فهرست مطالب

مطالعات میان فرهنگی - پیاپی 30 (زمستان 1395)
 • پیاپی 30 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امران کیانی *، حمدالله اکوانی صفحات 9-34
  رسانه ها بر اساس نظریه کارکردگرایی بخشی از محیط بیرونی هستند که نقش موثری در بر ساختن هویت و دگرگونی آن یا به عبارتی در هویت سوزی / هویت سازی دارند. پیدایش دگرگونی های اجتماعی و تغییر ارزش-های اجتماعی از مواردی است که در نتیجه ی کارکرد رسانه صورت تحقق به خود می گیرند. رسانه ها حوزه های عمومی و خصوصی مختلف مردم را به یکدیگر پیوند داده و به دنبال فرایند معنا سازی و انتقال آن به مخاطبان و هویت سازی می باشند. پژوهش پیش رو در پاسخ به این اصلی است که مجموعه های تلویزیونی ماهواره ای کدام دسته از معنا، ایده ها و ارزش ها را مسلط و طبیعی جلوه داده و در صدد شکل دهی به هویت مخاطب است. در این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که مخاطبان با توجه به دسترسی به گفتمانهای مختلف و زمینه های فرهنگی و اجتماعی گوناگون، واکنش متفاوتی نشان می دهند. یا قرائت های مسلط را می پذیرند یا مقاومت هویتی نشان داده یا وارد گفتگو می شوند. چگونگی قرائت یا رمز گشایی مخاطبان از مجموعه تلویزیونی عمر گل لاله که در یکی از شبکه های ماهواره ایی فارسی زبان پخش شده نمونه مورد تحلیل در این پژوهش است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس رویکرد منظومه معنایی و با درهم تنیدن سه سنت نظری کارکردگرایی، مطالعات فرهنگی و نظریه هژمونی تدوین شده و با تکیه بر آن، معناسازی و بازسازی هویت توسط رسانه ها و نیز چگونگی و دلایل مقاومت هویتی مخاطبان ایرانی در خوانش مجموعه های تلویزیونی ماهواره ای تحلیل شده است. روش پژوهش نیز بحث گروهی متمرکز است و از طریق آن قرائت ها ی هویتی مخاطبان مورد تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: هژمونی، مقاومت، هویت، سریال عمر گل لاله
 • اسدالله بابایی فرد، مریم روحی* صفحات 35-61
  امروزه واژه ی سبک زندگی در جوامع بسیاری مطرح می شود. جهان امروز جهانی است پر از تنوع و ارتباطات گسترده که محیطی بسیار متفاوت برای جوانان ایجاد کرده است و باعث شده جوانان امروزه در مقایسه با نسل های پیشین سبک زندگی متفاوتی را برای خود برگزینند. مفهوم شکاف نسلی رابطه ی تنگاتنگی با سبک زندگی دارد. در این پژوهش رابطه ی بین این دو مفهوم با استفاده از مباحث نظری کارل مانهایم و پیر بوردیو بیان شده است. پرسش اصلی پژوهش ما این بوده است که تا چه حد تنوع سبک زندگی باعث بروز شکاف نسلی در میان شهروندان شهر کاشان می شود؟ این پژوهش با روش پیمایشی و با حجم نمونه ی 300 نفر انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سن و مدگرایی با شکاف نسلی رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ همچنین، بین ارتباطات خانوادگی، سنت گرایی و پایبندی دینی با شکاف نسلی رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که، از میان پنج متغیر مستقل، همه ی متغیرها توانسته اند وارد معادله ی رگرسیونی شوند. مدل مسیر نیز نشان می دهد که متغیر مدگرایی بر ارتباطات خانوادگی و پایبندی دینی دارای تاثیر معنادار و معکوس است. همچنین، متغیر سن دارای تاثیر معنادار و مثبت بر سنت گرایی است.
  کلیدواژگان: شکاف نسلی، سبک زندگی، ارتباطات خانوادگی، پایبندی دینی، مدگرایی
 • حسن غنیمتی* صفحات 63-92
  یکی از مسایل مهم جوامع چند قومیتی و چندفرهنگی، تضاد و تنش های ناشی از وجود عناصر متفاوت فرهنگی در این جوامع است و سیاست گذاران به منظور ایجاد و حفظ انسجام و نظم استراتژی های متفاوتی را به منظور مدیریت تنوعات فرهنگی و قومی اتخاذ می کنند. ادبیات نظری مدل های مختلفی از دخالت کامل تا عدم دخالت کامل دولت ها در مدیریت تنوعات را پیشنهاد می کنند. مدعای این مقاله آن است که بنظر می رسد جوامعی که با میزان کمتری از دخالت دولت ها در تنظیمات تفاوت های فرهنگی، مذهبی و قومی مواجه هستند، میزان کمتری از تنش های قومی و فرهنگی و مذهبی را دارا بوده و از سطح بالاتری از انسجام برخوردارند. به منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه انجام شده است. برای این منظور از داده های Minorities at Risk و Indices of Social development و International Religious Freedom استفاده شده، دوره زمانی داده های این مطالعه از 2003 تا 2010 و شامل 199 کشور می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که: جوامعی با میزان بالایی از تکثرگرایی در مدیریت تنوعات فرهنگی و قومی برخوردارند میزان بالایی از انسجام را دارا می باشند و جوامعی با میزان بالایی از محدودیت های فرهنگی و قومی از میزان بالایی از شورش برخوردارند. بنابراین استراتژی پذیرش تنوعات فرهنگی و قومی مناسب تر از استراتژی ایجاد محدودیت برای جوامع متکثر فرهنگی است، در عین حال (میزان بهینه تکثرگرایی فرهنگی) به منظور رسیدن به انسجام در کشورهای مختلف برحسب تقسیم بندی جغرافیایی متفاوت است و جوامع به منظور رسیدن به حداکثر میزان انسجام بایستی از میزان متفاوتی از تکثرگرایی بهره مند باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت تنوعات فرهنگی و مذهبی، تکثرگرایی، محدودیت فرهنگی و مذهبی، شورش، انسجام
 • محسن نیازی، محمد گنجی، زهرا فرقانی نوش آبادی* صفحات 93-118
  هدف از پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هویت فرهنگی با تاکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی آماری آن، دختران دبیرستانی (پایه سوم و چهارم) شهر کاشان در سال تحصیلی 93- 92 می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده،320 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که روایی آن با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (95/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کندال و تحلیل مسیر استفاده شد. نتابج نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی خانواده، میزان استفاده از تلفن همراه، جامعه پذیری از خانواده و شیوه تربیتی مقتدرانه با هویت فرهنگی رابطه مثبت و معنادار و تضاد نسلی و شکاف نسلی با هویت فرهنگی رابطه منفی و معناداری دارند. بیشترین تاثیر بر شکاف نسلی به ترتیب مربوط به شیوه تربیتی استبدادی، شیوه تربیتی سهل گیر، شیوه تربیتی مقتدرانه، میزان استفاده از ماهواره و جامعه پذیری از خانواده می باشد. بنابراین، مبارزه روشمند فرهنگی با احساس حقارت در برابر فرهنگ غرب به خصوص در میان نوجوانان و جوانان و تدارک گروه های مطالعاتی متمرکز و تدوین مصادیق بروز شکاف های نسلی و هویتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، شکاف نسلی، سرمایه فرهنگی، جامعه پذیری، وسایل نوین ارتباطی
 • عاطفه ذهبی*، مهدی عالی نزاد، مهناز فرهمند صفحات 119-147
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهان محلی شدن با فردگرایی و جمع گرایی در بین دانشجویان دانشگاه یزد انجام شده است. متغیرهای وابسته این پژوهش، فردگرایی و جمع گرایی است که در ابعاد افقی و عمودی بر اساس نظریات تریاندیس سنجیده شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. سوال اصلی پژوهش به دنبال این بوده که آیا رابطه معناداری میان جهان- محلی شدن و فردگرایی و جمع گرایی وجود دارد؟ با توجه به سوال اصلی تحقیق فرضیه اصلی بر وجود رابطه میان جهان – محلی شدن با فرگرایی و جمع گرایی اشاره دارد. همچنین فرضیات فرعی حاکی از این است که میان متغیرهای زمینه ای جنس، وضعیت تاهل و تحصیلات با فردگرایی و جمع گرایی رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جنس، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات با فردگرایی و جمع گرایی رابطه معناداری وجود ندارد. بین جهان محلی شدن با فردگرایی رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین میان متغیر جمع گرایی با جهان محلی- شدن نیز رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که بعد تقابل با کشورهای جهان بیش از 16 درصد از واریانس جمع گرایی را تبیین می کند. همچنین بعد انطباق با روند جهانی شدن، 5/9 درصد از واریانس فردگرایی را تبیین می کند
  کلیدواژگان: فردگرایی، جمع گرایی، جهان، محلی شدن
 • حسین رحمان سرشت، سیدعلی ایازی، محمد ثابت مطلق* صفحات 149-172
  فرهنگ پدیده ای است که می سازد و ساخته می شود. کنش و واکنش های اجتماعی در بین افراد، بر اساس فرهنگ شکل می گیرد و حاصل این کنش و واکنش ها، سبب اثرگذاری بر فرهنگ موجود است. استقرار سازمان های چند ملیتی در بازارهای جهانی و تعامل با فرهنگ های متفاوت، حامل خصوصیت های فرهنگی برای جوامع میزبان خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش محرک هایی را که موجب انتقال فرهنگ سازمان های چند ملیتی به فرهنگ های محلی می شود را شناسایی و ساختار روابط بین این محرک ها و عوامل را ترسیم می کند. بدین منظور چند شرکت چند ملیتی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سپس با جمع آوری داده ها از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، محرک ها شناسایی شده و سپس به کمک تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفته شده اند. در گام بعد با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری محرک های تایید شده سطح بندی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از مدلسازی ساختاری تفسیری، محرک ها در سازمان مورد بررسی با توجه به روابط درونی بین آنها به هفت سطح تقسیم و در نهایت قدرت نفوذ و وابستگی آنها نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: سازمان های چند ملیتی، فرهنگ، فرهنگ سازمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)
|
 • E. Kiani * Pages 9-34
  According to Functionalist theories media are part of the external environment. Which plays a role in the transformation of the identity, In other words, Shaping identity and destruction of their identity. The emergence of social change and in the value of things is as a result of the work of media functionality. Media, link public and private spheres of different people to each other and transport means to the audience and shaping the identity. The current research is the answer to the main,a a satellite TV set which categories of meaning, ideas and values dominate and naturalized and Shaping the identity. This study sought to prove the hypothesis that audience According to Access to different discourses and different social and cultural backgrounds show different responses . Or accept or resist the dominant readings or talks with given identity. How to read or decode the audience of the TV series Life tulip in a Persian-language satellite channels broadcast is samples analyzed in this study. The theoretical framework is based on semantic system approach and the intertwining of three cents functionalist theory, cultural studies and developed the theory of hegemony. Relying on the meaning-making of identity by the media and Iranian audience identification as well as how and why they resistance is analyzed satellite readings TV series. The study also is analyzed through focus group discussions and readings of audience identification.
  Keywords: hegemony, Resistance, Identity, TV series the life of tulip flower
 • M. Rohi * Pages 35-61
  Today, the term lifestyle comes in many communities The modern world is full of diversity and communication has created a very different environment for young people And makes young people today compared to previous generations take different lifestyle for themselves . The concept of lifestyle is closely associated with the generation gap . The relationship between these two concepts using the theories of Karl Mannheim and Bourdieu expressed. Our research question was to what extent the diversity of lifestyle causes generation gap among the citizens of the city of Kashan ? This research survey was conducted with a sample of 300 people . The results indicate that a significant relationship between age and fashion with generation gap there ; Similarly, family relationships, traditionalism and religious adherence significant inverse relationship with the generation gap there. Regression analysis shows that, among the five independent variables, all variables into a regression equation could be. The model also shows the changing fashions significant impact on family relationships and religious adherence and reverse. The age variable has a positive and significant effect on traditionalism.
  Keywords: The generation gap, life style, Family relationships, religious commitment, Fashions
 • H. Ghanimati * Pages 63-92
  One of important issues in multi-ethic and multicultural societies is the conflict and tension resulting from various cultural elements in these societies and policy-makers adopt different strategies to mamage cultural and ethnic diversities in order to create and maintain integration and order. Literature veview in the field of ethnic, religious and cultural diversity management ranging from complete government intervention to no government intervention. This article aims to show that in a given society the less government intervention in cultural, religious and ethnic diversities, the less ethnic, religious and cultural tension and the more integration. To test this statement, a comparative study using secondary data from MAR,ISD,IRF was done. Given time period from 2003 to 2010 and includes 199 country. The results show: societies with high level of pluralism in mamging cultural and ethnic diversities, experience a high level of integration, and societies with high level of cultural and ethnic restricttions, experience a high level of rebellions. Therefore, cultural diversity adoption strategy is more suitable than limitation strategy in multicultural societies. At the same time, adoption a proper strategy for cultural and ethnic diversity management to reach a high level of integration depends on geographical segmentation. To reach maximum level of integration, societies should adopt different levels pluralism.
  Keywords: cultural, religious diversity Management, pluralism, cultural, ethnic restricttions, Rebellion, Integration
 • Z. Forghani Nooshabadi * Pages 93-118
  The porous of study was for Study of Social and Cultural factors affecting cultural identity, with emphasis on generation gap in students. The research method was descriptive-correlation. The statistical population was high school girls (the third and fourth grades) in Kashan in year 92-93 that 320 were selected randomly. For gathering the data using questionnaire. With commentary of experts, validity of the questionnaire was performed using confirmatory. Reliability was measured by Cronbach’s alpha (0/95). To analyze the data, Pearson correlation coefficient, Kendall test and path analysis were used.The results showa that relationship between family cultural capital, the use of mobile phones, socialization of family and authoritative parenting style with cultural identity is Positive & significant. Relationship between Generational conflict and generation gap with cultural identity is Negative & significant. The greatest impact on the generation gap, Priority: Authoritarian parenting style, Permissive parenting style, authoritative parenting style, the use of satellite and socialization of family. Therefore, systematic cultural struggle with feelings of inferiority against the West, especially among adolescents and young people and provide focused study groups and compiling cases generational gaps and identity is suggested.
  Keywords: Cultural Identity, generation gap, cultural capital, socialization, new communication devices
 • A. Zahabi * Pages 119-147
  This study aimed to investigate the relationship between the world - localization with individualism and pulralism among students of Yazd University. The dependent variables are individualism and pulralism In horizontal and vertical dimensions are measured based on the opinions Tryandys.
  Research method Is Questionnaire survey and collect data from the population using proportional stratified random sampling method, 384 students were selected. The research main question was whether to pursue a meaningful relationship between the world - Local and individualism and pluralism there? According to the original question of research main hypothesis is on the relationship between the world – localization with individualism and pulralism. The secondary hypotheses suggest that is the relationship between the background variables sex, marital status and education, there is individualism and pluralism. Research findings show that between sex, marital status and education, with individualism and pulralism there is no significant relationship. There was a significant relationship between the localization world with individualism. the latest There was a significant relationship between the localization world with collectivism. Multiple regression analysis showed that the One aspect of globalization localization as Against the world explained more than 16% of the variance stems of collectivism. Also, after Another aspect of the local universe as compliance with the process of globalization, showed individualism accounted for 5.9% of the variance stems.
  Keywords: individualism, collectivism, globalization localization
 • M. Sabetmotlagh * Pages 149-172
  Culture is a phenomenon that makes and be made. Social interaction takes place between people on the basis of culture and the result of this interaction affects the culture exists. Deployment of multinational organizations in the global markets and interact with different cultures Leads to the transfer of cultural properties to the host community. Due to this, in this article drivers and factors affecting the transmission of culture of multinational organizations to local culture have been recognized and the relationships between them to be traced. For this purpose, a multinational company in Iran has been studied and using Interpretive Structural Modeling drivers detected were classified. According to the results, the drivers of that organization, according to the interrelation between them were divided into seven levels. Finally, leverage and dependence between them is shown.
  Keywords: multinational organizations, culture, Organizational Culture, Interpretive Structural Modeling (ISM)