فهرست مطالب

نقد و نظریه ادبی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه نقد و نظریه ادبی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • فرزاد بالو صفحات 5-30
  براساس نظریه قوس هرمنوتیکی پل ریکور، یک مفسر در تفسیر متن سه مرحله پیش رو دارد: تبیین ، فهم و به خود اختصاص دادن . مرحله «تبیین» ، به بررسی ساختار لفظی متن مربوط می شود و در حقیقت تمهید مقدماتی است تا در مرحله «فهم» بتوان به عمق معناشناختی متن، که همانا نیت مولف (مولف ضمنی) است، پی برد؛ اما هدف نهایی تفسیر به «خود اختصاص دادن» است ؛ یعنی آنجا که مفسر با نگاهی سوبژکتیو و با دخیل کردن انتظارها، پسندها، و پیش داوری ها و موقعیت هرمنوتیکی خویش در خوانش نهایی ، متن را از تملک مولف به تصاحب خویش درمی آورد . در سنت تفسیری ما، تفسیر کشف الاسرار میبدی نیز بر سه نوبت یا مجلس استوار است. میبدی در نوبت اول به ترجمه تحت الفظی آیات می پردازد . در نوبت دوم به شان نزول و اسباب نزول آیات، با توجه به احادیث و روایات، می پردازد تا به نوعی از نیت مولف (خدا) پرده بردارد؛ و سرانجام در نوبت سوم -فارغ از نظر مولف (خدا)- آیات را براساس بافت و تجربه عرفانی و مطابق با سنت و میراث صوفیه تفسیر می کند . ما در این نوشتار بی آنکه بخواهیم تناظر یک به یک میان قوس هرمنوتیکی ریکور و نوبت های سه گانه تفسیری میبدی برقرار کنیم، به تحلیل رویکرد تفسیری میبدی در پرتو قوس هرمنوتیکی ریکور می پردازیم.
  کلیدواژگان: ریکور، میبدی، قوس هرمنوتیکی، کشف الاسرار، تفسیر
 • فرامرز خجسته، مصطفی صدیقی، یاسر فراشاهی نژاد صفحات 31-56
  غالب نشریه های بین سال های نخستین دهه بیست تا سال های پایانی دهه چهل، به نوعی به حزب توده ایران و جریان چپ وابسته است. بنابراین نظرات نویسندگان این مقالات، از راه زیباشناسی مارکسیستی با زیباشناسی هگل در ارتباط است که مفهوم و فکر فلسفی را برتر از فرم هنری و غایت هنر را حرکت به سمت فلسفه و تولید فکر می داند. در ایران نیز منتقدانی چون فاطمه سیاح، طبری، و غیره، رمان را تنها در قالب رئالیسم متعهد پذیرفته اند. از سال های نخستین دهه چهل، منتقدانی چون ابوالحسن نجفی و هوشنگ گلشیری برای نخستین بار فرم هنری و تکنیک رمان نویسی را در اولویت قرار دادند. در این پژوهش آرای منتقدانی چون فاطمه سیاح، احسان طبری، ابوالحسن نجفی و هوشنگ گلشیری، بر اساس نظریات کانت و هگل تحلیل کرده ایم که تاثیر فلسفه نظریه های ادبی غربی بر منتقدان ایرانی به وضوح قابل مشاهده است. سیاح و طبری در نقدهایشان به آرای هگل و هگلی ها نزدیک شده اند و نجفی و گلشیری، فرمالیستی را نمایندگی می کنند که ریشه در اندیشه های کانت دارد.
  کلیدواژگان: کانت، هگل، رئالیسم، فرمالیسم، نقد ادبی، رمان
 • هدی پژهان، محمدعلی محمودی، محمدعلی زهرازاده صفحات 57-78
  درون مایه مرگ یکی از موضوعات مهم برای بازنمایی در ادبیات جهان است. نوشتار پسامدرنیستی با شبیه سازی مرگ و مواجهه خواننده با دنیاهای متعدد و گذار از مرزهای هستی شناسانه این مضمون را به رویه و سطح روایت سوق داده و بر نقش غیرقابل انکار آن در شکل گیری قصه های بشری تاکید ورزیده است. اندیشمند پسامدرنیست برایان مک هیل، به ارتباط محتوایی مرگ و گفتمان در ادوار مختلف به ویژه در حوزه ادبیات پسامدرنیستی اشاره کرده است. در این پژوهش با بازخوانی روایت های داستانی محمدرضا کاتب به این سوال مقدر پاسخ می دهیم که آیا اندیشه پیوند میان مرگ و کلام در متون داستانی محمدرضا کاتب به چشم می خورد؟ و سپس در بازنمایی مضمون مرگ این ارتباط با پسامدرنیسم محفوظ مانده است؟ در این جستار تلاش شده است پیوند محتوایی مرگ با کلام و گفتار پسامرگی در پسامدرنیسم و تلازم و همبستگی محوری این مضامین در روایت های داستانی این داستان نویس معاصر نشان داده شود.
  کلیدواژگان: پسامدرنیسم، مرگ، گفتمان، رمان، محمدرضا کاتب
 • عمران صادقی، بیژن ظهیری ناو صفحات 79-104
  استفاده از عناصر پسامدرن در داستان های کودکان با دشواری هایی همراه است؛ زیرا ممکن است مخاطب کم تجربه فهم درستی از این عناصر نداشته باشد و روند درک داستان برایش کند شود. با این اوصاف، بسیاری از شاخصه های پسامدرن را در داستان های کودکانه محمدرضا شمس و سیامک گلشیری می توان دید. مانند: گسست در پیرنگ، خلق دنیایی دیگر، شخصیت های تخیلی و توهمی، راوی غیر قابل اعتماد و تعلیق آگاهانه ناباوری. در این پژوهش برای آنکه نشان دادن تمایز داستان های پسامدرن در برابر داستان های متعارف، داستان های پسامدرنی محمدرضا شمس («من، زن بابا و دماغ بابام» و «من من کله گنده») و تهران کوچه اشباح از سیامک گلشیری را در مقابله با اندیشه های روایت شناختی ماریا نیکولایوا بررسی می کنیم. نیکولایوا با گرایش های پساساختارگرایی، ابزاری را که روایت شناسی می تواند برای بررسی ادبیات داستانی کودکان در اختیار ما بگذارد، به ما نشان می دهد. روایت همزمان سه داستان در آثار شمس و تجویف در داستان گلشیری، نمونه ای برای گسست و شکاف در روایت است. در پایان داستان نیز شاهد روزنه ای به آغاز یک داستان تازه ایم.
  کلیدواژگان: ادبیات کودک، پسا مدرن، فانتزی، نیکولایوا
 • نجمه بهمدی مقدس، سید مهدی زرقانی، پارسا یعقوبی جنبه سرایی صفحات 105-123
  انسان بر حسب دارایی بدن، همیشه در موقعیتی بدنمند به سر می برد. بر این اساس اگرچه بدن در مقام عنصری هویت ساز زندگی فردی و اجتماعی هر فرد را سامان می دهد، خود نیز از تکنیک ها و آداب فرهنگی القاء شده از جامعه متاثر می گردد به طوری که جنبه فرهنگی بدن بر بعد بیولوژیکی و زیستی آن غالب می شود؛ کنش ها و وضعیت هایی برای هر فرد تجویز می کند یا متصور می شو د که باید آنها را نقش های اجتماعی و اساس هویت افراد خواند. یکی از این موارد، ساماندهی بدن ها بر حسب شیوه های جنسی و جنسیتی القاء شده از جانب نیروهای فرهنگی هر جامعه است. در این نوشتار نقش های جنسی کلیشه ای یا همان جنسیت زن و مرد ایرانی نیز تفاوت های جامعه شناختی آنها در نمایش «بدن آرمانی» و «بدن مطلوب» منطبق با الگوی فرهنگی در شعر فارسی کودک و نوجوان بررسی شده است. مبنای نظری بحث، آرای برخی از صاحب نظران جامعه شناسی بدن و روش تحقیق بر شیوه تحلیل محتوای کمی و کیفی -پدیدارشناسی تجربی- استوار است. نتیجه نشان می دهد که الگوی فرهنگی ساماندهی بدن در شعر کودک و نوجوان بیشتر با جهان سنتی ایرانی هماهنگ است و از نگاه مدرن و مصرفی می گریزد و بر همین اساس نقش ها میان زن و مرد توزیع شده یا در قالب بدن آرمانی و مطلوب از آنها انتظار می رود.
  کلیدواژگان: شعرکودک و نوجوان، جامعه شناسی بدن، جنسیت، بدن آرمانی
 • راضیه حجتی زاده صفحات 125-153
  «خوانش» ادبی دارای دو بعد است: اول رویکردها و نظریه ها و دوم منطق خوانش. این مقاله درصدد است تا منطق خوانش را، که در تحقیقات و مطالعات ادبی به ندرت به عنوان موضوعی مستقل مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نماید. طرح تحقیق سرفصل های زیر را در بر می گیرد: 1- معرفی خوانش به عنوان برداشت دیگری از ادبیت متن؛ 2- بررسی شیوه های متداول خوانش؛ 3- معرفی خوانش دیالکتیک به عنوان برابرنهاد روش های دیگر؛ 4- نقد هر یک از روش های فوق ؛ 5- ذکر دلایل مخالفت با خوانش ادبی؛ 6- ذکر مولفه های عمده در امر خوانش، و 7- ارائه الگویی برای تحلیل فرایندهای به کار رفته در خوانش در جریان آموزش متون. هدف اصلی این مقاله، شناخت ارزش و جایگاه موضوع خوانش در آموزش های ادبی و دست یافتن به الگویی منسجم برای بررسی منطق خوانش های ادبی است. از این رو، جز در برخی موارد، به سیر نظریه های هرمنوتیک خوانش ادبی نمی پردازد.
  کلیدواژگان: خوانش، مشارکت، فاصله، دیالکتیک، سوژه، خواننده
 • محسن حنیف، طاهره رضایی صفحات 155-176
  اغلب نویسندگان رئالیسم جادویی از قوه تخیل بسیار بالا و خلاقیت ادبی قابل تحسینی برخوردارند. این نویسندگان، برای ایجاد فضای متفاوت از دیگر ژانرهای ادبی، تحولاتی در سطح زبان روایت مرسوم در رئالیسم سنتی ایجاد می کنند. این تحولات در جنبه های مختلف فنون نویسندگی، از جمله صحنه پردازی، شخصیت پردازی و زبان روایت پدیدار می شوند. نویسندگان رئالیسم جادویی، در سطح زبان روایت، آشنایی زدایی از زبان را به نوع دیگری وارد آثارشان کرده اند. این نویسندگان گاهی استعاره های مرده و معانی مجازی رنگ ورو رفته را در معنای تحت الفظی شان به کار می گیرند و جان دوباره به آنها می بخشند. همچنین معمولا بر خلاف روال معمول در رئالیسم سنتی حسن تناسب بین بزرگی حادثه و زبان روایت را عمدا رعایت نمی کند. به همین خاطر اغلب با توجه خاصی که به لحن روایت دارند عناصر خارق العاده را عادی جلوه می دهند یا بالعکس، عناصر عادی و روزمره را در نگاه شخصیت های داستان و خواننده خارق العاده می نمایانند. این نوع استفاده از زبان به نویسنده رئالیسم جادویی کمک می کند تا تصاویر جادویی ولی در عین حال ملموس تر و طنازانه ای را چاشنی اثر خود کند.
  کلیدواژگان: رمان های رئالیسم جادویی، استعاره، معنای تحت الفظی، آشنایی زدایی
|
 • Farzad Baloo Pages 5-30
  According to Ricœur’s concept of the ‘hermeneutic arc’, an interpreter follows three stages in interpreting a text: explanation, understanding, and appropriation. The ‘explanation’ stage is concerned with the analysis of the text’s verbal structure; it is, indeed, a prologue to the ‘understanding’ stage which makes it possible to delve into the semantic depth of the text, i.e., into the (implied) author’s intention. However, the ultimate goal of interpretation is ‘appropriation’, in which the interpreter, with a subjective viewpoint and by involving expectations, biases, presuppositions, and his interpretive position in the final reading of the text, appropriates it and makes it his own. In the Persian hermeneutic tradition, Meybodi’s commentary on the Quran, Kashf al-Asrar, pivots around three stages called ‘turns’ or ‘sessions’. In the first stage, Meybodi provides literal translations of the verses. Using hadiths and Islamic narrative traditions, he deals, in the second stage, with the occasions and causes of revelation of the verses so as to unveil the intention of the author (God); and, finally, in the third stage, notwithstanding the views of the author (God), Meybodi interprets the verses with reference to their context as well as mystical experience, and in accordance with Sufi traditions and heritage. Without attempting to establish a one-to-one relation between the stages in Ricœur’s hermeneutic arc and Meybodi’s tripartite stages, this paper analyzes the latter’s interpretive methods in light of the former’s hermeneutic arc.
  Keywords: Ricœur, Meybodi, Hermeneutic Arc, Kashf al-Asrar, Interpretation
 • Faramarz Khojasteh, Mostafa Seddighi, Yaser Farashahinezhad Pages 31-56
  The majority of magazines and reviews published between the early 1940s and the late 1960s in Iran were, in one way or another, linked to the Tudeh Party of Iran and, thus, left-leaning. Therefore, the ideas of the writers in these magazines were connected to Hegelian aesthetics, via Marxist aesthetics. Hegelian aesthetics subordinates artistic form to philosophical thought and concepts, and holds that the ultimate goal of art is to move towards philosophy and the production of thought. In Iran, critics such as Fatemeh Sayyah, Ehsan Tabari and others approved of the novel only within the framework of committed realism. But in the early 60s, critics like Abolhassan Najafi and Houshang Golshiri gave priority to artistic form and narrative techniques for the first time. The present study explores these critics’ ideas and arguments with reference to the theories of Kant and Hegel and demonstrates the influence of Western philosophy and theories of literature on Iranian critics. The study argues that in their criticisms, Sayyah and Tabari have more affinity with the ideas of Hegel and Hegelians, while Najafi and Golshiri represent a type of formalism rooted in Kant’s theories
  Keywords: Kant, Hegel, Realism, Formalism, literary criticism, novel
 • Hoda Pezhhan, Mohammad Ali Mahmoudi, Mohammad Ali Zahrazadeh Pages 57-78
  The theme of death is one of the most important subjects represented in world literature. By simulating death, confronting the readers with multiple worlds and crossing ontological borders, postmodernist writing has moved this theme to the surface of narratives and emphasized its undeniable role in the formation of human stories. Brian McHale, a scholar of postmodernism, has pointed out the thematic connection between death and discourse in different periods, especially in postmodernist literature. Rereading Mohammadreza Kateb’s fictional narratives, this study aims to deal with the following questions: is the above-mentioned connection detectable in Kateb’s narratives? And, in representing the theme of death, has this relationship to postmodernism been preserved? This paper is an attempt to demonstrate the thematic connection between death and post-mortem discourse in postmodernism, and the interdependence of these themes in the fictional narratives of this contemporary writer.
  Keywords: Postmodernism, death, Discourse, The Novel, Mohammadreza Kateb
 • Emran Sadeghi, Bizhan Zahiri Nav Pages 79-104
  Using postmodern elements in children’s fiction has its own difficulties because the non-experienced audiences of such fiction may not have a clear understanding of these elements and, thus, the process of understanding the story would slow down. Nonetheless, a considerable number of postmodern elements can be detected in Mohammadreza Shams’ and Syamak Gloshiri’s fictions for children: breaks in the plots, creation of alternative worlds, presence of imaginary characters, unreliable narrators, and the willing suspension of disbelief. In order to demonstrate the differences between postmodern and conventional fictions, this study examines Shams’s postmodern fictions, Me, My Stepmom, and My Dad’s Nose, and Me, the Big-Head, and Golshiri’s Tehran, Ghost Alley, using Maria Nikolajeva’s narratological ideas. With her poststructuralist tendencies, Nikolajeva presents the tool that narratology can provide us for the examination of children’s fiction. Simultaneous narration of three stories in Shams’ works and story-within-the-story in Golshiri’s are examples of narrative breaks and gaps. At the end we also witness the opening of a window onto a new story
  Keywords: Children's Literature, postmodern, Fantasy, Nikolajeva
 • Najmeh Behmadi Moghaddas, Seyyed Mehdi Zarghani, Parsa Yaghubi Janbehsaraee Pages 105-123
  Since we have bodies, we are always in situations determined by our bodies. Therefore, even though the body, as an identity-constructing element, organizes any individual’s personal and social life, it is itself affected by technologies and cultural traditions offered in society to such an extent that its cultural aspect overshadows its biological dimension, and prescribes or envisages actions or positions for every individual, which should be called social roles and regarded as the basis of their identity. One example is the organization of bodies according to the sexual and gender modes imposed by society’s cultural forces. This paper studies stereotypical gender and sexual roles, i.e., the Iranian man and woman’s sexuality, as well as their sociological differences in exhibiting the ‘ideal body’ and the ‘desired body’ in accordance with the cultural model in children’s and young adults’ poetry. The theoretical framework of the discussion is informed by ideas of some of the authorities in sociology of the body and the research methodology is based on the analysis of qualitative and quantitative content – experimental phenomenology. The paper concludes that the cultural model of organizing the body in children’s and young adults’ poetry is more in line with the traditional Iranian world and rejects the modern and consumerist viewpoint. Therefore, the roles have been divided between men and women or are expected of them in the form of the ideal and desired body
  Keywords: Childrens, Young Adult's Poetry, Sociology of the Body, Sexuality, Ideal Body
 • Razieh Hojjatizadeh Pages 125-153
  Literary ‘reading’ has two aspects: first, approaches and theories, and, second, the logic of reading. This paper attempts to explore the logic of reading, which has rarely been noticed as an independent subject in literary studies. The paper’s research plan includes the following items: 1. introducing reading as a different way of understanding the text’s literariness, 2. studying the current methods of reading, 3. introducing dialectical reading as an anti-thesis to other methods, 4. criticizing the methods mentioned above, 5. explaining the reasons for the rejection of literary reading, 6. explaining the major factors in the act of reading, and 7. presenting a model for the analysis of the processes involved in reading in the course of teaching texts. The main aim of this paper is to identify the value and place of reading in teaching literature, and arrive at a coherent model for the study of the logic of literary reading. Therefore, except on rare occasions, the paper does not consider the development of the hermeneutic theories of literary reading
  Keywords: Reading, Involvement, Distance, Dialectic, Subject-Reader
 • Mohsen Hanif, Tahereh Rezaei Pages 155-176
  Most magical realist novelists enjoy a powerful imagination and sense of creativity. In order to create an atmosphere different from other literary genres, the writers of this type of novel try to modify the conventional narrative techniques of traditional realism. This transformation affects different levels of writing, ranging from setting to characterization and narrative language. These writers, therefore, have to develop special techniques at the level of language. They let defamiliarization into their novels, albeit in a new way. These novelists literalize both figures of speech and thought, and breathe a new life into old and hackneyed metaphors. They also upset the balance between the intensity of an incident and its language of narration. They usually make the common, everyday phenomena look fantastic or the other way around. This way of using language in magical realism helps the writers to flavour their texts with more magical, but at the same time concrete and ironic, imaginative pictures.
  Keywords: Magical Realism, language, Metaphor, Literal Meaning, Defamiliarization