فهرست مطالب

Educational Developement of Jundishapur - Volume:8 Issue:1, 2017
 • Volume:8 Issue:1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن ادیب حاج باقری *، حمیدرضا صادقی گندمانی صفحه 1
  صاحب نظران معتقدند روش های تدریس اثربخش نظیر نقشه کشی مفهومی می تواند به توسعه ی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری کمک کند. لذا مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ی تاثیر آموزش نقشه کشی مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری در ایران و جهان انجام شد. یک مطالعه ی مروری بر 13 مقاله ی تحقیقی، مروری و متاآنالیز منتشر شده از سال های 1998 تا 2015 میلادی که تاثیر آموزش به شیوه ی نقشه کشی مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را بررسی کرده بودند، انجام شد. جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی دارای متن کامل قابل دسترسی در پایگاه های، Google Scholar، PubMed، Science Direct and Ovid با استفاده از کلیدواژه های Concept mapping، Critical thinking skills، Nursing student، Nursing Education در عنوان و یا چکیده، انجام شد. در نهایت، 11 مطالعه ی نیمه تجربی و 2 مطالعه تجربی مرور شد. معیار ارزیابی در اکثر مقالات، پرسشنامه ی مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. اکثر مطالعات گزارش کرده اندکه آموزش به روش نقشه کشی مفهومی موجب تقویت مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری می شود. یافته های این مطالعه نشان داد، مطالعات در ارتباط با نقشه کشی مفهومی هنوز در ابتدای راه است. لذا تاثیر مثبت آموزش به شیوه ی نقشه کشی مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری هنوز موضوعی قابل بحث است و نیازمند انجام مطالعات مداخله ای بیشتر، به صورت طولی با تعداد نمونه بیشتر و با کیفیت بالاتر است.
  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، نقشه کشی مفهومی، آموزش پرستاری، مهارت های تفکر انتقادی
 • زهرا قدیرزاده *، محسن ادیب حاج باقری صفحه 10
  موفقیت تحصیلی دانشجویان، یکی از مهمترین اهداف و نیز از نگرانی های مسوولان آموزشی دانشگاه ها، دانشجویان و خانواده های آنهاست و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل موثر بر آن، در سال 1394 بود. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، بر روی 244 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی که به شیوه ی تصادفی طبقه ای از بین 300 دانشجو انتخاب شدند، انجام شد. حجم نمونه پس از یک مطالعه ی پایلوت محاسبه شد. جهت سنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه ی 50 گویه ای ویژه ی سنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان (ASICS) استفاده شد. پس از ترجمه ی پرسشنامه، روایی محتوایی آن توسط 8 نفر از اعضای هیات علمی تایید شد و CVI کل ابزار 83/0 و همچنین، CVR گویه ها در محدوده 80/0 تا 1 و نیز ضریب پایایی کل آن به روش آلفای کرونباخ، معادل82/0 محاسبه شد. تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی و کروسکال والیس) و آزمون کولموگراف-اسمیرنوف به منظور بررسی نرمالیتی داد ها انجام شد. بین میانگین نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان مامایی با بومی بودن (006/0 p=) و وضعیت مسکن (047/0p=) رابطه ی مثبت معناداری مشاهده شد. ضریب همبستگی اسپیرمن نیز ارتباط معناداری را بین میانگین نمرات موفقیت تحصیلی با معدل ترم و معدل کل دانشجویان دو رشته نشان داد. نتیجه این که در مطالعه ی حاضر، میانگین نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان بومی رشته ی مامایی و نیز دانشجویان خوابگاهی، بهتر از گروه های دیگر بود. با توجه به نقش بومی بودن در موفقیت دانشجویان، پیشنهاد می شود به پذیرش بومی دانشجویان بیشتر توجه شود. همچنین پیشنهاد می شود که مطالعات مشابهی با حجم نمونه ی بیشتر و به صورت چند مرکزی انجام شود.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، دانشجویان، پرستاری، مامایی
 • محمد مهدی محمدی، رقیه پورصابری *، محمد حسن امیدوار برنا صفحه 20
  شیوه و عادت مطالعه ی یک فرد تعیین کننده ی میزان پیشرفت تحصیلی وی خواهد بود لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین عادات مطالعه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در سال 1394 انجام شده است. مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 669 نفر (330 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 339 دانشجوی کارشناسی و دکترای حرفه ای) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. روش نمونه گیری در ارتباط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی سرشماری بود و در مورد سایر دانشجویان نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بکارگرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی عادات مطالعه (PSSHI) بود. داده ها ی جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین کلی وضعیت عادات مطالعه ی دانشجویان 85/4±38/47 گزارش شد. کم ترین میانگین نمره در بین حیطه های مختلف مربوط به حیطه های یادداشت برداری (14/21±85/41) و مدیریت زمان (71/15±36/42) بود. دانشجویان رشته بهداشت در حیطه های یادداشت برداری و انگیزش یادگیری کمترین میانگین را داشتند. بین برخی از حیطه های عادت های مطالعه افراد با جنسیت، وضعیت تاهل، رشته ی تحصیلی، زمان آمادگی برای امتحان ارتباط معنادار آماری وجود داشت (05/0 P<) اما با محل سکونت ارتباط معنادار آماری گزارش نشد (05/0 P>). وضعیت عادات مطالعه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح متوسطی است که با سطح ایده آل آن فاصله زیادی دارد لذا پیشنهاد می شود اصول مطالعاتی صحیح به دانشجویان از همان بدو ورود به دانشگاه آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: عادات مطالعه، دانشجویان، مهارت های مطالعه
 • عبدالحسین شکورنیا، مسعودعلی کرمی* صفحه 30
  شناسایی عوامل موثر بر انتخاب رشته ی تحصیلی می تواند گام مهمی در جهت فراهم نمودن زمینه ی رشد و موفقیت دانشجویان باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب رشته ی داروسازی و رضایت مندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود که در نیمسال دوم تحصیلی 1392 روی کلیه ی دانشجویان دانشکده ی داروسازی(247 نفر) انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرارگرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون t ، ANOVA و همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد مهم ترین عوامل موثر در انتخاب رشته-ی داروسازی « میزان درآمد و آینده ی مناسب شغلی» و «توانایی علمی و استعداد فردی» به ترتیب با میانگین 19/4 و 08/4 ؛ و کم اهمیت ترین عوامل « تشویق دوستان و آشنایان» و «موقعیت اجتماعی» به ترتیب با میانگین 33/3 و 73/3 بودند. دانشجویان با میانگین 06/4 در پاسخ به این سوال که «در صورت شرکت مجدد در کنکور، دوباره این رشته را انتخاب می کنید علاقه مندی و رضایت خود را از تحصیل در رشته ی داروسازی اعلام نموده بودند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که عوامل اقتصادی و بازار کار بیشترین تاثیر را بر انتخاب رشته ی داروسازی در دانشجویان مورد بررسی داشت. این نوع گرایش به رشته ی داروسازی می تواند تاثیرات منفی بر آینده ی شغلی فارغ التحصیلان داشته باشد.
  کلیدواژگان: انتخاب رشته داروسازی، دانشجویان داروسازی، رضایت مندی تحصیلی، امنیت شغلی، اهواز
 • معصومه دل آرام *، فریبا آصفی، سهند شمس صفحه 39
  در کلاس های درس تجربه اساتید به دانشجویان انتقال یافته و جهت عملی شدن این انتقال حضور مستمر دانشجویان در کلاس ضروری است. علی رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص علل غیبت، راهکارهای کاهش آن بررسی نشده است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین راهکارهای کاهش غیبت در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. کلیه ی دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال دوم 94-93، جامعه ی این پژوهش را تشکیل داده و در کل، 401 نفر به روش تصادفی ساده از بین دانشجویان ترم 2 به بعد، به تناسب تعداد دانشجویان هر مقطع و رشته، انتخاب و بررسی شدند. دانشکده ی پزشکی (75 نفر)، پرستاری و مامایی (182 نفر)، بهداشت (32 نفر) و پیراپزشکی (112 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته بود. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و P<0.05 سطح معناداری در نظر گرفته شد. میانگین نمرات داده شده به راهکارهای کاهش غیبت به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: تسلط استاد بر مطالب تدریس شده (06/1±21/4)، توجه به یادگیری (97/0±19/4) و داشتن رفتار محترمانه با دانشجو (95/0±12/4)، شاد بودن جو کلاس (03/1±10/4)، تدریس مطالب اصلی به صورت کاربردی (03/1±05/4)، اهمیت دادن به حضور دانشجو (99/0±04/4)، استفاده از روش های متنوع تدریس (02/1±03/4) و ارزشیابی مستمر (13/1±00/4) مهمترین راهکار پیشنهادی دانشجویان مربوط به استاد بود. در این راستا، تسلط بر مطالب تدریس شده و توجه به یادگیری دانشجویان، داشتن رفتار محترمانه، شاد کردن جو کلاس، تدریس مطالب اصلی به صورت کاربردی، اهمیت دادن به حضور دانشجو، استفاده از روش های متنوع تدریس و ارزشیابی مستمر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: راهکار کاهش غیبت، دیدگاه دانشجویان، درس نظری
 • مهدی زیرک ، میثم کیوانی*، عباس زمانی صفحه 101
|
 • Mohsen Adib *, Hamidreza Sadeghi Gandomani Page 1
  Educational experts believe that effective teaching methods such as concept mapping are appropriate to help nursing students develop critical thinking skills. Hence, this study was carried out to review the effectiveness of concept mapping in developing critical thinking skills among nursing students in Iran and the world. A systematic review was conducted on thirteen research papers, review articles, and meta-analyzes published from 1998 to 2015 and assessed the effect of concept mapping method on nursing student's critical thinking. Farsi and English articles with full text available at Data bases such as Google Scholar, PubMed, Science Direct and Ovid were searched using keywords concept mapping, critical thinking skills, nursing student, and nursing education in the title or abstract of papers. Overall, eleven quasi-experimental studies and two experimental studies were reviewed. Most papers based on critical thinking questionnaires of California used to measure critical thinking. Most studies reported that concept mapping have been effective to promote critical thinking skills of nursing students. Our results showed that studies conducted on concept mapping are still in its infancy. Therefore, the positive impact of concept mapping method on nursing student's critical thinking skills is still an open question and requires further experimental and longitudinal studies with larger sample sizes and rigorous methodologies
  Keywords: Systematic Review, Concept Mapping, Nursing Education, Critical Thinking Skills
 • Zahra Ghadirzadeh *, Mohsen Adib-Hajbaghery Page 10
  Academic success of college students is one of the main aims and major concerns of the university authorities, students and their families that it is influenced by many factors. This study aimed to investigate the academic success of nursing and midwifery students and effective factors at Kashan University of Medical Sciences in 2015. This descriptive cross-sectional study was conducted on 244 undergraduate nursing and midwifery students who were selected randomly among a total of 300 students. Firstly, the sample size was calculated after a pilot study. To measure the academic success, the Academic Success Inventory for College Students (ASICS) was used. After translation of the questionnaire, 8 faculty members confirmed its content validity. The overall CVI calculated as 0.83; the CVR of the items ranged between 0.80 and 1; and the Cronbach's alpha was also calculated as 0.82. Moreover, data analysis was performed using descriptive and inferential statistics including Pearson correlation coefficient, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis, and also Kolmogorov-Smirnov test was executed to verify the data normality. Subsequently, a significant relationship was observed between the mean score of academic success of midwifery students and being native (p = 0.006) and housing conditions (p = 0.047). Spearman correlation coefficient also showed a significant relationship between nursing and midwifery students’ academic success scores and the overall GPA, and the students’ average in the last semester. In conclusion, the present study showed that the mean scores of the academic success was higher in native midwifery students as well as the nursing and midwifery students living in dormitories rather other groups. Considering the result of study, further studies with greater sample size are suggested to be conducted in other nursing schools to investigate the effect of other factors such as the number of courses and units possessed and passed.
  Keywords: Academic Success, Factors, Nursing, Midwifery Student
 • Mohammad Mehdi Mohammadi, Roghayeh Poursaberi *, Mohammad Hassan Omidvar Borna Page 20
  Study habits of a person determines the academic progress, therefore, this study aimed to determine study habits among students at Kermanshah University of Medical Sciences and its association with demographic characteristics, too. This descriptive-analytic study encompassed 669 students including 330 graduate students and 339 under graduate and doctoral students. The sampling method in graduate group was census, but stratified random sampling was used in another group. Data were gathered using study habit inventory questionnaire PSSHI) and then were analyzed by SPSS16 through independent t test, one-way ANOVA, and Pearson correlation. The total mean score of the students’ study habits estimated 47.38±4.85 that the lowest average score among the different fields was related to the scope of the taking notes (41.85±21.14) and time management (42.36±15.71); moreover, students in the fields of health had the lowest average in taking notes and learning motivation. There was a significant relationship between some subscales of study habits and sex, marital status, field of study, exam preparation time (P0. 05). The study habits among students studying at Kermanshah University of Medical Sciences was in moderate level that was so far from an ideal level, therefore, it is recommended that principles of correct study should be considered at the initial entrance to university education.
  Keywords: Study Habits, Students, Study Skills
 • Abdolhussein Shakurnia, Masoud Ali Karami * Page 30
  Identification of factors affecting the selection Pharmacy field can provide an important step in development and success of students. The present study aimed to determine what factors affect attitude of Pharmacy students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and their academic satisfaction. This cross-sectional study was planned to undertake a research on all students in pharmacy school at first semester in 1392, a total 247 students). First data were collected using a validity-and-reliability-approved questionnaire and then analyzed using descriptive and inferential statistical tests such as independent t test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. Based on the mean scores obtained, factors such as “the rate of income and job security” and “Individual talent and ability” were considered as the main reasons for applying in pharmacy field, 4.19 and 4.08 respectively; and “urging by friends and relatives” and “social situation” were the least important factors by means of 3.33 and 3.73, respectively. Students with an average of 4.06 answered with a positive attitude to the question "Would you select the field of pharmacy if you take the exam again?" related to their interest and satisfaction. The results of the study suggest that the “business and economic conditions” can be the most affecting factors on the choice of academic field from Pharmacy students’ viewpoints, by contrast, such tendency in Pharmacy students could have negative consequences for graduates in future.
  Keywords: Application Pharmacy, Pharmacy Students, Educational Satisfaction, Job Security, Ahvaz
 • Masoumeh Delaram *, Fariba Asefi, Sahand Shams Page 39
  The experience of teachers is transferred to students in the classroom; and for the implementation of this, the continuous presence of students is necessary. Despite the numerous studies on the causes of absence, the strategies of its reduction have not been investigated. Hence, the aim of this study was to determine the strategies reducing the absenteeism in theoretical classes from the viewpoints of students in Shahrekord University of Medical Sciences. The population of this study consisted of all students studying in the second semester in 2016-2015 and just 401 students from Medical (n=75), Nursing and Midwifery (n=182), Health (n=32) and Paramedical (n=112) schools were randomly selected in proportion to the number of students in each school and field of study. The research involved collecting data from a researcher-made questionnaire. Then, data analysis were performed with SPSS and P
  Keywords: The Strategies for Reducing of Absenteeism, The Viewpoints of Students, Theoretical Classes