فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و دوم شماره 2 (پیاپی 290، بهار 1396)
 • سال هفتاد و دوم شماره 2 (پیاپی 290، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه اشرف مدرس، مهدی پورمهدی بروجنی، رضا آویزه، داریوش غریبی، سید جلال هاشمی صفحات 137-145
  زمینه مطالعه
  هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت های میکروبی در انسان است که با زخم معده و دوازدهه، التهاب و سرطان معده ارتباط دارد. هلیکوباکتر پیلوری از از طریق آب و غذا و راه مدفوعی- دهانی و دهانی- دهانی منتقل می شود و در معده و روده انسان و چند گونه حیوانی از جمله سگ و گربه کلونیزه می شود و بنابراین احتمال انتقال این عفونت از حیوانات به انسان نیز وجود دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در افراد مرتبط و غیر مرتبط با سگ و گربه در اهواز و همچنین ارتباط آن با فاکتورهای میزبانی و محیطی بود.
  روش کار
  نمونه های سرمی از 356 نفر، شامل 147 نفر افراد مرتبط و 209 نفر افراد غیر مرتبط با سگ و گربه جمع آوری گردید و به روش الیزا مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  شیوع سرمی ظاهری و واقعی هلیکوباکتر پیلوری در افراد تحت بررسی به ترتیب 4/58% ( فاصله اطمینان 95%: 5/63-3/53 د٪) و 53/44 ٪ (فاصله اطمینان95%: 73/49-33/39 ٪) بود. شیوع ظاهری در افراد در تماس با سگ و گربه 1/72% ( فاصله اطمینان 95%: 4/79-8/64 ٪) و در افراد بدون تماس 8/48% ( فاصله اطمینان 95% 6/55-42 ٪) بود (001/0>p). شانس آلودگی در افراد در تماس با سگ و گربه 71/2 برابر افراد بدون تماس (فاصله اطمینان 95%: 26/4- 73/1 ) بود (001/0>p). این بررسی نشان داد که تماس با سگ و گربه، تحصیلات، سابقه زخم معده و اختلالات گوارشی و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری با آلودگی دارد.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که تماس با سگ و گربه فاکتور خطر برای آلودگی انسان به هلیکوباکتر پیلوری می باشد و باید اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مد نظر سیاست گذاران بهداشتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، شیوع سرمی، سگ، گربه، زئونوز
 • محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی صفحات 147-156
  زمینه مطالعه
  استفاده ازآنتی‏اکسیدان‏های تجاری در جیره‏ جوجه های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطان‏زا بودن، تورم جگر و تغییر در فعالیت آنزیم‏ها محدود شده است. جایگزین های گیاهی دارای خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی،با افزایش خوشخوراکی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده‏اند.
  هدف
  بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره‏ دارای روغن سویا بر عملکرد و تیتر آنتی‏بادی جوجه های گوشتی و مقایسه‏ عصاره پوست انار با آنتی‏اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود.
  روش کار
  این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با سه عامل عصاره پوست انار، آنتی‏اکسیدان تجاری و روغن سویا بر پایه‏ی طرح کاملا تصادفی انجام شد. سیصد و بیست قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار (دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده).اختصاص داده شدند. داده ها با رویه‏ GLM نرم افزار SAS واکاوی، و میانگین حداقل مربعات گروه ها در سطح معنی‏داری 5 ٪ مقایسه شدند.
  نتایج
  روغن سویا سبب نا مطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره شد و فلور میکروبی مضر دستگاه گوارش را افزایش داد. عصاره پوست انار موجب بهبود افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی در کل دوره شد ولی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشت. عصاره پوست انار سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی، فلور میکروبی مفید لاکتوباسیلوس و افزایش تیتر آنتی‏بادی در 39 روزگی شد. آنتی‏اکسیدان تجاری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل خوراک و تیتر آنتی‏بادی اثری نداشت و فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش را کاهش داد.
  نتیجه گیری نهایی: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره پوست انار در جیره های با و بدون چربی می‏تواند با بهبود خوراک مصرفی روزانه، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی، بدون اینکه تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشته باشد، سبب افزایش وزن روزانه پرنده ها شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان تجاری، جوجه های گوشتی، عصاره پوست انار، عملکرد، روغن سویا
 • پرستو داودی، محسن دانشیار صفحات 157-164
  زمینه مطالعه
  تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می گردد.
  هدف
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش صورت گرفت.
  روش کار
  دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش داده شد. جوجه های گوشتی گروه شاهد با جیره ی پایه و سایر تیمارها با جیره ی پایه همراه با سطوح مختلف 110، 120 ، 130و 140 % نیاز سویه راس تغذیه شدند. جیره های آزمایشی در دوره پایانی (25-42 روزگی) و در شرایط تنش حرارتی (oC 1±32 به صورت دوره ای از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر) استفاده شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزایش وزن در دوره پایانی با افزایش سطح تریپتوفان به 110 % به طور خطی افزایش یافت اما افزایش سطح تریپتوفان جیره به 120، 130 و 140 % منجر به بدتر شدن افزایش وزن گردید (05/0>p). ضریب تبدیل خوراک در هر دو دوره پایانی و کل، با افزودن سطح تریپتوفان به 110 و 120 %، به صورت خطی کاهش پیدا کرد ولی سطوح بالاتر تریپتوفان (130 و 140 %) در هر دوره باعث افزایش ضریب تبدیل خوراک شدند (05/0>p). افزایش سطح تریپتوفان به 130 % نیاز سویه راس باعث افزایش خطی میزان هر سه آنزیم لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز گردید (05/0>p). مکمل سازی جیره با سطوح مختلف تریپتوفان اثری بر اوره، پروتئین، کراتینین، آلبومین،گلوکز و کلسترول خون در 42 روزگی بجز تری گلیسرید نداشت (05/0نتیجه گیری نهایی: به طور کلی، نتایج آزمایش اخیر نشان می دهد که سطوح تریپتوفان 110 و 120 % نیاز سویه راس بهترین سطوح برای بهبود عملکرد جوجه های تحت تنش گرمایی است.
  کلیدواژگان: تریپتوفان، تنش گرمایی، جوجه گوشتی، فراسنجه های خونی، عملکرد
 • مصطفی موذنی، آریا رسولی، محمد نوری، مسعود قربانپور، نادر مصوری صفحات 165-171
  زمینه مطالعه
  یکی از روش های کاهش یا حذف باکتری های بیماریز ای آغوز ، استفاده از روش گرمادهی است.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر گرمادهی آغوز گاو بر انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله های نوزاد انجام پذیرفت.
  روش کار
  ابتدا با جمع آوری L 96 آغوز دوشش اول از گاوهای هولشتاین چند شکم زا، یک بانک آغوز همگن تهیه شد، سپس 24 راس گوساله نوزاد قبل از دریافت آغوز در 4 گروه درمانی مورد مطالعه قرارگرفتند. به گروه اول آغوز خام (6راس)، به گروه دوم آغوز گرمادهی شده در دمای oC 60 به مدت min 30 (6راس)، به گروه سوم آغوز گرمادهی شده در دمای oC 60 به مدتmin 60 (6راس) و به گروه چهارم آغوز گرمادهی شده در دمای oC 60 به مدت min 90 (6 راس) خورانده شد. گوساله ها در نوبت اول L 2 و در نوبت دوم نیز L 2 آغوز را به ترتیب 2 و 12 ساعت بعد از تولد به وسیله بطری پستانک دار دریافت نمودند. به منظور شمارش باکتریایی تام و تعیین غلظت IgG آغوز، قبل و بعد از گرمادهی از بانک آغوز نمونه برداری شد. جهت بررسی غلظت سرمی پروتئین تام و IgG در ساعت های صفر (قبل از خوردن آغوز)، 6، 24، 48 و 72 (پس از خوردن آغوز) از گوساله ها خون گیری به عمل آمد.
  نتایج
  غلظت پروتئین تام و IgG سرم در گروه های مختلف درمانی اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند، اما توان ظاهری جذب IgG در ساعت 6 در گوساله هایی که آغوز گرمادهی شده دریافت نموده بودند در مقایسه با گروهی که آغوز خام دریافت نموده بودند به طور معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری نهایی: گرمادهی مخزنی آغوز در سطح گاوداری و در دمای oC 60 تا min 90 تاثیری بر غلظت سرمی IgG نداشت.
  کلیدواژگان: گرمادهی، آغوز، گوساله، ایمونوگلوبولین، پروتئین تام
 • عزت الله شریف زاده، سکینه یگانه، فرید فیروزبخش، حسین اورجی صفحات 173-182
  زمینه مطالعه
  بیوسنتز داخلی کارنیتین مستلزم وجود اسیدهای آمینه متیونین، لیزین، ویتامین های نیاسین و اسیداسکوربیک می باشد و استفاده از ال کارنیتین و ویتامین C ممکن است بتواند اثرات ال کارنیتین به تنهایی را بهبود بخشد.
  هدف
  در این مطالعه، تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و ویتامین C بر شاخص های رشد، ترکیب بدن و فراسنجه های سرمی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد.
  روش کار
  بدین منظور، 540 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی g 2±40، در تیمارهای آزمایشی حاوی ویتامین C در سه سطح صفر، 500، 1000 و ال کارنیتین در دو سطح صفر و 800 (mg/kg جیره) با سه تکرار قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار با ویتامین C 500 و ال کارنیتین mg 800 نسبت به تیمار فاقد مکمل (شاهد) افزایش معنی داری (05/0>p) یافت. بیشترین و کمترین میزان چربی به ترتیب در تیمار شاهد و در تیمار حاوی ویتامینC 1000 و ال کارنیتین mg/kg 800 جیره مشاهده شد (05/0>p). بیشترین مقدار پروتئین لاشه در تیمار حاوی ویتامین C 500 و ال کارنیتین 800 مشاهده گردید (05/0>p). کلسترول و گلوکز نیز تحت تاثیر ترکیب ویتامین C 500 و ال کارنیتین mg 800، کاهش معنی داری (05/0>p) یافت، ترکیب ویتامین C 1000 و ال کارنیتین mg 800، موجب کاهش معنی داری در میزان تری گلیسرید خون گردید (05/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: در نهایت مشخص شد که استفاده از ویتامین C به میزان 500 و ال-کارنیتین به میزان mg/kg 800 در جیره غذائی ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند موجب بهبود فراسنجه های رشد گردد.
  کلیدواژگان: الکارنیتین، ویتامین C، فراسنجه های رشد، فراسنجه های سرمی، قزلآلای رنگین کمان
 • مهدی افرا، بهمن نویدشاد، مسعود ادیب مرادی، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، نعمت هدایت ایوریق صفحات 183-194
  زمینه مطالعه
  فیبر نامحلول موجود در خوراک طیور اغلب به عنوان عاملی نامطلوب در نظر گرفته می شود که ارزش غذایی جیره را کاهش می دهد، اما شواهدی نیز در دست است که این نوع فیبر باعث بهبود صفات تولیدی می شود.
  هدف
  پوسته خارجی جو از نظر اثر بر عملکرد تولیدی جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. جیره ها شامل جیره شاهد فاقد پوسته جو و چهار جیره آزمایشی حاوی پوسته جو در دو سطح 75/0% یا 5/1%، هر یک در دو اندازه کوچکتر از mm 1 و یا بین mm 1 تا 2 بودند.
  نتایج
  نوع جیره اثری بر میزان مصرف خوراک در گروه های آزمایشی نداشت. بهترین افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات mm 2-1 ثبت شد و در کل دوره آزمایش، تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معنی دار بود (05/0>p). مصرف فیبر منجر به افزایش تعداد سلول گابلت در ژژنوم در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>p). بر خلاف انتظار، مصرف پوسته جو باعث کاهش ارتفاع پرز در مقایسه با گروه شاهد در همه بخش های روده کوچک شد (05/0>p). در ژژنوم، عمق کریپت جوجه های شاهد بیشتر از جوجه های تغذیه شده با 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات کوچکتر از 1 mm بود (05/0>p). نسبت عمق کریپت به ارتفاع پرز در ژژنوم جوجه های شاهد بیشتر از پرنده های تغذیه شده با جیره حاوی گروه 5/1% پوسته جو با اندازه ذرات کوچکتر از mm 1 بود (05/0>p). در ایلئوم، جوجه های تغدیه شده با جیره شاهد حاوی تعداد کمتری لاکتوباسیلوس و تعداد بیشتری اشریشیا کولی در مقایسه با اکثر تیمارهای حاوی پوسته جو بودند (05/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: سطح 5/1 ٪ پوسته جو با اندازه ذرات mm 2-1 موجب بهبود صفات تولیدی جوجه های گوشتی گردید، ضمن آنکه وارد نمودن مقادیر تا 5/1% از پوسته جو به عنوان یک منبع لیگنوسلولزی به جیره جوجه های گوشتی باعث تحریک رشد لاکتوباسیلوس ها و کاهش تعداد اشریشیا کولی در مجرای گوارش شد و این تغییر ترکیب میکروفلور روده پیشنهاد کننده اثر پری بیوتیکی پوسته جو در مجرای گوارش جوجه های گوشتی است.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، پوسته جو، جوجه گوشتی، موفولوژی روده، جمعیت باکتریهای ایلئوم
 • نگین نوری، بهشاد نوعدوست، حسن گندمی نصرآبادی، افشین آخوندزاده بستی صفحات 195-205
  زمینه مطالعه
  علیرغم فواید بسیار ترکیبات طبیعی از جمله عصاره چای سبز، استفاده از آن ها در تولید مواد غذایی و دارویی کاربرد محدودی دارد. امروزه کپسولاسیون ترکیبات طبیعی در نانولیپوزوم ها به عنوان یک روش مناسب و کارامد جهت محافظت این مواد طی فرایند تولید و نگهداری، مورد استفاده قرار می گیرد.
  هدف
  در این مطالعه، خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم های عصاره چای سبز و فعالیت پری بیوتیکی آن بر روی دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیسدر محیط کشت و بستنی بررسی شد.
  روش کار
  ابتدا عصاره آبی چای سبز به روش فیلم نازک کپسوله شده و توسط امواج مافوق صوت به اندازه های نانو در آمدند. به منظور بررسی خواص پری بیوتیکی نانولیپوزوم های عصاره چای سبز، 1 % از این عصاره در حضور دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس به محیط کشت و بستنی اضافه شدند.
  نتایج
  میانگین قطر نانولیپوزوم های بدست آمده، حدود nm 9/1 ±7/44 با شاخص پراکندگی 014/0 ± 203/0، و میزان محصور سازی عصاره چای سبز نانولیپوزومی تحت شرایط بهینه 97% بود. علاوه بر این، افزودن 1% عصاره چای سبز نانولیپوزومی در محیط کشت، رشد لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس را به طور معنی داری افزایش داد. در بین گروه های مورد مطالعه، کمترین کاهش در میانگین لگاریتم تعداد لاکتوباسیلوس کازئی در طول مدت زمان نگهداری در بستنی های حاوی 1% عصاره چای سبز نانولیپوزومی معادل log 59/1 و بیشترین کاهش در بستنی های گروه کنترل برابر با log 16/4 مشاهده شده است. همچنین کمترین اختلاف در میانگین لگاریتم تعداد بیفیدوباکتریوم لاکتیس در بستنی های حاوی 1% عصاره چای سبز نانولیپوزومی معادل log 84/0 و بیشترین اختلاف در بستنی های گروه کنترل برابر با log 4/4 بدست آمده است.
  نتیجه گیری نهایی: نانو کپسولاسیون عصاره چای سبز اثر معنی داری در رشد و زنده مانی پروبیوتیک ها در محیط کشت و بستنی دارد و می توان از این روش به منظور افزایش بقای پروبیوتیک ها طی فرایند تولید و نگهداری مواد غذایی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: عصاره چای سبز، کپسولاسیون نانولیپوزومی، خواص پری بیوتیکی، بستنی
 • مهرنوش معینی جزنی، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، هومن رحمتی هولاسو، مریم برزگر، مهدی سلطانی، علی طاهری میرقائد صفحات 207-212
  زمینه مطالعه
  گلدفیش (Carassius auratus) از کپور ماهیان Cyprinidae، یکی از پرطرفدارترین ماهیان آکواریومی در ایران و جهان است. قدمت تجارت ماهیان زینتی به ویژه گلدفیش به بیش از صد سال می رسد.اگر بر این باور باشیم که هر گونه موجود آبزی و هر کشوری فون بیماریزای خاص مشخص و نیز ناشناخته ای دارا می باشد،خطرات احتمالی انتقال این عوامل بیماریزا توسط وارادات ماهیان زینتی (چه در سطح کشوری، استانی، شهری) را بیشتر آشکار می سازد. با این وجود تحقیقات محدودی در زمینه آلودگی انگلی آن ها صورت گرفته است.
  هدف
  بنابراین شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای ماهیان به ویژه انگل ها قبل از نقل و انتقال ماهیان به محیط جدید به منظور کنترل و پیشگیری از نقل و انتقال ماهیان آلوده و به تبع آن انگل ها به محیط جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  روش کار
  در این بررسی پوست و آبشش 100 عدد ماهی گلدفیش، پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، از نظر ظاهری بررسی شدند. سپس با تهیه لام مرطوب از پوست و آبشش ، از نظر آلودگی به انگل های مونوژن مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
  نتایج
  در مجموع تعداد 9 گونه انگل از 3 خانواده داکتیلوژیریده، ژیروداکتیلیده و انسیلودیسکوئیده، شامل؛ 4 گونه ژیروداکتیلوس (ژیروداکتیلوس کوبایاشی، ژیروداکتیلوس گورلئی و ژیروداکتیلوس sp.)، 4 گونه داکتیلوژیروس (داکتیلوژیروس واستاتور، داکتیلوژیروس فورموزوس، داکتیلوژیروس بائری و داکتیلوژیروس sp.) و 1 گونه آنسیلودیسکوئیدس sp. از ماهیان مذکور جدا سازی شده و شناسایی گردیدند. ژیروداکتیلوس کوبایاشی در بین انگل های یافت شده شایعترین انگل (%10) بود و بعد از آن داکتیلوژیروس واستاتور (%9) قرار داشته است.
  نتیجه گیری نهایی: اگرچه مقاوت این ماهیان در برابر عوامل بیماری زا بالا است، اما نقل و انتقال این ماهیان به یک بوم سازگان آبی جدید، می تواند عامل انتقال عوامل بیماریزا باشد و باعث شیوع بیماری های جدید در محیط تازه شده و با ایجاد همه گیری در بین ماهیان سالم خسارات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: انگلهای مونوژن، داکتیلوژیروس، ژیروداکتیلوس
 • آرش قلیان چی لنگرودی، وحید کریمی، محمدرضا عبدی حاجی، مهدی وصفی مرندی، مسعود هاشم زاده، حسین مقصودلو، علی مدحی صفحات 213-217
  زمینه مطالعه
  کروناویروس ها طیف گسترده ای از بیماری های تنفسی، روده ای، کبدی، عصبی با حدت های مختلف در گربه، سگ، خوک، جوندگان،گاو، پرندگان و انسان ایجاد می کنند. توانایی بالای کروناویروس ها در جهش و نوترکیبی به آن ها این امکان را می دهد که در میزبان های مختلف و شرایط اقلیمی متفاوت، فعال باشند. با توجه به احتمال وجود گاماکروناویروس در جمعیت پرندگان کشور از جمله کبوتران و همچنین عدم وجود اطلاعات کافی در این مورد، انجام مطالعه ای به منظور جداسازی و شناخت خصوصیات مولکولی کروناویروس کبوتر ها ضروری به نظر می رسید.
  هدف
  هدف از این مطالعه ردیابی مولکولی کروناویروس پرندگان درجمعیت کبوتران استان تهران بود.
  روش کار
  از 25 گله های کبوتر تعداد 250 سواب نای و 250 سواب کلواک، 20 نمونه از هر گله در سال 1393 در محدوده استان تهران به صورت تصادفی به منظور ردیابی گاما کرونا ویروس جمع آوری گردید. پس از استخراج RNA، ردیابی ویروس با استفاده از پرایمر های ژن های نوکلئوکپسید (N) و ناحیه غیر قایل ترجمه ناحیه ‘3 (’UTR3) و با استفاده از کیت One-step RT-PCR شرکت کیاژن انجام گرفت.
  نتایج
  نمونه نایی در یک گله کبوتر از 25 گله مورد مطالعه (4٪) مثبت گردید.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه حضور گاما کروناویروس در جمعیت کبوتران ایران را اثبات و قسمتی از نقشه اپیدمیولوژی این ویروس را تکمیل نمود. همچنین با توجه به میزان پایین شیوع عفونت گاما کروناویروس در کبوتر ، پیشنهاد می شود نمونه گیری از کبوتر هایی که دارای علایم بالینی از جمله علایم تنفسی و گوارشی هستند و همچنین از کبوتر هایی که در تماس باسایر گونه های پرندگان و یا نزدیک به مرغداری ها می باشند، صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: گاماکرونا ویروس، کبوتر، تشخیص مولکولی، اپیدمیولوژی
 • عبدالمجید محمدزاده، پژمان محمودی، ایرج اشرافی تمای، آرام شریفی صفحات 219-225
  زمینه مطالعه
  کبوترها می توانند حامل پاتوژن های انسانی و حیوانی باشند که یکی از مهمترین این پاتوژن ها باکتری اشریشیا کلی است. این باکتری عامل ایجاد بیماری های مختلفی در انسان می باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی فراوانی حضور باکتری اشریشیا کلی در ناحیه کلواک کبوتران شهر تهران و بررسی حضور ژن های حدت و همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها می باشد.
  روش کار
  در مجموع 117 نمونه مدفوع از ناحیه کلواک کبوتر اخذ گردید. شناسایی باکتری با کشت بر روی محیط های افتراقی صورت گرفت. سپس برای جدایه ها تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار در آگار انجام شد. حضور ژن های حدت stx1، stx2، eaeA و hlyA در جدایه ها با روش Multiplex PCR تعیین گردید.
  نتایج
  تتراسایکلین و سولفامتوکسازول به ترتیب با 5/83% و 6/85 % مقاومت، غیرمؤثرترین آنتی بیوتیک ها بودند و هیچ کدام از جدایه ها به آنتی بیوتیک کوآموکسی کلاو مقاوم نبودند. فراوانی ژن stx1، stx2 و hly به ترتیب 09/3 ، 18/6 و 06/2 گزارش شد. ژن hlyA در هیچ کدام از جدایه ها حضور نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: تناوب ژن های stx1 و stx2 در حیوانات و پرندگان و ارتباط آن ها با ایجاد بیماری در انسان، در ایران به خوبی مشخص نشده است، بنابر این ارتباط نزدیک انسان با پرندگانی مانند کبوتر و حضور سویه های مولد شیگا توکسین در این پرندگان به ظاهر سالم، نیاز به بررسی دقیق تر و جامعی برای شناسایی سویه های مولد شیگاتوکسین در جهت کنترل و پیشگیری از انتشار مستقیم و غیر مستقیم این عامل مشترک بین انسان و دام می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژنهای حدت
 • محمدرضا پریانی صفحات 227-233
  زمینه مطالعه
  اسبچه خزر نژادی از اسب های کوچک جثه بوده که متعلق به ایران می باشد. انقباضات ریتمیک قلب وابسته به دستگاه هدایتی است که شامل گره سینوسی، گره دهلیزی بطنی، باند دهلیزی بطنی و رشته های پورکینژ می باشد.
  هدف
  با توجه به اهمیت گره سینوسی دهلیزی در تنظیم ریتم انقباضی ضربان قلب نبودن سابقه مطالعه بر روی وضعیت این گره در اسبچه خزر اهمیت انجام این مطالعه را مشخص می سازد.
  روش کار
  در این مطالعه از قلب 6 راس اسبچه خزراستفاده گردید. به منظور بررسی موقعیت گره سینوسی دهلیزی و سرخرگ تغذیه کننده آن از تزریق ژلاتین کروم اپاک به داخل سرخرگ های کرونری و همچنین قالب گیری از این سرخرگ ها توسط ردوپاس کمک گرفته شد و با مشخص نمودن شیار انتهایی، محدوده گره سینوسی دهلیزی بطور ماکروسکوپی مشخص و سپس به کمک مقاطع بافت شناسی تهیه شده از این محدوده محل آن به دقت مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  این گره در اسبچه توده بسیار کوچکی ازماهیچه قلبی تغییر یافته است که در زیر اپیکارد دهلیز راست در محل باز شدن سیاهرگ میانخالی قدامی در محدوده ای بین سیاهرگ میانخالی قدامی و گوشک راست قرار گرفته است و سرخرگ تغذیه کننده آن بصورت چند شاخه در این گره قرار گرفته است.
  نتیجه گیری نهایی: سرخرگ تغذیه کننده گره سینوسی دهلیزی در واقع شاخه گوشکی راست منشعب از شاخه پروگزیمال دهلیزی چپ می باشد که خود از شاخه چرخشی سرخرگ کرونری چپ منشعب می گردد که از این نظر با اسب مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: گره سینوسی دهلیزی، اسب، اسبچه خزر، آناتومی
 • مریم ابریشم دار، احمدعلی معاضدی، اردشیر ارضی، غلامعلی پرهام صفحات 235-242
  زمینه مطالعه
  بیماری پارکینسون یک اختلال ناشی از تخریب عصبی است که در حدود 1% از جمعیت بالای 50 سال اثر می گذارد. به طور کلاسیک پارکینسون به عنوان یک بیماری مربوط به سیستم حرکتی در نظر گرفته می شود و تشخیص آن بر مبنای گروهی از علائم حرکتی نظیر سفتی عضلات، کندی حرکت و اختلال در رفلکس های حرکتی و وضعی بنا نهاده می شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخدوس بر اختلالات حرکتی موش های صحرایی مدل شبه بیماری پارکینسون است.
  روش کار
  موش های صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه تقسیم شدند (7=n). علائم بیماری پارکینسون قبل از تجویز عصاره اسطوخدوس به وسیله تزریق درون صفاقی (ip) رزرپین (mg/kg 5 ) ایجاد شد. سه گروه از موش های صحرایی مقادیر مختلف عصاره اسطوخدوس (mg/kg، po 400، 300، 200 ) و گروه شاهد نیز به مدت 6 روز و روزی دوبار به همان حجم آب مقطر دریافت کردند. در روز هفتم، سختی عضلات و دیگر علائم پارکینسون به وسیله بار تست، روتارود و میدان باز اندازه گرفته شد.
  نتایج
  در این مطالعه بهبود علائم ناشی از بیماری پارکینسون با استفاده از عصاره هیدروالکلی اسطوخدوس مشاهده نشد و اختلالات حرکتی آن ها در مقایسه با گروه شاهد کاهش نیافت.
  نتیجه گیری نهایی: عصاره هیدروالکلی اسطوخدوس بر اختلالات حرکتی ناشی از بیماری پارکینسون بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: پارکینسون، اسطوخدوس، بارتست، روتارود، جعبه باز
 • حسن مروتی، رحیم عبدی، محمد مهدی شمسی صفحات 243-249
  زمینه مطالعه
  ماهی بنی از خانواده ی کپورماهیان از گونه های مهم و تجاری در منطقه جنوبی ایران و خلیج فارس محسوب شده و از لحاظ تغذیه ای و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد.
  هدف
  با توجه به اهمیت سازگاری ماهیان با شوری های مختلف در محیط های متفاوت و قدرت تنظیم یونی و اسمزی و حفظ هموستاز بدن مطالعه اخیر صورت گرفته است.
  روش کار
  برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم با میانگین وزنی g 36/2 ± 350 و طول Cm 25/1± 25 در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در آب معمولی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت هایی شوری ppt 4، 8، 12و 16 در شرایط یکسان نگهداری شدند. در روزهای 1، 3، 7، 14، 21 و 28 از کمان آبششی دوم از سمت چپ نمونه هایی به ضخامت حداکثر cm 5/0 تهیه و در محلول بوئن قرار داده شدند. سپس به روش استاندارد و معمول تهیه مقاطع بافتی برش هایی به ضخامت μm 6- 5 تهیه و رنگ آمیزی H&E بر روی آن ها انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انتقال تدریجی ماهی بنی به آب با شوری بالا باعث تغییرات واضح در تعداد و نحوه توزیع سلول های کلراید در روزهای مختلف نمونه برداری همراه بوده است. بویژه این تغییرات در اندازه این سلول ها در دو موضع فیلامنتی و لاملایی مشهود بوده است.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به روند کاهشی منابع آب شیرین از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ماهی بنی تا چه اندازه می تواند بدون تغییر در ساختار آبشش در مقابل شوری مقاومت کند. این یافته ها نشان داد که ماهی بنی شوری پسند بوده و غلظت g/l 4 برای آن بهینه و غلظت های g/l 12 و 8 برای آن قابل تحمل می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی بنی، شوری، آبشش، سلولهای کلراید
 • مجتبی علیشاهی، مهرزاد مصباح، طاهره شیرالی صفحات 251-259
  زمینه مطالعه
  محرک های ایمنی با منشا گیاهی در آبزی پروری دارای مزایای زیادی نسبت به واکسن ها و آنتی بیوتیک درمانی هستند.
  هدف
  در این تحقیق اثر تجویز خوراکی و تزریقی سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخی پارامترهای ایمنی و خونی ماهی کپور علفخوار ارزیابی شد.
  روش کار
  بدین منظور 240 عدد ماهی آمور به چهار گروه در سه تکرار تقسیم شدند. تیمار اول عصاره اکیناسه را به میزانmg/kg.b.w 400 به روش i.p دریافت نمودند. تیمار دوم میزان 5/0% پودر سرخارگل در خوراک روزانه خود دریافت نمودند. تیمار سوم و چهارم نیز بترتیب، به عنوان کنترل تزریقی و کنترل خوراکی در نظر گرفته شدند. ماهی ها به مدت 40 روز نگهداری شده و در روزهای صفر، 10، 20، 30 و 40 از ماهی ها خونگیری شده و شاخص های ایمنی سرم شامل: میزان فعالیت لایزوزیم، قدرت باکتری کشی، فعالیت کمپلمان و احیای نیتروبلوتترازولیوم (NBT) و شاخص های خونی شامل: هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و تعداد و نسبت گلبول های سفید بررسی گردیدند. در روز 40 تیمارها با باکتری آئروموناس هیدروفیلا مواجهه داده شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان فعالیت لایزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی سرم، فعالیت کمپلمان و احیای NBT در تیمار تزریقی افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (0.05>p) درحالیکه در تیمار خوراکی افزایش قدرت باکتری کشی سرم و احیای NBT در روز 30 و 40 مشاهده گردید (0.05>p). پارامترهای خونی مرتبط به گلبول های قرمز در هیچکدام از تیمارها تفاوت معنی داری را نشان ندادند (0.05p). تلفات بعد از چالش در تیمار تزریقی کاهش معنی داری نسبت به تیمار کنترل داشت.
  نتیجه گیری نهایی: عصاره سرخارگل به عنوان کاندیدی برای تحریک ایمنی غیر اختصاصی ماهی مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرخارگل اکیناسه پورپورهآ، ماهی آمور، شاخصهای ایمنی، پارامترهای خونی
 • محمدرضا مخبر دزفولی، مسعود دوستی، صمد لطف الله زاده، زهره افتخاری، غلامرضا نیکبخت بروجنی صفحات 261-268
  زمینه مطالعه
  آنکسین ها پروتئین های مهمی هستند که نقش هایی همانند هدایت سیگنال های داخل سلولی، اتصال اسکلت سلولی غشاء، تکثیر، تمایز و خصوصا عملکرد ممانعتی در فرآیند التهاب در بدن موجودات زنده را برعهده دارند. پاستورلا مولتیسیدا به عنوان معمول ترین بیماریزای باکتریایی مطرح بوده و شیوع بالایی را در پنومونی ها به خود اختصاص می دهد.
  هدف
  تعیین آنکسین آ-1 و آنکسین آ-2 در سرم گوساله های مبتلا به پنومونی به صورت تجربی با باکتری پاستورلا مولتیسیدا.
  روش کار
  در تحقیق حاضر 10 راس گوساله نر را در محدوده سنی دو تا چهار ماهه انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم نموده، به یک گروه به عنوان گروه تیمار باکتری پاستورلا مولتیسیدا به میزان ml 300 در رقت CFU/ml 109 × 2 و به گروه شاهد ml 300 نرمال سالین از راه دهان و توسط کاتتر مخصوص لاواژ در ناحیه نای تلقیح گردید. بر اساس جداول مخصوص، امتیازات بالینی ثبت گردید و حدود 18 تا 24 ساعت پس از تلقیح باکتری در گوساله های گروه تیمار و همزمان با بروز تغییرات بالینی در این گروه، شستشوی برونشی حبابچه ای جهت آزمایشات باکتری شناسی و سلول شناسی از مایعات حاصل از شستشو انجام و خون گیری از ورید وداج گوساله های هر دو گروه انجام شده و سرم آن ها با استفاده از کیت الایزای آنکسین مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج
  میزان آنکسین آ-1 و آنکسین آ-2 در سرم خون گروه تیمار، افزایش معنی داری را (با استفاده از آزمون تی مستقل) نسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین به نظر می رسد آنکسین آ-1 و آنکسین آ-2 می توانند به عنوان یک بیومارکر مهم در سرم خون برای تشخیص فرآیند های التهابی همچون پنومونی استفاده شود.


  عنوان مقاله [English]

  نویسندگان [English]
  Mohammad Reza Mokhber Dezfouli1؛ Masoud Doosti1؛ Samad Lotfollahzadeh1؛ Zohre Eftekhari2؛ Gholam Reza Nikbakht Boroujeni3
  1Department of Internal Medicine، Faculty of Veterinary Medicine، University of Tehran، Tehran، Iran
  2Research and Production Complex، Pasteur Institute of Iran،Tehran، Iran
  3Department of Microbiology، Faculty of Veterinary Medicine، University of Tehran، Tehran، Iran
  چکیده [English]
  کلیدواژگان: آنکسین، پنومونی، پاستورلا مولتیسیدا، گوساله
|
 • Fatemeh Ashrafmodarres, Mahdi Pourmahdi Borujeni, Reza Avizeh, Darioush Gharibi, Seyed Jalal Hashemi Pages 137-145
  Background
  Helicobacter pylori is one of the most common bacterial infections in humans that is associated with Gastric and duodenal ulcers, gastritis and gastric cancer. Helicobacter pylori is transmitted through food and water and fecal-oral and oral-oral routes and colonized in the stomach and intestines of humans and several animal species including dogs and cats, and therefore the possibility of transmission of infection from animals to humans exists.
  Objectives
  The aim of this study was to determine the seroprevalence of Helicobacter pylori infection in humans, related and unrelated to dogs and cats in Ahvaz, as well as its relationship with host and environmental factors.
  Methods
  Serum samples were collected from 356 volunteers, including 147 related and 209 unrelated individuals with dogs and cats and evaluated by ELISA.
  Results
  Apparent and real seroprevalence of Helicobacter pylori infection were 58.4% (95% CI: 53.3 – 63.3 percent) and 44.53% (95% CI: 39.33 – 49.73 percent), respectively. The apparent prevalence in related and unrelated individuals with the dogs and cats were 72.1% (95% CI: 64.8-79.4 percent) and 48.8% (95% CI: 42-55.6 percent), respectively (p
  Keywords: Helicobacter pylori, seroprevalence, dog, CAT, zoonosis
 • Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi Pages 147-156
  Background
  Using commercial antioxidants in the diet of chicken may cause cancer, liver swelling and changes in the activity of enzymes, hence their use is limited. Alternative herbal materials with antioxidant and antimicrobial properties can increase palatability, improve gastrointestinal function, improve the immune system and the performance of birds.
  Objectives
  The purpose of the experiment was to study the effect of pomegranate peel extract (PPE) to a soybean oil diet on broiler performance and other related parameters.
  Methods
  This research was conducted as completely randomized design arranged in a 2×2×2 factorial experiment using pomegranate peel extract (PPE), antioxidant Nutriad® (AN) and soybean oil (SO). Three hundred and twenty 11 day-old Ross 308 broiler chicks were assigned to eight treatments of four replicates each (ten chicks per replicate). Data were analyzed using the GLM procedure of the SAS software, and the LSM of groups compared at 5% significance level.
  Results
  Soybean oil increased growing and overall feed conversion ratio (FCR) and harmful gastric micro flora. The overall ADG and feed intake were increased by PPE. Inclusion of PPE in the diet had no effect on FCR. Inclusion of PPE in the diet increased nutrient digestibility, beneficial gastric micro flora, lactobacillus, and the antibody titer in 39-day broilers, whereas AN had no effect on any of the performance parameters and decreased the beneficial gastric micro flora.
  Conclusions
  The overall results showed that PPE in fat and non-fat containing diets might have the potential to increase the daily gain by enhancing feed intake, nutrient digestibility, beneficial gastric micro flora and immune system of broilers with no deleterious effect on overall FCR.
  Keywords: Broilers, commercial antioxidant, Performance, Pomegranate peel extract, soybean oil
 • Parasto Davoudi, Mohsen Daneshyar Pages 157-164
  Background
  Heat stress reduces the poultry performance through physiologic changes.
  Objectives
  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of tryptophane on performance, carcass characteristics and some blood parameters of broiler chickens under heat stress condition.
  Methods
  Two hundred and fifty one-day-old broiler chicks (Ross 308) were used in a completely randomized design with four treatments and five replicates (pen), 10 birds in each replicate. The chickens of experimental treatments were fed basal diet (control group) and the diets plus the different levels of 100, 120 and 130 and 140% of the Ross strain tryptophane requirements. The experimental diets were used during the finisher period (day 25 to 42 of age) and under heat stress (32±1 ºC as cyclic from 9.00 AM to 5.00 PM).
  Results
  The results showed that the weight gain was increased linearly by increasing the tryptophane level to 110% of Ross requirements but increasing the tryptophane level to 120, 130 and 140% caused the deteriorated weight gain (p0.05). Increasing the tryptophane level to 140% caused the lower blood triglyceride content (p
  Keywords: Broiler chicken, blood indices, heat stress, performance, tryptophane
 • Mostafa Moazeni, Aria Rasooli, Mohammad Nouri, Masoud Ghorbanpoor, Nader Mosavari Pages 165-171
  Background
  Heat treatment of colostrum has been suggested as a control measure to eliminate or reduce the transfer of colostrum-borne pathogens to dairy calves.
  Objectives
  The aims of this study were to determine the effects of on-farm heat treatment of bovine colostrum on colostral bacterial counts and IgG concentration and evaluation of passive transfer of immunity in neonatal dairy calves.
  Methods
  Ninety-six L of first milking colostrum was collected from Holstein cows and pooled to create a uniform batch. Twenty-four calves were enrolled in 4 treatment groups before suckling occurred and fed raw colostrum (n=6), heat-treated colostrum at 60 ºC for 30 min (n=6), heat-treated colostrum at 60 ºC for 60 min (n=6) and heat-treated colostrum at 60 ºC for 90 min (n=6). Colostrum samples were collected before and after heat treatment and cultured for total bacterial count and analyzed for total IgG concentration. For the first and second feeding 2 L of colostrum was bottle fed by 2 and 12 h of age respectively. Serum samples were collected from calves at 0 h (precolostrum) and 6, 24, 48, 72 h (postcolostrum) and analyzed for serum total protein and IgG concentrations.
  Results
  Heat treatment of colostrum at 60 ºC for 30 and 60 min reduced total bacterial count, yet maintained colostrul IgG concentration compared to the control. There was no difference between treatment groups when examining serum total protein and IgG concentrations, but apparent efficiency of IgG absorption was significantly greater at 6 h in calves that were fed heat-treated colostrum compared to calves fed raw colostrum.
  Conclusions
  There was no effect of on-farm batch heat treatment of colostrum at 60 ºC till 90 min on serum concentration of IgG.
  Keywords: colostrum, Heat treatment, immunoglobulin G, Total Protein, calves
 • Ezatollah Sharifzadeh, Sakineh Yeganeh, Farid Firouzbakhsh, Hosein Oraji Pages 173-182
  Background
  Carnitine biosynthesis needs methionine and lysine amino acids, vitamins niacin and ascorbic acid. So the usage of both L-carnitine and vitamin C may improve the effects of only L-carnitine.
  Objectives
  This study was carried out to investigate the effects of different levels of L-carnitine and vitamin C on the growth performance‚ body composition; blood serum parameters in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were investigated.
  Methods
  For this purpose, 540 fingerlings with the average weight 40±2 g were arranged in treatments including 3 vitamin C levels: zero, 500, 1000 and 2 L-carnitine levels: zero, 800 (mg/kg diet), with 3 replicates.
  Results
  Results showed weight gain, special growth rate and feed conversion ratio in the level of 500/800 vitamin C/L-carnitine had a significant increase compared to control (p
  Keywords: L-carnitine‚ Vitamin C, growth parameters‚ blood serum parameters‚ Oncorhynchus mykiss
 • Mahdi Afra, Bahman Navidshad, Masoud Adibmoradi, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, Nemat Hedayat Ivarigh Pages 183-194
  Background
  The insoluble fiber content of poultry feeds is often considered as an unfavorable factor which reduces the nutritive value of diet.
  Objectives
  The effects of barley hulls on performance traits of broiler chickens were evaluated.
  Methods
  The experiment was carried out using 200 Ross 308 broiler chickens in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replicates. The experimental diets consisted of a control hulls-free diet and four diets containing 0.75 or 1.5 percent barley hulls with particle sizes of less than 1 mm or between 1-2 mm.
  Results
  The dietary type did not affect feed intake of the experimental groups. In the whole the experimental period, the weight gain and feed conversion ratio in the broiler chickens feed, the diet that contained 1.5% barley hulls with 1-2 mm particle size improved compared to the control group (p
  Keywords: particle size, Barley hulls, Broiler, intestine morphology, ileum bacteria population
 • Negin Noori, Behshad Noudoost, Hasan Gandomi Nasrabadi, Afshin Akhondzadeh Basti Pages 195-205
  Background
  The application of natural compounds including green tea extract (GTE) in food preparation and pharmaceutical industries is limited. Nowadays, encapsulation in nanoliposomes could be used as a delivery system to protect compounds during processing and storage.
  Objectives
  In this study, physicochemical characterization of green tea extract encapsulated in nanoliposomes and its prebiotic activities on two probiotic bacteria Lactobacillus casei and Bifidobacterium lactis were evaluated in media and ice cream.
  Methods
  At first, GTE encapsulated in liposomes by thin film layer method and with sonication liposomes reached to nanoscale. For evaluation of the prebiotic activity of nanoliposomal GTE on probiotics, 1% of nanoliposomal GTE in the presence of Lactobacillus casei and Bifidobacterium lactis was added to MRS broth and ice cream.
  Results
  The mean diameter of nanoliposomes was about 44/7± 1/9 nm and had 0/203 ±0/014 polydispersity index. Entrapment eficiency of nanoliposomal GTE under the optimum conditions was 97%. Moreover, addition of 1% nanoliposomal GTE significantly increased the growth rate of Lactobacillus casei and Bifidobacterium lactis in culture media (p
  Keywords: green tea extract, nanoliposome encapsulation, prebiotic properties, ice cream
 • Mehrnoush Moeini Jazani, Hoseinali Ebrahimzadeh Mosavi, Hooman Rahmati Holasoo, Maryam Barzegar, Mahdi Soltani, Ali Taheri Mirghaed Pages 207-212
  Background
  Goldfish (Carassius auratus), a carp fish of Cyprinidae family, is one of the most popular aquarium fishes in Iran and also in the world. Ornamental fish trade, especially Goldfish, is aged over a hundred years. If we believe that any aquatic species or country has its own specific and unknown fauna of pathogens, the risks of transmission of these pathogens by importing ornamental fishes (whether at national, provincial or municipal level) will become more obvious. However, few researches have been done about parasitic infections in ornamental fishes.
  Objectives
  Identification and investigation of fish pathogens, especially parasites, prior to transportation to new place is considerably important in the preventing and restricting the transmission of these pathogens.
  Methods
  In this study, skin and gills of 100 goldfish were examined by wet mount in order to investigate monogenean parasites.
  Results
  Nine species of parasites from 3 families (Dactylogyridae, Gyrodactylidae and Ancylodiscoididae) were isolated and identified in fishes, including 4 species of Gyrodactylus (Gyrodactylus kobayashii, Gyrodactylus Gurleyi, Gyrodactylus longoacuminatus and Gyrodactylus sp.), 4 species of Dactylogyrus (Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus formosus, Dactylogyrus baeri and Dactylogyrus sp.) and 1 species of Ancylodiscoides. Gyrodactylus kobayashii (10%) were the most common parasites found, followed by Dactylogyrus vastator (9%).
  Conclusions
  Although these fishes are quite resistant against such pathogens, transporting them to a new aquatic ecosystem could transfer these parasites and cause infestation of healthy fishes, which brings about financial losses and casualties.
  Keywords: goldfish, monogenean parasites, farming carp species
 • Arash Ghalyanchi Langeroudi, Vahid Karimi, Mohammad Reza Abdi Haji, Mahdi Vasfi Marandi, Masoud Hashemzadeh, Hosein Maghssoudloo, Ali Madhi Pages 213-217
  Background
  Coronaviruses have a wide range of host tropism causing respiratory, enteric and central nervous system diseases in pigs, cats, dogs, rodents, cattle, avian species and human. Coronaviruses undergo genetic mutations and recombination at high rates which make them able to infect a wide range of host species from different geographical locations. According to the possible existence of gammacoronavirus in Iranian bird population including pigeons and lack of information about virus prevalence, isolation and molecular characterization of pigeon coronaviruses are needed.
  Objectives
  The present study was conducted to detect avian coronavirus in flocks of Tehran province.
  Methods
  samples were randomly collected from 25 pigeon flocks of Tehran province (250 tracheal swabs and 250 cloacal swabs, 20 specimens from each flock) between 2014-2015. The viral RNA was extracted from swab samples and RT-PCR reaction was run using the QIAGEN one-step RT-PCR Kit with primers targeting nucleocapsid (N) gene and 3’ untranslated region (3’-UTR) of gammacoronavirus.
  Results
  Gammacoronavirus was detected in one out of 25 (4%) flocks.
  Conclusions
  The results of this study approve the presence of gammacoronaviruses in pigeon population and help to complete the map of epidemiology of the virus in Iran. According to the low prevalence rate of coronavirus in pigeons, samples should be collected from pigeons showing respiratory or enteric signs of disease or from pigeons having contact with other birds or those which are housed near poultry farms.
  Keywords: gama coronavirus, pigeon, Detection
 • Abdolmajid Mohammadzadeh, Pezhman Mahmoodi, Iradj Ashrafi Tamai, Aram Sharifi Pages 219-225
  Background
  Pigeons can be carriers for some human and animal pathogens, one of the most important of which is Escherichia coli.
  Objectives
  This bacterium is responsible for outbreaks of many human diseases. Our objective was to determine the prevalence of Escherichia coli in cloacal area of pigeons in Tehran city (Iran), and determine the prevalence of some virulence genes and also antibiotics resistance pattern of isolates.
  Methods
  Altogether 117 samples of pigeon feces were collected from cloacal swab. The identification of bacteria was done by culture on differential culture media. Then antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. Isolates were tested for the presence of virulence genes stx1, stx2, eae and hlyA using multiplex polymerase chain reaction.
  Results
  Escherichia coli were detected in 82.9% of 277 samples from pigeons. Sulfamethoxazole was the least effective drug (85.6% resistance), followed by tetracycline (83.5%). No resistance was detected to co-amoxiclav. The prevalence of stx1, stx2 and eaeA is 3.09%, 6.18% and 2.06% respectively and hlyA was not found in any of isolates.
  Conclusions
  The frequency of stx1 and stx2 distribution in animals and birds is not well understood as yet. Due to the close relationship of humans with birds like pigeons and presence of STEC strains in apparently healthy birds, necessitates considering precise regulations to restrict and prevent the prevalence of this life- threatening virus in Iran.
  Keywords: pigeon, Escherichia coli, Antibiotic resistance, virulence gene
 • Mohammad Reza Paryani Pages 227-233
  Background
  Caspian miniature horse is an Iranian breed of the horse. Some anatomical studies such as topography of the heart have been conducted in recent years.
  Objectives
  Regarding the importance of SA node in regulating the rhythmic contraction of heart, the present study was performed to demonstrate the position of the SA node and its arterial supply.
  Methods
  4 excised hearts of Caspian miniature horse were used for this study. The coronary arteries in two horses were injected with a mixture of gelatin and choromopaque and the other two with colored rodopas. The gelatin injected specimens were used for contrast radiography and the rodopas injected specimens were macerated in HCl and the cast studied for arterial branches. Terminal sulcus and location of SA node was macroscopically detected and separated for histological investigation.
  Results
  Our study showed that the SA node is a small mass of transformed cardiac muscle. It is situated under the epicardium of the right ventricle between the cranial vena cava and the right auricle. The blood is supplied by a few branches separated from the right auricular branch of the proximal branch of left atrial artery. The latter itself is a branch of the left circumflex artery of the left coronary artery.
  Keywords: heart, SA node, artery, horse
 • Maryam Abrishamdar, Ahmad Ali Moazedi, Ardeshir Arzi, Gholam Ali Parham Pages 235-242
  Background
  Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder that involves approximately 1% of the population older than 50 years. Classically, PD is considered a motor system disease, and its diagnosis is based on the presence of a set of cardinal motoric signs (e.g. rigidity, bradykinesia, motor and postural reflex disturbance).
  Objectives
  The present study aimed to evaluate the effects of hydro-alcoholic extract of lavender (Lavandula officinalis) on motor disorders of pseudo PD rats.
  Methods
  Male Wistar rats were divided into four groups (n=7). PD signs were induced by intra-peritoneal (IP) injection of reserpine (5mg/kg) prior to administration of the lavender extract. Three goups of rats received different doses (200, 300, 400 mg/kg, P.O) of the lavender extract and sham group received distilled water at the same volume for six days and two times per day. At the seventh day, Catalepsy and other signs of PD were measured in the bar test, rotarod and open field.
  Results
  In this study, improvement in signs of Parkinson disease were not observed by applying lavender hydro-alcoholic extract and motor disorders were not reduced in comparison with sham group.
  Conclusions
  The lavender hydro-alcoholic extract does not have any effect on motor disorders of Parkinson disease.
  Keywords: Parkinson, Lavandula officinalis, rotarod, bar test, open field
 • Hassan Morovvati, Rahim Abdi, Mohammad Mahdi Shamsi Pages 243-249
  Background
  Benni of cyprinidae family is important for nutrition and economic and commercial species in the south of Iran and the Persian Gulf region.
  OBJECTVES: To investigate the importance of compatibility of fishes with different salinity in different areas and ability of osmoregulation along with maintenance of homeostasis.
  Methods
  For this study, 144 healthy Barbus sharpeyi with an average weight of 350±2.36 grams and length 25±1.25 cm in five groups were studied. The first group as control was located in municipal dechlorinated water and the next four groups respectively were kept in salinity 4ppt, 8ppt, 12 ppt and 16ppt in the same condition. On days 1, 3, 7, 14, 21 and 28 the second gill arch with maximum thickness of 0.5 cm from the left were prepared and placed in Bouin’s solution.Then the standard method of paraffin sections was done and tissue sections, 5-6 micrometer thick were prepared and stained with H&E methods.
  Result
  Results showed the gradual transfer of fish to water with high salinity caused obvious changes in the number and distribution of chloride cells on different days. In particular, the changes in the size of these cells in two positions, filament and Lamella were evident.
  Conclusions
  Due to the decrease of freshwater resources, from this research it can be concluded that the Barbus sharpeyi can resist the salinity without tissue changing. These findings suggest that Barbus sharpeyi is compatible with salinity and the concentration of 4ppt was optimum and concentrations of 8ppt and 12 ppt were tolerable.
  Keywords: Barbus sharpeyi, Salinity, Gill, chloride cell
 • Mojtaba Aishahi, Mehrzad Mesbah, Tahereh Shirali Pages 251-259
  Background
  Herbal immunostimulants have numerous potential benefits in comparison to vaccines and drugs like antibiotics in aquaculture.
  Objectives
  In this study, effects of administration of Echinacea purpurea in oral and intra peritoneal routs on some hematological and immunological parameters of the grass carp (Ctenopharyngodon idella) were investigated.
  Methods
  A total of 240 healthy juvenile grass carp were randomly divided into four equal groups in triplicates. Group 1 received 400 mg/kg b.w. Echinacea in intra peritoneal injection. Group 2 received 0.5% Echinacea in their daily food. Group 3 and 4 were considered as injection control and oral control, respectively. Fish were bled on day 0, 10, 20, 30 and 40 of study. Sera samples were assayed for immunological parameters: lysozyme activity, serum bactericidal activity, complement activity and NBT reduction assay. Blood samples were also used for hematological parameters: (PCV, Hb, RBC, WBC and Leukocyte differentiated count).
  Results
  Results showed that serum lysozyme and bactericidal activity as well as complement and NBT reduction activity were significantly higher in i.p. treatment than the control group (p0.05) but WBC count and rate of heterophils showed an increase in injection treatment group compared with the control (p
  Conclusions
  This study indicates that administration of E. purperea stimulates some nonspecific immune responses in grass carp and therefore it can be recommended as an herbal immunostimulant in fish.
  Keywords: Echinacea purpurea, Ctenopharyngodon idella, Hematological Parameter, immunological parameters
 • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli, Masoud Doosti, Samad Lotfollahzadeh, Zohre Eftekhari, Gholam Reza Nikbakht Boroujeni Pages 261-268
  Background
  Annexins (including annexin A1 and annexin A2) are important proteins which have some roles in organisms such as intracellular signal conduction, membrane cellular skeletal connection, cellular proliferation and differentiation, especially inhibitory function in inflammation processing. Pasteurella multocida is the most common bacterial pathogen and has high prevalence in pneumonia.
  Objectives
  This study was aimed to determine experimentally annexin A1 and annexin A2 in the serum of calves affected by Pasteurella multocida pneumonia.
  Methods
  In this research, 10 male calves (2 - 4 months) were allocated to two equal groups, one group as the case: 300 ml in dilution 2×109 CFU Pasteurella multocida bacteria and the other as control group: 300 ml normal saline inoculated by special lavage catheter through oral to trachea. Clinical scores were recorded based on available tables. In treatment group, about 18 to 24 hours after inoculation and synchronous with observation clinical signs changes, bronchoalveolar lavage for cytology and bacteriology examination were done of fluids results from washing. Blood sampling was taken from calves jugular vein in both groups then blood serums were examined by using ELISA kits.
  Results
  The rates of annexin A1 and annexin A2 in blood serum of treatment group showed significant increase (using independent t test) compared to control group (p
  Conclusions
  It seems these annexins (annexin A1 and annexin A2) can be used as important biomarkers in blood serum to diagnose inflammation processes such as pneumonia.
  Keywords: annexin, pneumonia, Pasteurella multocida, calves