فهرست مطالب

علوم اعصاب شفای خاتم - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا حسن زاده، محمد امین عدالت منش، معصومه ثقه الاسلام، سیدمحمود حسینی* صفحات 1-8
  مقدمه
  پیشنهاد شده است که حملات تشنجی مکرر منجر به تخریب نورون های هیپوکامپ و اختلال حافظه می شود. برخی اثرات درمانی از قبیل ضد دردی، حفاظت نورونی، آنتی اکسیدانی و ضد تشنجی برای سیاهدانه گزارش شده است. در مطالعه حاضر، اثرات عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر اختلال حافظه فضایی ناشی از تشنج های ایجاد شده توسط پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شدند: گروه 1 (گروه کنترل) سالین دریافت کردند. حیوانات در گروه 2 (گروه PTZ)، سالین دریافت کردند و PTZ تزریق شد (50 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی). گروه های 3 (PTZ + عصاره سیاهدانه 100)، 4 (PTZ + عصاره سیاهدانه 200) و 5 (PTZ + عصاره سیاهدانه 400) به ترتیب با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم از عصاره سیاهدانه (به صورت داخل صفاقی)، 30 دقیقه قبل از هر تزریق PTZ به مدت 5 روز متوالی درمان شدند. در نهایت حیوانات با استفاده از تست ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  حیوانات گروه های PTZ + عصاره سیاهدانه 100، PTZ + عصاره سیاهدانه 200 و PTZ + عصاره سیاهدانه 400 به طور معنی داری نمره تشنج کمتری نسبت به گروه PTZ داشتند. تاخیر در شروع تشنج ها نیز به طور قابل ملاحظه ای در این گروه ها بیشتر از گروه PTZ بود. درتست ماز آبی موریس، مدت زمان سپری شده و مسافت طی شده در ربع هدف توسط حیوانات گروه PTZ نسبت به گروه کنترل کمتر بود. پیش درمانی با همه دوزهای عصاره، زمان سپری شده و مسافت طی شده در ربع هدف را نسبت به گروه PTZ افزایش داد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که عصاره هیدروالکلی سیاهدانه دارای اثرات مفیدی بر اختلالات حافظه فضایی در تشنج های مدل PTZ می باشد.
  کلیدواژگان: سیاهدانه، پنتیلن تترازول، تشنج، موش های صحرایی، اختلالات حافظه
 • هنگامه درتاج، مریم یادگاری، محمد حسینی شریف آباد، ابوالقاسم عباسی سرچشمه، مرتضی انوری* صفحات 9-18
  مقدمه
  آکریل آمید یک ماده شیمیایی است که در صنعت و فرایندهای آزمایشگاهی کاربرد دارد. آکریل آمید امروزه با توجه به روش پخت غذا ها به صورت روز افزون مورد استفاده قرار می گیرد و اثرات سوء آن بر دستگاه های مختلف بدن به صورت پراکنده در مطالعات بیان شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مصرف آکریل آمید در دورهجنینی (دوران بارداری) بر تکامل فیزیکی و تغییرات حجم مخچه در جنین موش صحرایی است.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار، آکریل آمید به میزان 10 میلی گرم/کیلوگرم و محلول ویتامین C به میزان 200 میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی دریافت کردند. در روز 15 بارداری، ابتدا وزن مادر اندازه گیری گردید و سپس موش های صحرایی آبستن کشته شدند. سپس جنین ها خارج گردید و از نظر تعداد، وزن، طول فرق سری -نشیمنگاهی و تکامل مخچه بررسی شدند. در مجموع 100 برش بافتی از کل مخچه تهیه شد. از بین این برش ها، 10 برش به صورت تصادفی با فاصله یکنواخت و شروع تصادفی یکنواخت انتخاب شد و با روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین برای محاسبه حجم رنگ آمیزی شد. حجم مخچه توسط روش میکروپروجکشن و کاوالیری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آکریل آمید سبب کاهش چشمگیری در وزن مادر و حجم مخچه و نیز تعداد جنین ها می شود. بررسی های بافت شناسی و استریولوژی نشان دادند که حجم مخچه در گروه های آکریل آمید و آکریل آمید + ویتامین C نسبت به گروه کنترل کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  آکریل آمید یک اثر مضر بر تکامل مغز دارد که ممکن است با تجویز ویتامین C بتوان از این اثرات پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: بیماری های مخچه، آکریل آمید، بافت شناسی، ساختارهای جنینی، موش صحرایی
 • شیما گلستانی، محمد امین عدالت منش، سیدمحمود حسینی* صفحات 19-26
  مقدمه
  تری متیل تین (TMT) به عنوان یک ترکیب نوروتوکسیک به خصوص در هیپوکامپ عمل می کند و در نتیجه موجب اختلالات شناختی و حافظه در انسان و حیوانات می شود. اثرات مفید والپروات سدیم (VPA) در عملکردهای شناختی مغز نیز پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر اثر VPA در نقایص یادگیری و حافظه ناشی از تری متیل تین در موش‏های صحرایی، با استفاده از ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  23 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های کنترل، TMT و TMT+VPA تقسیم شدند. TMT به صورت تک دوز (12 میلی گرم/کیلوگرم) در گروه های TMTو نیز TMT+VPA تزریق شد. حیوانات گروه TMT+VPA، ده میلی گرم/کیلوگرم VPA به صورت روزانه به مدت دو هفته دریافت کردند. سپس تست ماز آبی موریس برای همه گروه ها انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مقیاس تاخیر و مسیر پیموده شده برای رسیدن به سکوی پنهان در گروه TMT به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. درمان با 10 میلی گرم/کیلوگرم از VPA، از افزایش زمان تاخیر و مسیر پیموده شده ناشی از TMT جلوگیری کرد. تفاوت معنی داری بین گروه TMT+VPA با گروه کنترل وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که VPA از نقایص حافظه ناشی از TMT جلوگیری می کند. تحقیقات بیشتری جهت توضیح دادن مکانیسم فعالیت محافظت نورونی VPA در مدل TMT نیاز است.
  کلیدواژگان: والپرویک اسید، حافظه، یادگیری، بیماری آلزایمر، مغز
 • بابک خدایی، حسن حسینی روندی، کامران آزما، ولی الله صبا* صفحات 27-36
  مقدمه
  صرع به عنوان یکی از اختلالات مزمن مغز شناخته شده است که جمعیت زیادی در سراسر جهان به آن مبتلا می‏باشند. تشنج باید هر چه سریع‏تر درمان شود تا از تبدیل شدن به صرع مزمن جلوگیری گردد. ضمنا روش های جراحی و درمان دارویی دارای برخی عوارض جانبی هستند. تحریکات مغناطیسی جمجمه ای برای تولید جریان در مغز پیشنهاد شده است و می تواند جایگزینی برای درمان دارویی و جراحی باشد. ما نقش محافظت کنندگی تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر را بر روی حملات تشنج و آسیب های سلولی در منطقه آمیگدال در موش صحرایی مطالعه کردیم.
  مواد و روش ها
  در بررسی حاضر چهار گروه از موش های صحرایی شامل: گروه های سالم، پنتیلن تترازول، تحریک مغناطیسی به همراه تزریق پنتیلن تترازول و تحریک مغناطیسی برای بررسی تاثیر تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر بر روی فعالیت سلولی و حملات تشنج در یک مدل از صرع بکار برده شد. تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر به مدت یک ماه اعمال گردید و سپس تشنج با استفاده از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول القاء گردید و امتیاز های تشنجی ثبت شد. در انتها موش های صحرایی کشته شدند و آسیب عصبی در آمیگدال ارزیابی شد.
  یافته ها
  امتیاز های تشنجی و نیز ارزیابی های بافت شناسی نشان دادند که به دنبال استفاده از تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر، حملات تشنج و میانگین تعداد سلول های نکروتیک در آمیگدال، به طور معنی داری کاهش پیدا می کند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه یک اثر محافظتی از تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر بر ساختار سلولی در صرع را نشان داد. در هر حال ایمنی تحریکات مغناطیسی جمجمه ای مکرر در کاربردهای بالینی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: تحریکات مغناطیسی جمجمه ای، صرع، پنتیلن تترازول، آمیگدال، تشنج
 • محمود لطفی نیا *، احمد علی لطفی نیا، سینا اسعدی صفحات 37-44
  مقدمه
  مهار منتشر شونده، یک موجی گذرا و خود منتشر شونده از دپلاریزاسیون نورون ها و سلول های گلیال است که با مهار موقتی تمام فعالیت های مغز ادامه پیدا می کند. مهار منتشر شونده در میگرن و سایر سردردها دخالت داشته و می‏تواند در مدل‏های حیوانی، با تحریکات الکتریکی و شیمیایی ایجاد شود. نشان داده شده است که مهار منتشر شونده مکرر موجب اختلالات حافظه در موش های صحرایی جوان می شود. اثر داروهای پیشگیری کننده از میگرن بر روی مهار منتشر شونده، گزارش شده است. در مطالعه حاضر اثر سوماتریپتان به عنوان یک داروی پیشگیری کننده از میگرن بر اختلالات حافظه القاء شده توسط مهار منتشر شونده در موش‏های صحرایی جوان بررسی شد.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی ویستار (80-60 گرمی) در گروه های؛ مهار منتشر شونده، شم، سوماتریپتان 0/1 و سوماتریپتان 0/5 تقسیم شدند و مهار منتشر شونده با تزریق کلرید پتاسیم (2 مولار) به صورت هفتگی به مدت چهار هفته القاء شد. سوماتریپتان (0/1 و 0/5 میلی گرم/کیلوگرم) نیز به صورت هفتگی به مدت 4 هفته در گروه های درمان تجویز شد. حافظه ایجاد شده متعاقب یادگیری اجتنابی غیر فعال به وسیله تست جعبه شاتل در زمان های مختلف در موش‏های صحرایی بررسی شد.
  یافته ها
  مهار منتشر شونده به طور چشمگیری زمان تاخیر اولیه ورود به محفظه تاریک شده را افزایش داد. مهار منتشر شونده، یادآوری فعالیت آموخته شده را نیز مختل کرد. تجویز دوز پایین سوماتریپتان سبب بهبود حافظه 30 دقیقه پس از یادگیری شد، درحالی که دوز بالا می تواند سبب بهبود حافظه 30 دقیقه، 24 ساعت و 1 هفته پس از یادگیری شود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نقش مثبت سوماتریپتان در یادگیری و اختلال حافظه ایجاد شده توسط مهار منتشر شونده مکرر را نشان داد.
  کلیدواژگان: مهار منتشر شونده قشری، سوماتریپتان، یادگیری اجتنابی، حافظه
 • ریحانه درگاهیان *، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی صفحات 45-52
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود علایم افسردگی اساسی، سندرم شناختی توجهی و مقابله های ناسازگارانه در دو بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود.
  توصیف بیمار: در یک طرح تک موردی تجربی با خط پایه چندگانه، 2 زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با هشت جلسه به صورت هفتگی تحت درمان فراشناختی و دارودرمانی با داروهای ضدافسردگی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس اختلال افسردگی اساسی، باورهای فراشناختی، پرسشنامه فراشناخت ها، سبک پاسخ دهی نشخواری و مقیاس سندرم شناختی توجهی بود.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که درمان فراشناختی منجر به کاهش نمره های آزمودنی ها در مقیاس فراشناختی و مقیاس سبک پاسخ دهی نشخواری در پس آزمون و پیگیری 2 ماهه پس از آن می شود. نمره های سندرم شناختی توجهی و مقیاس اختلال افسردگی اساسی کاهش قابل ملاحظه‏ای نشان دادند.
  نتیجه گیری
  درمان فراشناختی به عنوان یک رویکرد جدید درمانی، روشی موثر برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی است. اثر درمان فراشناختی می تواند به علت کاهش در نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مثبت و منفی باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اختلالات خلقی، درمان شناختی
 • محمود لطفی نیا *، احمد علی لطفی نیا، بابک خدایی، میلاد احمدی، سینا اسعدی، مریم جعفریان صفحات 53-64
  مقدمه
  مهار منتشر شونده، موجی گذرا و خود منتشر شونده از دپلاریزاسیون نورون ها و سلول های گلیال است که با مهار موقتی فعالیت های مغزی ادامه پیدا می کند. مهار منتشر شونده با توزیع مجدد یون ها بین محیط خارج و داخل سلولی شناخته می شود که با سرعتی معادل 2 تا 3 میلی متر بر دقیقه در همه جهات منتشر می شود. تحقیقات بیانگر نقش مهار منتشر شونده در چندین اختلال عصبی از قبیل میگرن همراه با اورا، صرع، ضربه های مغزی، فراموشی سراسری گذرا، سکته های مغزی و بیماری های طناب نخاعی می‏باشند.
  نتیجه گیری: با وجود چندین دهه تحقیق و صدها گزارش در مورد نحوه انتشار مهار منتشر شونده، مکانیسم دقیق انتشار هنوز نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مطالعه حاضر با هدف فراهم آوردن دیدگاه های جدید در مورد مکانیسم پیچیده انتشار مهار منتشر شونده، گروهی از این نظریات را مرور می کند.
  کلیدواژگان: مهار منتشر شونده قشری، آستروسیت ها، اتصالات روزنه دار
 • سجاد سحاب نگاه، ذبیح الله خاکسار، هادی کاظمی، هادی علیقلی، مریم صفاهانی، سید مصطفی مدرس موسوی، شاهین محمد صادقی* صفحات 65-76
  مقدمه
  رشد مغز نیازمند یکسری فعل و انفعالات پیچیده ژنتیکی و عوامل محیطی است. اختلال در این اجزاء می‏تواند بر ساختار نورونی، عملکرد یا ارتباط تاثیر بگذارد و منجر به تغییر در مسیر رشد شود. ناقلین عصبی و تعدیل کننده های عصبی از قبیل دوپامین در طیف وسیعی از عملکردهای رفتاری و شناختی در مغز بالغ شرکت می‏کنند. پیام‏های وابسته به دوپامین یک نقش اساسی در رشد نورونی، در تمایز مغز قدامی و تشکیل جریان عصبی ایفاء می‏کنند. علاوه بر این فعالیت گیرنده های دوپامینرژیک D1 و D2 بر تکثیر، مهاجرت و تمایز نورون ها تاثیر می‏گذارند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که گیرنده های دوپامین بر رشد مغز تاثیر می‏گذارند و همچنین در مغز بالغ نیز نقش اساسی دارند، شناسایی هر چه بهتر نقش این گیرنده ها در نواحی مختلف مغزی می تواند در درمان اختلالات رشد مغز کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: دوپامین، رشد و تکامل، مغز
|
 • Zahra Hassanzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Masoumeh Seghatoleslam, Seyed Mahmoud Hosseini* Pages 1-8
  Introduction
  It is suggested that repetitive seizure attacks lead to the hippocampal neuronal damage and memory impairments. Some therapeutic effects, including analgesic, neuroprotective, antioxidant and anticonvulsant properties, of Nigella sativa (NS) have been reported. In the present study, the effects of hydro-alcoholic extract of NS were investigated on spatial memory damage in penthylenetetrazole (PTZ)-induced seizures in rats.
  Materials And Methods
  Male Wistar rats were divided into five groups: group 1 (control group) received saline. The animals in group 2 (PTZ group) were treated by saline and were injected by PTZ (50mg/kg, ip). Groups 3 (PTZ 100), 4 (PTZ 200) and 5 (PTZ 400) were treated by 100, 200, and 400 mg/kg of NS extract (ip), respectively, 30 min prior to each PTZ injection for 5 consecutive days. Finally, the animals were examined by Morris water maze test.
  Results
  The animals of PTZ 100, PTZ 200, and PTZ 400 had significant lower seizure scores compared to PTZ group. The latency to the onset of seizures were also significantly higher in these groups than that of PTZ group. In Morris water maze test, the time spent and traveled distance in target quadrant by the animals of PTZ group was lower than that of control group. Pretreatment by all doses of the extract increased the time spent and traveled distance in target quadrant compared to PTZ group.
  Conclusion
  The present data suggest that the hydro-alcoholic extract of NS possesses beneficial effects on spatial memory impairments in PTZ seizures model.
  Keywords: Nigella sativa, Pentylenetetrazole, Seizures, Rats, Memory Disorders
 • Hengameh Dortaj, Maryam Yadegari, Mohammad Hosseini Sharif Abad, Abolghasem Abbasi Sarcheshmeh, Morteza Anvari* Pages 9-18
  Introduction
  Acrylamide (ACR) is a substance chemical used in industrial and laboratory procedures. Acrylamide according to the method of cooking foods are increasingly usedand its adverse effects on multiple organ systems have been described sporadically in the literature. The aim of this study was to investigate the effects of prenatal (maternal) ACR consumption on the physical development and thechanges of cerebellar volume in the rat embryo.
  Materials And Methods
  Female pregnant Wistarrats were orally administered 10 mg/kg ACR and/or 200 mg/kg vitamin C (vit C) solution. Pregnant rats were sacrificed on the 15thday of gestation and mother’s weight was measured. After that, their fetuses were taken out and were evaluated for fetus number and weight, crown-rump length (CRL) and cerebellar development. A total of 100 sections were cut through the entire cerebellum. From these sections, approximately 10 equidistant sections were systematic uniformly random sampled with an initial random start and stained with hematoxylin-eosin for volume estimation. The cerebellar volume was estimated by micro-projection and cavaliers’method.
  Results
  The results showed that ACR caused a significant reduction in mother’s weight and volume of cerebellum as well as in the number of fetus.Histological and stereological examinations revealed that the cerebellar volume was decreased in ACR and ACR븫 C groupsvs control animals.
  Conclusion
  ACR exhibits a harmful effect on the development of the brain, which may be prevented by administration of vit C.
  Keywords: Cerebellar Diseases, Acrylamide, Histology, Embryonic Structures, Rats
 • Shima Golestani, Mohammad Amin Edalatmanesh, Mahmoud Hosseini* Pages 19-26
  Introduction
  Trimethyltin (TMT) acts as a potent neurotoxic compound, especially in the hippocampus and therefore, it induces cognitive and memory impairments in both human and animals. The beneficial effects of sodium valproate (VPA) on cognitive functions of the brain havebeen suggested.In the present study, the effect of VPA on learning and memory deficits induced by trimethyltin was investigated in rats using Morris water maze test.
  Materials And Methods
  Twenty three male Wistar rats were divided into control, TMT and TMT哰 groups. TMT was injected as a single dose (12 mg/kg) in the TMT as well as TMT哰 groups. Animals of the TMT哰 group were treated by 10 mg/kg of the VPA daily for 2 weeks. Then, Morris water maze test was performed for all groups.
  Results
  The escape latency and traveled path to reach the platform in the TMT group were significantly higher than control group.Treatment with VPA 10 mg/kg prevented prolongation of escape latency and traveled path induced by TMT application. There were no significant differences between TMT哰 and control groups.
  Conclusion
  The results of the present study showed that valproic acid prevented TMT-induced memory deficits. Further investigations are needed to elucidate the mechanism of neuroprotective action of VPA in TMT model.
  Keywords: Valproic Acid, Memory, Learning, Alzheimer Disease, Brain
 • Babak Khodaie, Hassan Hosseini Ravandi, Kamran Azma, Valiallah Saba* Pages 27-36
  Introduction
  Epilepsy has been known as a chronic brain disorder, influences large number of population around the world. Seizures should be treated as soon as possible to avoid the development of chronic epilepsy. Furthermore, there are some complications following surgical resection of epileptic focus and drug treatment. Transcranial magnetic stimulation has been suggested to generate current flow in the brain and could be an alternative to drug treatment or surgery. We study the protective effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on seizure attacks and cellular damage in the amygdala in rats.
  Materials And Methods
  In the present study four groups of rats including intact, pentylenetetrazole, rTMSꗩ垧竗궭골 and rTMS were used to investigate rTMS effects on cellular activity and seizure attacks in a model of epilepsy. The rTMS was applied for a month and then seizures was induced by intraperitoneally injection of pentylenetetrazole and seizure scores were determined. Finally, rats were killed and neuronal injury was evaluated in the amygdala.
  Results
  Seizure scores as well as histological assessment revealed a significant reduction on seizure attacks and the mean number of necrotic cells in the amygdala following rTMS application.
  Conclusion
  This study advocated a protective effect of rTMS on cellular structure in epilepsy. However, safety of rTMS in clinical practice need further investigations.
  Keywords: Transcranial Magnetic Stimulation, Epilepsy, Pentylenetetrazole, Amygdala, Seizures
 • Mahmoud Lotfinia*, Ahmad Ali Lotfinia, Sina Asaadi Pages 37-44
  Introduction
  Spreading depression (SD) is a transient and self-propagating wave of neuronal and glial depolarization, followed by temporary loss of all brain activities. SD has been implicated in migraine and other headaches and can be evoked in experimental animals by electrical or chemical stimulation. It has been shown that repetitive SD produced memory deficits in juvenile rats. The effect of migraine prophylactic drugs on SD has been reported. In the present study, the effect of sumatriptan, a migraine prophylactic drug, on SD-induced memory impairments in juvenile rats was investigated.
  Materials And Methods
  Wistar rats (60-80 gr) were divided into SD, Sham, 0.1 sumatriptan- and 0.5 sumatriptan-treated groups and SD was induced weekly for four weeks by KCl (2 M) application. Sumatriptan (0.1 and 0.5 mg/kg) was also administrated weekly for 4 weeks in treatment groups. Memory retention of passive avoidance learning in rats was evaluated by shuttle box test in different time points.
  Results
  SD significantly increased the initial latency to enter the dark compartment. SD also impaired the retention of the learned tasks. Administration of low dose sumatriptan caused improvement in memory retention 30 minutes after learning, while the high doses could improve the memory 30 minutes, 24 hours and 1 week after learning.
  Conclusion
  This study shows the positive role of sumatriptan in learning and memory impairment induced by repetitive SD.
  Keywords: Cortical Spreading Depression, Sumatriptan, Avoidance Learning, Memory
 • Reihaneh Dargahian*, Shahram Mohammadkhani, Jafar Hasani Pages 45-52
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the efficacy of metacognitive therapy (MCT) on improvement of symptoms of major depression, cognitive attentional syndrome, and maladaptive copings in two patients with major depression.
  Case Description: In a single case experiment with multiple baseline design 2 women suffering from major depressive disorder (MDD) were treated with eighth weekly sessions of MCT and antidepressant medications. Instruments used in this research were included Beck depression inventory, major depressive disorder scale (MDD-S), metacognitive beliefs, metacognitions questionnaires, ruminative response style (RRS), and cognitive attentional syndrome (CAS) scale.
  Results
  Data indicated that metacognitive treatment resulted in reduction of subject's scores in metacognitive scale and RRS scale in post-test and 2 months follow up. The CAS and MDD-S scores showed remarkable reduction.
  Conclusion
  Metacognitive therapy as a new emerging approach appears to be an effective treatment approach for patients suffering from MDD. The effect of MCT can be due to decrease in rumination and/or positive and negative metacognitive beliefs.
  Keywords: Depression, Mood Disorders, Cognitive Therapy
 • Mahmoud Lotfinia*, Ahmad Ali Lotfinia, Babak Khodaie, Milad Ahmadi, Sina Asaadi, Maryam Jafarian Pages 53-64
  Introduction
  Spreading depression is a transient and self-propagating wave of neuronal and glial depolarization, followed by a temporary loss of brain activities. Spreading depression is known by a huge redistribution of ions between extra- and intracellular spaces and spreads at the velocity of 2-3 mm/min in all directions. Investigations indicate the role of spreading depression in several neurological disorders, including migraine with aura, epilepsy, traumatic brain injuries, transient global amnesia, stroke, and spinal cord diseases.
  Conclusion
  Despite decades of research and hundreds of reports on the mechanism of spreading depression propagation, the exact mechanism of propagation still need to be elucidated. The present study reviews a group of these observations, in order to give some new insights into the complex mechanism of the propagation of spreading depression.
  Keywords: Cortical Spreading Depression, Astrocytes, Gap Junctions
 • Sajad Sahab Negah, Zabihollah Khaksar, Hadi Kazemi, Hadi Aligholi, Maryam Safahani, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Shahin Mohammad Sadeghi* Pages 65-76
  Introduction
  Brain development requires a complex interplay of genetic and environmental factors. Disruption of these elements can affect neuronal structure, function, or connectivity and can alter developmental trajectory. Neurotransmitters and neuromodulators, such as dopamine, participate in a wide range of behavioral and cognitive functions in the adult brain. Dopamine-mediated signaling plays a fundamental neurodevelopmental role in forebrain differentiation and circuit formation. In addition, D1 and D2 dopaminergic receptors activation influences neuronal proliferation, migration and differentiation.
  Conclusion
  As dopamine receptors affect the developing brain and play an essential role in adult brain, better understanding of the role of these receptors in different regions of the developing brain can be helpful for treatment of brain developmental disorders.
  Keywords: Dopamine, Growth, Development, Brain