فهرست مطالب

علوم اعصاب شفای خاتم - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 20، بهار 1395)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 20، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امین رضانژاد اصل *، علی عیسی زادگان، فرزانه میکاییلی منیع صفحات 1-10
  مقدمه
  کمبود انعطاف پذیری شناختی در چندین اختلال روانی و مغز مشاهده شده است. قشر پیش پیشانی جانبی –خلفی مهم ترین منطقه مغزی درگیر در وظایف مربوط به انعطاف پذیری شناختی است. با استفاده از یک مدل رایانه ای تحریک عصبی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات دستکاری فعالیت عصبی در این منطقه از مغز بر انعطاف پذیری شناختی بود.
  مواد و روش ها
  یک رویکرد شبیه سازی رایانه ای استفاده شد. شبیه سازی در بستر معماری شناختی Leabra و با استفاده از مدل حافظه کاری قشر پیش پیشانی -هسته های قاعده ای (PBWM) انجام شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می دهد که با افزایش فعالیت عصبی در قشر پیش پیشانی جانبی –خلفی، انعطاف پذیری شناختی به صورت خطی کاهش می یابد. علاوه بر این کاهش فعالیت عصبی در این منطقه از مغز، انعطاف پذیری شناختی در یک وسعت بزرگ تر را کاهش داده است.
  نتیجه گیری
  این داده ها نشان می دهد که کم یا بیش فعالی اینترنورون های مهاری در قشر پیش پیشانی جانبی –خلفی می تواند موجب کمبود انعطاف پذیری شناختی گردد. دستکاری فعالیت عصبی در این منطقه می تواند دو زیر گروه از بیماران با اختلال انعطاف پذیری شناختی را مشخص کند.
  کلیدواژگان: اینترنورون، انعطاف پذیری، قشر پیش پیشانی
 • سمانه رفیعی، محمد امین عدالت منش* صفحات 11-18
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال اندوکرینی و متابولیکی پیچیده با سبب شناسی نامشخص می باشد که با اختلال تخمک گذاری و هایپرآندروژنیسم شناسایی می شود. ما امکان تاثیر تمرین ورزشی را بر سطح بتا استرادیول و تستوسترون و نیز عملکردهای شناختی در مدل موش صحرایی سندرم تخمدان پلی کیستیک را بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  برای القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک، 30 موش صحرایی ماده باکره اسپراگ داولی، لتروزول (1 میلی گرم/کیلوگرم/روزانه) را به طور مداوم دریافت کردند. پس از 28 روز تزریق درون صفاقی لتروزول، موش های صحرایی به صورت تصادفی به گروه های سندرم تخمدان پلی کیستیک و سندرم تخمدان پلی کیستیک + ورزش تقسیم شده و با کنترل های سالم مقایسه شدند. در گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک + ورزش برنامه ورزشی 20 دقیقه شنای روزانه برای چهار هفته بود. بعد از چهار هفته، ما حافظه فضایی را به وسیله آزمون ماز آبی موریس در همه گروه ها ارزیابی کردیم. سپس سطح سرمی تستوسترون آزاد و بتا استرادیول با استفاده از الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یافته ها یک افزایش در سطح سرمی تستوسترون و بتا استرادیول با نقص حافظه فضایی را در موش های صحرایی سندرم تخمدان پلی کیستیک نشان دادند. با این وجود تمرین ورزشی به طور قابل توجهی سطح سرمی هر دو هورمون را کاهش داده و عملکرد شناختی در موش های صحرایی سندرم تخمدان پلی کیستیک + ورزش را بهبود ‏بخشید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرین ورزشی کوتاه مدت می تواند اختلال شناختی را بهبود بخشد و سطح سرمی تستوسترون و بتا استرادیول را در مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک کاهش دهد. تمرین ورزشی می تواند راهکار درمانی اساسی برای جنبه شناختی سندرم تخمدان پلی کیستیک باشد.
  کلیدواژگان: هورمون های استروئیدی گناد، سندرم تخمدان پلی کیستیک، شناخت
 • ابراهیم سلطانی عظمت، ابوالفضل محمدیان *، مریم کامی، مریم جبرئیلی، بهروز دولتشاهی صفحات 19-26
  مقدمه
  همدلی و نظریه ذهن ظرفیت هایی هستند که برای روابط انسانی ضروری می باشند، توانایی هایی که همبستگی بالایی با هم دارند. مطالعات مختلف نشان داده اند که زنان در همدلی بهتر از مردان هستند. اگرچه با استفاده از نظریه ذهن این نتایج تایید نشده بود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه نظریه ذهن و همدلی در دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش یک مطالعه توصیفی –مقایسه ای بود. 100 دانشجوی مقطع کارشناسی، 50 مرد و 50 زن (به علت اندازه جمعیت با استفاده از فرمول کوکران) از رشته های مختلف توانبخشی در این مطالعه شرکت کردند. آن ها توسط نمونه گیری سهمیه ای غیراحتمالی انتخاب شدند. پرسشنامه همدلی داویس و آزمون چشم های بارون کوهن برای این ارزیابی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که با توجه به نمرات آزمون همدلی، زنان به طور قابل توجهی بهتر از مردان بودند. اگرچه تفاوت معنی دار آماری بین مردان و زنان در نمرات آزمون نظریه ذهن وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یک دلیل محتمل برای داده های متفاوت بین دو روش استفاده شده در این مطالعه ممکن است ماهیت خودگزارشی پرسشنامه همدلی باشد. انتظار می رفت زنان در جامعه همدل تر باشند و این می تواند پاسخ های آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. آزمون نظریه ذهن بر حالت های ذهنی پیچیده تر تاکید دارد و آزمون های همدلی در یک روش غیرمستقیم می تواند یک آزمون قابل اطمینان تر باشد.
  کلیدواژگان: همدلی، نظریه ذهن، توانبخشی
 • حسین نظری، سجاد حیدرپور، ابوذر محمدی مفرد *، یازگلدی نظری، عراز نظری صفحات 27-32
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف ویتامین C بر سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در میان مردان جوان سالم بدون فعالیت بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 18 مرد سالم بدون فعالیت به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه مصرف کننده ویتامین C به عنوان مکمل و گروه کنترل. افراد در گروه مصرف کننده ویتامین C، 500 میلی گرم از مکمل ویتامین C را روزانه برای یک هفته دریافت کردند. گروه کنترل دارونما مصرف کردند. نمونه های خون شرکت کنندگان در حالت ناشتا برای اندازه گیری غلظت فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز گرفته شد. فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز با روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز یک هفته بعد از دریافت ویتامین C در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است. به علاوه، سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در افراد دریافت کننده ویتامین C برای یک هفته به طور معنی داری در مقایسه با آغاز تحقیقات افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  داده ها نشان داد که مصرف ویتامین C غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز را در مردان سالم بدون فعالیت افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، اسید آسکوربیک، مردان
 • فرشته طالع، فیروز قادری پاکدل *، پرویز شهابی، سمیه نادری صفحات 33-46
  مقدمه
  ناحیه تگمنتوم شکمی، به عنوان یک منبع اصلی از نورون های دوپامینرژیک نقش های بسیار مهمی در حالت های حیاتی و پاتولوژیک از قبیل وابستگی دارویی و افسردگی دارند. گیرنده های روی نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی با تراکم و تنوع مختلف دارای اثرات تعدیل کننده بر روی بافت های هدف شان مانند قشر مخ می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر انسداد گیرنده GABA-A روی الگوی شلیک نورونی دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی بود.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی ویستار نر (تقریبا 200 گرم) به طور تصادفی در هشت گروه با تعداد قابل جایگزین برابر (کنترل، شم و درمان ها) تقسیم شدند. الگوهای شلیک نورونی دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی (ساده -تونیک یا شلیک انفجاری) تحت بیهوشی اورتان و روش استریوتاکسیک به دست آمده بودند. بیکوکولین به عنوان یک آنتاگونیست گیرنده GABA-A به کمک روش میکروایونتوفورز داخل بطن مغزی (5، 25، 50، 500، 1000 و 2500 نانوگرم) تزریق گردید و به منظور تشخیص فعالیت های انفجاری نورونی به دنبال تزریق دارو، فعالیت های نورونی ثبت گردید.
  یافته ها
  وضعیت ساده -تونیک از نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی در دوره پیش جراحی به طور کلی حدود 5/78 اسپایک در ثانیه با شلیک پایدار بود. تزریق وابسته به دوز بیکوکولین، الگوی شلیک انفجاری را تعدیل کرده بود. مقدارهای ذکر شده فوق از بیکوکولین به ترتیب منجر به القاء شلیک انفجاری 5/2، 10/4، 23/4، 28/8، 35/9 و 36/17 درصد از نورون ها با دوره زمانی 25 ، 8/7، 20/45، 29/87، 40/56 و 50/34 دقیقه گردید. میزان شلیک ساده -تونیک همچنین پس از تزریق نسبت به سطوح پیش تزریق به صورت وابسته به دوز از 8 تا 358 درصد افزایش داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که گیرنده های GABA-A روی نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی می توانند نقش های تنظیمی روی الگوهای شلیک خودشان داشته باشند. آوران گابائرژیک خارجی یا اینترنورون های داخلی که تنظیم گابا روی نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی را میانجیگری می کنند، می توانند در عملکرد وابران نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتوم شکمی دخالت کنند.
  کلیدواژگان: ناحیه تگمنتوم شکمی، نورون های دوپامینرژیک، نورون ها
 • عارفه شیرازی، فرشته گلاب *، نیما سندگل، محمود براتی، رضا محمد صالحی، گلاره وهاب زاده، زینب شادالویی، سعید رضایی زارچی صفحات 47-54
  مقدمه
  مالتیپل اسکلروز یک بیماری دمیلینه کننده التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی با سبب شناسی ناشناخته می باشد. نوروتروفین ها پلی پپتیدهای متعلق به خانواده فاکتور نوروتروفیک هستند. نوروتروفین ها واسطه بقاء و تکثیر سلول در سیستم عصبی می باشند. در این مطالعه، ما تولید نوروتروفین های مختلف، از جمله فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، فاکتور نوروتروفیک مژگانی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال در مدل دمیلیناسیون با کوپریزون را شناسایی کردیم.
  مواد و روش ها
  به منظور القاء دمیلیناسیون، حیوانات با کوپریزون تیمار شدند. موش ها به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول توسط کوپریزون به مدت 5 هفته تحت درمان قرار گرفت. گروه دوم با کوپریزون به مدت 5 هفته و رژیم غذایی طبیعی برای 1 هفته درمان شد. گروه سوم (کنترل) رژیم غذایی طبیعی را به مدت 6 هفته دریافت کرد. بعد از کشته شدن موش ها، جسم پینه ای مخ برداشته شد و برای بیان فاکتورهای نوروتروفیک توسط Real Time PCR و ارزیابی بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از پنج هفته، ما افزایش قابل توجهی را در فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال در مقایسه با گروه کنترل مشخص کردیم. در بیان فاکتور نوروتروفیک مژگانی تغییری مشاهده نشد. پس از شش هفته، بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال کاهش یافت؛ اما آن ها هنوز هم سطوح بالاتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که نوروتروفین ها ممکن است نقشی را در بیماری زایی مالتیپل اسکلروز بازی کنند.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروز، فاکتورهای رشد عصبی، کوپریزون
 • ذبیح الله خاکسار، سجاد سحاب نگاه *، شاهین محمد صادقی صفحات 55-64
  مقدمه
  مطالعات اخیر نقش های کلیدی توالی ها و موتیف های مختلف را در هدایت ماتریکس خارج سلولی نشان داده اند. فعالیت های بیولوژیکی مولکول های بزرگ می تواند توسط موتیف هایی از ماتریکس خارج سلولی تقلید شود. توالی های پپتیدی و موتیف های لامینین می توانند به زیست مواد داربست ها متصل شوند، حفاظت مکانیکی سلول ها را بهبود بخشند، رشد سلول ها را افزایش دهند و منجر به تشکیل بافت ها شوند.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی عصبی از برجستگی های عقده ای جنین موش های صحرایی 14 روزه جدا شدند و به صورت نوروسفر کشت داده شدند. تعداد و قطر نوروسفر ها در روزهای 3، 7 و 10 اندازه گیری شد. سلول های بنیادی عصبی توسط محیط های کشت دو بعدی و سه بعدی کشت داده شدند. جهت ارزیابی بقاء سلولی، کیت Live/Dead در روزهای 1 و 7 استفاده شد. تکثیر سلولی با استفاده از آزمون MTS در روزهای 1 و 7 ارزیابی شد.
  یافته ها
  یافته های ما نشان داد که سلول های جداشده از برجستگی های عقده ای ظرفیت تکثیر بالایی دارند. با توجه به آزمون اندازه گیری های تکثیر، تعداد و قطر نوروسفر به طور معنی داری به مدت 10 روز بعد از کشت افزایش یافت. تکثیر و بقاء سلولی در پپتید نانوفیبر خود ساخته حاوی موتیف لامینین به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دو بعدی آن بود.
  نتیجه گیری
  پپتید نانوفیبر خود ساخته حاوی موتیف لامینین، تکثیر و بقاء سلولی را بهبود بخشیده و مدل های مناسب برای تحقیقات بیشتر را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی عصبی، تکثیر سلولی، بقاء
 • محمد جواد اسلامی زاده، شهرام بهبهانیان، سید محمد مهدوی، محسن افتاده حال* صفحات 65-86
  مقدمه
  فناوری های تحریک کننده غیر تهاجمی مغز، ابزاری قدرتمند در تحریک و دستکاری عملکردهای مغزی هستند. استفاده از چنین ابزاری کاربردهای متعددی در افراد سالم به منظور ارتقاء قابلیت های شناختی و در افراد دچار اختلالات روانپزشکی مانند استرس و افسردگی به منظور بازتوانی شناختی دارند. از جمله فناوری هایی که سابقه نسبتا طولانی در بالین دارند تحریک مغناطیسی وراجمجمه ای و تحریک الکتریکی وراجمجمه ای را می توان نام برد. در فناوری تحریک مغناطیسی وراجمجمه ای امواج مغناطیسی از یک هسته فلزی که در مجاورت جمجمه قرار می گیرد ساطع شده و موجب به جریان افتادن جریانات یونی در بافت عصبی می گردد. در فناوری تحریک الکتریکی وراجمجمه ای الکترودهایی بر روی پوست سر نصب شده و تحریک الکتریکی صورت گرفته و از این طریق موجب دستکاری عملکرد مدارهای عصبی می شود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، به معرفی فناوری های تحریک مغناطیسی وراجمجمه ای و تحریک الکتریکی وراجمجمه ای و کاربردهای آن ها در ارتقاء شناختی و بازتوانی شناختی آن ها می پردازیم.
  کلیدواژگان: شناخت، تحریک مغناطیسی وراجمجمه ای، تحریک الکتریکی وراجمجمه ای
 • فاطمه علی پور، مریم برهانی حقیقی *، هدی پسند مژده صفحات 87-97
  مقدمه
  بیماری آلزایمر دلیل متداول ترین زوال عقل در جمعیت سالخورده است. آلزایمر یک اختلال دایمی و پیشرونده مغز است که به تدریج حافظه و مهارت های صحبت کردن را تخریب می کند و در نهایت منجر به ناتوانی انجام دادن مهارت های آسان می گردد. در این بیماری سلول های مغز به تدریج تخریب شده و در نتیجه، بیماران از فراموشی رنج می برند. درمان قطعی برای آلزایمر هنوز یافت نشده است و تلاش های بسیاری برای کشف درمان های جدید و موثر انجام شده است. سلول های بنیادی سلول های تمایز نیافته ای هستند که دارای توانایی تمایز به بسیاری از انواع سلول های مختلف هستند. مطالعات متعدد نشان داد که نورون ها و سلول های گلیال به طور موفقیت آمیزی از سلول های بنیادی مختلفی از جمله: سلول های بنیادی عصبی، جنینی و مزانشیمی تمایز یافتند. سلول درمانی یکی از راهبردهای درمانی بالقوه جدید برای درمان آلزایمر است.
  نتیجه گیری
  درمان موفق با سلول بنیادی در مدل های حیوانی بیماری آلزایمر به یک رویکرد درمانی بالقوه در بیماران آلزایمری اشاره دارد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، سلول های بنیادی، پیوند، حافظه
|
 • Amin Rezanejad Asl*, Ali Issazadegan, Farzaneh Mikaeli Manei Pages 1-10
  Introduction
  Deficit in cognitive flexibility has been observed in several mental and brain disorders. The dorsolateral prefrontal cortex is the most important brain region involved in cognitive flexibility related tasks. Using a computer model of neuronal stimulation, the aim of this study was to investigate the effects of manipulating neural activity in this brain region on cognitive flexibility.
  Materials And Methods
  A computer simulation approach was used. Simulation was in the context of Leabra cognitive architecture and by using PBWM model was implemented.
  Results
  This study shows that increasing neural activity in the dorsal lateral prefrontal cortex linearly decreased cognitive flexibility. In addition, reduction of neural activity in this region of the brain decreased cognitive flexibility in a larger extent.
  Conclusion
  These data indicate that hypo- or hyperactivity of inhibitory interneurons in the dorsal lateral prefrontal cortex can cause deficit in cognitive flexibility. Manipulation of neural activity in this region can distinguish two subgroups of patients with impaired cognitive flexibility.
  Keywords:
  Keywords: Interneurons, Pliability, Prefrontal Cortex
 • Samaneh Rafiei, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 11-18
  Introduction
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex endocrine and metabolic disorder with unclear etiology, which characterized by ovulatory dysfunction and hyperandrogenism. We investigated the possible influence of exercise training on the serum level of β-estradiol and testosterone as well as on cognitive functions in rat model of PCOS.
  Materials And Methods
  To induce PCOS, 30 virgin female Sprague dawley rats received letrozole continuously (1mg/kg/d). After 28 day of letrozole intra- peritoneal injection, rats were randomly divided into the PCOS and PCOS笗ꭲ⬞ groups and compared with healthy controls. In PCOS笗ꭲ⬞ group, the exercise program was to 20 minutes daily swimming for four weeks. After four weeks, we evaluated spatial memory by Morris water maze test in all groups. Then, the serum level of free testosterone and β-estradiol was measured using ELISA.
  Results
  The findings indicated an increase of serum level of testosterone and β-estradiol with spatial memory deficits in PCOS rats. However, exercise training significantly reduced the serum level of both hormones and improved cognitive function in PCOS笗ꭲ⬞ rats.
  Conclusion
  These results demonstrated that short-term exercise training can ameliorate the cognitive deficit and decrease the serum level of testosterone and β-estradiol in PCOS model. The exercise training can be the basic therapeutic means for cognitive aspect of PCOS.
  Keywords: Gonadal Steroid Hormones, Polycystic Ovary Syndrome, Cognition
 • Ebrahim Soltani Azemat, Abolfazl Mohammadian*, Maryam Kamie, Maryam Jebreeili, Behrooz Doolatshahi Pages 19-26
  Introduction
  Empathy and theory of mind, capacities that are essential for human communication, are abilities which highly correlated to each other. Several studies have shown that women outperform men regarding empathy. However, using theory of mind did not confirm these results. The aim of the present study was to compare theory of mind and empathy in male and female students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran.
  Materials And Methods
  The research was a descriptive-comparative study. One hundred undergraduate students, 50 males and 50 females (due to the population size by using the Cochran formula), from different rehabilitation majors took part in this study. They were selected by non-probability quota sampling. Davis empathy questionnaire and Baron Cohen Eyes Test were used for this evaluation.
  Results
  The findings showed that women outperformed men significantly with regard to empathy test scores. However, there was not a statistically significant difference between men and women in theory of mind test scores.
  Conclusion
  One possible reason for different findings between two methods used in this study may be the self-report nature of sympathy questionnaire. Women are expected to be more empathic in society and this can affect their responses. Theory of mind test emphasizes on more complex mind states and examines empathy in an indirect way could be a more reliable test.
  Keywords: Empathy, Theory of Mind, Rehabilitation
 • Hossein Nazari, Sajad Heydarpoor, Abuzar Mohamadi Mofrad*, Yazgaldi Nazari, Araz Nazari Pages 27-32
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of consuming vitamin C on the serum level of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) among healthy inactive young men.
  Materials And Methods
  In this semi-empirical study, 18 healthy inactive men were randomly divided into two groups; a group consuming vitamin C as a supplement and a control group. Subjects in consuming vitamin C group received 500 milligrams of vitamin C supplement daily for one week. The control group consumed placebo. Blood samples of participants were taken in fasting mode to measure BDNF concentration. BDNF was measured by ELISA method.
  Results
  The serum levels of BDNF significantly increased one week after receiving vitamin C compared to the control group. In addition, the level of BDNF in subjects received vitamin C for one week significantly increased compared to the beginning of the investigation.
  Conclusion
  Data indicate that consuming vitamin C increased the serum concentration of BDNF in healthy inactive men.
  Keywords: Brain-Derived Neurotrophic Factor, Ascorbic Acid, Men
 • Fereshteh Tale, Firouz Ghaderi Pakdel*, Parviz Shahabi, Somayyeh Naderi Pages 33-46
  Introduction
  Ventral Tegmental Area (VTA), as a major source of dopaminergic (DA) neurons, has crucial roles in the vital and pathologic conditions, such as drug dependence and depression. The receptors on the VTA-DA neurons with different density and diversity have modulatory effects on their target tissues, such as the cerebral cortex. The aim of the present study was to study the effect of GABA-A receptor blockade on the VTA-DA neuronal firing pattern.
  Materials And Methods
  Male Wistar rats (~200 gr) were randomly allocated in 8 groups with equal substitutive numbers (control, sham, and treatments). The VTA-DA neuronal firing patterns (simple-tonic or burst firing) were acquisitioned under urethane anesthesia and stereotaxic approach. Bicuculline as a GABA-A receptor antagonist were infused microiontophoretically intracerebroventricularly (5, 25, 50, 500, 1000, and 2500 ngr) and peri-injection neuronal firing were captured for burst firing detection.
  Results
  The simple-tonic spiking of the VTA-DA neurons in the pre-injection period was about 5.78 spikes/sec overall with stable firing. Bicuculline microinjection dose-dependently modulated burst firing pattern. The abovementioned amounts of Bicuculline induced 5.2, 10.4, 23.4, 28.8, 35.9, 36.17 percent of neurons to fire burst with duration of 5.2, 8.7, 24.45, 29.87, 40.56, and 50.34 minutes, respectively. The post injection simple-tonic firing rates were also dose-dependently elevated from 8 to 358 percent of the pre-injection levels.
  Conclusion
  The results showed that GABA-A receptors on the VTA-DA neurons can have regulatory roles on their firing patterns. The external GABAergic afferents or internal interneurons that mediate GABA modulation on the VTA-DA neurons can interfere in the efferent functions of the VTA-DA neurons.
  Keywords: Ventral Tegmental Area, Dopaminergic Neurons, Neurons
 • Arefeh Shirazi, Fereshteh Golab*, Nima Sanadgol, Mahmood Barati, Reza Mohammad Salehi, Gelareh Vahabzadeh, Zeinab Shadalui, Saeed Rezaei Zarchi Pages 47-54
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system (CNS) with unknown etiology. Neurotrophins are polypeptides belonging to the neurotrophic factor family. Neurotrophins mediate cell survival and proliferation in the nervous system. In this study, we determined the production of various neurotrophins, including brain-derived neurotrophic factor (BDNF), ciliary neurotrophic factor (CNTF), and glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) in Cuprizone model of demyelination.
  Materials And Methods
  In order to induce demyelination, animals were treated by Cuprizone. The mice were divided into three groups. The first group was treated by Cuprizone for 5 weeks. The second group was treated by Cuprizone for 5 weeks and normal diet for 1 week. The third (control) group received normal diet for 6 weeks. After the mice were sacrificed, cerebral corpus callosum was removed and evaluated for expression of neurotrophic factors by real time PCR and histological evaluation.
  Results
  After five weeks, we detected a significant increase of BDNF and GDNF compared to the control group. No changes were observed in CNTF expression. After six weeks, expression of BDNF and GDNF were decreased but they had still higher levels compared to control group.
  Conclusion
  This study suggests that neurotrophins may play a role in pathogenesis of MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Nerve Growth Factors, Cuprizone
 • Zabihollah Khaksar, Sajad Sahab Negah*, Shahin Mohammad Sadeghi Pages 55-64
  Introduction
  Recent studies have shown the key roles of different sequences and motifs in the extracellular matrix guidance. Biological activities of the macromolecules can be mimicked by the motifs of extracellular matrix. Laminin peptide sequences and motifs can bind the biomaterials of scaffolds, improve the cells mechanical protection, increase the cells growth, and lead to the formation of tissues.
  Materials And Methods
  Neural stem cells (NSCs) were isolated from embryonic ganglionic eminences of 14 days rats and cultured as neurosphere. The number and diameter of neurospheres on days 3, 7, and 10 were measured. NSCs were cultured by two-dimensional (2D) and 3D cultures. To evaluate cell survival, Live/Dead kit was used on days 1 and 7. The cell proliferation was assessed using the MTS assay on days 1 and 7.
  Results
  Our finding showed that the cells isolated from ganglionic eminences have a high proliferative capacity. According to the proliferation assay measurements, the number and diameter of neurosphere significantly increased after culturing for 10 days. Cell proliferation and survival in the self-assembling peptide nanofiber containing laminin motif (SAPN-LM) were significantly higher than that of 2D.
  Conclusion
  SAPN-LM improved cell proliferation and survival and suggest an appropriate models for further investigations.
  Keywords: Neural Stem Cells, Cell Proliferation, Survival
 • Mohammad Javad Eslamizade, Shahram Behbahanian, Seyed Mohammad Mahdavi, Mohsen Oftadehal* Pages 65-86
  Introduction
  Non-invasive brain stimulation technologies are a group of powerful tools that are exploited in manipulating functional properties of the brain. These technologies have a relatively long history in cognitive enhancement and rehabilitation, as well as in treating stress and depression. Of these technologies are transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS). TMS technology works with producing magnetic fields emitted from a coil over the scalp to induce ion currents; however, in tDCS there is a direct connection of electrodes on the skin over the scalp to inject electrical currents yielding modulation in neural circuits.
  Conclusion
  In this review, we reviewed over the literature concerning applications of neurotechnologies, TMS and tDCS, in cognitive enhancement and rehabilitation.
  Keywords: Cognition, Transcranial Magnetic Stimulation, Transcranial Direct Current Stimulation
 • Fatemeh Alipour, Maryam Borhani Haghighi*, Hoda Pasand Mojdeh Pages 87-97
  Introduction
  Alzheimer's disease (AD) is the most ordinary reason of dementia in old population. AD is a permanent and progressive brain disorder that gradually deteriorates memory and speaking skills, and eventually leads to disability to accomplish the effortless skills. In this disease, the brain cells are gradually destroyed and as a result, the patients suffer from amnesia. Definitive treatment for AD has not been found yet and enormous efforts have been made to find novel and effective therapies. The stem cells are undifferentiated cells that have a potential to differentiate into many different cell types. Several studies revealed that neurons and glial cells have successfully been differentiated from various stem cells, such as neural, embryonic, and mesenchymal stem cells. Cell therapy is a potential novel therapeutic strategies for treatment of AD.
  Conclusion
  Successful stem cell therapy in animal models of AD points to a potential therapeutic approach in patients with AD.
  Keywords: Alzheimer Disease, Stem Cells, Transplantation, Memory