فهرست مطالب

علوم اعصاب شفای خاتم - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 26، بهار 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 26، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/18
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بیان فیاضی، عبدالحسین پرنو *، بهروز احسن صفحات 1-10
  مقدمه
  مالتیپل اسکلروز یک بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است که منجر به تخریب میلین می‏شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین هوازی بر شاخص هزینه فیزیولوژیکی و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز بود.
  مواد و روش ‏ها: 15 زن (سن 8/22±33/68 سال) مبتلا به مالتیپل اسکلروز با 4>EDSS در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند. یک برنامه هوازی به مدت 8 هفته 3 روز در هفته، 40-20 دقیقه در روز و با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب، طراحی شد. برای سنجش شاخص هزینه فیزیولوژیکی، حداکثر اکسیژن مصرفی و علاوه بر این، استقامت در راه رفتن از افراد قبل و بعد از برنامه در هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمرینات هوازی به طور قابل توجهی شاخص هزینه فیزیولوژیکی را در گروه آزمایش کاهش داد.
  علاوه بر این پس از 8 هفته تمرین هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی و استقامت راه رفتن در گروه آزمایش به طور معنی‏داری افزایش یافت.
  نتیجه‏ گیری: تمرین هوازی در بیماری مالتیپل اسکلروز می تواند استقامت راه رفتن را افزایش و شاخص هزینه فیزیولوژیکی را بهبود و حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش دهد. این پتانسیل تمرینات هوازی را در درمان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ورزش، مالتیپل اسکلروز، زنان
 • لیدا درودی، محمد امین عدالت منش* صفحات 11-18
  مقدمه
  مطالعات متعدد نقش حمایت کننده عصبی گالیک اسید را به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی نشان داده است. از طرف دیگر، تری متیل تین یک ترکیب ارگانوتین متیله شده است که دژنراسیون نورونی در مغز انسان و جوندگان را القاء می کند. این مطالعه اثرات گالیک اسید بر وزن مرطوب مخچه، نسبت وزن مخچه به کل مغز و تعداد سلول های پورکینژ در فولیای IV، V و VIدر مغز موش های صحرایی مسموم شده با تری متیل تین را مورد بررسی قرار داد.
  مواد و روش ها
  50 موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی به پنج گروه تقسیم شدند: کنترل ، گروه TMT+Saline دریافت کننده سالین بعد از مسمومیت با TMT (م8 میلی گرم/کیلوگرم/وزن بدن) و همچنین گروه های TMT+GA100 ،TMT+GA50 و TMT+GA200. حیوانات 50، 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن گالیک اسید را 7 روز قبل و 7 روز بعد از تجویز تری متیل تین دریافت نمودند. سرانجام از طریق پرفیوژن قلبی موش های صحرایی کشته شدند و وزن کل مغز و مخچه اندازه گیری شد و سپس تجزیه و تحلیل آسیب شناسی انجام شد.
  یافته ها
  وزن مرطوب مخچه به طور معنی داری در گروه TMT+Saline در مقایسه با کنترل کاهش یافت و در موش های صحرایی درمان شده با گالیک اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline افزایش داشت. با این حال نسبت وزن میانگین مخچه به کل مغز در گروه های مختلف، متفاوت نبود. تعداد سلول های پورکینژ در فولیای خاص در موش های صحرایی درمان شده با گالیک اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline به طور معنی داری افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  داده های ما نشان داد که گالیک اسید سمیت TMT را کاهش داده است و احتمالا از طریق ویژگی های آنتی اکسیدانی و حفاظت عصبی با آسیب های مخچه در ارتباط بوده است.
  کلیدواژگان: مخچه، ترکیبات ارگانوتینی، پلی فنول ها
 • سید ابوالقاسم مهری نژاد *، اعظم فرح بیجاری، ریحانه اوجانی صفحات 19-27
  مقدمه
  ملال جنسیتی یا اختلال هویت جنسی یک مشکل روانی پیچیده است که عواقب آسیب زایی برای بیماران، خانواده آن ها و جامعه به همراه دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تصور از خود در بیماران مبتلا به ملال جنسیتی و مقایسه با افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شصت فرد دچار ناامیدی جنسیتی، شامل 15 بیمار تحت بازگماری جنسیتی مرد به زن، 15 بیمار تحت بازگماری جنسیتی زن به مرد، همچنین 15 مرد و 15 زن متقاضی بازگماری جنسیت، با 30 فرد سالم (15 زن و 15 مرد) را مقایسه کرد. پرسشنامه سبک هویت و آزمون تصور از خود برای این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های ما نشان داد که سبک هویت بین بیماران مبتلا به ناامیدی جنسیتی و افراد سالم متفاوت است. بیماران مبتلا به ناامیدی جنسیتی اطلاعات هویتی کمتری نسبت به افراد سالم به نمایش گذاشتند. علاوه بر این، بیماران تحت تغییر جنسیت، به خصوص مردان تغییر جنسیت داده به زن، نمره بالاتری از اطلاعات هویتی نسبت به بیمارانی با تقاضای تغییر جنسیت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نارضایتی از هویت جنسی، تصور از خود و هویت را در بیمارانی با ناامیدی جنسی تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ملال جنسیتی، تصور از خود، جنسیت
 • سید دامون صدوقی*، محمد امین عدالت منش، راهله رهباریان صفحات 28-35
  مقدمه
  دیابت مزمن، از طریق کاهش نورون های مغزی با اختلال در یادگیری و حافظه همراه است. با توجه به اثر آنتی اکسیدانی گیاه حرا، این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظت عصبی عصاره های آبی حرا بر تراکم نورونی در CA3 ،CA2 ،CA1 و شکنج دندانه ای هیپوکامپ در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 28 موش صحرایی نر به گروه های مساوی شاهد، دیابتی و دیابتی تیمار شده 1 و 2 اختصاص داده شد. دیابت در گروه های دیابتی و دیابتی تیمار شده، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. گروه های دیابتی تیمار شده 1 و 2، عصاره آبی حرا را (داخل صفاقی، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب) یک روز در میان به مدت یک ماه دریافت نمودند. آب مقطر استریل به حیوانات گروه های شاهد و دیابتی تزریق شد. در پایان درمان های گیاهی، حیوانات بیهوش شدند و مغز آن ها برداشته شد. پس از پردازش بافتی، مقاطع بافتی با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. سپس تراکم نورونی در CA3 ،CA2 ،CA1 و شکنج دندانه ای هیپوکامپ محاسبه شد.
  یافته ها
  درمان با حرا بر حسب 200 میلی گرم بر کیلوگرم در موش های صحرایی دیابتی، اما نه 100 میلی گرم بر کیلوگرم، در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده، مانع کاهش نورونی شد.
  نتیجه گیری
  تجویز عصاره حرا می تواند از نورون ها در برابر آسیب های سلولی به واسطه دیابت محافظت کند.
  کلیدواژگان: هیپوکامپ، موش های صحرایی، حیوانات
 • شهره وفایی سی سخت، خسرو رمضانی* صفحات 36-42
  مقدمه
  استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم مغز از ورای جمجمه یک روش درمانی است که روی فعالیت خود به خودی در مناطق قشری تاثیر مستقیم می گذارد. هدف از این مطالعه تعیین اثرات تحریک مستقیم مغز از ورای جمجمه در بهبود سلامت روان جانبازان با اختلالات روانی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بررسی نیمه آزمایشی با محاسبات پیش آزمون و پس آزمون بود. 16 جانباز با مشکلات روانی از شهر یاسوج به طور تصادفی به گروه های آزمایشی و گواه اختصاص یافتند.
  گروه آزمایش 10 جلسه درمان دریافت نمودند. جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه SCL-90 استفاده گردید. همه شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان با تحریک مستقیم مغز از ورای جمجمه اثرات درمانی معنی داری بر سلامت روان داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج اثربخشی درمان تحریک مستقیم مغز از ورای جمجمه بر سلامت روان جانبازان با اختلالات روانی را نشان داد.
  کلیدواژگان: مغز، سلامت روان، جمجمه
 • ابراهیم سلطانی عظمت، ابوالفضل محمدیان، سولماز عزیزی، مجید گلزار پور، مصیب یارمحمدی واصل* صفحات 43-51
  مقدمه
  اعتیاد جنسی یک اختلال روانی با پیامدهای فردی، بین فردی، قانونی، اجتماعی و جسمانی ناخوشایند است. اعتیاد جنسی به طور عمده در تجربه های ناخوشایند در خانواده و در کودکی ریشه دارد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تروماهای کودکی در معتادان جنسی و افراد سالم است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک تحقیق علی –مقایسه ای بود. در مجموع 30 مرد معتاد جنسی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از جمعیت معتادان جنسی در تهران انتخاب شدند. علاوه بر این در مجموع 30 مرد سالم به عنوان شرکت کننده های کنترل از جمعیت عمومی انتخاب شدند و به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی با بیماران تطبیق یافتند. ابتدا شرکت کنندگان پرسشنامه اعتیاد جنسی و سپس پرسشنامه ترومای کودکی را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که معتادان جنسی به طور معنی داری در پرسشنامه ترومای کودکی نمرات بالاتری از شرکت کننده های کنترل دریافت کردند. تحلیل تشخیصی نشان داد که ترومای سوء استفاده جسمانی می تواند عضویت در گروه های معتادان جنسی و معتادان غیر جنسی را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  تکرار و برجستگی تروماهای کودکی در معتادان جنسی از افراد سالم بیشتر است. افرادی که ترومای جنسی را تجربه کردند بیشتر مستعد اعتیاد جنسی هستند.
  کلیدواژگان: مطالعه مقایسه ای، روانشناسی، بیماران، ایران
 • امیدرضا صالحی، سیدعلی حسینی* صفحات 52-61
  مقدمه
  دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است که می تواند نوروپاتی، رتینوپاتی و نفروپاتی ایجاد کند. تمرینات ورزشی نقش مهمی در کاهش این عوارض دارند. اطلاعات درباره نقش تمرینات ورزشی بر سطوح BDNF و انسولین در بیماران دیابتی بحث برانگیز هستند و برنامه ورزشی مناسبی برای بهبود این شاخص ها در بیماران دیابتی وجود ندارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات استقامتی بر سطوح BDNF و انسولین در موش های صحرایی دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  32 موش صحرایی دیابتی به 4 گروه 8 تایی: (1) موش های صحرایی دیابتی قربانی هفته اول، (2) موش های صحرایی دیابتی قربانی هفته آخر، (3) موش های صحرایی دیابتی با تمرین استقامتی با شدت متوسط و (4) موش های صحرایی دیابتی با تمرین استقامتی با شدت بالا، تقسیم شدند. علاوه بر این 16 موش صحرایی سالم به 2 گروه سالم قربانی هفته اول و سالم قربانی هفته آخر تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه های 3 و 4 روی نوارگردان به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته، 60 دقیقه در هر جلسه با شدت 17-10 و 28-17 متر در دقیقه) دویدند.
  یافته ها
  القای دیابت توسط استروپتوزوتوسین به طور معنی‏داری سطوح BDNF و انسولین را در موش های صحرایی کاهش داد. 8 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا به طور معنی‏داری سطح BDNF را افزایش داد اما بر سطوح انسولین در موش های صحرایی دیابتی اثری نداشت.
  نتیجه گیری
  تمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا ممکن است اثر محافظتی بر عوارض ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، انسولین، تمرین
 • محمد جباریان، مرضیه درویشی، پرستو براتی دوم، اعظم باباخانی، علی جهانبازی جهان آباد، کامبیز روشنایی* صفحات 62-71
  مقدمه
  زنجبیل (Zingiber officinale) یک داروی گیاهی است که برای درمان بسیاری از اختلالات استفاده می گردد. زنجبیل برای فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات حافظت عصبی شناسایی شده است. زنجبیل می تواند مرگ سلول را کاهش دهد و فعالیت حرکتی در موش های صحرایی با ضایعه نخاعی را بهبود بخشد. در مطالعه حاضر، ما به بررسی اثر زنجبیل بر القای عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و تمایز آن ها به سلول های عصبی پرداختیم.
  مواد و روش ها
  سلول های استرومایی مغز استخوان از ران و درشت نی موش صحرایی جداسازی شد و این سلول ها با دوز مناسبی از عصاره زنجبیل القاء شدند. این سلول ها از طریق رنگ آمیزی کریستال ویوله و ایمونوسیتوشیمی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  این نتایج نشان داد که سلول های جدا شده از مغز استخوان به (CD106 (95.67 ± 2.26 و (CD90 (71.52 ± 6.64 واکنش ایمنی نشان دادند اما به مارکرهای سلول خونی (CD45) خیر. سلول های استرومایی مغز استخوان القاء شده با 10، 20، 30، 40، 50، 60 و 70 میکروگرم/میلی لیتر از زنجبیل بعد از 12 و 24 ساعت برای جسم نیسل مثبت بودند. بالاترین درصد سلول های زنده با 30 میکروگرم/میلی لیتر زنجبیل مشاهده شد و بیشترین سلول های شبه عصبی با 60 میکروگرم/میلی لیتر زنجبیل بعد از 12 ساعت القاء شدند.
  نتیجه گیری
  زنجبیل می تواند به عنوان یک ماده غیر سمی، جایگزین بالقوه ای برای القای سلول های عصبی در نظر گرفته شود و می تواند برای القای سلول های استرومایی مغز استخوان به سلول های شبه عصبی استفاده شود.
  کلیدواژگان: مغز استخوان، موش های صحرایی، مرگ
 • آرش علاءالدینی، فاطمه علی پور، زهراسادات هاشمی، سید مصطفی مدرس موسوی* صفحات 72-75
  مقدمه
  نورون‏ های ترشح کننده گاما آمینو بوتریک اسید که یک ناقل عصبی مهاری است و به‏ عنوان ناقل عصبی اصلی شناخته می‏ شود، نورون‏ های گابائرژیک نامیده می‏ شوند. فیلوژنتیک بر اساس اطلاعات ترتیبی، توصیف دقیق‏ تری از الگوهای وابستگی را فراهم می‏ نماید.
  مواد و روش ها
  پس از هم ردیفی توالی های کامل ژن mRNA زیرواحدهای آلفای GABAA در گونه های انسان و موش صحرایی، درخت فیلوژنتیک با نرم افزار CLC Main Workbench 5.5 رسم گردید.
  یافته ها
  یافته ها تشابه 100 درصدی بین زیرواحدهای α3 ،α1 و α6 گیرنده GABAA را در انسان و موش صحرایی نشان داد. علاوه بر این بیشترین میزان واگرایی میان زیرواحد α1 با زیرواحدهای α5 ،α4 ،α3 و α6 این دو گونه مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  تشابهات بسیار میان زیرواحدهای آلفای GABAA در انسان و موش صحرایی به دقت مدل‏ های موش صحرایی برای مطالعات تجربی بر روی ناقلین عصبی مهاری در سیستم عصبی مرکزی اشاره می‏ نماید.
  کلیدواژگان: گاما آمینو بوتریک اسید، قرابت های خانوادگی، نورون های گابائرژیک، مغز
 • الهام افجه دانا، مسعود مریوانی، بیتا مهروی، فریبا کریم زاده *، خدیجه اشتری صفحات 76-87
  مقدمه
  سیستم عصبی مرکزی یکی از حساس ترین محیط های میکروسکوپی بدن است که توسط سد خونی –مغزی محافظت شده است. سد خونی –مغزی یک ساختار بسیار پیچیده است که تبادل تعدادی از مولکول های کوچک و بزرگ را به شدت کنترل می کند که مغز را از آسیب ها و بیماری ها محافظت می کند. ویژگی حیرت انگیز سد خونی -مغزی در حرکت مولکولی از جریان خون به بافت عصبی، رسیدن چندین دارو به مغز را تحت تاثیر قرار داده است. به منظور افزایش نفوذپذیری داروها از طریق سد خونی –مغزی راهبردهای مختلفی ایجاد شده است. در میان آن ها، فناوری نانو روش های موثری برای محققان در زمینه رسیدن دارو به مغز فراهم کرده است.
  نتیجه گیری
  در این مقاله، ساختار و ویژگی های فیزیولوژیکی سد خونی –مغزی و همچنین راهبردهای جدید برای رسیدن دارو به مغز با استفاده از نانو ذرات مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، مغز، سیستم عصبی مرکزی
 • صدیقه قاسمی، سارا عبدالهی، هدی پسند مژده، مریم برهانی حقیقی* صفحات 88-97
  مقدمه
  بیماری آلزایمر یک اختلال پیشرونده عملکرد مغز است که نورون ها را تخریب و از بین می برد و منجر به از دست دادن حافظه می شود. نشانگر انتخابی بیماری آلزایمر -1 (سلادین -1)، ژن و پروتئینی است که در مناطق خاصی از مغز بیماران آلزایمری دچار تنظیم کاهشی می شود. سلادین -1 دارای خواص حفاظت نورونی است و فعالیت کاسپاز 3 را به عنوان میانجی کلیدی آپوپتوز مهار می کند. سلادین -1 یک پروتئین چند منظوره است و به طور مستقل از فعالیت مهارکنندگی کاسپاز 3، به عنوان یک آنزیم بیوسنتزکننده کلسترول عمل می کند. کلسترول تشکیل لیپیدرفت را افزایش می دهد و در غشاء سلول عصبی تولید بتا آمیلوئید را مهار می کند. اختلال هموستاز کلسترول در سلول های عصبی ممکن است حساسیت سلول ها به عوامل سمی را افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  مطالعات نشان داده است که سطح سلادین -1 در طول تکامل مغز جهت جلوگیری از، از دست دادن سلول های پیش ساز عصبی افزایش می یابد. استروژن و هورمون های تیروئید بیان سلادین -1 را تحریک می کنند. به نظر می رسد که سلادین -1 به عنوان میانجی این هورمون ها عمل می کند.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، عوامل حفاظت نورونی، کلسترول
 • فریده باغیشنی، سجاد سحاب نگاه* صفحات 98-109
  مقدمه
  اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در جامعه هستند که حدود یک هشتم از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده اند. این اختلالات حوزه مهمی از تحقیق برای روانپزشکی هستند. در بیماری زایی اختلالات خلقی و اضطرابی نقش مهمی ایفاء می کند. نورون زایی فرایندی است که در مغز پستانداران بالغ رخ می دهد و پتانسیلی برای ترمیم مغز فراهم می کند. بنابراین ممکن است ما درک بهتری در مورد پاتوفیزیولوژی و درمان اختلالات اضطرابی از طریق مطالعه ارتباط بین نورون زایی و اختلالات اضطرابی به دست آوریم.
  نتیجه گیری
  رابطه مستقیمی بین نورون زایی و اختلالات اضطرابی وجود دارد. کاهش نورون زایی منجر به ایجاد یا افزایش اختلالات اضطرابی می شود. نوع حیوانات بررسی شده ممکن است نورون زایی و اثر آن بر اختلالات اضطرابی را تحت تاثیر قرار دهد. عوامل متعدد داخلی و خارجی با تاثیر بر رفتارهای سلولی به ویژه در نورون ها نقش مهمی در کاهش نورون زایی ایفاء می کنند. سلول بنیادی درمانی ممکن است به عنوان یک راهبرد برای درمان اختلالات اضطرابی در آینده استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطراب، نورون زایی، سلول های بنیادی
 • سمیه روشن نیا، فاطمه رضایی *، عزت الله قدم پور صفحات 110-123
  مقدمه
  صرع یکی از بیماری های اصلی سیستم عصبی انسان است. افراد مبتلا به صرع در معرض مجموعه ای از اختلالات روانی قرار می گیرند. عوامل روانشناختی در تشدید یا درمان صرع نقش مهمی را ایفاء می کنند. گام اول در درمان صرع دارو درمانی است. بیشترین درمان های روانشناختی با هدف بهبود بهزیستی روانی و کنترل تشنج است. رویکردهای رفتاری، درمان شناختی –رفتاری، مداخلات روان –جسم و پذیرش و تعهد درمانی به صورت گسترده ای برای درمان صرع کاربرد دارد. پیامدهای روانی –اجتماعی از قبیل نگرش منفی عمومی نسبت به صرع و مشکلات در استیگما، روابط خانوادگی، کیفیت زندگی، ازدواج و ویژگی های شخصیتی (مانند: استرس، اضطراب، افسردگی، فرایندهای شناختی و نظریه ذهن) معمولا با صرع در ارتباطند. این نقاط به نقش کلیدی درمان های روانشناختی در کنار درمان مرسوم پرداخته است.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود که بیماران صرعی مشکلات روانشناختی بیشتری داشته باشند. این به ضرورت درمان روانشناختی همراه با درمان دارویی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: صرع، شخصیت، درمان شناختی
 • امیر رضا کاتبی، یاسمینا کاتبی، فرشته گلاب* صفحات 124-129
  مقدمه
  اکستازی یک داروی توهم زای قوی است که به طور گسترده به عنوان یک داروی خیابانی استفاده می شود. این دارو می تواند خلق و خو و ارتباطات اجتماعی را در کوتاه مدت بهبود ببخشد. مطالعات در انسان ها و حیوانات نشان داده است که اکستازی می تواند سبب اثرات سمی بر روی سیستم عصبی شود. اگرچه تحقیقات بسیاری بر روی اکستازی انجام شده است اما مکانیسم عمل آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. اکستازی قادر است سروتونین را در پایانه های آکسونی مغز موش های صحرایی و موش سوری مهار کند. نورون ها را در هیپوکامپ، هسته های قاعده ای، قشر جزیره و آهیانه تخریب می کند. افزایش حرارت، فشار خون بالا، آریتمی، اختلال عملکرد کبد، تشنج، از دست دادن حافظه و همچنین اختلالات شناختی و خلقی از جمله اثرات سمی این دارو هستند. گزارشاتی از اثرات سمی آن بر سیستم عصبی وجود دارد. شواهد اظهار می کند که آن می تواند باعث اختلالات روانی پایدار و افسردگی در برخی از مصرف کنندگان شود. تحقیقات نشان داده است که علت عمده عوارض این دارو کاهش فعالیت های سیستم سروتونرژیک است. استفاده مکرر از اکستازی (یا اعتیاد به آن) می تواند سبب از بین رفتن و تخریب نورون های سروتونرژیک شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از اکستازی در حال افزایش است و پیشگیری از آسیب به سیستم عصبی باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از مواد محافظت کننده عصبی ممکن است از این عوارض جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: مغز، سروتونین، افسردگی
 • آرزو اسحق آبادی، پیرحسین کولیوند*، هادی کاظمی صفحات 130-142
  مقدمه
  طراحی رنگ محیط، شامل تمام سطوح و وسایل داخلی از نور و رنگ تا نما و فضای داخل، زیبایی شناسی و کارآمدی است. طراحی رنگ می تواند در روند درمان و کارآمدی نقش بازی کند. با توجه به اینکه یک اصل کلی و ساده برای طراحی رنگ محیط وجود ندارد، این مقاله جهت کمک به تکمیل طراحی رنگ به منظور رسیدگی به بسیاری از پرسش ها، برخی اصول را مطرح می کند. اگر طراحی رنگ محیط با دقت و برنامه ریزی صورت بگیرد می تواند حس سلامت را در محیط های درمانی که بیماران برای مدت طولانی بستری هستند ایجاد کند. برای به دست آوردن شرایط مطلوب در بیمارستان ها، ما به سود بردن از همه علم موجود نیاز داریم.
  نتیجه گیری
  طراحی رنگ تاثیر مستقیمی بر روحیه افراد دارد. رنگ های روشن، لطیف و ملایم باید استفاده شود و از رنگ های غم انگیز و تند باید اجتناب شود. استفاده از ترکیبی از رنگ با نور مناسب برای همه مراجعین بیمارستان به منظور جهت یابی و پیدا کردن مسیرشان ضروری به نظر می رسد. این مخصوصا در بیماران مسن که یک بخش عمده از جمعیت بیمارستان هستند و برای دوره های طولانی مدت بستری هستند مهم است. معلولان و افراد با مشکلات روانی وقتی داخل یک فضای بسته با رنگ های قوی مانند نارنجی و قرمز احاطه شده اند به شدت احساس خطر می کنند. برای کودکان و نوجوانان، نورپردازی و طراحی رنگ خوب می تواند یک مکان کمتر شبیه سازمان و بیشتر خوشایند و تماشایی بسازد. برای کارکنان بیمارستان، طراحی رنگ مناسب و نورپردازی می تواند یک محیط مناسب برای کار موثر با روح خوشحال ایجاد کند.
  کلیدواژگان: رنگ، رنگ درمانی، بیمارستان ها
|
 • Bayan Fayazi, Abdolhossein Parnow*, Behroz Ahsan Pages 1-10
  Introduction
  Multiple Sclerosis (MS) is a chronic central nervous system disorder, which leads to myelin destruction. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training on physiological cost index and VO2max in women with MS.
  Materials And Methods
  Fifteen women with MS (aged 33.68±8.22 years) and EDSS
  Results
  Data analysis showed that the aerobic training significantly decreased physiological cost index in experimental group. Additionally, after 8-week aerobic training VO2max and walking endurance significantly increased in experimental group.
  Conclusion
  Aerobic training can increase walking endurance and improvement physiological cost index in MS diseases and increase VO2max. This indicate the potential for aerobic training in treatment of patients with MS.
  Keywords: Exercise, Multiple Sclerosis, Women
 • Lida Doroodi, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 11-18
  Introduction
  Multiple studies have been shown neuroprotective effect of Gallic acid (GA) as a potent anti-oxidant substance. Furthermore, trimethyltin (TMT) is a methylated organotin compound which induces neuronal degeneration in the brain of human and rodents. This study examined the effects of GA on wet weight of the cerebellum, cerebellum to total brain weight ratio, and purkinje cells number in lobule IV, V, and VI in the brain of TMT-intoxicated rats.
  Materials And Methods
  Fifty adult male sprague dawley rats were divided into five groups; control, TMT䦩抝 group received saline after TMT (8 mg/Kg/BW) intoxication as well as TMT᠎, TMT᠍ and TMT᠍ groups. Animals received GA 50, 100 and 200 mg/Kg body weight seven days before and seven days after administration of TMT. Finally, through transcardialy perfusion, the rats were sacrificed and the weight of total brain and cerebellum was measured and then histopathological analyses were conducted.
  Results
  The wet weight of cerebellum were significantly decreased in TMT䦩抝 group compared to controls and increased in GA-treated rats compared to TMT䦩抝 group. However, the average cerebellar to total brain weight ratio was not differed in different groups. The number of Purkinje cells in the specific folia was significantly increased in the GA-treated rats in comparison to that of the TMT䦩抝 group.
  Conclusion
  Our data indicate that GA reduced TMT toxicity and associated cerebellar damages possibly via its antioxidant and neuroprotective properties.
  Keywords: Cerebellum, Organotin Compounds, Polyphenols
 • Seyed Abolghasem Mehrinejad*, Azam Farah Bijari, Reyhaneh Ojani Pages 19-27
  Introduction
  Gender dysphoria or gender identity disorder is a complicated psychological problem and has traumatic consequences for patients, their families, and society. The objective of this study was to evaluate the self-concept in patients with gender dysphoria and compare that with healthy individuals.
  Materials And Methods
  This study compared sixty gender disappointments, including 15 patients undergone male-to-female gender reassignment, 15 patients undergone female-to-male gender reassignment as well as 15 males and 15 females requesting sex reassignment, with 30 healthy individuals (15 females and 15 males). Identity Style Inventory and self-concept test were used for this evaluation.
  Results
  Our findings showed that style identity was different between patients with gender disappointments and healthy people. Patients with gender disappointments exhibited less informational identity than healthy individuals. In addition, patients underwent gender reassignment, especially male to female gender reassignment, showed higher score of informational identity than patients with requesting sex reassignment.
  Conclusion
  Dissatisfaction of gender identity affects self-concept and identity in patients with gender disappointment.
  Keywords: Gender Dysphoria, Self Concept, Sex
 • Seyed Damoon Sadoughi*, Mohammad Amin Edalatmanesh, Raheleh Rahbarian Pages 28-35
  Introduction
  Chronic diabetes, via reduction of brain neurons, is associated with impaired learning and memory. According to the antioxidant effect of Avicennia marina, this study was conducted with the aim of investigating the neuroprotective effect of aqueous extracts of Avicennia marina on neuronal density in the hippocampal CA1, CA2, CA3, and dentate gyrus in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this study 28 male rats were allocated into equal groups of control, diabetic, and treated diabetic 1 and 2. The diabetes in diabetic and treated diabetic groups was induced using an intraperitoneal (ip) injection of alloxan. The treated diabetic groups 1 and 2 received the aqueous extract of Avicennia marina (ip, 100 and 200 mg/kg, respectively) in alternate days for one month. Sterile distilled water was injected to the animals of control and diabetic groups. At the end of herbal treatments, animals were anesthetized and their brains were removed. After tissue processing, tissue sections were stained with Hematoxylin and Eosin. Then, the neuronal density in the hippocampal CA1, CA2, CA3, and dentate gyrus were investigated.
  Results
  Treatment with Avicennia marina at 200 mg/kg in diabetic rats, but not 100 mg/kg, prevented neuronal loss compared to non-treated diabetic group.
  Conclusion
  Administration of Avicennia marina extract could be protect neurons against diabetes mediated cell degeneration.
  Keywords: Hippocampus, Rats, Animals
 • Shohreh Vafaye Sisakht, Khosro Ramezani* Pages 36-42
  Introduction
  Using direct electrical stimulation of is a therapeutic technique that directly affects the spontaneous activity in the cortical regions. The aim of this study is to determine the effects of direct stimulation of the brain lining the skull (TDCS) on improving the mental health of veterans with psychiatric disorders.
  Materials And Methods
  This study was quasi-experimental investigation with pre-test and post-test computations. Sixteen veterans with psychiatric problems from Yasouj city were assigned randomly to experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of treatment. The SCL-90 questionnaire was used to collect data. All participants took part in the pre-test and post-test.
  Results
  The results showed that the treatment with TDCS had significant therapeutic effects on mental health.
  Conclusion
  The results demonstrated the effectiveness of treatment of TDCS on the mental health of veterans with psychiatric disorders.
  Keywords: Brain, Mental Health, Skull
 • Ebrahim Soltani Azemat, Abolfazl Mohammadian, Solmaz Azizi, Majid Golzar Pour, Mosayyeb Yarmohammadi Vasel* Pages 43-51
  Introduction
  sexual addiction is a psychiatric disorder with unpleasant personal, interpersonal, legal, social, and physical outcomes. Sexual addiction is mainly rooted in unpleasant experiences within family and during childhood. This study aimed to examine and compare childhood traumas in sex addicts and normal individuals.
  Materials And Methods
  This study was a causal-comparative investigation. A total of 30 male sex addicts were selected, using a snowball sampling method, from the population of sex addicts in Tehran. In addition, a total of 30 normal men were selected as control participants form the general population and were matched to the patients in terms of demographic characteristics. Participants first completed the Sexual Addiction Screening Test–Revised (SAST-R), and then, the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ).
  Results
  The results showed that the sex addicts scored significantly higher in the CTQ than control participants. Discriminant analysis revealed that physical abuse trauma can predict the membership in sex addiction and non-sex addiction groups.
  Conclusion
  The frequency and prominence of childhood traumas is higher in sex addicts than normal individuals. Individuals experience sexual traumas are more prone to sexual addiction.
  Keywords: Comparative Study, Psychology, Patients, Iran
 • Omid Reza Salehi, Seyed Ali Hoseini* Pages 52-61
  Introduction
  Diabetes mellitus is a metabolic disease which can induce neuropathy, retinopathy and nephropathy. Exercises have a major role in reduction of these complications. Data on the role of exercises on BDNF and insulin levels in diabetic patients are controversial and there is no suitable exercise program for improvement of these indexes in diabetic patients. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance trainings on BDNF and insulin levels in diabetic rats.
  Materials And Methods
  32 diabetic rats were divided in 4 groups of 8 rats; (1) diabetic rats sacrifice at first week, (2) diabetic rats sacrifice at last week, (3) diabetic rats with moderate intensity endurance training and (4) diabetic rats with high intensity endurance training. In addition, 16 healthy rats were divided in 2 groups of healthy sacrifice at first week and healthy sacrifice at last week. Rats of groups 3 and 4 ran on treadmill for 8 weeks (3 sessions per week, 60 minutes per session with intensity of 10- 17 and 17- 28 meter per minute).
  Results
  Induction of diabetes by streptozotocin significantly reduced BDNF and insulin levels in rats. Eight weeks’ moderate and high intensity endurance training significantly increased BDNF level but had no effect on insulin values in diabetic rats.
  Conclusion
  Moderate and high intensity endurance training may have protective effect on diabetes–induced complications in diabetic rats.
  Keywords: Brain-Derived Neurotrophic Factor, Insulin, Exercise
 • Mohammad Jabbarian, Marzieh Darvishi, Parastoo Barati Dowom, Azam Babakhani, Ali Jahanbazi Jahanabad, Kambiz Roshanaei* Pages 62-71
  Introduction
  Ginger (Zingiber officinale) is an herbal medicine that has been used for treatment of many disorders. Ginger have been identified for antioxidant activity and neuroprotective effects. Ginger can alleviate cell death and regenerate the motor function in rats with spinal cord injury. In the present study, we investigated the effect of ginger on neural induction of bone marrow-derived mesenchymal stem cells and their differentiation into neural cells.
  Materials And Methods
  Bone marrow stromal cells (BMSCs) were isolated from the femurs and tibias of rat and these cells were induced with the appropriate dose of ginger extract. These cells were assessed by crysel violet staining and immunocytochemistery.
  Results
  The results showed that cells isolated from bone marrow were immunoreactive to CD106 (95.67 ± 2.26), CD90 (71.52 ± 6.64) but not to hematopoietic cell markers (CD45). Induced BMSCs by 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 microg/ml of ginger after 12 and 24 hours were positive for nissl body. The highest percentage of live cells was observed with 30 microg/ml of ginger and maximum neural-like cells was induced with 60 microg/ml ginger after 12 hours.
  Conclusion
  Ginger can be considered as a potential alternative non-toxic substance for induction of neuronal cells and can be used for induction of BMSCs to neuron-like cells.
  Keywords: Bone Marrow, Rats, Death
 • Arash Alaeddini, Fatemeh Alipour, Zahrasadat Hashemi, Sayed Mostafa Modarres Mousavi* Pages 72-75
  Introduction
  Neurons secreting gamma aminobutyric acid (GABA), an inhibitory neurotransmitter, as their primary neurotransmitter are named GABAergic neurons. Phylogenetics based on sequence data provides more accurate descriptions of patterns of relatedness.
  Materials And Methods
  After alignment of mRNA complete gene sequences of alpha GABAA subunits in homosapiens and rattus norvegicus species, the phylogenetic tree were constructed with CLC Main Workbench 5.5 software.
  Results
  The findings revealed 100 percent similarities between alpha 1, alpha 3, and alpha 6 subunits of GABAA receptor in homosapience and rattus norvegicus. Furthermore, the highest rate of divergences observed between alpha 1 subunit with alpha 3, alpha 4, alpha 5, and alpha 6 subunits in both species.
  Conclusion
  The highest similarities among alpha subunits of GABAA in human and rat suggest the accuracy of rat models for experimental studies on inhibitory neurotransmitters in the central nervous system.
  Keywords: gamma-Aminobutyric Acid, Family Relations, GABAergic Neurons, Brain
 • Elham Afjeh Dana, Masoud Marivani, Bita Mehravi, Fariba Karimzadeh*, Khadijeh Ashtari Pages 76-87
  Introduction
  The central nervous system is one of the most sensitive microenvironments of the body that protected by the blood-brain barrier (BBB). BBB is a highly complex structure that tightly controls exchange of a range of small and large molecules, which protects the brain from damages and diseases. The promising feature of BBB in molecular movement from bloodstream into the nervous tissue affects delivery of several drugs to the brain. In order to increase drugs permeability through BBB various strategies have been developed. Among them, nanotechnology has provided effective methods for researchers in the field of drug delivery to the brain.
  Conclusion
  In this paper, the structure and physiological properties of BBB as well as new strategies for drug delivery to the brain by using nanoparticles are discussed.
  Keywords: Nanoparticles 2. Brain 3. Central Nervous System
 • Sedigheh Ghasemi, Sara Abdolahi, Hoda Pasand Mojdeh, Maryam Borhani-Haghighi* Pages 88-97
  Introduction
  Alzheimer's disease is a progressive brain dysfunction, which damages and destroys neurons and results in memory loss. Selective Alzheimer's disease indicator-1 (seladin-1) is a gene and protein that is found to be down-regulated in specific areas of the brain affected by Alzheimer's disease. Seladin-1 has neuroprotective properties and inhibits caspase-3 activity, a key mediator of apoptosis. Seladin-1 is a multi-functional protein and independently of its activity as a caspase-3 inhibitor, it acts as a cholesterol biosynthetic enzyme. Cholesterol enhances the formation of lipid rafts inhibits the production of β-amyloid in the membrane of neural cell. Cholesterol homeostasis disorder in neural cells may enhance susceptibility of cells to the toxic agents.
  Conclusion
  Studies have shown that the level of seladin-1 increases during brain development to prevent the loss of neuronal precursor cells. Estrogen and thyroid hormones stimulate the expression of seladin-1. It seems that seladin-1 may act as a mediator of these hormones.
  Keywords: Alzheimer Disease 2. Neuroprotective Agents 3. Cholesterol
 • Farideh Baghishani, Sajad Sahab Negah* Pages 98-109
  Introduction
  Anxiety disorders are the most common mental disorders in the community; affected of about one-eighth of the world's populations. These disorders are an important area of research for psychiatrics. Neurogenesis plays a vital role in the pathogenesis of mood and anxiety disorders. Neurogenesis is the process which occurs in the adult mammals’ brains and provides the potential for brain repair. Therefore, we might gain a better understanding about the pathophysiology and treatment of anxiety disorders through study of the relationship between neurogenesis and anxiety disorders.
  Conclusion
  There is a direct relationship between neurogenesis and anxiety disorders. Reduction of neurogenesis leads to development or enhancement of anxiety disorders. The type of examined animals may influence the neurogenesis and its effect on anxiety disorders. Several internal and external factors play important roles in reduction of neurogenesis and affect the cell behaviors, especially on neurons. Stem cell therapy might be used as a strategy for treatment of anxiety disorders in the future.
  Keywords: Anxiety Disorders 2. Neurogenesis 3. Stem Cells
 • Somaye Roshannia, Fatemeh Rezaei*, Ezatollah Ghadampoor Pages 110-123
  Introduction
  Epilepsy is one of the main illnesses of the human nervous system. People with epilepsy are exposed to a set of psychological disorders. Psychological factors play a crucial role in aggravating or healing of epilepsy. The first step in treatment of epilepsy is drug treatments. Most psycho-behavioral therapies aim at improving psychological well-being and seizure control. Behavioral approaches, cognitive-behavioral therapy, mind-body interventions, and acceptance and commitment therapy are the most widely applied approaches for treatment of epilepsy. The psycho-social difficulties, such as negative public attitude toward epilepsy and problems in stigma, family relationship, quality of life, marriage, and personality traits (e.g., stress, anxiety, depression, cognitive processing, and theory of mind), are commonly associated with epilepsy. These points alongside with the key role of psychological treatments with conventional treatment are discussed.
  Conclusion
  Epileptic patients are tending to have more psychological problems. This emphasizes the necessity for psychological treatment along with drug therapy.
  Keywords: Epilepsy, Personality, Cognitive Therapy
 • Amirreza Katebi, Yasmina Katebi, Fereshte Golab* Pages 124-129
  Introduction
  Ecstasy is a strong hallucinogenic drug, which is widely used as a street drug. It can improve mood and social relationships in the short term. Studies in humans and animals have shown that ecstasy can cause toxic effects on the nervous system. Although many research has been done on ecstasy but its mechanism of action is still not fully understood. Ecstasy is capable to inhibit serotonin in axon terminals of the brain in rats and mice. It destroyed neurons in the hippocampus, basal ganglia, insula, and parietal cortex. Heat gain, high blood pressure, arrhythmia, liver dysfunction, seizures, memory loss as well as cognitive and mood disorders are among toxic effects of this drug. There are some reports of its toxic effects on the nervous system. Evidence suggest that it can cause resistant psychotic disorders and depression in some consumer. Investigations have shown that the major cause of complications of this drug is reduction of serotonergic system activities. Frequent use of ecstasy (or its addiction) can cause the loss and degradation of the serotonergic neurons.
  Conclusion
  Use of ecstasy is increasing and prevention of its damage to nervous system should be considered. Administration of neuroprotective substances may prevent these complications.
  Keywords: Brain, Serotonin, Depression
 • Arezou Eshaghabadi, Pir Hossein Koulivand*, Hadi Kazemi Pages 130-142
  Introduction
  Environment color design includes all surfaces and interior furniture from the light and color to the feature and internal atmosphere¡ aesthetics and efficiency. Color design can play a role in the treatment procedure and efficiency. Considering that there is not a general and simple basis for environment color design¡ this essay states some principles to help complete color design in order to address most queries. If environment color design is produced carefully and through plans¡ it can develop the sense of health in medical facilities where patients are hospitalized for long terms. To get reasonable conditions in hospitals¡ we need to benefit from all current knowledge.
  Conclusion
  Color design has a direct effect on people''s spirits. Bright¡ subtle¡ and soft colors should be used and somber and saturated colors should be avoided. It seems necessary to use the combination of color with appropriate lights for all hospital''s clients to orient themselves and find directions. This is especially important in the elderly patients who are a major part of hospital population and are hospitalized for long-term periods. The disabled and those with mental problems feel extremely in danger when surrounded within a closed space with strong colors¡ like orange and red. For children and teenagers¡ good lighting and color design can make a less organization-like and more pleasant and interesting place. For hospital staffs¡ proper color design and lighting can create a suitable environment to work effectively with delighted Spirit.
  Keywords: Color, Color Therapy, Hospitals