فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال پنجم شماره 2 (1395)
 • سال پنجم شماره 2 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین برزمینی، یوسف مصطفی لو، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری صفحات 1-15
  این پژوهش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و تولید گاز سیلاژ تفاله گوجه فرنگی سیلو شده با سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) سیلاژ تفاله گوجه فرنگی فاقد افزودنی (شاهد) ، 2) تیمار شاهد 5 درصد تفاله چغندرقند، 3) تیمار شاهد 10 درصد تفاله چغندرقند، 4) تیمار شاهد 5 درصد تفاله خشک مرکبات و 5) تیمار شاهد 10 درصد تفاله خشک مرکبات بودند. عمل سیلو کردن در کیسه های پلاستیکی دولایه انجام گرفت. سیلوها بعد از 3، 7، 21 و 45 روز باز شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر خام داشت (05/0P<). با این حال، تیمارهای آزمایشی از نظر پروتئین خام اختلاف معنی داری نداشتند (05/0 کلیدواژگان: پایداری هوازی، پتانسیل تولید گاز، سیلاژ، قابلیت هضم
 • مهدی خجسته کی*، هوشنگ لطف اللهیان، مجید کلانتر نیستانکی صفحات 17-24
  در این مطالعه روشی برای تخمین وزن، تعیین شاخص شکل و تشخیص آلودگی پوسته تخم مرغ با استفاده از فن آوری ماشین بینایی ارائه شده است. ابتدا برخی خصوصیات مرتبط با کیفیت تخم مرغ شامل وزن، طول، عرض، شاخص شکل و وضعیت آلودگی پوسته تعداد 76 قطعه تخم مرغ توسط تکنسین مجرب در آزمایشگاه تعیین گردید. همزمان از هر یک از تخم مرغ ها تصاویری با استفاده از دوربین دیجیتال با رعایت فاصله ثابت و شرایط نور پردازی یکسان تهیه گردید. سپس با استفاده از محیط پردازش تصویر نرم افزار متلب ویژگی های مرتبط با وزن تخم مرغ، اندازه تخم مرغ و وضعیت آلودگی پوسته از تصاویر استخراج شد. 4 نوع شبکه عصبی مختلف به ترتیب برای تشخیص و دسته بندی آلودگی پوسته تخم مرغ، تخمین وزن تخم مرغ و تخمین طول و عرض تخم مرغ با استفاده از نرم افزار متلب طراحی شد. شبکه عصبی طراحی شده برای تشخیص آلودگی های سطحی تخم مرغ بدون خطا آموزش دید و در مرحله آزمون آلودگی پوسته تخم مرغ ها با دقت 95 درصد توسط شبکه تشخیص داده شد. دقت شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین وزن، طول و عرض تخم مرغ ها در مرحله آموزش به ترتیب برابر با 55/98، 4/99 و 49/98 درصد بود. در مرحله آزمون نهایی همبستگی بین مقادیر واقعی وزن، طول و عرض تخم مرغ ها با مقادیر تخمین زده شده توسط شبکه عصبی به ترتیب برابر با 6/96، 31/97 و 98 درصد بود (P<0. 01). نتایج این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از فن آوری ماشین بینایی در تعیین کیفیت تخم مرغ و جایگزینی آن با انسان با دقت بالا وجود دارد.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، شبکه عصبی مصنوعی، کیفیت تخم مرغ، ماشین بینایی
 • مرضیه رحمتی، فرشید فتاح نیا، حسین جهانی عزیزآبادی* صفحات 25-35
  این آزمایش به منظور مقایسه داده های روش آنزیمی- آزمایشگاهی و داده های زیر بخش های نیتروژن دار در تخمین پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و قابل هضم در روده، در دانه سویا خام، برشته و اکسترود شده انجام شد. برشته کردن و اکسترود کردن نسبت به دانه خام مقدار بخش A، B1 و نیتروژن قابل حل دانه سویا را کاهش و بخش های B2، B3 و C (به جز در دانه سویا اکسترود شده) را افزایش داد. کمترین مقدار ناپدید شدن شکمبه ای و پس از شکمبه ای پروتئین در دانه سویای برشته شده مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که فرآوری حرارتی به طور موثری باعث تغییر در بخش های نیتروژن دار و کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین دانه سویا شد. همچنین مشاهدات ما نشان داد که همبستگی بسیار بالایی بین داده های حاصل از روش آنزیمی- آزمایشگاهی و روش پیشنهادی سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل در برآورد میزان پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (93/0r2=) و قابلیت هضم پس از شکمبه ای (96/0r2=) وجود دارد. به نظر می رسد اکسترود کردن با کاهش بخش C نیتروژن و افزایش قابلیت هضم روده ای پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه روش بهتری برای فرآوری دانه سویا به منظور افزایش میزان پروتئین عبوری آن باشد و استفاده از زیربخش های نیتروژن دار در تخمین میزان پروتئین قابل تجزیه در شکمبه می تواند جایگزین مناسبی برای روش های آنزیمی معتبر باشد.
  کلیدواژگان: اکسترود کردن، برشته کردن، روش آنزیمی، قابلیت هضم شکمبه ای، قابلیت هضم پس از شکمبه ای
 • فاروق کارگر*، حسن کرمانشاهی، علی جوادمنش صفحات 37-52
  به منظور بررسی اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم بر عملکرد و صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خون در مرغ های تخم گذار، تعداد 336 قطعه مرغ بالغ سویه های-لاین W36 با سن 34 هفته تولید انتخاب و در یک طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار، و تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 8 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها به ترتیب شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از میوه بلوط)، 10،5 و 15 درصد میوه بلوط خام و 10،5 و 15 درصد میوه بلوط عمل- آوری شده به مدت 24 ساعت با هیدروکسید سدیم پنج درصد بودند. نتایج نشان داد که با انجام عمل آوری با هیدروکسید سدیم، میزان پروتئین خام میوه بلوط از 19/4 به 15/7 درصد افزایش و تانن آن نیز از 87/8 به 87/0 درصد کاهش یافت. اسیدهای آمینه متیونین، سیستین و لیزین نیز بعد از فرآوری به ترتیب از 063/0، 025/0 و 122/0 به 076/0، 067/0 و 285/0 افزایش یافت. تفاوت معنی داری در سفیده تخم مرغ بین تیمارها مشاهده شده به طوریکه تیمار شاهد بیشترین و تیمار 15 درصد بلوط خام کمترین میزان را داشت. درصد زرده تخم مرغ های تغذیه شده با بلوط خام و عمل آوری شده به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0≥P). اختلاف معنی داری در صفات عملکردی بین تیمارها مشاهده نشد. ضخامت پوسته دارای اختلاف معنی داری بین تیمارها بود. به طوریکه در تیمار شاهد بیشترین مقدار (08/394 میکرومتر) و تیمار حاوی 15 درصد میوه بلوط خام کمترین (16/386 میکرومتر) مقدار بود. استفاده از 10 درصد میوه بلوط عمل آوری شده با توجه به زیاد بودن بلوط و همچنین ارزان بودن آن و بالا بودن قیمت ذرت می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت باشد.
  کلیدواژگان: صفات عملکردی، عمل آوری، کیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار، میوه بلوط، هیدروکسید سدیم
 • زهرا مهرپور، محمدرضا بحرینی بهزادی* صفحات 53-62
  هدف از این پژوهش مقایسه مدل های حیوانی مختلف در برآورد پارمترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای شیری استان اصفهان بود. از رکوردهای 21346 راس گاو شیری متعلق به 28 واحد گاوداری که طی 20 سال جمع آوری شده بودند، برای برآورد مولفه های (کو)واریانس، وراثت پذیری و تکرارپذیری صفت تولید شیر استفاده شد. داده ها توسط سه مدل مختلف آنالیز گردید. در مدل اول رکوردهای تولید شیر سه دوره شیردهی اول هر کدام به طور جداگانه توسط یک مدل حیوانی یک متغیره آنالیز شد. در مدل دوم رکوردهای این سه دوره شیردهی توسط مدل تکرار رکورد و در مدل سوم این رکوردها توسط یک مدل سه متغیره آنالیز شدند. تعداد رکوردهای مورد استفاده برای دوره های شیردهی اول، دوم و سوم به ترتیب 21346، 20828 و 12579 بود. وراثت پذیری صفت تولید شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم در مدل یک متغیره به ترتیب 27/0، 20/0 و 19/0 و در مدل سه متغیره 30/0، 23/0 و 22/0 برآورد گردید. وراثت پذیری و تکرارپذیری صفت تولید شیر در مدل تکرار رکورد نیز به ترتیب 24/0 و 49/0 محاسبه شد. با استفاده از مدل سه متغیره، همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیطی بین دوره های شیردهی اول و دوم، اول و سوم، دوم و سوم به ترتیب 91/0، 86/0، 97/0 و 36/0، 31/0، 41/0 برآورد شد. همبستگی فنوتیپی بین این دوره ها نیز به ترتیب 50/0، 45/0 و 53/0 برآورد گردید. همه همبستگی های ژنتیکی افزایشی، محیطی و فنوتیپی برآورد شده مثبت بودند. همبستگی های ژنتیکی افزایشی، محیطی و فنوتیپی بین دوره های شیردهی متوالی (اول و دوم، دوم و سوم) بیشتر از دوره های غیر متوالی (اول و سوم) بودند. استفاده از مدل چند متغیره علیرغم هزینه و زمان محاسباتی زیاد آن، به دلیل در نظر گرفتن اثر حذف حیوانات و در نتیجه دقت بیشتر، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر مناسب تر می باشد.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، تکرار پذیری، تولید شیر، مدل چند متغیره، وراثت پذیری
 • نصرالله ولی*، محمدرضا کلانتری صفحات 63-71
  اثرات سطوح مختلف پودر سماق و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و طول روده های کوچک، بزرگ و کور با استفاده از 120 قطعه بلدرچین ژاپنی از سن 7 تا 42 روزگی در یک آزمایش فاکتوریل 4 × 2 با دو سطح پروبیوتیک (صفر و 012/0 درصد) و چهار سطح سماق (صفر، 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار، سه تکرار و پنج قطعه در هر تکرار بررسی شد. خوراک مصرفی و وزن بدن به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در پایان دوره از هر تکرار، 4 قطعه بلدرچین (2 نر و 2 ماده) به طور تصادفی انتخاب و کشتار شدند. مصرف پروبیوتیک پروتکسین تا سطح 120 گرم در تن در سنین مختلف (7 الی 42 روزگی) بلدرچین ها تفاوت معنی داری نشان داده نشد، در صورتی که تاثیر سطوح مختلف پودر سماق از سن 14 الی 42روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارها آشکار شد. به طوری که در سنین 14 روزگی و 42 روزگی تیمار شاهد برتر از بقیه تیمارها بود (05/0>P). ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایش و تیمار شاهد مشاهده نشد. بخش های مختلف لاشه و وزن کبد تحت تاثیر پروبیوتیک پروتکسین قرار نگرفت، اما وزن لاشه آماده طبخ، سینه، ران و کبد تحت تاثیر پودر سماق قرار گرفت (05/0>P). طول روده کوچک و بزرگ تحت تاثیر پودر سماق قرار گرفت و تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0>P)، طول روده تیمارهای دریافت کننده 1/0 و 15/0 درصد پودر سماق نسبت به تیمار شاهد کوتاهتر بود. طول روده بزرگ در تیمارهای دریافت کننده پودر سماق نسبت به طول روده بزرگ تیمار شاهد کوتاه تر بود و تفاوت معنی دار بود (05/0>P). افزودن سماق به دلیل افزایش خوشخوراکی و داشتن توانایی تغییر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش به سمت میکروارگانیسم های مفید می تواند به عنوان یکی ازجایگزین های آنتی بیوتیک در جیره بلدرچین های ژاپنی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بلدرچین، پروبیوتیک، خصوصیات لاشه، سماق
 • |
  • H. Barzamini, Y. Mostafaloo, J. Bayat Kouhsar, F. Ghanbari Pages 1-15
   This experiment was conducted to investigate the of chemical composition, fermentation characteristics and gas production of tomato pomace ensiled with sugar beet pulp and dried citrus pulp, in a Completely Randomized Design. Treatments were: 1) tomato pomace silage (control), 2) control 5% sugar beet pulp, 3) control 10 % sugar beet pulp, 4) control 5 % dried citrus pulp and 5) control 10 % dried citrus pulp. The ensiling process was performed in two layer plastic bags. The silos were opened after 3, 7, 21, and 45 of days. The results indicated that there were significant differences between treatments on dry matter (DM), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and Ash (P
   Keywords: Aerobic stability, Digestibility, Gas Production potential, Silage
  • M. Khojastehkey*, H. Lotfollahian, M. Kalantar Neyestanaki Pages 17-24
   This study introduces a method based on machine vision technology for weight estimation, shape index determination, and egg contamination detection. Primarily, different characteristics relevant to egg quality such as weight, length, wide, shape index and contamination statue of 76 eggs were recorded by experienced appraisers. At the same time, using a digital camera several photos were taken from each egg regarding fixed imaging distance and unique illumination. Then, the features relevant to egg weight, egg size and egg shell contamination were extracted from digital images using image processing tools (IPT) of MATLAB software. Four artificial neural networks were designed for egg contamination classification, egg weight, and egg length and egg wide estimation respectively using MATLAB software. The first neural network was trained to detect egg contamination without error, and in the test phase, the eggs contamination was recognized with accuracy of 95% by neural network. Next neural networks were trained to estimate the egg weight, egg length and egg wide with accuracy of 98.55, 99.4 and 98.49 % respectively. In the test phase, the correlations between egg weight, egg length and egg wide with those which estimated by artificial neural networks were equal to 96.6 , 97.31 and 98% respectively (P
   Keywords: Artificial Neural Network, Egg quality, Image processing, Machine vision
  • M. Rahmati, F. Fatahnia, H. Jahani-Azizabadi* Pages 25-35
   This experiment was conducted to compare between in vitro enzymatic procedure and the use of nitrogen fractions for estimate rumen degradable protein and post-ruminal digestibility of rumen undegradable protein of raw, roasted and extruded soybean seed. Relative to the control, roasting and extruding decreased A and B1 fractions of nitrogen and soluble nitrogen of soybean seed but resulted in an increase of B2, B3 and C (except for extruding method) fractions. The lowest rumen degradable and post-ruminal digestible protein was observed in roasted soybean seed. Results showed that heat processing led to change in protein fractions and decreased ruminal protein degradability of soybean seed. In addition, our findings showed there was a high correlation between enzymatic-laboratory procedure and proposed method with cornel net carbohydrate and protein system for predict amount of rumen degradable (r2=0.93) and post-ruminal digestible (r2=0.96) protein. It appears that extruding processing with a decrease in C fraction of nitrogen and increase in post ruminal digestibility of rumen undegradable protein of soybean is the better method for enhancing escaping protein of soybean seed. In addition, the use of nitrogen fractions could be appropriate methods for enzymatic procedure to determine rumen degradable and post ruminal digestible protein of soybean seed.
   Keywords: Extruding, Enzymatic method, Post-ruminal digestibility, Roasting, Ruminal digestibility
  • F. Kargar*, H. Kermanshahi, A. Javadmanesh Pages 37-52
   In order to examine the effects of dietary inclusion of raw or processed acorn on quantitative and qualitative characteristics of egg production and blood metabolites in laying hens, a total of 336 mature Hy-line W36 layers at the 34 week of age were randomly allocated to seven dietary treatments with four replications throughout eight weeks experimental period. Dietary treatments were included control, , 10 and 15 % of raw acorn and 5, 10 and 15 % of sodium hydroxide-treated acorn. Processing of acorn by sodium hydroxide (5%) for 24h resulted in an increase in crude protein content from 4.19 to 7.15 % and reduction of tannin percentage from 8.87 to 0.78. In addition, methionine, cystine and lysine were improved from 0.063, 0.025 and 0.122 % to 0.076, 0.067 and 0.285, respectively after processing by sodium hydroxide. Albumin percentage was significantly affected by dietary treatments, in which control and 15% raw acorn groups had highest and lowest percentage of albumin percentage, respectively. Yolk percentage of hens that were fed diets either containing raw acorn or processed acorn were higher than control treatment. There were no significant differences among treatments in production performance traits (feed intake, body weight, egg production, feed conversion ratio and egg mass). Egg shell thickness was differed significantly among treatments, in which the thinnest egg shell (394.08 μm) was observed in the control treatment and thickest one (386.16 μm) was observed in the birds fed diet containing 15 % of raw acorn. In conclusion, dietary inclusion of 10 % of processed acorn can be alternative feed ingredient instead of corn based on abundance and low cost of acorn.
   Keywords: Acorn, Egg quality, Egg production, Layer hens, Processing, Sodium hydroxide
  • Z. Mehrpoor, M.R. Bahreini Behzadi* Pages 53-62
   The purpose of this study was to compare different animal models to estimate genetic parameters of milk yield trait in dairy cows of Isfahan province. Variance components and genetic parameters included heritability and repeatability were estimated by using records of 21346 dairy cows from 2 herds collected during 20 years. Data analyses were undertaken using three different animal models. In the first model each lactation records separately were analyzed by univariate animal model. In the second and third models, the records of the first three lactations were analyzed using repeatability and a multivariate animal model. The numbers of records were 21346, 20828 and 12579 for the first 3 lactation, respectively. Heritability estimates of milk yield from univariate and multivariate analyses for lactation 1, 2 and 3 were 0.27, 0.20, 0.19 and 0.30, 0.23 and 0.22, respectively. The heritability and repeatability estimates of milk yield from repeatability model analysis were 0.24 and 0.49, respectively. Additive genetic and environmental correlations between first and second, first and third, and second and third lactations were 0.91, 0.86, 0.97 and 0.36, 0.31, 0.41, respectively. The corresponding estimates for phenotypic correlations were 0.50, 0.45 and 0.53, respectively. All estimates for additive genetic, environmental and phenotypic correlations were positive. Estimated additive genetic, environmental and phenotypic correlations showed that estimates between consecutive lactations (first and second, second and third) were larger than the estimates between nonconsecutive lactations (first and third). The results of this study showed that the multivariate model analysis is more suitable for estimating the genetic parameters of milk yield trait regardless high computational costs and has greater accuracy because of considering the effects of culling bias.
   Keywords: Genetic parameters, Heritability, Milk yield, Multivariate model, Repeatability
  • N. Vali*, M.R. Kalantari Pages 63-71
   This experiment was carried out to determine the effect of different levels of sumac powder (Rhus coriaria L. ) and probiotics protexin on performance, carcass traits and the small intestines, large and cecum quail from age 7 to 42 days of 120 Japanese quails (Coturnix japonica) in a 4 × 2 factorial experiment with two levels of probiotics (0 and .012 %) and four levels of sumac (0, 0.05, 0.10 and 0.15 percent) in a completely randomized design with eight treatments, three replicates per treatment and five quails (both sexes) in each replicate. Feed intake and body weight were measured weekly. At the end of experiment from each replicate, 4 quails (2 male and 2 female) were randomly selected and slaughtered. Protexin probiotic intake (0.120 %) at different ages (7 to 42 days) quails were not significantly different, in case different levels of sumac from age 14 to 42 days were significant difference among treatments. So, that at 14 days and 42 days of ages control treatment was superior to the other treatments (P
   Keywords: Characteristic carcass, Probiotic, Quail, Sumac