالینی و سابقه تماس با کنه خون گیری به عمل آمد. و سپس با استفاده از روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم سرم نمونه ها به منظور تعیین آنتی بادی اختصاصی IgG آزمایش گردید.
  یافته ها
  آزمایش سرمی ایمنوفلورسانس درهیچکدام از نمونه های سرمی مربوط به انسان و حیوانات نتیجه مثبت را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که، حداقل جمعیت دامی و انسانی تحت مطالعه، در معرض با ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو قرار نداشته است . همچنین می توان محتاطانه شیوع پایین این بیماری را در جمعیت های دامی و انسانی کردستان، استنباط کرد. انجام مطالعات مشابه در جمعیت های بیشتر و جداسازی ویروس به ویژه از کنه ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سرولوژی، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، افراد پرخطر، حیوانات، کردستان
 • اسماعیل ایزدپناه، آروین رحمانپور * صفحات 10-19
  مقدمه
  عفونت های زخم ناشی از Staphylococcus aureus در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. با وجود گزارش های متعدد در مورد اثرات ضد میکروبی و ضد التهابی گیاه رزماری تاکنون تحقیقی در مورد اثر این گیاه بر روی زخم برشی عفونی صورت نگرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر موضعی اسانس رزماری بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Staphylococcus aureus در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ انجام شد.

  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی که بر روی 45 موش آزمایشگاهی سفید نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 10±200 گرم انجام گرفت، پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد 5/1 در 5/1 سانتیمتردر محل بین دو کتف، 1/0 سی سی محلول حاوی (CFU/ml 106×5/1 ) Staphylococcus aureus بلافاصله به محل زخم اعمال گردید. سپس موش ها در سه گروه 15 تایی (شاهد، اسانس رزماری 3 و 5/1 %) به طور تصادفی توزیع و هرگروه خود به 5 زیرگروه 3 تایی (گروه های نمونه برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند. در پایان روزهای 4، 8، 12 ،16 و 20 از محل زخم گروه های مختلف، جهت بررسی های هیستوپاتولوژیک و شمارش Staphylococcus aureus ، توسط پانچ مخصوص، نمونه اخذ گردید.

  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس رزماری منجر به افزایش معنی دار درصد بهبودی، تعداد ماکروفاژها، فیبروبلاستها، عروق خونی و کاهش تعداد نوتروفیل ها در ناحیه زخم نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقایسه تعداد کلونی های Staphylococcus aureus در زخم های عفونی شده نشان داد که اسانس رزماری منجر به کاهش معنی دار تعداد کلونی ها نسبت به گروه کنترل شد (01/0>P و 05/0>P).

  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت اسانس رزماری بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Staphylococcus aureus موثر است و جهت مشخص شدن مکانیسم اثر مطالعات تکمیلی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: التیام زخم عفونی، اسانس رزماری، Staphylococcus aureus، موش آزمایشگاهی سفید بزرگ
 • منیره علیپور، لیلا قهرمانی*، صدیقه عمویی، ساره کشاورزی صفحات 20-30
  زمینه و هدف
  متغیرهای روانشناسی در زنان باردار از جمله استرس، اضطراب و افسردگی بارداری با سلامت مادر، نوزاد و کودک در ارتباط است. تکنیک های آرام سازی یکی از مداخلاتی است که سبب افزایش آرامش می شود و ممکن است بر کاهش میزان تنش های روانی در زنان باردار تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر آموزش تکنیک های تن آرامی بر پایه نظریه خودکارامدی در میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای، 78 زن باردار با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله تکنیک های تن آرامی طی 4 جلسه فراگرفتند پس تمرینات به مدت 4 هفته در منزل انجام دادند. اما برای گروه کنترل هیچ مداخله ای اجرا نشد. اطلاعات با پرسشنامه دموگرافیک، مقیاس استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس DASS21 و مقیاس خودکارآمدی در ابتدا و یک ماه بعد از مداخله گردآوری گردید. داده ها با SPSS19 و آمارهای توصیفی، استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بعد از مداخله افسردگی(001/0P<)، اضطراب(001/0P<) و استرس(001/0P<) زنان باردار در گروه مداخله به طور معنی داری کاهش یافت. اما تفاوت آماری معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین تفاوت آماری معنی دار در میانگین نمرات خودکارآمدی در گروه مداخله وجود داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه ادعایی که آموزش تکنیک های تن آرامی با تاثیر بر مکانیسم های مقابله، سبب کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در زنان باردار می شود و سلامت را ارتقاء می دهد را حمایت می کند. این مطالعه پیشنهاد می کند که تن آرامی بارداری می تواند در برنامه مراقبت و مشاوره دوران بارداری گنجانده شود.
  کلیدواژگان: تن آرامی، استرس، اضطراب، افسردگی، زنان باردار
 • برهان منصوری، افشین ملکی، مهری محموری، بهروز داوری *، سیروس شهسواری صفحات 31-39
  زمینه و هدف
  مواجهه انسان با فلزات سنگین می تواند خطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد، و یکی از راه های ورود فلزات سنگین به بدن استفاده از لوازم آرایشی به خصوص رژلب و رنگ مو آلوده به فلزات سنگین می باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و در زمستان 1394 انجام شد. در این مطالعه از 4 برند رژلب و رنگ مو در سطح شهر سنندج، 50 نمونه تهیه گردید. پس از آماده سازی نمونه ها با روش هضم اسیدی، میزان فلزات سنگین با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری و نتایج برحسب میکروگرم بر گرم گزارش شده است.

  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کادمیوم، آهن و روی در رنگ مو بیشتر از رژلب بوده است، درحالیکه میانگین کروم، مس، نیکل و سرب در رژلب بیشتر بوده است. همچنین آهن، بیشترین میزان غلظت کل از فلزات را در هر دو محصول را داشته است و نقره و کادمیوم کمترین میزان غلظت کل از فلزات را داشتند. نتایج آماری نشان داد غلظت فلزات (به استشناء مس و نیکل) در دو گونه محصول آرایشی تفاوت معنی داری نداشته است (05/0 < p). میزان شاخص HQ نیز در این مطالعه کمتر از 1 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  غلظت فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو عرضه شده در شهر سنندج کمتر از رهنمودهای پیشنهادی سازمان غذا و داروی آمریکا و بهداشت کانادا می باشد. باتوجه به اثرات بالقوه فلزات سنگین بر سلامتی، نیازمند اقدامات لازم در مورد تدوین استاندارد ملی و کنترل ورود این نوع از مواد آرایشی به داخل کشور می باشد.
  کلیدواژگان: رژلب، کادمیوم، سرب، ارزیابی ریسک
 • عارف هوشیاری*، غلامرضا نجفی، لیلا زارعی صفحات 40-48
  زمینه و هدف
  روتاگراوئولنس(RG) به طور معمول تحت عنوان سداب، از زمان قدیم به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است. فلاونوئیدها، روتین (کوئرستین β3- روتینوسید)، کوئرستین، فورانوکومارین ها بیشترین ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه سداب هستند. فلاونوئیدها دارای اثرات هپاتوتوکسیک و سیتوتوکسیک بوده و بیشترین نوع فلاونوئید موجود در سداب؛کوئرستین است.کوئرستین بدلیل فعالیت ضد تکثیری و پروآپوپتوز می تواند اثرات منفی روی تخمدان و باروری در ماده داشته باشد.این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات اکسیدانتی و آنالیز عصاره آبی سداب انجام گرفت.
  روش بررسی
  در مطالعه تجربی حاضر، 30 موش ماده استفاده شد. حیوانات به 2 گروه کنترل و RG تقسیم شدند. گروه های کنترل 2/0 میلی لیتر نرمال سالین و گروه های RG عصاره آبی RG را با دوزmg/kg 300 در هر روز به صورت خوراکی به مدت 14 روز دریافت کردند. جهت بررسی اثرات اکسیداتیو آن اندازه گیری MDA، NO و TAC و آنالیز عصاره، توسط دستگاه HPLC انجام گرفت.
  یافته ها
  عصاره آبی سداب باعث افزایش معنی دار مقادیر MDA در بافت تخمدان در هفته اول و دوم و همچنین افزایش معنی دارمقادیرTAC در هفته دوم و سوم نسبت به گروه کنترل گردید، ضمن اینکه افزایش معنی دار مقادیر NO و کاهش معنی دار TAC درهفته اول گروه سداب نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. آنالیز عصاره نشان داد که هر 10 میلی گرم عصاره آبی سداب حاوی 017/0 میلی گرم کوئرسیتین می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دادکه عصاره آبی سداب در دز mg/kg 300 دارای اثر اکسیدانتی بر بافت تخمدان موش می باشد و بعد از قطع مصرف عصاره و کاهش سطح سرمی آن، اثرات آنتی اکسیدانتی آن ظاهر می شود.
  کلیدواژگان: مالون دی آلدئید، نیتریت اکساید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی، ضد باروری، روتاگراوئولنس، موش
 • علی اکبر ابوالفتحی، ذکریا وهاب زاده*، ناصر محمودی اقدم، داوود وهاب زاده، محمد سعید هخامنش صفحات 49-59
  زمینه و هدف
  مصر ف مقادیر زیاد فرکتوز با ناهنجاری های متعدد متابولیک در انسان و حیوانات آزمایشگاهی همراه است. اعتقاد براین است که هموسیستئین باعث تشدید استرس اکسیداتیو میشود، درحالی که تورین اثرات مفیدی در کاهش میزان چربی ها دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر تورین و هموسیستئین بر استرس اکسیداتیو و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی که رژیم غذایی پرفرکتوز (65%) دریافت کرده اند صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 40 موش صحرایی ویستار نر، در پنج گروه مختلف، در حضور یا غیاب هموسیستئین تیولاکتون هیدروکلراید (روزانه 50 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) یا تورین (2%)، دو نوع رژیم غذایی نرمال یا پرفرکتوز (65 %) را به مدت شش هفته دریافت کردند. در انتهای این دوره، در پلاسمای موشها ظرفیت تام آنتی اکسیدان، تری گلیسرید، کلسترول LDL، کلسترول HDL و کلسترول تام ارزیابی شد. همچنین در بافت قلب و کلیه مالون دی آلدئید، آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیس موتاز نیز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تجویز فرکتوز به تنهایی یا به همراه هموسیستئین به طور معنی داری ظرفیت تام آنتی اکسیدان، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیس موتاز را کاهش داد، در حالی که تری گلیسرید و مالون دی آلدئید را بطور معنی داری افزایش داد. تورین این تغییرات را سرکوب یا تضعیف کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه القای استرس اکسیداتیو و هیپرتری گلیسریدمی توسط رژیم پر فرکتوز را در موش های صحرایی نشان داد. همچنین نشان داد که هموسیستئین اثرات رژیم پرفرکتوز را بدتر می کند. در مقابل تورین اثرات مفیدی در جهت بهبود استرس اکسیداتیو و هیپرتری گلیسریدمی ناشی از رژیم غنی از فرکتوز دارد.
  کلیدواژگان: فرکتوز، هموسیستئین، تورین، استرس اکسداتیو، موش صحرائی
 • وحید مقدم، مقصود پیری *، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی صفحات 60-73
  زمینه و هدف
  هدف از این تحقیق تعیین اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده بود.
  روش بررسی
  تعداد 24 سر موش ماده نژاد بالبسی پس از توموری شدن بوسیله رده سلولی MC4-L2 در قالب دو گروه تمرین تداومی هوازی و کنترل در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه تمرین تداومی هوازی شامل60 دقیقه دویدن روی تردمیل با شدت 65- 60 درصد VO2max، پنج روز در هفته به مدت 10 هفته بود. حجم تومور به صورت هفتگی بوسیله کولیس و با استفاده از فرمول جونز محاسبه شد. میزان پروتئینTGFβ به روش Western Blot و بیان ژن Smad و mmp2 در نمونه ها به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین استقامتی هوازی موجب افزایش معنادار میانگین بیان Smad-3 در بافت تومور در گروه استقامتی نسبت به گروه کنترل شد (033/0=P). همچنین نتایج نشان داد تمرین استقامتی هوازی موجب کاهش معنادار میانگین بیان MMP-2 در بافت تومور در گروه استقامتی نسبت به گروه کنترل شد (044/0=P). علاوه بر این، نتایج نشان می دهد ده هفته تمرین استقامتی هوازی موجب افزایش معنادار میانگین مقادیر پروتئین TGF-β در بافت تومور نسبت به گروه کنترل شد (000/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد، تمرین استقامتی هوازی احتمالا می تواند مداخله موثری برای کاهش پیشروی سرطان پستان باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، تمرین تداومی هوازی، TGF-?، Smad-3، MMP2
 • مهتاب عسگری نعمتیان، پریچهر یغمایی، سعید محمدی * صفحات 74-84
  مقدمه
  گیاه مشگک یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی در درمان اضطراب و بی خوابی استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی اسانس برگ گیاه مشگک در موش سوری نر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 84 سر موش سوری استفاده شد. درآزمون های ارزیابی کننده درد (ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین)، حیوانات به 6 گروه کنترل، گروه های تیمار شده با اسانس( 100،30 و 300 میلی گرم بر کیلو گرم)، مورفین و نیز نالوکسان به همراه دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس تقسیم شدند. در تست ضد التهابی گزیلن نیز حیوانات به 5 گروه کنترل، اسانس( 10،50 و 100 میلی گرم بر کیلو گرم) و دگزامتازون تقسیم شدند.
  یافته ها
  استفاده از دوز300 mg/kg اسانس در تست های ریتینگ و تیل فلیک سبب ایجاد اثر ضددردی معنی داری (01/0>p) نسبت به گروه کنترل گردید. در تست فرمالین نیز دوز 100اسانس)05/0>(p توانست در فاز مزمن سبب کاهش امتیاز درد در مقایسه با گروه کنترل شود. همچنین در تست گزیلن استفاده از دوز های 50 و 100 mg/kg میزان التهاب گوش موش ها را به ترتیب با 8/0± 1/4و 1/0±8/3 نسبت به گروه کنترل کاهش داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اسانس برگ گیاه مشگک به صورت درون صفاقی احتمالا دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی باشد.
  کلیدواژگان: ضد التهاب، ضد درد، مشگک، گیاهان دارویی
 • شناسایی گونه های مالاسزیا در مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر با روش مولکولی PCR-RFLP
  سید مهدی حسینی بافقی، نور امیر مظفری، عبدالمجید فتی، علی ناصری، حسین زرین فر* صفحات 85-93
  زمینه و هدف
  مالاسزیاها، مخمرهایی هستند که در شرایط خاص به عواملی بیماری زا در انسان تبدیل می شوند. مالاسزیاها دارای گونه های مختلفی بوده و می توانند بیماری هایی نظیر پیتیریازیس ورسیکالر(تینه آورسیکالر)، فولیکولیت مالاسزیایی، درماتیت سبوروئیک و حتی عفونت های سیستمیک را ایجاد کنند. در مطالعه حاضر، مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر با روش مولکولی شناسایی شدند.
  روش بررسی
  در این مطالعه، پوسته های سر و بدن مبتلایان مشکوک به پیتیریازیس ورسیکالر بر روی محیط کشت دیکسون آگار کشت داده شده و در نهایت 100 کلنی مالاسزیایی بدست آمد. ژنوم کلنی های مالاسزیاها پس از استخراج توسط روش فنل کلروفرم، بر اساس روش مولکولی PCR-PFLP مورد مطالعه قرار گرفتند. در این روش، قطعه D1-D2 در ناحیه ی 26S rDNA از ژن ITS توسط پرایمرهای اختصاصی تکثیر گردید و توسط آنزیم محدودالاثر CfoI، قطعات با الگوی های مشخص برای هر گونه ی مالاسزیا به دست آمد.
  یافته ها
  ایزوله های مالاسزیا شناسایی شده در نمونه های بالینی به ترتیب دارای 44% مالاسزیا گلوبوزا،27% مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا، 11% مالاسزیا رستریکتا، 7% مالاسزیا سیمپودیالیسپ ، 4% مالاسزیا سیمپودیالیس/ مالاسزیا رستریکتا، 1% مالاسزیا فورفور/ مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا، 1% مالاسزیا سیمپودیالیس/ مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا بودند. 5% از گونه ها نیز بصورت ناشناخته باقی ماندند.
  نتیجه گیری
  گونه های غالب مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر، به ترتیب مالاسزیا گلوبوزا، مالاسزیا رستریکتا و مالاسزیا سیمپودیالیس بودند. 33 درصد از نمونه ها دارای بیش از یک گونه مالاسزیا بودند، اگر چه روش PCR-RFLP برای شناسایی اغلب گونه های مالاسزیا بود، ولی 5% از ایزوله ها قابل شناسایی نبودند.
  کلیدواژگان: مالاسزیا، پیتیریازیس ورسیکالر، PCR-RFLP
 • ارتباط بین سرطان پروستات با پلی مورفیسم ژن RNASEL جایگاه R462Q
  محمد علی رضایی، وریا حسینی، بهرام نیکخو، مظاهر خدابنده لو، محمدرضا رحمانی* صفحات 94-101
  زمینه و هدف
  RNase L یک آنزیم سیتوپلاسمی و جزو سیستم ایمنی ذاتی بوده که RNA ویروس ها را تخریب کرده و همچنین نقش مهمی در القا آپوپتوز سلول های مختلف دارد. ارتباط پلی مورفیسم های ژن ریبونوکلئاز L (RNASEL) با استعداد ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت های مختلف گزارش شده است. در این مطالعه، ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) ژن RNASEL در جایگاه R462Q و سرطان پروستات در سنندج بررسی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد-شاهد روی 61 بیمار با سرطان پروستات به عنوان گروه مورد و 101 بیمار با هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) به عنوان گروه کنترل انجام شد. DNA از بافت های پروستات هر دو گروه که در پارافین قرار داشتند، استخراج شد. فراوانی پلی مورفیسم ژن RNASEL در جایگاه R462Q با روش Amplification-Refractory Mutation System PCR (ARMS-PCR) در هر دو گروه تعیین و با آزمون کای دو مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران سرطان 37/13±12/70 سال و میانگین سن گروه کنترل 26/9±05/71 سال بود(60/0=P). فراوانی ژنوتیپ های GG و GA در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد(05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ژنوتیپ AA ژن RNASEL در جایگاه R462Q با افزایش استعداد ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است.
  کلیدواژگان: RNASEL، R462Q، پلی مورفیسم، سرطان پروستات، هایپرپلازی خوش خیم پروستات
 • جداسازی و شناسایی کلستریدیوم دیفیسایل از سالاد سبزیجات آماده به مصرف از رستوران های تبریز به روش Real-time PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن
  حجت کوچک خانی، میر حسن موسوی *، پروین دهقان صفحات 102-112
  زمینه و هدف
  کلستریدیوم دیفیسایل (Clostridium difficile) به عنوان عامل اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک و کولیت کاذب است. سالادهای آماده به مصرف به عنوان یکی از منابع احتمالی انتقال کلستریدیوم دیفیسایل به انسان محسوب می شوند. هدف از مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی کلستریدیوم دیفیسایل از سالاد سبزیجات آماده به مصرف از رستوران های تبریز به روش Real-time PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بود. 60 نمونه از سالاد عرضه شده از رستوران های مناطق مختلف شهر تبریز در فاصله زمانی اسفند 94 تا خرداد 95 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از آماده سازی و استخراج DNA، با روش Real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقاومت آنتی بیوتیکی جدا شده ها به هشت آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شد. بررسی ارتباط بین شیوع کلستریدیوم دیفیسایل در مناطق پنجگانه در نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 19) با آزمون مربع کای در سطح معنی داری 05/0>P انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از 60 نمونه مورد بررسی، 8 نمونه (33/13%) آلوده به کلستریدیوم دیفیسایل بودند. بر اساس نتایج، اختلاف معنی داری در شیوع باکتری در مناطق مختلف مشاهده نشد (296/0P =). از بین هشت آنتی بیوتیک مورد استفاده، نالیدیکسیک اسید با 8 جدایه(100%) و کلیندامایسین با 7 جدایه(5/87%) به ترتیب بیشترین میزان مقاومت را داشته اند. هیچ جدایه ی مقاومی به مترونیدازول و وانکومایسین یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سالاد سبزیجات آماده به مصرف ممکن است راه انتقال کلستریدیوم دیفیسایل به انسان باشد. بنابراین لازم است تدابیر لازم برای مقابله با انتقال آلودگی از طریق سالاد سبزیجات آماده مصرف به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم دیفیسایل، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالاد سبزیجات آماده به مصرف، Real-time PCR
 • بررسی تخریب پذیری و سمیت سلولی کوپلیمرهای دوتایی mPEG-PCL و سه تایی PCL-PEG-PCL بر روی سلولهای نرمال کلیه
  حمیدرضا خیری منجیلی، حسین دانافر *، علی شرفی صفحات 113-125
  سابقه و هدف
  در سیستم های دارورسانی با استفاده از کوپلیمرها دانستن میزان تخریب پذیری و زیست سارگاری پلیمرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  روش بررسی
  در این پروژه ابتدا کوپلیمرهای PCL-PEG-PCL و کوپلیمرهای mPEG-PCLبه روش پلیمریزاسیون حلقه گشایی سنتز و از تکنیکهای مختلفی همچون GPC، HNMR، FT-IR، و DSC برای تایید سنتز موفقیت آمیز و تعیین ویژگی های آنها استفاده گردید.تخریب پذیری کوپلیمرها با استفاده از تکنیک GPC و از روی میزان کاهش جرم و زیست سازگاری کوپلیمرها با استفاده از سمیت سلولی این کوپلیمرها با استفاده از MTT assay بر روی سلولهای نرمال کلیه(HEK 293) انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج HNMR وFTIR صحت تشکیل کوپلیمرهای سه تایی و دوتایی سنتز شده را تایید نموده و با استفاده از تکنیک DSC نقطه ذوب کوپلیمرهای سه تایی و دوتایی به ترتیب در55 0C و °C 68/58می باشد و همچنین این کوپلیمرها به ترتیب ارای جرم مولکولی میانگین 16000و12223 دالتون می باشد. تخریب پذیری این کوپلیمرها در محیط بافری صورت گرفت که در انتهای روز 31 جرم مولکولی پلیمردوتایی و کوپلیمر سه تایی به ترتیب در حدود 7852 و 9586 دالتون می باشد. از روی میزان IC50 محاسبه برای هرترکیب بر روی سلولهای کلیه(HEK 293) نشان داده شده که کوپلیمرهای دو تایی و سه تایی هیچ گونه سمیتی نداشته اند و کاملا زیست سازگار هستند.
  نتیجه گیری
  این کوپلیمرهای سه تایی و دوتایی زیست تخریب پذیری بالایی داشتند و همچنین با توجه به نداشتن هیچ گونه سمیت سلولی روی سلولهای نرمال کلیه از لحاظ زیستی نیز زیست سازگار می باشند.
  کلیدواژگان: کوپلیمر، زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، سمیت سلولی
|
 • Parand Firouzmanesh, Dr Shahin Fakour *, Dr Elham Ahmadi Pages 1-9
  Background And Aim
  Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a tick-born zoonotic disease that can be transmitted to human by tick-bite and contact with blood, body fluids or tissues of infected animals and is associated with hemorrhagic presentation and high mortality rate. The aim of this study was to investigate the seroepidemiology of CCHF in high risk people and animals in Kurdistan Provinces.
  Material and
  Methods
  Samples were taken from 100 people at risk of the disease who were selected randomly from slaughter house workers (n=20), livestock owners (n= 80). Also, we obtained samples from both sexs of cows (n=150) and sheep (n=150) with the age ranges of less than 1 year, 1-3 years and ≥3 years, during the four seasons. Clinical signs and history of contact with ticks were recorded, and then serum samples were collected and tested by indirect immunofluorescent assay for detection of CCHF specific IgG.
  Results
  In this study we did not find any positive result for CCHF from animal and human samples.
  Conclusion
  Our results provided no evidence of human and animal exposure to CCHF virus which could be due to low prevalence of CCHF in Kurdistan. Thus, further studies including larger sample size and also virus isolation particularly from ticks, are recommended.
  Keywords: Serology, CCHF, People at risk, Animals, Kurdiatan
 • Dr Esmael Izadpanah, Arvin Rahmanpour * Pages 10-19
  Background And Aim
  Wound infections caused by Staphylococcus aureus, substantially have been on the rise in recent years. There have been many reports on antimicrobial and inflammatory properties of rosemary, but no study has been performed on this subject. The aim of this study was to evaluate local effects of rosemary essence on healing of the cutaneous incisional wounds in the rats infected with Staphylococcus aureus.
  Materials And Methods
  This study included 45 Wistar male rats with mean weight of 210±10 g. After general anesthesia and making a 1.5*1.5 cm. square wound in the area between the shoulders, 0.5 ml. of the bacterial suspension containing 1.5*106 CFU/ml Staphylococcus aureus was applied to the wounds. Then, the rats were divided randomly into three groups of 15; control, rosemary1.5 % and 3% groups. Each group was also divided into 5subgroups of 3 animals. Punch biopsies were obtained from the groups on different days. At the end of the 4th, 8th, 12th, 16th and 20th days, biopsies were taken by a special punch.
  Results
  The results of this study showed that use of rosemary enhanced significantly wound healing and increased the number of macrophages, fibroblasts and blood vessels, and reduced the number of neutrophils in the wound area in the experimental groups compared to those in the control group. Comparison of the number of the colonies of Staphylococcus aureus in infected wounds between the groups also showed that use of rosemary led to a significant reduction in colony count in the experimental groups compared to the results of the control group )p
  Conclusion
  The results of this study showed that rosemary essential oil can have beneficial effects on the healing of incisional wounds infected with Staphylococcus aureus. In order to determine mechanism of action of rosemary essential oil, further studies are recommended.
  Keywords: Rosemary essence, Staphylococcus aureus, wound healing, Rats
 • Monireh Alipour, Dr Leila Ghahremani *, Dr Sedigheh Amooee, Dr Sareh Keshavarzi Pages 20-30
  Background And Aim
  Psychosocial variables in pregnant women, including prenatal stress, anxiety and depression are associated with maternal, infant and child health. Relaxation technique is an intervention that increases comfort and might be effective in reducing psychological tension in pregnant women.
  The aim of the present study was to evaluate the effects of relaxation techniques training, based on self-efficacy theory, on depression, anxiety and stress in pregnant women
  Material and
  Methods
  In this interventional study, 78 pregnant women were randomly divided into experimental and control groups. The intervention group learned relaxation techniques in four sessions, after doing exercises at home for 4 weeks. However, the control group performed no interventions. The data were collected using demographic information, Depression Anxiety Stress Scale (DASS 21) and self-efficacy scale at the baseline and one month after the intervention. Using SPSS version 19 data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of this study showed significant decrease in depression (p
  Conclusions
  The results of this study supported the claim that training relaxation techniques could reduce stress, anxiety and depression in pregnant women through its effect on coping mechanism, leading to promotion of well-being. We recommend inclusion of perinatal meditation into perinatal care and counseling programs.
  Keywords: Relaxation, Stress, Anxiety, Depression, Pregnancy
 • Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleli, Mehri Mahmoodi, Dr Behrooz Davari *, Siroos Shahsavari Pages 31-39
  Background And Aim
  Human exposure to heavy metals causes health problems and use of cosmetic products; especially lipstick and hair dye contaminated by metals is considered a way of exposure to these agents. The aim of this study was to determine concentrations of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj.
  Material and
  Methods
  This study was a cross - sectional study and performed from Jan to Feb, 2015. In this study we collected 50 samples from four brands of lipstick and hair dye in Sanandaj. After preparation of the samples by acid digestion, the concentrations of heavy metals were measured by using ICP-OES and the results were reported in microgram per gram.
  Results
  The results showed that the mean concentrations of cadmium, iron and zinc in the hair dyes were higher than those in the lipsticks; while the mean concentrations of, copper, nickel and lead in the lipsticks were higher than those in the hair dyes. Moreover, among the metals iron had the highest and silver and cadmium had the lowest concentrations in both of the cosmetic products. HQ index in this study was less than 1.
  Conclusion
  The metal concentrations in the lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj were generally lower than the maximum acceptable concentration in the US and Canada. Considering the potential effects of metals on health, it is essential to control import of these products into the country and establish national standards for cosmetics.
  Keywords: Lipstick, Cd, Pb, Risk assessment
 • Dr Aref Hoshiari *, Dr Gholamreza Najafi, Dr Leila Zareai Pages 40-48
  Background And Aim
  Ruta Graveolens (RG) commonly called Sedab, has been known as a medical plant since ancient times. Flavonoids, rutin (quercetin-rutinoside), quercetin, and furanocoumarins are the most common chemicals found in Sedab. Flavonoids have hepatotoxic and cytotoxic effects and the most abundant flavonoid in Sedab is quercetin. Due to its anti-proliferative and pro-apoptosis activities, quercetin can exert negative influences on ovaries and fertility in females. This study was performed to analyze Sedab aqueous extract and evaluate its oxidative effects.
  Materials And Methods
  This study included 30 female mice. The animals were divided into control and RG groups. Control group received a daily dose of 0.2 mL of normal saline, and Sedab aqueous extract 300mg/kg/day was given to RG group for 14 days. The levels of MDA, NO and TAC were measured and analysis of the extract were performed by HPLC to evaluate its oxidative effects.
  Results
  Administration of Sedab extract led to a significant increase in the MDA levels in RG group, in the 1st and 2nd weeks and increased levels of TAC in the 2nd and 3rd weeks compared to the results found in the control group. Meanwhile, NO levels increased and TAC levels decreased significantly in Sedab group in the 1st week compared to those in the control group. Analysis revealed that each 10 mg aqueous extract contains 0.017 mg quercetin.
  Conclusion
  The results of this study suggested that a dose of 300mg/kg Sedab aqueous extract produced oxidative effect on mice ovarian tissue and after discontinuing administration of the extract and subsequent drop of its serum levels, the anti-oxidative effects appeared.
  Keywords: Malone di-aldehyde, Nitric oxide, Total anti-oxidative capacity, Anti-fertility, RutaGraveolens, Mouse
 • Dr Ali Akbar Abolfathi, Dr Zakarya Vahabzadeh *, Dr Naser Mahmoodiaghdam, Davood Vahabzadeh, Dr Mohammad Saeed Hakhamanesh Pages 49-59
  Background And Aim
  Consumption of large doses of fructose have been associated with numerous metabolic abnormalities in human beings and laboratory animals. Homocysteine is believed to enhance oxidative stress while taurine has hypolipidemic effect. The present study was performed to investigate the effects of taurine and homocysteine on the oxidative stress and lipid profile in rats receiving a high fructose-containing diet.
  Material and
  Method
  In this experimental study, forty male adult Wistar rats were divided in to 5 groups. Our control group (group 1) received a normal chow. The diets of the second to fifth groups were as following: Group 2: A high fructose containing diet
  Group 3: A high fructose containing diet homocysteine thiolactate (50mg/kg /day)
  Group 4: A high fructose containing diet taurine (2%)
  Groups 5: A high fructose containing diet homocysteine thiolactate (50mg/kg /day) taurine (2%)
  All the groups received the above mentioned diet for six-weeks. At the end of the experimental period, total antioxidant capacity, triglycerides, HDL, LDL, and total cholesterol of the plasma were measured. Activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase and level of malondialdehyde were measured in the heart and kidney tissues of the rats.
  Result
  Fructose alone or in addition to homocysteine significantly reduced total antioxidant capacity, glutathione peroxidase, and superoxide dismutase activities, while the levels of triglycerides and malondialdehyde increased. Taurine suppressed or attenuated these changes.
  Conclusion
  The results of this study confirmed the role of high fructose containing diet in inducing oxidative stress and hypertriglyceridemia. We also found that use of homocysteine deteriorated the effects of high fructose containing diet. In contrast taurine had beneficial effects and suppressed fructose induced-oxidative stress and hypertriglyceridemia.
  Keywords: Fructose, Homocysteine, Taurine, Oxidative Stress, Rat
 • Vahid Moghadam, Dr Maghsood Piri *, Dr Mohammad Ali Azarbayjani, Dr Hasan Matin Homaee Pages 60-73
  Background And Aim
  The aim of this study was to investigate the protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice.
  Material and
  Method
  Twenty-four female Balb/c mice were divided into control and exercise groups. Estrogen-receptor dependent breast cancer cells (MC4-L2) were injected into the subcutaneous area of the right flank of the mice. the exercise group performed endurance exercise five sessions per week at an intensity of 60% to 65% VO2max for 10 weeks. Each session lasted 60 minutes. After appearance of the tumor, the length and width of the tumor were measured by a digital caliper once a week. Finally, the mice were sacrificed, tumor tissue was removed and immediately frozen and kept at -70° C. The level of TGFβ protein was measured by western blot and expression of Smad and mmp2 genes in the samples was measured by Real Time PCR. Data were analyzed by t-test. P
  Results
  The results showed that aerobic continuous training significantly increased mean expression of Smad-3 (p=0/033) and TGF-β protein mean concentration (P=0/000) in tumor tissue in the endurance group compared to those in the control group. Also, the results showed that aerobic training significantly decreased the mean expression of MMP-2 in tumor tissue in the endurance group compared to that in the control group (p=0/044).
  Conclusion
  According to the results, It seems that continuous aerobic training may be an effective intervention to reduce breast cancer progression.
  Keywords: Breast cancer, Aerobic continuous training, TGF?, Smad, MMP2
 • Mahtab Asgari Neamatian, Dr Parichehr Yaghmaei, Saeed Mohammadi * Pages 74-84
  Background And Aim
  Ducrosia anethifolia (Moshgak) is one of the most important herbs used in traditional medicine for treatment of anxiety and insomnia. The aim of this study was to evaluate the anti-inflammatory and analgesic effects of Ducrosia anethifolia leaf essential oil (DAEO) in male mice.
  Material and
  Methods
  This experimental study included 84 male mice. For evaluation of pain, we used pain assessment tests (writhing, tail-flick and formalin) and animals were divided into control group and experimental groups. The experimental groups treated with the essential oil (30, 100 and 300mg/kg), morphine, and naloxone plus 300 mg/kg of essential oil. We used Xylene test for evaluation of anti-inflammatory effect, and divided the animals into 5 groups: control, DAEO (10, 50, and 100 mg kg) and dexamethasone.
  Results
  In tail-flick and writhing tests, application of a dose of 300 mg/kg of DAEO showed a significant analgesic effect (P
  Conclusion
  Intraperitoneal administration of DAEO can produce analgesic and anti-inflammatory effects.
  Keywords: Anti-inflammatory, Analgesic, Ducrosia anethifolia, Medicinal plants
 • Identification of Malassezia species using PCR-RFLP molecular method in the patients with pityriasis versicolor
  Seyed Mehdi Hosseini Bafghi, Dr Noor Amir Mozafari, Abdolmajid Fata, Ali Naseri, Hossein Zarrinfar * Pages 85-93
  Background And Aim
  Malassezia yeast can become pathogenic under certain conditions in humans. Malassezia has various species which can cause a number of skin diseases, such as pityriasis versicolor (tinea versicolor), seborrheic dermatitis and folliculitis and even systemic infections. In the present study, Malassezia species isolated from the patients with pityriasis versicolor were identified by PCR-PFLP molecular method.
  Material and
  Methods
  In this study, the scraping specimens of the trunk and scalp of the patients with pityriasis versicolor were cultured on Dixon agar medium. Finally, one-hundred Malassezia colonies were obtained. The genomic DNA was extracted by phenol–chloroform method and then was studied by use of PCR-PFLP molecular method. D1-D2 segment in the area of 26srDNA of ITS gene was proliferated by specific primers and then the PCR products were exposed to CfoI restrictive enzyme.
  Results
  Among 100 Malassezia colonies, the most common Malassezia species were; M. globosa (44%), M. globosa/M. restricta (27%), M. restricta (11%), M. sympodialis (7%), M. sympodialis/M. restricta (4%), M. globosa/M. restricta/M. furfur (1%), M. sympodialis/M. restricta/ M. globosa (1%) and unknown species (5%).
  Conclusion
  The dominant species isolated from patients with pityriasis versicolor were M. globosa, M. restricta and M. sympodialis, respectively. Thirty-three percent of the specimens had more than one Malassezia species. Therefore, rapid PCR-RFLP method is recommended for identification of Malassezia species in epidemiological studies and production of more effective medicines.
  Keywords: Malassezia, Pityriasis versicolor, PCR-RFLP
 • The association between RNASEL R462Q polymorphism and prostate cancer
  Mohammad Ali Rezaee, Worya Hossaini, Dr Bahram Nikkhoo, Dr Mazaher Khodabandeloo, Dr Mohammad Reza Rahmani * Pages 94-101
  Background And Aim
  RNase L is a cytoplasmic enzyme of the innate immune system that destroys RNA viruses and also plays an important role in the apoptosis of different cells. The association of ribonuclease L (RNASEL) gene polymorphisms with susceptibility to prostate cancer in different populations has been reported. In this study, the association of RNase L R462Q single nucleotide polymorphism (SNP) and prostate cancer was investigated in Sanandaj City in Iran.
  Material and
  Methods
  This case-control study included 61 men with confirmed prostate cancer as our case group and 101 men with benign prostatic hyperplasia (BPH) as control group. The genomic DNA from prostate tissue samples were obtained from both groups and were embedded in paraffin blocks. The prevalence of the polymorphism of RNASEL gene in R462Q location was determined by using Amplification-Refractory Mutation System PCR (ARMS-PCR). Data were analyzed by chi-square test.
  Results
  The mean age was 70.12±13.37 years for the patients with cancer and 71.05±9.26 years for the control group (P=0.6). The frequencies of GG and GA genotypes in the two groups were not different significantly (p>0.05). The frequencies of AA genotype in the patients with cancer and control group were 18.03% and 5.94% respectively (p= 0.02, OR= 3.48, CI: 1.46-15.2).
  Conclusion
  The results of this study indicated that AA genotype polymorphism of RNASEL gene in R462Q location was associated with increased susceptibility to prostate cancer.
  Keywords: RNASEL, R462Q, Polymorphism, Prostate cancer, Benign Prostatic Hyperplasia
 • Isolation and identification of Clostridium difficile from ready-to-eat vegetable salads in restaurants of Tabriz by Real-time PCR and determination of the antibiotic resistance pattern
  Hojat Kochakkhani, Dr Mir Hasan Moosavy *, Dr Parvin Dehghan Pages 102-112
  Backgrounds and Aim: Clostridium difficile has been identified as a pathogen in antibiotic associated diarrhea, pseudo-membranous colitis. The ready-to-eat vegetable salads (REVS) are one of the possible sources for transmission of C. difficile to human. The aim of the present study was isolation and identification of Clostridium difficile in ready-to-eat vegetable salads in the restaurants of Tabriz by Real-time PCR and determination of its antibiotic resistance pattern.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study. A total of 60 ready-to-eat vegetable salads samples were collected randomly from restaurants in different regions of Tabriz from February to June 2015. After preparation and DNA extraction, Clostridium difficile was identified by Real-time PCR method. Disc diffusion method was used to determine antimicrobial resistance of the isolates to eight different antibiotics. Using SPSS 19 software, chi-square was used for data analysis. p ≤0.05 was considered significant.
  Results
  Among that 60 samples, 8 (13.33%) were contaminated with Clostridium difficile. There was no difference in Clostridium difficle prevalence in different regions (p= 0.296). Among eight antibiotics used in this study, nalidixic acid with 8 isolates (100%) and Clindamycin with 7 isolates (87.5%) had the highest resistance rate. We found no resistance to metronidazole and vancomycin.
  Conclusion
  The results of this study showed that the ready-to-eat salad vegetables can be a way for transmission of Clostridium difficle to humans. Therefore it is necessary to take necessary measures to prevent transmission of the infection through ready to- eat vegetable salads
  Keywords: Clostridium difficile, Antibiotic resistance, Ready-to-eat vegetable salads, Real-time PCR
 • Assessment of biodegradability and cytotoxicity of mPEG-PCL diblock copolymers and PCL-PEG-PCL tri block copolymers on HEK293 cells
  Dr Hamidreza Kheiri Manjilli, Dr Hossein Danafar *, Dr Ali Sharafi Pages 113-125
  Background And Aim
  Knowledge of biodegradability and biocompatibility rate in drug delivery systems is very important.
  Material and
  Method
  This study PCL–PEG–PCL and MPEG-PCL copolymers were synthesized by ring-opening copolymerization. HNMR, FTIR, DSC and GPC techniques were used to confirm successful synthesis and determination of the characteristics of the copolymers. We evaluated biocompatibility by MTT assay on the basis of cytotoxicity effect of these copolymers on HEK293 cells. Biodegradation was evaluated by GPC technique.
  Results
  The results of HNMR and FTIR confirmed synthesis of diblock and tri block copolymers. Using DSC technique, melting point of tri block and diblock copolymers were 55 °C and 58.68°C and also the average molecular weights of these copolymers were 16,000 and 12,223 Dalton, respectively. The degradation of these copolymers were performed in buffer solution and at the end of the 31st day, molecular weights of diblock and tri block Copolymers were 7852 and 9586 Dalton respectively. Based on IC50 , diblock and tri block copolymers had no toxic effects on HEK293 cells and are biocompatibile .
  Conclusion
  diblock and tri block copolymers had high rates of biodegradability and because of not having toxic effects on normal renal cells, they were biocompatible.
  Keywords:
  Keywords: Copolymer, Cytotoxicity, Biocompatibility, Biodegradability