فهرست مطالب

اقتصاد و مدیریت شهری - پیاپی 18 (بهار 1396)

فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
پیاپی 18 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی رفیعیان *، فاطمه محمدی آیدغمیش صفحات 1-20
  همراه با تحول رابطه برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تاثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، سیاست های بازآفرینی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ این در حالی است که در عمل، فرایندهای بازآفرینی شهری در کشور ما متاثر از سیاست‏های کالبدی و رویکرد مدیریتی از بالا به پایین هستند که به مقیاس فراملی و رویکردهای کارآفرین در بازاریابی مکانی برای تسهیل این فرایندها، توجه کمی معطوف شده است. از این رو، این مقاله سعی دارد با روش کیفی- استقرایی و به کارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی نمونه های جهانی، چارچوبی مفهومی برای بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تاثیر رویکردهای شهر کارآفرین بیابد. بدین منظور، هشت نمونه از تجربیات جهانی (با روش نمونه‏گیری حداکثر تنوع) مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که تغییرات انجام شده در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین، از تغییر در سیستم های مدیریتی و به کارگیری حکمروایی شراکتی در راستای انگیزش بازار و ظرفیت سازی، گونه های جدیدی از مشارکت را آغاز کرده اند که این تغییرات در همه ابعاد و با هدف بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلی و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به مقیاس‏های جهانی در فرایند جذب سرمایه در بازاریابی مکان، تاکید می شود. نتیجه تحقیق نشان داد که به کارگیری چنین فرایندی در کشور ما مستلزم توجه به جنبه های فرهنگی، نهادی و قانونی است.
  در این خصوص، بهبود کیفیت محیطی، ارتقای تصویر ذهنی از مکان، توسعه گردشگری، وضع قوانین تسهیل گر، توجه به خلاقیت های محلی و به کارگیری مدیریت کارا و شفاف، حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: بازاریابی مکان، بازآفرینی شهری، شهر کارآفرین، حکمروایی شراکتی
 • پگاه ایزدی، زهره هادیانی، علی حاجی نژاد *، جعفر قادری صفحات 21-40
  راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکلات ناشی از پدیده افت شهری و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن، ارائه شده است که در رهیافت بازآفرینی شهری خلاصه می شود. بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگ به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی، از صنایع خلاق حمایت کرده و از توسعه خوشه ایاین صنایع به عنوان محور بازآفرینی استفاده می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال آن است تا به ارزیابی موقعیت بافت تاریخی- فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص های شهر خلاق و نیز به بررسی توسعه خوشه ایصنایع فرهنگی در این محدوده بپردازد و به شناخت زمینه های تحقق بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگی در محدوده مورد مطالعه دست یابد. یافته های پژوهش بیانگر آن هستند که بافت تاریخی- فرهنگی (منطقه 8 شهرداری) با ضریب برخورداری 58/ ، در طبقه نسبتا برخوردار از لحاظ شاخص های شهر خلاق در شهر شیراز قرار دارد. با این حال بررسی های مرتبط با توسعه خوشه ایصنایع و کسب وکار فرهنگی نشان می دهند که با وجود تمرکز جغرافیایی و خوشه ایدو رسته فعالیت صنایع بومی و دستی و صنایع چاپ و نشر، فقدان شبکه همکاری و پیوند موثر میان نهادهای مرتبط با هر رسته، باعث شده تا توسعه خوشه ایصنایع خلاق در محدوده تحقق نیابد. سایر رسته های شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزه ‏ها و موسسات فرهنگی، فاقد توزیع جغرافیایی خوشه ایو نیز دارای سطح پایین تراکم پیوند در شبکه نهادی خود می باشند.
  کلیدواژگان: صنایع خلاق، توسعه خوشه ای، شهر خلاق، بازآفرینی، شهر شیراز
 • غلامرضا کاظمیان شیروان *، محمود ضیائی، مقصود امیری، حسین مرادی صفحات 41-56
  سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تامین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تاثیر متقابلی دارند. مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می‏دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی این پژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تاثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مناطق پیراشهری، کلان شهر تهران، خرده نظام مدیریت
 • امیرمسعود نیکوکار *، تهمینه ناطق، جلیل غریبی، مراد کردی صفحات 57-75
  ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و پایان پذیری منابع فسیلی، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به موضوع انرژی بوده است. راه آهن شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری، بر پایه حمل ونقل انبوه مسافر با مزایایی مانند: صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، نزدیک شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی، اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است. در این پژوهش، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل ریلی شهری و نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است. برای این منظور، 160 نفر از کارشناسان مترو که با استقرار و اجرایی کردن سیستم مدیریت انرژی در شرکت بهره برداری متروی تهران، ارتباط مستقیمی داشتند، جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با کارشناسان مرتبط و از پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی (براساس استاندارد ایزو 50001)، اقدامات کلی شرکت بهره برداری متروی تهران در شرایط فعلی (از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصرف برق)، شناسایی گردید. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، 11 عامل در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و رتبه بندی شدند که بیشترین رتبه مربوط به اطلاع رسانی مناسب و کمترین رتبه مربوط به تشویق طرح های پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، مصرف، انرژی، حمل ونقل ریلی، شهر تهران
 • اسفندیار محمدی *، مهدیه مختاری فر، اردشیر شیری صفحات 77-92
  پیش خرید، روشی برای تهیه مسکن است که با انگیزه مصرفی- سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، با ریسک بالا و سرمایه گذاری مالی مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن شهر ایلام و ارائه مدل مفهومی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می باشد. روش گردآوری داده ها برای ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و برای داده های اصلی، تحقیق میدانی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط خبرگان این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، 40 نفر از خبرگان (کارشناسان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن و مشاوران املاک) شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. جامعه آماری مرحله کمی، خریداران مسکن در حال ساخت است که براساس جدول مورگان، حداقل حجم نمونه،240 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری نمونه های در دسترس انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزارهای Spss16 و Lisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل اقتصادی، مالی، مالی- رفتاری، انگیزشی، سیاسی و اجتماعی، بر پیش خرید مسکن تاثیر دارند و عوامل اقتصادی (فقر، بهره وری اقتصادی و بحران اقتصادی) با ضریب 57/4، در اولویت و عوامل سیاسی (سیاست اقتصادی) با ضریب 66/2، در رتبه آخر قرار دارد.
  کلیدواژگان: پیش خرید مسکن، تقاضای مسکن مصرفی، سرمایه ای، شناسایی و اولویت بندی عوامل، شهر ایلام
 • مهدی صادقی شاهدانی، مهدی خوشخوی * صفحات 93-112
  کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مولفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تاثیر عوامل و مولفه های متعددی است که یکی از این مولفه های تاثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن موثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تاثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مولفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تاثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشا اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تاثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تاثیر مستقیمی که برای این دسته از مولفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، رفتار مصرف انرژی، سیاست های اقتصادی، مدل یابی معادلات ساختاری، مولفه های فرهنگی و اجتماعی
 • حسین محمدپور زرندی، علیرضا امیرکبیری، حمیدرضا عظیمی * صفحات 113-125
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تاثیر مولفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سوال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تاثیر معنی داری دارد. 3- مولفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تاثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مولفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تاثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.
  کلیدواژگان: تغییر سازمانی، مدل ویس بورد، عملکرد مالی و اقتصادی، بانک شهر
 • ناصر امینیان، میرعلی سیدنقوی *، منوچهر جهانیان، سیدمحسن امامی صفحات 127-139
  گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تاثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سوالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: حکمروایی مطلوب، شاخص های حکمروایی مطلوب، گردشگری شهری، شهر تهران
|
 • Mojtaba Rafieiyan *, Fatemeh Mohammadi Aydaghmish Pages 1-20
  Along with development of planning relationship and urban development market affected by globalization processes and urban competition, urban regeneration policies have taken a new form. However, in practice, urban regeneration processes are influenced by physical policies and up-to-down managerial approach in our country and less attention has been paid to transnational scale and entrepreneur approaches to facilitate these processes. Thus, this research tries to propose a conceptual framework for place marketing in urban regeneration affected by entrepreneur city approaches with qualitative-inductive method and using qualitative content analysis and comparative analysis of the world examples. For this purpose, eight samples of global experiences were compared (with maximum diversity sampling method). The results indicated that changes made in line with urban regeneration with entrepreneur city approach from change in managerial systems, and using corporate governance in line with market motivation and building capacity have initiated new types of participation. All these changes in all aspects were made aiming to improve infrastructures and increase quality of life. Protection of local identity and attention to global scales as well are accentuated in the process of attracting capital in place marketing. The results indicated that the use of such process in our country requires considering cultural, institutional, and legal aspects. In this regard, improving environment quality, promoting mental image of place, tourism development, facilitator rules and regulations, attention to local creativity, and efficient and transparent management are of great importance.
  Keywords: place marketing, urban regeneration, entrepreneur city, corporate governance
 • Pegah Izadi, Zohreh Hadiyani, Ali Hajinejad *, Jafar Qaderi Pages 21-40
  Different strategies and theories have been proposed to solve problems of urban decline phenomenon and its different economic, social, physical, and environmental aspects summarized in urban regeneration approach. Based on the production of culture as a new regeneration approach, regeneration supports creative industries and uses cluster development of these industries as a centerpiece of regeneration. With descriptive-analytical method, this research tries to evaluate the position of Shiraz historical-cultural fabric in relation with creative city indicators, to investigate cluster development of cultural industries in this area, and realize possibilities of regeneration based on cultural production in the studied area. The findings indicate that Shiraz historical-cultural fabric (municipality-district8) with coefficient of 0.58 is ranked in partially prosperous in terms of creative city indicators in the city of Shiraz. Yet, studies related to cluster development of cultural industries and businesses indicate despite geographical and cluster concentration of domestic and handicraft industries, and publishing industry, lack of cooperation network and effective links between related entities with each category have helped not to fulfill cluster development of creative industries. Other known cultural categories including museums and cultural institutes do not have cluster geographical distribution and they enjoy low level of density link in their institutional network.
  Keywords: Creative industries, cluster development, creative city, regeneration, city of Shiraz
 • Gholamreza Kazemian Shirvan *, Mahmoud Ziyaei, Maghasood Amiri, Hossein Moradi Pages 41-56
  Population overflow or attraction, metropolis activity around its surrounding, role and performance changes of centers adjacent to metropolis have positive and negative consequences and dealing with them separately is not possible, efficient and equitable. Since administering one city is an attempt to manage a spontaneous phenomenon, emerging cities and their evolution and growth are because of many decision that people make to determine place of living, work, establishing a company, financing resources, recreation, and education and so on. Each of these decisions has mutual impact on each other directly or indirectly in a complicated network of mutual exchange and cooperation. Peri-urban areas are one of the problematic ones in metropolis management, but political divisions is a concept that some consider it as the most basic issue facing management and governance of these areas. Political division is due to the expansion of metropolis areas beyond the confines of a single state territory such as municipality. Tehran Metropolis progress and urban-rural development in its per-urban environment, if land speculation is not controlled and there are no tool and mechanism to guide it systematically at different levels, will results in environmental, social, economic, quality of life, and ecological decline in the area. Thus, it has been tried in this research to study management literature of metropolis areas in addition to investigate issues that demand attention to management of peri-urban areas as well. One of the main goals of this research is to present policies in management system of peri-urban areas to improve inter-organization, intra-organization, and institutional interaction and integration. In terms of method, this research is descriptive-analytical. Given the research results, since Tehran district 22 is affected and formed by different factors and forces and it has been expanded in spatial territory of Metropolis surrounding, more attention and accuracy should be paid to its structural-functional management.
  Keywords: city management, peri-urban areas, Tehran Metropolis, micro-system management
 • Amir Masoud Nikookar *, Tahmineh Nategh, Jalil Gharibi, Morad Kordi Pages 57-75
  Necessity and importance of energy in state economic, social, and political structure and stability of and terminable fossil resources have been centerpiece of attention to energy issue in last few years. Urban railway, as one of the main pillars of urban economy, has increased the importance of this sector based on mass transit with advantages such as economic savings in fuel consumption, preventing air pollution, reaching environmental standards, and creating social culture and discipline, and it has been followed by continuation and development of rail transport sector in the country. In this research, optimization of energy consumption in urban rail transport has been investigated and some strategies have been presented in this regard. For this purpose, 160 metro experts, who had direct relation with establishment and implementation of energy management system in Tehran Metro Operation Company, were considered as population. By using Morgan table, 113 of them were selected as sample by simple random sampling. To collect data, library ad field studies, interview with related experts, and researcher-made questionnaire containing 22 questions were used. To analyze data, SPSS software, exploratory factor analysis, and Freidman test were used. In order to identify current situation in energy management (based on ISO 50001 standard), general measures Tehran Metro Operation Company in current situation, including contract demands of electricity consumption were detected. However, by using factor analysis, 11 factors were identified and ranked in the field of energy consumption optimization. Appropriate information ranked the highest and encouraging suggested pland ranked the least.
  Keywords: optimization, consumption, energy, rail transport, city of Tehran
 • Esfandiyar Mohammadi *, Mahdiyeh Mokhtarifar, Ardeshir Shiri Pages 77-92
  Energy consumption efficiency is one of the most important concerns in urban communities allotted more than 70 percent of Iran’s population to itself. Since energy efficiency index that is one of the targeted components in resistance economy policies has been reduces, it is necessary to design and adopt comprehensive, efficient, and integrated policies in order to improve efficiency and productivity of energy consumption in Iran. Energy consumption optimization in urban communities is affected by different factors and components. One of influential components is socio-cultural factors. This is because of an element named consumption attitude and behavior among any household’s member that has socio-cultural roots, and consequently only socio-cultural tools are effective on its change and reform, but this type of factors has been less considered by researchers in analysis of consumption behavior. In this research, energy consumption behavior in urban community has been analyzed with socio-economic approach and by using data based on experts’ view in this area, factor analysis technique, and LISREL Structural Equation Modeling (SEM), it was analyzed exactly and scientifically. According to the results from the mentioned model, economic policies, whether price ones or non-price ones, do not have acceptable impact to improve and reform energy consumption behavior in urban community. There is a poor relationship between this type of components and energy consumption behavior in urban households. On the contrary, social and national beliefs and norms have significant impact on consumption behavior. Currently, they are main source of forming and directing energy consumption model in Iran’s urban communities. However, the potential impact of religious and moral values on social and national beliefs and norms has been proved. Given direct impact of this type of socio-cultural components on energy consumption behavior in urban society, high capacity can be regarded for religious-ethical views and values to improve consumption behavior in urban community.
  Keywords: energy consumption, energy consumption behavior, economic policies, structural equation modeling, socio-cultural components
 • Mahdi Sadeghi Shahdani, Mahdi Khoshkhooy* Pages 93-112
  Energy consumption efficiency is one of the most important concerns in urban communities allotted more than 70 percent of Iran’s population to itself. Since energy efficiency index that is one of the targeted components in resistance economy policies has been reduces, it is necessary to design and adopt comprehensive, efficient, and integrated policies in order to improve efficiency and productivity of energy consumption in Iran. Energy consumption optimization in urban communities is affected by different factors and components. One of influential components is socio-cultural factors. This is because of an element named consumption attitude and behavior among any household’s member that has socio-cultural roots, and consequently only socio-cultural tools are effective on its change and reform, but this type of factors has been less considered by researchers in analysis of consumption behavior. In this research, energy consumption behavior in urban community has been analyzed with socio-economic approach and by using data based on experts’ view in this area, factor analysis technique, and LISREL Structural Equation Modeling (SEM), it was analyzed exactly and scientifically. According to the results from the mentioned model, economic policies, whether price ones or non-price ones, do not have acceptable impact to improve and reform energy consumption behavior in urban community. There is a poor relationship between this type of components and energy consumption behavior in urban households. On the contrary, social and national beliefs and norms have significant impact on consumption behavior. Currently, they are main source of forming and directing energy consumption model in Iran’s urban communities. However, the potential impact of religious and moral values on social and national beliefs and norms has been proved. Given direct impact of this type of socio-cultural components on energy consumption behavior in urban society, high capacity can be regarded for religious-ethical views and values to improve consumption behavior in urban community.
  Keywords: energy consumption, energy consumption behavior, economic policies, structural equation modeling, socio-cultural components
 • Hossein Mohammadpour Zarandi, Alireza Amirkabiri, Hamidreza Azimi * Pages 113-125
  The present research investigates the impact of organizational change on improving Bank Shahr financial and economic performance. For this purpose, the impact of organizational change components on Bank Shahr financial and economic performance have been studied based on Weisbord Six-Box Model. Research method is descriptive-correlation. Population includes 150 staff managers and experts of Bank Shahr central office. 108 of them were selected as sample based on Cochran formula. Data collection tool is a questionnaire including 38 items in two organizational change and financial-economic performance sectors. After measuring its validity and reliability, the questionnaires were distributed among managers and experts with simple random sampling method. Collected data were analyzed based on structural equation analysis. The results indicated that 1. The model has a good fitness. 2. Organizational change has a significant impact on financial-economic performance of Bank Shahr. 3. The components of organizational change i.e. goals, structure, leadership, communication, reward, and ways to help have significant impact on financial-economic performance of Bank Shahr. 4. The prioritization of organizational change components are ranked in terms of degree of impact on financial-economic performance of Bank Shahr, leadership, ways to help, goals, communication, structure, and reward respectively.
  Keywords: Organizational change, Weisbord model, financial-economic performance, Bank Shahr
 • Naser Aminian, Mirali Seyyed Naghavi *, Manoochehr Jahaniyan, Seyyed Mohsen Emami Pages 127-139
  Urban tourism is proposed as one of the influential and stimulus factor in urban economy. Tourism and policy-making style in tourism development planning require the utilization of new techniques in urban governance. Municipalities, as main custodians of urban management, play an important role in preparing the ground for participatory space in urban tourism arena as well as empowering citizens in urban areas. Thus, by assessing the indicators of good governance in urban tourism management, the ground can be prepared to implement these 10 indicators i.e. marketing, collaborative partnership, responsiveness, efficiency and effectiveness, justice-orientation, law-orientation, accountability, investment safety, integrated management in policy-making, and financial transparency in Tehran Metropolis. In terms of data collection, this research is descriptive-correlation, and it is applied in terms of purpose, by using documentary and field studies. Data were collected by questionnaire distributed in two population samples including authorities and professors of Iranian Tourism Scientific Association during summer 2016. They were 240 people and 148 of them were selected randomly by using Morgan table. To collect data, a researcher-made questionnaire including 96 items was used. The reliability was 0.97. Survey data via structured questionnaire were distributed electronically among population. Data were analyzed by using Friedman test and SPSS software. The results indicated that among 10 intended indicators, marketing was identified as the most important index of good governance in urban tourism according to the respondents.
  Keywords: good governance, indicators of good governance, urban tourism, city of Tehran