فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 97 (بهار 1396)
 • پیاپی 97 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حامد قادر زاده، کیوان باقری، داود امین پور صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه‏یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ایو برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تاکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، تکنیکTOPSIS، تحلیل خوشه ای، رتبه بندی، استان کردستان
 • احمدرضا احمدرضا خرمی صفحه 25
  شناسایی و رتبه بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 و تعدیل آن برای استان همدان، توسعه اقتصادی و اشتغال با رویکرد توجه به بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال مستقیم را دارد اما دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم است. براساس نتایج، توجه به بخش کشاورزی به رشد و توسعه متوازن استان کمک خواهد کرد. همچنین بخش کشاورزی دارای رتبه ششم پیوند پسین و پیشین است. طبق نتایج مشخص شد که ایجاد و توسعه صنایع غذایی در استان به اشتغال‏زایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کمک می‏کند.
  کلیدواژگان: جدول داده، ستانده، اشتغال، تولید، کشاورزی
 • ولی الله فریادرس، علیرضا جیران، مهدی شعبانزاده، رضا جهادگر صفحه 55
  تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر ولی الله فریادرس ، علیرضا جیران ، مهدی شعبانزاده3، رضا جهادگر4 تاریخ دریافت: 28/3/1394 تاریخ پذیرش: 7/11/1394 چکیده: تولید و مصرف شیر و فراورده های آن به دلیل ارتباط مستقیم و اثرگذار آن بر سلامت و امنیت غذایی جامعه همواره مورد تاکید دولت هاست. در ایران برای حمایت از تولید و مصرف شیر سیاست های حمایتی متنوعی در طول زمان در نظر گرفته شده است. سیاست یارانه مصرف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده، یارانه اعتباری، تعرفه وارداتی، کنترل بیماری های مهلک و خرید تضمینی شیر از جمله سیاست‏های مهم دولت در تولید و تجارت شیر است. جدیدترین سیاست دولت در بازار شیر طرح خرید تضمینی شیر برای اثرگذاری بر بازار شیر و جلوگیری از زیان تولید کنندگان است که درآذرماه 1393 اجرایی شده است. در مقاله حاضر برای بررسی تحقق هدف سیاست گذار اثر اجرای طرح بر قیمت درب دامداری در 7 استان مجری، شدت اجرای طرح و تحلیل رفاهی اجرای آن بررسی شده است. الگوی مورد استفاده در مطالعه حاضر تکنیک جورسازی و چارچوب تحلیل رفاهی است. تحلیل اثربخشی طرح بر پایه الگوریتم ژنتیک و تکنیک جورسازی نشان می دهد که اجرای طرح در سال‏های 93 و 94 توانسته است به ترتیب حدود 748 و 768 ریال به قیمت هر کیلوگرم شیر دریافتی دامداران اضافه کند.
  کلیدواژگان: خرید تضمینی، جورسازی، خودگزینشی، تولید شیر
 • صمد عرفانی فر، محمد بخشوده، عبدالرسول شیروانیان صفحه 75
  وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می‏شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف‏کنندگان، قیمت ها را به گونه‏ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه‏پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریبا ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه‏رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است.
  کلیدواژگان: سیستم تقاضای معکوس تقریبا ایده آل، انعطاف پذیری قیمتی، مرکبات، ایران
 • انسیه بابلی، مریم لشکری زاده صفحه 95
  در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصا برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تاثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تاثیر منفی و بی‏معنی در سرمایه‏گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است.
  کلیدواژگان: الگوی GARCH، حد آستانه ای، سرمایه گذاری خصوصی، نااطمینانی های تورمی
 • زهرا امیری، احمد فتاحی، حامد رفیعی صفحه 119
  با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش‏نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت‏ بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان‏گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به‏طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل موثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به‏وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود.
  کلیدواژگان: باغدار، بازاریابی، حاشیه بازار، میبد یزد، انار
 • سید یعقوب زراعت کیش، هانیه یوسفی متقاعد صفحه 137
  علی رغم وجود پتانسیل و مزیت‏های موجود در تولید گل و گیاهان زینتی در کشور، همواره چالش‏ها و نارسایی هایی در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات مشاهده می‏شود. در این مطالعه عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه ای در استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه بازار این محصول بررسی شد. مطابق نتایج، حاشیه بازاریابی محصول گل رز بالا و غیرمتناسب است و مسیر بازاریابی گل رز در استان کارا و شفاف نیست. نتایج تخمین توابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک – آپ نشان داد که قیمت، هزینه های بازاریابی و هزینه حمل ونقل با حاشیه بازاریابی درسطح خرده فروشی رابطه مستقیم دارد. همچنین نتایج محاسبه کارایی بازاریابی گل رز با استفاده از روش شفرد نشان داد که به ازای 1 ریال خدمات بازاریابی 77/3 واحد ارزش افزوده ایجاد می شود. نبود اطلاعات دقیق از شرایط بازار، سیستم حمل و نقل نامناسب و دوری بازار فروش از محل تولید و نیز کمبود تسهیلات حمایتی از مهم ترین مشکلات و چالش های تولیدکنندگان بودند.
  کلیدواژگان: حاشیه بازاریابی، گل رز، هزینه بازاریابی، الگوی مارک - آپ
 • بیتا رحیمی فر صفحه 157
  مطالعه حاضر با توجه به هدف تامین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (1404) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به‏دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تامین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری‏که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به‏دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت.
  کلیدواژگان: تقاضا، محصولات کشاورزی، پیش بینی، اولویت بندی، سند چشم انداز
 • سهام احمدی زاده، احمد مستعان صفحه 183
  ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تاثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم‏ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم‏ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود.
  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی و تکمیلی، عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده، مدل SWOT، ماتریس QSPM، خرما
 • اسماعیل پیش بهار، سید عرقان کهنه پوشی، جواد حسین زاد، سحر عابدی صفحه 219
  یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محدودیت بودجه و منابع مالی است که می تواند عامل موثری بر عدم به‏کارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از محصولات مهم محسوب می شود و استان کردستان نیز یکی از استان های مهم تولیدکننده این محصول است؛ لذا این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت بودجه و تاثیر آن بر سطح تولید سیب زمینی در استان کردستان پرداخت. در این راستا، از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی لیوبل، که فرم تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریبا ایده آل می باشد، استفاده شد. بدین منظور از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و میزان تولید محصول سیب زمینی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصول مورد نظر بزرگ‏تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصول نام برده می باشد.
  کلیدواژگان: استان کردستان، تابع تولید غیرمستقیم Lewbel، سیب زمینی، محدودیت بودجه
|
 • H. H. Ghaderzadeh, K. Bagheri, D. Aminpoor Page 1
  This study aims to determine the level of agricultural development in counties of Kurdistan province using 31 key indicators relate to agriculture sector. For data analysis, TOPSIS technique and cluster analysis are used. Also, GIS software is used for spatial showing of development level. The results indicate that Marivan and kamyaran with scores 0.491 and 0.475 respectively have highest degree of development and Sarouabad and Beneh with scores 0.340 and 0.343 respectively are at the lowest level of agricultural development. In general, the results of this study show an unbalanced development in counties of Kurdistan province in agricultural sector. Therefore paying attention to the balanced distribution of development in the agricultural sector with emphasis on the investigated indicators in this research is proposed.
  Keywords: Agriculture Development, TOPSIS, Cluster Analysis, Ranking, Kurdistan Province
 • A. Khorami Page 25
  In this study, using the Input - Output table in 2011 and adjusted it for Hamedan province, the economic development regard to employment in agricultural sector was studied. The results revealed that the agriculture sector has seventh rank in direct employment generation but this sector has a high potential in indirect employment generation. According to the results, agricultural sector can help to balanced growth of Hamedan province. Also, agricultural sector has sixth rank in backward and forward linkages. Results show that development of food industries in this province can help to increase of employment opportunities and production.
  Keywords: Input-Output Table, Employment, Production, Agriculture
 • V. A. Faryadras, A. Jeyran, M. Shabanzadeh, R. Jahadgar Page 55
  Production and consumption of milk and its sub products has always been stressed by governments. To support the production and consumption of milk in Iran, there have been taken various support policies over the time. Price subsidies to consumers, deficiency payment, input subsidies, credit subsidies, import tariffs, control of diseases and guaranteed purchase scheme are the most recent policies to be taken by government to impact on the market to further loss of milk producers. The purchase scheme has been put in action since market and prevents loss of milk producers at November 2014. To examine achievements of the scheme of the affectivity of the price at farm gate severity of implementation phase and welfare effects of the plan were investigated within 7 province of the country. Analysis based on genetic algorithms and matching techniques of the effectiveness of the scheme shows that implementation of scheme has surged milk price up to approximately 748 and 768 Rials per kilogram for the years 2014 and 2015.
  Keywords: Grantee Purchase, Matching, Self-Selection, Milk Production
 • Samad Erfanifar, Mohammad Bakhshode, Abdolrasul Shirvaniyan Page 75
  The lag between production and supply of horticultural products such as citrus fruits causes their supply to remain constant in short run and thus their prices are adjusted by consumers’ behaviors resulting the corresponding markets to be cleared. In this context, employing inverse demand system for which quantities are functions of prices is justified. In this study, an Inverse Almost Ideal Demand System was applied to the Iranian household expenditure survey data of 2011 to empirically analyze how the consumers respond to supply changes of citrus fruits including oranges, tangerines and sweet lime. The results showed that all own-price flexibilities are negative and their absolute value are less than one. All cross-price flexibilities are negative implying that the citrus are substitutes from consumers’ point of view. Based on the findings, sweet lime faces the highest price changes in response to changes in its own-supply and or the other citrus supply, whereas this is the lowest for tangerines.
  Keywords: Inverse Almost Ideal Demand system, Price Flexibility, Citrus, Iran
 • E. Baboly, M. Lashkarizadeh Page 95
  In conventional investment theories, it is usually assumed that the decisions are made at a stable and certain situation. However, uncertain parameters such as variable inflation rate create a difficult situation for private investment. In recent studies, the effect of variable and uncertain situations on investment in developing countries such as Iran has been evaluated. In the current study, using co-integration method and GARCH econometric model, the influence of inflation uncertainty on private investment in agriculture sector during the period of 1963 to 2011 has been investigated. The results indicated that at high levels of inflation uncertainty, this parameter had a significant negative impact on private investment in agriculture sector during the 1980s and 2000s. However, low levels of inflation uncertainty had a non-significant positive impact during the war period and a significant negative impact after the war period on private investment in this sector. Moreover, the results of this study indicate that liquidity and GDP gap has a positive and significant effect on private investment whereas the credit has a non-significant negative on private investment in agriculture sector of Iran.
  Keywords: Inflation Uncertainty, Private Investment, GARCH Model
 • Z. Amiri, A. Fatahi, H. Rafee Page 119
  According to the importance of pomegranate production and export in Meybod county of Yazd province, investigating the problems of its market is very important. Therefore 132 questionnaires were completed per level of producer, wholesaler and retailer and Marketing margin and share of each level in markets of first and second quality pomegranate are investigated in Meybod. The results show that wholesaler margin, retailer margin and total margin in first quality market are 4110.9, 2187.5 and 6298.5 Rials per Kg respectively. In second quality market, these margins are 3421.8, 1684.3 and 5105.6 Rials per Kg respectively. The share of producer, wholesaler and retailer from retailer price in second quality pomegranate are 28.3, 48.05 and 23.65 percent, respectively. This share in first quality is estimated 44.48, 36.24 and 19.28, respectively. As can be seen, by increasing the pomegranate quality and production of first quality, producer’ share will be increased. High proportion of wholesaler will be reduced significantly. Also marketing cost coefficient in first and second quality pomegranate are estimated 24.13 and 31.30 percent respectively. Moreover the result show that market cost had positive and significant effect on market share. Therefore, even with production of first quality pomegranate, market regulation policies for suitable conformity of margins with marketing cost for increasing the orchardist’ share is very necessary.
  Keywords: Orchardist, Marketing, Marketing Margine, Meybod of Yazd, Pomegranate
 • Y. Zeratkish, H. Yousefi Motaghaed Page 137
  Despite of potentials and presents advantages in flowers and ornamental plants production in country, always challenges in market structure and marketing of these products can be seen. In this study, factors affecting on marketing margin for Rose flower in Kohgiloye and Boyerahmad province were studied to define a approach for solve the problems and development of market of this flower. Result show that the marketing margin for Rose flower is high. Determination of marketing margin functions show that price, marketing cost and transportation cost have a positive effect on marketing margin at retailer level. Also the result of efficiency estimation using Shepard method revealed that for every 1 Rials for marketing services, value-added increase 3.77 unit. Lack of accurate information about market, inappropriate transportation system and the distance between sale and purchase market and the lack of support facilities are the most important problems and challenges for producers.
  Keywords: Marketing Margin, Rose Flower, Marketing Cost, Mark up Model
 • Bita Rahimifar Page 157
  Present study with the goal of providing food security and self – sufficiency in National Vision Plan, has forecasted demand of selected agricultural products with the usage of Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model at the vision horizon (2025). Results showed that food demand would increase desirable at the basis of food security and consumption pattern reformation provided that vision plan goals had been realized. So that the consumption pattern of Iranian society, under the ideal and desirable alternatives, due to increasing income and decreasing inflation rate, would transform into further increase of protein such as all kinds of meats and eggs and lower consumption of bread. According to the findings, the rank of productions base on the demand in vision horizon (2025) will meat, egg, rice, chicken, wheat and tea respectively.
  Keywords: Demand, Agricultural Products, Forecasting, Prioritizing, National Vision Plan
 • S. Ahmadizadeh, A. Mostaan Page 183
  Development of date palm fruit processing and by-products industries has a great importance in employment and poverty alleviation, reducing wastes, increasing food security, increasing productivity, added-value, and export, development and exchange of technologies and sustainable development of rural areas. This study has been conducted for investigation of state and capabilities of Khuzestan date industry via SWOT matrix based. The results led to the identification of 13 opportunities and 10 threats from external factors and 4 key strengths and 10 key weaknesses from internal factors matrix. The state coordinate of Khuzestan date industry found to be 2.58 and 1.83 for external and internal factors respectively, which in turn placed the industry in the conservative strategy space. Two factors of "access to domestic and foreign new technologies", and "availability of low cost labor" with balanced score of 0.284 were recognized as the key driving forces, while "Lack of information and advertising in the local and international scenes to introduce Iranian dates as a luxury and high nutritional value fruit" and “Lack of Brand and leader companies" with balanced score of 0.172 were the key hampering factors. Five top priority strategies were identified using Quantitative Strategic Planning Matrix in order of importance as follows: "increasing the market share of date products in domestic and foreign markets by extending marketing and advertising", "Improvement and modernization of food processing plants in accordance with related standards", "Improving quality of products by using novel internal and external technologies", "establishment of a consortium between firms in order to participate in special features" and "increasing production volume". Balanced score for these strategies were 4.93, 4.63, 4.54, 4.2 and 4.19 respectively.
  Keywords: Processing, Complementary Industries, Driving Forces, Hampering Factors, SWOT, QSPM, Date
 • S. Pishbahar, S.E. Kohnehpooshi, J. Hosseinzad, S. Abedi Page 219
  Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function E. Pishbahar , S. E. Kohnehpooshi , J. Hosseinzad , S. Abedi Received: 27 Aug 2015 Accepted: 12 Apr 2016 Abstract One of the problems expressed by agricultural producers is budget restrictions and limited financial resources that could be an influential factor on non-use of economically optimal level inputs. Due to the Potato is one of the important products and the Kurdistan province is one of the major province producers of this product, therefore, this study survey the effect of budget restrictions and their impact on potato production in Kurdistan province. In this context, the approach of indirect production function with Lewbel functional form was used as a generalized functional form of two the Translog functional form and Almost Ideal Supply System. For this purpose, the data of price and quantity of the inputs and the output of potatoes was used during 1991-2011. The results showed that the Lagrange multiplier for the product is greater than one that this indicates the existence of budget restrictions in the production of potato.
  Keywords: Kurdistan, Lewbel Indirect Production Function, Potato, Budget Restrictions