فهرست مطالب

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند - پیاپی 19 (بهار 1396)
 • پیاپی 19 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • حمید سپهردوست*، لیلی صدری صفحات 1-28
  بسیاری از اقتصاددانان، کندی رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده و اصلاحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع‏تر توصیه می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بازار سرمایه ایران بر اساس شواهد تجربی گرفته شده از بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1391 الی 1393 است. برای این منظور از متغیرهای مستقل شامل تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات بر خط، تعداد اطلاعیه های منتشر شده و کاربران مراجعه کننده به سامانه بازار بورس، مقدار هزینه های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات بر خط یا آنلاین به حجم کل معاملات استفاده شد تا به بررسی تاثیر عوامل یاد شده بر متغیر وابسته یعنی شاخص رشد بازار سرمایه بر مبنای حجم ریالی و حجم مقداری سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیه های پژوهش، یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اثر مثبت و معنی‏داری بر رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور طی دوره مورد مطالعه داشته است. البته در نوع استفاده از روش های متفاوت در شفاف سازی اطلاعات نیز تفاوت معنی‏دار مشاهده می‏گردد.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار تهران، رشد، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مهسا حسین پورپیا *، محمدرضا اصغری اسکویی صفحات 29-52
  با توجه به حجم عظیم اطلاعات در اینترنت، کاربران برای انتخاب کالا و خدمات موردپسند خود با گزینه های زیادی مواجه هستند. سیستم های توصیه گر با توجه به اطلاعات ثبت شده از انتخاب کاربران، افرادمرتبط یا مورداعتماد آن ها و نیز کالاهای انتخاب شده، مدلی را استخراج نموده و ضمن تخمین امتیاز کالاها، آنها را جهت توصیه به کاربر، اولویت بندی می نمایند. رویکرد مبتنی بر اعتماد، از شبکه اعتماد بین افراد برای تخمین امتیاز کالا استفاده می نماید. از آنجا که سطح اعتماد در زمینه های تخصصی متفاوت است، مقوله اعتماد در وجوه مختلف مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. این مقاله مدل مبتنی بر اعتماد چندوجهی برای تخمین امتیاز کالا ارائه می دهد که در آن کاربران و کالاها با توجه به میزان تعلق به هر وجه و نیز سطح اعتماد در آن وجه در نظر گرفته می شوند. تحلیل مجموعه داده های Epinions نشان می دهد پراکندگی فاصله انتخاب افراد درون یک شبکه اعتماد چندوجهی به صورت معناداری کمتر از توزیع آنها در یک شبکه عام اعتماد است. درادامه عملکرد مدل پایه و مدل مبتنی بر تشابه نیز با دو حالت عام و چندوجهی بررسی و مقایسه شده است. ارزیابی مدل ها بر اساس میانگین توان دو خطای تخمین و با تفکیک داده های Epinions به دو گروه آموزش و آزمون و همچنین روش تصدیق متقابل انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد با در نظر گرفتن مولفه اعتماد به صورت چندوجهی، خطای تخمین به طور متوسط 20% کاهش یافته و عملکرد سیستم توصیه گر به صورت محسوسی ارتقاء می یابد
  کلیدواژگان: سیستم های توصیه گر، اعتماد چندوجهی، مدل تخمین گر پایه، پالایش همکارانه
 • مریم بخشی، رضا سمیع زاده صفحات 53-74
  توسعه سریع اینترنت و کسب و کار الکترونیکی در بخش های بانکی منجر به تشویق مشتریان به استفاده از بانکداری آنلاین گردیده است. این پژوهش به ارائه یافته های کلیدی می پردازد که حاصل مطالعه تجارب کاربران ایرانی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی است. هدف از این مطالعه، شناسایی عواملی است که تشویق کننده مشتریان جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی می باشد. ساختار این پژوهش بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته که برخی از متغیرهای مهم دیگری نظیر اعتماد، امنیت، تجربه قبلی، آگاهی از خدمات و کیفیت دسترسی به اینترنت به آن افزوده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. این مدل با استفاده از پرسشنامه استاندارد به بررسی عوامل موثر بر رفتار 180 مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت اتصال به اینترنت و آگاهی از خدمات بانکداری الکترونیکی دارای اثرات قابل توجهی بر درک مفید بودن و درک سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیکی می باشد. اعتماد نیز دارای تاثیر قابل توجهی در نگرش نسبت به احتمال پذیرش بانکداری الکترونیکی می باشد.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، درک سهولت استفاده، درک مفید بودن، مدل پذیرش تکنولوژی
 • ناصر شهسواری پور *، شهلا رضوان دوست، امیر میرزایی، شهلا حیدربیگی صفحات 75-103
  امروزه با توجه به اهمیت و گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمانها شاهد بروز مشکلات و تناقضاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات می باشند. یکی از دلایل این تناقض عدم وجود همسویی بین راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و‏کار است. از طرفی فناوری اطلاعات زیر ساختی را فراهم می کند که موجب پاسخگویی بهتر نسبت به تغییرات شده و بر چابکی تاثیرگذار است . لذا همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب وکار با چابکی سازمانی به یکی از دغدغه های پیش‏روی مدیران تبدیل شده است. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم‏افزاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم‏افزاری شهر تبریز تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‏ای شامل دو بخش سوالات مربوط به همسویی و سوالات مربوط به چابکی است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی می‏باشد و داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که همسویی عامل موثری برای دستیابی به چابکی می‏باشد. همچنین دو بعد ارتباطات و مهارتها از ابعاد همسویی دارای تاثیر مثبت روی چابکی می‏باشند. اما تاثیر ابعاد سطح شایستگی/ ارزش، سطح اعمال اختیار، مشارکت و حیطه عمل روی چابکی تایید نشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، چابکی، شرکت های نرم افزاری، همسویی راهبردی
 • چنگیز والمحمدی*، مریم سادات مظاهری صفحات 105-124
  امروزه با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از آن ها با مقاومت کارکنان مواجه می شود که یکی از دلایل شکست سازمان ها در پیاده سازی و عملیاتی نمودن این گونه از فناوری های نوین است. با عنایت به گسترش روز افزون استفاده از رایانش ابری به عنوان پارادایم جدید ارتباطی در سازمان ها، تحلیل رفتار کاربران در مواجهه با این فناوری در هر یک از سازمان های کشور ضروری است. در این تحقیق مدل پذیرش فناوری که توسط دیویس ارائه شده است، برای تبیین عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناوری توسط کاربران سیستم های اطلاعاتی مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه با رویکردی پیمایشی_توصیفی عوامل موثر بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری را در میان کارکنان سازمان صداوسیمابر مبنای مدل پذیرش فناوری مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور پرسشنامه طراحی شده در بین 230 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و آشنا با این فناوری در سازمان صداوسیما توزیع شد، که ضریب پایائی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرون باخ 0.84حاصل شد. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، با توجه به ضرایب تحلیل مسیر، درک سودمندی به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری مشخص گردید. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان خطوط راهنما مورداستفاده مدیران رسانه ملی در جهت تصمیم گیری اثربخش تر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درک سودمندی، رایانش ابری، مدل پذیرش فناوری، تجزیه و تحلیل
 • نرگس تنکمانی *، مجید صفاری نیا، مهری محمدی چری صفحات 125-145
  امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می کنند؛در صورت وجود اعتیاد به اینترنت در افراد به ویژه در دانشجویان می تواند خسارتهای جبران ناپذیری در برداشته باشد. هدف از این مطالعه نقش استفاده آسیب زا ازفضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) بود.
  روش پژوهش: توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری می باشد که از این جامعه به تعداد 110 نفر نمونه انتخاب گردید. دانشجویان به دو پرسشنامه اعتیاد اینترنتی کیمبرلی یانگ و پرسشنامه کیفیت زندگی وول برف (WHOQOL-BREF)پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و بخش استنباطی (روش همبستگی پیرسون) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 1-بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.2- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت جسمانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.3- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد. 4- بین استفاده اعتیاد به اینترنت با سلامت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.5- بین اعتیاد به اینترنت با سلامت محیط زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با برگزاری کارگاه های آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب در خانواده و کلاس هایی برای اوقات فراغت جوانان، می توان از کیفیت زندگی افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی را بهبود و افزایش بخشید.
  کلیدواژگان: اینترنت، استفاده آسیب زا از اینترنت، کیفیت زندگی، دانشجویان
 • معصومه امانی، امیر اشرفی *، حمید دهقانان صفحات 147-179
  در دهه های اخیر، همگام با افزایش خطرات زیست محیطی و دغدغه های بشر در این خصوص، مفهوم زنجیره تامین سبز به عنوان رویکردی نوین در جهت کاهش اثرات زیست محیطی تولیدات محصولات سازمانی توسط محققین معرفی گردیده است. سیاست های دولتی در طی سال های اخیر سازمان ها را به سمت پذیرش زنجیره تامین سبز ترغیب نموده است. با اینحال هنوز موانع متعددی بر سر راه پذیرش زنجیره تامین سبز وجود دارد که می بایست مرتفع گردند. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت شناسایی موانع اصلی در خصوص پذیرش زنجیره تامین سبز و بررسی میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری هر یک از این موانع بر روی کل سیستم. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوعی تعداد 18 عامل به عنوان موانع اصلی در اتخاذ زنجیره تامین سبز مورد شناسایی قرار گرفته اند. جامعه آماری این پژوهش، شامل 8 نفر از متخصصان و خبرگان در صنعت غذایی و به طور خاص فست فود می باشند که با مفاهیم زنجیره تامین سبز آشنایی کامل دارند. به منظور تحلیل داده های حاصل از این پژوهش، از رویکرد دیماتل فازی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل دیماتل بیانگر این مطلب است که فاکتور «عدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره تامین سبز»، تاثیرگذارترین فاکتور معرفی گردیده است. فاکتورهای «عدم مشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت زیست محیطی» و «مشکل در حفظ تامین کنندگان محیطی برای بسته بندی مواد» دارای بالاترین درجه اهمیت به نسبت سایر فاکتورهای مورد بررسی می باشند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، موانع پذیرش، دیماتل فازی
|
 • Hamid Sepehrdoust *, Leili Sadri Pages 1-28
  Many economists, attribute the slowing growth of financial markets to ICT sector inefficiency; therefore the purpose of this study is to find out the effect of ICT development on Growth of capital markets in Iran, using empirical evidences of Tehran Stock Exchange for the time period of 2012 to 2014. For this purpose, a multivariate regression (OLS) model was used to analyze the impact of independent ICT variables such as number of online transactions users, amount of online trading volume, number of electronic published stock exchange notices for exchange users, total amount of ICT expenditure costs, the ratio of capital market active users to total number of stock exchange users and the ratio of online transactions to total number of transactions occurred during the period of study on dependent variable of capital markets growth rate in Tehran Stock Exchange. The results imply that there is a direct and meaningful relationship between ICT tools and equipments and capital markets growth rate in Tehran Stock Exchange which ultimately increases transactions and traders quantity at the end. But the results showed also a distinct result for using different methods of information economics transparency in the Stock Exchange market.
  Keywords: Capital Market, Communications Information Technology, Growth, Tehran Stock Exchange
 • Mahsa Hosseinpourpia *, Mohammadreza Asghari Oskoei Pages 29-52
  Given the overwhelming amount of information on the web, users face many options when selecting products or services. Recommender systems build a model based on information from user's past choices and ratings, related or trusted individuals, previously selected products, and the features of such products; the system then prioritize items to recommend them to the user based on this model. Trust aware method will use the trust network between users for estimating products ratings. Researchers have been interested in subject of trust in different facets because of different level of trust in professional fields. This article presents multi-faceted trust model for estimating product ratings, in which users and items are considered due to amount of dependency to each facet and also level of trust in it. Epinions dataset analysis indicates that distance dispersion of users’ choice in a multi-facted trust network is significantly lower than their distribution in a general trust network. Then baseline and similarity base models’ performance have been checked and compared in forms of general and multi-faceted. Model evaluation has been done based on Root Mean Squared Error and Epinions dataset separation in two groups of test and train and also croos validation method. Results indicate that estimation error has been averagely decreased 20% and improve recommender system performance obviously by considering trust component in multi-facted form.
  Keywords: Recommender Systems, multifaceted trust, baseline estimstor model, Collaborative Filtering
 • Maryam Bakhshi, Reza Samizadeh Pages 53-74
  The fast development of the Internet in the banking sector encourages customers to use electronic banking. This study presents the key findings which is the result of studying the experiences of Iranian users in the field of electronic banking. The aim of this study is to identify factors encouraging users to receive e-banking adoption. The structure of this study was developed based on the Technology Acceptance Model & utilizes other important variables such as trust, security, prior experience, knowledge of service and quality of Internet access. This model experimentally studies the affecting factors on behavior of 180 users in e-banking adoption. In the study, structural equation modeling was used to analyze the data and hypothesis test.
  The findings show that the quality of internet connection and awareness of e-banking services have significant effects on perceived usefulness and perceived ease of use on electronic banking adoption. Trust also has a significant impact on attitudes towards e-banking adoption
  Keywords: Electronic banking, Perceived ease of use, Perceived Usefulness, Technology Acceptance Model
 • Nasser Shahsavari-Pour *, Shahla Rezvandoust, Amir Mirzaie, Shahla Heydarbeig Pages 75-103
  Today, considering the significance and development of IT application and in spite of huge investment in this field, there are some problems and contradictions in many organizations regarding failure to meet business requirements. One reason for this inconsistency is the lack of alignment between IT strategy and business strategy. This study aims to investigate the relationship between alignment of IT strategy and business strategy with the agility in software companies. The population of the study includes business managers as well as IT managers and experts in software companies in Tabriz. The tool for data collection consists of two parts including alignment-related and agility-related. The methodology of this research is descriptive and the collected data were analyzed by regression test. According to results of the study, it can be stated that alignment is a principal to access agility. Furthermore, two communications and skills dimensions of alignment are positively effective in the agility. However, the effect of dimensions such as competency/value, discretionary level, participation and scope on the agility was not confirmed.
  Keywords: information technology, Agility, Software Companies, Strategic Alignment
 • Changiz Valmohammadi *, Maryam Sadat Mazaheri Pages 105-124
  Nowadays, with the development and growth of information and communication technologies, employees resist to adopt such technologies, leading to the failure of the implementation and operationalization of these kinds of new technologies. Given increased usage of cloud computing as a new paradigm of communication in organizations, the analysis of information systems users’ behavior is essential in organizations. This study uses the Technology Acceptance Model (TAM) presented by Davis to clarify the factors influencing technology acceptance and the decision to use cloud computing technology among IRIB employees. To do so, a structured questionnaire was designed and distributed among 230 IRIB personnel in the field of information technology. The calculated reliability using Cronbach method was 0.84. Then the exploratory and confirmatory factor analysis were performed. Based on path analysis coefficient it is confirmed that the most important factor influencing the decision to use cloud computing is perceived usefulnes's factor. The obtained result could be employed as a guidelines by managers of the surveyed organization towards more effective decision making.
  Keywords: Cloud Computing, Perceived Usefulness, Technology Acceptance Model, Factor Analysis
 • Narges Tankamani *, Majid Saffarinia, Mehri Mohammadi Cherri Pages 125-145
  Today the huge crowds use of internet in the world.In the case of Internet addiction in people, can incur irreparable damage especially the students. The aim of this study was Use traumatic virtual role in predicting quality of life( Physical health , mental health , social health , and environment ).
  Methods
  This is descriptive correlational. The study population included all students of PNU on center downtown Rey. A total of 110 patients were selected from the community.student's responded with Internet addiction and wool Quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF).In order to analyze the data descriptive statistics ( mean and standard deviation ) and inferential statistics ( Pearson correlation coefficient ) was used.
  Results
  The results showed that there is an inverse relationship between internet addiction and quality of life of students. There is an inverse relationship between internet addiction and physical health of students. There is an inverse relationship between internet addiction and mental health. There is a significant relationship between internet addiction and social well.There is a significant relationship between internet addiction and the health of the environment.
  Conclusion
  with holding workshops and provide sufficient space for family and free time classes for youth ,it can improve and enhance the quality of life of people with Internet addiction.
  Keywords: Internet, over-use of the Internet, quality of life, Students
 • Masoumeh Amani, Amir Ashrafi *, Hamid Dehghanan Pages 147-179
  In recent decades, in line with increasing environmental risks and related human concerns, the concept of green supply chain has been introduced as a modern approach to reduce the environmental impact of organizational products by researchers. During recent years, public policy has led organizations to accept such concept. However, several obstacles have existed in the way of accepting green supply chain that should be removed. This study is an attempt to identify the main obstacles to the adoption of green supply chain and assess the impact and effectiveness of each of these obstacles on the entire system. In this regard, 18 factors were firstly identified as the main obstacles for green supply chain adoption. Statistical population of this study are 8 experts and professionals in Food Industry who are completely familiar with green supply chain. We have used fuzzy DEMATEL technique in order to assess causal relationship and also classify identified obstacles into two groups of cause and effect. The results indicate that the teaching staff and the support and participation of senior management play a vital role in the adoption of green supply chain.
  Keywords: Green supply chain, adoption barriers, Fuzzy DEMATEL