فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال یازدهم شماره 5 (پیاپی 64، امرداد 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/05/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رحیم احمدی *، صدیقه مولایی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  بررسی ها نشان داده اند تغییر سطح سرمی هورمون های جنسی می تواند عملکرد غده تیروئید را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر کاهش تستوسترون پس از انجام ارکیدکتومی بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش های صحرایی نر بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی، موش های صحرایی نژاد ویستار به گروه های 7 سری شامل: شاهد، شم، ارکیدکتومی شده یک طرفه و ارکیدکتومی شده دوطرفه تقسیم شدند. پس از 10 هفته، نمونه های خونی از طریق روش خونگیری از قلب، تهیه و سطح سرمی هورمون های محرک تیروئید، تری یدوتیرونین و تیروکسین، همچنین تستوسترون وDHEA اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه بین گروه ها مورد مقایسه قرار گرفتند .
  یافته ها
  سطح سرمی تستوسترون در موش های ارکیدکتومی شده (یک طرفه و دوطرفه) نسبت به گروه شاهد، کاهش معنی داری نشان داد (001/0p<). سطح سرمی هورمون DHEA در موش های ارکیدکتومی شده دوطرفه نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری داشت (05/0p<). در موش های ارکیدکتومی شده دوطرفه، سطح سرمی هورمون تری یدوتیرونین نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری نشان داد (05/0>p)، اما سطح سرمی هورمون های محرک تیروئید و تیروکسین، تغییر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که کاهش قابل توجه سطح سرمی تستوسترون سبب افزایش سطح سرمی تری یدوتیرونین شده و بر این اساس، کاهش سطح سرمی تستوسترون می تواند، منجر به اختلالات حاصل از افزایش سطح سرمی تری یدوتیرونین شود.
  کلیدواژگان: ارکیدکتومی، تستوسترون، دی هیدروبنزپریدول، تری یدو تیرونین، تی4، تی اچ اس، موش ها
 • سویار ساری *، گلنار ساری صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  یکی از ژن هایی که اخیرا ارتباط آن با بیماری دیابت نوع 2 تایید شده، ژنPPP1R3 می باشد. این ژن روی بازوی بلند کروموزوم 7 قرار دارد و رمزگذار پروتئین فسفاتاز 1 (PP1) بوده که دارای فعالیت سرین/ترئونین فسفاتاز است. در ناحیه 3''UTR این ژن، یک ناحیه پلی مورفیک وجود دارد که موجب ایجاد دو آلل ARE1 ،ARE2 می شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPP1R3 با دیابت نوع 2 انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مورد – شاهدی، 100 بیمار دیابتی نوع 2 و 100 فرد سالم، به طور تصادفی از جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. پلی مورفیسم ژن PPP1R3، با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه متغیرها بین گروه سالم و بیمار با استفاده از آزمون تی تست، فراوانی آلل با شمارش و محاسبه نسبت آنها با آزمون کای دو و قرارگیری جامعه در تعادل هاردی – واینبرگ تایید گردید. توزیع ژنوتیپ ها و آلل های مختلف در هر دو گروه سالم و بیمار با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپ ها و فراوانی آلل ها در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد کنترل سالم مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد پلی مورفیسم در منطقه UTR''3 ژن PPP1R3 با دیابت نوع 2، ارتباطی ندارد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ژنتیک، دیابت ملیتوس، نوع 2، پروتئین فسفاتاز 1
 • وحید نجاتی *، ویدا رحیم پور صفحات 16-28
  زمینه و هدف
  بین بیماری صرع و کاهش حافظه روزانه، یادگیری و اختلال رفتاری ارتباط وجود دارد. کاربامازپین یک داروی ضدتشنج است که معمولا در درمان صرع ژنرالیزه تونیک - کلونیک استفاده می شود. روغن جوانه گندم، بالاترین میزان توکوفرول (ویتامینE ) را در میان سایر روغن های گیاهی دارا می باشد. در این مطالعه اثر توام روغن جوانه گندم و کاربامازپین در بهبود یادگیری و حافظه فضایی، در مدل موش صرعی بررسی گردید.
  روش بررسی
  جهت ایجاد کیندلینگ شیمیایی، PTZ (به مقدار 40 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) در نرمال سالین، حل و به موش ها تزریق گردید. مصرف روزانه کاربامازپین (با دوز 30 و 180 میلی گرم برکیلوگرم) و روغن جوانه گندم با گاواژ انجام شد. یادگیری و حافظه فضایی موش ها به وسیله دستگاه ماز شعاعی مورد آزمایش قرار گرفت . برای تحلیل داده های یادگیری طی روزهای آزمایش (7-4)، از آنالیز واریانس تکراری و برای بررسی کل روزهای آزمایش، از واریانس یک طرفه استفاده شد. میزان آسیب هیپوکامپ با کمک رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین بررسی گردید. سطح معنی داری، 05/0p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتیجه این مطالعه نشان داد تجویز روغن جوانه گندم و 30 میلی گرم برکیلوگرم کاربامازپین در گروه صرعی باعث بهبود معنی دار حافظه فضایی و یادگیری در مقایسه با گروه صرعی درمان نشده می شود.
  نتیجه گیری
  روغن جوانه گندم به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت عمل کرده و از طریق کاهش رادیکال های آزاد ناشی از بیماری صرع و مصرف کاربامازپین موجب بهبود یادگیری و حافظه فضایی می شود.
  کلیدواژگان: صرع، روغن جوانه گندم، کاربامازپین، یادگیری، حافظه فضایی
 • آقاعلی قاسم نیان *، المیرا نورمحمدی، احمد آزاد صفحات 29-37
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش بیماری های قلبی – عروقی، همچنین ضعف عضلات زنان معلول، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص های خطر قلبی - عروقی، چابکی و سرعت زنان معلول ورزشکار انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 18 نفر از زنان معلول ورزشکار (سن 6/2±5/29 سال، وزن= 5/14±3/66 کیلوگرم)، به صورت داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه همسان گروه کنترل (9 نفر) و گروه آزمایش (9 نفر) تقسیم شدند.گروه کنترل، تمرینات معمول را انجام دادند (سه جلسه در هفته)، اما گروه آزمایش علاوه بر تمرینات معمول، 8 هفته در تمرینات مقاومتی نیز شرکت کردند (سه جلسه در هفته). قبل و پس از 8 هفته، مقادیر سرمی LDL،HDL و آزمون های عملکردی (آزمون چابکی زیگزاگ و سرعتی) گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تی تست مستقل، تی تست زوجی و کوواریانس استفاده گردید. سطح معنی داری، 05/0p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 8 هفته تمرین مقاومتی، تاثیر معنی داری بر مقادیر سرمی LDL،HDL و تست چابکی زیگزاگ نداشت (05/0p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی، بدون ایجاد تغییر معنی دار در سطوح مقادیر سرمی LDL، HDL و چابکی موجب بهبود عملکرد سرعتی قطر زنان معلول ورزشکار می شود.
  کلیدواژگان: سرعت، تمرین مقاومتی، زنان، بیماری های قلب و عروق
 • امید عزیزیان شرمه *، مژگان طاهری زاده، محرم ولی زاده، جعفر ولی زاده، علی قاسمی، بهروز نارویی صفحات 38-52
  زمینه و هدف
  از مزایای استفاده از روش های زیستی می توان به ارزان بودن، غیرسمی بودن، تولید نانوذرات با خلوص بالا، کوتاهی زمان و کامل بودن واکنش اشاره کرد. در مطالعه حاضر، بیوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) و فعالیت ضدمیکروبی آنها بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه، پس از آماده سازی عصاره، 2 میلی لیتر از آن به 4 میلی لیتر از نمک طلا (HAuCl4.3H2O) با غلظت 1 میلی مولار اضافه شد که بلافاصله رنگ محلول به رنگ ارغوانی تغییر رنگ داد. پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات {نظیر pH محیط واکنش، حجم عصاره، غلظت نمک طلا (III)، دما و زمان واکنش}، بررسی و با استفاده از اسپکتروفتومتری فرابنفش - مرئی بهینه سازی شدند. برای مشخصه یابی نانوذرات، از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. فعالیت آنتی باکتریایی نانوذرات بر روی چهار گونه باکتری بیماری زا (نظیر استافیلوکوکوس اورئوس، انترکوکوس فکالیس، اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم) با روش انتشار چاهکی در آگار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نانوذرات طلا، حداکثر جذب را در 544 نانومتر نشان داد و مشخص گردید نانوذرات سنتزشده، کروی شکل بوده و میانگین اندازه آنها بین 18-10 نانومتر می باشد. همچنین نتایج فعالیت آنتی باکتریایی نانوذرات طلا نشان داد نانوذرات سنتزشده، فعالیت آنتی باکتریایی نسبتا خوبی علیه برخی از باکتری ها دارد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، عصاره آبی گیاه اشنان به واسطه داشتن ترکیبات ثانویه و خاصیت آنتی اکسیدانی، پتانسیل بالایی در احیای یون های فلز طلا، سنتز و پایدارسازی نانوذرات طلا داشت. همچنین این نانوذرات طلای تولیدشده، دارای خاصیت آنتی باکتریایی نسبتا بالایی بود.
  کلیدواژگان: متابولیسم، فعالیت آنتی باکتریایی، اشنان، نانوذرات
 • راحمه جهانگیری، پروین فرزانگی *، معصومه حبیبیان صفحات 53-62
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از بیماری های مهم متابولیکی بوده که میزان ابتلا به آن در سالهای اخیر رو به افزایش است. در این بیماری، انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد و سبب بروز عوارض متعددی می شود. ورزش و گیاهان دارویی به عنوان راهکاری برای کنترل دیابت در کنار تغذیه و دارو مطرح هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرین هوازی و مصرف آربوتین بر سطوح نیتریک اکساید، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش های صحرایی دیابتی نر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 42 سر موش های صحرایی نر بالغ (8 هفته ای) نژاد ویستار (با میانگین وزنی 220-190 گرم)، به صورت تصادفی به 6 گروه 7 تایی (کنترل، آربوتین، دیابت، دیابت + تمرین، دیابت + آربوتین و دیابت + تمرین + آربوتین) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 5 روز شنا در هفته به مدت 6 هفته بود. نمونه گیری از بافت قلب، 72 ساعت بعد از آخرین برنامه تمرینی شنا و مصرف آربوتین جهت آنالیز نیتریک اکساید، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، در سطح معنی داری، 05/0≥p تحلیل شدند.
  یافته ها
  تمرین هوازی همراه با مصرف آربوتین منجر به افزایش سطوح نیتریک اکساید، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و کاهش سطوح فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا بافت قلب موش های صحرایی دیابتی شد (001/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد یک دوره تمرین منظم هوازی و مصرف آربوتین می تواند به عنوان یک شیوه مناسب غیردارویی، جهت کنترل بیماری دیابت نوع 2 به واسطه کاهش فاکتورهای التهابی محسوب شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آربوتین، نیتریک اکساید، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا
 • فاطمه بزازمنصف *، مهران سلیمانی، بهزاد شالچی صفحات 63-75
  زمینه و هدف
  کارکردهای شناختی، یکی از مهم ترین عوامل موثر در دانش آموزان با اختلال ریاضی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری برنامه توانبخشی عصب شناختی بر عملکرد ریاضی و حافظه کاری دانش آموزان با اختلال ریاضی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام گرفت. 30 دانش آموز مقطع ابتدایی با اختلال ریاضی؛ به صورت نمونه گیری در دسترس، انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر)؛ از لحاظ سن، جنس، هوش و پایه تحصیلی همتا شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 20 جلسه 45 دقیقه ای، توانبخشی عصب شناختی را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوشی وکسلر (WISC-R)، آزمون تشخیصی ایران کی مت، آزمون فراخنای ارقام، فراخنای شمارش و آزمون بلوک های کرسی استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه براساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس؛ نمرات گروه آزمایش در پس آزمون حافظه کاری (فراخنای ارقام، فراخنای شمارش) و در پس آزمون کی مت، بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، نشان دهنده تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری (حلقه واج شناختی، مجری مرکزی) و عملکرد ریاضی (بخش عملیات و کاربرد) کودکان با اختلال ریاضی می باشد.
  کلیدواژگان: توانبخشی، اختلال ریاضی، حافظه کاری، حافظه کوتاه مدت
 • محمد زوارشانی *، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی صفحات 76-84
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوز، از عوامل شایع عفونت های ثانویه می باشد. با توجه به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و خطر مقاومت آنتی بیوتیکی، مطالعات پیرامون شناسایی ترکیبات جدید ضد باکتریایی افزایش یافته است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس آئرو ژینوزا PAO1 انجام شد.
  روش بررسی
  اثر مهار کنندگی نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین به تنهایی و ترکیب توام آنها، با کمک روش انتشار دیسک بر روی سودوموناس آئروژینوزا PAO1 بررسی گردید. با استفاده از روش براث ماکرودیلوشن؛ MIC و MBC هریک از مواد تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه انجام شد. سطح معنی داری، 05/0 p<در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  با بررسی اثر نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین به تنهایی بر روی سودوموناس آئروژینوزا مشخص گردید به ترتیب رقت های بالای 26/15 میلی گرم برلیتر و 85/5 میکروگرم برمیلی لیتر موجب مهار رشد باکتری می شود. همچنین ارزیابی اثر توام نانوذرات نقره به همراه سیپروفلوکساسین نشان داد پلیت های حاوی دیسک های ترکیبی سیپروفلوکساسین و نانوذرات نقره به ترتیب با رقت های 46/1 میکروگرم برمیلی لیتر و 95/1 میلی گرم برلیتر، سبب ایجاد هاله عدم رشد می شود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نانوذرات نقره در کنار سیپروفلوکساسین می تواند دارای اثر هم افزایی بر روی سودوموناس آئروژینوزا باشد. بنابراین، این موضوع شانس بروز جهش های ژنتیکی را در باکتری کاهش داده که در نتیجه خطر بروز سویه های مقاوم کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، سیپروفلوکساسین، نانوذرات، نقره
 • سهراب امیری *، فیروزه سپهریان آذر صفحات 85-97
  زمینه و هدف
  اضطراب، تاثیر قابل توجهی بر روی کارکردهای تحصیلی و اجتماعی، همچنین کیفیت زندگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین سیستم های مغزی/رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با ابعاد شناختی و بدنی اضطراب اجتماعی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی، از جامعه دانشجویان دانشگاه ارومیه، تعداد 306 دانشجو براساس نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های سنجش گر ابعاد اضطراب اجتماعی، سیستم فعال ساز، بازداری رفتاری و دشواری در تنظیم هیجانی استفاده گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی، همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه،، بین سیستم بازداری رفتاری با ابعاد اضطراب اجتماعی، همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (001/0p<)، همچنین بررسی روابط دشواری تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی، همبستگی مثبت معنی داری را بین دشواری در تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی نشان داد (001/0p<). در مقایسه زنان و مردان در مولفه های اضطراب اجتماعی؛ دو گروه تنها در بعد شناختی اضطراب اجتماعی با یکدیگر تفاوت داشتند، به طوری که زنان نسبت به مردان، نمرات بالاتری در ابعاد شناختی کسب کردند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، تفاوت های فردی در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی منفی و صفات شخصیتی، نقش مهمی در شروع و تداوم اضطراب دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، شخصیت، هیجان، آسیب شناسی روانی
 • سارا موسایی، روح الله فاتح، ابراهیم اسحاقی، محمد خلیفه قلی * صفحات 98-106
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس ازجمله عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی است. یکی از مشکلات عمده در درمان و پیشگیری عفونت های ناشی از این باکتری، مقاومت آن نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف از قبیل بتالاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها و ماکرولیدها می باشد، لذا تعیین دقیق الگوی آنتی بیوگرام ارگانیسم های جداشده از بیماران می تواند در درمان و پیشگیری از بروز عفونت های خطرناک، کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه، جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و یافتن الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های جداشده از مراجعین به برخی از مراکز درمانی شهر قم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، تعداد 340 نمونه بالینی از شهریورماه سال 1394 تا تیرماه سال 1395 جمع آوری شد. پس از جداسازی و تشخیص اولیه ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس (با روش های استاندارد باکتری شناسی)، سویه های جداشده با استفاده از تکنیک PCR و تکثیر ژن femA به عنوان یکی از مارکرهای تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس تایید شدند. درنهایت، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش انتشار از دیسک براساس دستورالعمل CLSI تعیین شد.
  یافته ها
  از 340 نمونه بالینی مختلف، تعداد 86 سویه استافیلوکوکوس اورئوس، براساس خصوصیات فنوتیپی، جدا و تعیین هویت شدند. با بررسی ژنوتیپی، ژن femA تنها در 45 مورد از سویه ها (32/52%) مشاهده گردید. نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی، نشان دهنده بیشترین مقاومت نسبت به پنی سیلین (04/86%) و کمترین مقاومت نسبت به کلرامفنیکل (0%) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد ژن femA به تنهایی توانایی شناسایی تمامی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس را ندارد. همچنین با توجه به نتایج تست آنتی‏بیوگرام، انجام تست سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، آزمایش حساسیت میکروبی، ژن femA، پروتئین فم آباکتری، مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به متی سیلین
 • علی طاهری *، مصطفی غفاری، نرگس سادات باقرپور، گیلان عطاران فریمان صفحات 107-115
  زمینه و هدف
  جلبک های دریایی، یکی از غنی ترین منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به شمار می روند. آنتی اکسیدان ها از عوامل اصلی مهار کننده رادیکال های آزاد هستند که از شیوع بیماری های مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند. این ترکیبات از جلبک های دریایی نیز قابل استخراج هستند. در این مطالعه، خواص ضد اکسیدان عصاره های جلبک دریایی Halimeda tuna جمع آوری شده از سواحل چابهار بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه پژوهشی از نوع برون سلولی است. فعالیت ضد اکسیدان عصاره های متانولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و ان هگزانی جلبک مورد نظر با استفاده از سه روش DPPH، فعالیت کلاته کنندگی یون آهن و قدرت احیا کنندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و توکی در سطح احتمال، 95% تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی بر اساس آزمون DPPH مربوط به عصاره کلروفرمی (85/72% مهار در غلظت 1میلی گرم برمیلی لیتر) بود. در آزمون فعالیت کلاته کنندگی یون آهن؛ بالاترین درصد کلاته کنندگی، به عصاره متانولی با 46/81% اختصاص داشت. براساس داده های حاصل از تست قدرت احیاکنندگی، بالاترین میزان احیاکنندگی مربوط به عصاره متانولی با جذب 553/0 (غلظت 1 میلی گرم برمیلی لیتر) بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این تحقیق، عصاره های جلبک مذکور به صورت بالقوه، قابلیت استفاده در پزشکی و داروسازی را دارند و می بایست توسط مطالعات پیش کلینیکی و کلینیکی تایید شوند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، رادیکال های آزاد، جلبک دریایی، چابهار، ایران
 • محمد بکاییان، حامد طهماسبی *، شهرام شهرکی زاهدانی صفحات 116-126
  زمینه و هدف
  باکتری استافیلوکوک ساپروفیتیکوس در طی سالها، علاوه بر اینکه به یک عامل بیماری زای جدی تبدیل شده، به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها نیز مقاومت پیدا کرده است. ارائه روشی ارزان، سریع و در دسترس در شناسایی باکتری های مقاوم می تواند از گسترش آلودگی های وابسته به این باکتری جلوگیری کند. این مطالعه با هدف مقایسه حساسیت سنجی نوارهای E-test با دیسک های آنتی بیوتیکی سفوکسیتین و اوگزاسیلین در تشخیص سویه های استافیلوکوک ساپروفیتیکوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های بالینی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 590 ایزوله متفاوت از قسمت های مختلف مراکز درمانی شهر زاهدان جداسازی شد. بعد از اینکه ایزوله ها تایید جنس شدند، در 262 نمونه، مقاومت به متی سیلین به وسیله دیسک های آنتی بیوتیکی سفوکسیتین 30 میکروگرم و اوگزاسیلین 1 میکروگرم مشخص گردید. برای تعیین حداقل غلظت مهاری، از نوارهای E-test اوگزاسیلین و سفوکسیتین مطابق با آخرین استانداردهای CLSI استفاده شد. ژن mecA توسط PCR مورد شناسایی قرار گرفت و به عنوان گلداستاندارد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  حساسیت تست های انجام شده برای آنتی بیوتیک های سفوکسیتین و اوگزاسیلین در روش های دیسک انتشاری به ترتیب 09/89%، 81/68% و در روش حداقل غلظت مهاری به ترتیب 18/98%، 27/97 % بود. از مجموع 262 نمونه، 110 نمونه با آزمون PCR مقاوم به متی سیلین شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد دیسک آنتی بیوتیکی اوگزاسیلین برای تعیین سویه های مقاوم به متی سیلین در استافیلوکوک ساپروفیتیکوس دارای حساسیت قابل قبولی نیست. همچنین روش های مبتنی بر استفاده از نوارهای E-Test، دارای بیشترین میزان حساسیت و ویژگی می باشند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک ساپروفیتیکوس، سفوکسیتین، مقاومت دارویی، ژن mecA
 • یاسمین برکیان *، فاطمه متین، حمید آسایش، روشنک منتظری صفحات 127-135
  زمینه و هدف
  دسترسی کافی به خدمات بهداشت دهان و دندان در دوران کودکی می تواند از عوارض طولانی مدت مشکلات دهان و دندان در سالهای بعد زندگی بکاهد. هدف این مطالعه تعیین موانع دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان کودکان، از دیدگاه مادران مراجعه کننده به خدمات بهداشت دهان و دندان استفاده گردید. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، عدم پوشش هزینه های دندانپزشکی توسط بیمه با 7/59%، بیشترین فراوانی به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، جامعه آماری را 325 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تشکیل می دادند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل: سن، تحصیلات، شغل و موانع دسترسی و ترس کودک از دندانپزشکی و هزینه های بالای خدمات دندانپزشکی به ترتیب با 2/53% و 8/49% در رتبه های بعدی موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی قرار داشتند. شغل مادر با موانع دسترسی به خدمات، ارتباط معنی داری نداشت؛ ولی اشتغال پدر در مشاغل دولتی به میزان 60/1 برابر، شانس موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی را افزایش می داد. همچنین نتایج نشان داد سکونت در منطقه پردیسان، شانس عدم دسترسی به خدمات دندانپزشکی را به میزان 60/3 برابر افزایش می دهد، از سوی دیگر، سکونت در منطقه توحید به میزان 52%، شانس دسترسی به خدمات را بهبود می بخشد.
  نتیجه گیری
  گسترش پوشش بیمه ای خدمات بهداشت دهان و دندان و افزایش مراکز دولتی ارائه خدمات دندانپزشکی می تواند بخش عمده ای از موانع دسترسی را از بین ببرد، همچنین توزیع متناسب این خدمات در مناطق مختلف شهر نیز بر دسترسی آسان و کم هزینه تر موثر است.
  کلیدواژگان: دندانپزشکی، بهداشت دهان و دندان، دسترسی به خدمات بهداشتی
|
 • Rahim Ahmadi *, Sedigheh Molaee Pages 1-8
  Background And Objectives
  Studies have shown that changes in the serum levels of sex hormones can influence thyroid gland function. The purpose of this study was to investigate the effect of decreased testosterone after orchidectomy on the serum level of thyroid hormones in male rats.
  Methods
  In this laboratory experimental study, Wistar rats were divided into 7-animal groups, including control, sham, unilateral orchidectomized, and bilateral orchidectomized. After 10 weeks, blood samples were collected using cardiac puncture method and serum levels of T3, T4, and TSH, testosterone, and DHEA, were measured. Data were analyzed using one-way ANOVA statistical test.
  Results
  Serum testosterone level significantly decreased in orchidectomized (unilateral and bilateral) rats compared to the control group (p
  Conclusion
  Findings of this study indicated that considerable decrease in serum level of testosterone results in increased level of serum T3, and accordingly, decreased level of serum testosterone leads to disorders caused by increased serum T3.
  Keywords: Orchidectomy, Testosterone, Dehydroepiandrosterone, Triiodothyronine, T4, THS, Rats
 • Soyar Sari *, Golnar Sari Pages 9-15
  Background And Objectives
  PPP1R3 is one of the genes confirmed to be associated with type 2 diabetes. This gene is located on the long arm of chromosome 7 and encodes protein phosphatase 1 (PP1), which has serine/threonine phosphatase activity. There is a polymorphic region in the 3'UTR region of this gene, which creates ARE1 and ARE2 alleles. The aim of this study was to determine the relationship between PPP1R3 gene polymorphism and type 2 diabetes.
  Methods
  In this case-control study, 100 patients with type 2 diabetes and 100 healthy individuals, were randomly selected from the study population. PPP1R3 gene polymorphism was analyzed using PCR-RFLP method. Comparison of variables between healthy and patient groups, was performed by t-test, allele frequency by counting, and calculation of their ratio by chi-square test, and the population was confirmed to be in Hardy-Weinberg equilibrium. Distribution of genotypes and alleles was compared between healthy and patient groups.
  Results
  In this study, there was no significant difference between the frequency of genotypes and frequency of alleles in subjects with type 2 diabetes and healthy control subjects.
  Conclusion
  The findings of this study indicated that polymorphisms in the 3'UTR region of PPP1R3 gene is not associated with type 2 diabetes.
  Keywords: Polymorphism, Genetics, Diabetes mellitus, Type 2, Protein phosphatase 1
 • Vahid Nejati *, Vida Rahimpour Pages 16-28
  Background And Objectives
  Epilepsy is associated with daily memory loss, learning, and behavioral disorders. Carbamazepine is an anticonvulsant drug, commonly used in the treatment of generalized tonic-clonic seizures. Wheat germ oil has the highest amount of tocopherol (vitamin E) among all vegetable oils. In this study, the combined effect of wheat germ oil and carbamazepine on improvement of learning and spatial memory, was investigated in mouse epilepsy model.
  Methods
  To induce chemical kindling, PTZ (40mg/kg bw) was dissolved in normal saline and injected into mice. Also, daily consumption of carbamazepine (at doses of 30 and 180mg/kg) and wheat germ oil, was performed by gavage. Learning and spatial memory of mice, were assessed using a radial maze. To analyze the behavioral data during the test days (4-7), repetitive analysis of variance, was used and to investigate total testing days, one-way ANOVA was used. The hippocampal damage was investigated using hematoxylin and eosin staining. The level of significance was considered as p
  Results
  The results of this study showed that administration of wheat germ oil and 30mg/kg carbamazepine in the epileptic group caused significant improvement in spatial memory and learning compared to the untreated epileptic group.
  Conclusion
  Wheat germ oil acts as an antioxidant agent and causes improvement in learning and spatial memory through reduction of the free radicals caused by epilepsy and use of carbamazepine.
  Keywords: Epilepsy, Wheat germ oil, Carbamazepine, Learning, Spatial memory
 • Aghaali Ghasemnian *, Elmira Normohamadi, Dr Ahmad Azad Pages 29-37
  Background And Objectives
  Considering the increased rate of cardiovascular diseases as well as muscle weakness in disabled women, the present study was performed with the aim of investigating the effect of a period of resistance training on cardiovascular risk factors, agility, and speed in disabled female athletes.
  Methods
  Eighteen disabled female athletes (age, 29.5±2.6 years; weight, 66.3±14.5kg) voluntarily participated in this quasi-experimental study. The subjects were randomly divided into two identical control groups (n=9) and experimental group (n=9). The control group performed regular training (3 sessions per week), but the experimental group, in addition to regular training, participated in resistance training (3 sessions per week) for 8 weeks. The serum levels of LDL, HDL, and functional tests (zig-zag agility and speed tests), were assessed before and after 8 weeks of training. Data were analyzed using independent t-, paired t-, and covariance tests. The significance level was considered to be p
  Results
  In this study, 8 weeks of resistance training had no significant effect on serum levels of LDL, HDL, and zig-zag agility test (p>0.05). but after 8 weeks of resistance training, diameter speed function significantly improved in the experimental group (p
  Conclusion
  The findings of this study showed that 8 weeks of resistance training, without changes in serum levels of LDL and HDL and agility, improved diameter speed function in disabled women.
  Keywords: Agility, Speed, Resistance training, Women, Cardiovascular diseases
 • Omid Azizian Shermeh *, Mozhgan Taherizadeh, Moharam Valizadeh, Jafar Valizadeh, Ali Qasemi, Behrooz Naroei Pages 38-52
  Background And Objectives
  The advantages of biological methods are Low cost, non-toxicity, production of high purity nanoparticles, low time-consuming, and completeness reation time. In the present study, biosynthesis of gold nanoparticles using aqueous extract of Seidlitzia rosmarinus and thier antimicrobial activity, were investigated.
  Methods
  In this study, after preparing the extract, 2 ml of it was added to 4 ml of HAuCl4.3H2O with concentration of 1mM, and the color of solution immediately changed to purple. The parameters affecting the synthesis of nanoparticles [such as pH of reaction medium, extract volume, concentration of gold (III) salt, temperature, and reaction time], were assessed and optimized using UV-vis spectrophotometry. A transmission electron microscope (TEM) was used to characterize the nanoparticles. The antibacterial activity of nanoparticles against four species of pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, and Salmonella typhimurium), were assessed by agar well diffusion method.
  Results
  Gold nanoparticles showed the maximum absorbance at 544 nm. It was found that the nanoparticles have spherical shape and their average size was 10-18 nm. Also, the results of antibacterial activities showed that the synthesizied nanoparticles had relatively high antibacterial activity.
  Conclusion
  In the current study, the aqueous extract of Seidlitzia rosmarinus due to its seccondary components and antioxidant activity, has high potential in reduction of gold metal ions as well as synthesis and stabilization of gold nanoparticles, and these synthesized gold nanoparticles were also relatively high antibactrial activity.
  Keywords: Metabolism, Antibacterial activity, Rosmarinus, Nanoparticles
 • Rahemeh Jahangiri Jahangiri, Parvin Farzanegi *, Masoumeh Habibian Habibian Pages 53-62
  Background And Objectives
  Diabetes is one of the most important metabolic diseases, which its incidence rate has increased in recent years. In this disease, the insulin function is impaired, leading to several complications. Physical exercise and medicinal plants are considered as a way to control diabetes along with nutrition and medicine. The present study was conducted with the purpose of determining the effect of aerobic training and use of arbutin on cardiac nitric oxide, tumor necrosis factor-α and vessel endothelial growth factor in male diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 42 male adult Wistar rats (age, 8 weeks; weight, 190-220g), were randomly divided into 6 groups of 7 each (control, arbutin, diabetic, diabetic뚶ꊞ⧠, diabetic檶, and diabetic뚶ꊞ⧠寧��). Training programs included 5 days of swimming per week for 6 weeks. Sampling from the heart was performed 72 hours after the last training session and arbutin consumption to analyze NO, TNF-α and VEGF. Data were analyzed using one-way ANOVA at the significance level p≤0.05.
  Results
  Aerobic training along with use of arbutin led to increased levels of NO and VEGF and decreased level of TNF-α in cardiac tissue of diabetic rats (p
  Conclusion
  The results indicated that a period of regular aerobic training and use of arbutin can be considered as an appropriate non-medicinal method to control diabetes mellitus type 2 through decrease in inflammatory factors.
  Keywords: Exercise, Arbotin, Nitric oxide, Tumor necrosis Factor-alpha, Vascular Endothelial growth factor A, Diabetes mellitus
 • Fatemeh Bazzaz Monsef *, Mehran Soleymani, Behzad Shalchi Pages 63-75
  Background And Objectives
  Cognitive functions are one of the most important effective factors in students with dyscalculia. The present research aims to investigate the effectiveness of neurocognitive rehabilitation program on math performance and working memory of students with dyscalculia.
  Methods
  This study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design. Thirty elementary students with dyscalculia were selected using convenience sampling, and then the experimental and control groups (each 15 individuals), were matched in terms of age, gender, intelligence, and school grade. The subjects of the experimental group received twenty 45-minute sessions of neurocognitive rehabilitation. To collect the data, Wechsler Intelligence Scale (WISC-R) test, Iran Key Math Diagnostic test, Digit Span test, Counting Span task, and Corsi Blocks task, were used.
  Results
  In this study, the results of covariance analysis showed that the scores of the experimental group in working memory (digit span, counting span) posttest and in Key-Math posttest, were higher than the control group.
  Conclusion
  The results of this study is indicative of the effectiveness of cognitive rehabilitation in working memory (phonological loop, central executive) and math performance (operation and applications) in students with dyscalculia.
  Keywords: Rehabilitation, Dyscalculia, Memory, Short-Term
 • Mohammad Zavarshani *, Malahat Ahmadi, Habib Dastmalchi Saei Pages 76-84
  Background And Objectives
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most common causes of secondary infections. Considering the indiscriminate use of antibiotics and the risk of antibiotic resistance, studies on identification of new antibacterial agents, have increased. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of silver nanoparticles, ciprofloxacin, and their combination on P. aeruginosa PAO1.
  Methods
  Inhibitory effect of silver nanoparticles and ciprofloxacin alone and their combination, was investigated on P. aeruginosa PAO1 using disk diffusion method. Also, using broth macrodilution method, MIC and MBC of each agent were determined. Data statistical analysis was performed using one-way ANOVA test. Significance level was considered to be p
  Results
  Investigation of the effect of silver nanoparticles and ciprofloxacin alone on Pseudomonas aeruginosa showed that dilutions above 15.26mg/ml and 5.85g/ml inhibit the bacterial growth. Also, evaluation of combined effect of silver nanoparticles and ciprofloxacin showed that the plates containing combined disks of ciprofloxacin and silver nanoparticles with dilutions of 1.46µg/ml and 1.95mg/ml caused inhibition zone, respectively.
  Conclusion
  It seems that silver nanoparticles in combination with ciprofloxacin have synergistic effect against Pseudomonas aeruginosa. Therefore, this issue reduces the risk of incidence of genetic mutations in bacteria and consequently reduces the risk of developing resistant strains.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Ciprofloxacin, Nanoparticles, Silver
 • Sohrab Amiri *, Firouzeh Sepehrian Azar Pages 85-97
  Background And Objectives
  Anxiety has a significant impact on academic and social performance as well as quality of life. The present study was conducted to investigate the relationship between brain/behavioral systems and difficulties in emotion regulation with cognitive and physical aspects of social anxiety.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 306 students were selected from the student population of the Urmia University using multistage cluster sampling. Data collection was performed using measuring scales of social anxiety dimensions, behavioral activation and inhibition system, and difficulties in emotion regulation. Data were analyzed using descriptive indicators, correlation, simultaneous multiple regression analysis, and t-test analysis.
  Results
  In this study, there was a significant positive correlation between behavioral inhibition system and social anxiety dimensions (p
  Conclusion
  According to the results of this study, individual differences in using negative emotion regulation strategies and personality traits play an important role in the onset and maintenance of anxiety.
  Keywords: Anxiety, Personality, Emotion, Psychopathology
 • Sara Mosaei, Roohollah Fateh, Ebrahim Eshaghi, Mohammad Khalifeh-Gholi * Pages 98-106
  Background And Objectives
  Staphylococcus aureus is one of the important causes of nosocomial infections. Resistance to various antibiotics, such as beta-lactams, aminoglycosides, and macrolides is one of the major problems in treatment and prevention of infections caused by this bacterium. Therefore, accurate determination of antibiotic susceptibility pattern of organisms isolated from patients can be beneficial in treatment and prevention of dangerous infections. The objective of this study was to isolate S. aureus bacterium and to determine the antibiotic susceptibility pattern of the isolated strains in patients referred to some treatment centers of Qom city.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 340 clinical samples, were collected from September 2016 to July 2017. After isolation and primary identification of S. aureus isolates (using standard bacteriology methods), the isolated strains were confirmed by PCR technique and amplification of femA gene as a molecular diagnostic marker of S. aureus. Finally, antibiotic susceptibility pattern of the strains, was determined by disk diffusion method according to CLSI guideline.
  Results
  Out of 340 clinical samples, 86 S. aureus strains were isolated and identified based on phenotypic characteristics. The femA gene was observed only in 45 strains (52.32%) based on molecular analysis. The results of the antibiotic susceptibility test showed that the highest resistance was to penicillin (86.04%) and the lowest resistance was to chloramphenicol (0%).
  Conclusion
  The results of this study indicated that femA gene cannot by itself identify all the S. aureus strains. Also, with regard to the results of antibiogram test, it seems that antibiotic susceptibility test is necessary for S. aureus strains isolated from patients.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Microbial sensitivity test, femA gene, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • Ali Taheri *, Mostafa Ghaffari, Nargesasadat Bagherpour, Gilan Attaran Fariman Pages 107-115
  Background And Objectives
  Seaweeds are one of the richest sources of natural antioxidants. Antioxidants are main factors of free radical scavenging, which prevent from chronic diseases and food deterioration. These compounds can also be extracted from seaweeds. In this study, the antioxidant activity of the extracts from marine algae Halimeda tuna collected from the coast of Chabahar, was evaluated.
  Methods
  This is an in vitro study. The antioxidant activity of methanol, chloroform, ethyl acetate, and n-hexanic extracts of the algae, were evaluated using three methods of DPPH, ferrous ion chelating activity, and reduction power methods. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test at the probability level of 95%.
  Results
  In this study, the highest antioxidant capacity according to DPPH, was related to the chloroform extract (72.85% inhibition at the concentration of 1mg/ml). In the ferrous ion chelating activity, the highest percentage of chelating was allocated to the methanol extract (81.46%). Based on the data from the reduction power test, the highest reduction activity was related to the methanol extract with absorption of 0.553 (concentration, 1mg/ml).
  Conclusion
  Based on the results of this research, the extracts of Halimeda tuna have the potential for application in medicine and pharmaceutical industry and must be confirmed by preclinical and clinical studies.
  Keywords: Antioxidants, Free radicals, Marine algae, Chabahar, Iran
 • Mohammad Bokaeian, Hamed Tahmasebi *, Shahram Shahraki Zahedani Pages 116-126
  Background And Objectives
  Over the years, Staphylococcus saprophyticus, in addition to becoming a serious pathogen, has become resistant to a wide range of antibiotics. Offering an inexpensive, rapid, and available method for identification of resistant bacteria can prevent the spread of infections caused by these bacteria. The aim of this study was to compare susceptibility testing of E-test strips with cefoxitin and oxacillin disks in identification of methicillin-resistant Staphylococcus saprophyticus strains in clinical samples.
  Methods
  In this study, 590 isolates of Staphylococcus saprophyticus were isolated from different parts of treatment centers in Zahedan city. After confirmation of the genus of isolates, resistance to methicillin, was defined in 262 samples using cefoxitin 30 μg and oxacillin 1 μg antibiotic disks. To determine minimum inhibitory concentration, E-test strips and cefoxitin and oxacillin disks, were used. The mecA gene was identified by PCR and considered as gold standard.
  Results
  Sensitivity of the test performed for cefoxitin and oxacillin antibiotics in the disk diffusion method, was 89.09% and 68.81%, respectively, and in the minimum inhibitory concentration, was 98.18% and 97.27%, respectively. Out of 262 samples, 110 were identified to be resistant to methicillin based on PCR assay.
  Conclusion
  According to the findings of this study, oxacillin antibiotic disk showed acceptable sensitivity to determine methicillin-resistant Staphylococcus saprophyticus strains. Also, the methods based on the use of E-Test strips had the highest sensitivity and specificity.
  Keywords: Staphylococcus saprophyticus, antibiotic resistanceStaphylococcus saprophyticus, Drug resistance Cefoxitin, mecA gene., Cefoxitin, Methicillin Resistance
 • Yasamin Berakyan*, Fatemeh Matin, Hamid Asayesh, Roshanak Montazary Pages 127-135
  Background And Objectives
  Adequate access to oral and dental health services in childhood can reduce long-term complications in the following years of life. The objective of this study was to determine the barriers of access to children’s oral and dental health services from the point of view of mothers referring to health centers in Qom city.
  Methods
  In this cross-sectional study, the statistical population included 325 mothers referred to health centers. Data were collected using a questionnaire consisted of items, including age, educational level, job, and barriers of access to oral health services. Data were analyzed using descriptive statistical indicators and logistic regression test.
  Results
  In this study, lack of insurance coverage for dentistry costs (59.7%) had the highest frequency in barriers of access to dental health services, followed by child's fear of dentistry (53.2%) and high costs of dental services (49.8%). There was no significant relationship between mother's job and barriers of access to dental health services, but the chance of barriers of access to dental health services increased 1.60 times with father’s employment in government jobs. Also, the results showed that the chance of barriers of access to dental health services increased 3.60 times with residence in Pardisan region, on the other hand, the chance of access to the services, was improved up to 52% with residence in Tohid region.
  Conclusion
  Expansion of insurance coverage of oral and dental health services and increase of public centers providing dental services can be eliminate the major part of barriers of access to these services. In addition, the proportional distribution of these services in different regions of the city can be effective in easy and low-cost access.
  Keywords: Dentistry, Oral health, Health services accessibility