فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هلن نوعی، رباب صحاف *، احمد علی اکبری کامرانی، یدالله ابوالفتحی ممتاز، سمانه پورهادی، محسن شتی صفحات 6-17
  اهداف با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، این مطالعه با هدف تعیین میزان ناتوانی سالمندان صورت گرفت و ارتباط آن با جنسیت انجام شد.
  مواد و روش ها این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 300 نفر از سالمندان 60 ساله و بالاتر تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به روش نمونه گیری تصادفی و از طریق مراجعه به در منازل افراد سالمند و مصاحبه با آنان صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول درباره مشخصات جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و ابتلا به بیماری ها و بخش دوم، پرسش نامه WHODAS2 از سازمان بهداشت جهانی بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 بررسی شدند.
  یافته ها میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه11/7±14/68 سال و میانه سن آنان 66 سال بود. در میان سالمندان تحت مطالعه، 175 نفر (46 درصد) بدون ناتوانی بودند و 13/19 درصد افراد ناتوان (125 نفر)، ناتوانی خفیف داشتند. بیشترین میزان ناتوانی در حیطه حضور در جامعه با میانگین ناتوانی (6/5) در زن ها و (38/4) در مردها دیده شد و حداقل میانگین ناتوانی در مردها (72/0) مربوط به حیطه مراقبت از خود و بهداشت شخصی و در زن ها (07/1) بوده است.
  نتیجه گیری سالمندان مطالعه حاضر در مقایسه با سایر کشورها ناتوانی کمتری داشتند، با این حال توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان و سلامت و کاهش ناتوانی های آن ها ضروری به نظر می رسد. طبق بررسی انجام شده درصد ناتوانی در زنان (14/58 درصد) نسبت به مردها (31/53 درصد) بیشتر بود و ناتوانی با سن رابطه معنی داری داشت. (P<0/001)
  کلیدواژگان: ناتوانی، سالمندان، شهرداری تهران، جنسیت
 • مرتضی طاهری *، خدیجه ایران دوست، سمیرا یوسفی، افسانه جمالی صفحات 18-29
  اهداف هدف از انجام این مطالعه تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که با استفاده از طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 43 زن یائسه سالمند غیرفعال با میانگین سنی 88/5±69/55 سال بودند که به صورت تصادفی به سه گروه فعال (15نفر)، کافئین (15نفر) و کنترل (13نفر) تقسیم شدند. گروه فعال هشت هفته تمرین تحمل وزن را اجرا کردند، درحالی که گروه کافئین و کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی یا تغذیه ای نداشتند. برای اندازه گیری شاخص های ترکیب بدن و زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از دستگاه تحلیل گر بدن و دستگاه واکنش سنج استفاده شد. به منظور تحلیل آماری از آزمون های تی همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها نتایج نشان داد تمرین های تحمل وزن در مورد زمان واکنش ساده (نور) و زمان واکنش انتخابی معنادار بود، اما در مورد زمان واکنش ساده (صدا) معنادار نبود (به ترتیب 003/0=P، 003/0=P، 09/0=P). همچنین مشخص شد مصرف یک بار کافئین با غلظت 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آزمودنی ها بر زمان واکنش آن ها تاثیری نداشت (12/0=P).
  نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت بدنی تحمل وزن از طریق تغییرات مثبت فیزیولوژیکی، زمان واکنش سالمندان را بهبود می بخشد
  کلیدواژگان: سالمندی، زمان واکنش، کافئین، تمرین تحمل وزن
 • سعدالله دارابی *، فاطمه ترابی صفحات 30-43
  اهداف هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه روند سال خوردگی جمعیت در کشورهای اروپایی و آسیایی طی سال های 1950 تا 2015 است.
  مواد و روش ها روش انجام این مطالعه به صورت تحلیل ثانویه است. داده های استفاده شده از داده های بخش جمعیت سازمان ملل متحد برای 90 کشور اروپایی و آسیایی گرفته شده است. روش آماری استفاده شده، تحلیل پیشینه بقاست. داده ها با استفاده از روش آماری stata و روش های ناپارامتری برآورد تابع بقای کپلان میر، نلسن الن و مدل نیمه پارامتری مخاطره متناسب کاکس تحلیل شدند.
  یافته ها یافته ها نشان داد نرخ باروری کلی و امید زندگی در دو قاره اروپا و آسیا به سمت همگرایی پیش می رود. احتمال سال خوردگی با نرخ باروری کلی رابطه منفی و با امید زندگی رابطه مثبت دارد. برآورد تابع بقا و مخاطره تجمعی برای دو منطقه آسیا و اروپا در سال 2015 نشانگر آن است که احتمال سال خوردگی در این دو منطقه به طور معناداری متفاوت است. تابع بقای سال خوردگی برای کشورهای اروپایی به صفر نزدیک شده است؛ این بدان معناست که بیشتر کشورهای اروپایی وارد مرحله سال خوردگی جمعیت شده اند، درحالی که احتمال بقای سال خوردگی برای کشورهای آسیایی بیشتر از 75/0 است.
  نتیجه گیری بر اساس نتایج این پژوهش، طی سال های 1950 تا 2015 درصد سال خوردگی جمعیت در همه مناطق قاره اروپا با فاصله فاحشی بیشتر از کشورهای آسیایی است. با توجه به کاهش سریع نرخ باروری و افزایش امید زندگی طی دهه های اخیر در مناطق کمتر توسعه یافته قاره آسیا، پیش بینی می شود روند سال خوردگی جمعیت بر خلاف دهه های گذشته در این مناطق سرعت بیشتری به خود بگیرد و درنهایت تا سال 2050، این شاخص در کشورهای آسیایی از کشورهای اروپایی پیشی بگیرد.
  کلیدواژگان: سال خوردگی جمعیت، امید زندگی، نرخ باروری کلی، تحلیل پیشینه بقا
 • مهسا رستگار مقدم منصوری *، امیرحسین حقیقی، رویا عسکری صفحات 44-55
  اهداف تغییرات توده عضله اسکلتی یکی از مشکلات اجتناب ناپذیر سالمندی است و فرایندی چندبعدی محسوب می شود که با کاهش بارز عملکرد عصبی عضلانی و جسمانی و ناتوانی افراد سالمند نسبت به افراد جوان همراه است. هدف مطالعه حاضر، تمرین پذیری عضلات تثبیت کننده کمری زنان سالمند در مقایسه با زنان جوان به دنبال تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین سویا است.
  مواد و روش ها این مطالعه به صورت نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل 27 زن سالمند (16/3±60/69 سال) و 10 زن جوان (1/08±4/30 سال) بود. افراد سالمند به طور تصادفی به گروه تمرین های پایدارکننده کمر با شیرسویا، گروه تمرین های پایدارکننده کمر و گروه کنترل (9 فرد در هر گروه) تقسیم شدند و به مدت 10 هفته و هر هفته 3 جلسه، در مداخله ورزشی و تغذیه ای شرکت کردند. شرکت کنندگان شیرسویا را در سه وعده با فعالیت ورزشی و بدون فعالیت نوشیدند. مشخصات اولتراسونیک عضله مولتیفیدوس، میزان توانمندی (ODI)، عملکرد کمر (BPS) و وضعیت تغذیه زنان سالمند در دو مرحله قبل و بعد اندازه گیری و با تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها سطح مقطع عضله مولتیفیدوس زنان سالمند (908/0±94/3 سانتی مترمربع) پیش از مداخله تفاوت معناداری با زنان جوان (52/1±42/7 سانتی مترمربع) داشت. در پایان مداخله در هر دو گروه تمرین های ثبات مرکزی با شیرسویا و تمرین های ثبات مرکزی نسبت به زنان جوان (به ترتیب 18/1±28/5 و 44/0±41/5 سانتی مترمربع) بهبود معناداری دیده شد (05/0>P)، اما این اختلاف حذف نشد. میزان توانمندی عملکرد کمر در دو گروه تمرین های ثبات مرکزی با شیرسویا و تمرین های ثبات مرکزی نسبت به گروه کنترل (به ترتیب 8/2±72/11- و 3/3±2/10- امتیاز) بهبود معناداری یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری انجام ده هفته مداخله تمرین های پایدارکننده کمر و مصرف شیرسویا باعث افزایش مشخصات اولتراسونیک عضله مولتیفیدوس کمری زنان سالمند می شود و اختلاف سنی ایجادشده در سطح مقطع عضلانی را کاهش می دهد. از طرفی بهبود وضعیت عضله مولتیفیدوس نه تنها با بهبود توانمندی و عملکرد کمر همراه است، بلکه موجب بهبود استقلال فردی و مشارکت اجتماعی زنان سالمند نیز می شود.
  کلیدواژگان: سالمندی، شیرسویا، عضلات ستون فقرات
 • تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر هایپرتروفی و قدرت و مایوستاتین مردان سالمند و جوان
  رئوف نگارش *، روح الله رنجبر، محمد مومن غریب وند، عبدالحمید حبیبی، مطهره مختارزاده صفحات 56-67
  اهداف با افزایش سن توده و قدرت عضلانی کاهش می یابد که به آن سارکوپنیا گفته می شود. تمرین مقاومتی یکی از روش های موثر برای مقابله با کاهش توده و قدرت عضلانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر توده عضلانی و قدرت و غلظت مایوستاتین است.
  مواد و روش ها پس از فراخوان در سطح شهر اهواز، از بین افراد داوطلب برای شرکت در پژوهش، 14 مرد سالمند (دامنه سنی 55 تا 70) و 11 مرد جوان (دامنه سنی 20 تا 35) به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در برنامه تمرین مقاومتی پیش رونده (افزایش تدریجی بار تمرین از هفته اول 50 درصد یک تکرار بیشینه تا هفته هشتم 85 درصد یک تکرار بیشینه)، سه روز در هفته و به مدت هشت هفته شرکت کردند. مقدار کالری دریافتی، قدرت، توده عضلانی، سطح مقطع عضلانی (با سی تی اسکن) و غلظت مایوستاتین قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری شد.
  یافته ها نتایج نشان داد پس از هشت هفته، قدرت در گروه سالمند نسبت به گروه جوان افزایش بیشتری داشته است (05/0P<)، درحالی که توده عضلانی کل بدن فقط در گروه جوان افزایش یافت (05/0P<). میزان کالری برنامه غذایی دو گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0P>). همچنین سطح مقطع عضله چهارسر ران در گروه جوان (21/12±03/76 سانتی متر مربع در پیش آزمون تا 54/11±16/79 سانتی متر مربع در پس آزمون) نسبت به گروه سالمند (75/10±03/60 سانتی متر مربع در پیش آزمون تا 42/10±93/61 سانتی متر مربع در پس آزمون) افزایش معناداری داشت (05/0P<). غلظت مایوستاتین (به ترتیب 89/1±86/3 و 66/1±68/3 نانوگرم بر میلی لیتر در گروه سالمند و جوان) پس از هشت هفته تمرین کاهش معناداری در دو گروه داشت (05/0P<)، اما بین دو گروه اختلافی مشاهده نشد (05/0P>). همچنین مایوستاتین با توده عضلانی سالمندان ارتباط معناداری داشت (05/0P<، 73/0R=).
  نتیجه گیری تمرین مقاومتی با کاهش مایوستاتین و افزایش قدرت و حجم و سطح مقطع عضلانی همراه بود. این امر درنهایت ممکن است موجب کاهش آتروفی عضلانی وابسته به سن شود و در سلامت سالمندان موثر باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، سارکوپنیا، مایوستاتین، هایپرتروفی، تمرین مقاومتی
 • عبدالله معتمدی * صفحات 68-77
  اهداف تحقیق حاضر به منظور بررسی کیفی ارتباط با خدا در بین سالمندان انجام شد. رابطه انسان با خداوند به عنوان رابطه ای قدیمی، به رابطه انسان با دیگران و خود و هستی جهت می دهد. افرادی که با خدا ارتباط مثبتی داشته باشند در مقابل حوادث و مشکلاتی که با آن مواجه می شوند، اضطراب و آشفتگی روانی کمتری دارند.
  مواد و روش ها در راستای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ گویی به سوال های تحقیق، در فرایند روش تحقیق زمینه یابی(گراندد تئوری)، پرسش نامه باز پاسخ دهی طراحی و در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته اجرا شد. نمونه تحقیق نظری بود و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت. درمجموع، نمونه تحقیق شامل 18 نفر از سالمندان در سنین 60 تا 81 سال بودند.
  یافته ها نتایج به دست آمده شامل 105 مفهوم و 24 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی بود. مقوله های به دست آمده در متغیرهای شرایط علی، پدیده، محتوا (زمینه)، شرایط میانجی، استراتژی کنش/ کنش متقابل و پیامد تحلیل شدند. درنهایت از رابطه بین مقوله ها الگویی ارائه شد.
  نتیجه گیری الگوی نهایی ارائه شده حاکی از تنوع گسترده در کیفیت و کمیت ارتباط با خدا بود. نقش عوامل عاطفی و شناختی و اجتماعی در بروز این رفت ار(ارتباط با خدا) شفاف است. با توجه به شرایط میانجی و پیامدهای ادراک شده از ارتباط با خداوند، چگونگی تضعیف یا تقویت ارتباط با خداوند ترسیم شد.
  کلیدواژگان: ارتباط با خدا، سالمندی، مذهب
 • راحله علی مرادزاده *، مرجان مخترع، دکتر شهرام آگاه صفحات 78-89
  اهداف شناخت عوامل خطر و شیوع آن ها در بروز یبوست سالمندان در این مطالعه مدنظر بود. یبوست مشکل شایعی در سالمندان است و در سالمندان آسیب پذیر به عوارضی نظیر احتباس ادراری و بی اختیاری سرریز منجر می شود. توجه به گرفتن شرح حال دقیق برای شناسایی عوامل خطر، از مصرف بی رویه مسهل و عوارض آن در این گروه سنی جلوگیری خواهد کرد.
  مواد و روش ها این مطالعه مورد شاهدی بر روی صد بیمار 65 سال و بالاتر انجام شد. 50 نفر از آن ها یبوست داشتند و 50 نفر یبوست نداشتند که به کلینیک بیمارستان حضرت رسول اکرم مراجعه کرده بودند. برای تجزیه وتحلیل آماری از نرم افزار آماری 16.SPSS v استفاده شد.
  یافته ها نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی عواملی نظیر مصرف چندین دارو، مصرف داروهای بلاکرکانال کلسیم، مصرف داروهای آنتی کولینرژیک، تحرک نداشتن، دهیدراتاسیون، رژیم غذایی کم فیبر و نیز بیماری هایی همچون دیابت، هیپوتیروئیدیسم، سکته مغزی، بدخیمی، نارسایی کلیوی و پارکینسون به طور معنی داری در سالمندان دچار یبوست بیش از سایر سالمندان بدون این مشکل وجود دارد. از سوی دیگر، فراوانی مصرف مواد مخدر و افسردگی در دو گروه اختلاف قابل توجهی نداشت.
  نتیجه گیری شناخت عوامل موثر در بروز یبوست در جمعیت سالمندان و سنجش فراوانی این عوامل اهمیت بسزایی در درمان و بهبود اجابت مزاج ایشان دارد و با حذف عوامل خطر می توان از مصرف بی رویه مسهل ها در این جمعیت آسیب پذیر جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: یبوست، سالمند، عوامل خطر برای یبوست
 • اصغر جعفری، فاطمه حسامپور * صفحات 90-103
  اهداف سالمندی یکی از مراحل مهم زندگی است که با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی، آمار سالمندان در جوامع گوناگون روبه افزایش است. از این رو برای ارتقای سازگاری سالمندان، توجه به رضایت از زندگی آنان لازم است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش معنوی و سرمایه روان شناختی در سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 180 سالمند ساکن در خانه های سالمندان شهرستان کاشان بودندکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان، 123 نفر انتخاب شدند. داده هابا استفاده پرسش نامه های رضایت از زندگی، هوش معنوی و سرمایه روان شناختی جمع آوری و به کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
  یافته ها میانگین و انحراف معیار سن سالمندان (2/5±70)، درک و ارتباط با هستی (7/14±18/62)، زندگی معنوی (75/6±11/51)، خودکارآمدی (14/4±14/24)، امیدواری (58/1±83/22)، تاب آوری (38/4±08/21)، خوش بینی (04/5±33/28) و رضایت زندگی (71/21±75/2) بود. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی سطح رضایت از زندگی سالمندان را به طور معناداری پیش بینی می کنند (01/0>P) و ابعاد درک و ارتباط با هستی و امیدواری سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از زندگی سالمندان دارند (01/0>P).
  نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که بخشی از تغییرات رضایت از زندگی سالمندان به کمک ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی قابل پیش بینی است. بنابراین به منظور افزایش سطح رضایت از زندگی سالمندان پیشنهاد می شود که زمینه ارتقای سطح هوش معنوی و سرمایه روان شناختی آنان فراهم شود.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، هوش معنوی، سرمایه روان شناختی، سالمندان
 • مونا سرحدی *، مختار نصیری فارسانی، کیانا حسن زاده صفحات 104-115
  اهداف سطوح بالای سایتوکاین های ضد التهابی اینترلوکین-10 و اینترلوکین-15 و سطح پایین پروتئین واکنش گر C با طول عمر بالاتر مرتبط است. تاثیر فعالیت ورزشی منظم روی این سایتوکاین ها در زنان یائسه به خوبی بررسی نشده است.
  مواد و روش ها 15 زن یائسه فعال و 15 زن یائسه غیرفعال با دامنه سنی 50 تا 60 سال به طور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. معیارهای پژوهش برای گروه غیرفعال شامل عدم ابتلا به بیماری های مزمن، عدم استعمال دخانیات، عدم جراحی در یک سال اخیر، سپری شدن یک سال از زمان یائسگی و برای گروه فعال داشتن فعالیت ورزشی منظم با شدت متوسط (هفته ای سه جلسه در حداقل شش ماه و حداکثر یک سال گذشته) بود. فعالیت های ورزشی گروه فعال ترکیبی از پیاده روی، جاگینگ و تمرینات مقاومتی بود. پس از 12 ساعت ناشتابودن نمونه ها از آن ها نمونه خونی از سیاهرگ دست چپ در حالت نشسته و استراحت گرفته شد. سرم با دستگاه سانتریفیوژ در دور 4 هزار، به مدت 5 دقیقه از خون جدا شد و برای اندازه گیری اینترلوکین-10 و اینترلوکین-15 و پروتئین واکنش گر C استفاده شد. برای مقایسه نتایج در گروه فعال و غیرفعال از آزمون تی مستقل استفاده شد. تمام محاسبات آماری در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت.
  یافته ها نتایج نشان داد فعالیت ورزشی منظم باعث کاهش معنادار پروتئین واکنش گر C، افزایش معنادار اینترلوکین-15 و افزایش غیرمعنادار اینترلوکین-10 در زنان یائسه فعال نسبت به زنان یائسه غیرفعال شده است.
  نتیجه گیری احتمالا فعالیت ورزشی منظم از طریق کاهش التهاب و افزایش سایتوکاین های ضدالتهابی زنان یائسه مسن در برابر بیماری های مزمن مقابله می کند و شاید از این طریق در افزایش طول عمر موثر باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی منظم، زنان یائسه، پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین 10، اینترلوکین 15
 • پیوند باستانی، مینا دهقانیان، میلاد احمدی مرزاله * صفحات 116-123
  اهداف با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی کشور، روزبه روز تعداد افراد مراجعه کننده به داروخانه ها در حال افزایش است. همچنین با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان و متعاقب آن افزایش نیاز به دارو و نیز مراجعه بیشتر افراد سالمند به داروخانه ها، این مطالعه با هدف ارزیابی داروخانه های شهر شیراز با معیار داروخانه دوستدار سالمند انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی تحلیلی در سال 1395 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه تمام 33 داروخانه بیمارستانی شهر شیراز بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست محقق ساخته با هدف «قابلیت تبدیل داروخانه های شهر شیراز به داروخانه های دوستدار سالمند» بود که پایایی آن با استفاده از ضریب همیستگی 85/0 و روایی آن از طریق تایید متخصصان برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 برای انجام آزمون های کروسکال والیس، من ویتنی و کای دو استفاده شد.
  یافته ها متوسط نمره قابلیت تبدیل داروخانه ها به داروخانه های دوستدار سالمند 52/50 به دست آمد که بیانگر سطح متوسط داروخانه های شهر شیراز از لحاظ دوستدار سالمند بودند. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس برای تعیین ارتباط نمره نهایی داروخانه های دوستدار سالمند با مالکیت داروخانه نیز نشان داد که ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود نداشت. همچنین ارتباط بین نوع داروخانه و نمره نهایی قابلیت تبدیل داروخانه های دوستدار سالمند نیز معنی دار نشد.
  نتیجه گیری با توجه به مسن شدن جامعه، همچنین سطح متوسط داروخانه های سطح شهر شیراز از لحاظ دوستدار سالمند بودن، آمادگی داروخانه های شهر شیراز برای ارائه خدمات به سالمندان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در بلندمدت است. با سیاست گذاری صحیح و مناسب بر سیستم های مراقبت بهداشتی و درمانی، به ویژه داروخانه ها می توان مشکلات سالمندان را در آینده کاهش داد.
  کلیدواژگان: داروخانه، داروخانه دوستدار سالمند، سالمندی
|
 • Helen Noei, Robab Sahaf *, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Yadollah Abolfathi Momtaz, Samaneh Pourhadi, Mohsen Shati Pages 6-17
  Objectives Because of increasing geriatric population in Iran, the present study aims to plan, prevent, and mitigate the complications among the retired elderly of the Tehran Municipality Pension Organization and then investigate its relation to gender.
  Methods & Materials The descriptive and analytic approach was adopted on 300 elderly subjects who were 60 years and older (Mean [SD]: 68.14[7.11] years). The subjects were selected using random sampling method. All the elderly subjects were retired members of the Tehran Municipality Administration. The data were collected by direct reference to the subjects’ home and conducting interviews. The data collection tool included questionnaires with two sections. The first section consisted of the demographic, socioeconomic, and health profiles, and the second section consisted of WHO Disability Assessment Schedule 2.0 questionnaire. The obtained data were analyzed by SPSS 18.
  Results Among the elderly subjects in this study, 175 (54%) had no disability, 125 (46%) were disabled, and 19.13% had mild disability. The average disability rate was 5.6% in females and 4.38% in males; these rates were high compared to the present rate in the society. However, the lowest rate of disability (0.72% in males and 1.07% in females) was related to self-caring and personal health.
  Conclusion In conclusion, the retired elderly of Tehran Municipality Administration showed a lower level of disability compared to those of other developed countries. However, there is an increasing need for setting up geriatric cares units as the population pattern of elderly people is rising in Iran. In addition, the rate of disability was found to be higher in females (58.14%) compared to males (53.31%), which shows a significant relation of disability status with gender and age (P
  Keywords: Disability, Elderly, Tehran City council, Sex
 • Morteza Taheri *, Khadije Irandoost, Samira Yousefi, Afsane Jamali Pages 18-29
  Objectives The purpose of this research was to study the effect of eight weeks of weight-bearing exercise and acute caffeine supplementation on reaction time in elderly women.
  Methods & Materials The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design. The study subjects comprised 43 menopausal, inactive women with mean [SD] age of 55.69 [5.88] years who were randomly assigned into three groups of training (15 persons), caffeine (15 persons), and control (13 persons). The training protocol was performed over 8 weeks. The control group was not part of the exercise program. The body composition analyzer and simple and choice reaction time instrument were applied. Dependent t test and 1-way ANOVA test with post hoc Tukey test were applied to analyze the data.
  Results The results suggested that weight-bearing exercises had a significant effect on simple reaction time (sound) while it was not significantly different in simple reaction time (voice) (P=0.003, P= 0.003, and P= 0.09, respectively). It was also found that caffeine intake (2 mg/kg) had no significant effect on reaction time (P=0.12).
  Conclusion Weight-bearing training can be effective in improving the reaction time of the elderly.
  Keywords: Elderly, Reaction time, Caffeine, Weight-bearing exercise
 • Saadallah Darabi *, Fatemeh Torabi Pages 30-43
  Objectives The study aimed at performing a comparative analysis of the aging population in European and Asian countries during 1950 and 2015.
  Methods & Materials This study has been conducted through a secondary analysis, and the data for 90 European and Asian countries were derived from the UN Population division. The used statistical method was history of survival analysis. The statistical package of Stata was used to perform statistical analyses of non-parametric methods of estimation of Kaplan-Meier and Nelson – Ellen’s survival function, and Cox’s semi-parametric proportional hazard model.
  Results The study estimates showed that total fertility rates and life expectancy in both Europe and Asia were convergent in nature. The probability of occurrence of aging has a negative relationship with total fertility rate and a positive relationship with life expectancy. Estimation of survival function and cumulative hazard function for the two study areas in 2015 indicated that probability of occurrence of aging was significantly different. Survival function of aging was close to zero for European countries. This means that most European countries have entered the aging process while the likely to survive an accident for Asian countries was more than 0.75.
  Conclusion According to the results, during 1950 to 2015, the percentages of aging populations in all regions of the European continent was dramatically higher than that of the Asian countries. In recent decades, although there has been a rapid fall in fertility rate and increased life expectancy among the less developed Asian countries, the process of population aging has increased. This index in Asian countries is believed to outpace the European countries by 2050.
  Keywords: Population aging, Life expectancy, Total fertility rate, History survival analysis
 • Mahsa Rastegar Moghadam Masnouri *, Amir Hossein Haghighi, Roya Askari Pages 44-55
  Objectives Aging and change in the skeletal muscle are certain challenges faced by the elderly. This condition leads to a decrease in the musculoskeletal functions, physical function, and disability compared to the younger individuals. Thus, the current study aimed at examining the exercise of back stabilizer muscles of aged women compared to the young ones in response to resistance training and soy milk supplementation.
  Methods & Materials The study had a quasi-experimental design conducted on 27 old women (Mean [SD] age: 69.60[3.16] years) and 10 young ones. The aged women were randomly divided into back stabilizer exercise plus soy milk, back stabilizer exercise, and control groups (9 subjects in each group). They took part in exercise-nutrition interventions for 10 weeks, 3 sessions per week. The subjects were given soy milk to drink three times in a day with and without exercise. Ultrasonic features of multifidus, ability, back performance, and nutrition status of aged women were measured pre- and post-intervention. Data were analyzed by 2-way ANOVA.
  Results Mean (SD) multifidus cross-sectional area of aged women (3.49[0.908] cm2) was significantly smaller than that of young ones (7.42[1.52] cm2) during pre-intervention. Following the intervention, it significantly increased in both stabilizer exercise plus soy milk and back stabilizer exercise groups (PConclusion Ten weeks of stabilizer exercise and consuming soy milk led to an increase in the ultrasonic features of back multifidus muscle of aged women and decreased the age-related muscle changes. On the other hand, improvement in multifidus muscles not only resulted in ability and back performance promotion, but also led to independency and social activity development in the aged women.
  Keywords: Aging, Soy milk, Paraspinal muscles
 • Effect of 8-Week Resistance Training on Hypertrophy, Strength, and Myostatin Concentration in Old and Young Men
  Raoof Negaresh *, Roohollah Ranjbar, Mohammad Momen Gharibvand, Abdolhamid Habibi, Motahare Moktarzade Pages 56-67
  Objectives The decline in muscle mass and strength, which are associated with aging, is called sarcopenia. Resistance training is one of the effective methods to deal with sarcopenia. Correspondingly, this study aimed to investigate the effect of 8-week resistance training on muscle mass, strength, and myostatin concentration in old and young men.
  Methods & Materials The present study included 14 old men (age range of 55 to 70 years) and 11 young ones (age range of 20 to 35 years) who were randomly chosen from the volunteers. They participated in a progressive resistance training (gradual increase in training load, 50% of one repetition maximum in the first week to 85% in the eighth week) for 8 weeks, 3 days a week. Daily calorie intake, strength, muscle mass, muscle cross-sectional area (by CT scan), and myostatin concentration were measured before and after the training.
  Results The findings of the study indicated that after 8 weeks of training, muscle strength significantly increased in the old group in comparison with the young group (P0.05). Quadriceps muscle mean (SD) cross-sectional area of the young group (pretest: 76.03[12.21] cm2 compared to posttest: 79.16[11.54] cm2) significantly increased (P 0.05). Also, there was a significant correlation between myostatin concentration with muscle mass in old men (r=0.73, PConclusion Resistance training was associated with a decline in myostatin level and increase in the muscle mass and cross-sectional area. Hence, the beneficial effect of resistance training may decrease age-related muscle atrophy and affect elderly health.
  Keywords: Aging, Sarcopenia, Myostatin, Hypertrophy, Resistance training
 • Abdolah Motamedi * Pages 68-77
  Objectives The study was performed to investigate the quality of the relationship of the elderly with God. The relationship of humans with God is an ancient one and determines human relationships with self, one another, and the universe. Those who have a positive relationship with God, have less anxiety and mental disorders in the face of difficulties.
  Methods & Materials We used Grounded Theory to answer the research questions. In this regard, an open-ended questionnaire was designed and administered by means of interview. The study sampling was theoretical and continued to reach the data saturation. The total sample consisted of 18 elderly people aged between 60 and 81 y ears.
  Results The findings revealed 105 concepts, 24 subcategories, and 5 main categories. The categories were analyzed in a paradigm: causal condition; phenomena-content (context); mediator condition; strategy of action/reaction; and consequences. Finally, a model of connection of categories was presented.
  Conclusion The final model suggests a wide variation in relation to the quality and quantity of relationship with God. The role of the emotional, cognitive, and social factors in the emergence of this behavior (relationship with God) was clear and in accordance with the mediator conditions and the perceived consequences of the relationship.
  Keywords: Relationship with God, Aging, Religion
 • Rahele Alimoradzadeh *, Marjan Mokhtare, Shahram Agah Pages 78-89
  Objectives This study aimed to determine the prevalence and factors associated with constipation among elderly people. Constipation is a common condition affecting elderly people and may lead to complications such as urinary retention and overflow incontinence.
  Methods & Materials This case-control study was conducted on 100 consecutive patients, aged 65 years and older (50 with constipation according to ROME III criteria and 50 without constipation) who were referred to the Gastrointestinal Clinic of Rasoul-e-Akram Hospital. For statistical analysis of the data obtained, SPSS (version 16) for Windows was used.
  Results The frequencies of using polypharmacy, calcium channel blocker, anticholinergic drugs, also factors such as immobilization, dehydration, low fiber diet, diabetes, hypothyroidism, stroke, malignancy, renal failure, and Parkinson disease were higher in patients with constipation compared to those without this complaint. There was no significant difference in consumption of opium or having depression.
  Conclusion By eliminating the risk factors of constipation, we can reduce constipation and the side effects of using laxatives in the elderly.
  Keywords: Constipation, Elderly, Risk factors of constipation
 • Asghar Jafari, Fatemeh Hesampour * Pages 90-103
  Objectives Old age is a significant period in life and due to the development of science and improvement in health conditions, the number of elderly people is increasing in various societies. To promote the adjustment of the elderly population in the society, it is necessary to pay attention to their life satisfaction. Therefore, the present study aimed at predicting life satisfaction of elderly people based on their spiritual intelligence and psychological capital.
  Methods & Materials The research method is descriptive and correlational. The study population comprised 180 people residing in elderly homes in Kashan City, Iran. Of them, 123 subjects were selected based on the Morgan table and simple random sampling. The data were collected using the questionnaires of life satisfaction, spiritual intelligence, and psychological capital, then e obtained data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests.
  Results The mean (SD) values of age, perception and connection to universe, spiritual life, self-efficacy, hopefulness, resiliency, optimism and life satisfaction were 70 (2.5) years, 62.18 (7.14), 51.11 (6.75), 24.14 (4.14), 24.33 (4.11), 21.08 (4.38), 28.33(5.04), and 21.71 (2.75), respectively. The results showed that the components of spiritual intelligence and psychological capital significantly predicted the level of life satisfaction in the elderly (PConclusion The results suggest that the components of spiritual intelligence and psychological capital can partially predict life satisfaction in the elderly. Therefore, in order to increase the level of life satisfaction in them, it is necessary to promote their spiritual intelligence and psychological capital.
  Keywords: Life satisfaction, Spiritual intelligence, Psychological capital, Elderly
 • Mona Sarhadi *, Mokhtar Nasiri Farsani, Kiana Hassanzadeh Pages 104-115
  Objectives Lower levels of inflammatory cytokines and higher levels of anti-inflammatory cytokines are associated with increased life expectancy. However, the effects of regular physical activity on these cytokines in postmenopausal women have not been investigated very well.
  Methods & Materials Fifteen active and 15 inactive postmenopausal women (aged between 50-60 years) were recruited randomly. The exclusion criteria included chronic diseases, smoking, and surgeries in the past year. Also, more than a year should have passed since all subjects experienced natural menopause. Active postmenopausal women should have regular physical activity included walking, jogging, and resistance exercises and they should have performed these exercises three times a week within the past 6-12 months. After 12 hours of fasting, blood samples were taken in rest. Blood sample was centrifuged at 4000 rpm for 5 minutes, and the serum was frozen and stored at -80°C until biochemical analyses were performed. Independent t test was used to compare quantitative variables, and α level for statistical significance was set at P ≤ 0.05.
  Results Regular physical activity brings about a significant decrease in C-reactive protein, significant increase in IL-15 and non-significant increase in IL-10 in active postmenopausal women in comparison to inactive postmenopausal women.
  Conclusion Regular physical activity may result in lower incidence of chronic diseases in postmenopausal women via decreased inflammatory cytokines and increased anti-inflammatory cytokines and could, therefore, play a role in higher life expectancy.
  Keywords: Regular physical activity, Postmenopausal women, C-reactive protein, Interleukin-15, Interleukin-10
 • Peivand Bastani, Mina Dehghani, Milad Ahmadi Marzaleh * Pages 116-123
  Objectives With regard to the changes in the Iranian population structure, especially the rise of the elderly population, and the increase in pharmacy clients, this study aimed to evaluate the senior-friendly pharmacies of Shiraz.
  Methods & Materials This was a cross-sectional study conducted in 2016. The study population comprised all 33 hospital pharmacies in Shiraz. Data were collected by a researcher-made checklist with the aim of evaluating the potential of the pharmacy to transform into a senior-friendly one. Reliability (r=0.85) and validity of the checklist were confirmed. Data were analyzed by χ2, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests through SPSS23.
  Results The average score of pharmacies’ potential was 50.52, which indicated a moderate ability of the pharmacies to transform into senior-friendly ones. The results of the Kruskal-Wallis test did not show any significant relationship with pharmacy type and ownership.
  Conclusion Increase in the number of aging population, average level of senior-friendly pharmacies throughout Shiraz City, and the potential of hospital pharmacies to provide geriatric services can be considered as challenging issues. However, these new challenges can be managed through appropriate planning and policy making.
  Keywords: Pharmacy, Senior-friendly pharmacy, Aging