فهرست مطالب

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
سال پنجم شماره 14 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم خدابخشی، نوشین فتح الله زاده، سیدعلی دربانی، مهدی رستمی صفحات 9-31
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی و سازگاری دانشجویان خوابگاهی بود. روش این مطالعه نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی بود. دانشجویانی که به دلایل رفتاری، ناسازگاری، مشکل در ارتباطات بین فردی و افت تحصیلی به مشاوره مراجعه نموده بودند طی یک ارزیابی اولیه و اجرای پرسشنامه صمیمیت اجتماعی (میلر و لکفورت، 1982) و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (ثورب، کلارک و تیکز، 1953) 48 نفر از آن ها حائز شرایط شرکت در پژوهش شناسایی شدند که 30 نفر از این دانشجویان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) به صورت تصادفی کاربندی شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند در حالی که گروه گواه برنامه آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام جلسات، هر دو گروه با پرسشنامه های مذکور (پس آزمون و پیگیری) مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی در پس آزمون و پیگیری اثر داشته است (39/20 F=، (P= 0/001. همچنین این آموزش میزان سازگاری اجتماعی این دانشجویان را نیز به طور معناداری افزایش داده است (31/19 F=، (P= 0/001؛ با توجه به اینکه سازگاری با دانشگاه و آموزش عالی یکی از مسائل اصلی دانشجویان به شمار می رود؛ تعمیم این آموزش به دیگر جنبه های زندگی دانشجویی می تواند در کاهش مشکلات آن ها کاربرد پیشگیرانه داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتار متقابل، صمیمیت اجتماعی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان خوابگاهی
 • جهانگیر کرمی، فرشته بخشیان، سید رضا سعادت مهر صفحات 33-47
  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تکانشگری و بی ثباتی هیجانی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش مطالعه از نوع تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر از مردان مراجعه کننده به یکی از مراکز روانپزشکی شمال کشور می باشد و به صورت در دسترس انتخاب شده اند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات نیز از مقیاس تکانشگری بارت (BIS-11) (پاتون،استانفورد و بارت، 1995) و پرسشنامه بی ثباتی هیجانی(گراتز و رومز،2004) استفاده شد. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش ذهن آگاهی به صورت گروهی دریافت کردند و به گروه کنترل آموزش خاصی داده نشد و اعضای گروه به بحث درباره مسائل اجتماعی روز پرداختند. آزمودنی های هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخله به پرسشنامه ها پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته ها نشان داد که پس از تعدیل پیش آزمون، اثر آموزش ذهن آگاهی بر نمرات پس آزمون بی ثباتی هیجانی و تکانشگری معنادار است(005/0P< ). در نتیجه، می توانیم از آموزش ذهن آگاهی برای کاهش تکانشگری و بی ثباتی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی استفاده کنیم.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، تکانشگری، بی ثباتی هیجانی، اختلال شخصیت مرزی
 • جواد درودی، نیلوفر میکائیلی، محمد نریمانی صفحات 49-66
  الگوهای پرخاشگرانه ی رفتار جزو شایع ترین دلایل ارجاع کودکان و نوجوانان برای مداخلات روانشناسی و روانپزشکی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سیستم های مغزی رفتاری و سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش-آموزان است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز دبیرستانی بودکه به صورت نمونه-گیری تصادفی خوشه ایدر سال تحصیلی 96- 95 در دبیرستان های شهر اردبیل انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اختلال سلوک فرم معلمان (شهریوری و همکاران، 1389)، سیستم های مغزی رفتاری (کارور و وایت، 1994) و سرشت و منش (کلونینجر و شوارکیک، 1994) استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد از مولفه های BASبین سایق با پرخاشگری (01/0>P، 28/0 r= )، جست و جوی سرگرمی با پرخاشگری (05/0>P، 19/0 r=)، و بی مسئولیتی (01/0>P، 28/0 r= )، همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. اما بین BIS با پرخاشگری (01/0>P، 31/0 r= - )، خرابکاری (05/0>P، 28/0 r= - )، و بی مسئولیتی (01/0>P، 34/0 r= - )، همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. همچنین در بین مولفه های سرشت و منش نوجویی با نشانه های سلوک همبستگی مثبت و آسیب پرهیزی و همکاری با نشانه های سلوک همبستگی منفی نشان دادند. نتایج رگرسیون نشان داد که نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و سیستم بازداری رفتاری می توانند نشانه های سلوک را پیش بینی کنند. به نظر می رسد هرچه نوجویی در افراد بالاتر باشد و سیستم فعال ساز رفتاری بیشتر فعال باشد احتمال انجام رفتارهای سلوک بیشتر است.
  کلیدواژگان: اختلال سلوک، پرخاشگری، سرشت و منش، سیستم های مغزی رفتاری
 • فخری تاجیک زاده، مهناز مهرابی زاده هنرمند، ایران داودی صفحات 67-84
  هدف کلی این پژوهش تعیین پایایی و روایی مقیاس تعدیل اهداف بود. نمونه مورد بررسی شامل 200 دانشجوی (100 پسر و 100 دختر) مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله ای از جامعه 8000 نفری دانشجویان این دانشگاه برگزیده شد. دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش به مقیاس تعدیل اهداف ورسچ و همکاران (2003) پاسخ دادند. برای آزمون ساختار عاملی پرسشنامه از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده و پایایی پرسشنامه با روش های آلفای کرونباخ و پایایی آزمون – باز آرمون محاسبه شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی دو عامل (ترک هدف و بازمشغولی به هدف) را تایید کرد. نتایج بررسی اعتبار سازه عاملی نشان داد کل خرده مقیاسهای پرسشنامه ی تعدیل اهداف 42/73 % از درصد کل واریانس را به خود اختصاص داده اند. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 بود. بررسی پایایی آزمون – بازآمون نیز پایایی مطلوبی را برای پرسشنامه ی تعدیل اهداف نشان داد. نتایج پژوهش حاضر پایایی و روایی پرسشنامه ی تعدیل اهداف را در میان دانشجویان تایید می کند و می توان از این پرسشنامه در ایران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس تعدیل اهداف، پایایی، روایی، دانشجویان
 • نرگس زمانی، عباس کبودی صفحات 85-100
  اختلالات خوردن سندروم های روانشناختی مرتبط با چاقی هستند که در بین دختران نوجوان افزایش صعودی یافته است لذا با توجه به افزایش این اختلال، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال اجتناب محدودیت غذا انجام گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی شبه تجربی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه دانش آموزان راهنمایی(ششم، هفتم و هشتم) و اول دبیرستان شهرستان همدان بود که به اختلال اجتناب و محدودیت غذا مبتلا بودند که از این تعداد 24 نفر (در 2 گروه آزمایش و کنترل) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این بیماران با استفاده از مصاحبه تشخیصی بالینی و مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گراتز و رومر (2008) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد بررسی قرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه (15/1 تا 45/1 دقیقه) تحت آموزش مهارتهای کنترل تکانه قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس (مانکوا) مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای درمان های گروهی در متغیرهای تنظیم هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 > p)، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که این تغییرات در مرحله پیگیری حفظ شده است و میتوان از نتایج این پژوهش در این بیماران و بیمارانی که به درد و رنج هیجانی مبتلا هستند بهره گرفت.
  کلیدواژگان: تکانه، کنترل تکانه، تنظیم هیجان، اختلال خوردن، اختلال اجتناب محدودیت غذا
 • مینو پورآوری، مجتبی حبیبی، سمیه صالحی، زهرا شایسته فرد، مرجان پورآوری صفحات 101-122
  مقدمه
  پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه ای خودگزارشی است که به میزان گسترده ای توسط روانشناسان استفاده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (باس و پری، 1992) با به کار گیری تحلیل عاملی تاییدی بود.
  روش
  بدین منظور، نمونه ای با حجم 591 نفر دانش آموز دبیرستانی به روش نمونه گیری طبقه ای-خوشه ایچند مرحله ای از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند. برای محاسبه روایی همگرا، هم زمان مقیاس نگرانی درباره تصویر بدنی (لیتلتون، آکسوم و پری، 2005) و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (هابنر، گیلمن، سولدو و شانون، 1994) اجرا شد. جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی مرتبه اول پرسشنامه پرخاشگری باس و پری از روش برآورد کم ترین مقدار مجذورات وزن دار (WLS)و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها از شاخص های RMR، RMSEA، CFI، AGFI، GFI، 2c، /df2 و 2 استفاده گردید.
  یافته ها
  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بالاتر از 70/0 و در حد رضایت بخشی بود. ساختار عاملی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با پرسشنامه رضایت از زندگی رابطه منفی معنی داری دارد و با مقیاس نگرانی درباره تصویر بدنی رابطه مثبت معناداری دارد که این رابطه بیانگر روایی همگرا پرسشنامه پرخاشگری باس و پری است.
  نتیجه گیری
  می توان گفت ساختار عاملی مرتبه اول چهار عاملی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری برازش بهتری با داده های مشاهده شده نشان داد. ساختار عاملی تاییدی، اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری برای کاربردهای پژوهشی و تشخیص های بالینی در حد قابل قبول بود.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، تحلیل عاملی تاییدی، دانش آموزان دبیرستانی
|
 • Mariam Khodabakhshi, Nooshin Fatolahzadeh, Mehdi Rostami, Seyed Ali Darbani Pages 9-31
  The present study aims to investigate the impact of transactional analysis group training on social intimacy and compatibility of dormitory students. This study is quasi-experimental with the study group, the control group, pretest, posttest, and two months follow-up. The population includes students referred to the Counseling Center Hostel Shahid Beheshti University. Students who have behavioral reasons, inconsistency, Difficulty in interpersonal communication and academic failure were referred to counseling During the initial evaluation and implementation of social intimacy questionnaire (Miller and Lefcourt, 1982) And social compatibility California (Surb, Clark and Tikz, 1953) 48 of them were eligible to participate in the research Identification 30 of the students in the experimental group (n = 15) and control (n = 15) Were assigned randomly. Group 8 sessions of 90 minutes while the control group received training in curriculum Received and after the meetings, both Group The above-mentioned questionnaire (post-test and follow-up) were measured. For data analysis, analysis of variance repeated measures was used. The results have shown that the transactional analysis group training has affected social intimacy in the post-test and follow-up stages (P=0.001, F=20.39). Also, this training has significantly increased the social compatibility of the students (P=0.001, F=19.31). Given that adaptation to university And higher education is one of the main issues on the students; This training can be generalized to other aspects of student life The problems they The application is pre-emptive.
  Keywords: Transactional Analysis, social intimacy, social compatibility, dormitory students
 • Jahangir Karami, Fereshte Bakhshian, Seyed Reza Saadatmehr Pages 33-47
  This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness training on Impulsivity and Emotional instability in men with borderline personality disorder. The study was an experimental research, pretest post- test with a control group. The sample consisted of 30 men who referred to a psychiatric center in the north of the country and were selected by available sampling. They assigned to two experimental and control groups (15 experimental and 15 controls) randomly .To collect the data, Bart impulsivity scale(Paton, Estanford & Bart,1995), Emotional instability questionnaire (Gratz & Romse, 2004) were used. The experimental group received eight sessions of mindfulness training and the control group received no specific training and members of their group discussed about social issues. The subjects in both groups responded to the questionnaire before and after the intervention. In order to analyze the data ANCOVA were used. Results showed that after adjusting for pre-test, post-test, effects of mindfulness training on emotional instability and impulsvity is significant (p
  Keywords: mindfulness training, Impulsivity, Emotional instability, borderline personality disorder
 • Javad Drodi, Nilofar Mikaeili, Mohammad Narimani Pages 49-66
  Aggressive behavior patterns are one of the most common reasons why children and adolescents are referred to psychological and psychiatric interventions. The purpose of this study is to investigate the relationship between temperament and character and brain-behavioral systems with conduct symptoms in students. The method used in this study was correlational and the research samples consists of 400 students during the 2016 educational year in high schools of the city Ardabil that were selected by clustering random sampling. To collect data, Conduct Disorder Questionnaire form teachers (Shahrivari and et al., 2010), brain-behavioral systems (Carver & White, 1994) and the Temperament and Character Inventory (Cloninger & Svrakic, 1994) were used, and the collected data have been analyzed by the Pearson correlation and Multiple Regression tests. The results showed that among BAS components, drive with aggression (r= 0/28, p
  Keywords: conduct disorder, aggression, temperament, character, Brain, Behavioral systems
 • Fakhri Tajikzade, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Iran Davoudi Pages 67-84
  The aim of the present study was to examine the reliability and validity of the goal adjustment scale among university students.The study sample consisted of 200 (100 male and 100 female) undergraduate students of Shahid Chamran University. This sample was selected by multistage random sampling method from the 8000 undergraduates in the year 2013.
  200 students responded to Goal adjustment Scale (Worsch and et al, 2003). For determining factorial validity of the scale confirmatory factor analyses was used. Reliability was computed using Cronbach alpha and test-retest reliability. confirmatory factor analyses provided evidence for two factors of goal adjustment ( goal disengagement and goal reengagement) for students .The two factors explained 73/42 percent of the total variance and overall Cronbach’s alpha was 0.92. Also, the test- retest method confirm reliability of goal adjustment scale. So, the results of this study support reliability and validity of goal adjustment scale among university students in Iran and researchers can use it in Iran.
  Keywords: goal adjustment scale, reliability, validity, students
 • Narges Zamani, Abbas Kaboodi Pages 85-100
  Psychological syndromes that are associated with obesity and eating disorders among adolescent girls has increased upside, however, due to an increase in the disorder, impulse control study aimed to improve the effectiveness of teaching emotion regulation strategies adolescents with disorders food restriction was to avoid. The present study of quasi-experimental, pretest-posttest with the control group. The research population Hazrklyh school students (sixth, seventh and eighth) and the city of Hamadan was the first school to avoid disorder and food restrictions were infected, of whom 24 (in two experimental and control groups) were selected for sampling. These patients using a clinical interview and emotional adjustment of the scale of difficulty Graz and Romer (2008) in the pre-test, post-test and follow-up were assessed. The experimental group in 8 sessions (1/15 to 1/45 minutes) were trained in skills, impulse control and data using analysis of covariance (MANCOVA) were analyzed. The results showed that the two groups after the intervention, group therapy, there is a significant difference in terms of emotional regulation (p
  Keywords: momentum, impulse control, emotional regulation, eating disorders, difficulty avoiding food restrictions
 • Minoo Pouravari, Mojtaba Habibi, Zahra Shayesteh Fard, Somaye Salehi, Marjan Pouravari Pages 101-122
  Introduction
  The Buss and Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) is a widely used self-reported measure of trait aggression. The aim of this study was investigating the psychometric properties of Buss–Perry Aggression Questionnaire by using confirmatory factor analysis.
  Method
  Sample size of 591 students in Tehran were selected by stratified multiphase cluster sampling. To calculate the convergent validity of BPAQ, Multidimentional student’s Life Satisfaction Scale (1994) and Body Image Concern Inventory (2005) were implemented. Confirmatory factor structure for the first-order approach to BPAQ estimated using weighted least squares (WLS) criteria for assessing the adequacy of the data model with RMR, RMSEA, CFI, AGFI, GFI, 2c, / df2  and 2   used.
  Results
  Cronbach's alpha coefficient of BPAQ was above 0.70 and the limit was satisfactory. Factor structure of the BPAQ after the first time using confirmatory factor analysis was confirmed. Correlation coefficient analysis showed that BPAQ is a significant negative relationship with Multidimentional student’s Life Satisfaction Scale and significant positive relationship with Body Image Concern Inventory which shows the convergent validity.
  Conclusion
  A single first-order factor structure of BPAQ were better fit with the observed data. Confirmatory factor structure, reliability and validity of the BPAQ for research applications and clinical diagnostics were within acceptable limits.
  Keywords: aggression, Confirmatory factor analysis, High School Student