فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه بابایی، اکبر نصراللهی، محمدعلی هرمزی زاده صفحات 9-42
  موضوع این پژوهش، طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده فرهنگ ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزویناست. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که استان قزوین به لحاظ اجتماعی، مرکب از قومیت های گوناگون و واجد تنوع فرهنگی بسیار است.مسئله اصلی این تحقیق برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت خرده فرهنگ ها از طریق شبکه سیمای استانی قزوین است. این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی بوده و به شیوه کیفی و با روش مصاحبه عمیق انجام گرفته است.مصاحبه شوندگان، 26 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران صاحب نظر سازمان صداوسیما و افراد صاحب نظر استان، در زمینه موضوع مورد مطالعه بودند.
  مبنای نظری تحقیق با استفاده از مکتب تلفیقی و نظریه راهبردهای مادر و تحلیل به روش مدل هاروارد با استفاده از ماتریس SWOT شکل گرفته است. ضمن تحلیل یافته ها، عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) تاثیرگذار بر شبکه استانی سیمای مرکز قزوین، شناسایی شدند و در تقابل آن ها با یکدیگر در ماتریس، به طراحی راهبردهای مطلوب، اقدام گردید. نتیجه این اقدامات، ارائه راهبردهای مطلوب در دو حوزه مدیریتی و برنامه سازی است که در نهایت به پیشنهادهای اجرایی در حوزه مدیریت راهبردی خرده فرهنگ ها در شبکه های استانی منجر شد.
  کلیدواژگان: راهبرد، برنامه ریزی، مدیریت، خرده فرهنگ، شبکه استانی
 • فرح غنی زاده سیدلر، ویدا همراز صفحات 43-72
  امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی، سالیانه بیش از 5 میلیون نفر در جهان و 40 هزار نفر در ایران در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‏دهند. همچنین، مصرف دخانیات در ایران روزانه چیزی معادل 50 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. لذا، تحقیق درباره استعمال دخانیات و آثار سوء آن و راه های پیشگیری و مبارزه با آن ضروری به نظر می‏رسد. یکی از راه های پیشگیری و مبارزه با این پدیده، افزایش آگاهی مردم از نتایج زیان بار استعمال دخانیات، به وسیله تبلیغات تلویزیونی است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه‏ عمیق، به نظرات 13 نفر از کارشناسان در خصوص افزایش آگاهی مخاطبان، ساخت برنامه ها و تبلیغات تلویزیونی و نقاط قوت و ضعف تبلیغات ساخته و پخش‏شده در این زمینه، می‏پردازد. نتایج حاصل از این مصاحبه ها، لزوم توجه ویژه برنامه‏سازان و تهیه کنندگان به تولید برنامه ها و تبلیغات مرتبط، همچنین تعامل بیشتر دستگاه ها به خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را نشان می‏دهد.
  کلیدواژگان: استعمال دخانیات، آگاهی مخاطبان، تبلیغات تلویزیونی
 • محمدقلی میناوند، حمیدرضا چراغپور صفحات 73-90
  امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی، سالیانه بیش از 5 میلیون نفر در جهان و 40 هزار نفر در ایران در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‏دهند. همچنین، مصرف دخانیات در ایران روزانه چیزی معادل 50 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. لذا، تحقیق درباره استعمال دخانیات و آثار سوء آن و راه های پیشگیری و مبارزه با آن ضروری به نظر می‏رسد. یکی از راه های پیشگیری و مبارزه با این پدیده، افزایش آگاهی مردم از نتایج زیان بار استعمال دخانیات، به وسیله تبلیغات تلویزیونی است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه‏ عمیق، به نظرات 13 نفر از کارشناسان در خصوص افزایش آگاهی مخاطبان، ساخت برنامه ها و تبلیغات تلویزیونی و نقاط قوت و ضعف تبلیغات ساخته و پخش‏شده در این زمینه، می‏پردازد. نتایج حاصل از این مصاحبه ها، لزوم توجه ویژه برنامه‏سازان و تهیه کنندگان به تولید برنامه ها و تبلیغات مرتبط، همچنین تعامل بیشتر دستگاه ها به خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را نشان می‏دهد.
  کلیدواژگان: استعمال دخانیات، آگاهی مخاطبان، تبلیغات تلویزیونی
 • مجید رجبی، حسینعلی افخمی صفحات 91-126
  سواد رسانه ای، توانایی دسترسی به رسانه ها، درک و ارزیابی انتقادی جنبه های مختلف محتوای رسانه ها برای خلق ارتباطات در زمینه های گوناگون است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش سواد رسانه ای به اقشار مختلف مردم آغاز شده و این موضوع اهمیت خود را پیدا کرده است. هرچند تمام ایدئولوژی های رسانه ای منفی نیستند و رسانه ها ایدئولوژی های مثبت هم دارند، اما افرادی کهسوادرسانه ایکمیدارند،بایدپیام هایرسانه ایراهمان گونهکهرسانه هاارائهمی کنند،بپذیرندو میخ هایگردپیام هایرسانه ایرادرسوراخ هایچهارگوشومربع شکلزندگیخودچفتکردهوتطبیقدهند. در کشور ما نیز سواد رسانه ای و آموزش آن به خصوص برای کسانی که بیشتر با رسانه ها در ارتباط اند، اهمیت ویژه ای دارد. از این میان، مدیران و کارکنان روابط عمومی ها، از جمله کسانی هستند که به انحاء مختلف با رسانه ها در ارتباط اند و علاوه بر توانایی درک و ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ها، باید بتوانند محتوای رسانه ای مناسبی خلق کنند. پژوهش حاضر میزان سواد رسانه ای این قشر و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر میزان تحصیلات، سواد بصری، سابقه کار، رشته تحصیلی، عادت رسانه ای و مصرف رسانه ای به ترتیب بیشترین تاثیر را بر سواد رسانه ای مدیران و کارکنان روابط عمومی ها دارند و متغیرهای سرمایه فرهنگی و پست سازمانی در رگرسیون خطی تاثیر مستقیم بر سواد رسانه ای ندارند. مقدارRبدست آمده در تحقیق کنونی، 819/0 می باشد که نشان می دهد 67 درصد از تغییرات میزان سواد رسانه ای ناشی از متغیرهای فوق است و 33 درصد تغییرات باقیمانده متاثر از عوامل و متغیرهایی است که در تحقیق حاضر مدنظر نبوده اند.
  کلیدواژگان: رسانه، سواد رسانه ای، روابط عمومی، مصرف رسانه ای، عادت رسانه ای، سواد بصری
 • علی جعفری، افسانه مظفری صفحات 127-150
  در مقاله پیش رو هدف، شناخت چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین می باشد. این مقاله در رهیافت مطالعات فرهنگی و با تاکید برمقوله بازنمایی صورت گرفته است. در این مقاله از روش نشانه شناسی استفاده شده است و نظریه بازنمایی با تاکید بر آراء استوارت هال و تحلیل تقابل های دوگانه استروس چارچوب نظری این تحقیق را شکل داده اند.
  نتایج تحقیق نشان داد که در فیلم جدایی نادر از سیمین، بازنمایی صورت گرفته از این طبقه بیشتر بر زندگی روزمره ای که این طبقه درگیر آن است تاکید می کند. به علاوه، طبقه متوسط به عنوان طبقه ای که به اوضاع و شرایط، بدبین است و طبقه ای که با تضاد و دوگانگی در زندگی اش مواجه است در فیلم بازنمایی می شود. همچنین بازنمایی طبقه متوسط از طریق قطب بندی میان
  فرودست/ فرادست تبیین می شود و بافت سازی به مدد این تقابل با تکیه بر سرمایه های فرهنگی و اعتقادی، خود را نمایان می سازد. از دیدگاه تماتیک، دروغ، خیانت، پنهان کاری، پیش داوری، داوری و قضاوت، موضوع های نمایشی شده (دراماتیزه شده) در میان خط روایی های فیلم جدایی نادر از سیمین بوده است.
  کلیدواژگان: طبقه متوسط، سینما، بازنمایی، نشانه شناسی
 • علی کرم پور میرزا، علیرضا حسینی پاکدهی صفحات 151-178
  در این مقاله، به بررسی تطبیقی تحولات سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در دو سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا پرداخته شده است. مساله اصلی مقاله این است که سایت بی.بی.سی فارسی و سایت خبرگزاری جمهوری اسلامیایران (ایرنا) چگونه اخبار مربوط به تحولات سیاسی کشورهای عربی و شمال آفریقا را پوشش می دهند؟ چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار در این دو سایت وجود دارد؟ جامعه آماری این تحقیق کلیه اخبار مربوط به این تحولات در این دو سایت مورد بررسی در سال 2011 می باشد و از روش تحلیل محتوا استفاده نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین سایت های مورد بررسی، از نظر تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود ندارد؛ یعنی سایت های ایرنا و بی.بی.سی فارسی، این کشورها را به یک نسبت، پوشش خبری داده اند و تفاوتی در بین آنها نیست. همچنین هر دو سایت مورد بررسی، بیشتر مطالب خود را به صورت خبر ارائه کرده اند. سایت بی.بی.سی فارسی بیشتر از سایت ایرنا از گزارش، تحلیل و تفسیر استفاده کرده است. سایت ایرنا در ارائه مطالب خود، بیشتر از عنصر خبری «که» و ارزش خبری «شهرت» استفاده کرده، اما سایت بی.بی.سی از عنصر خبری «چه» و ارزش خبری «برخورد» بیشتر استفاده کرده است. بیشتر مطالب دو سایت نسبت به دولت، جهت گیری منفی داشته اند. در جهت گیری نسبت به مردم، دو سایت در بیشتر مطالب خود، نسبت به مردم جهت گیری خنثی داشته اند. هم سایت ایرنا و هم سایت بی.بی.سی فارسی در بیشتر مطالب خود، در ارائه مطالب مربوط به رویداد های کشورهای مورد بررسی از قاب بندی خاصی استفاده نکرده اند.
  کلیدواژگان: تحولات سیاسی، کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، سایت بی.بی.سی فارسی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)
 • اعظم فراهانی، محمدرضا آستانه، عبدالله گیویان صفحات 179-208
  گرافیک خبری می تواند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک خبر را در فضایی محدود، با جذابیت دیداری زیاد، امکان درک و فهم ساده و سریع و با توان عینیت بخشی و باورپذیری بسیار ارائه کند. به رغم آن که از این نوع گرافیک در رسانه های بزرگ جهان فراوان استفاده می شود، اما کاربرد آن در ایران محدود است.
  این پژوهش، با هدف بررسی و تبیین کاربرد، ویژگی ها و قابلیت های گرافیک در اخبار تلویزیون انجام شده است. این پژوهش در پاسخ به این مسئله که «گرافیک در خبر تلویزیونی چه کاربرد و ویژگی هایی دارد؟» و «نقاط ضعف و قوت کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران کدام است؟»، با استفاده از روش های کیفی (نشانه شناسی و مصاحبه با کارشناسان)، عناصر گرافیکی یک بخش خبری را ازهر 5 شبکه سراسری (یک، دو، سه، چهار و خبر) مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که شیوه غالب در بخش های خبری یاد شده، برای ارتباط و انتقال اخبار گفتار و کلام است.
  درحالی که در میان آثار موجود، کارهای خوبی نیز دیده می شود، اما عدم استفاده از عناصر گرافیکی ارزشمند و کارآمد، نبود عناصر هویت بخش که نمایانگر هویت ایرانی و چهره ملی نزد مخاطبان باشند، کارکرد تزئینی که به مستند کردن اخبار کمک نمی کند، نبود رابطه بین بود و نبود تصاویر و مستندات بصری و درست استفاده نکردن از رنگ و نوشتار در آثار گرافیکی بخش های خبری بررسی شده از جمله نقاط ضعف به کارگیری عناصر گرافیکی در بخش های خبری یاد شده است.
  کلیدواژگان: گرافیک خبری، خبر تلویزیونی، رنگ و نوشتار
|
 • Somayeh Babaee, Akbar Nasrollahi, Mohammad Ali Hormozizadeh Pages 9-42
  The subject of this article is based on designing optimal strategies for management of subcultures in Qazvin TV channel. The importance of this title refers to different ethnicities and diverse cultures in Qazvin province. The main issue of this research consists of strategic programming for management of subcultures through Gazvin TV channel. The study was descriptive and pragmatic and its methodology was qualitative by deep interviews. The 26 interviewees were chosen among professors of universities, the qualified managers of IRIB and other experts of this province.
  The theoretical basis of this research is formulated by consolidated school and the theory of main strategies and the analysis based on Harvard model by the use of SWOT matrix. Aside of finding analysis, the internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) with great influence on Qazvin TV channel were recognized too, and by comparison was done in the matrix, the optimal strategies were completely designed. It results in optimal strategies in both management and programming fields that finally reached to executive offers in strategic management of subcultures in local channels.
  Keywords: strategy, Planning, Management, Subculture, province TV channel, Qazvin
 • Farah Ghanizadeh, Vida Hamraz Pages 43-72
  Use of radio as an instrument to teach to different social group has a long history in many countries of the world, but according to researches conducted in Iran, the educational capacities of radio have not been seriously applied not in formal education nor in informal one. Considering the social, economic and cultural situations of Iran, the main purpose of this research is to explain the necessity of establishment of an educational radio channel in Iran and to design optimal patterns of programming in above mentioned radio channel. The theoretical framework of the research is based on Lasswell and Daniel Lerner’s theories.
  By the qualitative research method, the data gathered by the documentary study and semi- structured interview with 8 experts.
  The findings show in a country like Iran with a wide geographical territory, great number of rural communities, various cultures and problems such as lack of access to educational services and facilities, establishment of an educational radio channel becomes an urgent need. Considering the easy accessibility and widespread coverage of radio, this media can play an efficient role as an educational instrument in efficiency of formal education and can also improve awareness level of people, facilitate and expedite the development process, deploy the educational justice and properly meet the training needs of various social strata by informal education.
  Keywords: Radio, educational radio channel, educational program, radio programming
 • Mohammadgholi Minavand, Hamidreza Gheraghpour Pages 73-90
  Nowadays, smoking is one of the main social issues. According to statistics declared by Tobacco Prevention and Control Research Centre of University Medical Sciences, more than 5 million people in all over the world and 40000 smokers in Iran lose their lives just for cigarettes, annually. Daily tobacco use in Iran costs about 50 billion riyals. Therefore, study on smoking and its negative effects and the way to prevent and combat against this phenomenon, seem so necessary. Giving more knowledge about harmful effects of tobacco by TV advertisements, is one of these ways. In this article, the researchers carried out deep interviews with a group of elites including 13 experts, explaining improvement in audience awareness, TV advertisements and their strengths and weaknesses. The results of these interviews indicate that TV programmers and producers should have more consideration on related programs and advertisements, requiring more interaction among ministry of Health, Cure and Medical Education and IRIB.
  Keywords: Smoking, audience awareness, TV advertisements
 • Majid Rajabi, Hoseinali Afkhami Pages 91-126
  Media literacy means the ability to access to media, understand and evaluate critically the different aspects of media contents for communication in diverse contexts. Now in many different countries of the world, the media literacy has been started to teach to different segments of people. That is because, this title has been more important than before. Although all media ideologies are not negative, people who know little about media literacy, should accept the media messages just in ways the media represent and modify their lifestyles according to it. In Iran, the media literacy and its training to those who are more involved in media, has great importance. Among those public-relations managers and experts have close relations with the media and ability to understand and evaluate critically the media contents, should also be able to create proper media content. This research measures media literacy capability of this social class and its related factors. The results show the factors like education level, visual literacy, work experience, field of study, media habits and media consumption have more influence on media literacy of public-relations managers and experts. It is also shown in linear regression that two mail variable, cultural capital and job position have no direct influence on media literacy. Goodness of fit of this research is 0.819 that indicates %67 of media literacy rate changes is caused by above variables and %33 is caused by other variables not mentioned in this research.
  Keywords: media, media literacy, public-relations, Media Consumption, media habits, Visual Literacy
 • Ali Jafari, Afsaneh Mozafari Pages 127-150
  The aim of this article is to know how the middle-class have been represented in the film called “A Separation”. The article is evaluated in cultural studies approach with emphasis on representation. The methodology of this research is typology and its theoretical framework is formed by representation theory with emphasis on Stewart Hall’s viewpoints and analysis of binary oppositions.
  The results represented the affirmation to daily life of Iranian middle class in the mentioned film. It is also represented in the film being pessimistic to situations and facing with contradiction and duality. The representation of Iranian middle class is done by polarization between the lower/upper class. Thanks to this contrast and rely on cultural and religious capital, the contexture is well indicated. From the thematic perspective, lies, betrayal, secrecy,prejudice and judgement are all dramatized through the narrative of “ A Separation”.
  Keywords: middle-class, Cinema, Representation, Typology
 • Ali Karam Pour Mirza, Alireza Hoseinie Pakdehi Pages 151-178
  This article aims to compare BBC Persian and IRNA websites on how they reflected political revolutions happened in Middle-East and North Africa. The methodology of this article is content analysis. The statistical population of this research consists of whole related news reported in these two websites in 2011. The main issue of this article is to show, how BBC Persian and IRNA websites reflected political revolutions in Middle-East and North Africa and what the difference is between these two websites on this matter. The findings show there is not a significant difference between above mentioned websites on how they reported Middle-East and North Africa revolutions. It means IRNA and BBC Persian news coverage was the same. The two sites assigned the majority of their space to news. BBC Persian has used reports, analysis and news commentary more than IRNA. The News Element has been used more in IRNA website was “who” while BBC Persian has most applied “what”. The News Value has been used more in IRNA website was “reputation” however BBC Persian has most used “conflict”. The orientation of the most contents of these two websites towards government, were negative. The orientation of the most contents of these two websites towards people, were neutral. Both IRNA and BBC Persian websites had not used special framework in representing the Middle-East and North Africa events.
  Keywords: political revolutions, Arabic countries in Middle-East, North Africa, BBC Persian website, IRNA
 • Azam Farahani, Mohamadreza Astaneh, Abdollah Givian Pages 179-208
  News graphics can represent a large volume of information in a limited space with a high visual appeal, quick and easy understanding and great amount of objectivity and credibility. Despite of widely used this kind of graphics in world's large media, it is used little in Iran. The main goal of this research is to examine and explain the application, characteristics and features of TV news graphics.
  This research aims to answer to “what is the application and characteristics of TV news graphics?” and “what is the strengths and weaknesses of news graphics in IRIB TV channels?” by the qualitative research method (typology and interview with experts ) and to study on graphic elements of a news of each 5 national channels (channel 1,2,3,4 and IRINN) and finally reached to this result that prevailing practices in the mentioned news for communication and transformation of news is speech and language.
  Although there are suitable ones among existing graphic works, there are also several weaknesses in using graphic elements in news including not use of worthy and efficient graphic elements, lack of identity elements that reflect Iranian identity and national figures, decorative function that gives no help to predicate news, no relation between images and visual documents and the improper use of color and text in news graphics.
  Keywords: news graphics, TV news, color, text