فهرست مطالب

پژوهش در آموزش علوم پزشکی - سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیروس منصوری *، میمنت عابدینی بلترک، حسین لشکری، ستار باقری صفحات 1-8
  مقدمه
  آموزش با رویکرد حل مساله در حوزه پزشکی به عنوان رویکردی نو مورد پذیرش قرار گرفته و مطالعات نظری و تجریی زیادی صورت گرفته است. با وجود اهمیت این رویکرد، هنوز به روشنی اثربخشی آن به اثبات نرسیده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان اثر بخشی آموزش با رویکرد حل مساله در حوزه آموزش پزشکی انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش به شیوه مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال تحصیلی 93-94 در درس مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. شیوه نمونه گیری مبتنی بر تعیین تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (21نفر) و یک کلاس به عنوان گروه گواه (19نفر) در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان از آزمون محقق ساخته استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس- ANCOVA) و از طریق نرم افزار آماریspss تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش با رویکرد حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان به صورت معنی داری موثر است (01/0>p). با وجودی که میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون تفاوت چشم گیری با هم نداشتند با این حال میانگین گروه آزمایش در پایان دوره (پس آزمون) 16/33 و میانگین گروه گواه که 13/94 بوده که نشان از اثربخشی معنی دار رویکرد آموزش به شیوه حل مساله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آموزش به شیوه حل مساله بر موفقیت دانشجویان تاثیر مثبت و معنی داری دارد، توصیه می شود اساتید علوم پزشکی در بکارگیری از این شیوه تدریس مبادرت ورزند و آموزش به شیوه حل مساله در دستور دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری حل مسئله، دانشجویان، آموزش، عملکرد تحصیلی، گروه کنترل
 • محمدرضا آهنچیان، سیمین شرفی، مجید وفایی، فاطمه حاجی آبادی * صفحات 9-17
  مقدمه
  سیستم آموزشی دانشکده های پرستاری و مامایی ایران بیش از 20 سال است که اقدام به اجرای برنامه کارآموزی عرصه نموده است. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی اثربخشی برنامه کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه جهت انجام ارزشیابی از دو مرحله یادگیری و رضایت الگوی کرک پاتریک در قالب یک طرح توصیفی - مقایسه ای کمک گرفته شد. کلیه دانشجویان ترم 7 (30 نفر) یکی از دانشکده های پرستاری مامایی تیپ1 کشور به عنوان گروه آزمون و دانشجویان ترم 7 پرستاری (31 نفر) در دانشکده دیگر همان تیپ که از روش آموزش بالینی کارآموزی در عرصه استفاده نمی کردند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای تعیین سطح یادگیری مهارت های کارآموزی در عرصه دانشجویان و سطح واکنش میزان رضایت آنان از پرسشنامه های پژوهش گر ساخته با توجه به الگوی ارزشیابی کرک پاتریک استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و زوجی و همچنین آنالیزواریانس دوطرفه با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات مهارت های تکنیکی و ارتباطی دانشجویان قبل و بعد از کارآموزی در هر دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (0/05p <). همچنین بین میانگین تغییر در نمره مهارت کلی و مهارت های تکنیکی قبل و بعد از کارآموزی عرصه در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05p <).
  نتیجه گیری
  کارآموزی در عرصه با هدف افزایش استقلال و اعتماد حرفه ای دانشجویان تدوین شده است. با توجه به عدم اثربخشی کافی برنامه کارآموزی عرصه در این پژوهش، انتظار می رود مسئولان آموزشی با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت برنامه جهت تدوین و اجرای یک برنامه کاملا مدون تلاش کنند.
  کلیدواژگان: الگوی کرک پاتریک، کارآموزی، دانشجو، پرستاری، اثر بخشی
 • مینو یغمایی، آبتین حیدرزاده، میرمحمد جلالی * صفحات 18-26
  مقدمه
  در آموزش دوره های تخصصی هدف از آموزش، رسیدن به حد قابل قبولی از دانش و مهارت بالینی است. ارزیابی نتایج آموزش در طی دوره دستیاری به وسیله ارزیابی درونی و آزمون های ارتقاء و در پایان دوره توسط آزمون گواهی نامه و دانشنامه صورت می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط موفقیت دستیاران رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آزمون دانشنامه با نتایج ارزیابی درون بخشی و آزمون های ارتقاء در دوره های مختلف زمانی بود.
  روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر دستیاران رشته های تخصصی مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان شرکت کننده در آزمون های گواهی نامه و دانشنامه در طی سال های 1392-1384مورد بررسی قرار گرفتند. در طی این دوره زمانی، سه تحول در ارزیابی دستیاران صورت گرفت: دوره اول (1386-1384) ارزیابی درونی، دوره دوم (1389-1387) روش های نوین ارزشیابی اضافه شد و در دوره سوم (1392-1390) آزمون گواهی نامه از حالت متمرکز خارج و به دانشگاه های تیپ 1 تفویض شد. در این بررسی 188 دستیار در دوره اول و 278 نفر در دوره دوم و 218 نفر در دوره سوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه از شاخص قبولی در آزمون نخست دانشنامه استفاده و رابطه این شاخص با نمرات استاندارد شده ارزیابی درونی و آزمون های ارتقاء با استفاده از آزمون های t-test ( در صورت توزیع غیر نرمال از (Mann Whitney U test، χ2 و همچنین از آنالیز رگرسیون لجستیک و تحلیل خوشه ایبرای دسته بندی دستیاران در سه دوره مذکور از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از مجموع 680 دانش آموخته 366 نفر مذکر و 314 نفر مونث بودند. در کل 64/2 درصد دستیاران مذکر و 74/1 درصد مونث در آزمون دانشنامه موفق بودند. اختلاف معنی داری بین میزان موفقیت دستیاران مذکر و مونث در رشته های مختلف مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که در دوره اول فقط بین نمرات ارزیابی درونی سال های تحصیلی دستیاران موفق با ناموفق (0/02 P=) و در دوره دوم بین نمرات ارزیابی بیرونی دستیاران موفق با ناموفق اختلاف معنی دار وجود دارد (0/001P<). در دوره سوم نمرات ارزیابی درونی و بیرونی در دستیاران موفق با ناموفق اختلاف بارزی مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک در دوره اول تنها بین نمره استاندارد شده ارزیابی درونی دستیاران سال بالا (0/004 P=) و در دوره دوم بین نمره استاندارد شده ارزیابی بیرونی دستیاران سال پایین و بالا با موفقیت در آزمون دانشنامه رابطه معنی داری وجود داشت (0/02 P= ، 0/004P= (. در دوره سوم هیچ گونه ارتباطی بین نمرات استاندارد شده ارزیابی درونی و بیرونی با موفقیت در آزمون دانشنامه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ارتباط ضعیفی بین ارزیابی درونی و بیرونی با نتیجه آزمون دانشنامه در دوره سوم (1392 -1390) به دنبال خارج کردن امتحان گواهی نامه از نظارت دبیرخانه شورای تخصصی پزشکی و سپردن آن به دانشگاه های تیپ 1 وجود داشت.
  کلیدواژگان: آموزش، اینترنی و دستیاری، سنجش آموزشی، بوردهای تخصصی، ایران
 • فاطمه جعفرآقایی، شادی دهقان زاده *، حمید خردادی آستانه صفحات 27-36
  مقدمه
  آموزش علوم پزشکی از جمله پرستاری نیازمند تحولی اساسی است تا با بکارگیری شیوه های نوین آموزشی منجر به پرورش دانش آموختگانی خودکارآمد و متفکرانی خلاق شود که برای عملکرد پرستاری پیچیده امروزی آماده باشند. روش آموزشی کلاس درس معکوس یکی از شیوه های نوین پرطرفدار آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان پرستاری از بکارگیری مدل آموزشی کلاس معکوس (مداخله) انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی پس آزمون با یک گروه بر روی 43 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال 1395 انجام گرفت. دانشجویان به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده و آنان قبل از کلاس، لوح فشرده حاوی محتوای الکترونیکی مربوط به هر جلسه را مشاهده، مطالب کتاب را مطالعه و با آمادگی در کلاس درس حضور می یافتند. در کلاس نیز به کوییز مربوطه پاسخ داده و در بحث درباره پاسخ پرسش های کوییز و فعالیت های کلاسی شامل مشارکت در گروه های 4-3 نفره درباره سناریوهای بالینی مشارکت نمودند. در پایان ترم دانشجویان به 20 سوال پرسشنامه بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان از بکارگیری کلاس معکوس پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
  یافته ها
  ننتایج حاکی از تجارب مثبت فراگیران از بکارگیری روش کلاس معکوس بود. اکثریت دانشجویان (1/79 درصد) آموزش به روش کلاس معکوس را بر روشی سنتی که در آن بیشتر زمان کلاس صرف سخنرانی توسط استاد می شود، ترجیح می دادند. میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به نظرات دانشجویان 95/2 ± 09/26 بود. آزمون های آماری تحلیلی ارتباط معنی داری را میان اطلاعات فردی و دیدگاه دانشجویان نشان ندادند؛ تنها میان دیدگاه دانشجویان و معدل تحصیلی همبستگی مثبت و قویی وجود داشت (0/001=p و 0/88=r).
  نتیجه گیری
  دانشجویان دیدگاه و تجارب مثبتی از بکارگیری روش آموزشی کلاس معکوس داشتند. با توجه به نوپا بودن این رویکرد آموزشی مطالعات بیشتری برای بررسی تاثیر آن بر برآیندهای مختلف یادگیری لازم است.
  کلیدواژگان: کلاس درس معکوس، آموزش، پرستاری، یادگیری فعال
 • سیمین غلامرضایی، لیلا یوسف وند، پروانه رادمهر * صفحات 37-45
  مقدمه
  گرایش به تفکر انتقادی در دنیای مدرن، یک فرایند پیچیده شناختی مورد نیاز برای مشارکت عاقلانه در یک جامعه دموکراتیک شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده باورهای خودکارآمدی و فراشناخت برگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان رشته های مامایی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 94-1393 بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 220 نفر (60/9 درصد زن و 39/1 درصد مرد) و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران، فراشناخت شراو و دنیسون و گرایش به تفکر انتقادی ریکتس بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین باورهای خودکارآمدی ( r= 0/390 ، P<0/001)، و فراشناخت ( r= 0/468 ، P<0/001 ) با گرایش به تفکر انتقادی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (P<0/001) و یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر های باورهای خودکارآمدی (β=0/468، p<0/001) و فراشناخت (β=0/160، p<0/05) پیش بینی کننده معنی داری برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان هستند. همچنین آزمون t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای گرایش به تفکر انتقادی، باورهای خودکارآمدی و فراشناخت تفاوت معنی داری وجود دارد ، به نحوی که میزان گرایش به تفکر انتقادی (M= 104/79)باورهای خودکارآمدی(M= 56/37) و فراشناخت(M= 84/21) در بین دختران بیش تر از میزان گرایش به تفکر انتقادی(M= 92/57) باورهای خودکارآمدی (M= 49/23) و فراشناخت(M= 77/17) پسران بود .(P<0/001)
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت نقش باورهای خودکارآمدی و فراشناخت در پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان، برنامه های دانشگاه ها باید به گونه ای سازماندهی شوند که در برنامه ریزی های آموزشی و برنامه درسی تجدیدنظر به عمل آید و از روش های فعال تدریس استفاده شود که به جای ذخیره سازی اطلاعات و حقایق علمی، دانشجویان را درگیر مسئله و حل آن نماید.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، فراشناخت، تفکر انتقادی، دانشجویان
 • مریم ربیعی *، مهسا صفرپور صفحات 46-57
  مقدمه
  دندانپزشکی به طور گسترده با سطح بالایی از استرس همراه است. این استرس از، روند آموزش دندانپزشکی سرچشمه میگیرد. اگر عوامل استرس زای مزمن شوند و یا درمان نشده باقی بمانند، منجر به علائم روانی و جسمی می شوند که برای سیستم آموزشی مضر است.این مطالعه با هدف تعیین استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی با همکاری 167 دانشجو (74 مرد و 93 زن) در سال تحصیلی 95-1394 در دانشکده های دندانپزشکی رشت و واحد پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.مطالعه به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد استرس محیط دندانپزشکی(Dental Environment Stress; DES)با روایی و پایایی مناسب(8/0) به همراه مشخصات دموگرافیک ثبت شد. داده ها از طریق آزمون هایt مستقل و ANOVAو آنالیز چندگانه از مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه 4/2 ± 7/23 سال بود. میانگین نمره استرس 50/0±27/2 (از 4) بود. در میان حیطه های استرس زا، بیشترین میانگین استرس مربوط به استرس درک شده در حیطه ی درمان بیماران (64/0±41/2) و حداقل میانگین نمره ی استرس مربوط به باورهای درونی (0/72±1/86 ) و در میان 32 عبارت استرس زا، بالاترین میانگین استرس مربوط به ترس از امتحان و نمرات (91/0±95/2) بود. در آنالیز چندگانه ی رگرسیون لجستیک دیده شد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر(Odds Ratio=2/3، 95%CI OR: 1/1-4/84) و همچنین سال پنجم تحصیل بالاترین سطح از استرس را نشان دادند. نمرات استرس دانشجویانی که در طول ترم با پدر و مادرشان زندگی می کردند به طور قابل توجهی بالاتر از دانشجویان دیگر بود. (Odds Ratio=2/67، 95%CI OR: 1/1-6/4).
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح بالای استرس در دانشجویان دندانپزشکی در حین تحصیل و همچنین خطرات سطوح بالای استرس، لازم است که مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند. علاوه بر این، دانشجویان دختر و دانشجویانی که در سال پنجم تحصیل می کنند، بیشترین نیاز به حمایت را دارند.
  کلیدواژگان: استرس، دندانپزشکی، دانشجویان، آموزش
 • مهناز اخوان تفتی *، محبوبه سادات کدخدایی صفحات 58-66
  مقدمه
  دانشجویان علوم پزشکی به دلیل ماهیت رشته تحصیلی شان بیش از دانشجویان دیگر با محیط آموزشی ارتباط دارند و نیاز دارند که از این محیط استفاده بهینه داشته باشند. دو متغیر مهمی که موجب می شود آنها استفاده بهتری از محیط و امکانات دانشگاهی داشته باشند، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان سال اول علوم پزشکی انجام شده است.
  روش ها
  روش پژوهش از نوع تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود که در سال تحصیلی95-1394در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه آماری آن 24 نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی رشته های دانشکده تغذیه و علوم غذایی بودندکه به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، به مدت 10 جلسه 70 دقیقه ای آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه را دریافت کردند در حالی که برای آزمودنی های گروه گواه چنین برنامه ای ارائه نشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و انگیزش تحصیلی والرند بود که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برای شرکت کنندگان هر دو گروه اجرا شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش راهبردهای موفقیت در دانشگاه بر خودکارآمدی(0/001>P، 22/43 = F) و انگیزش تحصیلی (0/001>،P 30/21=F) تاثیر معنادار داشته است؛ به طوری که پس از مداخله آزمایشی، میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در هر دو متغیر به طور معناداری بیشتر بود. مجذور سهمی اتا اندازه این اثر را برای خودکارآمدی 53/0 و برای انگیزش تحصیلی 0/61 نشان داده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس این نتایج، آموزش راهبردها و مهارتهای موفقیت در دانشگاه که هدف آن استفاده مطلوب از محیط آموزشی است، موجب بهبود خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان شده و زمینه را برای پیشرفت تحصیلی بهتر آنها فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: موفقیت، خودکارآمدی، انگیزش، دانشجویان، پزشکی
 • یوسف یحیی پور، جمیله آقاتبار رودباری *، نوین نیک بخش، سیمین موعودی صفحات 67-71
  مقدمه
  کسب مرجعیت علمی، از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی نظام سلامت می باشد. شناسایی بهره مندی از توانمندی دانشگاه ها فرصتی برای توسعه ی کشور محسوب می گردد. لذا، ضرورت دارد برجسته ترین توانمندی هر دانشگاه به مجامع علمی معرفی گردد. دانشگاه بابل به عنوان یکی از واحدهای آموزش عالی سلامت، در راستای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، اقدام به شناسایی توانمندی های برجسته خود در کلان منطقه یک آمایشی نموده است.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی - اکتشافی با بررسی اسناد و شواهد مربوط به گروه های آموزشی، ارزیابی گزارش عملکرد، مشاهده و گزارش بازدید مدیران آموزشی و نشست خبرگان در معاونت آموزشی انجام شد.
  یافته ها
  برخی حیطه های قابلیت مرجعیت در دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل توسعه دانش سرطان، پزشک خانواده، مراقبت های نوزادان، تشخیص ژنتیک، جراحی قلب و مداخلات قلب اطفال، پیوند کلیه و مغز استخوان می باشند.
  نتیجه گیری
  ضمن تبیین حیطه هایی که در آن قابلیت مرجعیت علمی وجود دارد، این دانشگاه باید علاوه بر تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی، منابع و امکانات لازم را در این راستا بسیج نماید.
  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، سرآمدی، تحول و نوآوری، آموزش پزشکی
|
 • S. Mansoori *, M. Abedini-Baltork, H. Lashkari, S. Bagheri Pages 1-8
  Introduction
  Problem-Based Learning is a new approach in medical sciences and some theoretical and experimental studies have been done in this regards. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of PBL in medical sciences.
  Methods
  This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design by control group. statistical population included 40 undergraduate students in Shiraz University of Medical Sciences (college of Management and Information) in course of Human Resources Development that were selected as random sampling method and divided into two groups of (Control group=19, and Experimental group=21). A man-made questionnaire was used for evaluating academic performance, data were analyzed using descriptive statistics (Mean and standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) through SPSS .
  Results
  result showed that problem solving learning is effective on student's academic performance(p
  Conclusion
  since problem solving learning has a positive effect on student's performance, it is recommended medical sciences teachers try to use of this teaching approach and consider as priority in universities of medical sciences.
  Keywords: Problem-Based Learning, Students, Education, Academic Performance, Control Groups
 • M. Ahanchian, S. Sharafi, M. Vafaee, F. Hajiabadi * Pages 9-17
  Introduction
  Problem-Based Learning is a new approach in medical sciences and some theoretical and experimental studies have been done in this regards. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of PBL in medical sciences.
  Methods
  This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design by control group. statistical population included 40 undergraduate students at Shiraz University of Medical Sciences (college of Management and Information) in course of Human Resources Development that were selected as random sampling method and divided into two groups of (Control group=19, and Experimental group=21). A man-made questionnaire was used for evaluating academic performance, data were analyzed using descriptive statistics (Mean and standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) through SPSS .
  Results
  result showed that problem solving learning is effective on student's academic performance(p
  Conclusion
  since problem solving learning has a positive effect on student's performance, it is recommended medical sciences teachers try to use of this teaching approach and consider as priority in universities of medical sciences
  Keywords: Kirkpatrick's model, Internship, Nursing, students, effectiveness
 • M. Yaghmaei_A. Heidarzadeh_M. M Jalali * Pages 18-26
  Introduction
  In postgraduate training courses, the purpose is training to achieve an acceptable level of knowledge and clinical skills. Assessment of learning outcomes during residency is done by internal evaluation and annual in-training exams and in the end of residency course by the pre-board qualifying and board certification exams. The aim of this study was to evaluate the relationship between residents’ success in Guilan University of Medical Sciences on the certifying examinations and results of internal evaluation and in-training exam in different periods.
  Methods
  In this retrospective study, data of residents who participated in the certifying examinations in the years 2005-2013 were studied. Three evolutions in evaluation of residents occurred in this span. The first period in the years 2005-2007 which internal evaluation is added, the second period in the years 2008 – 2010 which new methods of evaluation is added to internal evaluation and the third period during the years 2011-2013 which the Pre-board exam was decentralized and awarded to the type 1 universities. In this study first time pass rate was considered, and its relationship between these outcomes and standard scores of internal evaluation and in-training exams by t-test (or Mann Whitney U test in variables with non-normal distribution) and χ2 was determined. Also logistic regression analysis and cluster analysis for grouping residents in three periods were used. The statistical analysis has been done by SPSS and the significant level in the study was considered 0.05.
  Results
  In this research, data of 680 students were analyzed. 366 of the subjects were male and 314 subjects were female. In general, 64.2% male residents and 74.1% female residents passes the board exam. There was no significant difference in the success rate of male or female participants in the three periods. In this study, 188, 278 and 218 residents were evaluated in period 1, 2 and 3, respectively. In first period, there is only difference between score of internal evaluation in residency course of successful and unsuccessful residents groups (P>0.02). In second period, this difference was significant in score of in-training exams in residency course of these groups (P
  Conclusion
  The results of our study show a weak association between scores of internal and external evaluation with success rate of residents in the third period. In this periods (2011-2013), pre-board exams removed from supervision of specialized medical Secretariat of the Council and was delegated to top rank universities. Further studies in this issue were recommended.
  Keywords: Education, Internship, residency, Educational measurement, Specialty boards, Iran
 • F. Jafaraghaie, Sh Dehghanzadeh *, H. Khordadi-Astane Pages 27-36
  Introduction
  Medical education including nursing education needs a fundamental change to use new educational approach to train creative and efficient registered nurses in modern complicated nursing practice. The flipped classroom model is one of the new popular educational method. The aim of the present study was to survey the views and experiences of nursing students in using the flipped classroom
  Method
  This one group quasi-experimental study was done on 43 nursing students who were selected by census method in Islamic Azad University Rasht branch in 1395. Before the class started all of the experiment group viewed every sessions of the electronic content, studied the book and prepared for the classroom. In the class they responded the quiz questions,discussed about their responses and involved in small groups about clinical scenarios. At the end of the course the students responded to a questionnaire including 20 items about the views and experience of the students in using the flipped classroom. Descriptive and analytic statistics consisting pearson correlation, independent t test and one way ANOVA were used for analyzing data.
  Results
  Findings showed that students had a positive experience of using flipped classroom. Majority of students (79.1%) prefer flipped classroom to traditional one that the most of class time were devoted to teachers lecture.The Mean of the scores of the students’ views was 26.09±2.95. There is not any statistical significant relations between demographic data and students views. Only there is a significant strong positive correlation between students’ views and the average scores(r=.88, P=.oo1).
  Conclusion
  students had positive views and experiences about using the flipped classroom. Considering that this educational approach is new, more studies is needed to assess its effect on different learning outcomes.
  Keywords: Flipped classroom, education, Nursing, Active learning
 • S. Gholamrezai, L. Yousefvand, P. Radmehr * Pages 37-45
  Introduction
  The tendency to critical thinking in the modern world known as a complex cognitive process for effective participation in a democratic society. The aim of the present study was to examine the predictive role of self-efficacy and meta-cognition on Tendency to critical thinking dispositions in students of Lorestan University of medical Sciences.
  Methods
  This is a descriptive- analytic correlational study. The study population included all Midwifery, Nursing, Health, and Paramedicine students of Lorestan University of Medical Sciences in 2014-15.sample size consist of 220 individuals (%60/9 female and %39/1 man), who were selected based on Krejcie and Morgan table through random cluster sampling. For gathering data instruments of self-efficacy sherer et al., Meta -cognitive Schraw & Dennison, and critical thinking dispositions Ricketts questionnaires were used. Data were analyzed by pearson correlation, multiple regression analysis and T independents through SPSS.
  Results
  The results showed there is a positive and significant correlation among self-efficacy(r=0/390, p
  Conclusion
  regarding The important role of self-efficacy and meta- cognition in predicting students critical thinking dispositions, University programs should be organized in such a way that the educational programs and curriculum revision comes into action And active teaching methods that, involved students in the issue and problem solving should be used instead of storing data and scientific facts.
  Keywords: Self-efficacy, Meta-Cognition, Critical Thinking, Students
 • M. Rabiei *, M. Safarpour Pages 46-57
  Introduction
  Dentistry has been widely associated with high levels of stress. This stress originates in the process of dental education. If psychological stressors become chronic and/or remain untreated, they result in psychological and physical symptoms, which is harmful for educational system. The aim of this study was to assess dental environment stress (DES) in students of the faculties of dentistry of Guilan University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross sectional study was carried out on 167 dental students including 74 males and 93 females from Rasht Dentistry and International branch faculty of Guilan University in 2015-2016 . Data were collected using the Dental Environment stress Questionnaire consist of 32 items in 6 scales by confirmed validity and reliability(0.8) and demographic questions. Data were analyzed in SPSS software using independent t-test , ANOVA and multi analysis of logistic regression.
  Results
  the mean age of students was 23.7±2.4 years. Mean score of stress was 2.27±0.50(out of 4). Among Stressful fields , clinical Job (2.41±0.64) and personal factors (1.86±0.72) had the highest and the lowest means, respectively. From 32 stressfull statements, the highest stress mean was full fear of examinations and grades (2.95± 0.917). Female students other than male Students also students of fifth academic year showed the highest level of stress in clinical treatment field(Odds Ratio=2/3, 95%CI OR: 1/1-4/84). Students living with parents during term time had significantly higher total stress scores than students living in other arrangements.(Odds Ratio=2/67, 95%CI OR: 1/1-6/4).
  Conclusion
  Based on the results of this study, high levels of stress among dental students as well as the harmfulness of high levels of stress requires greater attentions by the authorities. Furthermore, the girls and the fifth year students are in priority for help.
  Keywords: Psychological Stress, Dentistry, Students, Education
 • M. Akhavan Tafti * Kadkhodaie Pages 58-66
  Introduction
  Medical Sciences students because of the nature of their field of study are involved in educational environment more than other students . Self-efficacy and Academic motivation helps them to use better the academic environment. The aim of this research was to investigate the effects of training success strategies on self-efficacy and academic motivation in First-year students of Medical Sciences
  Methods
  This experimental study was designed as pre- posttest with a control group model which was conducted in Isfahan University of Medical Sciences in 2015-2016. Statistical sample was 24 students in the first year that were selected using random cluster sampling and were replaced in experimental and control groups. The intervention was planned for 10 sessions (70 minutes each session). During the research phase, the experimental group received a training package about strategies for university success while the control group did not. The tools of research were Sherer's self-efficacy and Vallerend's academic motivation questionnaires that twice as pretest and post test were conducted for the participants in both groups. Data were analyzed using SPSS and MANCOVA.
  Results
  The results showed that training of strategies for university's success had a significant effect on self-efficacy and academic motivation of students; So that by controlling the pre-test scores, instruction of university success strategies increased in self-efficacy 53% (F=22/43, P
  Conclusion
  Based on these results, success strategies instruction may lead to optimized use of the learning environments, increasing self-efficacy and academic motivation in students which provides the foundation for academic achievement.
  Keywords: Achievement, Self Efficacy, Motivation, Students, Medical
 • Y. Yahyapour, J. Aghatabar-Roudbari *, N. Nikbakhsh, S. Mouodi S Pages 67-71
  Introduction
  Acquisition of scientific authority is a subject that has been emphasized in the health policies of the Supreme Leader. Identification and take benefits from the capabilities of medical universities are opportunities for developing of the country, therefore, it is a necessity to identify and present the most important capabilities of each medical university. Babol University of Medical Sciences as one of the health master, in the program of evolution and innovation in medical education, identified his outstanding capabilities in the first region of Logistic Health Education Plan.
  Methods
  This is a cross-sectional descriptive-explanatory study which has been conducted by reviewing the evidences and documents related to the courses and departments, evaluating performance report, observing and reporting educational directors and experts panels in the vice chancellor for education of the university.
  Results
  Babol University of Medical Sciences has the capability of scientific authority, including the development in cancer information, implementation of family medicine, infant care, genetic diagnosis, cardiac surgery and pediatric cardiac interventions, organ transplant (kidney and bone marrow).
  Conclusion
  Scientific authority aspects should be explained as well as university develops strategic and operational plans and mobilizes resources and facilities.
  Keywords: Scientific authority, Excellence, Evolution, innovation, Medical education