فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 107، خرداد و تیر 1396)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 107، خرداد و تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدامین احمدی، روح الله رنجبر، عبدالصالح زر صفحات 131-141
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده اند که فعالیت حاد ورزشی قادر است غلظت زیست نشانگرهای قلبی از جمله پپتید ناتریورتیک مغزی(BNP) را افزایش دهد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی اثرات دو نوع فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر غلظت سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان غیرفعال بود.
  روش بررسی
  11 مرد غیرفعال سالم با میانگین سنی 9/1±3/22 سال آزمودنی های این مطالعه ی نیمه تجربی را تشکیل می دادند. تحقیق حاضر در یک طرح متقاطع در دو روز جداگانه به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا گردید. آزمودنی ها در هر جلسه 40 دقیقه فعالیت هوازی تداومی(با شدت60 درصد ضربان قلب ذخیره) و یا تناوبی(با شدت متغیر بین 50 درصد برای 2 دقیقه و 80 درصد برای 1 دقیقه) را بر روی تردمیل انجام دادند. اندازه گیری متغیرها قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه فعالیت انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که غلظت سرمی BNP پس از هر دو نوع فعالیت تغییر معنی داری نداشت(05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه تفاوتی بین فعالیت تداومی و تناوبی در مقادیر غلظت سرمی BNP وجود نداشت و هر دو نوع فعالیت بارکاری میوکارد یکسانی را اعمال کردند. افزایش غلظت BNP کمتر از حد بالای مرجع برای اختلال عملکرد بطن بود.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی تداومی، فعالیت هوازی تناوبی، پپتید ناتریورتیک مغزی، بارکاری میوکارد، غیرفعال
 • اردشیر ارضی، ابراهیم عازمی، ندا سیستانی کرم پور، امیر فخری بهبهانی صفحات 143-151
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد درد گیاه سگ دندان پشته ای به عنوان یک داروی گیاهی، با مورفین و آسپیرین می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه از موش های صحرائی نر و عصاره هیدروالکلی با استفاده از روش خیساندن استفاده شد. حیوانات به 8 گروه 6 تائی تقسیم شدند. گروه درمان به ترتیب دوزهای mg/kg 800 و 600 و 400 و200 از عصاره، گروه کنترل منفی نرمال سالین (5ml/kg) و گروه های کنترل مثبت به ترتیب مورفین (mg/kg5/2) و آسپیرین (mg/kg300) و گروه نالوکسان به همراه عصاره mg/kg600 عصاره وmg/kg 10 نالوکسان از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند. پس از 30 دقیقه تمام گروه ها مقدار 50 میکرولیتر فرمالین 5/2 درصد را به صورت زیر جلدی از طریق پنجه پای راست دریافت نموده و رفتار نمایانگر درد آنها ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمام دوزهای عصاره روی فاز دوم درد موثر بوده وبهترین دوز عصاره mg/kg)600) اثرش روی فاز دوم درد با آسپرین ومورفین تفاوت معنی داری نداشت. نالوکسان صرفا توانست موجب کاهش فاز دوم درد شود.
  نتیجه گیری
  می توان پیشنهاد نمود که یکی از مکانیسم های اثر ضد درد عصاره در ابطه با رسپتورهای اوپیوئیدی باشد.
  کلیدواژگان: گیاه سگ دندان پشته ای، مورفین، آسپیرین، نالوکسان، آزمون فرمالین درد، موش صحرائی
 • نادر صاکی، حسین باقری پور، آرش بیات، امل ساکی مالحی صفحات 153-160
  زمینه و هدف
  عوامل مختلفی می توانند بر نتایج کاشت حلزون شنوایی تاثیرگذار باشند از جمله، سن فرد در زمان وقوع افت شنوایی، باقیمانده شنوایی، علت ناشنوایی و طول دوره افت شنوایی. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون انجام گردید.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی تحلیلی 70 کاربر کاشت حلزون پس زبانی(میانگین سنی 48/35) شرکت داده شدند. این افراد از 4 مرکز مختلف کاشت حلزون ایران، شامل اهواز، شیراز، مشهد و تهران وارد مطالعه گردیدند. عملکرد شنوایی افراد با استفاده از پرسشنامه HISQUI19 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آنالیز داده ها، افراد کاشت حلزون به دو گروه تقسیم شدند: طول دوره افت شنوایی کمتر از 20سال(گروه 1) و طول دوره افت شنوایی بیشتر از 20سال(گروه 2).
  یافته ها
  براساس داده های بدست آمده میانگین نمره HISQUI19 ،47/21 ± 2/78 بدست آمد که نشانگر عملکرد متوسط افراد بعد از کاشت حلزون می باشد. میانگین نمره در افراد گروه 1 و گروه 2 به ترتیب 13/2± 36/79 و 23/2± 66/72 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود(آزمون t مستقل 564/0p=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد طول دوره افت شنوایی، تاثیر قابل توجهی برعملکرد شنوایی بزرگسالان ناشنوای پس زبانی، بعد از عمل کاشت حلزون ندارد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون شنوایی، بزرگسال، افت شنوایی
 • احمد فخری، هادی مرشدی، عیسی محمدی زیدی صفحات 161-174
  زمینه و هدف
  کنترل موثر فشارخون گام ضروری در کاهش عوارض آن است. هدف این مطالعه شبه تجربی تعیین تاثیر آموزش نظری محور در بهبود رفتار تبعیت از رژیم دارویی در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا می باشد.
  روش بررسی
  140 سالمند مبتلا به پرفشاری خون به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. برای گروه تجربی 3 جلسه آموزشی 35 دقیقه ای به همراه مصاحبه انگیزشی بر پایه نیازسنجی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده اجرا شد. داده ها با پرسشنامه خود ایفاء مشتمل بر سوالات دموگرافیک، متغیرهای روانشناختی و رفتار تبعیت دارویی قبل و بعد از آموزش گردآوری شد و وارد نرم افزار SPSS 17.0 شد و با کمک آزمون های آماری تی تست، من - ویتنی و ویلککسون آنالیز شد.
  یافته ها
  قبل از آموزش اختلاف معنا داری بین دو گروه از حیث میزان تبعیت از رژیم دارویی وجود نداشت، اما پس از مداخله در گروه تجربی تغییر معنا داری در رفتار تبعیت از رژیم دارویی دیده شد (001/0> P). در گروه تجربی، فشار خون سیستولیک (از 5/142 به 2/134) و فشارخون دیاستولیک (از 3/86 به 4/81) کاهش یافت (05/0> P). تغییر معنا داری نیز در متغیرهای روانشناختی تاثیرگذار بر تبعیت از رژیم دارویی در گروه تجربی دیده شد (05/0> P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشانگر توانمندی آموزش نظری محور بهمراه مصاحبه انگیزشی در بهبود رفتار تبعیت از رژیم دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بود.
  کلیدواژگان: تبعیت دارویی، خودکارآمدی، پرفشاری خون، آموزش، سالمندان
 • علی حبیبی کیا، سهیلا بیاتی، مسعود اسماعیلی، فراز صداقت، بهنام زین حقایق صفحات 175-183
  زمینه و هدف
  تشخیص هویت در پزشکی قانونی دارای اهمیت فراوان است. اختلاف جنسیت در اسکلت انسان در بسیاری از جوامع بررسی شده است، اما بررسی های دندانی کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه ضخامت دندان های پره مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال در دو جنس در یک جمعیت ایرانی می باشد.
  روش بررسی
  این بررسی اپیدمیولوژیک-تحلیلی بر روی 100 رادیوگرافی بایت وینگ گرفته شده از بیماران انجام شد. فیلم ها به روش دیجیتالی اسکن و پس از محاسبه بزرگنمایی تصویر، پهنای مزیودیستالی دندان و عاج و ضخامت کناره مزیالی و دیستالی مینا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل و توابع تفکیک انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین اندازه قطر مزیودیستالی عاج دندان های پره اول (به ترتیب در مردان و زنان برابر با 68/4 و46/4 میلیمتر) و پرمولر دوم (یه ترتیب در مردان و زنان برابر با 65/4 و 49/4 میلیمتر) به طور معنی داری در مردان بزرگتر از زنان بود (05/0> p). ولی در مولر اول تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما در میانگین قطر مزیودیستالی تاج و قطر مزیالی و دیستالی مینا در پره مولر اول و دوم و مولر اول بین مردان و زنان به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که در تشخیص هویت نژاد ایرانی می توان از شاخص بزرگترین پهنای مزیودیستالی عاج دندان های پره مولر اول و دوم ماگزیلا استفاده کرد. همچنین، این بررسی بیانگر دگرشکلی جنسی در انداز ه های عاج است.
  کلیدواژگان: دگرشکلی جنسی، ماگزیلا، پره مولر، پرتونگاری بایت وینگ
 • بررسی تاثیر محرومیت از آب و غذا بر تشکیل کریستال ادراری در کلیه موش صحرایی به عنوان یک مدل تجربی
  مهزیار خزاعلی، سجاد نیکخواه، سید مختار حسینی، احمد روحی زاده صفحات 185-195
 • ایمان کیانی، محمد پوراعتضاد، شاهین گوهرپی، رضا صالحی، حسین نگهبان سیوکی، نسترن مجدی نسب صفحات 197-208
  زمینه و هدف
  این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین اعتبار و تکرارپذیری گونه فارسی مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس با هدف دستیابی به یک وسیله ارزیابی معتبر جهت اندازه گیری سطح عملکرد در افراد ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس طراحی و انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه متدولوژیک غیرتجربی، مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس به زبان فارسی ترجمه گردید. از یک نمونه 92 نفری از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس خواسته شد تا دو پرسشنامه مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس و MSQoL-54 را تکمیل نمایند. برای بررسی تکرارپذیری، این پرسشنامه مجددا در نوبت دوم، دو روز بعد از مرحله نخست، در اختیار 40 نفر از بیماران، قرارگرفت. تکرارپذیری در دفعات آزمون توسط Interclass Correlation Coefficient (ICC) و همخوانی درونی توسط ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. جهت ارزیابی اعتبار سازه ضریب همبستگی اسپیرمن بین مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس و مفاهیم مرتبط در پرسشنامه MSQoL-54 محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان دهنده سطح ICC بالای مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس(95/0 – 72/0) و ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های این پرسشنامه، از حداقل ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول فراتر بود(97/0– 84/0). درخصوص اعتبارسازه، نتایج نشان دهنده وجود همبستگی متوسط قابل قبولی میان مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس با مفاهیم مشابه در پرسشنامه MSQoL-54 بود(74/0 – 47/0).
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس(MSSS-88) یک وسیله ارزیابی معتبر و تکرارپذیر در بیماران ایرانی مبتلا مولتیپل اسکلروزیس می باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس(MSSS-88)، اسپاستیسیتی، مولتیپل اسکلروزیس، تکرار پذیری، اعتبار
 • مجید جلیلی، فرزاد ناظم صفحات 209-222
  زمینه و هدف
  استفاده از آزمون های میدانی استاندارد در حوزه های سنجش توانایی فیزیولوژیکی ورزشکاران زبده، شرایط بالینی و توانبخشی بیماران، ابزاری موثر جهت ارزیابی آمادگی قلبی- تنفسی محسوب می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی اعتبار و پایایی آزمون 6 دقیقه پیاده روی (6MWT) در پسران کودک و نوجوان سالم ایرانی می باشد.
  روش بررسی
  حداکثر اکسیژن مصرفی به روش آنالیز گازهای تنفسی در پروتکل تردمیل بروس تعدیل شده در 349 پسر 8 تا 17 ساله اندازه گیری شد. مسافت پیموده شده در آزمون 6 دقیقه پیاده روی (6MWD) به همراه متغیرهای آنتروپومتریک به روش استاندارد ثبت گردید. برای ارزیابی اعتبار و پایایی آزمون 6MWT به ترتیب از آزمون های همبستگی پیرسون و شاخص هبستگی درون خوشه ای(ICC) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین 6MWD بچه ها60±702 متر بود که به موازات سن افزایش می یافت. اعتبار آزمون 6MWT با مشاهده همبستگی مناسب بین 6MWD و حداکثر اکسیژن مصرفی تایید گردید (001/0>p، 638/0=r). با استفاده از همبستگی سهمی با کنترل عامل سن، میزان همبستگی به میزان(001/0>p، 733/0=r) افزایش یافت. همچنین آزمون6MWT از پایایی بسیار عالی برخوردار بود (98/0=ICC). بطوری که 6MWD در نوبت های اول و دوم به ترتیب 678 و 700 و اندازه اختلاف 14 متر (معادل 2 درصد) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر اولین مطالعه در ارزیابی اعتبار و پایایی آزمون 6MWT برای پسران ایرانی است. با کاربست آزمون 6MWT، مربیان ورزش، پزشکان، متخصصان طب فیزیکی و فیزیوتراپیست ها یک ابزار ساده، ایمن و ارزان جهت اندازه گیری سطح آمادگی قلبی- تنفسی بچه های سالم و بیمار در اختیار خواهند داشت.
  کلیدواژگان: آزمون 6 دقیقه پیاده روی، آمادگی قلبی تنفسی، اعتبار، پایایی
 • مهسا پرسش، عبدالحمید حبیبی، سعید احمدی براتی، سیدرضا فاطمی طباطبایی صفحات 223-232
  زمینه و هدف
  تمرینات انسدادی منجر به تغییراتی می شود که حاکی از فشارهای مکانیکی متابولیکی است. بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر دو هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دست، بر سطوح سرمیCRP و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال برآمده است.
  روش بررسی
  تعداد 36 آزمودنی دانشجوی دختر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، با میانگین سنی31/1±51/20 سال و BMI79/2±32/23 کیلوگرم بر متر مربع، به سه گروه تمرین همراه با انسداد عروق دست(تمرین با شدت30% یک تکرار بیشینه همراه با بستن تورنیکت لاستیکی به دور ناحیه پروگزیمال بازو)، بدون انسداد عروق(تمرین با شدت 75% یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دوگروه تمرینی، یک برنامه ی تمرین 2 هفته ای که شامل3 جلسه در هر هفته بود را اجرا کردند. نمونه های خونی قبل از شروع تمرین و 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین اخذ گردید و میزان لاکتات دهیدروژناز و CRP اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پس از 2 هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق، در هر دو گروه تمرینی شاخص آسیب عضلانی LDH و شاخص التهابی CRP نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان دادند(05%p<).
  نتیجه گیری
  مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دو هفته تمرین مقاومتی در هر دو گروه در ایجاد پاسخ آسیب عضلانی و التهابی موثر می باشد و انجام فعالیت کوتاه مدت موجب بروز آسیب عضلانی می شود اما شدت این آسیب ها در گروه بدون انسداد بیش از گروه انسدادی بود.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، انسداد عروق، پروتئین واکنشگر C، لاکتات دهیدروژناز
 • مرتضی سلیمی آوانسر* صفحات 233-242
  زمینه و هدف
  هایپرلیپیدمی با افزایش بروز آترواسکلروزیس و حوادث قلبی عروقی در سنین بزرگسالی مرتبط است. ال-کارنیتین نیز ترکیبی آمینی است که درکاتابولیسم چربیها نقش اساسی دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرشش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) همراه با مکمل دهی ال-کارنتین بر پروفایل لیپیدی مردان دارای اضافه وزن است.
  روش بررسی
  جامعه ی آماری تحقیق حاضر را مردان دارای اضافه وزن ساکن ارومیه تشکیل می دادند که 32 نفر از آنان بصورت هدفدار و در دسترس انتخاب و به دو گروه مکمل-تمرین و دارونما-تمرین (16 n=) تقسیم شدند. سپس بمدت6 هفته، هر هفته 4 جلسه تمرین تناوبی با شدت بالا با استفاده از ارگومتر انجام دادند. گروه مکمل نیم ساعت قبل از شروع تمرین، mg/kg10 ال کارنتین مایع مصرف نمودند. نمونه گیری خونی 48 ساعت قبل و بعد از تمرینات انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد ( 05/0 P <).
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش سطوح TG و HDL، و کاهش کلسترول، LDL و درصد چربی بدن بر اثر مصرف مکمل ال-کارنتین و تمرین HIIT است ولی این تغییرات معنی داری نمی باشد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل ال - کارنتین به همراه تمرین HIIT در مردان مبتلا به اضافه وزن مشاهده نشد، که احتمالا بدلیل تفاوت یا کاهش شدت و یا مدت تمرین، میزان و مدت مکمل دهی ال-کارنتین نسبت به سایر تحقیقات مشابه می باشد.
  کلیدواژگان: مکمل ال-کارنتین، تمرینات تناوبی با شدت بالا، پروفایل لیپیدی، کلسترول، LDL، HDL
 • شیوا شاهرخیان، عبدالحمید حبیبی، حمید گله داری صفحات 243-253
  زمینه و هدف
  خستگی از عوارض MS است و با سطح آمادگی جسمانی بیماران در ارتباط می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر توان هوازی، بی هوازی و شاخص خستگی زنان مبتلا به MS بود.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر 30 زن مبتلا به MS به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات پیلاتس و کنترل قرار داده شدند. تمرینات پیلاتس به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه شامل تمرینات منتخب پیلاتس زیر نظر پژوهشگر انجام شد. توان و ظرفیت بی هوازی، اوج اکسیژن مصرفی وشاخص خستگی قبل و پس از مداخله اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون t-test تحلیل شدند (05/0 ≥ P).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در توان و ظرفیت بی هوازی، اوج اکسیژن مصرفی و کاهش معنی داری در شاخص خستگی در گروه تمرینات پیلاتس نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق حاضر تمرینات پیلاتس از روش های تمرینی مناسب جهت ارتقای توان هوازی و بی هوازی بیماران مبتلا به MS می باشد که می توان با این سبک تمرینات، آمادگی جسمانی این بیماران را بهبود بخشید و از میزان خستگی آنها کاست.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، تمرین پیلاتس، توان هوازی، توان بی هوازی، خستگی
 • انسیه شریفی، رویا عسکری، امیرحسین حقیقی صفحات 255-265
  زمینه و هدف
  تمرینات ورزشی یکی از ارکان درمان دیابت نوع دوم در کنار درمان های پزشکی و تغذیه ای می باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرینات ترکیبی شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین های شوک حرارتی 70 سرمی (Hsp70) و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم بود.
  روش بررسی
  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 24 زن مبتلا به دیابت نوع دوم و سابقه بیماری کمتر از 10 سال، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه تمرینات ترکیبی باشدت بالا، تمرینات ترکیبی باشدت متوسط و گروه کنترل تفکیک شدند. تمرینات ترکیبی شدت متوسط (مقاومتی با 74-50 درصد 1-RM + تناوبی هوازی با 70-50 درصد HRR) و تمرینات ترکیبی شدت بالا (مقاومتی با 85-70 درصد 1-RM + تناوبی هوازی با 85-70 درصد HRR) به مدت 12 هفته انجام شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های t-test و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد (05/0 ≥ P).
  یافته ها
  پس از مداخله برنامه ورزشی، کاهش معنی داری در سطوح Hsp70 سرمی، HbA1c و مقاومت به انسولین در دو گروه تمرینات ترکیبی با شدت های بالا و متوسط نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0 > P)، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه مداخله ورزش مشاهده نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرینات ترکیبی (مقاومتی- هوازی تناوبی) بر کنترل قند خون و Hsp70 در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم موثر می باشند، اما عامل شدت ورزش، اثر گذار نیست.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دوم، تمرین ترکیبی، شدت تمرین، پروتئین شوک حرارتی 70، کنترل قند خون
|
 • Mohammad Amin Ahmadi, Rouhollah Ranjbar, Abdossaleh Zar Pages 131-141
  Background And Objective
  Studies have shown that acute exercise can increase serum concentrations of cardiac biomarkers, including brain natriuretic peptide (BNP). The aim of this study was to compare of the effects of two types of acute continuous (CE) and intermittent aerobic exercises (IE) on serum BNP concentration and myocardial workload in sedentary men.
  Subjects and
  Methods
  Eleven sedentary healthy men aged 22.3±1.9 years completed this semi-experimental study. The study was designed as a crossover trial performed on two distinct experimental days separated by a 1-week washout period. Each session consisted of 40 min of aerobic exercise, either IE (60% of reserve heart rate) or CE (intensity alternating between 50% for 2 min and 80% for 1 min), on a treadmill. Measurement of variables were taken before and immediately after each exercise session.
  Results
  Serum BNP concentration changes after both types of exercises was not significant (P>0.05) and there was no significant difference in BNP concentration between CE and IE (P=0.21). In addition, myocardial workload increased significantly following both exercise protocols (P=0.001) but there was no significant difference between CE and IE values (P=0.2).
  Conclusion
  According to the results of this study, there was no difference between intermittent and continuous exercises on serum BNP concentration and both types of exercises imposed the same myocardial workload. Increase in BNP was lower than the upper reference limit for ventricular dysfunction.
  Keywords: Continuous aerobic exercise, Intermittent aerobic exercise, Brain natriuretic peptide, Myocardial workload, Sedentary
 • Ardeshir Arzi, Ebrahim Azemi, Neda Sistani Karampour, Amir Fakhri Behbahani Pages 143-151
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate the analgesic effect of the hydro-alcoholic extract of Pycnocycla caespitosa as a herbal medicine in comparison with morphine and aspirin.
  Subjects and
  Methods
  In this study male waster rats weighing in range of 170-200g were used. The hydro-alcoholic extract prepared by ethanol 70% (V/V) using maceration method. Animals divided into eight groups (n=6). The treatment groups received 200, 400, 600 and 800 mg/Kg extract, negative control group received 5ml/Kg normal saline, positive control groups received morphine (2.5mg/Kg) or aspirin (300mg/Kg) and last group received extract(600mg/Kg) and naloxone (1mg/Kg) intraperitonialy respectively After 30 min all groups received 50 μl formalin 2.5% in right hid paw subcutaneously and analgesia behaviors were scored.
  Results
  Following administration of all doses of the extract produced analgesic effect at all periods of experiment except the first five min in comparison with negative control group. The most effective dose of extract (600mg/kg) and aspirin showed same analgesic effect in first phase of pain and there were no significant differences between extract with morphine and aspirin in phase 2 of pain. Naloxan only reduced the analgesic effect of extract in phase 2 of pain.
  Conclusion
  It can be concluded that extract may produce it’s analgesic effect through opioid receptors.
  Keywords: Pycnocyclaca caespitosa, Morphine, Aspirin, Pain, Formalin test, Rat
 • Nader Saki, Hossein Bagheri Pour, Arash Bayat, Ama L. Saki Malehi Pages 153-160
  Background And Objective
  A variety of factors have been shown to influence cochlear implant (CI) outcomes, such as age at implantation, residual hearing, the etiology of deafness and duration of hearing loss. This study was conducted to assess the impact of hearing loss duration on hearing performance of CI users.
  Subjects and
  Methods
  During an analytic cross-sectional study, 70 post-lingual CI recipients (mean age:35.48 ) participated. They were selected from 4 different CI centers in Iran, including Ahvaz, Shiraz, Mashhad and Tehran centers. Hearing performance in patients was evaluated using HISQUI19 questionnaire. For data analysis, CI patients were classified into two groups: less than 20 years duration of hearing loss (group 1) and more than 20 years duration of hearing loss (group 2).
  Results
  The mean HISQUI19 score was 78.2 ± 21.47, reflecting moderate performance after CI. The mean HISQUI19 score for group 1 and group 2 was 79.36±2.13 and 72.66 ± 2.33, respectively which was not statistically significant (Independent sample t-test, p=0.564).
  Conclusion
  It seems that duration of hearing loss has not significant effect on hearing performance of postlingually deaf adults after CI.
  Keywords: Cochlear implant, Adult, Hearing loss
 • Ahmad Fakhri, Hadi Morshedi, Isa Mohammadi Zeidi Pages 161-174
  Background And Objective
  Effective control of hypertension is essential step for reducing its complications. ThisQuasi-experimental study tested the effectiveness of theory-based educational intervention to improve antihypertensive adherence behavior among elderly patients.
  Subject and
  Methods
  One hundred and forty older adults who were taking at least 1 antihypertensive medication were randomly divided into intervention and control groups. Intervention-group participants received three 35 min educational sessions based on need assessment and behavioral theory associated with motivational interviewing. Self-administrative questionnaire was used for measuring demographic and psychological variable and anti-hypertension adherence. Data were described using SPSS 17.0 and analyzed by statistical tests such as T test, Mann-Whitney U tests and Wilcoxon.
  Results
  Average age of participants was 68.15 ± 11.3 y and approximately 55% of patients were female. Average duration of diagnosis of hypertension in patients was 14.8 y. A non-significant difference was noted in baseline regarding outcome variable specially medication adherence (MA) between groups. At the end of the education, the intervention group had significant change in antihypertensive MA than did the control group (P
  Conclusion
  Results showed that theory-based training with motivational interviewing have the potential to improve medication adherence in elderly patients with hypertension.
  Keywords: Medication Adherence, Self-efficacy, Hypertension, Education, Elderly
 • Ali Habibi Kia, Soheila Bayati, Masoud Esmaeili, Faraz Sedaghat, Behnam Zinhaghayegh Pages 175-183
  Background And Objective
  Human identification playing an important role in forensic medicine. Sex differences from remained human skeletons have been evaluated in many societies but dental investigations were less studied. The aim of this study was to compare mesio-distal diameter of permanent maxillary first and second premolars and first molars by digital bitewing radiography among Iranian men and women.
  Subjects and
  Methods
  This analytical epidemiological study was carried out on 100 bitewing radiography of patients. Films were digitally scanned and then the magnification was calculated, the mesiodistal diameter of the crown, dentin and mesial diameter and distal diamter of enamel were measured. Data were analyzed using independent sample T test and discriminant functions.
  Results
  In this study mesio-distal mean diameter of the first and second premolars dentin were significantly greater in men than in women (p
  Conclusion
  In the present study we can conclude that sex determination in Iranian population can be highly possible by intact remaining maxillary first and second premolars dental samples. Also, this study approves sexual dimorphism in mesio-distal diameter of dentin with an accuracy of 52 percent.
  Keywords: Sexual dimorphism, Maxilla, Premolar, Digital bitewin gradiography
 • The Effect of Deprivation of Food and Water on Formation of Urinary Crystals in Rat's Kidney as an Experimental Model
  Mahziar Khazaeli, Sajjad Nikkhah, Seyed Mokhtar Hosseini, Ahmad Rouhizadeh Pages 185-195
  Backgroundand
  Objective
  During the holy month of Ramadan, the number of admissions of patients with renal colic increases. This study was conducted to investigate the effects deprivation of food and water on the urinary crystals formation in the kidneys of rats as an experimental model of Ramadan-type fasting (RTF).
  Subjects and
  Methods
  In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly allocated into four groups. The first (Ct) and the third (EG) groups of the rats received standard pellet diet and water ad libitum. The second (RTF) and the fourth (RTF) groups of the animals were fasted (12 h) and then re-fed (12 h) daily. Drinking water containing 0.75% ethylene glycol were given to EG and RTF groups. The existence and the frequency of crystal deposition of calcium oxalate in the renal tissue stained by Hematoxylin and Eosin (HE) were observed in each group by light microscopy. Frequency of crystal deposition on 10 fields (×20) was calculated for each group. The results are expressed as Mean±SEM and also was graded semi quantitatively in five categories as (-), (), (), (), and (ﯯ), respectively.
  Results
  Oxalate calcium crystals were not observed in Ct and RTF groups. The Mean±SEM of crystal deposition in the EG and RTF groups were 4.9±0.29 and 4.2±0.24, respectively. There was no statistically significant difference between the two groups.
  Conclusions
  The results of this study showed that there are not significant associations between deprivation of food and water with formation as well as amount of calcium oxalate deposition in kidney.
 • Iman Kiani, Mohammad Pouretezad, Shahin Goharpey, Reza Salehi, Hossein Negahban Siuki, Nastaran Majdi Nasab Pages 197-208
  Background And Objective
  The aims of this study was to culturally adapt and validate the Persian-version of the Multiple Sclerosis Spasticity Scale and to present data on its psychometric properties in a sample of Iranian patients with multiple sclerosis.
  Subjecrs and
  Methods
  After standard forward and backward translations, 92 patients with MS completed the Persian versions of the MSSS-88 and MSQoL-54 in the first visit. With time interval of 2 days after the first visit, 40 patients filled out the MSSS-88 in the second visit. Test-retest reliability and internal consistency were assessed using intraclass correlation coefficient (ICC) and Cronbach's α coefficient, respectively. To evaluate construct validity of MSSS-88 compared to similar concepts of MSQoL-54, the spearman's rank correlation was used.
  Results
  MSSS-88 has a high ICC level. The minimum Cronbach's alpha level of 0.70 was exceeded by MSSS-88. In terms of construct validity, most of a priori hypotheses were confirmed.
  Conclusion
  These results demonstrate the the Persian-version of the MSSS-88 is a culturally-adapted, reliable and valid measure in Iranian patients with Multiple Sclerosis.
  Keywords: Multiple Sclerosis Spasticity Scale (MSSS-88), Spasticity, Multiple Sclerosis, Reliability, Validity
 • Majid Jalili, Farzad Nazem Pages 209-222
  Background and
  Objective
  Application of standard field tests for measurement of the physiological abilities of elite athletes, clinical conditions and/or diseases rehabilitations, can be as an outstanding tool for cardiorespiratory fitness evaluation. The aim of this study was to evaluate validity and reproducibility of the 6 minute walk test (6MWT) in healthy children and adolescent boys.
  Subjects and
  Methods
  Actual peak oxygen uptake (VO2peak) was measured in modified Buruce protocol with gass exchange analysis in 349 healthy boys (8-17 yrs). Six- minute walk distance (6MWD) and anthropometric variables were measured with standard methods. Pearson correlation and intraclass correlation coefficient (ICC) were used to assess concurrent validity and reproducibility of the 6MWT respectively.
  Results
  Concurrent validity of the 6MWT was confirmed by good correlation between 6MWD and VO2peak (r=0.638, p
  Conclusion
  This is the first study about validity and reproducibility of the 6MWT in Iranian boys. With application of the 6MWT, physicians, physical therapists exercise coaches will receive a simple, inexpensive and safe assessment tool to evaluate functional exercise capacity in healthy and sick children and adolescents.
  Keywords: Six-minute walk test, Cardio-respiratory Fitness - validity, reliability
 • Mahsa Porsesh, Abdolhamid Habibi, Saeed Ahmadi Barati, Seyed Reza Fatemi Tabatabaee Pages 223-232
  Background And Objective
  Training vascular occlusion leads to metabolic changes that suggest mechanical stress. The present study sought to evaluate the effect of two weeks of resistance training with or without the vessel occlusion, the serum levels of CRP and lactate dehydrogenase active girls are normally raised.
  Subjects and
  Methods
  Thirty six of Physical Education girl students of Shahid chamran University of Ahvaz with an average age of 20.51 ±1.39 y and BMI 23.32 ± 2.79 were divided into three groups: resistance training with vascular occlusion hand (exercise at 30% of one repetition maximum with closing of tourniquet around the proximal arm), resistance training without occlusion (exercise at 75% of one repetition maximum) and control group. Both training exercise groups performed a two-week training program consisting three sessions/week. Blood samples were taken before the start of training and 24 h after the last training session for measurement of CRP and lactate dehydrogenase.
  Results
  After 2 weeks of resistance training with and without vascular occlusion, in both training group index of muscle damage (LDH) and index of inflammatory (CRP) in relation with control group showed a significant increase (P
  Conclusion
  The overall results of this study showed that two-week resistance training in both groups muscle damage and inflammatory response is effective. Short-term activities cause muscle damage but the intensity of the damage in without vascular occlusion group was higher than with vascular occlusion group.
  Keywords: Resistance training, Local vascular occlusion, C-Reactive Protein, Lactate dehydrogenase
 • Morteza Salimi Avansar * Pages 233-242
  Background And Objective
  Hyperlipidemia is associated with increased incidence of atherosclerosis and cardiovascular events in adulthood. L-carnitine is an amino acid with an essential role in fat catabolism.The aim of this study was to investigate the effect of six weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) with L-carnitine supplementation on the lipid profile in overweight men.
  Subjects and
  Methods
  The study included overweight men living in Urmia from whom 32 people of them were selected and divided into two groups of supplement-training and placebo-training (n= 16). Then for 6 weeks, weekly 4 high intensity interval training sessions were conducted using the ergometer. The supplement group consumed 10mg/Kg liquid L-carnitine, half an hour before the start of the exercise. Blood-sampling wastaken 48 h before and after each training session. The independent t-test was used for analyzing the data (P
  Results
  The results showed an increment in levels of TG and HDL, an a decrement in cholesterol level, LDL and body fat percentage of consuming L-carnitine supplementation and HIIT workout, however; these changes did not show significant differences with control group.
  Conclusion
  The overall results suggest that administeraiton of L-carnitine supplementation with HIIT in overweight men has no significant effects on the lipid profile in overweight men. This could probably be due to the difference or decrement in intensity, duration of the exercise, the amount and duration of L-carnitine supplementation compared to the similar studies in other cases.
  Keywords: L-carnitine supplement, High Intensity Interval Training, Lipid profile, Cholesterol, LDL, HDL
 • Shiva Shahrokhian, Abdolhamid Habibi, Hamid Ghalehdari Pages 243-253
  Background And Objectives
  Fatigue is a complications of MS and is associated with the level of physical fitness. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of Pilates training on aerobic and anaerobic power and fatigue index was women with MS.
  Subjects and
  Methods
  In this study, 30 women with MS were selected by purposive sampling method and were placed in two Pilates training and control groups. Pilates training consisted of eight weeks, three sessions/week and each session consists of Pilates exercises under the supervision of researchers. Anaerobic power and capacity, peak oxygen consumption and fatigue index were measured before and after of intervention. Data analyzed by t-test (P ≤ 0.05).
  Results
  The results showed that a significant increase in anaerobic power and capacity, peak oxygen consumption and reduction in fatigue index in the Pilates group compared to the control group (P > 0.001).
  Conclusion
  According to these findings, Pilates training are appropriate training methods to improve the aerobic and anaerobic power and with this training method can improve the patient's fitness and reduce fatigue rate.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Pilates training, Aerobic capacity, Anaerobic power, Fatigue
 • Ensieh Sharifi, Roya Askari, Amir Hossein Haghighi Pages 255-265
  Background And Objectives
  In addition to medical and nutritional interventions, exercise is one component in the treatment of type II diabetes. The aim of this study was to compare the effects of high and average intensity combined training on levels of serum heat shock proteins 70 and glycemic control in obese women with type 2 diabetes.
  Subjects and
  Methods
  In quasi-experimental study, 24 women with type II diabetes and time duration less than 10 years, were selected by purposive sampling method and randomly divided into three groups: high intensity combined training, moderate-intensity combined training and control group. Moderate intensity combined training (resistance training by 50-74 1RM aerobic interval by 50-70 HRR) and high intensity combined training (resistance training by 70-85 1RM aerobic interval by 70-85 HRR) were conducted for12 weeks. t-tests and 2-way ANOVA were used for data analysis (P ≤ 0.05).
  Results
  The results showed a significant decrease in the levels of Hsp70, HbA1c and insulin resistance in moderate and high intensity combined training groups compared to the control group (P0.05).
  Conclusion
  The findings of this research demonstrated that combined trainings (resistance-aerobic interval), irrespective of their intensities, are effective on glycemic control and Hsp70 in women with type II diabetes, But the intensity of exercise, is not effective.
  Keywords: Type II diabetes, Combined training, Exercise intensity, Hsp70, Glycemic control