فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 9، تابستان 1393)
 • ضمیمه مجله شفای خاتم 2
 • تاریخ انتشار: 1393/09/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حسن درویش، پیرحسین کولیوند*، رضا رسولی، حسن مبارکی صفحات 1-10
  مقدمه
  امروزه در محیط متغیر، سازمان ها تلاش می کنند توسط روش برنامه ریزی استراتژیک به اهداف بلند مدت دست یابند. این روش معمولا با تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی آغاز می گردد و با ارزیابی و اجرای سازمان دهی شده به طور مناسب خاتمه می یابد. از آنجایی که ماموریت ها، اهداف، فرصت ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت هر سازمان با سازمان های دیگر متفاوت می باشد، جزئیات روند برنامه ریزی و استراتژی باید برای هر سازمان به صورت جداگانه مشخص گردد. هدف تحقیق حاضر طراحی و ایجاد یک مدل برنامه ریزی استراتژیک برای بیمارستان خاتم الانبیاء می باشد.
  مواد و روش ها
  برای دستیابی به اهداف ذکر شده، روش دلفی که یک روش تحقیق کیفی است، برای اجرای این بررسی انتخاب شده است. گروه دلفی متشکل از 20 نفر از افراد صاحب نظر در زمینه برنامه ریزی استراتژیک، مدیران و سرپرستان بیمارستان های خصوصی تهران است.
  یافته ها
  مدل نهایی برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان خاتم الانبیاء با 12 مولفه پس از 4 دور دلفی طراحی گردید. بیشترین نکات قابل توجه مدل جدید، افزودن دو مولفه کارت امتیازی متوازن و ترسیم نقشه استراتژیک به منظور ایجاد پیوند بین تدوین و اجرای استراتژی می باشد.
  نتیجه گیری
  این مدل دستیابی به اهداف یک برنامه ی استراتژیک را در بیمارستان های خصوصی تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، روش دلفی، تحلیل عوامل محیطی، تدوین استراتژی، کارت امتیازی متوازن
 • حسن درویش، بهناز کرمانی، پیرحسین کولیوند* صفحات 11-18
  مقدمه
  امروزه سازمان ها و موسسات پیچیده بدون برنامه ریزی دقیق و انتخاب روش مناسب امکان ادامه حیات ندارند، که این امر مستلزم شناخت صحیح موقعیت سازمان است. تحلیل عملکردی، این سازمان ها را قادر می سازد که استراتژی هایی را به اجرا درآورند که نقاط قوت داخلی را تقویت کنند و موانع و ضعف های داخلی را کاهش دهند یا برطرف کنند. لذا هدف از انجام این بررسی، تحلیل محیط درونی بیمارستان خاتم الانبیاء بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد به منظور ارتقای فعالیت های بیمارستان است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی و توصیفی -کاربردی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران در سال 1393 انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شناخت سازمان و مدل شش بعدی وایزبورد گردآوری شدند. بررسی بر روی 312 نفر از 1645 نفر کارکنان بیمارستان خاتم الانبیای تهران انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS، آمارهای توصیفی و آزمون t یک دامنه انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از ارتباط معنی دار مثبتی بین ابعاد مختلف بود. بین ابعاد داخلی، مولفه پاداش بیشترین امتیاز و هدف گذاری سازمانی کمترین امتیاز را داشتند.
  نتیجه گیری
  از نظر گستردگی و پیچیدگی، هیچ سازمانی مشابه یک بیمارستان نیست. از این رو، انجام پژوهش ادواری، به منظور شناخت بهتر سازمان، اخذ تصمیمات صحیح و در راستای بهبود عملکرد و ارتقاء کارایی بیمارستان توصیه می گردد. اتخاذ تصمیمات موثر بدون یک بررسی اجمالی صحیح غیرممکن است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، مدل وایزبورد، شناخت سازمان، محیط درونی
 • حسن درویش، پیرحسین کولیوند، بهناز کرمانی* صفحات 19-27
  مقدمه
  موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل منابع از یکسو و شکست سازمان هایی با منابع باارزش از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل معنوی و ذهنی در عملکرد سازمان است. فرهنگ سازمانی تمام جنبه های نگرش ها و رفتارهای فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با درگیری شغلی کارکنان، به عنوان یک متغیر مهم انگیزشی، در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بود.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه مقطعی بین 1645 نفر از کارکنان بیمارستان خاتم الانبیای تهران در سال 1393 انجام شد. تعداد نمونه از طریق فرمول کوکران 312 نفر تعیین گردید.
  یافته ها
  داده های ما یک فرهنگ سازمانی قوی و درگیری شغلی بالایی را در این بیمارستان نشان داد. یک ارتباط معنی داری بین درگیری شغلی و عوامل مختلف فرهنگ سازمانی(بجز ویژگی های غالب) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  متغیرهای فردی، سازمانی و محیطی میزان موفقیت و درگیری شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند. بهبود درگیری شغلی منجر به کارایی بیشتر می شود و از طریق شناخت مولفه های مرتبط مانند فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی دست یابی به اهداف سازمانی را تسهیل می نماید. مدیران باید تلاش نمایند با ایجاد فضای مناسب و تقویت فرهنگ سازمانی عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، درگیری شغلی، سازمان های پزشکی
|
 • Hassan Darvish, Pirhossein Kolivand*, Reza Rasouli, Hasan Mobaraki Pages 1-10
  Introduction
  Nowadays, in the changeable environment, the organizations try to achieve the long-term purposes by the strategic planning process. This process usually is begun with an analysis of internal and external environmental factors and will be terminated with a well-organized implementation and assessment. Since, all the missions, purposes, opportunities, threats, strengths, and weakness of each organization are different with others, the components in the planning of the process and strategy should be determined individually for each organization. The present study was aimed to design and develop a strategic planning model for Khatam Alanbia Hospital.
  Materials And Methods
  To achieve the mentioned objectives, Delphi technique, a qualitative method, has been selected to perform the investigation. Delphi’s group is consisted of 20 experts in the field of strategic planning, managers, and supervisors of Tehran’s private hospitals.
  Results
  The final model of strategic planning for Khatam Alanbia Hospital with 12 components was designed after 4 Delphi rounds. The most remarkable points of the new model are adding two components of balanced scorecard and designing the strategic map in order to link between strategy development and implementation.
  Conclusion
  This model facilitates and accelerates the achievement of the objectives of a strategic plan in private hospitals.
  Keywords: Strategic Planning, Delphi Method, Environmental Factors Analysis, Strategy Development, Balanced Scorecard
 • Hassan Darvish, Behnaz Kermani, Pirhossein Kolivand* Pages 11-18
  Introduction
  Today, the complex organizations and institutions may not survive without a precise planning as well as selecting the appropriate approach, which requires accurate knowledge about the situation of the organization. Functional analysis enables these organizations to implement the strategies which strengthen the internal strengths and reduce or eliminate the internal barriers and weaknesses. In order to promote the hospital activities, this study was aimed to analyze the internal environment of Khatam Alanbia Hospital based on Weisbord's model for organizational diagnosis.
  Materials And Methods
  This cross-sectional and descriptive–practical research has been performed in Khatam Alanbia Hospital in Tehran on 2014. The data were compiled from the standard organizational diagnosis questionnaire and Weisbord's six-dimensional model. The investigation was conducted on 312 out of 1645 staff of Khatam Alanbia Hospital. Data analysis was performed by SPSS, version 19, descriptive statistics and one tailed t-test.
  Results
  The results showed that there was a positive significant relation between different dimensions. Between the all internal dimensions, rewarding had the highest score and organizational purposes had the lowest score.
  Conclusion
  Regarding the magnitude and complexity, no organization is like a hospital. Therefore, conducting periodically investigation in order to have a better understanding of the organization, to make appropriate decisions, and to improve the performance and efficiency of the hospital is recommended. Without an appropriate overview, it is impossible to adopt effective decisions.
  Keywords: Hospital, Weisbord\'s model, Organizational Diagnosis, Internal Environment
 • Hassan Darvish, Pirhossein Kolivand, Behnaz Kermani* Pages 19-27
  Introduction
  Significant accomplishments of companies with minimum resources and failure in organizations with valuable resources show the crucial role of spiritual and intellectual factors in organizational performance. The organizational culture affects every aspect of individual attitudes and behaviors. The aim of this study was to investigate the relationship between organizational culture and the involvement of employees, as an important variable incentive, in the Khatam Alanbia Hospital in Tehran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted among 1645 staffs of Khatam Alanbia Hospital, Tehran in 2014. The sample was determined by the Cochran formula, 312 cases.
  Results
  Our data revealed a strong corporate culture and a high job involvement in this hospital. A significant relationship between job involvement and different organizational cultural factors (except the dominant features) was observed.
  Conclusion
  The individual, organizational and environmental variables affect the rate of success and job involvement of employee. Improving of job involvement leads to a higher efficiency, and through the identification of relevant factors, such as organizational culture and cultural values, facilitates achievement of the organizational goals. Managers should try to create a good atmosphere and strengthening the organizational culture to improve the performance of the organization.
  Keywords: Organizational Culture, Job Involvement, Medical Organizations