فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمیرا آزادمنش *، حسن احدی، علی دلاور، غلامرضا منشئی صفحات 1-22
  زمینه
  همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می شود.
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی بی موبایل هراسی است.
  روش
  دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند که از بین آن ها 363 نفر زن و مرد در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه ی تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته از سه عامل تشکیل شده و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز مدل سه عاملی را تایید کرد. این پرسشنامه به همراه مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل اجرا شد که با 47 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  از پرسشنامه محقق ساخته بی موبایل هراسی می توان برای تشخیص افراد به اختلال بی موبایل هراسی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، بی موبایل هراسی، ساخت
 • ندا افشاریان *، فریبرز درتاج صفحات 23-43
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش آموزان ایرانی انجام شد.
  روش
  جامعه آماری، همه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشته علوم انسانی بودند. 337 دانش آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، به پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه، برای اندازه گیری جهت گیری انگیزش درونی، جهت گیری انگیزش بیرونی، ارزش تکلیف، کنترل نکات برجسته یادگیری، احساس خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد، اضطراب آزمون، مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دهی، تفکر انتقادی، خودنظم دهی فراشناختی، زمان و محیط مطالعه، تلاش برای نظم دهی، جستجوی یادگیری و کمک طلبی، به طور تجربی از روایی درونی آن حمایت کرد. علاوه بر این، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس های پرسشنامه بین 78/0 تا 91/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، نتایج مطالعه حاضر، علاوه بر ارائه شواهدی در دفاع از نظریه یادگیری خودتنظیمی، نشان داد که پرسشنامه MSLQ، ویژگی های روانسنجی مناسب دارد و برای سنجش سازه راهبردهای شناختی و فراشناختی در گروه نمونه دانش آموزان ایرانی، می تواند به عنوان ابزاری تشخیصی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، نظریه یادگیری خودتنظیمی، روایی عاملی
 • محمدرضا فلسفی نژاد، نور علی فرخی، لیلا بهرامی* صفحات 45-76
  زمینه
  امتحانات نهایی مقطع متوسطه یکی از سرنوشت ساز ترین ابزار های سنجش علمی دانش آموزان است. با توجه به اهمیت این امتحانات، انجام تحقیقات نظام مند در مورد کیفیت و قابلیت سوالات آن ها در تفکیک داوطلبان لازم و ضروری است.
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی و قابلیت سوالات امتحانات نهایی رشته ی تجربی در دو درس زیست شناسی و ادبیات فارسی در گزینش داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی بود.
  روش
  جامعه آماری، تمام سوالات امتحانات نهایی رشته ی علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه در خرداد ماه 1390 بوده است که برای تعیین ویژگی های روان سنجی آن ها از عملکرد 600 دانش آموز ناحیه یک شهرستان خرم آباد در دو درس مذکور که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، استفاده شد.
  یافته ها
  ضریب اعتبار آزمون های زیست شناسی و ادبیات فارسی با استفاده از آلفای کرونباخ (97/0، 96/0) تعیین گردید. بر اساس CTT، میانگین ضرایب دشواری و تمیز سوالات در آزمون های ادبیات فارسی (65/0 و 57/0) و زیست شناسی (50/0 و 65/0) به دست آمد. در تحلیل IRT؛ مدل دو پارامتری برازش بیشتری با داده ها نشان داد. همچنین، میانگین دشواری و قدرت تشخیص سوالات در مدل های IRT در دروس ادبیات فارسی (69/0- ، 03/1) و زیست شناسی (09/0- ، 96/0) به دست آمد. بیشترین میزان آگاهی دهندگی دو آزمون ادبیات فارسی و زیست شناسی، به ترتیب متعلق به سطوح توانایی (7/0- ،1/0) است و میزان توافق CTT و IRT از نظر قدرت تشخیص در هر دو درس، به ترتیب (36/98% ، 59/93%) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به خطیر بودن تصمیمات مبتنی بر آزمون های سرنوشت ساز، تلویحات استفاده از امتحانات نهایی در گزینش داوطلبان مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: امتحانات نهایی، پارامتر تشخیص، پارامتر دشواری، نظریه پرسش پاسخ، نظریه کلاسیک آزمون
 • امید شکری*، محمدحسین سنایی پور، زهرا رویایی، زهرا قره تپه ای صفحات 77-97
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان سنجی مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.
  روش
  در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به EAM، مقیاس واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) و نسخه تجدید نظر شده دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی سازه EAM از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی EAMاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه EAM، ضریب همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس های واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت گزارش شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی EAM نشان داد که در نمونه دانشجویان ایرانی ساختار دوبعدی EAM شامل عامل فقدان نظم بخشی انگیختگی های هیجانی و فیزیولوژیک و عامل نامیدی و تفکر آرزومندانه، با داده ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس های واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، به طور تجربی از روایی سازه EAM حمایت کرد. در نهایت، مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل کلی و زیرمقیاس های EAM بین 84/0 تا 91/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که EAM برای سنجش مفهوم سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
  کلیدواژگان: مقیاس سازگاری هیجانی، روایی سازه، تحلیل عاملی تاییدی، واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده، رفتارهای سبک زندگی سالم
 • عباس عباس پور *، حمید رحیمیان، محمدرضا مهرگان، هادی احمد نیا صفحات 99-116
  مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA) صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده از پرسشنامه، نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای ورودی و خروجی دریافت شد و سپس با استفاده از روش بردا (Borda) به تعیین و انتخاب این متغیرها اقدام شد. با استفاده از مدل جمعی (Slack)، از تعداد 14اداره آموزش و پرورش، 7 اداره کارآ و 7 اداره دیگر ناکارآ تعیین شدند. به منظور استفاده از نتایج مطالعه در برنامه ریزی و بهینه کاوی، مقادیر بهینه هر متغیر به تفکیک ادارات آموزش و پرورش ارائه شد تا از این مقادیر به عنوان هدف کمی در هدفگذاری و برنامه ریزی استفاده شود
  کلیدواژگان: کارآیی، اندازه گیری عملکرد سازمانی، بهینه کاوی، برنامه ریزی، آموزش و پرورش، تحلیل پوششی داده ها
 • زینب شیرزاد، بهروز مهرام *، حسین کارشکی صفحات 117-139
  زمینه
  توسعه و پرورش روحیه پژوهشگری از جمله آرمان های نظام آموزش و پرورش رسمی قلمداد می شود که تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد.
  هدف
  هدف این مطالعه تهیه ابزاری برای سنجش روحیه پژوهشی دانش آموزان بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی آزمون سازی بوده است. با استفاده از مبانی نظری مرتبط با روحیه پژوهشی، مولفه های سازنده این ویژگی شناسایی و گویه های مقیاس تدوین شد. تعداد 1425دانش آموز به روش خوشه ای– کومه ای انتخاب شدند. روایی به شیوه های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی و روایی ملاکی و پایایی به شیوه های بازآزمایی و همسانی درونی آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل سوالات از طریق همبستگی با نمرات مقیاس و تاثیر حذف سوال بر شاخصه های واریانس و پایایی تعیین شد.
  یافته ها
  همبستگی نمره کل آزمون با آزمون گرایش به تفکر انتقادی 45/0 به دست آمد. تحلیل عاملی چهار مولفه کنجکاوی، پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی و توانایی انجام کارگروهی را تائید نمود. پایایی آزمون از طریق بازآزمایی با فاصله 15 روز برابر با 80/0 و از طریق همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 81/0 مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده، مقیاس روحیه پژوهشی می تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روحیه پژوهشگری، آزمون، مقطع متوسطه، دانش آموزان دختر، شهر مشهد
 • اسمعیل علی سلیمی * صفحات 141-164
  زمینه
  فرایند پیچیده سنجش معلمان را وادار به تصمیم گیری حرفه ای می کند تا واقعیت های کلاس درس خود را با تاثیر عوامل بیرونی همسو کنند. معلمان تصمیمات مربوط به سنجش و نمره دهی خود را بر دانش، عقیده، انتظارات و ارزش های تدریس و یادگیری استوار می-کنند.
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی تصمیم گیری برای نمره دهی معلمان دوره متوسطه در تهران می پردازد. در این راستا، عوامل مورد استفاده در نمره دهی مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش
  بدین منظور پرسشنامه ای بین 348 معلم زبان انگلیسی مقطع متوسطه در پایه های یازدهم و پیش دانشگاهی توزیع شد. تحلیل توصیفی پرسشنامه ها نشان داد
  یافته ها
  که معلمان زبان انگلیسی تهرانی عوامل پیشرفت تحصلی و غیر از پیشرفت تحصیلی را در نمره دهی لحاظ می کنند وتاکید بیشتری بر روی عواملی غیر از پیشرفت تحصیلی نظیر تلاش، تکالیف، و عادات های مطالعه می گذارند. همچنین معلمان از انواع مختلف سنجش نظیر سنجش عملکرد محور، تکلیف محور، سنجش معلم ساخته و آزمون های سنتی کاغذ و مدادی استفاده نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحلیل واریانس جندگانه نشان داد که عوامل درونی و بیرونی مانند پایه تدریس معلم، آموزش های سنجش که معلمان داشته اند، و اندازه کلاس بر جنبه های مختلف تصمیم گیری آنها در نمره دهی تاثیر گذاشته است. نتایج این پژوهش به طور کلی به درک تصمیم گیری برای نمره دهی معلمان زبان انگلیسی و علی الخصوص معلمان زبان انگلیسی تهرانی کمک می-کند.
  کلیدواژگان: سنجش، عوامل بیرونی و درونی، معلمان زبان انگلیسی، دوره متوسطه
 • شکوه جمالی زواره *، محمدعلی نادی صفحات 165-187
  هدف
  تحقیقات نشاندهنده نقش عوامل متعدد ازجمله خودارزیابی فرد،علاقه واضطراب در پیشرفت تحصیلی میباشد.این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس نگرش واضطراب ریاضی توماس وداکر به مرحله اجرا درآمد.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بودند که براساس جدول حجم نمونه کوهن وهمکاران (2000) تعداد398 نفر آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند وپرسشنامه در مورد آنها اجرا گردید. از ضریب آلفای کرونباخ،روش بازآزمایی وروایی همزمان جهت بررسی پایایی پرسشنامه واز تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی دربررسی روایی سازه استفاده شد .
  نتایج
  ضریب آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه نگرش واضطراب برابر 6/0 و برای خرده مقیاس های خود ارزیابی، علاقه، میزان ناراحتی و میزان اضطراب به ترتیب88/0 ،86/0، 82/0 و 86/0 بود . نتایج تحلیل عامل تاییدی گویه های مقیاس نگرش و اضطراب ریاضی نشان داد که این مقیاس دارای 4 عامل با شاخص برازش مطلوب است . ضریب آلفای کرونباخ بین دو مرتبه اجرای پرسشنامه 8/0 بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش،پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی ابزاری روا ومعتبربوده که میتوان ازآن در شناخت نوع نگرش و تشخیص میزان اضطراب دانش آموزان دردرس ریاضی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، اضطراب ریاضی، خودارزیابی
 • امیرحسین مهرصفر*، علی مقدم زاده، حسن غرایاق زندی، فرهاد ثنایی فر صفحات 189-211
  زمینه
  پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی قراری، تشویش، نگرانی و فعال سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده اند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه تجدیدنظر شده اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران انجام شد.
  روش
  جامعه پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران شهر تهران بودند. 376 پرسش نامه به وسیله ورزشکاران 16 تا 44 ساله ای که در رشته های مختلف فعالیت داشتند، تکمیل گردید. برای برآورد روایی سازه سیاهه از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) جهت تعیین تعداد عوامل و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) برای برازش مدل اندازه گیری استفاده شد. پایایی سیاهه با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه گردید. برای تعیین پایایی زمانی با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL تحلیل شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که نسخه فارسی سیاهه، از ساختار اصلی حمایت کرده و روایی و پایایی این سیاهه تایید می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  اضطراب عاملی است که می تواند بر عملکرد ورزشی ورزشکاران موثر باشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود که از نسخه فارسی سیاهه بازنگری شده اضطراب حالتی رقابتی-2 برای سنجش اضطراب حالتی ورزشکاران استفاده شود.
  کلیدواژگان: اضطراب رقابتی، روایی، پایایی، ورزشکاران
|
 • Homeira Azadmanesh *, Hasan Ahadi, Ali Delavar, Gholamreza Manshaee Pages 1-22
  Background
  In the second of the 21 century along side with improving of technology we confront with a disorder as nomobophobia that mean is the fear of being out of mobile phone contact.
  Objectives
  the present research aims to study construction and psychometric properties of the nomobophobia questionnaire.
  Method
  using the ratio random sampling method, 363 subject including males and females were selected from among the student of the humanistic sciences in the state of universities of Tehran in 1393-1394
  Results
  the results of the factor analysis showed that the nomobophobia questionnaire consisted of 17itemsas well as the three factor of anxiety, depression and conflict. This questionnaire administrated with semantic differential scale that consist of 47 items that were reliable and valid.
  This questionnaire administrated with semantic differential scale that consist of 47 items that were reliable and valid.
  Keywords: development, nomobophobia, Validation
 • Neda Afsharian *, Fariborz Dortaj Pages 23-43
  Aims:Thepresent research aimed to evaluate the factor validity of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) in a group of Iranian students.
  Method
  The population included all third-grade students who were studying Humanities in Tehran. Using multi-stage cluster sampling, a total number of 337 students (176 females and 144 males) were selected and answered the MSLQ. In order to determine the factor validity and internal consistency of the Questionnaire, confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used respectively.
  Findings: Confirmatory factor analysis showed that the factor structure of the questionnaire was appropriate to measure intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning reliefs, self-efficacy for learning and performance, test anxiety, rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, meta-cognitive self-regulation, time and study environment, effort regulation, peer learning, and help seeking which could empirically support the internal validity. In addition, the internal consistency coefficient for the questionnairesubscales was reported as 0/78 to 0/91.
  Conclusion
  providing some evidencesfor supporting the theory of self-regulated learning, findings of the research showed that the MSLQ possessedgood psychometric propertiesand consequently can be used as a diagnostic and research instrumentfor measuring the cognitive and metacognitive strategiesin Iranian sample.
  Keywords: Confirmatory factor analysis, motivated strategies for learning questionnaire, self-regulated learning theory, Factor Validity
 • Mohammadreza Falsafinejad, Noorali Farroukhi, Laila Bahrami * Pages 45-76
  Background
  High school final exams are one of the most decisive tools for scientific assessment of students. Given the importance of this examinations, carried out systematic research on the quality and functionality of their questions is necessary to separate volunteers.
  Aim: The aim of this study is to determine the psychometric properties and capabilities of the final exam questions in the field of experimental biology and Persian literature in the selection of candidates for admission to undergraduate courses.
  Methodology
  The population, all of the questions of the third year high school final exams string in June 2011. For determining the psychometric properties of these questions, performance of 600 students, selected randomly, in aforementioned lessons in the school districts of the city of Khorramabad were used.
  Findings: Estimated reliability coefficient in biology and Persian literature was determined by Cronbach alpha, (0.97, 0.96). According to CTT, the average coefficient of difficulty and discrimination in Persian literature and biology test were (0.65, 0.57) and (0.50, 0.65) respectively. In analyzing the IRT; two-parameter model fitted to the data revealed more. Also, in IRT models, the average difficulty and discrimination of questions for Persian literature and biology courses were (-0.69, 1.03) and (-0.09, 0.96) respectively. The most informant rate for two tests of Persian literature and biology, belongs to levels of ability which are (-0.7, 0.1) respectively, the agreement between the CTT and IRT in terms of discrimination parameter the two courses, were (%98.36, %93.59) respectively.
  Conclusion
  Due to the important decisions based on high stakes tests, implications of final examinations in the selection of candidates were discussed.
  Keywords: Classical Test Theory, difficulty parameter, discrimination parameter, final exams, Item Response Theory
 • Mohammad Hossein Sanaeepur, Zahra Royaei, Zahra Gharetappeyei, Omid Shokri * Pages 77-97
  Aim: The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Emotional adjustment Measure (EAM, Rubio, Aguado, Hontangas& Hernandez, 2007) among Iranian university students.
  Methods
  324 university students (130 male, 194 female) completed the EAM, the Perceived Stress Reactivity Scale (PSRS, Schlotz, Yim, Zoccola, Jansen & Schulz, 2011) and the Health-Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II, Walker, Sechrist& Pender, 1995). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the EAM's construct validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the EAM, we computed correlations between different dimensions of EAM with different dimension of Perceived Stress Reactivity Scale and Health-Promoting Lifestyle Profile-II.
  Results
  The results of confirmatory factor analysis indicated that 2-factor structure of the EAM consisted lack of physiologic and emotional arousal regulation factor and hopelessness and wishful thinking factor had good fit to data in the Iranian sample. Also, correlational analyses between different dimensions of EAM with different dimension of Perceived Stress Reactivity Scale and Health-Promoting Lifestyle Profile-II provided initial evidence for the EAM construct validity. Cronbach’s α coefficients ranged from 0/84 to 0/91 for total factor and its dimensions.
  Discussion
  In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the EAM as an instrument to measure of emotional adjustment among Iranian university students.
  Keywords: Emotional Adjustment Measure (EAM), construct validity, Confirmatory factor analysis, perceived stress reactivity, healthy lifestyle behaviors
 • Abbas Abbaspoor *, Hamid Rahimian, Mohammad Reza Mehrgan, Hadi Ahmad Nia Pages 99-116
  This paper aimed to explain relative efficiency of educational departments of Zanjan province using Data Envelopment Analysis (DEA) technique. The study used quantitative approach and a descriptive-cross sectional methodology by investigation in official documents. To determine the efficiency, using a questionnaire, viewpoints of experts about input and output variables were gathered and then the appropriate ones were seleceted by Borda technique. By using Slack method, from 14 education offices, seven offices determined as efficient and the others as inefficient. To use the findings of the research in planning and benchmarking, optimum values of each education offices were presented to be used as quantitative objectives in goal setting and planning.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Organisational Performance Measurement, Planning, Benchmarking
 • Behrooz Mahram * Pages 117-139
  The development and foster of Research spirit is one of the formal education system goals that will bring change and innovation for students. The purpose of study was construction a tool for measuring student's Research spirit .The method of study was Descriptive (Survey- testing). For the first stage of study, dimensions of research spirit were identified by review of theoretical foundations of research spirit and developed items for pilot study. A sample of the 1425 girl students were selected by probability and non-probability Sampling (cluster-convenience sampling). The validity of questionnaire was studied by Content validity, professional judgment, Factor analysis and criterion validity and the reliability of questionnaire was calculated by test-re-test and internal consistency of Cronbach's alpha. Analysis of questions was determined by the correlation with scores of the scale and impact of the removal of questions on variance and reliability. Correlation of Convergent validity of the scale with Critical thinking orientation scale was 0/45 (sig ≤ 0.001). The result of factor analysis showed fourth factors: Perseverance, impulsive practice management, curious and the ability to perform team working. The reliability of scale by using test-retest after 15 days was 0.80 and the internal consistency with Cronbach's alpha was 0.81. Therefore, according to results of reliability and validity, the scale of Research spirit can be used by researchers as appropriate test.
  Keywords: Research spirit, Test, Girl students, High school, Mashhad
 • Esmaeel Ali Salimi * Pages 141-164
  The complex process of assessment enforces EFL teachers to make professional decisions conforming their classroom realities to external non-achievement factors. EFL teachers have based the decision for scoring on their knowledge, beliefs, expectations, and learning. Therefore, the present study aims at investigating high school EFL teachers’ decision making as to scoring in Tehran. Factors influencing their decision making in scoring have been taken into account. To collect data required, a questionnaire was distributed among 348 senior and pre-university EFL teachers of high schools in Tehran. Descriptive analysis of the data revealed that the teachers consider both achievement factors and non-achievement factors such as students’ effort, assignment, and study habits in their scoring. It was also shown that EFL teachers used different types of assessment like performance assessment, assignment-oriented assessment teacher—made assessment and paper and pencil tests. Separate MANOVAs revealed that different external and internal factors such as the grade level of teaching, assessment training affected their scoring. Generally, the findings of this study contributed EFL teachers in their decision as to scoring and particularly EFL teaches in Tehran high schools.
  Keywords: assessment, external, internal factors, high school EFL teachers
 • Shokouh Jamalizavareh *, Mohammad Ali Nadi Pages 165-187
  Background And Objective
  Researches on academic achievement has demonstrated multiple factors including self-assessment, interest and anxiety are involved. This research is enforced with the aim of normalizing Thomas& Dowker's Math Attitude and Anxiety Questionnaire .
  Method
  The statistical universe of this research was the boy and girl students, in the fourth base of Tehran's public elementary schools in the educational years 2014-15. According Cohen's table (2000), 398 students were simple random sampling selected as samples. To evaluate reliability, cronbach's alpha coefficient, parallel test and test-retest methods, and for evaluating the validity, Exploratory and Confirmatory factor analysis were used.
  Results
  Cronbach alpha was for the total scale 0.6, and four subscales of self-assessment, Interest, Worry and Anxiety, 0.88 ,0.86 , 0.82, 0.86 . Cronbach's alpha between the two times Inventory was 0.8 Confirmatory factor analysis indicated this Questionnaire has 4 operating with optimal fit index. Pearson's correlation coefficient for the relationship with Zank Anxiety scale was 0.72.
  Conclusion
  According to the results, MAAQ is a valid and reliable tool to identify type of attitude and degree of math anxiety in students.
  Keywords: Normalization_Math Anxiety_Self – Assssment
 • Amir Hossein Mehrsafar * Pages 189-211
  Introduction
  Researchers describe anxiety as a negative emotional state of restlessness, agitation, worry and somatic activation or arousal.
  Purpose
  The aim of this study was to examination psychometric properties of the Persian version of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 in athletes.
  Method
  population of this study was whole of the Tehran's athletes. 376 questionnaires were completed by 16-44 years old athletes who took part in different fields. To assess of the inventory's construct validity, the exploratory factor analysis (EFA) is used in order to determine count of the factors, and the confirmatory factor analysis (CFA) is used in order to befit the measurement models. The inventory's reliability is calculated by using of the internal consistency method. To assess of time reliability by using of test-retest method, correlation coefficient was used. Data were analyzed by SPSS and LISREL softwares.
  Results
  The findings of this study showed that the Persian version of the inventory supports main structure, thus validity and reliability of this inventory is confirmed.
  Conclusion
  anxiety is a factor can influence on sport performance of athletes, therefore, according to the results of this study, recommended that the Persian version of the revised competitive state anxiety inventory -2 be used to consider state anxiety of athletes.
  Keywords: Competitive Anxiety, Validity, Reliability, Athletes