فهرست مطالب

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن - سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن قاسم پور راوندی*، سمیه مسعودی نیا صفحات 11-34
  شیخ طوسی در تفسیر تبیان به مثابه متکلمی بزرگ و تحت تاثیر اساتید برجسته ای مانند شیخ مفید و سید مرتضی وارد مباحث عقلی- کلامی شده است. مباحث کلامی در تفسیر تبیان برجسته است و این موضوع بیانگر جایگاه کلامی و ویژه شیخ طوسی است. از سویی دیگر تاثیر مبانی فکری و گرایش شیخ طوسی در مواجهه با آیات قرآن بر مفسران بعدی هم چون طبرسی، نکته ای است غیرقابل انکار. بازتاب عقل گرایی در تفسیر تبیان به ویژه با توجه به پیوند فکری میان مکتب کلامی بغداد - که شیخ طوسی از آن بی بهره نبوده است – و مکتب عقلی اعتزال محسوس است. انعکاس چنین مباحثی در تفسیر مجمع البیان هم - البته نه به گستردگی تبیان - مشهود است. تحولات فکری قرن پنجم و ششم و مواجهه شیخ طوسی و طبرسی را با آنها می توان با توجه به جولان فکری – عقیدی گروه های مختلف کلامی در قالب احتجاجات، مناظرات، تبیین عقاید و نقدهای این دو مفسر به آرای کلامی معتزله جستجو کرد. سه رویکرد تبیینی، تقریب گرایانه و نقادانه با آرای تفسیری معتزله، محورهای اساسی این پژوهش است که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و گزارش و بیان داده های تفسیری و همراه با شواهد و قرائنی سامان یافته است. هردو مفسر از رهگذر این رویارویی ها به دفاع از مبانی کلامی شیعه پرداخته اند.
  کلیدواژگان: شیخ طوسی، طبرسی، مطالعه تطبیقی، معتزله، گرایش تفسیری
 • عباس اسمعیلی زاده، مرتضی سلمان نژاد* صفحات 35-60
  در قرآن کریم، ماده «شک» 15 بار به کار رفته است. این واژه در 6 مورد با صفت «مریب» آمده است. اشتراک لفظی این واژه در کاربرد قرآنی «شک» و استعمال زبان فارسی «شک»، زمینه لغزندگی ها در فهم معنای این کلمه در قرآن کریم شده است. به دلیل تعلق زمانی کاربرد قرآنی، تلقی اصطلاحی از واژه «شک» (به مثابه اصطلاحی شکل یافته در حوزه فقه و اعتقادات) وجود نداشته است، درنتیجه پرسشی مبنی بر چیستی معنای آن در کاربردهای قرآنی در زمان نزول باعث گشته است تا جستار حاضر در گام نخست به سراغ گزارش لغویان رفته و به تحلیل داده های ایشان بپردازد و در گام دوم نیز با رجوع به کاربردهای قرآنی این واژه و با تاکید بر دلالت های معناشناختی، رهیافت های سیاقی و استفاده از سنت تفسیری به درک عمیق تری از آن برسد. با عنایت به تنوع کاربردهای واژه «شک» و نظر به دلالت های سیاقی این آیات در قرآن کریم، می توان گفت: «شک» در قرآن کریم در دو نوع کاربرد کاملا متفاوت قابل پیجویی بوده و مبنای تفاوت یاد شده، آمدن یا نیامدن صفت «مریب» همراه با این واژه در کاربردهای قرآنی است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، شک، مریب، تحلیل لغوی، تحلیل کاربرد
 • حسین شجاعی*، نقی رجبیان صفحات 61-84
  تعامل میان رشته ای قرآن و تاریخ از پیشینه ای طولانی برخوردار است. همواره مفسران در تبیین بخش هایی از قرآن بر خود لازم می دانسته اند که از تاریخ استفاده نمایند. با گذشت زمان روش هایی که مورخان استفاده می نمودند پیچیده تر شد و توانایی بالاتری را در حل مسائل خود به دست آوردند اما مفسران همسوی با این پیشرفت ها حرکت ننمودند؛ به همین خاطر در حوزه روش های تاریخی به کارگرفته شده ایشان آسیب های فراوانی قابل مشاهده است. روش هایی که مفسران معاصر در تبیین مسائل تاریخی به کار می گیرند تفاوت چشمگیری با روش های مفسران متقدم ندارد ازاین رو با تکرار روش هایی ناکارآمد در این زمینه روبه رو هستیم. مقاله پیش رو با استفاده از روشی تحلیلی- توصیفی و با منظری انتقادی به دنبال بررسی نقاط قوت و ضعفی است که در روش های تاریخی مفسران قابل ملاحظه است. بررسی این نقاط کمک می کند تا امکان رسیدن به الگویی پیشرفته و بومی در حوزه به کارگیری از روش های تاریخی در تفاسیر قرآن کریم فراهم بیاید.
  کلیدواژگان: نقد روش شناختی، آیات تاریخی، تفسیر تاریخی آیات، تفاسیر قرآن
 • عبدالله موحدی محب* صفحات 85-98
  ترکیب عزم الامور که به گونه های اندکی متفاوت در سوره های لقمان و شوری و آل عمران آمده به صورت هایی مختلف از سوی مترجمان قرآن مورد بازگردان فارسی قرار گرفته است. چنان که از نگاه مفسران نیز، معرکه ای برای ابراز برداشت های گوناگون شده به نحوی که چه بسا در سایه این مایه گونه گونی، پیام اصلی آیات مشتمل بر ترکیب مزبور به زاویه فراموشی رانده شده است. نوشته پیش رو در کار تحلیل و بررسی ترکیب یادشده در موارد سه گانه قرآن بوده بر آن است که عزم الامور برخلاف برداشت بیشتر مفسران و مترجمان قرآن عبارت است از فرمان حتمی و قطعی خداوند؛ بدین معنی که به هیچ روی، حقیقت مورد نظر در آیه مربوط را نباید سهل انگاشت. به طبیعت حال چنین ساختاری در مورد اموری به کار می رود که نزد گوینده از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه ای که او هرگز راضی به ترک آن نیست.
  کلیدواژگان: مفردات قرآن، ترجمه شناسی، عزم الامور، عزیمت، فرمان
 • محمدنقی رفعت نژاد، محمد امین مومنی* صفحات 99-112
  واژه تقوا و مشتقات آن به ویژه فعل «إتقی» از واژگان بسیار پرکاربر در فرهنگ و متون دینی اسلام به ویژه آیات و روایات است. اهمیت معناشناسی این واژه پیش از هر چیز و پیچیدگی نسبی مفهومی آن از یکسو و برداشت های نادرست معنایی از آن از سوی دیگر سبب شد تا با پژوهشی کامل به معناشناسی این واژه و مشتقات آن به ویژه «اتقی» بپردازیم. در مقاله پیش رو مباحث معناشناسی این واژه و برخی مشتقاتش در 4 محور به بحث گذارده شده است: 1. ریشه تقوی و صیغه آن 2. معنا و مفهوم دقیق ریشه مشتقات (وقی)؛ 3. معنا و مفهوم هیئت فعل اتقی؛ 4. معنای اتقوا الله و مقصود از آن. در این مقاله به اثبات می رسد که این ماده در تمام کاربردهای خود بر نوعی حفظ و نگهداری دلالت می کند و اتقاء از چیزی به معنای محافظت شدن و مصون ماندن از امری است که انسان از گزند او در امان نبوده؛ درنتیجه از او ترسیده و دوری می گزیند. باب افتعال در این واژه معنای مطاوعه را می رساند. تقوای خدا و اتقای از او در حقیقت اتقای از صفات جلالیه و عذاب اوست و جمله اتقوا الله و مانند آن از اوامر انذاری بوده و در مقام تخویف و تحدیر به کار می رود. شیوه پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی با استفاده از نظریات بزرگان به ویژه اهل لغت و با به کارگیری روش استنباطی و اجتهادی است.
  کلیدواژگان: تقوا، اتقوا، تقوای خدا، فعل وقی، هیئت فعل اتقی
 • علی غضنفری* صفحات 113-126
  این مقاله در پی آن است که با نقد و بررسی قرآنی و روایی، از بین رویکردهای مختلف اشتمال قرآن بر تمام نیازهای بشر را برگزیند. بی شک کافی بودن مستدلات این بخش، آراء دیگر را خدشه دار می سازد. نگارنده در این باره، آیات مربوطه را بررسی و با توجه به اشکال ادبی و تحلیلی دو واژه «تبیان» و «کل»، در مهم ترین آیه مورد استناد مطلق گرایان، استدلال به این آیه را برای اثبات جامعیت بالجمله مورد تردید جدی قرار داده است. نویسنده کوشیده است اولا دلائل قائلان به جامعیت مطلق را خدشه دار سازد؛ سپس با استفاده از آیه «لم نقصصهم علیک»، به طورقطع جامعیت نسبی در رفع نیازهایی که بشر در شرایط عادی توان رسیدن به آنها را ندارد، را مستدل نماید. محقق جهت تایید نگرش خود، از روایات بسیار و همچنین حمل مطلق آنها بر مقید، سود جسته است. در این باره روایات به دو گروه تقسیم شده اند و دسته ای که قول جامعیت کلی را پوشش می دهد برای بررسی بیشتر به پنج صنف جزئی تر تقسیم و بازبینی شده است و نویسنده در نهایت دلالت آنها بر این قول با توجه به قیود دسته بعد ناکافی دانسته است. حمل روایات مطلق بر دسته دوم یعنی احادیثی که به آنچه در قرآن نیست، اشاره دارد، این نگرش را تقویت می بخشد. نهایت اینکه محقق با مخدوش ساختن دلائل قائلان به جامعیت مطلق، با استفاده از آیات قرآن و تحلیل عقلی و با کمک این روایات بر مبنای خود یعنی جامعیت فی الجمله قرآن در رفع نیازها، پای فشرده است.
  کلیدواژگان: علوم قرآن، جامعیت قرآن، قرآن، حدیث
 • علیرضا سبحانی، محمد ناصحی* صفحات 127-144
  مهم ترین شاخصه تلاوت مطلوب قرآن کریم، ابتناء آن بر ارائه معانی و مفاهیم صحیح کلام الهی است تا از رهگذر آن هدف اصلی تلاوت که هدایتگری و معرفت افزایی است حاصل گردد. این هدف با فراگیری دانش وقف و ابتدا و به کارگیری آن در تلاوت، قابل دستیابی است. از سوی دیگر دانش وقف و ابتدا مبتنی بر برداشت های تفسیری عالمان این شاخه از دانش های قرآنی است. از این رو، مقاله حاضر با بررسی تطبیقی دیدگاه های ابوعمرو دانی و محمدعلی خلف الحسینی در دانش وقف و ابتدا و دیدگاه های تفسیری مفسران برگزیده، در جستجوی میزان دقت و صحت نظرات این دو عالم وقف و ابتدا و ارائه الگویی مطلوب تر جهت تصحیح و بهبود تلاوت قرآن کریم است. علت انتخاب دانی آن است که می توان وی را پایه گذار معروف ترین تعاریف و تقسیم بندی رایج در وقف و ابتدا دانست. محمد علی خلف الحسینی نیز از آن رو برگزیده شده است که علامت گذاری های رایج وقف و ابتدا در بسیاری از مصاحف متداول در جهان اسلام یا به طور کامل براساس دیدگاه های وی است یا حداقل با آن قرابت فوق العاده ای دارد. حاصل تحقیق آنکه در 60 موضع مطرح شده در 20 موضع با مفسران تطابق ندارد که 6 موضع آن راس الآیه است که در آن دانی آنها را بیان نموده و در 14 موضع بعدی که حداقل یکی از علماء آن را بیان نموده با نظر مفسران تطابق ندارد که علت آن پوشیده ماندن برخی از ارتباطات یا دقت مفسران از دید عالمان وقف و ابتداست.
  کلیدواژگان: وقف و ابتدا، تفسیر، تلاوت قرآن، مسبحات، ابوعمر دانی، محمد خلف الحسینی
 • محمدهادی امین ناجی، محمدحسن زمانی، رحمان آغازی* صفحات 145-160
  مخالفان اسلام در معارضه با قرآن کریم و پاسخگویی به تحدی، اقدام به تالیف کتابی با نام الفرقان الحق نموده و 77 سوره ساختگی را مملو از اختلاف و تناقض و با اقتباس و تقلید فراوان از قرآن کریم ساخته اند. این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته، به نقد و بررسی ادعاهای این کتاب در حوزه وحیانیت و جامعیت می پردازد. نویسنده در حوزه وحیانیت، کتاب خود را وحی تلقی کرده که از طرف خداوند بر او نازل شده است، این ادعا با وجود تناقض های فراوان و اقتباس های گوناگون از قرآن از جهت لفظ، معنا و اسلوب، قابل نقد است. از جمله تناقضات این کتاب: آمدن و نیامدن پیامبری بعد از حضرت عیسی علیه السلام، اعتقاد به اقانیم ثلاث و ادعای عدم شرک و استدلال با کلمات قرآن و حمله علیه آن است. همچنین نویسنده در حوزه جامعیت، با اقتباس از آیه ای از قرآن، مدعی است که در کتاب او شرح همه چیز آمده است که این ادعا نیز با بررسی متن کتاب خلاف واقع است. با توجه به ادعاهای نویسنده الفرقان الحق در معارضه با قرآن در حوزه های وحیانیت و جامعیت و با وجود تناقض ها و اقتباس های متعدد و عدم جامعیت آن، دروغ بودن و ابطال همه ادعاهای آن ثابت شده است.
  کلیدواژگان: اعجاز، معارضه، تحدی، الفرقان الحق، تناقضات، جامعیت، وحیانیت، انیس شوروش
 • نرگس انصاری*، اعظم شمس الدینی صفحات 161-178
  مکتب نقدی ساختارگرایی که در غرب مطرح و سپس در میان ما متداول گردید با انجام پژوهش های زبانی به دنبال روشن کردن ماهیت آثار ادبی و ویژگی های آنهاست. این مکتب کشف انسجام شکلی و معنایی میان این آثار را هدف خود قرار داده است. ساختار در حقیقت برگرفته از مجموع روابط موجود در اجزاء یک اثر است و ساختارگرایی آنها را به عنوان یک نظام کامل و یک کل درهم تنیده مورد بررسی قرار می دهد. بی شک با به کارگیری این نظریه های جدید در تحلیل متن قرآن که متنی ادبی و بی نظیر می باشد، می توان به صورت علمی جنبه اعجاز ادبی آن را از نظر زیباشناسی مشخص کرد. یافتن تناسب و ارتباط تنگاتنگ میان آیات، هماهنگی کامل لفظ و معنا و موسیقی، تاثیرگذاری کلام خدا را نمایان تر می سازد. این در حالی است که برخی گاه بی ارتباطی آیات در سوره های قرآن را مطرح می کنند. از این رو بحث حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی- توصیفی و پس از ارائه مباحث مقدماتی پیرامون شیوه تحلیل متون در نقد ساختاری که امری ضروری به نظر می رسد، ساختار سوره «الحاقه» را بررسی و انسجام ساختاری آن را در سه سطح موسیقایی، واژگانی و نحوی در سطح کل سوره و آیات مشخص سازد. بررسی ساختار و محتوای سوره مورد بحث، هماهنگی میان غرض و معنا و لفظ را به خوبی نمایان می سازد. ایقاع حروف، کلمات و نوع جملات و ساختار کوتاه آیات و واژگان آن با توجه به غرض سوره یعنی ترسیم صحنه های قیامت و نشان دادن هول و هراس حاکم بر آن و... بیانگر شدت و عظمت موضوع است.
  کلیدواژگان: قرآن، ساختارگرایی، تحلیل موسیقایی، تحلیل واژگانی، تحلیل نحوی
 • نصرت نیل ساز، علی دهقان* صفحات 179-198
  واژه حمد یکی از واژگان کلیدی در حوزه مفاهیم عبادی در قرآن کریم است. این واژه در فرهنگ لغات عربی و تفاسیر قرآن به لحاظ معنای صریح به ثناء و ستایش تفسیر شده است، اما به لحاظ معناهای جانبی در منابع سنتی رابطه آن با معنای شکر و سپاس و هم چنین معنای مدح محل بحث بوده است. به نظر می رسد با توجه به ابهام مطرح در معنای این ماده، خصوصا در حوزه معانی جانبی (و نه معنای صریح) تدقیق معنای آن با روش های نوین معناشناختی برای درک ملموس تر آن ضرورت دارد. در این مقاله ماده حمد با رویکرد زبان شناسی تاریخی- تطبیقی و با استفاده از منابع زبان های سامی ریشه شناسی شده و در نهایت مشخص شده است که معنای اشتیاق معنای کهن تری است که در دوره ای متقدم در زبان سامی از این ریشه فهمیده می شده، کاربرد این ماده در معنای اشتیاق در متون زبان های شاخه شمالی مرکزی از زبان های سامی ثبت شده است
  کلیدواژگان: مفردات قرآن، حمد، ریشه شناسی، زبان های سامی
 • فتحیه فتاحی زاده، سهیلا جلالی کندری، فاطمه آبادی* صفحات 199-216
  مفهوم «ضلالت»، یکی از کلیدی ترین مفاهیم قرآنی است؛ به گونه ای که اغلب مفاهیم کلیدی قرآن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو حوزه معناشناسی هدایت و ضلالت دسته بندی می شوند. میدان معناشناسی (هدایت - اضلال) نیز همچون تمامی مفاهیم کلیدی قران کریم حول محور « الله » در جریان است؛ به گونه ای که ضلالت حقیقی تنها زمانی محقق می شود که با «اضلال الهی» همراه گردد. این پژوهش در راستای کشف لایه های معنایی مفهوم «اضلال الهی» در قرآن و با هدف تبیین پیوستگی معارف قرآنی تدوین شده و با استفاده از روش نوین معناشناسی به تبیین مفهوم «اضلال الهی» و کشف حوزه های معنایی مرتبط با آن پرداخته است. با بررسی 32 آیه ای که در آن اضلال به خداوند اسناد داده شده است، با رویکرد هم زمانی و استخراج مفاهیم هم نشین و جانشین، این نتیجه حاصل شد که مفهوم «هدایت» در تقابل معنایی با این مفهوم قرار دارد و «اضلال الهی» به معنای تصرف در دستگاه های ادراکی انسان (سمع، بصر و قلب) گریبان گیر کسانی خواهد شد که از هدایت اولیه الهی رویگردان شده و با ویژگی هایی چون کفر، ظلم، فسق، نفاق و اسراف خود را مستحق اضلال الهی گردانده اند. مفاهیمی چون ازاغه، طبع، ختم، کر و کور کردن، دگرگون کردن، زیادکردن بیماری قلب و رویگردان کردن، جانشین مفهوم اضلال در ارتباط با خداوند به شمار می آیند. از آنجا که هدایت تنها از جانب خداوند متعال است، فرد با فراهم کردن اسباب «اضلال الهی»، خود را از هر نوع هدایت گر و ولی و یاوری محروم می کند و هرگز راهی به سوی هدایت نخواهد یافت.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معناشناسی، اضلال الهی، روابط هم نشینی، روابط جانشینی
|
 • Mohsen Ghasem Pour *, Somayeh Masoudi Nia Pages 11-34
  As one of the greatest theoligians of his time Sheikh Toosi had been under the influence of other great theoligions like Sheikh Mofid and Seyyed Mortaza and had focused specificly on Kalam (theological)-rational issues in his analytic work, the Tebyan. Sheikh Toosi has always had a particular stance on the matter of Kalam (disabiguation) which can be aprehended by realizing the focus he has put on kalaam in the Tebyan. Sheikh Toosi has also greatly influenced later Quranic scholars such as Tabarsi. The rationalism which is visible in the Tebyan can most likely be linked to the school of Kalam in Baqdad and the intellecual school of Mutalism. These links can also be found in the Majmaul Bayan but they are not quite as strong as the links in the Tebyan. The intellectual developements in the fifth and sixth centuries and Sheikh Toosi and Tabarsi's perspectives towards these developements can be analysed through the explanatory and critical works of these two scholars on a long parade of differrent intellectual- ideological Mutazilism groups and ideologies. The three major stances toward the interpretational votes of mutazila in this research are explanatory, realistic and critical. Moreover the research is a cross-sectional study. Both of the scholiasts have tried to defend the theological Kalaam foundations of Shiiat.
  Keywords: Sheikh Toosi, Tabarsi, comparative study, Mutalizim, interpretation method
 • Abbas Esmaeili Zadeh, Morteza Salman Nejad * Pages 35-60
  In holy Quran,Article " Shak " has been employed 15 times of which 6 times accompanied adjective " Morib" .this term has phonetic commonality with its Persian counterpart which causes misunderstanding .
  Quranic use of the terms dates back to the time when there were no derivatives of term "skepticism (Shak) " ,hence etymology of connotation of this term has us refer to lexical properties as first step of investigation.as second,we dug into Quranic usage of this term with focus on political approaches using interpretive features.
  Considering the diversity of uses of the term "Shak " as well as Quranic approaches ,we concluded that this term has 2 distinctive uses .the absence of adjective "Merib" with this term might be the cause of this discrepancy.
  Keywords: Quran, SHAKK, MOREEB, contextual, typology
 • Hosein Shojaei *, Naqi Rajabian Pages 61-84
  Interdiciplinary Interaction between Quran and history has a long chronicle.Interpreters always contrive to use history as a useful tool to make their works credible. Historians during ages attained new methods and techniques to promote their works but Quranic interpreters failed to keep along with them. As a result they faced grave problems in their line of work.Contemporary Interpreters use outdated historical methods and are repeating using these obsolete procedures over and over again. In this paper we try to recount the pros and cons of the mhistorical methods interpreters use for their works in order to improve them or suggest new approaches in this regard.
  Keywords: Critical review, historical method, interpretation of the Quran, the interpreter
 • Abdollah Movahedi Moheb * Pages 85-98
  The expression of "Azm-o-Omur" in some of the Quran Surahs has been interpreted in different ways by translators and interpreters. This combination can be seen in Surahs of Shora, Loqman and Al-emran . Various translations has caused a misunderstanding of the main idea of this expression. The aim of this paper is to show that despite the traslations, the main implication of this expression is the categorical and undeniable decree of Allah. It means we should not underestimate the importance of what has been said and the content of the vese must be of great value and cannot be ignored.
  Keywords: Determination, decree, Azm-ol-Omur, Arabic terms, phrases, translatology
 • Mohammad Naqi Rafat Nrjad, Mohammad Amin Momeni * Pages 99-112
  The term: [chasteness, self-restraint, purity self-abstinence,] and its various drived forms in the Arabic language, is one of the most basic and common terms in Islami texts and religious culture and morality specially in the Qoranic terminology and verses. The complexity and the significance of its semantic indications in one hand , and the off-point meanings and Inferrence and Explanations, in the other hand, requires a serious look into it.
  There are four features of the term here in this paper discussed :1)The meaningful base-unit of the term,
  2)The conceptual meaning of the term and its basic and generative units,
  3)The sematic
  1- applicatims and concepts of that unit (units),
  4)The meaning of , restrain yourself in God' path , in its verb-based signals and implications.
  So ,the paper explains variou possible applications and semantic indications of the term = restraint = chasteness and its interpretive possibilities.
  It implies advice, watch fullness, self-quarding, resistance ,alertness, alarm, warn, and sort of being aware of ultimate outcame of deeds and acts, keeping oneself from faults and wrong-doings.
  The method the paper employs for its utter representation is analytic description-analysis, using inferring and knowledge-production hand logical efforts of the past learned people, the opinions of the morphologists concerned .
  Keywords: restraint, chasteness, subdue, subdue your lord, interpretive language
 • Ali Ghazanfari * Pages 113-126
  A critical research on the absolute comprehensiveness approach to the Quran
  The research before you is an outlook on the triple approaches about comprehensiveness of the Quran. The writer tries to select the third tenet i.e. the inclusion of the Quran for all human needs, by the Quranic critical studies and validity of the approach generally considers the Quran as a comprehensive set of all things, and some of subsets of the approach considers the Quran partly as an only guidance tool, and is comprehensive in comparison with the other sacred books. Undoubtedly, the sufficiencyof the arguments of this part has abrogatedanother approachconsidered as a historical event, and restricted it to a special temporal bed.
  The writer studies the relevant verses carefully and according to the literary gap and analyzing the words “ tibyan “ and “ kul”, arguing in the favor of the verses to prove the total comprehensiveness is questioned. Traditions (Riwayas) have also been divided into two groups in this article. The group covers the first word is classified into five subgroups for more investigation and reviewed and finally their significations for the first word consider insufficient. The second group are the hadiths not being referred in the Quran which proves the writer’s point of view. And of course this group is the reason of the writer for a selective base.
  Keywords: The Quranic sciences, comprehensiveness of the Quran, The Quran, hadith
 • Alireza Sobhani, Mohammad Nasehi * Pages 127-144
  Word of God to provide the correct meanings and concepts through which the main objective is achieved reciting directing and knowledge enhancement. The goal is endowed with knowledge and using it in the first reading, is achievable. On the other hand, knowledge-based endowment and first impressions scholars of this branch of science interpretation of the Quran. recitation is desirable.
  He founded know why it is that we can devote most common definitions and classifications and knew first. and the interpretation Projectors Zmkhshry the literary and noble and Dralmnsvr Suyuti due to the reliability and reputation of Sunni commentators have been used in 119 cases, vision Dani and al with a view of interpretation corresponded, in contrast, in 82 cases, between referred to devote two world views and public opinion commentators there first. Compare the differences in positions between two world views dedication and commentators initially opposed the views of the commentators know is 62, but opposition Al-Husseini views of commentators is 16. symptoms include Mohammad al-Husseini is more error can be while relying on interpretive perspective, Mohammad Ali al-Husseini symptoms to improve.
  Keywords: commentary impact, stoping, starting, Quran, abuamr dani
 • Mohammad Hadi Amin Naji, Mohammad Hassan Zamani, Rahman Aghazi * Pages 145-160
  Opponents of Islam in opposition against the holy Koran and responding to the challenge, have compiled a book named The True Furqan and have made up 77 chapters full of contradictions with plenty of derivations and derivation from the Holy Koran.
  This article, being organized in a descriptive-analytic manner, deals with a review and criticism on the book of the true furqan in aspects of the descent revelation and completeness
  The writer in aspect of the descent revelation, claims that his book is the revelation from God.
  This claim is rejected with its great contradictions and great derivation from the Holy Koran.
  Some of the contradictions of this book is: Delegation or Lack of Delegation of any other Prophets after the Jesus Christ, Believing in Trinity and Claiming Monotheism, Argumentation through words of Koran and Invasion against the Koran
  According to the claim of the author of The True Furqan in opposition against the holy Koran and regarding the numerous contradictions, perfection and is it is proved its false claims.
  Keywords: Miracle, Challenge, The True Furqan, Contradictions, perfection
 • Narges Ansari *, Azam Shamsoddini Pages 161-178
  The structuralism which was popular in western schools of thoughts and then became polpular among us, is about to clarify the nature of literary works by performing linguistic studies.The goal of structuralism is the discovery of form and meaning coherence rendered in these works.Structure is indeed the relationships among components of a work and structuralism studies it as a intertwined solid system. By using structuralism we are able to show the beauty marvels of the holy Quran. Coordination of music and the context shows its high level of influence on readers. In this paper we analize the musical, lexical and sytactic structural coherence of Al-haqqa sura, in order to reject the idea of unrelatedness of some of the Quran verses to others.
  Keywords: Quran, Structrulism, musical analisys, lexical analysis, syntactic analisys
 • Nosrat Nilsaz, Ali Dehqan* Pages 179-198
  Hamd’ is one of the key words in the context of worship in the Holy ýQuran. The word in Arabic dictionaries and Quranic exegeses ýinterpreted to ‘praise’ in view to denotation meaning, And in view to ýconnotation, its relationship with a sense of ‘ShKR’ (thank)ýþ þand ‘MDH’ ýý(praise) also been debated.
  It seems that due to the uncertainty raised in this matter, especially in the ýconnotation (not in the denotation sense) it is necessary to study its ýexact meaning with new semantic methods to understand it more ýtangible.
  The article follows the approach of historical-comparative linguistics to ýreach the etymology of the stem ‘HMD’ in the Semitic language sources, ýand finally, it has been found that the more ancient meaning of this root ýthat was being understood in the preceding period of the Semitic ýlanguage was ‘desire’. The use of this stem in the sense of ‘desire’ has ýbeen recorded in the texts of the central northern branch of Semitic ýlanguages.ý
  Keywords: Quran, HMD (praise), Etymology, Semitic languages
 • Fathiyyeh Fattahi Zadeh, Soheyla Jalali Kondori, Fatemeh Abadi * Pages 199-216
  The concept of "Zalalat" is one of the most important concepts of Quran so we can say most of the main concepts of Quran directly or indirectly are able to arrange in two semantics fields: "Hedayat" or "Zalalat". The symantic field of "Hedayat-Zalalat" the same as all of the main quranic concepts revolve around the "Allah". The real "zalalat" only occur when God mislead come with it. This study has been proposed in order to explore the semantic levels of the "Ezlal of Allah" term in the Quran and its purpose is to explain the coherence and continuity of quranic knowledge use some new semantic methods to explain the term "Ezlal of Allah" and explore its semantic components in the Quran. By studding 32 verses which included the "Ezlal of Allah" by using simultaneous approach and extraction syntagmatic and pragmatic concepts and also analyzing the applications this result was achieved that the concept of "Hedayat" is opposite of this concept. Persons who dont accept primary guidance of God and have features like "Kofr", "Zolm", "Fesgh", "Nefagh" and "Esraf" were deserve God mislead which means the transformation of human realization by God. Concepts like "Ezaghe", "Tab’", "Khatm", deafen, blind, "Taghlib", increasing hurt illness and "Sarf" are substitute "Ezlal of Allah" concept. Guidance is just from God so everyone who deserve God mislead cant find any other leader or protector and never find the right way.
  Keywords: Quran, semantic, Ezlal of Allah, syntagmatic relation, paradigmatic relation