فهرست مطالب

رسانه های دیداری و شنیداری - پیاپی 27 (تابستان 1394)
 • پیاپی 27 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • باقر ساروخانی صفحات 9-32
  اعتماد اجتماعی سرمایه بنیادین هر رسانه و به طور کلی هر پیام رسان است. بدون آن همه امکانات هرز می رود و رسانه نمی تواند در عرصه موردنظر حضور واقعی داشته باشد. ضریب بهره وری هر رسانه را با تفاضل بین مخاطبان صوری و واقعی ارزیاب می کنند و افزایش فاصله به معنای نقص در یکی از ارکان پیام رسانی است، نظیر:تولیدکنندگان پیام، ذات درونی پیام، لباس پیام (شیوه های بیانی)، تحلیل موقعیت، تحلیل ذهن، تحلیل انتقال دهندگان، کارایی فنی و فرهنگی رسانه و... لیک در این میان، از همه مهم تر، میزان اعتماد رسانه ای است. امروزه به جای توجه صرف به کمیت، به کیفیت رسانه ای پرداخته می شود و مهمترین عنصر کیفیت را میزان برخورداری از اعتماد اجتماعی می دانند.
  جنگ نرم نیز، به طریق اولی، جنگ اعتماد رسانه هاست؛ آنانی توفیق بیشتر در عرصه جهانی دارند که از این سرمایه بنیادین برخوردارند.
  روش تحقیق اسنادی است؛ داده ها نشان می دهند اعتماد رسانه ای از چند خصلت اساسی برخوردار است:*حساسیت: منظور از ذهنی بودن و آسیب پذیری این پدیده ظریف است؛ آن چنان که به سرعت امحاء می پذیرد.
  * بازگشت ناپذیری: چنانچه به هر دلیلی، نظیر انگ پذیری یا برچسب یابی رسانه، اعتماد اولیه رسانه ای را از دست بدهد، بازگشت آن، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار خواهد بود. بعضی بر بازگشتی جزئی و حتی مشروط آن تاکید دارند.
  *رقابتی بودن: در شرایطی که اطلاعات بسیار تولید، و در حدی وسیع و بی سابقه توزیع می شود، ربایش اعتماد از جمله مباحث حساس روز است؛ از این رو، اعتماد اجتماعی پدیده ای انتزاعی تلقی نمی شود، بلکه امری است که در فضای رقابتی تعریف پذیر است.
  کلیدواژگان: اعتماد بنیادین، اعتماد انتزاعی، رقابت پذیری، نظریه خلا، ضریب بهره وری رسانه، اقتصاد توجه، انحصار فنی، انحصار تصنعی، استنادپذیری، نظریه امواج
 • حسن بشیر صفحات 33-56
  جنگ نرم، نتیجه تحول اساسی در نگاه به قدرت از شکل سخت افزاری به نرم افزاری است. این شیوه نرم افزارانه نگاه به قدرت در بعد رسانه ای، دپیلماسی جریان تقابلی و ضد جریان را به مثابه مهمترین رویکردهای تاثیرگذار در این جنگ فراگیر مورد توجه قرار داده است.
  بیداری اسلامی معاصر، مهمترین شاخص تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در ساخت هویت نوین اسلامی در جهان اسلام است. گستره این تاثیرگذاری شیوه های نوینی از نگاه به اسلام، انقلاب اسلامی، حکومت های وابسته، حاکمان فاسد و تجدیدنظر در واقعیت زندگی فردی و اجتماعی را به بار آورده است که می توان تاثیر همه جانبه قدرت نرم افزاری انقلاب در جنبه های مختلف بیداری اسلامی معاصر را مشاهده کرد.
  دیپلماسی جریان تقابلی غرب و نیروهای وابسته، حرکت رسانه ای جدیدی است که برای مقابله با جنبش های موجود، از جمله بیداری اسلامی معاصر، به یک رویکرد نرم افزارانه رسانه ای مهمی تبدیل شده است که تلاش می کند موج اسلامی کنونی را با شیوه های تقابلی به چالش بکشاند و آن را در راستای اهداف خود سازماندهی کند و یا دست کم آن را به انحراف بکشاند. ضدجریان، نیز یک رویکرد دیگر رسانه ای است که می تواند به یک جنگ نرم افزارانه رسانه ای تمام عیار تبدیل شود که به جای تقابل، شیوه های بحران سازی و تولید جریان های موازی برای درگیری های وسیع تر در حوزه های گوناگون را سازماندهی کند.
  دو رویکرد نرم افزارانه دیپلماسی جریان تقابلی و ضدجریان در بیداری اسلامی معاصر، به دو محور اساسی کلیه اطراف درگیر در جنبش های نوین مردمی در سطح جهان اسلام تبدیل شده است که هر طرف در تلاش مداوم برای ایجاد نوعی از جابه جایی قدرت در ساختار اجتماعی و حکومتی است.
  در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین رویکردهای دپیلماسی جریان تقابلی و ضدجریان در حوزه جنگ نرم رسانه ای، نمونه هایی از این دو رویکرد با تحلیل گفتمانی برخی از رسانه های بیگانه در رابطه با بیداری اسلامی معاصر و انقلاب اسلامی ایران تشریح شود.
  کلیدواژگان: جنگ نرم رسانه ای، دیپلماسی جریان تقابلی، ضدجریان، بیداری اسلامی معاصر، رسانه های بیگانه
 • مستوره عزت زاده، محمد سلطانی فر صفحات 57-84
  در دنیای کنونی نوع جدیدی از جامعه در بستر جامعه کهنه ظهور یافته که فرایند انقلاب اطلاعات، ستون فقرات سایر تحولات ساختاری شده و شیوه های جدید توسعه را مطرح کرده است. همچنین باعث بروز تغییرات عمده ای در ساختار جوامع شده و نیزموجب شده است تا قدرت از حالت متمرکز و انحصاری خارج وبه نفع قدرت های کوچک وضعیف تر تجزیه شود. از این رو، بخش عظیمی از جنگ های آینده ناشی از چالش های مذکور است. «عملیات اطلاعاتی» به عنوان بخشی از «عملیات روانی» با بهره گیری از فنون متعدد نظیر «بمباران حجیم خبری»، به ایفای نقش حیاتی و تعیین کننده در صحنه منازعات جهانی پرداخته و نقشی برجسته در قدرت بازیگران عرصه بین الملل به عهده گرفته است. به اعتقاد نویسندگان، در این عصر با ظهور جوامع شبکه ای و اطلاعاتی، منطق جنگ نرم نیاز به مطالعه وآینده پژوهی دارد. بنابراین، مسئله اصلی در این مقاله بررسی جنبه های فن شناختی جنگ نرم در جوامع اطلاعاتی، آینده جنگ نرم و شیوه ها و تکنیک های آن از منظر دانشمندانی چون ژوزف نای و مانوئل کاستلز می باشد. پیش بینی آینده جنگ نرم و شیوه های آن از نتایج متن پیش رواست. اما در آینده این وظیفه جنگی به عهده شبکه های اجتماعی، و اداره کنندگان این شبکه ها، فرماندهان نظامی این جنگ ها و کشورها خواهند بود.
  کلیدواژگان: جامعه اطلاعاتی، جامعه شبکه ای، آینده پژوهی، جنگ نرم
 • علی اصغر غلامرضایی صفحات 85-100
  زندگی انسان ها آمیخته با عناصر فرهنگی است وهر ملتی فرهنگ خاص خود را دارد. در دوران های گذشته زندگی بشر، عناصر فرهنگی به شیوه های مختلف ازجمله نقل سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یافت و عمدتا محدوده به منطقه جغرافیایی مربوط به خود بود، اما در دوران جدید، جوامع مختلف توانایی تبادل عناصر فرهنگی خود را با بهره گیری از ابزارهای مختلف ارتباطی با سایر فرهنگ‏ها به دست آورده اند و از این طریق جذب عناصرفرهنگی دیگر جوامع امکان پذیر شده است. از این رو در برابر چنین فرآیند نشات گرفته از خصلت دریافتی انسان، با پدیده ای روبه روییم که تامل در آن نشانگر فرآیندی هدفمند است که پدید آورندگان آن درصددند تا به شکل های مختلف، فرهنگ واحدی متناسب با منافع درازمدت خود بر جهان حاکم سازند. در چنین شرایطی نخبگان فرهنگ های اصیل و ریشه دار در هر جامعه ای در تلاش اند تا با تقویت عناصر زیربنایی خود و دور نگه داشتن جامعه از عناصر فرهنگی نظام سلطه که به صورت تهاجمی، ولی نرم، قصد نفوذ بر ذهن و روان مردم را دارند، با عناصر فرهنگی مهاجم مقابله کرده و از نفوذ آن به لایه های مختلف جامعه جلوگیری کنند. وضعیتی که از آن می توان به عنوان « تهاجم فرهنگی» و« جنگ نرم» یاد کرد. در این مقاله سعی شده تا به دو سوال اصلی پاسخ داده شود؛ اول اینکه، آیا جنگ نرم، فرآیندی هدفمند است؟ و دوم، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم از چه ویژگی هایی برخوردارند و سازوکار تاثیرگذاری جنگ نرم بر ساختار فرهنگی یک جامعه چگونه است؟ موضوع نگران کننده امروزه «تهاجم فرهنگی» است که می توان آن را در روند رو به گسترش تسلط فرهنگ غرب بر سایر فرهنگ‏ها به ویژه فرهنگ اسلامی مشاهده کرد. در واقع تهاجم فرهنگی، عمدتا با ایجاد روحیه خودباختگی فرهنگی و ترویج افکار و اندیشه های غربی بین مردم جلوه می کند.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، ساختار فرهنگی، تهاجم، فرهنگ مادی، فرهنگ معنوی
 • داود نعمتی انارکی صفحات 101-114
  رسانه ها باخبر متولد می شوند ودرتلاش اند تا به وظیفه خود در انعکاس رویدادها و واقعیت های جهان عمل کنند. اما در جهان کنونی بسیاری از رسانه ها و به خصوص رسانه های غربی ازطریق مقوله بندی پدیده ها ورویدادها به آنها معنایی خاص می بخشند. درواقع رسانه های غربی با تصویری پیش ساخته به مشاهده رویدادهای موردعلاقه خود در ارتباط با کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه می پردازند. فرایند گردآوری، گزینش وانتشار اخبار توسط آنها فرایندی القایی و آمیخته به ساختاری غیرواقعی است که گاهی بازتابی از حقیقت نیز در آن وجود دارد. آنچه را که رسانه های غرب علیه ایران مورد توجه قرار داده اند می توان در دو مقوله انگاره سازی و جنگ نرم بررسی کرد. در انگاره سازی فضایی ساختگی علیه ایران پدید آورده می شود. انگاره، تصویری غیرواقعی از واقعیت است که به مخاطب ارائه می شود. البته این تصویر شباهت هایی هم به واقعیت دارد. امیرالمومنین علی(ع) حدیثی دارند مبنی بر اینکه شبیه ترین چیزها به حق، باطل است. در این خصوص می توان به تصویری که از طالبان توسط رسانه های غربی به عنوان اسلام ارائه شده است اشاره کرد؛ تصویری که به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و این گروه تروریستی نمی تواند نشان دهنده اسلام واقعی باشد. از طریق جنگ نرم نیز که سازوکار آن اقدامات رسانه ای است به ایجاد تزلزل در باورهای مخاطبان پرداخته می شود. این مقاله گفتمان سازی رسانه های غربی علیه ایران را مورد واکاوی قرار داده است.
  کلیدواژگان: انگاره سازی، جنگ نرم، جریان سازی
 • سید محمدرضا سیدی، سیاوش صلواتیان صفحات 115-148
  استعمار فرانو برای تداوم استیلای خود بر کشورهای دنیا به ابزار نوین جنگ نرم متوسل شده است؛ جنگی که در آن دیگر از تسلیحات نظامی خبری نیست. از بارزترین نمودهای این نوع از جنگ، جنگ رسانه‏ای است و می توان فیلم‏های سینمایی را به جرات یکی از قوی‏ترین و موثرترین ابزارهای جنگ رسانه‏ای دانست. اداره کل تامین برنامه های خارجی معاونت سیما و ادارات امور تامین برنامه در شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، مسئول تامین، آماده سازی و پخش فیلم‏های سینمایی هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل راهبردی SWOT، ضعف‏ها و قوت‏های ادارات امور تامین برنامه و نیز فرصت‏ها و تهدیدات پیش روی آنها شناسایی و با نگاهی به این عوامل راهبردهایی برای این ادارات معرفی شود؛ راهبردهایی که عمل به آنها ضامن موفقیت سازمان صدا و سیما در جنگ نرم در حوزه فیلم‏های سینمایی خواهد بود.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، ادارات تامین برنامه، فیلم سینمایی، مدیریت راهبردی
 • محبوبه علی محمدی، سید محمد مهدی زاده صفحات 149-186
  رسانه ها باخبر متولد می شوند ودرتلاش اند تا به وظیفه خود در انعکاس رویدادها و واقعیت های جهان عمل کنند. اما در جهان کنونی بسیاری از رسانه ها و به خصوص رسانه های غربی ازطریق مقوله بندی پدیده ها ورویدادها به آنها معنایی خاص می بخشند. درواقع رسانه های غربی با تصویری پیش ساخته به مشاهده رویدادهای موردعلاقه خود در ارتباط با کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه می پردازند. فرایند گردآوری، گزینش وانتشار اخبار توسط آنها فرایندی القایی و آمیخته به ساختاری غیرواقعی است که گاهی بازتابی از حقیقت نیز در آن وجود دارد. آنچه را که رسانه های غرب علیه ایران مورد توجه قرار داده اند می توان در دو مقوله انگاره سازی و جنگ نرم بررسی کرد. در انگاره سازی فضایی ساختگی علیه ایران پدید آورده می شود. انگاره، تصویری غیرواقعی از واقعیت است که به مخاطب ارائه می شود. البته این تصویر شباهت هایی هم به واقعیت دارد. امیرالمومنین علی(ع) حدیثی دارند مبنی بر اینکه شبیه ترین چیزها به حق، باطل است. در این خصوص می توان به تصویری که از طالبان توسط رسانه های غربی به عنوان اسلام ارائه شده است اشاره کرد؛ تصویری که به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و این گروه تروریستی نمی تواند نشان دهنده اسلام واقعی باشد. از طریق جنگ نرم نیز که سازوکار آن اقدامات رسانه ای است به ایجاد تزلزل در باورهای مخاطبان پرداخته می شود. این مقاله گفتمان سازی رسانه های غربی علیه ایران را مورد واکاوی قرار داده است.
  کلیدواژگان: انگاره سازی، جنگ نرم، جریان سازی
 • سید محمد موسوی مهر صفحات 187-208
  این مقاله ابتدا به تعریف، تبیین و تحلیل فرآیند رسانه ای شدن دین پرداخته و مزایا و محدودیت های آن را مورد بررسی قرار داده است. سپس ضمن بیان ویژگی های رادیو و تلویزیون به تحلیل این خصوصیات و نحوه تاثیرگذاری و مداخله این ویژگی ها در فرآیند رسانه ای شدن دین پرداخته می شود. در نهایت بر اساس تحلیل صورت گرفته، به نقش و جایگاه ویژه رادیو اشاره خواهد شد. با توجه به مزایا و محدودیت های رادیو و تلویزیون، ملاحظه می شود که مزایای تلویزیون عموما به ویژگی های شکلی آن مربوط می شود. در مقابل، محاسن رادیو به خصوصیات محتوایی و درونی آن ارتباط دارد. بنابراین می توان به رسانه رادیو، نقش واسطه ای اعطا کرد یعنی فرآیند رسانه ای شدن دین با محوریت و وساطت رادیو اتفاق بیافتد. این امر باعث پیدایش دینی در رسانه خواهد شد که اصالت بیشتری داشته و مراتب تنزل آن از ساحت دینی خود کمتر است.
  کلیدواژگان: تلویزیون، دین، رسانه، رسانه ای شدن دین، رادیو
|
 • Bagher Sarukhani Pages 9-32
  Social trust is the basic capital of each media and every messenger. In its absence, everything goes waste and they can not have real presence. The efficiency rate of each media is evaluated by the difference between nominal and real audiences and the increase of this difference means a defect in one of the pillars messaging, such as message producers, inner essence of the message, message grab (expressive style), situation analysis, mind analysis, transferor analysis, technical and cultural effectiveness of media and etc. . However, the most important item is the medium trust level. Nowadays, rather than just the quantity, the quality of media is in the spotlight and among the quality elements, the social trust is the most important.
  Soft war is a kind of war among media trust. Those who have this basic capital, are more successful across the world
  The research method is the documentary. According to research data, media trust consists of several main characteristics
  * sensitiveness: means the subjectivity and vulnerability of this elegant phenomenon. So it can be quickly eliminated.
  * irreversibility: if for any reason, such as stigma or labeling, the media lost its initial trust, it would be, though not impossible, but so difficult to modify. Some emphasis on partial or even conditional reversibility.
  * Competitiveness: In the situation of information overload (both in producing and transmitting), trust absorption has become a sensitive issue. So the social trust is not mentioned as an abstract theme but is definable in a competitive environment.
  Keywords: Fundamental Trust, Abstract Trust, Competitiveness, Vacuum Theory, Efficiency Rate of Media, Attention Economy, Technical Monopoly, Artificial Monopoly, Wave Theory
 • Hasan Bashir Pages 33-56
  Soft war is as a result of the fundamental change in the way power looked, not as a hardware but a software. This kind of power in media has centralized the attentions to Opposition and Contraflow streams of diplomacy, as the most effective approaches in this pervasive war.
  The contemporary Islamic Awakening is the most important criteria of Islamic Revolution that built the new Islamic identity in the Islamic world. The extent of this impact has been followed by a new look to Islam, Islamic Revolution, dependent states, corrupt governors and also the revision of the reality of individual and social life. So the overall impression of the soft power of Revolution can be seen in different aspects of contemporary Islamic Awakening.
  The West Opposition diplomacy and its affiliates, as the new media action, oppose the current movement like contemporary Islamic Awakening. They try to put the current Islamic wave to the challenges in a confrontational manner. The plan to organize these movements in line with their objectives or at least lead them to the deviation. The Contraflow is the other media approach that organizes the practices of crisis and parallel flows for wide conflict, instead of opposition.
  This two software approach to diplomacy against contemporary Islamic Awakening has changed into two basic axes of all involved in the new movement of people in the Islamic world. They are continuously trying to create a power shift in social and governmental structure.
  This article tries to explain the Opposition stream and the Contraflow diplomacy approaches in media soft war and simultaneously describes the examples of these two approaches to discourse analysis of certain foreign media regarding contemporary Islamic Awakening and Islamic Revolution.
  Keywords: media soft war, Opposition stream of diplomacy, the Contraflow, contemporary Islamic Awakening, foreign media
 • Mastooreh Ezaat Zadeh, Soltani Far Mohammad Pages 57-84
  In today’s world, the new kind of society has emerged through the traditional society. The spinal cord of its structural evolutions is the Information Revolution that has introduced the new methods of development. This huge evolution has led to major changes in society structure and provided new transformation of power, from centralized and monopoly to small and weak powers .Therefore, the future wars will be rooted in above challenges. "intelligence operation" as a part of "psychological operation" plays a vital and determinative role in worldwide disputes throughout some techniques like "news bombarding" and approves a prominent role in defining the power of international actors . Based on researcher’s attitudes, by the emergence of network and information society, the soft war needs to be studied and foreseen. So the main issue of this article is, studying on the cognitive aspects of the soft war in Information Society, the future of soft war and its techniques from the perspective of scientists like Joseph Nye and Manuel Castells. Prediction the future of soft war and its methods are the results of this article ahead. However, in future, this duty is the responsibility of social networks and their operators to command the soft war.
  Keywords: Information Society, Network Society, Foresight, Soft War
 • Aliasghar Gholamrezaei Pages 85-100
  Human life is interwoven with cultural elements and each nation has its own culture. During the previous era, the cultural elements were orally transmitted from generation to generation and were often limited to the certain geographical area, But in current era, different societies have the capability to transfer their cultural elements to other cultures via communicative tools, so now it is possible to attract the other cultural elements of communities. Therefore, we are facing a phenomenon that indicates the targeted process in which the producers aim to dominate a unique culture fits with their long –term interests in all over the world. In this situation, the elites of deep- rooted culture of societies try to reinforce their fundamental elements and avoid the cultural elements of the power system which is invading to people’s mind in a soft manner. These elites are responsible to coping with these offensive cultural elements. This situation can be described as "cultural invasion" or " soft war ". In this research, the author aims to answer two main questions: firstly, is the soft war a targeted process? Secondly, what are the features of soft war and cultural invasion? And how the soft war affects the cultural structure of a society? Nowadays the concerned issue is "cultural invasion" which can be seen obviously in domination trend of West culture over the other cultures especially Islamic culture. In fact, the cultural invasion is appeared by creating spirit of alienation and promotion of western thoughts and ideas.
  Keywords: Soft War, Cultural Structure, invasion, Material Culture, Spiritual Culture
 • Davood Nematianaraki Pages 101-114
  Media are born by the news. They are trying to do their duty to reflect events and realities of the world. But in today's world, many media particularly the West media give the special meaning to events by phenomenon categorizing. Indeed, they see their favorite events in countries, especially the third-world and developing countries in their own way. The process of gathering, selecting and distributing of news by them, is induction process which is mixed by an unrealistic structure that sometimes represents the truth. What the West media study against Iran, is categorized in two items: image-making and soft war. In image-making, a dummy space is created against Iran. image-making is an unrealistic notion of reality that is shown to the audience. However, this image has some similarities to reality. According to Imam Ali in Hadith: " Like most things on the right, is avoid." For example, the West media have presented the Taliban as an Islamic model while this image does not match with reality at all and this terrorist group can not represent the real Islam. They try to create instability in the audience's beliefs through soft war and media actions. This research analyzes the West media discourse against Iran.
  Keywords: Image-Making, Soft War, Media Mainstream
 • Seyed Mohammadreza Seyedi, Siavash Salavatian Pages 115-148
  Ultra new colonialism resorts soft war to continue its domination over the other countries. In such a war, there is no military weapon. The most obvious manifestation of this war is media war. Movies can safely be considered as the strongest and most effective tools for media war. Administration of foreign programs of TV department and supply program offices of IRIB TV channels are responsible for supplying, preparation and distribution of movies. This research tries to find the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these offices by strategic analysis model (SWOT). Then it presents some strategies for them. The act to these strategies in conjunction with the movies ensures the success of IRIB in soft war.
  Keywords: Soft War, Supply Program Offices, Movie, Strategic Management
 • Mahboobeh Alimohammadi, Seyedmohammad Mahdizadeh Pages 149-186
  Media are born by the news. They are trying to do their duty to reflect events and realities of the world. But in today's world, many media particularly the West media give the special meaning to events by phenomenon categorizing. Indeed, they see their favorite events in countries, especially the third-world and developing countries in their own way. The process of gathering, selecting and distributing of news by them, is induction process which is mixed by an unrealistic structure that sometimes represents the truth. What the West media study against Iran, is categorized in two items: image-making and soft war. In image-making, a dummy space is created against Iran. image-making is an unrealistic notion of reality that is shown to the audience. However, this image has some similarities to reality. According to Imam Ali in Hadith: " Like most things on the right, is avoid." For example, the West media have presented the Taliban as an Islamic model while this image does not match with reality at all and this terrorist group can not represent the real Islam. They try to create instability in the audience's beliefs through soft war and media actions. This research analyzes the West media discourse against Iran.
  Keywords: Image-Making, Soft War, Media Mainstream
 • Mohammad Mousavi Mehr Pages 187-208
  This paper first defines, explains and analyses the mediatization of the religion and also examined its advantages and limitations. Then it tries to explain the characteristic features of the radio and the television and it studies influences and interventions of these features in the process of mediatization of the religion.
  Finally it analyses special role of the radio. With an overview the advantages and limitations of the radio and the television, it can be seen that the benefits of the television generally are formal characteristics. In contrast, the benefits of radio is internal. thus the role of mediatization medium, can be awarded to the radio. This causes the religion in the media will be more original and less degradation of their religious aspects.
  Keywords: media, religion, Mediatization of Religion, Radio, Television