فهرست مطالب

جستارهای سیاسی معاصر - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1396)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدباقر حشمت زاده، امیرمحمد حاجی یوسفی، محمدعلی طالبی * صفحات 1-24

  نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مولفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، فرهنگ سیاسی، ایران، جامعه مدنی، دولت
 • جلال درخشه، میثم صفاییان* صفحات 25-44

  سبک زندگی ایرانیان همواره مورد نقد و بررسی صاحبنظران سیاسی و فرهنگی بوده و با وجود تغییر و تحولات چشمگیر پدید آمده در سبک زندگی شهروندان ایرانی بویژه بعد از انقلاب اسلامی، طیف گسترده ای از اندیشمندان بر این باورند که این مقوله همچنان نیازمند تغییرات و دگرگونی های بسیاری است تا ایران بتواند به یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته در همه حوزه ها دست پیدا کند. سوال اصلی این پژوهش این است که دستیابی کامل به اهداف چشم انداز ایران 1404 مستلزم چه تغییراتی در سبک زندگی ایرانیان است؟ روش تحقیق پیمایشی و با توزیع 49 پرسشنامه بین دانشجویان ارشد و دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یک پنل کارشناسی انجام شد. پرسشنامه شامل 23 سوال عمدتا بسته و پنج گزینه ای و در قالب طیف لیکرت بود که نتایج به دست آمده از پرسش های بسته به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و از آزمون T تک نمونه برای تحلیل نتایج آماری استفاده شد. پیشینه پژوهش به دو بخش شامل تحقیق های مرتبط با دو مولفه سبک زندگی و توسعه و تحلیل مهمترین شاخص های پژوهش تقسیم شده است.

  کلیدواژگان: برنامه های توسعه، برنامه 1404، سبک زندگی ایرانی اسلامی، سبک زندگی ایرانیان
 • امیر عظیمی دولت آبادی* صفحات 45-63
  اگرچه اکثر رژیم های عربی که در سال 2011 به واسطه ی اعتراضات گسترده مردمی سقوط کردند به طور کلی و در مجموع، رژیم هایی اقتدارگرا و غیرآزاد محسوب می شدند اما در عین حال همه رژیم های غیرآزاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که برخی از آنها حتی به لحاظ شاخص های سرکوب ساختاری از مشکلات جدی تری رنج می بردند، انقلاب و حتی اعتراضات و منازعات پایداری را تجربه نکردند. بر این اساس سوال این است که: ماهیت غیر آزاد و سرکوبگرانه رژیم های سیاسی چه تاثیری بر وقوع انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 داشته است؟ و آیا همه رژیم های سیاسی عربی که در سال 2011 با پدیده انقلاب مواجه شدند، از مشکل سرکوب ساختاری به طور یکسان رنج می بردند؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه شش کشور عربی در دوره زمانی 2005 تا 2010 با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، سرکوب ساختاری رژیم، شرط لازم برای وقوع واقعه انقلاب در کشورهای عربی نبوده است و همه رژیم هایی که به لحاظ ساختاری سرکوبگر بودند، الزاما انقلاب را تجربه نکردند.و این نتیجه بر خلاف مدعای رایجی است که علت سرنگونی رژیم های عربی را اقتدارگرایی آنها می داند.
  کلیدواژگان: سرکوب ساختاری، رژیم های سیاسی، انقلاب، کشورهای عربی
 • کاووس سیدامامی*، علی قادری صفحات 65-90

  با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش مردم در زمینه مقبولیت نظام سیاسی مورد توجه جدی حاکمان می باشد. برای سنجش میزان مقبولیت سیاسی در این تحقیق تلاش کردیم با استفاده از 4 پیمایش ملی انجام شده در دهه 1380 ، گویه هایی که می توانستند در سنجش این مفهوم تاثیر گذار باشند استخراج و سپس با همسان سازی سنجه ها، روند تغییرات نگرشی جوانان را در طول دهه 1380 مشخص کنیم. به این منظور، مفهوم مقبولیت سیاسی را به دو مقوله «توجیه پذیری» و «قانونی بودن» تقسیم نموده و گویه هایی که معرف هر کدام از این مقوله ها بودند استخراج شدند و در نهایت روند تغییرات نگرشی در زمینه مقبولیت سیاسی در دهه 1380 ترسیم شد. در این تحقیق از تحلیل ثانویه داده های به دست آمده ازپیمایشهای ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات مقبولیت سیاسی در دهه 1380 به طور کلی در وضعیت نسبتا مطلوبی بوده است. این روند در ابتدا تا اواسط دهه 1380 رو به رشد بوده اما از اواسط تا اواخر دهه مذکور رو به کاهش بوده است. در خاتمه مهمترین عوامل کاهش دهنده مشروعیت نظام در دهه مذکور توضیح داده شده است.

  کلیدواژگان: مقبولیت سیاسی، جوانان، تغییرات نگرشی، جامعه شناسی سیاسی
 • محمد محمودی کیا*، ارسلان قربانی شیخ نشین صفحات 91-115

  این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی(ره) با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی(ره) فراهم می گردد.
  یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تاکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی(ره) توجه و تاکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، سیاست خارجی، نظریه انتقادی، نظریه هنجاری
 • رستم عیدی پور، محمدعلی بصیری *، عنآیت الله یزدانی صفحات 117-137

  امنیت ملی مهم ترین عنصر تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت در رابطه دولت و ملت می باشد. جمهوری اسلامی ایران، با ارائه نظریه مردم سالاری دینی به عنوان جایگزین و رقیبی برای گفتمان هژمون لیبرال-دموکراسی غرب، توانسته است علی رغم تمامی تهدیدهای داخلی و فشارهای بین المللی به حیات خود ادامه دهد. پرسش مقاله این است که حفظ امنیت و استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی ایران معلول چه عواملی است؟ در مقام پاسخ به این پرسش فرضیه مقاله بر این مبنا قرارگرفته است که «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مهم ترین مقوم راهبرد امنیتی واقع گرا- عمل گرای نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی پایداری و تداوم این نظام در عرصه بین المللی بوده است. ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی، امکان اشاعه آرمان های انقلاب اسلامی را در فراتر از مرزهای ملی فراهم نموده است. مبنای این قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ عینی در رفتار دیگر بازیگران بدون تهدید آفرینی و یا پرداخت هزینه محسوس در نظریه مردم سالاری دینی با شاخصه هایی چون فرهنگ گرایی و استقلال طلبی تجلی یافته است. نوشتار پیش رو بر مبنای خوانش جوزف نای ازنظریه قدرت نرم به دنبال اثبات فرضیه خویش است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، قدرت نرم، مردم سالاری دینی، فرهنگ گرایی، استقلال طلبی، ج، ا، ایران
|
 • Mohammad-Baqer Heshmatzadeh, Amir-Mohammad Haji Yousefi, Mohammad-Ali Talebi * Pages 1-24

  Good Governnaace Theory has attracted the attention of many communities since 1990s as the favorable development and management pattern. Despite the introduction of this theory in Iran and the correspondence of its main indices with Iranian belief and legal bases, rarely a serious movement has emerged to fulfil good governance in Iran. Though this matter is related to politics, there are some obstacles to execute it in the state and political system. Through reviewing previous studies with documentary method, this article shows that the main challenge of good governance in Iran is that it deals with applicable political culture, so that for each good governance index there are political culture indices that prevents the fulfilment of those indices. For removing these obstacles, more attention should be paid to political culture and practical measuresshould be taken with the focus on the role of thestate to reform political culture.

  Keywords: Good Governance, political culture, Iran, Civil Society, state
 • Jalal Dorakhshah, Meisam Safaeian * Pages 25-44

  Iranian Lifestyle has always been critically reviewed by the political and cultural experts, Despite remarkable changes in Iranian lifestyle, especially after the Islamic Revolution, a wide range of scholars believe that this issue still needs a lot of changes and transformations in order to achieve a modern organized and developed society and status in all areas.Now the main question of this research is what are the main requirements of Iranian lifestyle to achieve 1404 vision program? A Through survey research, 49 questionnaires with 27 questions was distributed among PhD and M.A students Faculty of Law and Political Science, University of Tehran as an expert panel . The questionnaire was a close ended questions, 23 of the questions were close questions in the form of LIKERT scale. SPSS software was used to analyze the close questions and one sample t test was used for analysis of datas. The literature review is divided into two sections; the research related to two components of life style and development, analysis of the most important research indicators and Iranian .

  Keywords: developmental programs, 1404 program, Iranian lifestyle, Islamic Iranian lifestyle
 • Amir Azimi Dolatabadi * Pages 45-63
  Although most Arabic regimes that collapsed in 2011 due to massive popular protests were considered authoritarian and non-free regimes in general and in total, but yet all non-free regimes in the Middle East and North Africa, some of which are even in terms of indicators of structural repression suffered from serious problems, did not experience revolution and even durability protests and conflicts. The question is: what is the nature of the non-free and repressive political regimes had impact on the revolution in Arabic countries in 2011? And Do all Arabic political regimes that suffered the problem of structural repression alike, faced with the phenomenon of revolution in 2011? This study by comparing six Arabic countries in the period 2005 to 2010 whit using comparative methods and with Mill difference techniques shows that contrary to popular perception, structural repression of the regime, has not been a necessary condition for revolution in Arabic countries and all structurally repressive regimes that does not experience the revolution. this result is contrary to the common claim that says the cause of the fall of authoritarian Arabic regimes were their authoritarian.
  Keywords: structural repression, political regimes, revolution, Arabic countries
 • Kavous Seyyed Emami, Ali Ghaderi * Pages 65-90

  Political legitimacy is the sine qua non of governing in the contemporary world. In the absence of legitimacy, brute force alone will be the sole means of sustaining a government. Given the large size of the youth in the population structure of Iran, measuring legitimacy in the attitudes of the members of the third generation of the Revolution gains particular importance. In this study, based on a secondary analysis of the data collected in four national surveys, we attempted to measure the changes in youth attitudes towards legitimacy of the political system. Items in the instruments of the surveys that measured legitimacy were drawn out and made commensurable before being used to illustrate the trend that existed from 2001 to 2011. To better tap all aspects of the concept "legitimacy," we divided it into its two essential components, namely "legality" and "justifiability," and then drew upon items that represented these categories in the surveys on four different times during the study period. In this vein, the changes in youth attitudes toward legitimacy of the political system were identified. Study results indicate that in the first half of the period under study, a rising trend is observed. However, in he second half of the period, perceptions of legitimacy seem to show a decreasing trend. At the end, the more salient factors responsible for the drop in legitimacy are identified.

  Keywords: political legitimacy, the Youth, attitudinal changes, political sociology, Islamic Republic of Iran
 • Mohmmad Mahmoudi Kia * Pages 91-115

  This study aimed to compare the Imam Khomeini's foreign policy doctrine with theoretical approach derived from normative and critical theory of international relations. comparative study in field of methodological, epistemological and ontological principles of any of these theories, leading to the formation of a conceptual framework towards study of foreign policy, which named here, "critical normative approach" and accordingly it make possible to analyze and understand foreign policy doctrine of Imam Khomeini (RA).
  Findings of this study suggest that despite the differences in theoretical foundations, both of these approaches are common in the pathological and prescriptive dimensions; both approaches regard the existing international system as unjust, under the influence of the will of the hegemonic powers, and this Emphasizes the necessity of human liberation from the constraints of the structures of the domination system, as well as the redefinition and redevelopment of its concepts and structures, and are seeking to stablish a just and normative international system; however, the main difference between Imam Khomeini's foreign policy thinking is rely on his emphasis on divine dimension of all Creation, as well as having a foundational and religious approach to its phenomena

  Keywords: Imam Khomeini, Foreign Policy, Normative Theory, critical theory
 • Rostam Eydipoor, Mohammad Ali basiri *, Enayatollah Yazdan Pages 117-137

  Islamic Republic of Iran as a political system has been -despite every threat from whether inside or outside- capable to get intact by applying a theory of religious democracy as an alternative to the hegemonic Western liberal democracy. As a main question the article is to ask about the reasons and causes by which one is competent to explain continuity in the political life of Islamic Republic of Iran. In order to answer this question the article hypothesizes that the soft power of Islamic Republic as an integral to the Realist-pragmatist security strategy of Iran has been essential to perseverance and stability of the government in an international sphere., a promotion in the soft power of Islamic Republic makes it possible for the Islamic Revolution ideals to proliferate. This soft power, backed by a theory of religious democracy, is based on an objective penetration into the actor's behaviors regardless of causing any threat or a significant cost either whereas the Islamic values are maintained. Nations in this scheme are defined as a strategic depth imperative characterized by cultureless and independence polity. This strategic doctrine has emerged particularly in the ideas theorized by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei as well. Based on an interpretation of the soft power theory by Josef Nye, this article investigates the very hypothesis. The research method in this paper is based on analytic and descriptive.

  Keywords: Social Security, soft power, religious democracy, culturalism, independence polity, Islamic Republic of Iran