فهرست مطالب

نشریه رسانه های دیداری و شنیداری
پیاپی 15 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/03/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن خجسته، وحید آقا محسنی صفحات 9-31
  بحران های گوناگون جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر امروزه شده است. با توجه به نقش گسترده رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد روز افزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی، شناسایی نقش این رسانه های نوین (رسانه های مجازی) در مدیریت بحران های اجتماعی ضروری است.
  در این پژوهش به منظور رسیدن به اهداف، به بررسی آثار و نظرات افراد صاحب نظر حوزه های مدیریت بحران و رسانه از طریق مصاحبه و روش کتابخانه ای پرداخته و برای تجزیه وتحلیل نتایج مصاحبه، از تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شده است.
  فضای مجازی ابزاری است که می تواند در صورت اتخاذ راهبرد مناسب برای کنترل بحران در مراحل مختلف (به خصوص در بحران های اجتماعی) به خوبی عمل کند و نقش موثری ایفا کند.
  راه های مختلفی برای کاهش اثرات بحران و مدیریت آن وجود دارد. روش هایی مثل تاکتیک های رسانه ای، از راهبرد های ارتباطی استفاده می کنند که در این مقاله بر روی شیوه های ارتباطی و رسانه ای از طریق فضای مجازی برای مدیریت بحران های اجتماعی تمرکز شده است.
  کلیدواژگان: بحران اجتماعی، مدیریت بحران، رسانه مجازی، اینترنت
 • محمدعلی هرمزی زاده، امیر ساکی صفحات 32-42
  هدف کلی این پژوهش بررسی نقش شبکه استانی افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان است. روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه افراد بالای پانزده سال شهر خرم آباد است که از این میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و درنهایت 400 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه افلاک در تقویت بیشتر مولفه های فرهنگ بومی استان لرستان موفق بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ بومی، صنایع دستی محلی، اشعار محلی، گویش محلی، ضرب المثل های محلی، موسیقی محلی
 • سید مرتضی موسویان صفحات 43-74
  در حالی که سازمان های پخش گسترده[1] در حال گذار از آنالوگ به دیجیتال مجبور به صرف هزینه های گزافی هستند، سرویس دهنده های جدید با استفاده از زیرساخت های جدیدی چون مخابرات سیار، مدم های DSL، فیبر نوری و شبکه های کابلی با ارائه محیط های جدید، مخاطبین را به سوی خود جلب کرده و دنیای مربوط به خود را هر روز بیشتر از دیروز تحدید می کنند.
  مخاطبینی که تا دیروز سرویس های محدودی آنان را راضی می کرد، امروز سرویس های متنوعی را درخواست می کنند و راضی نگاه داشتن آنان مشکل تر از گذشته می باشد. رقابت شدید میان بازیگران صحنه، هر روز مرزهای جدیدی را تعریف می کند و هشیاری و برنامه ریزی دقیق تری را طلب می کند.
  در این بین آنان که پیش از یک تقاضا از سوی مخاطبین، برای پاسخ گویی به آن اندیشیده و فناوری لازم را به خدمت گرفته و پرسنل خود را آماده کرده اند قادر به ادامه حیات بوده و در صحنه باقی می مانند، و آنانی که بی توجه به روند تغییر در فناوری تنها امروز را می بینند در تنگنای چالش با تغییرات پرسرعت هر روز محدودتر از دیروز به حیات خود ادامه داده تا بالاخره در رقابت شدید میدان را به رقبا تسلیم خواهند نمود.
  آن چه سازمان ها، شرکت ها و دولت ها به آن نیازمند هستند، داشتن یک مسیرنمای فناوری است. به طوری که قادر باشند قبل از وقوع یک تغییر و قبل از تاثیر ناشی از یکفناوری جدید، آمادگی لازم را ایجاد و قادر به مدیریت شرایط جدید باشند. با روش های مطرح مانند سناریو نویسی و آینده نگاری از مرز پیش بینی گذشته و خود نسبت به تعریف شرایط در هر مقطع پرداخته و به تعبیری آینده را خود بسازند.
  2. broadcasters
  کلیدواژگان: نگاشت مسیر فناوری، مسیر نمای فناوری، سناریو نویسی به روش دلفی، نقشه راه فناوری
 • غلامحسین نیکوکار، عبدالرحمن احسان، زهراسادات سلیمان زاده صفحات 75-98
  بودجه به عنوان اهرمی اصلی در برنامه ریزی و مدیریت هر سازمان به شمار می آید. سازمان ها نیز به طور کلی، به دنبال استفاده مطلوب از هزینه های انجام شده و کسب بیشترین بهره وری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده با به کارگیری کمترین منابع اند. مدیریت منابع مالی مشتمل بر مواردی همچون برآورد منطقی، بودجه ریزی عملیاتی و استقلال مالی است که ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با شیوه بکارگیری منابع انسانی دارند.
  توجه بیشتر به موارد یاد شده و اجرایی کردن آنها، علاوه بر تعالی منابع انسانی رسانه، به طور ویژه به ایجاد انگیزه بیشتر، تلاش مضاعف، افزایش روحیه مشارکتی و بهره وری بالاتر در این نوع سازمان ها می انجامد. مدیریت منابع مالی با بودجه بندی صحیح و مطابق با اهداف، ضریب بهره گیری از منابع انسانی مطلوب را فراخور حال سازمان، بالا خواهد برد. به همین منظور، مقاله پیش رو با نظر به انواع بودجه بندی و مراحل مختلف آن در تکوین فعالیت های سازمانی، تاکید و توجه ویژه ای بر منابع انسانی یا سرمایه های انسانی به مثابه ی اساسی ترین منابع هر سازمان، و به طور ویژه سازمان های رسانه ای دارد.
  کلیدواژگان: بودجه، بودجه بندی عملیاتی، منابع انسانی، مدیریت رسانه، برون سپاری، مدیریت مالی
 • سید نصرالله ساداتی صفحات 99-132
  سازمان صدا وسیما به عنوان یک دانشگاه عمومی و معاونت آموزشی سازمان به عنوان قلب تپنده آن باید خود را کارآمدترین، بروز ترین و خلاق ترین بخش سازمان برساند برای تحقق این امر چاره ای جز رویکرد به شیوه های نوین مدیریت یادگیری را ندارد که آن حرکت به سمت سازمان یادگیرنده است.
  بدین منظور در این مقاله تلاش شده معاونت آموزشی سازمان با الگوهای سازمان های یادگیرنده تطبیق داده شود تا میزان فاصله این معاونت با یک سازمان یادگیرنده مشخص گردد و در ادامه نتایج آن با پژ‍وهشی که از سوی نگارنده در سال 1383 در همین معاونت صورت گرفته مقایسه شده و راهبر دها و راه کارهایی که می تواند معاونت آموزشی را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل نماید، ارائه می گردد.
  برای انجام پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری، شاغلین معاونت اعم از اساتید، مدیران و کارکنان (به جز نیروهای خدماتی و پشتیبانی) بوده اند که نظرات 100 نفر از آنان که به شیوه تصادفی نمونه گیری شدند، با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و تحلیل شده است.
  یافته ها حاکی از آن است که میانگین شاخص های سازمان یادگیرنده در این معاونت در سال 1389 در مقایسه با سال 1383 مقداری رشد داشته است؛ در عین حال این معاونت تا رسیدن به وضع مطلوب و تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده فاصله دارد.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، آرمان مشترک، مدل ذهنی، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، رهبری
 • سهیلا نجم، یعقوب صدیق جمالی صفحات 133-154
  مقاله حاضر به معرفی عاشیق و دستان های عاشیقی پرداخته و خاستگاه های گوناگون این هنر را در گذشته بررسی نموده است. در بخش ابتدایی مفهوم خنیاگری مورد توجه قرار گرفته و نمونه های آن در مناطق گوناگون جهان بررسی گردیده است. سپس به «گوسان ها»، «اوزان ها» و در نهایت به «عاشیق» پرداخته شده است. در این میان به هنر عاشیقی به مثابه یکی از مهم ترین و کلیدی ترین عناصر فرهنگی و فولکلوریک آذربایجان توجه ویژه ای شده و قابلیت ها و ارکان تشکیل دهنده آن معرفی شده است.
  همچنین، ادبیات شفاهی به دو شکل منظوم و منثور نیز در حکم مهم ترین بخش تشکیل دهنده هنر آیین عاشیقی، معرفی و ارزیابی شده است.
  در پایان مقاله نیز به تاثیر و تاثر هنرمند عاشیق و هنر آیین عاشیقی بر شئون زندگی معاصر اشاره و بدان توجه گردیده است.
  کلیدواژگان: دستان، عاشیق، گوسان، اوزان، فولکلور
 • سعید یوسفی بیله سوار، بهمن بهروزی صفحات 155-169
  مقاله حاضر به بررسی نقش موسیقی در اثربخشی پیام های سلامت در شبکه رادیویی سلامت می پردازد و هدف اصلی این است که موسیقی مورد علاقه مخاطبان برای پخش از شبکه سلامت که سبب تاثیرگذاری بیشتر پیام در آنها نیز می شود، چه نوع موسیقی است و آیا می توان، در زمان های تعریف شده با نظر کارشناسان موسیقی و رسانه، قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام بخشی و آرامش به مخاطبان پخش کرد یا نه؟ با توجه به ماهیت تحقیق، روش پیمایشی و کتابخانه ای مورد استفاده قرارگرفته است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق مخاطبان و کارشناسان حوزه موسیقی و رسانه اند که نظرها و دیدگاه های 100نفر از مخاطبان و 10نفر از کارشناسان در این پژوهش بررسی شده است.
  نتایج به دست آمده از پاسخ های مخاطبان و کارشناسان نشان داد که به موسیقی توجه کافی دارند و اهمیت آن را کمتر از کلام نمی دانند. همچنین از موسیقی می توان به تنهایی و در زمان های تعیین شده با نظر کارشناسان این امر به منظور التیام بخشی به مخاطبان استفاده کرد. به ترتیب موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، و موسیقی کلاسیک در مقایسه با انواع دیگر موسیقی برای پخش در فواصل برنامه های رادیو سلامت از سوی مخاطبان این شبکه پیشنهاد شد. کارشناسان حوزه موسیقی و رسانه نیز به موضوع هم خوانی و تناسب موسیقی با متن(محتوای پیام) در شبکه سلامت تاکید داشتند، همچنین از نگاه جامعه آماری کارشناسان، می توان در زمان های تعریف شده ای با نظر متخصصان امر موسیقی و رسانه قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام بخشی به مخاطبان رادیو سلامت پخش کرد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، پیام، رادیوسلامت، نقش، موسیقی
|
 • Hasan Khojasteh, Vahid Agha Mohseni Pages 9-31
  Crises are an inseparable part of today’s human life. Given the big role of media in different dimensions of human life as well as the increasing growth of using Internet and virtual space, identifying the role of these modern media (virtual media) in managing social crises is a necessity.
  To reach its objectives, this research examines the works and views of experts in crisis and media management using interviews and descriptions. Content analysis was employed to analyze the interviews’ data.
  Virtual space would be an effective tool in controlling a crisis at its different stages, if an appropriate strategy is adopted in due time.
  There are various methods to alleviate the impacts of a crisis. Methods such as media tactics make use of communicative strategies. This article focuses on communicative and media methods in managing social crises.
  Keywords: Social Crisis, crisis management, Virtual Media, the Internet
 • Mohammad Ali Hormozizadeh, Amir Saki Pages 32-42
  The present study aims to examine the role of Aflak local channel in enriching the native culture of Lorestan Province. The research used a survey to collect required data. The subjects were individuals above 15 years of age in Khorramabad city, of whom some 400 were selected using Cochran formula through multi-sage cluster sampling. Finally, 400 questionnaires were filled in and the data were analyzed. The research findings show that Aflak Channel has been successful in enhancing certain components of Lorestan Province’s native culture.
  Keywords: Native Culture, Local Handicrafts, Local Poems, Local Accent, Local Proverbs, Local Music, Aflak Local Channel
 • Seyed Morteza Mousaviian Pages 43-74
  As broadcasters are constrained to spend exorbitant expenditures while crossing from analog to digital, new service providers are winning the audience and confining the world of broadcasters by presenting new environments through the application of modern infrastructures such as Mobile Telecommunications, DSL Modems, Optic Fibers, Cable Networks.
  Theaudience, who was satisfied with the past limited services, now desires new services and keeping them satisfied today is much more difficult. Intense competition among the actors of this scene defines new borders everyday which requires very subtle cautiousness and planning.
  Those who have devised in advance how to respond to the demands of the audience in this competition and have equipped themselves with the appropriate technology will survive and continue acting while the existence of those who pay attention to the process of technological change only as far as the present day is concerned will become more and more limited in the straitened circumstance of challenging the fast technological change until they finally will give up to the competitors.
  What organizations, companies and governments require is a Technology Path Analysis. So that they are able to prepare and manage the new circumstances before a change occurs and a new technology impacts the current situation. They should apply the propounded methods such as Scenario-Writing and Future-Proofing to cross the borders of anticipation and define the features of the future or in other words create their own future.
  Keywords: Logging the Technological Path, Technology Path Analysis, Delphic Scenario-Writing
 • Gholam Hosin Nikoukar, Abdorahman Ehsan, Zahra Sadat Soleyman Zadeh* Pages 75-98
  Budget is a significant leverage in planning and managing any organizations. Generally, all organizations seek to make the optimum use of their costs, reach the highest efficiency, and realize their defined objectives with least employment of resources. Management of human resources covers a number of issues including logical estimation, operational budgeting and financial independence which all have direct and close links with the method of employing human resources.
  Paying more attention to the abovementioned issues and making them operational would improve the quality of media human resources, prompt higher motivation and more work, raise participative spirit and increase efficiency in such organizations. Managing financial resources through appropriate budgeting and based on defined objectives could enhance the efficiency of human resources to a level an organization deserves.
  Drawing on different types of budgeting and their various stages in developing organizational operations, this article focuses on human resources or human capitals as the most essential resources in any organization, particularly in media organizations.
  Keywords: budget, Operational Budgeting, Human Resources, Media Management, Outsourcing, Financial management
 • Seyed Nasroollah Sadati Pages 99-132
  The Education Department of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), as the heart of the organization, should be the most effective, up-to-date and creative section of this “public university,” i.e IRIB. To realize this objective, the state-run organization has no choice but turning to modern methods of “learning management”, i.e. moving towards a learning organization.
  Thus, the present article attempts to compare IRIB Education Department with learning organizations’ patterns and determine the gap between this department and a learning organization. It also compares the findings with those of a research carried out in the same department in the year 1383 (Iranian calendar) and finally offers strategies and measures helping the organization Education Department turn into a learning one.
  The research employed a survey with subjects consisting of the department staff including instructors, managers and employees (except for logistics and service employees). The views of 100 individuals, selected randomly, were taken through questionnaires and finally analyzed.
  The findings indicate that the average indices of a learning organization in IRIB Education Department in 1389 (Iranian calendar) compared to the year 1383 (Iranian calendar) have seen certain growth; however, this department is much far from a learning organization.
  Keywords: learning Organization, Joined Vision, Mental Model, Team Learning, systematic thinking, Leadership
 • Soheila Najm, Yaghoub Sedigh Jamali Pages 133-154
  Introducing “aficionado” and the related stories, the present article examines origins of adoration art. It, first, explains the concept of “songster” and examines its variants in different regions around the globe. It, then, elaborates on the concepts of “Gusan”, “Awzan” and “aficionado”. The art of adoration has been introduced as one of the most important and essential components of Azerbayejan’s culture and folklore, and its capacities and principles are put forward.
  It also, introduces verbal literature in two forms of poetry and literary writings as the most significant component of art/ritual of adoration.
  The article, finally, examines the influence of an aficionado and adoration art on different aspects of temporary lives.
  Keywords: Dastan, Aficionado, Gusan, Awzan, folklore
 • Saeid Yoosefi, Bahman Behroozi Pages 155-169
  This article studies how music contributes to the effectiveness of health-related messages in Radio Salamat (Health). It mainly aims to shed lights on a number of issues including the the audience favorite music which makes the message more effective; and whether it is proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience. Given the nature of the research, a documentary method and a survey were employed to collect data through questionnaires and interviews. The subjects of this study were music audience and individuals having expertise on music. The views of 100 audience and 100 experts were examined in this research.
  The findings show that the audience and experts pay enough attention to music and attach no less significance to music than to message itself. Furthermore, it is proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience. Of all music types, traditional music, pop music and classical music were orderly suggested by the audience to be broadcast between the programs in Radio Salamat. The experts in the related field emphasized on the consistency of music with text (message content). The experts in this study also deemed it proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience.
  Keywords: Effectiveness, Message, Radio Salamat, Role, Music