فهرست مطالب

مدیریت فراگیر - سال دوم شماره 2 (تابستان 1395)

نشریه مدیریت فراگیر
سال دوم شماره 2 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • زهرا خوانساری صفحات 77-84
  زمینه و هدف
  رضایت شغلی، باعث بالا رفتن راندمان کاری در کارکنان خواهد شد. یکی از عوامل دخیل در رضایت شغلی افراد، میزان انطباق پذیری آنهاست. هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان فلاورجان اصفهان بود.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه ی آماری آن متشکل از تمام کارکنان زن و مرد سازمان بهزیستی شهرستان فلاورجان اصفهان بود. با توجه به حجم کم جامعه پژوهش، (زیر 100 نفر)، تمام جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رضایت شغلی «دانت» و مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی «ساویکاس» و «پورفلی» با پایایی مطلوب استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 21 و با آزمون های مقایسه میانگین ها برای گروه های مستقل (t-test)، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از تفاوت معنی داری بین انطباق پذیری مسیر شغلی و رضایت شغلی و همچنین عدم معنی داری بین جنسیت و وضعیت اقتصادی با انطباق پذیری مسیر شغلی و رضایت شغلی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، جهت افزایش رضایت شغلی در کارکنان، برگزاری و شرکت در کارگاه های انطباق پذیری مسیر شغلی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری مسیر شغلی، رضایت شغلی، سازمان بهزیستی فلاورجان
 • علی ابوترابی، معصومه دهقان سیمکانی، عزیز رضاپور، مریم غیاثی پور صفحات 85-92
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف طرح تحول سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب می باشد، لذا برآورد میزان پرداخت های غیر رسمی و شناخت علل وجود این پرداخت ها می تواند گامی مفید در جهت ارتقاء مدیریت کارآمد نظام سلامت باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه برآوردی صحیح از حجم و میزان پرداخت های غیر رسمی به پزشکان و بررسی عوامل مؤثر بر آن در راستای بهبود عدالت و پیشگیری از هزینه های کمرشکن و اصلاح روش پرداخت در نظام سلامت کشور ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394 و حجم نمونه نهایی برابر 433 نفر بود. روش نمونه گیری، خوشه ایچند مرحله ای و روش گردآوری داده ها، مصاحبه و ابزار گردآوری، پرسش نامه بوده است.
  یافته ها
  : 5/8 درصد افراد مورد مطالعه، پرداخت غیر رسمی به پزشکان داشته اند و از بین آنها 6 درصد افراد، میانگین میزان پرداخت غیر رسمی به پزشکان را حدود 846/153/3 هزار تومان و بیشترین انگیزه پرداخت غیر رسمی به پزشکان را درخواست پزشکان ذکر نمودند. بیشتر پرداخت های غیر رسمی قبل از پذیرش در بیمارستان و در مطب پزشک انجام شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده ارتباط معنی دار آماری میان پرداخت غیر رسمی و بخش تحت مراقبت، تخصص پزشک معالج و اقدام درمانی انجام شده است.
  نتیجه گیری
  بهبود کمیت و کیفیت ارایه خدمات سلامت، مهم ترین گام در جهت کنترل پرداخت های غیر رسمی می باشد. چراکه انگیزه اصلی این گونه پرداخت ها، نگرانی و نارضایتی بیمار یا همراه بیمار از کیفیت خدمات می باشد و در مراحل بعد، نظارت دقیق و آموزش بیماران می تواند در کنترل پرداخت های غیر رسمی به پزشکان موثر باشد.
  کلیدواژگان: پرداخت های غیر رسمی، عوامل موثر بر پرداخت های غیر رسمی، پرداخت های زیرمیزی، بیمارستان آموزشی
 • علیرضا عراقیه، کاترین میرجوانی زنگنه صفحات 93-104
  زمینه و هدف
  برنامه آموزش مدیران و کارکنان یک سازمان که ضرورت جدایی ناپذیر حیات سازمانی است، باید بر اساس نیازسنجی های دقیق و عینی صورت بگیرد، در غیر این صورت به جای این که عاملی برانگیزاننده باشد سبب نارضایتی می گردد و علاوه بر صرف هزینه، اثربخش نیز نخواهد بود. هدف از این مطالعه، نیازسنجی آموزشی کارشناسان آموزش شرکت توسعه نفت و گاز مپنا مبتنی بر الگوی دیکوم بود.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر از روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر الگوی نیازسنجی دیکوم به صورت کارگاهی استفاده شد. جامعه پژوهش را تعداد 18 نفر از کارشناسان شرکت نفت و گاز مپنا تشکیل می دهند و نمونه ها به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 9 نفر از کارشناسان خبره شرکت نفت و گاز مپنا انتخاب شدند. در پژوهش حاضر نقش پژوهشگر، مشاهده گر مشارکتی است.
  یافته ها
  وظایف اصلی و وظایف فرعی و مراحل هر بخش مشخص شد. وظایف اصلی در استخراج شایستگی ها مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت دوره های آموزشی مورد نیاز برای دستیابی به آن شایستگی ها تدوین شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر منجر به تعریف مجدد عنوان شغل کارشناس آموزش و توسعه، تعریف شغل و استخراج 9 وظیفه اصلی شامل همکاری در تدوین استراتژی ها و سیاست گذاری آموزش، تدوین استاندارد آموزشی مشاغل، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و غیره شد.
  کلیدواژگان: آموزش، نیازسنجی، دیکوم، شایستگی
 • فریبا پاک نژاد، پروین احمدی، فریبا عدلی صفحات 105-114
  زمینه و هدف
  سلامت سازمانی را می توان عامل بسیار مهمی در تسهیل و تسریع وصول به اهداف و رسالت مدرسه به حساب آورد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سلامت سازمانی مدارس دوره ابتدایی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری، کلیه مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 8 شهر تهران به تعداد 115 مدرسه می باشد. روش نمونه گیری از نوع خوشه ایو با استفاده از جدول «کرجسی» و «مورگان»، 92 مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و از 355 معلم نظرخواهی به عمل آمد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلامت سازمانی «پرداختچی» و همکاران استفاده شده است. پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ 98/0 و روایی صوری و محتوایی سوالات پرسش نامه توسط استادان و صاحب نظران تایید شد.
  یافته ها
  از میان ده مولفه سلامت سازمانی، مولفه های پاس داشت ارزش های اسلامی و تاکید بر کیفیت، بالاترین میزان و مولفه امکانات مدرسه، پایین ترین را دارا بودند. سلامت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه بهتر از مدارس ابتدایی پسرانه بود. مدارس دولتی در دو مولفه نفوذ مدیر و تاکید بر کیفیت از مدارس غیر دولتی بهتر بود. معلمان زن از معلمان مرد بهتر عمل می کردند.
  نتیجه گیری
  فهم وضع سلامت یک سازمان، می تواند ما را در انتخاب و گزینش روش های مدیریتی مناسب برای اثربخشی آن یاری کند. بنابراین، برای اینکه مدرسه به مکانی مطلوب، سالم، پذیرا و پویا تبدیل شود، به طوری که معلمان و دانش آموزان به جای اجبار در تحمل آنجا، خواهان ماندن در آنجا باشند، باید موقعیت فعلی مدارس را در یابیم و عوامل تاثیر گذار بر مطلوب بودن این محیط را شناسایی نماییم.
  کلیدواژگان: ارزیابی، سلامت سازمانی مدرسه، دوره ابتدایی، مولفه های سلامت سازمانی
 • مقاله مروری
 • ایرج فیروز فر، عبدالله عالی شیرمرد صفحات 115-125
  گسترش روزافزون علم و دانش در قرن جدید به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات چشمگیری را در عرصه های گوناگون زندگی انسان ایجاد نموده است. از جمله این تغییرات، تحولات صورت گرفته در حوزه آموزش و یادگیری می باشد. در عصر انفجار اطلاعات که عصر دانایی محوری نیز نام گرفته است، شیوه های سنتی آموزش با تار و پود کهنه خود دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای بی حد و حصر انسان به دانش و اطلاعات نیستند. از این رو توجه به یک رویکرد جدید در حوزه آموزش، ضرورتی انکارناپذیر است. ظهور آموزش مجازی به عنوان یک ابزار نیرومند توانسته است تا حد زیادی دغدغه برنامه ریزان آموزشی را در این خصوص مرتفع سازد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی پیشینه آموزش مجازی؛ مفاهیم، ویژگی ها، مزیت ها و اقسام آموزش مجازی را مورد بحث قرار داده و ضمن مقایسه این نوع آموزش با آموزش سنتی، چالش های پیش روی توسعه آموزش مجازی را نیز واکاوی می نماید.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی، نظام آموزشی
 • مینو سید طاهرالدینی صفحات 126-135
  زمینه و هدف
  در هر سازمانی برای ارتقا و اثربخشی درون و برون سازمانی نیاز به یادگیری و مهارت های فردی و تیمی می باشد. هر چقدر افراد از مهارت های مورد نیاز بهره مند شوند، اثرات آن در بهره وری، ارتقاء سازمانی، رفتار و موارد مشابه نمایان تر خواهد بود. در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. یکی از مهم ترین تصمیمات راهبردی که مدیریت امروزه در محیط رقابتی جهانی با آن مواجهه می شود، موضوع پیشرفت فناوری است. پیشرفت و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر باعث افزایش رقابت سازمان ها شده و دسترسی به فناوری اطلاعات به عامل اصلی بقا در این محیط رقابتی تبدیل شده است. صاحب نظران از تغییرات بنیادی تری خبر می دهند که می تواند دوره زمانی حاضر را به اساسی ترین دوره گذار در تاریخ بشری تبدیل کند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، شایستگی های متمایز فناوری اطلاعات، حمایت مدیریت ارشد
 • لقمان شاکری، عبدالله عالی شیر مرد، مجتبی دهدار، صادق ستوان صفحات 136-145
  زمینه و هدف
  در میان تحولاتی که برای نظام طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی در ایران مطرح گردیده است، تدوین و به اجرا گذاشتن برنامه درسی ملی به مفهوم صحیح آن بوده است. در سند برنامه درسی ملی ذکر شده «برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیرنظام های اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری، زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می آورد». اما اینکه آیا این سند واقعا نقشه جامع یادگیری است و زمینه چنین تحولات همه جانبه و عمیقی را می تواند فراهم آورد، محل تامل و بررسی است. این مطالعه به شیوه تحلیلی، ویژگی های سند تحول بنیادین را بررسی و در مواردی چون عدم انطباق و انسجام در سطوح اهداف، عدم انطباق، عدم شفافیت و عدم هماهنگی در اهداف جزیی، عدم سازگاری درونی و بیرونی و عدم ارتباط طولی و عرضی و عدم شفافیت در الگوی هدف گذاری، عدم شفافیت و انسجام در مفهوم برنامه درسی و تربیتی، عدم انطباق مفهوم هویت در سند برنامه درسی ملی با مبانی نظری سند ملی، عدم انسجام و یکپارچگی در مفهوم تربیت، عدم انطباق و انسجام برنامه درسی ملی با مبانی نظری، عدم سازگاری دوره ها در رابطه با آموزش چند فرهنگی و عدم مطابقت (تناقض) مبانی نظری تلفیق با عمل را مورد نقد قرار می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، نقد، محتوای آموزشی، ویژگی های سند ملی
 • مقاله موردی
 • فضل الله اسمعیلی، مهدی خداداد صفحات 146-156
  زمینه و هدف
  مدیریت روستایی، به عنوان یک نهاد مردمی، مهم ترین عامل بالندگی جامعه روستایی است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند و می تواند با اجرای صحیح برنامه های توسعه روستایی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های محلی و به ویژه توانمندسازی زنان روستایی که نقش کلیدی امور روستا را بر عهده دارند به تحقق توسعه پایدار روستایی کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دهیاران در توانمندسازی زنان روستایی در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی در دهستان اترک شهرستان گنبدکاووس انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی بود روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی دهستان اترک بود که با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه به روش تصادفی ساده بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن فای (کرامر) و ویلکاکسون استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری در سطح 99 درصد بین عملکرد دهیاران و تواناسازی زنان روستایی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که مشارکت زنان در توسعه جامعه روستایی با دسترسی مستقیم آنها به منابع لازم و نوع دخالت، نگرش و تاثیرگذاری مدیران و برنامه ریزان روستایی محقق می شود، بدین منظور مدیران روستایی از جمله دهیاران باید به گونه ای رفتار کنند که حجم گسترده ای از مشارکت زنان را در کلیه سطوح توسعه روستایی داشته باشند.
  کلیدواژگان: دهیاری، توانمندسازی زنان روستایی، دهستان اترک، شهرستان گنبدکاووس
|
 • Zahra Khansari Pages 77-84
  Aim and
  Background
  Job satisfaction will increase the working efficiency of employees. One of the factors contributing to job satisfaction is the career adaptability of them. The aim of this study was to determine the relationship between career adaptability and job satisfaction in employees of Welfare Organization Falavarjan, Isfahan.
  Materials And Methods
  This study was descriptive and correlational. The population in this study consists of all male and female employees of the Social Welfare Falavarjan city. Given that the study population is 100 people, the whole community was considered as samples. To collect data from the questionnaire “Dunnet” job satisfaction and career adaptability “Savichas” and “Porfeli” scale was used with good reliability. Analyze data using SPSS statistical software SPSS version 21 and the mean comparison test for independent groups (T-test), one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation coefficient was used.
  Findings: The results showed a significant difference between job satisfaction and career adaptability, as well as the absence between gender and economic status of career adaptability and job satisfaction.
  Conclusions
  According to the results, it is suggested: To increasing job satisfaction among employees holding workshops career adaptability.
  Keywords: Career adaptability, Job
 • Ali Abutorabi, Masumeh Dehghan Simakani, Aziz Rezapour, Maryam Ghiasipour Pages 85-92
  Aim and
  Background
  Informal payments in the health sector of many developing countries are considered as a major impediment to health care reforms. Informal payments are a form of systemic fraud and have adverse effects on the performance of the health system. In this study, the frequency and extent of informal payments as well as the determinants of these payments were investigated in public hospitals of Iran university of medical sciences.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical and cross-sectional study, the research population was including of patients referring to hospitals affiliated to Medical University of Iran Sciences in 1394 and sample size was 433 people. A multi-stage cluster sampling method used for sampling and data collected to interview and questionnaire.
  Findings: The results indicated that 8.5% of individuals paid informally to the physicians, the average informal payments to physicians was about 3,153,8460 Rails, there was a significant relationship between frequency of informal payments with wards, Therapeutic and Specialty physician. There seen no ignificant relationship between the informal payments with socio-demographic characteristics, residential area and insurance status.
  Conclusions
  Our findings specified that many strategies can be used for both controlling and reducing informal payments. These include training patients and hospital staff, increasing income levels of employees, improving the quantity and quality of health services and changing the entrenched beliefs that necessitate informal payments. Keywords: Informal payment, Corruption, Iran, under the table payment.
  Keywords: Informal payments, Factors affecting informal payments, Sub-payments, Educational hospital
 • Alireza Araghieh, Katrin Mirjavani Zanganeh Pages 93-104
  Aim and
  Background
  Manager and employee training program is a necessity for all organizations. Training program must be performed based upon precise need analysis because if education is not based upon needs, it will turn into a dissatisfying element rather than a motivating one.
  Materials And Methods
  In this research paper, the information has been collected using Dacum need analysis pattern. The participants of the study are 18 experts in Mapna Oil and Gas Company and data have been collected in a goal-oriented approach. Therefore, 9 participants were selected for the study. In this paper, the researcher has a participatory role.
  Findings: The main tasks and the sub-tasks of each section and their steps were determined. The main tasks in extraction of competencies were used and finally the required educational courses were developed to achieve those competencies.
  Conclusions
  The results of this study led to a redefinition of job title of education and development expert, definition of jobs, and extract 9 main task includes the collaboration on definition of strategy and the education policy making, codification of educational occupations standard, educational needs assessment, Educational planning, enforcement of education, evaluation and the effectiveness of education, monitoring and control of education, offering educational reports, research in education.
  Keywords: Education, Assessment, DACUM, Competence
 • Fariba Paknejad, Parvin Ahmadi, Fariba Adli Pages 105-114
  Aim and
  Background
  Organizational health can be considered as a very important factor in facilitating and accelerating the achievement of school goals and missions. The purpose of this study is verification of prime school’s organizational health.
  Materials And Methods
  This research – method is descriptional –survey and the population is all prime schools of region 8 of Tehran (115 schools). Clustering Sampling was done using of Korgesi and Morgan table and 92 schools were chosen and asked 355 teachers. Data were collected using of Pardakhtchi and coworkers’ questionnaire that it’s reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.98) and it’scontent validity was verified by the professors and experts.
  Findings: Among the ten components of organizational health, the components of the protection of Islamic values and emphasis on quality, had the highest level and component of school facilities, had the lowest. The organizational health of elementary school girls is better than boy's elementary schools.
  Conclusions
  Understanding the health of an organization can help us choose and manage appropriate management methods for its effectiveness. So to make school a desirable place, we need to understand the current situation of schools and identify the factors affecting the desirability of this environment.
  Keywords: Assessment, School organizational health, Prime schools, Organizational health factors
 • Iraj Firoozfar, Abdollah Aali Shirmard Pages 115-125
  Aim and
  Background
  The growing spread of knowledge in the new century, especially ICT, has brought about dramatic changes in various fields of human life. Among these changes are developments in the field of education and learning. In the age of information explosion, which is also called the Axis of Knowledge, traditional methods of training with old wrists no be able to meet the human's limitless needs of knowledge and information. Therefore, the attention to a new approach in the field of education is indispensable. The emergence of virtual education as a powerful tool has greatly enhanced the concern of educational planners in this regard. This paper, by descriptive-analytic method, examines the background of virtual education, discusses the concepts, features, advantages and types of virtual education, and compares this kind of training with traditional education and challenges the challenges of developing virtual education.
  Keywords: Virtual education, E-learning, Educational System
 • Minoo Seyed Taherodini Pages 126-135
  Aim and
  Background
  In each organization, internal and external organizational effectiveness and organizational enhancement require learning and skills. Over the past fifty years, the widespread transformation of computer and communications has led to major changes in various areas of human life. Man has always used technology and the life-cycle of human is full of invention of information and communication technologies. One of the most important strategic decisions that today's management faces in a global competitive environment is technological advancement. The advancement and expansion of information and communication technology in the last decade has increased the competitiveness of organizations and access to information technology has become the main source of survival in this competitive environment. The experts announce more fundamental changes that can make change this period to the most fundamental transition period in human history.
  Keywords: Knowledge management, Organizational learning, IT distinct competencies, Senior management support
 • Loghman Shakeri, Abdollah Aali Shirmard, Mojtaba Dehdar, Sadegh Sotvan Pages 136-145
  Aim and
  Background
  Among the changes that have been made to the design, development, and implementation of curriculum in Iran, developing and implementing the national curriculum concept have been correct. But whether this document is really comprehensive plan and can it provide the basis for such a comprehensive and profound change? This paper examines the characteristics of the fundamental transformation document in an analytical manner and it criticizes the theoretical foundations of the integration into action in cases of non-compliance and consistency of purpose, non-compliance, lack of transparency and lack of consistency in objectives, lack of internal consistency and external communication failure, longitude and lack of clarity of goals, lack of transparency and consistency in the curriculum and training, non-compliance of identity document National curriculum with the theoretical foundations of national documents, lack of integrity in the concept of education, lack of compliance and consistency of national curriculum with theoretical foundations incompatibility courses in multicultural education and mismatch the theoretical principles combined with action.
  Keywords: National Curriculum of the Islamic Republic of Iran, Review, Educational Content, National Documentary Features
 • Fazllolah Esmaeili, Mehdi Khodadad Pages 146-156
  Aim and
  Background
  Rural management as a popular institution is the most important factor in the growth of rural society and it controls the process of moving from the present to the desired situation and can be implemented properly by rural development programs and use local capacities and, in particular, empowerment of rural women who play a key role in rural affairs, to help achieve rural development. The present article aims to evaluate the performance of village assist in empowerment of rural women in order to realize sustainable rural development in the village of Atrak in Gonbad-e-Kavous province.
  Materials And Methods
  In this survey-analytical descriptive study, the statistical population was including of rural women in Atrak village and 385 individuals were selected as sample and distributed among them by random method. Data analysis was done using SPSS software and Spearman / FA (Cramer V) and Wilcoxon correlation tests.
  Findings: The results of this study showed a significant relationship between the performance of the farmers and the empowerment of rural women in the range of 99%.
  Conclusions
  According to the findings of this research, it can be concluded that the participation of women in the development of rural society with their direct access to the necessary resources and the type of interference, attitude and influence of rural planners and managers is realized. For this purpose, rural managers, including village assist, should behave in a way that will have an enormous amount of women's participation in all levels of rural development.
  Keywords: Village assist, Rural women empowerment, Atrak village, Gonbad-e-Kavous city