فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • زهرا اسفندیاری، ندا قسامی، هدایت حسینی صفحات 1-9
  مقدمه
  اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم نگهدارنده های ضد میکروبی هستند که در فرآورده های غذایی کاربرد دارند. سازمان های ملی نظارتی، حد مجاز این دو ماده را جهت استفاده در فرآورده های مختلف غذایی مشخص نموده اند. پژوهش حاضر با مروری نظام مند، به بررسی میزان اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در مطالعات انجام گرفته در فرآورده های مختلف غذایی در ایران و مقایسه آن با حد مجاز مشخص شده در استاندارد ملی ایران پرداخت.
  روش ها
  کلید واژه های Benzoic acid، Sodium benzoate، Food و Iran و معادل فارسی آن ها در بانک های اطلاعاتی ملی و بین المللی SID، Magiran، Google Scholar، PubMed و ISI مورد جستجو قرار گرفت. از 61 تحقیق انجام شده طی سال های 2000 تا 2016 میلادی، 43 مقاله حذف و 18 مقاله وارد پژوهش گردید.
  یافته ها
  در تحقیقات صورت گرفته، وجود بنزوات سدیم در چهار گروه لبنیات، فرآورده های غذایی اسیدی، آشامیدنی ها و غلات بررسی شد. بیشترین مطالعات بر روی فرآورده های لبنی متمرکز بود و سهم کمی از پژوهش ها به بقیه محصولات غذایی اختصاص داشت. عدم تطابق مقدار مجاز اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در فرآورده های مختلف غذایی با استاندارد ملی ایران، در کلیه مقالات مرتبط با فرآورده های لبنی، اسیدی و غلات مشاهده گردید. در 80 درصد از مطالعات مربوط به فرآورده های آشامیدنی نیز عدم تطابق با مقادیر تعیین شده در استاندارد ملی ایران گزارش شد.
  نتیجه گیری
  مطالعات صورت گرفته در ایران دو فرضیه را در خصوص اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در فرآورده های غذایی مطرح می نماید. فرضیه اول این که وجود اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در فرآورده های لبنی، اسیدی و غلات می تواند به واسطه فعل و انفعالات طبیعی ناشی از میکروارگانیسم ها باشد. بنابراین، انجام مطالعات جامع علمی جهت تعیین حد طبیعی تشکیل شده از اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در فرآورده های غذایی که واکنش های میکروبی در آن ها صورت می گیرد، نیاز است و بازنگری استانداردهای ملی مرتبط پیشنهاد می شود. فرضیه دوم می تواند مربوط به افزودن نگهدارنده های اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم به فرآورده های غذایی توسط تولید کنندگان این گروه از محصولات باشد. بنابراین، برنامه ریزی و مدیریت در راستای پایش دقیق و مستمر این ترکیبات توسط سازمان های نظارتی و متولی سلامت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسید بنزوئیک، بنزوات سدیم، فراورده غذایی، ایران
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • حبیب الله دهقان، سمیه قره بایی صفحات 10-13
  مقدمه
  کاهش بار گرمایی بدن در مدیریت استرس گرمایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی قابلیت خنک کنندگی جلیقه حاوی بسته های ژل- یخ در شرایط گرم و خشک بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مداخله ای- تجربی بود و بر روی 12 دانشجوی مرد انجام گرفت. شاخص نمره استرین گرمایی (Heat Strain Score Index یا HSSI)، دمای پوست، دمای دهانی و ضربان قلب در دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه به مدت 30 دقیقه در اتاقک شرایط جوی با میانگین دمای 8/38 درجه سانتی گراد و رطوبت 9/32 درصد و در دو شدت فعالیت با سرعت های 4/2 و 8/4 کیلومتر بر ساعت اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین دمای پوست سینه و شاخص HSSI در در دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه در سرعت 4/2 کیلومتر بر ساعت معنی دار (005/0 > P) و در سرعت 8/4 کیلومتر بر ساعت معنی دار نبود. همچنین، اختلاف معنی داری بین میانگین ضربان قلب، دمای دهانی و دمای پوست کتف در هر دو سرعت مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از جلیقه خنک کننده حاوی بسته های یخ در آب و هوای گرم و خشک، باعث کاهش میزان دمای پوست و نمره شاخص استرین گرمایی در فعالیت سبک نسبت به فعالیت متوسط می شود.
  کلیدواژگان: پاسخ استرس حرارتی، دمای بدن، دمای بالا، ضربان قلب
 • سیده سارا خرازی، نوشین پیمان صفحات 14-18
  مقدمه
  بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت، موثرترین راه علیه ایدز، آموزش بهداشت است. نوجوانان دختر از جمله گروه های در معرض خطر در برابر ایدز می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان مشهد انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 80 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال 1395 در دو گروه 40 نفره آزمون و شاهد قرار گرفتند. مداخله آموزشی برای گروه آزمون به روش سخنرانی و بحث گروهی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه سه قسمتی شامل مشخصات شخصی، آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. داده ها با استفاده از آزمون های Paired t، Independent t و 2c در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری میان متغیرهای دموگرافیک دو گروه مورد بررسی مشاهده نشد. قبل از مداخله اختلاف معنی داری بین دو گروه در متغیرهای آگاهی، حساسیت، شدت، منافع، موانع درک شده و خودکارامدی وجود نداشت (050/0 < P)، اما بعد از مداخله در متغیرهای ذکر شده به جز سازه حساسیت درک شده، اختلاف معنی داری مشاهده شد (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر تاثیر و کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز تاکید نمود و نشان داد که آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی، باعث افزایش شدت، منافع درک شده و خودکارامدی و کاهش موانع درک شده در دختران دانش آموز می شود. ایجاد حساسیت در این گروه سنی نیازمند مداخله طولانی مدت می باشد.
  کلیدواژگان: ایدز، دانش آموزان، الگوی اعتقاد بهداشتی، آگاهی
 • سعید امینی رارانی، احمد قدمی، حجت الله یوسفی، کوروش مانی صفحات 19-23
  مقدمه
  چاقی یکی از مهم ترین عوامل خطر در بروز بیماری های غیر واگیر می باشد که حتی در کارکنان درمانی نیز شیوع رو به افزایشی دارد و می تواند زمینه ساز بیماری های مختلفی از جمله مشکلات قلبی- عروقی شود. روش های درمانی مختلفی در این زمینه ارایه شده است که یکی از آن ها، استفاده از چای سبز می باشد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر چای سبز بر میزان شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI)، فشار خون و نبض در کارکنان اتاق عمل بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی قبل و بعد، بر روی 24 نفر از کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید مطهری فولادشهر اصفهان در سال 1394 انجام شد. بعد از اخذ رضایت نامه، از نمونه ها درخواست گردید تا روزانه 4 فنجان چای سبز حاوی 3 گرم برگ چای سبز در 300 میلی لیتر آب جوش (با دمای 80 درجه سانتی گراد) را به مدت 8 هفته مصرف نمایند. میزان BMI، نبض و فشار خون قبل و بعد از مصرف چای سبز اندازه گیری شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  فشار سیستولیک و تعداد نبض بعد از 8 هفته مصرف چای سبز به طور معنی داری کاهش یافت، اما مصرف آن بر BMI و فشار دیاستولیک موثر نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف چای سبز می تواند جهت کاهش فشار خون سیستولیک و نبض مفید باشد و باعث بهبود وضعیت قلبی- عروقی می شود.
  کلیدواژگان: چای سبز، شاخص توده بدنی، فشار خون، نبض
 • هاجر رضایی، مریم عمیدی مظاهری صفحات 24-31
  مقدمه
  سندرم قبل از قاعدگی (Premenstrual syndrome یا PMS) ترکیبی ازاختلالات جسمی، عصبی و روانی است که بر سازگاری اجتماعی، ارتباط درون فردی، فعالیت های طبیعی و کیفیت زندگی فرد تاثیر منفی می گذارد. فعالیت بدنی یکی از شیوه های مناسب در جهت کنترل علایم این سندرم می باشد. با توجه به اهمیت مشارکت همسران در بهداشت باروری و ارتقای سلامت زنان، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش همسران بر انجام فعالیت بدنی در زنان مبتلا به PMS پرداخت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1393 انجام شد. نمونه های مطالعه شامل 100 زوج در سن باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان فلاورجان بود که به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. همسران گروه آزمون طی دو جلسه در زمینه فعالیت بدنی در کنترل علایم PMS آموزش دیدند. اطلاعات علایم PMS و ورزش به ترتیب با استفاده از پرسش نامه سنجش PMS (Premenstrual syndrome assessment یا PSA) و طرح سبا وزارت بهداشت قبل و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در انجام فعالیت بدنی زنان گروه آزمون بعد از مداخله مشاهده شد (001/0 > P)، اما میزان شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) کاهش معنی داری را نسبت به قبل و نسبت به گروه شاهد نشان نداد. علایم جسمی و روحی- رفتاری در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد گزارش گردید (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  مردان به عنوان یک رابط آموزشی، به خوبی توانسته بودند زنان را به انجام فعالیت بدنی تشویق نمایند و علایم PMS را در آنان کاهش دهند. پیشنهاد می شود دوره های آموزشی ویژه مردان جهت تشویق زنان به ورزش در سیستم بهداشت و درمان اجرا گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، سندرم پیش از قاعدگی، همسر، فعالیت فیزیکی
 • فاطمه آسایشی، فیروزه مصطفوی، اکبر حسن زاده صفحات 32-37
  مقدمه
  تبعیت از درمان، عامل مهمی در درمان پرفشاری خون می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که باورهای مرتبط با دارو بر تبعیت از درمان موثر است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط باورهای مرتبط با دارو درمانی و میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 300 بیمار مبتلا به پرفشاری خون به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از بین مراجعان به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در سال 1394 انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه باور های دارویی (Beliefs about medicines questionnaire یا BMQ) و پرسش نامه تبعیت از درمان (Morisky Medication Adherence Scale یا MMAS) جمع آوری گردید. پایایی پرسش نامه های BMQ و MMAS در مطالعات داخلی به ترتیب با 71/0 و 69/0 تایید شده است. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t و ضرایب همبستگی Pearson و Spearman در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 050/0 > P به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان 16/6 ± 55/58 سال بود و 3/68 درصد از آنان را زنان تشکیل دادند. بین باورهای مرتبط با دارو درمانی و میزان تبعیت از درمان رابطه معنی داری مشاهده شد (21/0 = r و 001/0 = P). سن و جنسیت بیماران ارتباط معنی داری را با تبعیت از درمان و باورهای دارویی نشان نداد (050/0 < P). رابطه بین سطح تحصیلات و شغل با نمره باورهای دارویی معنی دار بود (050/0 > P)، اما ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات و شغل با تبعیت از درمان وجود نداشت (050/0 < P).
  نتیجه گیری
  باورهای دارویی می تواند در میزان تبعیت از درمان موثر باشد. همچنین، مداخلات آموزشی در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون با تاکید بر ارتقای باورهای مثبت افراد نسبت به مصرف دارو ها، میزان تبعیت از درمان را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: باور، تبعیت از درمان، پرفشاری خون
 • عزیز رضاپور، جلال عربلو، وحید علی پور، امین اکبری صفحات 38-45
  مقدمه
  در سال های اخیر، با توجه به افزایش مشکلات زیست محیطی ناشی از پسماندهای مراکز درمانی، تعیین روش بهینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی با در نظر گرفتن معیارهای متعدد و تا حدودی متناقض به یکی از مهم ترین چالش ها تبدیل شده است. مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی گزینه های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران و اولویت بندی آن ها با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاره انجام شد.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی بود که در سال 1394 انجام شد. تعداد 46 نفر از مطلعان و صاحب نظران این موضوع با استفاده از نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه انجام شد. روایی پرسش نامه طراحی شده با استفاده از نظر استادان و خبرگان، به صورت روایی صوری مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس نرخ ناسازگاری استاندارد که کمتر از 1/0 است، با نرخ 00256/0 تایید گردید. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزارهای Excel و Lingo استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، 12 معیار مختلف الویت بندی برای روش های دفع پسماند به دست آمد. سه معیار اثربخشی عمل، پسماندهای هوایی، تاثیرات محیطی و موانع پذیرش عمومی بیشترین وزن و سه معیار هزینه، بو و رها کردن با اثرات بهداشتی کمترین وزن را به خود اختصاص داد. در نهایت، بر اساس معیارهای فوق، روش های مختلف دفع پسماندهای بیمارستانی به ترتیب استریل بخار (اتوکلاو)، سوزاندن، دفن کردن، گندزدایی شیمیایی، پرتودهی و ماکروویو رتبه بندی شد.
  نتیجه گیری
  بیشتر گروه های شرکت کننده در پژوهش به بحث اتوکلاو و استریل با بخار و دفن کردن بعد از خنثی سازی تاکید داشتند که میزان استقبال مسوولان و دست اندرکاران از روش های حداقل تاثیر بر محیط زیست را نشان می دهد. با این حال، جنبه های هزینه ای و مالی روش های مختلف دفع پسماندهای بیمارستانی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسماند پزشکی، تصمیم گیری، رتبه بندی
 • سمیه رضایی، حسین فرخ زاده، ابراهیم قربانی، اکبر حسن زاده صفحات 46-51
  مقدمه
  شنا یکی از ورزش های مهم برای سلامت جسم و روح است که عدم رعایت موازین بهداشتی دراستخرها باعث بروز مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری های عفونی به شناگران می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی شاخص های کیفی آباستخرهای شنای شاهین شهر و مقایسه آن با استاندارد بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی طی سال های 91-1390 انجام گرفت. از 3استخر فعال شهرستان شاهین شهر، 288 نمونه آب در مدت 4 ماه به صورت سه هفته یک بار تهیه گردید. پارامترهای کلر آزاد باقیمانده، کدورت، pH، دما و همچنین، پارامترهای میکروبی نظیر باکتری هتروتروف، سودوموناس آئروژینوزا، کلیفرم کل و مدفوعی مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان pH در 88/13، کلر آزاد باقیمانده در 11/36، کدورت در 77/52 و دما در 22/22 درصد نمونه ها مطلوب بود. جمعیت باکتری های هتروتروف، سودوموناس آئروژینوزا و کلیفرم کل و مدفوعی به ترتیب در 22/72، 11/86، 88/88 و 88/88 درصد موارد مطلوب به دست آمد. در آنالیز آماری داده ها، بین کلیفرم مدفوعی و کدورت رابطه مستقیم وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، پارامترهای pH، دما و کلر باقیمانده کمترین تطابق را با استاندارد داشت که نشان دهنده ضرورت پایش مداوم پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و همچنین، گندزدایی آباستخر می باشد.
  کلیدواژگان: استخر شنا، کنترل کیفی، میکروبیوژی آب، کلراید
 • نقش مولفه های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان
  ابوالفضل حسینی، علی اکبر مجدی، علی اصغر اسماعیلی صفحات 52-57
  مقدمه
  یکی از مراحل اساسی زندگی بشر، دوران سالمندی است که همراه با نیازها، خواسته ها و مسایل متفاوت می باشد. تحقیق حاضر، با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان انجام شد.
  روش ها
  روش مورد استفاده در پژوهش، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان سالمند بالای 65 سال و حجم نمونه 265 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری ترکیبی از طبقه ای و خوشه ایچند مرحله ای بود که داده ها از 9 محله منتخب در شهر مشهد در سال 1394 جمع آوری شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین t مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  سلامت عمومی سالمندان در حد متوسط و بالاترین میزان سلامت عمومی به خرده مقیاس سلامت اجتماعی تعلق داشت. همچنین، حمایت اجتماعی از سالمندان در حد متوسط و بیشترین میزان حمایت متعلق به خرده مقیاس عاطفی گزارش شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که سلامت عمومی مردان به طور معنی داری بالاتر از زنان بود. در نهایت، در بین ابعاد حمایت اجتماعی، بعد عاطفی بیشترین تاثیر را بر سلامت عمومی سالمندان داشت.
  نتیجه گیری
  حمایت عاطفی بیشترین تاثیر را بر سلامت عمومی سالمندان داشت، اما باید توجه کرد که سالمندان در کنار نیازهای عاطفی، به حمایت های خدماتی زیاد، مالی و مشورتی هم احتیاج دارند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی، سلامت عمومی، سالمندان
 • کبری طهماسبی سولگانی، رضا امانی، زهرا نظری، کامبیز احمدی، سرور نعمت پور صفحات 58-64
  مقدمه
  تغذیه یکی از مهم ترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارکرد شناختی محسوب می شود. روی از عناصر ریزمغذی است که کمبود آن در ابتدای زندگی عوارض جبران ناپذیر و در مراحل بعدی رشد، عوارض شناختی قابل برگشتی بر جای می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی سطح سرمی عنصر روی و ارتباط آن با کارکرد شناختی و تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستانی بود.
  روش ها
  در این پژوهش مقطعی، 100 دانش آموز دختر هنرستانی انتخاب و سطح سرمی عنصر روی با استفاده از روش جذب اتمی اندازه گیری شد. کارکرد شناختی شامل بهره هوشی، حافظه و تمرکز با استفاده از آزمون های بهره هوشی Raven، آزمون حافظه Wechsler (Wechsler Memory Scale یا WMS) و آزمون های خط زنی (آزمون دقت Bonardel و خط زنی حروف) مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت تحصیلی نیز با استفاده از معدل تحصیلی موجود در پرونده تحصیلی محاسبه گردید. از رگرسیون تعمیم یافته (Generalized linear model یا GLM) برای بررسی تاثیر سطح سرمی عنصر روی بر تغییرات میزان نمرات آزمون های بهره هوشی، حافظه، تمرکز و کارکرد تحصیلی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی عنصر روی، 00/31 ± 51/105 میکروگرم بر دسی لیتر بود. میانگین نمرات آزمون های بهره هوشی Raven، WMS، دقت Bonardel، خط زنی حروف و معدل تحصیلی به ترتیب 80/11 ± 44/91، 2/11 ± 6/84، 6/0 ± 0/46، 20/5 ± 84/44 و 80/1 ± 51/14 به دست آمد. بین سطح سرمی عنصر روی و آزمون های بهره هوشی Raven، WMS، خط زنی حروف و حذف عدد رابطه معنی داری وجود داشت (050/0 > P)، اما بین سطح سرمی روی و معدل تحصیلی ارتباطی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بین کارکرد شناختی از جمله بهره هوشی، حافظه و تمرکز با سطح سرمی عنصر روی رابطه وجود دارد. لازم است نسبت به آموزش مصرف مواد غذایی حاوی این عنصر جهت پیشرفت تحصیلی توجه شود.
  کلیدواژگان: روی، فرایند شناختی، وضعیت تحصیلی، دختران نوجوان
 • عباس خدابخشی، وحیده پرورش، مرتضی سدهی، محسن اربابی صفحات 65-71
  مقدمه
  رنگ یکی از مهم ترین آلاینده های موجود در فاضلاب نساجی به شمار می رود که اغلب سمی، سرطان زا و جهش زا می باشد. بنابراین، آلاینده های رنگی قبل از ورود به محیط زیست باید تصفیه شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الک های استاندارد دانه بندی شد و اثر شاخص های مختلف شامل pH (12-2)، غلظت اولیه رنگ (60-40-20 میلی گرم در لیتر)، زمان تماس (180-10 دقیقه) و دوز جاذب (2-3/0 گرم در 100 سی سی) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  کارایی خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ، کاهش و با افزایش زمان تماس تا 60 دقیقه اول افزایش یافت. همچنین، یافته ها از ایزوترم Langmuir (9467/0 = 2R) بهتر پیروی نمود.
  نتیجه گیری
  خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان از توانایی مطلوبی (48/98 درصد در غلظت 20 میلی گرم آلاینده) در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی و فاضلاب های صنعت نساجی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو بلک 5، جذب سطحی، خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان، جاذب طبیعی
 • رضا فولادی فرد، امیرحسین محوی، محسن مهدی نیا، منصوره ساده قمصری، ابولفضل محمدبیگی، امیرمنصور گل محمدی صفحات 72-78
  مقدمه
  مصرف عمده گاز طبیعی در ایران، استفاده از آن به عنوان منبع گرمایشی است که بیشتر از طریق احتراق در بخاری های گازی ایجاد می شود. بخاری های خانگی به علت تعداد زیاد، پتانسیل تاثیر قابل توجهی در تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده دارند. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی میزان انتشار آلاینده های گازی خروجی از دودکش بخاری گازسوز خانگی و ارتباط آن با شرایط دمای جوی و مصرف کلی گاز در کشور بود.
  روش ها
  در این مطالعه، جهت سنجش آلاینده های گازی یک بخاری گازسوز متداول خانگی، از دستگاه سنجش آلاینده های خروجی از دودکش، مدل Lancom III استفاده گردید. تحقیق طی پنج ماه سرد در سال های 1391 تا 1392 انجام شد. داده های دمایی هوا از اداره هواشناسی و میزان کلی مصرفی گاز از شرکت ملی گاز به دست آمد.
  یافته ها
  مقدار میانگین خروجی گازهای 2CO، 2SO، 2NO، ‏NO و ‏CXHY‏ به ترتیب 64/10939، 091/0، 01/1، 99/6 و 996/172 ppm بود. ارتباط معنی داری بین کاهش دمای روزانه و افزایش میزان 2SO و CXHY وجود داشت (010/0 > P). همچنین، ارتباط معنی داری میان کاهش دمای روزانه و کاهش 2CO و ‏2NO ‏در خروجی دودکش مشاهده شد (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  افزایش غلظت ‏2SO و CXHY و کاهش غلظت 2CO و ‏2NO در روزهای سرد، می تواند به علت تغییرات در کیفیت گاز مصرفی باشد. در چنین روزهایی مصرف کلی گاز در کشور افزایش می یابد و بنابراین، باعث تغییراتی در دبی، سرعت و فشار گاز در لوله های انتقال و نیز کیفیت گاز (انتقال نشست های گوگردی از لوله های به جریان گاز) می شود.
  کلیدواژگان: گاز طبیعی، بخاری گازی، آلودگی هوا، دی اکسید گوگرد
 • سهیلا کریمی، جهانگیر کریمیان صفحات 79-84
  مقدمه
  امروزه یکی از ابزارهای سهل الوصول، ارزان و تعیین کننده سلامتی انسان ها، فعالیت های حرکتی و ورزش است و از سوی دیگر، کیفیت زندگی یکی از پیامد های مهم سلامتی به شمار می آید. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین مشارکت ورزشی با کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان بود.
  روش ها
  این پژوهش از نوع پیمایشی بود و به روش توصیفی- همبستگی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را کلیه زنان شهر اصفهان (919399 نفر) تشکیل دادند. از این تعداد، 386 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه Morgan انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی (World Health Organization Quality of Life یا WHOQOL-BREF) که پایایی آن 92/0 به دست آمده و پرسش نامه مشارکت ورزشی کریمیان و همکاران که پایایی آن 88/0 محاسبه شده است، استفاده گردید.
  یافته ها
  بین مشارکت ورزشی با کیفیت زندگی زنان، همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد (371/0 = r، 001/0 = P). همچنین، میزان مشارکت ورزشی زنان با میانگین 03/3 و کیفیت زندگی با میانگین 22/3، در سطح متوسطی قرار داشت. با توجه به تحلیل‏های رگرسیونی، 29 درصد از کیفیت زندگی می‏تواند به وسیله مشارکت ورزشی پیش بینی شود.
  نتیجه گیری
  ورزش و فعالیت های بدنی منظم، ارتباط معنی داری با سطح کیفیت زندگی در زنان دارد و می توان چنین استنباط نمود که با افزایش مشارکت ورزشی، کیفیت زندگی زنان نیز افزایش و بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، ورزش، کیفیت زندگی، زنان، شهر اصفهان، ایران
 • فاطمه بازیار، محمد غلامی فشارکی، محسن روضاتی صفحات 85-92
  مقدمه
  تشخیص مدل مناسب برای توزیع صفت جامعه مورد بررسی در بسیاری از مسایل کاربردی اهمیت ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر سعی گردید تا با ترکیب توزیع های آمیخته به عنوان یکی از روش های داده کاوی و تحلیل چند سطحی به عنوان روشی کارا در تحلیل داده های آشیانه ای، با رویکرد Bayesian به بررسی رابطه نوبت کاری و نمره خطر Framingham پرداخته شود.
  روش ها
  مدل ساخته شده با هدف بررسی رابطه نوبت کاری و نمره Framingham، بر روی داده های یک مطالعه واقعی که به صورت مقطعی در شش ماهه اول سال 1394 بر روی 3243 نفر از کارکنان کارخانه فولاد مبارکه اصفهان انجام شده بود، مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان مطالعه شامل 1690 نفر کارگر روزکار با میانگین سنی 13/6 ± 13/42 سال، 1356 نفر نوبت کار گردش معمولی با میانگین سنی 09/6 ± 75/40 سال و 197 نفر نوبت کار هفتگی با میانگین سنی 10/6 ± 60/41 سال بود. در مطالعه حاضر با کنترل عوامل مخدوشگر، نوبت کاری با نمره Framingham رابطه معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از مدل سازی حاضر، حاکی از بیشتر بودن نمره Framingham در میان نوبت کاران نسبت به روزکاران می باشد که این نتیجه با مطالعات گذشته همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: مدل آمیخته، تحلیل چند سطحی، نوبت کاری، Framingham
 • بررسی ارتباط وضعیت ارگونومیک مشاغل ساختمان سازی با استفاده از چک لیست NIOSH-CPWR و اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران ساختمانی شهر اهواز
  میترا شباب، احسان الله حبیبی صفحات 93-97
  مقدمه
  کارگران ساختمانی رتبه دوم بیشترین آسیب های ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی را به خود اختصاص می دهند. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی وضعیت ارگونومیک مشاغل ساختمان سازی با استفاده از چک لیست National Institute for Occupational Safety and Health-Center to Protect Workers Rights (NIOSH-CPWR) و پرسش نامه Nordic بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی- مقطعی بر روی 106 کارگر ساختمان سازی شهر اهواز انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسش نامه اختصاصی Nordic و چک لیست ارگونومیکی ساختمان NIOSH-CPWR مشتمل بر 11 بخش اختصاصی بود. پرسش نامه Nordic برای 106 کارگر ساختمان سازی تکمیل گردید. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلال شانه (3/61 درصد)، کمر (4/59 درصد) و زانو (7/54 درصد) به ترتیب بیشترین درصد فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی را در میان نمونه ها به خود اختصاص داد. 5/74 درصد از مشاغل حرکات تکراری داشتند و 9/68 درصد مجبور بودند بیش از یک ساعت در روز بر روی زانوها کار کنند. 5/75 درصد از کارگران مجبور به خم شدن و چرخش های بدنی حین کار بودند. اغلب سطوح کارگاه های ساختمانی نیز برای راه رفتن و کار کردن ناصاف و سخت می باشد.
  نتیجه گیری
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران ساختمانی مدت کوتاهی پس از شروع به کار آن ها بروز می کند. بنابراین، استفاده از ابزارها و تجهیزات دارای طراحی مطابق با اصول ارگونومی، کنترل های مدیریتی و آموزش دستورالعمل ها و رعایت استاندارهای مربوط از سوی مدیران و دستگاه های ناظر بر فعالیت های ساختمانی و سلامت کارگران، از جمله ضروریات برنامه های پایش سلامت محیط کار می باشد.
  کلیدواژگان: صنایع ساختمانی، کارگران، چک لیست، NIOSH-CPWR، اختلالات اسکلتی- عضلانی
 • فرهاد فروهرمجد، شیوا سوری، زهرا محمدی، جعفر صالحیان، مسعود مصیبی صفحات 98-103
  مقدمه
  مواجهه با صدای بیش از حد مجاز، یکی از معضلات بهداشتی کارگران در دنیا محسوب می گردد. یکی از مهم ترین راه های کنترل صدا، استفاده از مواد جاذب به صورت سایلنسر اطراف منبع صوت می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان افت ورودی صدای سایلنسری از جنس یونولیت و تغییرات ساختاری آن به منظور بهبود کاهش صوت انجام شد.
  روش ها
  جهت ساخت سایلنسر، از فوم پلی استایرن (یونولیت) به صورت مکعب مستطیل (بدون وجه کف) با دانسیته 20 کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت دیواره 5 سانتی متر و ابعاد کلی 5/1 × 1 × 1 متر استفاده شد. همچنین، یک بلندگو به عنوان منبع تولید صدا با تراز صوت 100 دسی بل جهت پخش صوت به صورت عمود بر زمین و دو میکروفن نیز به منظور جمع آوری صدا مورد استفاده قرار گرفت. سپس با اعمال تغییراتی مانند افزایش ضخامت و ایجاد حفره روی دیواره ها، میزان کاهش صوت بررسی گردید.
  یافته ها
  وجود سایلنسر یونولیت با ضخامت 5 سانتی متر و بدون حفره، سبب کاهش صوت حداکثر 5/34 دسی بل در فرکانس 500 هرتز شد. افزایش ضخامت به 7 سانتی متر و اضافه نمودن حفره به قطر 2 سانتی متر در فرکانس های 250، 500، 1000 و 2000 هرتز، منجر به کاهش صوت بیشتری نسبت به سایلنسر بدون تغییرات گردید.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش بهره وری سایلنسری از جنس پلی استایرن، با توجه به شرایط اقتصادی و محل مورد نظر، می توان از ضخامت بیشتر این ماده استفاده نمود. همچنین، طراحی صحیح حفره بر روی دیواره های سایلنسر، سبب افزایش افت صدای ناشی از منبع به محیط بیرون از سایلنسر می گردد.
  کلیدواژگان: سایلنسر، پلی استایرن، افت ورودی صدا
 • علی جمشیدی، عاطفه نوابی، مصطفی دلاور، مریم میرلوحی صفحات 104-110
  مقدمه
  اگرچه اطلاعات عمومی از حدود غلظت انواع اسیدهای چرب شیر در منابع علمی وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات جامعی در زمینه مقدار و محتوای اسیدهای چرب شیرهای حرارت دیده در کشور منتشر نشده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه الگوی اسیدهای چرب شیر خام و تغییرات آن ها طی فرآوری حرارتی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 72 نمونه شیر از صنایع تولید شیر 4 شرکت تولید شیر و فرآورده های لبنی در 2 استان اصفهان و مرکزی به طور تصادفی از روی خط تولید شیر پاستوریزه، استرلیزه و تانک ذخیره شیر خام طی 3 نوبت در فصل تابستان جمع آوری گردید. الگوی اسیدهای چرب شیر در شیرخام و حرارت دیده به روش Gas chromatography (GC) مقایسه شد. تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی least significant difference (LSD) صورت گرفت.
  یافته ها
  غلظت اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در شیر خام پس از فرآوری حرارتی به طور قابل توجهی کاهش یافت (05/0 > P)؛ به طوری که کاهش (60-23 درصدی) غلظت اسیدهای چرب در شیر استرلیزه نسبت به شیر خام و کاهش (74-45 درصدی) غلظت اسیدهای چرب در شیر پاستوریزه نسبت به شیر خام مشاهده گردید. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در طول دوره سه ماهه مطالعه در فصل تابستان اثر زمان نمونه برداری بر غلظت اکثر اسیدهای چرب تاثیرگذار بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  فرایندهای حرارتی رایج در صنایع شیر موجب تغییرات اساسی در غلظت اسیدهای چرب شیر می شود و با وجود ملایم تر بودن فرایند پاستوریزاسیون شیر نسبت به فرایند استرلیزه میزان کاهش و تخریب اسیدهای چرب بیشتر مشاهده شد. از این رو، با توجه به اهمیت شیر پاستوریزه در سبد غذایی هر ایرانی در نظر گرفتن تغییرات فوق در جدول ترکیبات مواد غذایی حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: شیر، استرلیزه، پاستوریزه، فرایندهای حرارتی، اسیدهای چرب
 • فریده ناصرپور، پروین شهری، فرشته زمانی علویجه، امل ساکی مالحی صفحات 111-118
  مقدمه
  انجام فعالیت فیزیکی منظم در حفظ و ارتقای سلامت جامعه تاثیر زیادی دارد. فعالیت فیزیکی منظم در بین دختران نوجوان کاهش یافته است و دلایل این امر به طور کامل مشخص نیست. مطالعه حاضر، با هدف مطالعه رفتار فعالیت فیزیکی دانش آموزان شهرستان امیدیه و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس مدل ارتقای سلامت Pender طراحی شد.
  روش ها
  مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی بر روی 430 دانش آموز دختر دبیرستانی با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انجام گرفت. جمع آوری داده ها با کمک پرسش نامه و تحلیل داده ها با آزمون های همبستگی، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی صورت گرفت.
  یافته ها
  از کل نمونه ها 25 درصد در طول هفته گذشته هیچ فعالیت فیزیکی نداشتند و فقط 4/4 درصد بین 7-6 روز در هفته به مدت 30 دقیقه فعالیت فیزیکی انجام دادند. نمرات اکثر سازه های مدل Pender در حد میانگین نمره قابل کسب بود، اما نمره برنامه ریزی برای عمل و خودکارامدی در نیمی از نمونه ها پایین تر از میانگین نمره قابل اکتساب بود. سازه های مدل Pender با رفتار فعالیت فیزیکی رابطه معنی دار داشت (05/0 > P). در کل 24 درصد از تغییرات رفتار فعالیت فیزیکی با کمک سازه های مدل Pender قابل پیش بینی بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  رفتار فعالیت فیزیکی دختران نوجوان در سطح قابل قبولی قرار ندارد. این نکته می تواند زنگ خطری برای افزایش بیماری های مزمن در آینده این جمعیت باشد و با توجه به این که اکثر سازه های الگوی ارتقای سلامت Pender با رفتار فعالیت فیزیکی مرتبط بوده ، این امر می تواند دستمایه ای برای طراحی مداخلات موثر جهت افزایش این رفتار در نوجوانان باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، نوجوانان، رفتار، دانش آموزان
 • مهدی نقش، کیقباد شمس صفحات 119-125
  مقدمه
  غلظت بالای آنیون نیترات در آب آشامیدنی، منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سلامت انسان ها می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنتز و مشخصه یابی زئولیت کربنات کانکرینایت با خلوص بالا و سپس اصلاح سطح آن به منظور کاهش غلظت آنیون نیترات از آب بود.
  روش ها
  زئولیت کربنات کانکرینایت به روش هیدروترمال و با استفاده از ماده اولیه کائولن سنتز گردید و زمان سنتز آن با پیش اقامت در حمام فراصوت کاهش یافت. پس از مشخصه یابی زئولیت سنتز شده، اصلاح سطح آن با استفاده از ماده فعال سطحی کاتیونی انجام گرفت و زئولیت اصلاح شده بهینه برای حذف نیترات از آب مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  زئولیت کربنات کانکرینایت با استفاده از ماده اولیه کائولن، غلظت سود 6 مولار و کربنات سدیم 05/0 مولار در دمای 200 درجه سانتی گراد با خلوص بالا سنتز گردید. زمان سنتز این زئولیت با استفاده از 90 دقیقه پیش اقامت در حمام فراصوت، به کمتر از نصف کاهش یافت. ظرفیت تبادل کاتیون خارجی (External Cation Exchange Capacity یا ECEC) بسیار بالای این زئولیت، اصلاح سطح آن به منظور حذف آنیون ها از آب را توجیه می کند. بر مبنای مدل Langmuir، حداکثر ظرفیت جذب نیترات روی جاذب سنتزی در دماهای 20، 30 و 40 درجه سانتی گراد به ترتیب 33/35، 41/28 و 06/17 میلی گرم بر گرم به دست آمد.
  نتیجه گیری
  زئولیت کربنات کانکرینایت با خلوص و ECEC بالا، با استفاده از کائولن و با پیش اقامت در حمام فراصوت در زمان کوتاه قابل سنتز می باشد و در صورت اصلاح سطح، نسبت به زئولیت های طبیعی و مصنوعی دیگر، به طور موثرتری برای حذف آنیون نیترات از آب قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: زئولیت کربنات کانکرینایت، حمام فراصوت، ماده فعال سطحی، آب، آنیون، حذف نیترات، ایزوترم، کربنات، ایزوترم جذب
 • ملیحه موذنی، افشین ابراهیمی، نسیم رفیعی، حمیدرضا پورزمانی صفحات 126-133
  مقدمه
  آرسنیک و کروم از جمله فلزات سنگین است که به عنوان آلاینده های متداول منابع آب و فاضلاب مطرح می باشد. نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر (Nano zero valent iron یا nZVI) به دلیل ظرفیت بالای خود قادر به حذف این آلاینده ها می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی حذف آرسنیک (III) و کروم (VI) از محلول های آبی با استفاده از nZVI و تعیین ایزوترم های جذب بود.
  روش ها
  جهت تعیین و تاثیر پارامترهایی مانند pH، غلظت اولیه، مقدار nZVI و زمان بر حذف آرسنیک و کروم از نرم افزار طراحی آزمایش استفاده شد. غلظت نهایی فلزات توسط دستگاه پلاسمای القایی جفت الکترونی (ICP یا Inductively coupled plasma) اندازه گیری شد. سپس، بهترین ایزوترم های جذب تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده حذف بهینه آرسنیک در غلظت اولیه 10 میلی گرم بر لیتر، زمان 5 دقیقه، 7 = pH و مقدار nZVI برابر 5 گرم بر لیتر بود. حذف آرسنیک توسط nZVI در غلظت های مختلف از ایزوترم های جذب Langmuir پیروی کرد. واکنش آرسنیک در حضور nZVI در محیط خنثی و در حضور غلظت بالای nZVI بسیار سریع رخ داد. کارایی حذف آرسنیک با افزایش غلظت رابطه عکس داشت. کارایی حذف کروم توسط nZVI بسیار پایین بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که nZVI در حذف آرسنیک از محلول های آبی دارای کارایی بالایی است. بنابراین، می توان از آن در حذف این فلز از آب های آلوده و فاضلاب های صنعتی استفاده نمود، اما کارایی حذف کروم توسط nZVI بسیار کم می باشد.
  کلیدواژگان: آرسنیک سه ظرفیتی، کروم شش ظرفیتی، نانو ذرات آهن (nZVI)، محلول های آبی، ایزوترم جذب
|
 • Zahra Esfandiari, Neda Ghassami, Hedayat Hosseini Pages 1-9
  Background
  Benzoic acid and sodium benzoate are antimicrobial preservatives used in food. National regulatory organizations have determined the permitted levels of benzoic acid and sodium benzoate in different food products. This review article was performed to collect the results of researches in Iran on the concentration of benzoic acid and sodium benzoate in different food products. Furthermore, the reported benzoic acid and sodium benzoate concentrations were compared with maximum permitted levels based on national standards.
  Methods
  As the keywords of benzoic acid, sodium benzoate, food, and Iran were searched in national and international databases such as SID, Magiran, Google Scholar, PubMed, and ISI.
  Findings: From among the 61 articles published from 2000 to 2016, 43 were eliminated and a total of 18 articles were studied. Sodium benzoate was evaluated in the 4 categories of dairy products, acidic food, beverages, and grains. Most of the studies had focused on dairy products and very few studies had focused on other categories. Incompatibility of the permitted amount of benzoic acid and sodium benzoate in different food products with the national standard was observed in 100% of articles on dairy products, acidic food, and grains as well as 80% of articles related to beverages.
  Conclusion
  The studies conducted in Iran reported 2 hypotheses on benzoic acid and sodium benzoate in food products. First, the Presence of benzoic acid and sodium benzoate in dairy products, acidic food, and grains may be due to natural interactions caused by microorganisms. Thus, the performance of scientific researches to define the natural amount of benzoic acid and sodium benzoate is necessary and revision of the national standards is recommended. Second, benzoic acid and sodium benzoate may be added to food products by food manufacturers. Therefore, the planning and management of continuous monitoring of benzoic acid and sodium benzoate amount in different food products by regulatory and health organizations are necessary.
  Keywords: Benzoic acid, Sodium benzoate, Food, Iran
 • Habibollah Dehghan, Somayeh Gharebaei Pages 10-13
  Background
  In heat stress management, the reduction of body heat load is important. The purpose in this study was the examination of the cooling ability of an ice gel cooling vest in hot and dry conditions.
  Methods
  This interventional experiment was conducted on 12 healthy male students. The heat strain score index (HSSI), skin temperature, oral temperature, and heart beat were measured with and without the cooling vest and two exercise intensities of 2.4 and 4.8 km/hour during 30 minutes in a climate chamber. The air temperature and humidity in the climate chamber were 38.8 °C and 32.9%, respectively. Data were analyzed using the independent t-test and repeated measures.
  Findings: The averages of chest skin temperature and HSSI with and without the cooling vest were significant in the speed of 2.4 km/hour (P
  Conclusion
  The findings of the study indicated that the ice gel cooling vest can reduce skin temperature and HSSI in light activities compared to moderate activity in hot and dry climatic conditions.
  Keywords: Heat stress response, Body temperature, Hot temperature, Heart rate
 • Seydeh Sara Kharazi, Nooshin Peyman Pages 14-18
  Background
  According to the World Health Organization (WHO), the most effective way to prevent AIDS is health education. Adolescent girls are one of the high-risk groups in this regard. The aim of this study was to determine the effectiveness of educational interventions based on the health belief model (HBM) on the promotion of AIDS preventive behaviors in female high school students in Mashhad, Iran, in 2016.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 80 female high school students. The subjects were divided equally into case and control groups (n = 40). The educational intervention was performed in the form of lectures and group discussion in the experimental group. The data collection tool was a 3-part questionnaire consisting of demographic characteristics, and HBM knowledge and constructs. Collected data were analyzed using paired t-test, independent t-test, and chi-square in SPSS software.
  Findings: In this study, no significant differences were observed between the two study groups in terms of demographic characteristics. Before the intervention, there were no significant differences between the two groups in terms of knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, and self-efficacy (P > 0.05). However, after the intervention, there was a significant difference between the groups in the mentioned variables except perceived susceptibility (P
  Conclusion
  The research findings demonstrated the effectiveness of the HBM on AIDS preventive behaviors. The results indicated that education based on the HBM improved knowledge, perceived severity, benefits, barriers, and self-efficacy and reduce perceived barriers among female students. Creating sensitivity in this age group requires long term intervention.
  Keywords: AIDS, Students, Health belief model, Knowledge
 • Saeid Amini-Rarani, Ahmad Ghadami, Hojatollah Yousefi, Kourosh Mani Pages 19-23
  Background
  Obesity is one of the most crucial risk factors in the occurrence of non-communicable diseases. Its prevalence has increased even among health care personnel and could render them susceptible to a myriad of diseases, particularly cardiovascular disorders (CVDs). Diverse treatment methods have been devised in this regard, one of which is the consumption of green tea. Owing to this, the present study attempted to explore the effect green tea exerts on the body mass index (BMI), blood pressure, and pulse rate of operating room personnel.
  Methods
  The current before-and-after clinical trial was conducted on 24 operating room personnel at the Shahid Motahari Hospital in Isfahan, Iran, in 2015. After informed consent forms were obtained from the subjects, they were asked to consume 4 cups of green tea, containing 3 g of green tea leaves in 300 ml of boiled water at 80 ºC, daily for 8 weeks. Their BMI, blood pressure, and pulse rate were monitored before and after the consumption of green tea. Data analysis was carried out in SPSS software.
  Findings: The results of the study demonstrated that systolic pressure and pulse rate had a considerable decrease after 8 weeks of consumption of green tea. Nevertheless, no effect was observed on BMI and diastolic pressure.
  Conclusion
  The consumption of green tea can cause a beneficial reduction in systolic blood pressure and pulse rate, and thus, improve the cardiovascular status.
  Keywords: Green Tea, body mass index, Blood Pressure, Heart Rate
 • Hajar Rezaee, Maryam Amidi-Mazaheri Pages 24-31
  Background
  Premenstrual Syndrome (PMS) is a combination of physical, neurological, and psychological disorders and negatively effects social adjustment, interpersonal relationships, normal activities, and quality of Life (QOL). Physical activity is an effective method of controlling the symptoms of PMS. Given the importance of the participation of the spouse in the promotion of reproductive health and women's health, the aim of this study was to determine the effect of educational intervention for the spouse on physical activity among women with PMS.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed in 2015. The study subjects were 100 couples of reproductive age referring to health centers of Falavarjan, Iran. The participants were randomly divided into experimental and control groups. The subjects in the experimental group received training on the impact of physical activity on controlling PMS symptoms. Data were collected using the Premenstrual Syndrome Assessment (PSA) and Saba Questionnaire before and 3 months after the intervention and were analyzed in SPSS software.
  Findings: After the intervention, a significant increase was observed in the physical activity of women in the experimental group (P
  Conclusion
  It can be concluded that the spouses had acted well as an educational agent and encouraged women to perform physical activities, and thus, reduce the symptoms of PMS. It is recommended that educational sessions be implemented by the health care system for men to encourage women to exercise.
  Keywords: Education, Premenstrual syndrome, Spouse, Physical activity
 • Fatemeh Asayeshi, Firoozeh Mostafavi, Akbar Hassanzadeh Pages 32-37
  Background
  Treatment adherence is a major factor in the treatment of hypertension. Some studies have suggested that medication-related beliefs are effective on treatment adherence. Therefore, this study was conducted with the aim to determine the relationship between medication-related beliefs and treatment adherence in patients with hypertension.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 300 patients with hypertension who referred to health care centers in Isfahan, Iran in 2015. The participants were selected using classified random sampling. Data were collected using a demographic characteristics questionnaire, the Beliefs about Medicine Questionnaire, and Morisky Medication Adherence Scale (MMAS).The reliability of the BMQ and MMAS has been, respectively, reported as 0.71 and 0.69 in Iranian studies. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, Spearman’s correlation, and independent t-test in SPSS software. All P values of less than 0.05 were considered significant.
  Findings: The mean age of participants was 58.55 ± 6.16 years and 68.3% of them were women. There was a significant correlation between medication-related beliefs and treatment adherence (r = 0.21, P = 0.001). The gender and age of patients did not have a significant relation with medication-related beliefs and treatment adherence (P > 0.050). Education level and occupation had significant relations with medication-related beliefs (P 0.050).
  Conclusion
  Medication-related beliefs can affect treatment adherence. Educational interventions in patients with hypertension can increase treatment adherence through emphasizing positive beliefs about medication use.
  Keywords: Belief, Treatment Adherence, Hypertension
 • Aziz Rezapour, Jalal Arabloo, Vahid Alipour, Amin Akbari Pages 38-45
  Background
  Due to increasing environmental problems caused by the waste produced by health care centers in recent years, the determination of the optimal method of hospital waste management with the consideration of the numerous conflicting criteria is of grave importance. This study aimed to evaluate different options for hospital waste management in Tehran, Iran, and prioritize them using multi-criteria decision analysis.
  Methods
  This descriptive survey was conducted in 2015. The study participants consisted of 46 specialists in this regard. The subjects were selected using purposive sampling method. A questionnaire was used to collect data. The face validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was 0.00256 and was approved based on the incompatibility rate of less than 1.0. Statistical analysis was conducted using Excel and Lingo software.
  Findings: In this study, 12 different criteria of prioritization of waste disposal methods were obtained. The 3 criteria of treatment effectiveness, air residuals, environmental impacts, and public acceptance obstacles had the most weight and the 3 criteria of cost, odor, and release with health effects had the least weight. Finally, based on the above criteria, different methods of hospital waste disposal were, respectively, prioritized as steam sterilization (autoclave), incineration, landfill disposal, chemical disinfection, irradiation, and microwave.
  Conclusion
  The majority of the participants preferred methods that have minimum effects on the environment like autoclave, steam sterilization, and burial after neutralization. However, the financial aspects of hospital waste disposal should also be considered.
  Keywords: Medical Waste, Decision making, Ranking
 • Somayeh Rezaee, Hassan Faroukhzadeh, Ebrahimi Gorbani, Akbar Hassanzadeh Pages 46-51
  Background
  Swimming is an important exercise for the body and soul. Failure to comply with health standards can lead to health problems and the transmission of infectious diseases to swimmers. The aim of this study was to investigate the qualitative indicators of water in swimming pools in Shahinshahr, Iran, and compare them with the standards.
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 2011-2012. From the 3 swimming pools in Shahinshahr, 288 water samples were collected during 4 months, once every 3 weeks. The parameters of residual chlorine, pH, turbidity, and temperature and microbial parameters such as heterotrophic bacteria, pseudomonas aeruginosa, total coliform, and fecal coliform were evaluated.
  Findings: The results of the study showed that residual chlorine, pH, turbidity, and temperature were desirable in 36.11%, 13.88%, 52.77%, and 22.22% of samples, respectively. In addition, the population of total coliform, fecal coliform, heterotrophic bacteria, and pseudomonas aeruginosa were in desirable ranges in 88.88%, 88.88%, 72.22%, and 86.11% of samples, respectively.
  Conclusion
  According to the results, the parameters of residual chlorine, temperature, and pH had the least compliance with the standards. This shows the necessity of continuous monitoring of physical and chemical parameters and disinfection of water in swimming pools.
  Keywords: Swimming pool, Quality control, Water microbiology, Chlorine
 • The Role of Social Support in the General Health of the Elderly
  Abolfazl Hosseini, Ali Akbar Majdi, Ali Asghar Esmaili Pages 52-57
  Background
  A major stage of human life is old age which is characterized by particular needs, desires, and concerns. The present study was conducted to investigate the role of social support in the general health of the elderly.
  Methods
  A survey method was adopted in this study and data were collected using a questionnaire. The study population consisted of all senior citizens of over 65 years of age in Mashhad, Iran, from among whom a sample of 265 individuals was selected. For the purpose of sampling, a mixture of stratified and multi-stage cluster sampling was used. The data were collected from 9 urban neighborhoods in the city of Mashhad in the year 2015. Moreover, regression test, Pearson correlation, and independent t-test were used for data analysis.
  Findings: The results showed that the general health of the elderly was at an average level, with the highest level of general health belonging to the subscale of social health. Moreover, social support of the elderly was at an average level, with the greatest support belonging to the subscale of emotional support. The results of independent t-test showed that the general health of men was significantly higher than women. Among the various aspects of social support, the emotional dimension had the greatest impact on the general health of the elderly.
  Conclusion
  According to the results of this study, emotional support had the highest effect on the general health of the elderly, but it should be noted that other requirements of the elderly such as support service, financial support, and counseling should also be met.
  Keywords: Social support, Emotional support, Mental health, Elderly
 • Kobra Tahmasebi-Soulegani, Reza Amani, Zahra Nazari, Kambiz Ahmadi, Sorour Nematpour Pages 58-64
  Background
  Nutrition has been recognized as one of the most important factors affecting cognitive function. Zinc is a micronutrient element, the deficiency of which has irreversible complications in early life and reversible complications in later stages of life. The main objective of this study was to assess the correlation between serum zinc concentrations and cognitive function and educational performance in young girls in art schools.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 students were randomly assessed and their serum zinc status was assessed using flame atomic absorption spectrometry technique. Intelligence quotient (IQ), memory, and attention were measured using Raven’s Progressive Matrices (RPM), Wechsler Memory Scale (WMS), and Bonnardel’s accuracy/letter eliminating tests, respectively. Educational performance was assessed using the academic scores average. General linear model (GLM) was used to evaluate the effect of serum zinc levels on variation in IQ, memory, attention, and educational scores.
  Findings: The mean ± standard deviation (SD) of zinc serum level was 105.51 ± 31 µg/dl. The mean ± SD of RPM, WMS, Bonnardel’s accuracy test and Bonnardel’s letter eliminating test scores, and academic scores average were 91.44 ± 11.80, 84.6 ± 11.2, 46.0 ± 0.6, 44.84 ± 5.20, and 14.15 ± 1.80, respectively. A significant positive relationship was detected between serum zinc levels and scores of RPM, WMS, and Bonnardel’s tests (P
  Conclusion
  Serum zinc level has a positive relationship with IQ, memory, and attention in young female students. Thus, education regarding the use of zinc must be considered in order to improve educational performance in young female students.
  Keywords: Zinc, Cognition, Educational status, Adolescents female
 • Abbas Khodabakhshi, Vahideh Parvaresh, Morteza Sedehi, Mohsen Arbabi Pages 65-71
  Background
  Dye is one of the most important pollutants in textile industry wastewater and is often toxic, carcinogenic, and mutagenic. Thus, dye contaminants should be treated before discharge into the environment. This study was conducted to assess the efficiency of Glycyrrhiza glabra ash in Reactive Black 5 dye removal from aqueous solutions.
  Methods
  The present experimental study was performed at a laboratory scale. The adsorbent was prepared under laboratory conditions and pulverized using ASTM standard sieves. In this research, the effect of pH (2-12), initial dye concentration (20, 60, and 80 mg/l), absorbent dosage (0.3-2 gr/100 ml), and reaction time (10-180 minutes) were investigated.
  Findings: The results showed that the efficacy of Glycyrrhiza glabra root ash in dye removal decreased with increase in pH and initial dye concentration, and increased with increase in exposure time during the initial 60 minutes. The results followed the Langmuir isotherm (R2 = 0. 9467).
  Conclusion
  The results showed that licorice root ash has desirable efficacy (98.48% removal at a concentration of 20 mg of pollutant) in the removal of Reactive Black 5 dye from aqueous solutions and textile industry wastewater.
  Keywords: Reactive Black 5 dye, Glycyrrhiza glabra root ash, Absorption, Natural absorbent
 • Reza Fouladi Fard, Amir Hossein Mahvi, Mohsen Mahdinia, Mansoreh Sadeh Ghamsari, Abolfazl Mohammadbeigi, Amirmansour Golmohammadi Pages 72-78
  Background
  The main consumption of natural gas in Iran is in domestic heating mostly by domestic gas heaters. Domestic gas heaters may have considerable effect on pollutant and greenhouse gas production due to their high number. The aim of this research was to investigate stack exhaust pollutants of domestic gas heaters and its relation with ýair temperature and total gas consumption in the country.
  Methods
  LANCOM III, as a portable stack gas analyzer, was used for the measurement of gas pollutants produced by a domestic gas heater during the 5 cold months in 2012-2013. Meteorological and total gas consumption data were gathered from the Meteorological Office and National Iranian Gas Organization (NIGC), respectively.
  Findings: The average amount of carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, nitric oxide, and hydrocarbons emission were 10939.64, 0.091, 1.01, 6.99, and 172.996 ppm, respectively. A significant relation was observed between daily reduction of air temperature with increase in sulfur dioxide and hydrocarbons (P
  Conclusion
  The increase in sulfur dioxide and hydrocarbons and decrease in carbon dioxide and nitrogen dioxide on cold days may be due to variation in gas characteristics. On cold days, the total gas consumption in the country is increased which results in changes in gas flow rate, velocity, and pressure in gas pipelines and gas quality (due to the transfer of sulfur sediments from pipelines to gas).
  Keywords: Natural gas, Gas heater, Air pollution, Sulfur dioxide
 • Soheila Karimi, Jahangir Karimian Pages 79-84
  Background
  Today one of the tools readily available, inexpensive, and determining human health, physical activity and sport and the quality of life today is considered one of the important health consequences. The aim of this study was to determine the relationship between sports participation and quality of life of women in Isfahan.
  Methods
  This study is a descriptive-correlational survey. The population included all 919,399 women living in Isfahan in 2014. Using the stratified sampling and Morgan’s sample size Table 386 subject were randomly selected. To collect data, Quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF) with the reliability of 0.92 and sports participation questionnaire of Karimian et al (2011) with the reliability of 0.88 were used.
  Findings: The results showed a positive and significant correlation between sports participation and quality of life of women (P = 0.001= and R = 0.371) at (-0.05). Also the level of sports participation of women with an average of 3.03 and quality of life with an average of 3.22 was within the average range. Also based on the regression analysis, 29% of the quality of life can be predicted by sports participation.
  Conclusion
  Based on the results we can say that regular exercise and physical activity has a significant relationship with quality of life in women And it can be concluded that the increase in sports participation, increase and improve women's quality of life.
  Keywords: Sports participation, Sports, Quality of life, Women, Iran
 • Fatemeh Bazyar, Mohammad Gholami-Fesharaki, Mohsen Rowzati Pages 85-92
  Background
  Detection of appropriate models for the distribution of property population is very important. In the present study, the combined mixture distributions and multi-level analysis with Bayesian approach were used to determine the relationship between shift work and Framingham Risk Score (FRS).
  Methods
  The model designed to evaluate the relationship between shift work and the Framingham score was utilized on the data obtained in a cross-sectional study on 3243 workers of Mobarakeh Steel Company, Iran, in the first 6 months of 2015.
  Findings: The workers consisted of 1690 day workers with a mean age of 42.13 ± 6.13, 1356 routine rotating shift workers with mean age of 40.75 ± 6.09, and 197 weekly rotating shift workers with mean age of 41.60 ± 6.10. In this study, by controlling the confounding factors, shift work showed a statistical relationship with FRS.
  Conclusion
  According to the results of this study, the FRS was higher among shift workers than day workers. This result has been supported by previous studies.
  Keywords: Mixture model, Multilevel analysis, Shift work, Framingham
 • The Relationship between Ergonomic Status of Construction Jobs and Musculoskeletal Disorders of Construction Workers Using the NIOSH-CPWR Checklist in Ahvaz, Iran
  Mitra Shabab, Ehsanolah Habibi Pages 93-97
  Background
  Construction workers have the second rank in injuries due to musculoskeletal disorders (MSD). The purpose of this study was to evaluate the ergonomic status of construction jobs using the National Institute for Occupational Safety and Health Center to Protect Workers’ Rights (NIOSH-CPWR) checklist and Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ).
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was carried out on 106 construction workers in Ahvaz, Iran. The research instruments used in this study were the NMQ and NIOSH-CPWR checklist which includes 11 sections. The NMQ was completed for 106 construction workers. Data were analyzed in SPSS software.
  Findings: Shoulder (3.61%), back (4.59%), and knee (7.54%) disorders had the highest prevalence among MSDs in the subjects. In addition, 5.74% of jobs had repetitive movements. Among the workers, 9.68% had to work on their knees more than an hour a day and 5.75% had to bend and twist their bodies during tasks. Most construction site surfaces were rough and tough for walking and working.
  Conclusion
  MSDs occur among construction workers shortly after they began their work. Thus, the use of tools and equipment designed according to ergonomic principles, managerial controls, instructions training, and compliance with the relevant standards by managers and systems monitoring construction activity and workers’ health are necessities in workplace health monitoring.
  Keywords: Construction industry, Workers, Checklist, National Institute for Occupational Safety, Health-Center to Protect Workers Rights, Musculoskeletal Disorders
 • Farhad Forouharmajd, Shiva Soury, Zahra Mohammadi, Jafar Salehian, Masoud Mosayebi Pages 98-103
  Background
  Exposure to excessive sound is considered as one of the health problems of workers all over the world. One of the most important ways to control sound is using absorbent material around the sound source in the form of a silencer. This study intended to determine the sound insertion loss of a polystyrene silencer and its structural changes in order to improve sound reduction.
  Methods
  The silencer was built as an enclosure using polystyrene foam in the form of a rectangle (with no floor) with a density of 20 kg/m3, thickness of 5 cm, and the size of 1 × 1 × 1.5 m. Moreover, the sound level of 100 dB was generated by a speaker, perpendicular to the ground, as the sound source and two microphones were used to collect sound. Then, sound reduction values were examined by changes such as increasing thickness and creating a hole on the walls.
  Findings: According to the results, through the polystyrene silencer with a thickness of 5 cm and without a hole, the maximum sound reduction of 34.5 dB at 500 Hz frequency was achieved. Furthermore, increasing the thickness to 7 cm and adding a hole with a diameter of 2 cm caused higher sound reduction than the silencer without changes in frequencies of 250, 500, 1000, and 2000 Hz.
  Conclusion
  In order to increase the efficiency of a polystyrene silencer, considering economic conditions and the desired location, greater thickness of polystyrene can be used. In addition, correct design of the hole on the silencer walls results in an increase in sound insertion loss outside the silencer.
  Keywords: Silencer, Enclosure, Polystyrene, Sound insertion loss
 • Ali Jamshidi, Atefeh Navabi, Mostafa Delavar, Maryam Mirlohi Pages 104-110
  Background
  Although there is general information in the scientific literature regarding the concentration of fatty acids in milk, detailed information on the fatty acid pattern of thermally processed milk distributed in the Iranian market has rarely been released. This study was conducted in order to compare the raw milk fatty acid pattern and its modification as a result of commercial thermal processing during a 3-month study in the summer, 2015.
  Methods
  In this cross-sectional study, 72 samples including raw, pasteurized, and sterilized milk were randomly collected from 4 manufacturing units in Isfahan and Markazi Provinces, Iran, during 3 sampling times in the summer with 1 month intervals. The fatty acids pattern was determined using gas chromatography (GC) method. Data were analyzed in SPSS using two-way ANOVA test and LSD post hoc test.
  Findings: The results showed that the concentrations of both saturated and unsaturated fatty acids in raw milk significantly decreased after thermal processing (P
  Conclusion
  The results of this study showed that commercial thermal processing of milk results in substantial changes in milk fatty acid concentration. Despite the gentle thermal process in pasteurization compared with sterilization, the decrease in fatty acids in this process was clearly higher than that in sterilization. Considering the importance of pasteurized milk in the public food basket, it is necessary to consider the above changes in the food composition table.
  Keywords: Milk, Sterilization, Pasteurization, Thermal processes, Fatty acids
 • Farideh Naserpoor, Parvin Shahry, Fereshteh Zamani-Alavijeh, Amal Saki-Malehi Pages 111-118
  Background
  Regular physical activity has an essential impact on community health protection and health promotion, but some studies have revealed a decline in physical activity among adolescents, especially in girls, and its cause is still unknown. This study aimed to assess the physical activity behaviors of students in the city of Omidiyeh, Iran, and its predictive factors based on the Pender’s health promotion model (HPM).
  Methods
  This cross-sectional and analytical study was conducted on 430 female high school students in Omidiyeh selected through random cluster sampling. Data were collected using a questionnaire based on Pender’s models, and data analysis was performed using correlation tests, ANOVA, and regression analysis tests.
  Findings: Data showed that during the previous week, 25% of subjects had not performed any physical activity and only 4.4% had performed physical activity for 30 minutes between 6-7 days a week. Scores of most structures of the HPM model were in the attainable mean score range; however, plan of action and self-efficacy scores in half of the subjects were below the average attainable score. There were significant relationships among HPM structures and physical activity behavior (P
  Conclusion
  The level of physical activity among adolescent girls is not suitable. This can be suggestive of the risk of increased chronic diseases in the future of this community. Most of the structures of Pender’s HPM were related with physical activity level. Thus, it can be the basis for designing effective interventions to increase this behavior in adolescents.
  Keywords: Physical Activity, Adolescents, Behavior, Students
 • Mahdi Naghsh, Kayghobad Shams Pages 119-125
  Background
  High nitrate concentration in drinking water will cause negative effects to human health. The aim of this research is synthesis and characterization of high purity carbonate cancrinite zeolite and its surface modification in order to remove nitrate anions from water.
  Methods
  High purity carbonate cancrinite zeolite was synthesized hydrothermally using kaolin. Synthesis time was reduced by using bath ultrasound aging. After characterization, cationic surfactant modified zeolite was prepared. Optimally modified zeolite was used for removing nitrate from water.
  Findings: High purity carbonate cancrinite zeolite was synthesized at 200 ◦C using kaolin in a mixture of 6 molar NaOH and 0.05 molar Na2CO3. The synthesis time was reduced to less than half by using bath ultrasound aging for 90 min. high externalcation exchange capacity (ECEC) of the synthesized zeolite justifies its surface modification for anion removal from water. Based on Langmuir isotherm model, maximum monolayer nitrate adsorption capacity was predicted to be 35.33, 28.41, and 17.06 mg/g at 20, 30 and 40 ◦C, respectively.
  Conclusion
  High purity carbonate cancrinite zeolite with high ECEC can be synthesis using kaolin and using bath ultrasound aging considerably reduces the synthesis time. Surfactant modified synthesized zeolite can be effectively used for nitrate removal from water.
  Keywords: Carbonate cancrinite Zeolite, Bath ultrasound, Surfactant, Water, Anion, Nitrate removal, Adsorption, Carbonates, Adsorption isotherm
 • Maliheh Moazeni, Afshin Ebrahimi, Nasim Rafiei, Hamid Reza Pourzamani Pages 126-133
  Background
  Arsenic and Chromium are heavy metals that are conventional pollutants of water and wastewater sources. Nanoscale Zero Valent Iron (nZVI) can remove these pollutants based on their high potency. The aim of present study was to removal of Arsenic (III) and Chromium (VI) from aqueous solutions using nZVI and determining adsorption isotherms.
  Methods
  The design expert software was used to determining and affecting different such as pH, initial concentration, nZVI dosage and contact time on Arsenic and Chromium removal. Final concentration of metals was measured using Inductivity Coupled Plasma (ICP). Finally, the best fitted adsorption isotherms were determined.
  Findings: Results showed that Arsenic optimum removal was happened in initial concentration 10 mg/l, time 5 min, pH=7 and nZVI dosage 5 g/l. Arsenic removal followed up Langmuir isotherms in different concentrations with nZVI. The Arsenic response was occurred, rapidly, with nZVI high concentration in neutral environment. The Arsenic removal efficiency was inverse respect with concentration increase. The Chromium removal efficiency with nZVI was low.
  Conclusion
  Results showed that nZVI had high efficiency for Arsenic removal in aqueous solutions. Therefore, it could be used for removal of this metal from polluted water and industrial wastewater. Nevertheless, Chromium removal efficiency was low with nZVI.
  Keywords: Arsenic (III), Chromium (VI), Nano zero valent iron, Solutions, Adsorption